EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0006-20191114

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 av den 5 januari 2016 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/6/2019-11-14

02016R0006 — SV — 14.11.2019 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/6

av den 5 januari 2016

om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 003 6.1.2016, s. 5)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2058 av den 10 november 2017

  L 294

29

11.11.2017

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1787 av den 24 oktober 2019

  L 272

140

25.10.2019
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/6

av den 5 januari 2016

om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Tillämpningsområde

▼M1

Denna förordning ska tillämpas på foder och livsmedel, inklusive mindre viktiga livsmedel, enligt artikel 1 i rådets förordning (Euratom) 2016/52 ( 1 ) (nedan kallade produkter) med ursprung i eller avsända från Japan, med undantag för följande:

▼B

a) Produkter som skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011.

b) Sändningar för personligt bruk av foder och livsmedel av animaliskt ursprung som omfattas av artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 ( 2 ).

c) Sändningar för personligt bruk av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung, som är icke-kommersiella och avsedda för en privatperson enbart för personlig förbrukning och användning. I oklara fall åvilar bevisbördan sändningens mottagare.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med sändning

 när det gäller produkter för vilka kravet på provtagning och analys i artikel 5 gäller, en kvantitet av ett foder eller livsmedel som omfattas av denna förordning och som är av samma kategori eller varuslag, omfattas av samma dokument, befordras med samma transportmedel och kommer från samma region i Japan,

 när det gäller övriga produkter som omfattas denna förordning, en kvantitet av ett foder eller livsmedel som omfattas av denna förordning och omfattas av samma dokument, befordras med samma transportmedel och kommer från en eller flera regioner i Japan, inom de gränser som anges i den försäkran som avses i artikel 5.

Artikel 3

Import till unionen

Produkter får endast importeras till unionen om de uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 4

Gränsvärden för cesium-134 och cesium-137

Produkterna får inte överskrida de gränsvärden för summan av cesium-134 och cesium-137 som anges i bilaga I.

Artikel 5

Försäkran för vissa produkter

▼M1

1.  Varje sändning av foder och livsmedel som avses i och omfattas av de KN-nummer som anges i bilaga II samt de foderblandningar och sammansatta livsmedel som innehåller mer än 50 % av dessa foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan ska åtföljas av en giltig försäkran som upprättats och undertecknats i enlighet med artikel 6.

▼B

2.  I den försäkran som anges i punkt 1 ska det intygas att produkterna uppfyller kraven i den gällande japanska lagstiftningen.

3.  I den försäkran som anges i punkt 1 ska det vidare intygas

a) att produkten skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011, eller

b) att produkten inte har sitt ursprung i och inte avsänds från någon av de regioner som förtecknas i bilaga II ( 3 ), för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, eller

▼M1

c) att produkten avsänds från men inte har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och att den inte har utsatts för radioaktivitet under transiteringen eller bearbetningen, eller

▼B

d) att produkten har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II, för vilka kravet för provtagning och analys av denna produkt gäller, och att den åtföljs av en analysrapport med resultaten av provtagningen och analysen, eller

e) att produkten åtföljs av en analysrapport med resultaten av provtagningen och analysen, om ursprunget för produkten eller för de ingredienser som utgör mer än 50 % av produkten är okänt.

▼M2

4.  Den fisk och de fiskeriprodukter som avses i bilaga II och som fångats eller skördats i kustvattnen till regionen Fukushima ska åtföljas av den försäkran som anges i punkt 1 och av en analysrapport med resultaten av provtagningen och analysen, oberoende av var produkterna landas.

▼B

Artikel 6

Upprättande och undertecknande av försäkran

1.  Den försäkran som anges i artikel 5 ska utformas enligt mallen i bilaga III.

2.  För de produkter som avses i artikel 5.3 a, b och c ska försäkran ha undertecknats av en bemyndigad företrädare för den behöriga myndigheten i Japan eller av en bemyndigad företrädare för en instans som har ett bemyndigande från den behöriga myndigheten i Japan och står under dess ansvar och tillsyn.

3.  För de produkter som avses i artikel 5.3 d och e och i artikel 5.4 ska försäkran ha undertecknats av en bemyndigad företrädare för den behöriga myndigheten i Japan och åtföljas av en analysrapport med resultaten av provtagning och analys.

Artikel 7

Identifikation

Varje sändning av de produkter som avses i artikel 5.1 ska identifieras genom en kod som ska anges i försäkran enligt artikel 5, i analysrapporten enligt artikel 6.3, i den gemensamma handlingen vid införsel eller den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel enligt artikel 9.2 och i det hälsointyg som åtföljer sändningen.

Artikel 8

Gränskontrollstationer och utsett införselställe

1.  Sändningar av de produkter som avses i artikel 5.1 ska föras in till unionen vid ett utsett införselställe enligt definitionen i artikel 3 b i kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 ( 4 ) (nedan kallat utsett införselställe).

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på sändningar av de produkter som avses i artikel 5.1 och som omfattas av rådets direktiv 97/78/EG ( 5 ). Dessa sändningar ska föras in till unionen vid en gränskontrollstation enligt definitionen i artikel 2.2 g i det direktivet.

