EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1239

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser (Text av betydelse för EES)

C/2016/2817

OJ L 206, 30.7.2016, p. 44–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj

30.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1239

av den 18 maj 2016

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 178 och 223.3 a, b och c, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1308/2013 upphäver och ersätter rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (2) och innehåller regler om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Den ger också kommissionen befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter på området. För att säkerställa ett välfungerande system för import- och exportlicenser inom den nya rättsliga ramen måste vissa regler antas genom sådana akter. Målet för dessa akter är att förenkla och anpassa de bestämmelser som gäller för systemet med import- och exportlicenser till den nya rättsliga ram som inrättas genom förordning (EU) nr 1308/2013. Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 (3) ändras därför kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001 (4), (EG) nr 1342/2003 (5), (EG) nr 2336/2003 (6), (EG) nr 951/2006 (7), (EG) nr 341/2007 (8) och (EG) nr 382/2008 (9) och upphävs kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98 (10), (EG) nr 1345/2005 (11), (EG) nr 376/2008 (12) och (EG) nr 507/2008 (13).

(2)

För att licenssystemet ska handläggas på ett tillförlitligt och enhetligt sätt bör gemensamma bestämmelser fastställas för ansökan om och utfärdande av licenser.

(3)

För att otvetydigt identifiera den som ansöker om licens och licensinnehavaren bör registrerings- och identitetsnumret för ekonomiska aktörer (Eori-numret) användas för detta ändamål.

(4)

Det är nödvändigt att fastställa en lämplig nivå på säkerheten för de licenser som ska utfärdas för att garantera att produkterna importeras eller exporteras under licensens giltighetsperiod.

(5)

Det bör vara möjligt att utfärda dellicenser som har samma verkan som de licenser som de är delar av, så att flera transaktioner kan utföras samtidigt inom ramen för en licens.

(6)

Det är nödvändigt att fastställa giltighetsperioder för import- och exportlicenser. Giltigheten kan variera för specifika produkter och måste fastställas för att tydligt ange när skyldigheten att exportera eller importera ska fullgöras.

(7)

Med hänsyn till praxis i internationell handel med de berörda jordbruksprodukterna bör tolererade avvikelser fastställas i fråga om kvantiteten importerade eller exporterade produkter i förhållande till den kvantitet som anges i licensen.

(8)

Import- och exportlicensen utgör en rättighet och medför en skyldighet att låta övergå till fri omsättning eller att exportera. Det är nödvändigt att tydligt ange när åtagandet att exportera eller importera ska anses vara fullföljt, och hur detta ska bevisas.

(9)

Det är lämpligt att fastställa bestämmelser för det förfarande som ska följas när en licens förstörs eller förkommer.

(10)

För att minska den administrativa bördan i de fall där beloppet på den säkerhet som krävs för en licens är relativt lågt, bör det fastställas ett tröskelvärde under vilket ingen säkerhet krävs.

(11)

För att minska den administrativa bördan är det lämpligt att fastställa maximala kvantiteter för särskilda produkter för vilka det inte krävs någon licens.

(12)

Åtgärder bör vidtas i de fall när skyldigheten att importera eller exportera inte har fullgjorts, särskilt i de fall force majeure har konstaterats. I dessa fall får skyldigheten betraktas som upphävd eller så får licensens giltighetsperiod förlängas.

(13)

Det är nödvändigt att fastställa vissa ytterligare anmälningskrav för importlicenser för hampa, vitlök och etanol (etylalkohol) som framställts av jordbruksprodukter, i syfte att ta hänsyn till dessa sektorers särdrag.

(14)

Med hänsyn till behovet av en smidig övergång från de nuvarande reglerna till dem som införs genom den här förordningen bör vissa övergångsbestämmelser antas.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

Vid tillämpning av denna förordning ska definitionerna av ”deklarant” i artikel 5.15 och ”riskhantering” i artikel 5.25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (14) samt av ”exportör” i artikel 1.19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (15) gälla. Dessutom ska definitionerna i artikel 1 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 gälla.

Artikel 2

Ansökan om och utfärdande av licens

1.   Ansökan om och utfärdandet av licenser ska ske med användning av informationsteknik (”it-tillämpningar”) som uppfyller de integritets- och kvalitetsstandarder som anges i avsnitt 3 B i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 (16).

Om inga sådana it-tillämpningar är tillgängliga eller ändamålsenliga, och som alternativ om it-tillämpningarna inte fungerar, får man också ansöka om och utfärda licenser med användning av en utskrift av förlagan i bilaga I till den här förordningen, och med beaktande av anvisningarna i den bilagan.

2.   Namnen på och adresserna till de myndigheter som är behöriga att ta emot ansökningar och utfärda licenser ska offentliggöras på dessa myndigheters officiella webbplats, eller på varje medlemsstats officiella webbplats om handel med jordbruksprodukter.

