EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0426-20190820

Consolidated text: Kommissionens genomförandebeslut av den 5 augusti 2013 om åtgärder för att förhindra spridning till unionen av afrikanskt svinpestvirus från vissa tredjeländer eller delar av territoriet i tredjeländer där förekomst av sjukdomen bekräftats och om upphävande av beslut 2011/78/EU [delgivet med nr C(2013) 4951] (Text av betydelse för EES) (2013/426/EU)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/426/2019-08-20

02013D0426 — SV — 20.08.2019 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 5 augusti 2013

om åtgärder för att förhindra spridning till unionen av afrikanskt svinpestvirus från vissa tredjeländer eller delar av territoriet i tredjeländer där förekomst av sjukdomen bekräftats och om upphävande av beslut 2011/78/EU

[delgivet med nr C(2013) 4951]

(Text av betydelse för EES)

(2013/426/EU)

(EGT L 211 7.8.2013, s. 5)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT 2014/84/EU av den 12 februari 2014

  L 44

53

14.2.2014

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1752 Text av betydelse för EES av den 29 september 2015

  L 256

17

1.10.2015

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/1839 Text av betydelse för EES av den 9 oktober 2017

  L 261

22

11.10.2017

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1351 Text av betydelse för EES av den 19 augusti 2019

  L 216I

1

20.8.2019
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 5 augusti 2013

om åtgärder för att förhindra spridning till unionen av afrikanskt svinpestvirus från vissa tredjeländer eller delar av territoriet i tredjeländer där förekomst av sjukdomen bekräftats och om upphävande av beslut 2011/78/EU

[delgivet med nr C(2013) 4951]

(Text av betydelse för EES)

(2013/426/EU)▼M1

Artikel 1

I detta beslut avses med djurtransportmedel ett fordon som har använts för transport av levande djur.

▼B

Artikel 2

▼M1

1.  Medlemsstaterna ska se till att antingen transportföretaget eller föraren av ett djurtransportmedel som anländer från de tredjeländer eller från de delar av territoriet i tredjeländer som förtecknas i bilaga I lämnar uppgifter till medlemsstatens behöriga myndighet vid införselstället till unionen, av vilka det framgår att det utrymme där djuren förvaras eller lastutrymmet, i tillämpliga fall lastbilsöverbyggnaden, lastrampen, den utrustning som har varit i kontakt med djuren, däcken, förarhytten samt de skyddskläder och skyddsskor som har använts vid avlastningen har rengjorts och desinficerats efter den sista avlastningen av djur.

▼B

2.  Den information som avses i punkt 1 ska tas upp i en försäkran som ifyllts i enlighet med mallen i bilaga II eller i något annat motsvarande format som innehåller åtminstone de uppgifter som anges i den mallen.

3.  Originalet till den försäkran som avses i punkt 2 ska bevaras av den behöriga myndigheten under tre år.

Artikel 3

1.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där införselstället i unionen ligger ska kontrollera att alla djurtransportmedel som anländer till unionen från de tredjeländer eller delar av territoriet i de tredjeländer som förtecknas i bilaga I har rengjorts och desinficerats ordentligt.

2.  Om de kontroller som avses i punkt 1 visar att rengöringen och desinfektionen har utförts ordentligt eller om de behöriga myndigheterna utöver de åtgärder som anges i punkt 1 har beställt, organiserat och utfört ytterligare desinfektion av tidigare rengjorda djurtransportmedel som används för transport av djur, ska den behöriga myndigheten intyga detta genom att utfärda ett intyg i enlighet med mallen i bilaga III.

▼M1

3.  Om de kontroller som avses i punkt 1 visar att rengöringen och desinfektionen av djurtransportmedlet inte har utförts på ett tillfredsställande vis ska den behöriga myndigheten vidta någon av följande åtgärder:

a) Se till att djurtransportmedlet rengörs och desinficeras ordentligt på en plats som anvisats av den behöriga myndigheten, så nära införselstället till den berörda medlemsstaten som möjligt, och utfärda det intyg som avses i punkt 2.

b) Om det inte finns någon lämplig lokal för rengöring och desinfektion i närheten av införselstället eller om det finns en risk för att animaliska restprodukter kan falla ut från det ej rengjorda djurtransportmedlet,

i) vägra djurtransportmedlet inresa till unionen, eller

ii) genomföra en preliminär desinfektion på plats av det djurtransportmedel som inte har rengjorts och desinficerats på ett tillfredsställande vis, i avvaktan på att de åtgärder som föreskrivs i led a vidtas inom 48 timmar från ankomsten till EU:s gräns.