Artikel 9

Förhandsanmälan

1.  Foder- och livsmedelsföretagare eller deras företrädare ska i förväg anmäla ankomsten av varje sändning av produkter som avses i artikel 5.1.

2.  Vid förhandsanmälan ska foder- och livsmedelsföretagare eller deras företrädare fylla i följande:

a) För produkter av icke-animaliskt ursprung: Del I av den gemensamma handlingen vid införsel (CED) enligt artikel 3 a i förordning (EG) nr 669/2009, med beaktande av anvisningarna för ifyllande av denna handling i bilaga II till den förordningen. Vid tillämpningen av den här förordningen kan fält I.13 i den gemensamma handlingen vid införsel innehålla fler än en varukod.

b) För fisk och fiskeriprodukter: Den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel (CVED) enligt bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 ( 6 ).

Respektive handling ska översändas till den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller vid gränskontrollstationen minst två arbetsdagar före sändningens fysiska ankomst.

Artikel 10

Offentliga kontroller

1.  De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen eller det utsedda införselstället ska utföra följande kontroller av de produkter som avses i artikel 5.1:

a) Dokumentkontroller på alla sändningar.

b) Slumpmässiga identitetskontroller och slumpmässiga fysiska kontroller, inbegripet laboratorieanalys av förekomsten av cesium-134 och cesium-137. Analysresultaten ska vara tillgängliga inom högst fem arbetsdagar.

2.  Om resultatet av laboratorieanalysen ger vid handen att falska garantier har getts i den försäkran som anges i artikel 5 ska försäkran anses ogiltig, och sändningen av foder eller livsmedel uppfyller inte kraven i denna förordning.

Artikel 11

Kostnader

Alla kostnader som följer av de offentliga kontroller som avses i artikel 10 och alla åtgärder som vidtagits till följd av bristande efterlevnad ska bäras av foder- och livsmedelsföretagarna.

Artikel 12

Övergång till fri omsättning

1.  För att en sändning av de produkter som avses i artikel 5.1 ska få övergå till fri omsättning ska foder- eller livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare för tullmyndigheterna uppvisa (fysiskt eller elektroniskt) en gemensam handling vid införsel som vederbörligen fyllts i av den behöriga myndigheten efter det att alla offentliga kontroller har utförts. Tullmyndigheterna får endast låta sändningen övergå till fri omsättning om ett positivt beslut från den behöriga myndigheten anges i fält II.14 i den gemensamma handlingen vid införsel och denna handling har undertecknats i fält II.21.

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på sändningar av produkter som avses i artikel 5.1 och som omfattas av direktiv 97/78/EG. Dessa sändningar ska övergå till fri omsättning i enlighet med förordning (EG) nr 136/2004.

Artikel 13

Produkter som inte uppfyller kraven

Produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte släppas ut på marknaden. Sådana produkter ska bortskaffas på ett säkert sätt eller återsändas till Japan.

▼M2

Artikel 14

Översyn

Denna förordning ska ses över före den 30 juni 2021.

▼B

Artikel 15

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 ska upphöra att gälla.

Artikel 16

Övergångsbestämmelser

Genom undantag från artikel 3 får produkter importeras till unionen om följande villkor är uppfyllda:

a) Produkterna uppfyller kraven i genomförandeförordning (EU) nr 322/2014.

b) Produkterna lämnade Japan före den här förordningens ikraftträdande eller lämnade Japan efter den här förordningens ikraftträdande men före den 1 februari 2016, och de åtföljs av en försäkran i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 som utfärdades före denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1
BILAGA IGränsvärden för livsmedel (1) (Bq/kg) enligt den japanska lagstiftningen

 

Livsmedel för spädbarn och småbarn

Mjölk och mjölkbaserade drycker

Mineralvatten och liknande drycker samt te bryggt på ojästa teblad

Andra livsmedel

Summan av cesium-134 och cesium-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)

(1)   För torkade produkter som är avsedda att konsumeras rekonstituerade gäller gränsvärdet för den rekonstituerade konsumtionsfärdiga produkten.

(2)   För att garantera förenlighet med de gränsvärden som för närvarande tillämpas i Japan ersätter dessa gränsvärden tillfälligt de gränsvärden som fastställs i förordning (Euratom) 2016/52.Gränsvärden för foder (1) (Bq/kg) enligt den japanska lagstiftningen

 

Foder avsett för nötkreatur och hästar

Foder avsett för svin

Foder avsett för fjäderfä

Foder avsett för fisk (3)

Summan av cesium-134 och cesium-137

100 (2)

80 (2)

160 (2)

40 (2)

(1)   Gränsvärdet gäller foder med en vattenhalt på 12 %.

(2)   För att garantera förenlighet med de gränsvärden som för närvarande tillämpas i Japan ersätter dessa gränsvärden tillfälligt de gränsvärden som fastställs i förordning (Euratom) 2016/52.

(3)   Med undantag för foder avsett för akvariefiskar.