3.   Ansökningarna och licenserna ska fyllas i och utfärdas i tryckt form på ett av unionens officiella språk, såsom anges av de behöriga myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten.

4.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får vid behov kräva att icke-harmoniserade texter i ansökningar om licenser eller medföljande handlingar ska översättas till det officiella språket eller något av de officiella språken i den berörda medlemsstaten.

5.   Licensansökningarna ska fyllas i i enlighet med licensens syfte och i enlighet med meddelandet om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter (17).

6.   Den licensutfärdande myndigheten ska inte godkänna ansökningar som inte överensstämmer med relevanta unionsregler. Den ska utan dröjsmål utfärda licensen, med användning av de godkända uppgifter som fyllts i av sökanden, och fylla i de uppgifter som anges i meddelandet om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. På pappersexemplar ska de licensutfärdande myndigheterna validera utfärdandet genom underskrift och med användning av en stämpel eller ett relieftryck. Elektroniska kopior ska valideras i enlighet med de standarder som avses i punkt 1.

Artikel 3

Tidsfrister

1.   Genom undantag från artikel 5 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 (18) ska inlämningsdagen för ansökan om licens anses vara den arbetsdag då ansökan tas emot av den licensutfärdande myndigheten, förutsatt att den mottagits senast kl. 13.00 (belgisk tid).

En ansökan som mottas efter kl. 13.00 (belgisk tid) på en arbetsdag ska anses ha lämnats in den första arbetsdagen efter den dag då den faktiskt mottogs.

2.   En begäran om att återkalla en ansökan om licens får bara inlämnas i elektronisk eller skriftlig form och ska vara den licensutfärdande myndigheten tillhanda senast kl. 13.00 (belgisk tid) den dag då ansökan tas emot.

3.   När det i denna förordning fastställs en tidsfrist för förfarandena och om den första eller sista dagen är en lördag, söndag eller allmän helgdag enligt definitionen i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71

a)

ska den tillämpliga första dagen vara följande arbetsdag och inledas kl. 00.00, med beaktande av officiell kontorstid, och

b)

med avvikelse från artiklarna 3.2 b och 4 i den förordningen ska den tillämpliga sista dagen vara följande arbetsdag och avslutas kl. 13.00 (belgisk tid).

Första stycket ska tillämpas på officiella nationella och regionala helgdagar som på vederbörligt sätt offentliggörs av medlemsstaten.

Artikel 4

Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer

1.   Det registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer) som sökanden, licensinnehavaren eller licensmottagaren tilldelats i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 952/2013, ska införas i fält 4 eller, när så är lämpligt, fält 6 i licensansökan och licensen.

Sökande eller licensutfärdande myndigheter får, på grundval av nationella anvisningar, ange sökandens, licensinnehavarens eller licensmottagarens Eori-nummer i fält 20, under förutsättning att namnet eller identitetsnumret i fält 4 eller 6 är kopplat till Eori-numret i fält 20.

2.   När produkter deklareras för övergång till fri omsättning eller export av ett tullombud i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 952/2013 ska licensinnehavarens eller licensmottagarens Eori-nummer anges i de relevanta dataelementen i den elektroniska tulldeklarationen.

Artikel 5

Säkerhetsbelopp

1.   Om det krävs en säkerhet i enlighet med artikel 4.1 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 ska säkerhetsbeloppet vara det som anges i bilaga II till den här förordningen.

2.   Om de belopp som erhålls genom omräkningen från euro till nationell valuta och som ska föras in på licenserna innehåller decimaler ska säkerhetsbeloppet avrundas neråt till närmaste heltal i den nationella valutan.

Artikel 6

Dellicenser

1.   Om den kvantitet som anges på licensen ska delas upp av förfarandemässiga eller logistiska skäl, eller om licensinnehavaren eller licensmottagaren måste använda en licens som utfärdats i elektronisk form i en medlemsstat, i en annan medlemsstat som inte är ansluten till den utfärdande medlemsstatens it-tillämpningar får den licensutfärdande myndigheten, på begäran av licensinnehavaren eller licensmottagaren, utfärda dellicenser.

2.   Dellicenser ska, inom de kvantitetsgränser som de är utfärdade för, ha samma rättsverkan som de licenser på grundval av vilka de är utställda.

3.   Förfarandena för ansökan om och utfärdande och återlämnande av licenser ska också gälla för dellicenser. Den licensutfärdande myndigheten får möjliggöra förenklade ansökningsförfaranden.

4.   Den licensutfärdande myndigheten ska dra av den kvantitet som anges i dellicensen från originallicensens kvantitet, i förekommande fall ökat med den tolererade avvikelsen, och ordet ”dellicens” ska föras in på originallicensen bredvid den avdragna kvantiteten.