▼B

4.  Originalet till det intyg som avses i punkt 2 ska sparas av transportföretaget eller föraren av djurtransportmedlet i tre år. En kopia av det intyget ska bevaras av den behöriga myndigheten i tre år.

▼M1

5.  Medlemsstatens behöriga myndighet vid införselstället till unionen kan se till att varje fordon, inklusive sådana fordon som transporterar foder, för vilket det inte kan uteslutas att det utgör en betydande risk för att afrikansk svinpest introduceras till unionens territorium, underkastas en desinfektion på plats av hjulen eller andra delar av fordonet som anses vara nödvändig för att minska den risken.

▼B

Artikel 4

Beslut 2011/78/EU ska upphöra att gälla.

▼M4

Artikel 4a

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 december 2021.

▼B

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER ELLER DELAR AV TERRITORIET I TREDJELÄNDER DÄR FÖREKOMST AV AFRIKANSK SVINPESTVIRUS HAR BEKRÄFTATS

Vitryssland

▼M3

Moldavien

▼B

Ryssland

▼M4

Serbien

▼M2

Ukraina

▼B
BILAGA II

MALL FÖR FÖRSÄKRAN SOM SKA LÄMNAS AV TRANSPORTFÖRETAGET ELLER FÖRAREN AV DET DJURTRANSPORTMEDEL SOM ANLÄNDER TILL UNIONEN FRÅN TREDJELÄNDER ELLER DELAR AV TERRITORIET I TREDJELÄNDER DÄR FÖREKOMST AV AFRIKANSK SVINPEST HAR BEKRÄFTATS

Jag försäkrar i egenskap av företrädare för transportföretaget/djurtransportmedlets förare följande:

(ange fordonets registreringsnummer)

 Djur har senast lastats av på följande plats(er):

 Land, region, ort

Datum

(dag, månad, år)

Tidpunkt

(exakt klockslag)

 

 

 

 

 Efter det att djuren lastats av rengjordes och desinficerades djurtransportmedlet. Rengöringen och desinfektionen omfattade det utrymme där djuren förvaras eller lastutrymmet, i tillämpliga fall hela lastbilsöverbyggnaden, lastrampen, den utrustning som har varit i kontakt med djuren, däcken, förarhytten samt de skyddskläder och skyddsskor som har använts vid avlastningen.

 Rengöringen och desinfektionen skedde på följande plats(er):

 Land, region, ort

Datum

(dag, månad, år)

Tidpunkt

(exakt klockslag)

 

 

 

 

 Desinfektionsmedlet hade spätts ut enligt tillverkarens anvisningar (ange medlets namn och dess koncentration):

 

 Nästa lastning av djur kommer att äga rum på följande adress och vid följande tidpunkt:

 Land, region, ort

Datum

(dag, månad, år)

Tidpunkt

(exakt klockslag)

 

 

 

 

 Datum

Ort

Underskrift av transportföretagets företrädare/föraren

 

 

 

Namn på transportföretaget/djurtransportmedlets förare samt företagsadress (med versaler)
BILAGA III

INTYG OM RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV DJURTRANSPORTMEDEL SOM ANLÄNDER TILL UNIONEN FRÅN TREDJELÄNDER ELLER DELAR AV TERRITORIET I TREDJELÄNDER DÄR FÖREKOMST AV AFRIKANSK SVINPEST HAR BEKRÄFTATS

Härmed intygas att undertecknad har kontrollerat följande:

1. Djurtransportmedlet (djurtransportmedlen), med registreringsnummer, och inspektionen visar att det utrymme där djuren förvaras eller lastutrymmet, [lastbilsöverbyggnaden] ( 1 ), lastrampen, den utrustning som har varit i kontakt med djuren, däcken, förarhytten samt de skyddskläder och skyddsskor som har använts vid avlastningen är rengjorda på ett tillfredsställande vis.

(ange registreringsnummer)

2. De uppgifter som lämnats i form av en försäkran enligt bilaga II till kommissionens genomförandebeslut 2013/426/EU eller en annan motsvarande handling som omfattar de uppgifter som anges i bilaga II till kommissionens genomförandebeslut 2013/426/EU.Datum

Tid

Ort

Behörig myndighet

Tjänstemannens underskrift (1)

 

 

 

 

 

Stämpel:

Namnförtydligande (med versaler):

(*1)   Stämpeln och underskriften ska vara av en annan färg än den tryckta texten.( 1 ) Stryk i förekommande fall om ej tillämpligt.

Top