▼M2
BILAGA II

Livsmedel och foder för vilka provtagning och analys med avseende på förekomst av cesium-134 och cesium-137 krävs före export till unionen

a)    Produkter med ursprung i regionen Fukushima:

 Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 och ex 2005 99 80 .

 Fisk och fiskeriprodukter enligt KN-nr 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10 , 1504 20 och 1604, med undantag för följande:

 

 Japansk seriola (Seriola quinqueradiata) och sydseriola (Seriola lalandi) enligt KN-nr ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 och ex 1604 20 90 .

 Bärnstensfisk (Seriola dumerili) enligt KN-nr ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 och ex 1604 20 90 .

 Japansk rödbraxen (Pagrus major) enligt KN-nummer 0302 85 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 och ex 1604 20 90 .

 Gulbandad hästmakrill (Pseudocaranx dentex) enligt KN-nummer ex 0302 49 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 och ex 1604 20 90 .

 Stillahavstonfisk (Thunnus orientalis) enligt KN-nr ex 0302 35 , ex 0303 45 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 14 41 , ex 1604 14 48 och ex 1604 20 70 .

 Stillahavsmakrill (Scomber japonicus) enligt KN-nr ex 0302 44 00 , ex 0303 54 10 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 49 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 30 , ex 0305 54 90 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , 1604 15 och ex 1604 20 50 .

  Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 och ex 0712 90 .

 Bambuskott (Phyllostachys pubescens) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 , ex 0712 90 , ex 2004 90 och 2005 91 00 .

 Koshiabura (skott av Eleuterococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 och ex 0712 90 .

 (Japansk) persimon (Diospyros sp.) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0810 70 00 , ex 0811 90 , ex 0812 90 och ex 0813 50 .

b)    Produkter med ursprung i regionen Miyagi:

 Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 och ex 2005 99 80 .

  Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 och ex 0712 90 .

 Bambuskott (Phyllostachys pubescens) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 , ex 0712 90 , ex 2004 90 och 2005 91 00 .

 Örnbräken (Pteridium aquilinum) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 och ex 0712 90 .

 Koshiabura (skott av Eleuterococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 och ex 0712 90 .

c)    Produkter med ursprung i regionen Gunma:

 Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 och ex 2005 99 80 .

  Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 och ex 0712 90 .

 Koshiabura (skott av Eleuterococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 och ex 0712 90 .

d)    Produkter med ursprung i regionerna Yamanashi, Yamagata eller Shizuoka:

 Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 och ex 2005 99 80 .

 Koshiabura (skott av Eleuterococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 och ex 0712 90 .

e)    Produkter med ursprung i regionerna Ibaraki, Nagano eller Niigata:

 Koshiabura (skott av Eleuterococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 och ex 0712 90 .

f)    Sammansatta produkter innehållande mer än 50 % av de produkter som anges i leden a–e i denna bilaga.
BILAGA III

Försäkran för import till unionen av

... (produkt och ursprungsland)

Partiets identifikationskod ... Försäkran nr ...

I enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima FÖRSÄKRAR

...

(den bemyndigade företrädare som avses i artikel 6.2 respektive 6.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/6)

härmed att ......... (produkter som avses i artikel 5.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/6) i denna sändning som består av ......... (beskrivning av sändningen, produkt, antal och typ av förpackningar, brutto- eller nettovikt) som lastades i ... (lastningsort) den ... (lastningsdag) av ... (transportörens namn) med destination ... (bestämmelseort och -land) och som kommer från företaget ...... (företagets namn och adress)

uppfyller kraven i den gällande lagstiftningen i Japan vad gäller gränsvärdena för summan av cesium-134 och cesium-137.

Dessutom FÖRSÄKRAS att sändningen avser följande:

 Produkter som avses i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, och som skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011.

 Produkter som avses i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, och som inte har sitt ursprung i och inte avsänds från någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller.

 Produkter som avses i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, och som avsänds från men som inte har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och som inte har utsatts för radioaktivitet under transiteringen.

 Produkter som avses i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, och som har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och av vilka prover togs den ... (datum), som sedan analyserades i laboratorium den ... (datum) i ... (laboratoriets namn) för att fastställa halterna av radionukliderna cesium-134 och cesium-137. Analysrapporten bifogas.

 Produkter som avses i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, av okänt ursprung eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter som ingrediens(er) av okänt ursprung, och av vilka prover togs den ... (datum) som sedan analyserades i laboratorium den ... (datum) i ... (laboratoriets namn), för att fastställa halterna av radionukliderna cesium-134 och cesium-137. Analysrapporten bifogas.

Utfärdad i ... den ...

Stämpel från och underskrift av den bemyndigade företrädare som avses i artikel 6.2 respektive 6.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/6( 1 ) EUT L 13, 20.1.2016, s. 2.

( 2 ) Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004 (EUT L 77, 24.3.2009, s. 1).

( 3 ) Förteckningen över produkter i bilaga II påverkar inte tillämpningen av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

( 4 ) Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).

( 5 ) Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

( 6 ) Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11).

Top