5.   Dellicenser ska utfärdas utan dröjsmål och utan extra kostnad, antingen i elektronisk form eller i pappersform med användning av förlagan i bilaga I.

6.   En dellicens kan inte ligga till grund för ytterligare en dellicens.

7.   Licensinnehavaren ska återlämna innehavarens exemplar av den dellicens som har använts eller löpt ut till den licensutfärdande myndigheten, tillsammans med licensinnehavarens exemplar av originallicensen.

Artikel 7

Giltighetsperiod

1.   För de produkter som anges i bilaga II gäller de giltighetsperioder för licenserna som anges i den bilagan.

2.   En licens ska vara giltig från och med den dag då den faktiskt utfärdas enligt vad som anges i fält 25 i importlicensen eller i fält 23 i exportlicensen och som validerats genom den licensutfärdande myndighetens kod eller stämpel. Denna dag ska tas med vid beräkningen av licensens giltighetsperiod.

Om det enligt särskild lagstiftning används ett annat startdatum för giltighetsperioden ska den licensutfärdande myndigheten dessutom ange detta datum föregånget av orden ”giltig fr.o.m.” i rutorna på de licenser som avses i första stycket.

Artikel 8

Tolererad avvikelse och avrundning

1.   Den positiva eller negativa tolererade avvikelse som avses i artikel 5.4 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 får inte vara större än 5 %.

2.   Vid beräkningen av kvantiteter ska följande avrundningsregler gälla:

a)

Om den första decimalen är lika med eller större än fem ska kvantiteten avrundas uppåt till närmaste måttenhet som anges i fält 17 i licensen. Om den första decimalen är mindre än fem ska decimalen strykas.

b)

Kvantiteter som grundar sig på antalet djur ska avrundas uppåt till närmaste heltal.

Artikel 9

Tulldeklaration

1.   Tulldeklarationen ska innehålla en hänvisning till licensen eller dellicensen med användning av en särskild kod och licensens utfärdandenummer som anges i fält 25 på importlicensen eller fält 23 på exportlicensen, i enlighet med avdelning II i bilaga B till kommissionens (EU) 2015/2447 (19), eller, när så är lämpligt, i enlighet med bilaga I punkt 4 i avsnitt 2.

2.   Den licensutfärdande myndighetens it-tillämpningar kan ge tullkontoret direkt tillgång till den elektroniska licensen eller dellicensen. Om direkt tillgång inte kan ges ska deklaranten eller den licensutfärdande myndigheten sända licensen eller dellicensen till tullkontoret i elektronisk form.

Om den licensutfärdande myndighetens eller tullkontorets it-tillämpningar inte lämpar sig för tillämpning av första stycket får licenserna eller dellicenserna skickas i pappersform.

3.   Deklaranten ska lämna in licensinnehavarens pappersexemplar av licensen eller dellicensen till tullkontoret, eller ställa den till tullmyndigheternas förfogande i enlighet med artikel 163 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 10

Avskrivning och attester

1.   I reglerna om förfarandet för utfärdande av elektroniska licenser ska det fastställas vilken myndighet som på licensen ska ange den kvantitet som övergår till fri omsättning eller exporteras, och det ska anges hur deklaranten och den licensutfärdande myndigheten får tillgång till dessa uppgifter.

2.   På papperslicensen ska tullkontoret ange och validera den kvantitet som övergår till fri omsättning eller exporteras, eller om så föreskrivs i nationella administrativa bestämmelser validera den kvantitet som deklaranten angett i fälten 29 och 30 i licensinnehavarens exemplar, attestera den och återlämna detta exemplar till deklaranten eller, om särskild lagstiftning så kräver, återlämna exemplaret till den licensutfärdande myndigheten.

3.   Om den kvantitet som övergår till fri omsättning eller exporteras inte överensstämmer med den kvantitet som anges på licensen ska tullmyndigheten korrigera uppgifterna på licensen genom att ange den faktiska kvantiteten, inom gränserna för den tillgängliga kvantiteten på licensen.

4.   Om utrymmet på licenserna eller dellicenserna i pappersform för att göra avskrivningar är otillräckligt får myndigheterna bifoga fortsättningsblad som valideras genom stämpling på så sätt att halva stämpeln kommer på licensen och halva stämpeln på fortsättningsbladet.

5.   Avskrivningsdag ska vara den dag då datumet för godtagandet av deklaration för övergång till fri omsättning eller för export.

6.   Medlemsstaterna ska besluta vilken myndighet som ska utföra de uppgifter som avses i denna artikel för elektroniska licenser, och de ska offentliggöra denna information på sin offentliga webbplats.

Artikel 11

Överlåtelse

Om en licensinnehavare begär överlåtelse ska uppgifter om licensmottagaren och datum för överlåtelsen fyllas i på licensen i enlighet med meddelandet om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Överlåtelsen ska valideras av den licensutfärdande myndigheten.

Vid ett återlämnande till licensinnehavaren ska den licensutfärdande myndigheten validera återlämnandet och dagen för detta på licensen i enlighet med meddelandet om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter.

Överlåtelsen eller återlämnandet ska gälla från den dag då den licensutfärdande myndigheten validerar denna.

Artikel 12

Deposition

1.   Medlemsstaterna får tillåta att licensen hålls i deposition vid den licensutfärdande myndigheten, det utbetalande organet eller tullen, eller att den är tillgänglig i it-tillämpningarna.

2.   Den licensutfärdande myndigheten ska fastställa i vilka fall deponering av en licens vid de myndigheter som deltar i förfarandet för övergång till fri omsättning eller för export ska tillämpas, och de krav som ska uppfyllas av licensinnehavaren eller licensmottagaren.

3.   Medlemsstaterna ska utse den myndighet inom depositionssystemet som ska utföra de uppgifter som avses i artikel 10 och de ska offentliggöra denna information på sin offentliga webbplats.

4.   I ruta 44 i papperstulldeklarationen eller i motsvarande dataelement i den elektroniska tulldeklarationen ska deklaranten lägga till orden ”hålls i deposition” intill licensens utfärdandenummer. När det gäller elektroniska licenser får medlemsstaterna göra undantag från denna skyldighet eller tillämpa en särskild kod för detta ändamål.

Artikel 13

Licensens fullständighet och kontroll av licensen, ömsesidigt bistånd

1.   Uppgifter som förts in på licenser eller dellicenser får inte ändras efter att licenserna eller dellicenserna har utfärdats.

2.   Om en behörig tullmyndighet tvivlar på riktigheten av de uppgifter som förts in på en licens eller dellicens ska den återlämna licensen eller dellicensen till den licensutfärdande myndigheten. Om en licensutfärdande myndighet tvivlar på riktigheten av de uppgifter som förts in på en licens eller dellicens ska den återlämna licensen eller dellicensen till den behöriga tullmyndigheten.

Första stycket ska inte gälla vid mindre allvarliga eller uppenbara fel som den licensutfärdande myndigheten eller den behöriga tullmyndigheten kan åtgärda genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt sätt.

3.   Om den licensutfärdande myndigheten anser att en rättelse behövs ska den återkalla licensen eller dellicensen och utfärda en rättad licens eller dellicens utan dröjsmål.

4.   När det gäller elektroniska licenser eller dellicenser ska den licensutfärdande myndigheten validera den rättade versionen, vilken ska ersätta originalversionen. Licenser eller dellicenser i pappersform ska av den licensutfärdande myndigheten förses med texten ”licens rättad den…” eller ”dellicens rättad den…”. Eventuella tidigare införda uppgifter ska återges på varje exemplar.

5.   Om den licensutfärdande myndigheten inte anser att en rättelse behöver göras ska den bekräfta detta i it-tillämpningen. När det gäller papperslicenser och dellicenser ska den licensutfärdande myndigheten för att bekräfta att licensen eller dellicensen är riktig attestera handlingen med texten ”kontrollerad den …….” samt förse den med sin stämpel, sina initialer och datum, eller tillämpa en liknande metod.

6.   Om den licensutfärdande myndigheten så begär ska licensinnehavaren eller licensmottagaren återlämna licensen eller dellicensen.

Om det på grundval av riskhantering finns det ett behov av att kontrollera, eller om det uppstår tvivel om äktheten av en licens eller dellicens i pappersform, eller införda uppgifter eller attester, ska den berörda myndigheten återlämna licensen eller dellicensen, eller en fotokopia av denna, till de behöriga myndigheter som ansvarar för kontrollen.

Begäran om kontroll och svaret med resultatet ska skickas på elektronisk väg i enlighet med rådets förordning (EG) nr 515/97 (20) med hjälp av det standardformulär som återges i meddelandet om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Myndigheterna får enas om ytterligare förenkling, inbegripet direkta samråd, med användning av den förteckning över tullkontor (COL) som offentliggörs på kommissionens officiella webbplats (21).

Den myndighet som begäran skickas till ska ombesörja att ett svar skickas till den begärande myndigheten inom 20 kalenderdagar om myndigheterna är etablerade i samma medlemsstat. Om olika medlemsstater är inblandade ska svaret skickas inom 60 kalenderdagar.

7.   Om en licens eller dellicens återlämnas ska den behöriga myndigheten på begäran ge den berörda parten ett kvitto, eller anteckna och stämpla mottagningsdagen på en fotokopia från den berörda parten.

Artikel 14

Fullgörande av skyldigheten och bevis

1.   Säkerheten för en licens ska frisläppas om de skyldigheter som avses i artikel 24 i den delegerade förordningen (EU) nr 907/2014 och denna artikel har fullgjorts.

2.   Rätten att låta produkterna övergå till fri omsättning eller att exportera ska anses har utövats, och motsvarande skyldighet anses fullgjord, samma dag som den relevanta tulldeklarationen godtas inom licensens giltighetsperiod och under följande förutsättningar:

a)

När det gäller övergång till fri omsättning, att produkterna faktiskt övergått till fri omsättning.

b)

När det gäller export, att produkterna har lämnat unionens tullområde inom 150 kalenderdagar från dagen för godtagandet av tulldeklarationen.

3.   Bevis för fullgörandet av skyldigheten att låta produkterna övergå till fri omsättning ska vara licensinnehavarens eller licensmottagarens exemplar av licensen eller dellicensen, attesterad av tullen, eller dess elektroniska motsvarighet.

4.   Bevis för fullgörande av skyldigheten att exportera ska vara

a)

licensinnehavaren eller licensmottagarens exemplar av licensen eller dellicensen, attesterad av tullen, eller dess elektroniska motsvarighet, och

b)

exporttullkontorets intygande av utförsel till exportören eller deklaranten i enlighet med artikel 334 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

5.   Det bevis som avses i punkt 4 b ska tillhandahållas och kontrolleras enligt följande:

a)

Exportören eller deklaranten som avses i punkt 4 b ska överföra intygandet av utförsel till licensinnehavaren och licensinnehavaren ska inlämna beviset i elektroniskt form till den licensutfärdande myndigheten. Om intygandet av utförsel ogiltigförklaras, på grund av rättelser gjorda av utfartstullkontoret, ska exporttullkontoret underrätta exportören eller dennes tullombud, och exportören eller dennes tullombud ska underrätta licensinnehavaren, som ska underrätta den licensutfärdande myndigheten om detta.

b)

Det förfarande som anges i led a ska omfatta inlämnande av det berörda huvudreferensnumret (MRN) enligt definitionen i artikel 1.22 i den delegerade förordningen (EU) 2015/2446 till den licensutfärdande myndigheten

om mer än en medlemsstat är inblandad i exportförfarandet, eller

om exporttullkontoret ligger i en annan medlemsstat än den licensutfärdande myndighetens medlemsstat, eller

om MRN används i det exportförfarande som slutförts i den medlemsstat där exportdeklarationen lämnades in.

c)

Den licensutfärdande myndigheten ska kontrollera den mottagna informationen, bl.a. riktigheten i dagen för utförsel från unionens tullområde, på grundval av riskhantering. Om MRN och MRN-databasen (22) inte möjliggör lämpliga kontroller ska tullen, på begäran av den licensutfärdande myndigheten och på grundval av det berörda huvudreferensnumret, antingen bekräfta eller rätta dagen för utförsel.

Om exporttullkontoret är etablerat i en annan medlemsstat än den medlemsstat där den licensutfärdande myndigheten är etablerad ska de förfaranden som anges i artikel 13.6 andra stycket gälla i tillämpliga delar.

Myndigheterna får komma överens om att de förfaranden som anges i första stycket ska genomföras direkt mellan de berörda myndigheterna. Licensutfärdande myndigheter får arrangera förenklade förfaranden vid tillämpning av led a.

6.   Bevis för att produkterna har övergått till fri omsättning ska ha mottagits av den licensutfärdande myndigheten inom 60 kalenderdagar från och med utgången av licensens giltighetsperiod.

Bevis för export och utförsel från unionens tullområde ska ha mottagits av den licensutfärdande myndigheten inom 180 kalenderdagar efter det att licensen har upphört att gälla.

Om de perioder som anges i första och andra styckena inte kan respekteras på grund av tekniska problem får den licensutfärdande myndigheten, om licensinnehavaren så begär och bevisar, förlänga dessa tidsperioder, vid behov i efterhand, upp till högst 730 kalenderdagar, med beaktande av artikel 23.4 i den delegerade förordningen (EU) nr 907/2014.

7.   De licensutfärdande myndigheterna får frångå kravet på att tillhandahålla de bevis som avses i punkterna 2, 3 och 4 om de redan förfogar över erforderlig information.

Artikel 15

Ersättningslicenser och ersättningsdellicenser eller duplikat av licenser eller dellicenser

1.   Om en licens eller dellicens i pappersform som utfärdas för produkter som avses i artikel 2.1 a eller 2 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 delvis eller helt förstörs, eller förloras, får licensinnehavaren eller licensmottagaren begära att den licensutfärdande myndigheten utfärdar en ersättningslicens eller ersättningsdellicens. Ersättningslicensen eller ersättningsdellicensen ersätter originallicensen eller originaldellicensen, inbegripet alla berörda rättigheter och skyldigheter.

För ersättningslicenser enligt denna punkt krävs att det ställs en säkerhet i enlighet med artikel 5.

Om den förlorade eller delvis förstörda originallicensen hittas ska licensinnehavaren återlämna originallicensen till den licensutfärdande myndigheten, som genast ska frisläppa den återstående delen av säkerheten för originallicensen.

2.   En ersättningslicens eller ersättningsdellicens får endast utfärdas en gång och för originallicensens eller originaldellicensens giltighetsperiod och tillgängliga återstående kvantitet.

En ersättningslicens eller ersättningsdellicens får inte utfärdas om utfärdandet av licenser eller dellicenser för den berörda produkten är inställt eller om det rör sig om en tullkvot för import eller export.

3.   Säkerheten för ersättningslicensen, tillsammans med säkerheten för originallicensen om den inte har hittats, ska frisläppas i enlighet med artikel 14.

4.   Om begäran rör en delvis eller helt förstörd licens eller dellicens som utfärdats för andra produkter än de som avses i artikel 2.1 a och 2 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 ska följande villkor gälla:

a)

Licensinnehavaren eller licensmottagaren ska på ett tillfredsställande sätt bevisa den totala eller delvisa förstöringen för den licensutfärdande myndigheten.

b)

Ersättningslicensen eller ersättningsdellicensen ska inte utfärdas om licensinnehavaren eller licensmottagaren inte har kunnat visa att han eller hon har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra förstöringen av licensen eller dellicensen, eller om de bevis som licensinnehavaren tillhandahållit är otillfredsställande.

c)

Den säkerhet som ska ställas för ersättningslicensen eller ersättningsdellicensen ska vara 150 % av säkerheten för originallicensen, med ett minsta belopp på 3 euro per 100 kilogram eller per hektoliter eller djur, med beaktande av tillgänglig återstående kvantitet vid tidpunkten för förstöringen, och, om tillämpligt, av den positiva tolererade avvikelsen. Den tillgängliga återstoden av säkerheten för originallicensen får användas för att ställa säkerheten för ersättningslicensen. Det belopp med vilket säkerheten för originallicensen överstiger säkerheten för ersättningslicensen ska frisläppas omedelbart, med beaktande av den återstående tillgängliga kvantiteten.

5.   När ersättningslicenser eller ersättningsdellicenser utfärdas ska den licensutfärdande myndigheten omedelbart anmäla följande till kommissionen:

a)

Utfärdandenumret för utfärdade ersättningslicenser eller ersättningsdellicenser och utfärdandenumret för ersatta licenser eller dellicenser.

b)

De berörda produkterna med deras nummer i Kombinerade nomenklaturen (nedan kallat KN-nummer) och deras kvantitet.

Kommissionen ska underrätta övriga medlemsstaterna om detta.

6.   Om en licens eller dellicens i pappersform förloras eller förstörs, och om det förlorade eller förstörda dokumentet har använts helt eller delvis endast i syfte att frisläppa den återstående säkerheten rörande övergång till fri omsättning eller export som redan registrerats på originallicensen gäller följande villkor:

a)

Licensinnehavaren eller licensmottagaren får begära att den licensutfärdande myndigheten utfärdar en duplikatlicens eller duplikatdellicens, vilken ska utarbetas och attesteras på samma sätt som originaldokumentet. En duplikatlicens eller duplikatdellicens får endast utfärdas en gång.

b)

Den licensutfärdande myndigheten får tillhandahålla licensinnehavaren eller licensmottagaren en duplikatlicens eller duplikatdellicens, tydligt märkt med ”duplikat” på varje exemplar.

c)

Duplikatlicensen eller duplikatdellicensen ska förevisas den tullmyndighet som är behörig för deklarationen för övergång till fri omsättning eller export, om denna deklaration godtagits med stöd av den förlorade licensen eller dellicensen. Den tullmyndigheten ska göra noteringar på och attestera duplikatet när det gäller övergången till fri omsättning eller export som genomförts med stöd av originallicensen eller originaldellicensen.

Artikel 16

Force majeure

1.   Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har utfärdat licensen eller dellicensen får godkänna fall av force majeure med beaktande av artikel 50 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (23) och besluta att

a)

antingen upphäva kravet att de produkter och kvantiteter som anges på licensen ska övergå till fri omsättning eller exporteras under licensens giltighetsperiod, i enlighet med artikel 14.1 i den här förordningen, och frisläppa säkerheten, eller förlänga licensens giltighetsperiod med högst 180 dagar efter att licensens ursprungliga giltighetsperiod löpt ut, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, eller

b)

förlänga tidsfristen för inlämnande av de bevis för övergång till fri omsättning eller export som avses i artikel 14.6 i den här förordningen, inom de gränser som fastställs i den bestämmelsen, utan att säkerheten delvis förverkas.

Ett beslut fattat enligt a ska bara gälla den kvantitet varor som inte kunde övergå till fri omsättning eller exporteras på grund av force majeure.

2.   I sin anmälan enligt artikel 50.4 i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 ska de behöriga myndigheterna underrätta kommissionen om de berörda produkterna med deras KN-nummer och om de berörda kvantiteterna samt ange om det rör sig om övergång till fri omsättning eller export och om det rör sig om ett upphävande av licensen eller en förlängning av antingen licensens giltighetsperiod eller perioden för inlämnande av beviset för övergång till fri omsättning eller export, med angivande av den nya perioden. Kommissionen ska underrätta övriga behöriga myndigheter om detta genom sin särskilda webbplats som är tillgänglig för licensutfärdande myndigheter och tullmyndigheter.

3.   Om, i avvaktan på ett beslut om force majeure licensinnehavaren eller licensmottagaren uttrycker ett behov av att ytterligare använda licensen för den kvantitet som inte berörs av force majeure, ska den licensutfärdande myndigheten utfärda en dellicens för den kvantiteten med de uppgifter som anges i meddelandet om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter.

Denna dellicens ska inte kunna överlåtas.

Artikel 17

Information och anmälningar om hampa

1.   I kontrollsyfte vad gäller de behandlingar som avses i artikel 9.4 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 ska den myndighet som har beviljat tillståndet, om behandlingarna genomförs i en annan medlemsstat än den där importören har godkänts för import av andra hampfrön än sådana som är avsedda för utsäde, till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten sända kopior av de dokument som avser behandlingar som genomförts på den senares territorium och som lämnats in av godkända importörer.

Om oriktigheter upptäcks under de kontroller som avses i artikel 9.4 fjärde stycket i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten underrätta den myndighet som är behörig att bevilja tillståndet i den medlemsstat där den berörda importören har godkänts.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de bestämmelser som antagits för tillämpningen av artikel 9.1, 9.2 och 9.3 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 och av punkt 4 första, andra och tredje styckena i den artikeln.

Senast den 31 januari varje år ska de behöriga myndigheterna till kommissionen anmäla de påföljder som fastställts eller vilka åtgärder som vidtagits till följd av oriktigheter som konstaterats under föregående regleringsår.

De behöriga myndigheterna ska till kommissionen sända namnen på och adresserna till de myndigheter som ansvarar för de kontroller som avses i artikel 9.4 fjärde stycket i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237. Kommissionen ska vidarebefordra dessa namn och adresser till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

Artikel 18

Anmälningar om vitlök

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter som omfattas av ansökningar om ”B”-licens senast på onsdagen i varje vecka när det gäller ansökningar som mottogs den föregående veckan.

De berörda kvantiteterna ska delas in efter dag för importlicensansökan, ursprung och KN-nummer. När det gäller andra produkter än vitlök som anges i avsnitten E och F i bilaga II ska namnet på produkten, såsom det visas i fält 14 i importlicensansökan, också anmälas.

Artikel 19

Anmälningar om importlicenser för etanol (etylalkohol) som framställts av jordbruksprodukter

1.   Medlemsstaterna ska varje torsdag eller, om torsdagen är en helgdag, den första arbetsdagen som följer efter denna, till kommissionen anmäla kvantiteterna av de produkter som avses i del I avsnitt H i bilaga II, för vilka importlicenser har utfärdats, under föregående vecka, uppdelade efter KN-nummer och ursprungsland.

2.   Om en medlemsstat anser att de kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser har lämnats in i nämnda medlemsstat riskerar att medföra störningar på marknaden, ska medlemsstaten omgående underrätta kommissionen om detta och ange kvantiteterna i fråga, fördelade efter produkttyp. Kommissionen ska undersöka situationen och informera medlemsstaterna.

Artikel 20

Informationsutbyte och anmälningar till kommissionen

1.   Om det är nödvändigt för en riktig tillämpning av denna förordning ska de behöriga myndigheterna utbyta information om licenser och dellicenser samt om oriktigheter och överträdelser i samband med dem.

2.   De behöriga myndigheterna ska underrätta kommissionen så snart de fått kännedom om oriktigheter och överträdelser i samband med denna förordning.

3.   Medlemsstaterna ska anmäla information till kommissionen via webbadressen (URL) för de myndigheter som är behöriga att ta emot ansökningar och utfärda licenser och dellicenser i enlighet med artikel 2.2 samt hålla denna information uppdaterad och översända den på nytt vid behov. Kommissionen ska offentliggöra de berörda webbadresserna på sin offentliga webbplats.

4.   Medlemsstaterna ska också till kommissionen anmäla avtryck av myndigheternas stämplar och, i förekommande fall, relieftryck. Kommissionen ska omedelbart underrätta de andra medlemsstaterna om detta på en säker webbplats som är tillgänglig endast för medlemsstaternas myndigheter.

5.   De anmälningar till kommissionen som avses i denna förordning ska göras i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (24).

Artikel 21

Övergångsbestämmelser

1.   De behöriga myndigheterna får fortsätta att använda pappersversioner av de förlagor som avses i artikel 17 i förordning (EG) nr 376/2008 och som anges i bilaga I till den förordningen för ansökningar och för utfärdande av licenser till dess att befintliga lager uttömts. Under alla omständigheter ska ansökningar och licenser som genereras i enlighet med artikel 3.1 i den här förordningen i en annan medlemsstat i enlighet med den förlaga som fastställs i bilaga I till den här förordningen godtas i alla delar av förfarandet.

2.   Bevis på utförsel från unionens tullområde i enlighet med artikel 14.4 b och 14.5 ska godtas i samtliga fall där sådana bevis borde ha framställts med användning av kontrollexemplar T5 i enlighet med artiklarna 912a–912g i förordning (EEG) nr 2454/93 (25).

Artikel 22

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 6 november 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008 (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (EGT L 341, 22.12.2001, s. 29).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (EUT L 189, 29.7.2003, s. 12).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (EUT L 346, 31.12.2003, s. 19).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer (EUT L 90, 30.3.2007, s. 12).

(9)  Kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (EUT L 115, 29.4.2008, s. 10).

(10)  Kommissionens förordning (EG) nr 2390/98 av den 5 november 1998 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1706/98 om den importordning för vissa ersättningsprodukter för spannmål och bearbetade produkter baserade på spannmål och ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) och om upphävande av förordning (EEG) nr 2245/90 (EGT L 297, 6.11.1998, s. 7).

(11)  Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för systemet med importlicenser inom sektorn för olivolja (EUT L 212, 17.8.2005, s. 13).

(12)  Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3).

(13)  Kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (EUT L 149, 7.6.2008, s. 38).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(15)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(16)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).

(17)  Meddelande om import- och exportlicenser (EUT C 278, 30.7.2016).

(18)  Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124, 8.6.1971, s. 1).

(19)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(20)  Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=0

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=sv

(23)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).

(24)  Kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (EUT L 228, 1.9.2009, s. 3).

(25)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).


BILAGA I

FÖRLAGA SOM AVSES I ARTIKEL 2.1

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

1.

Blanketter för licenser ska framställas i set bestående av exemplar 1, exemplar 2, ansökan samt eventuella extra exemplar av licensen, i den ordningen.

Den licensutfärdande myndigheten får kräva att de sökande endast ska fylla i ansökningsblanketten i stället för hela det set som avses i första stycket.

2.

Om en unionsåtgärd resulterar i att den kvantitet för vilken licensen utfärdas kan bli mindre än den som ansökan ursprungligen gällde, ska den kvantitet ansökan gäller och motsvarande säkerhets storlek bara föras in på ansökningsblanketten.

3.

Blanketter för dellicenser ska framställas i set bestående av exemplar 1 och exemplar 2, i den ordningen.

4.

I fält 2 ska den medlemsstat som utfärdar dokumentet anges med användning av motsvarande landskod. Den licensutfärdande myndigheten får lägga till nummer för identifiering av dokumentet.

Medlemsstat

Landskod

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Tjeckien

CZ

Danmark

DK

Tyskland

DE

Estland

EE

Irland

IE

Grekland

EL

Spanien

ES

Frankrike

FR

Kroatien

HR

Italien

IT

Cypern

CY

Lettland

LV

Litauen

LT

Luxemburg

LU

Ungern

HU

Malta

MT

Nederländerna

NL

Österrike

AT

Polen

PL

Portugal

PT

Rumänien

RO

Slovenien

SI

Slovakien

SK

Finland

FI

Sverige

SE

Förenade kungariket

UK

5.

När de utfärdas kan licenserna och dellicenserna ha ett utfärdandenummer i fält 23 (exportlicens) eller fält 25 (importlicens) som tilldelats av den licensutfärdande myndigheten.

6.

Ansökningarna, licenserna och dellicenserna ska fyllas i på maskin eller med datorhjälpmedel.

7.

Den licensutfärdande myndigheten får tillåta att ansökningar fylls i för hand med bläck och med tryckbokstäver.

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA II

DEL I

LICENSSKYLDIGHET – VID IMPORT

Förteckning över produkter som avses i artikel 2.1 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237

A.   Ris (artikel 1.2 b och del II i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

1006 20

Råris, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237

30 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat, inklusive produkter importerade enligt de tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237

30 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2

1006 40 00

Brutet ris, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2


B.   Socker (artikel 1.2 c och del III i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

1701

Alla produkter som importeras enligt andra förmånsvillkor än tullkvoter (1)  (2)

20 euro/ton

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2


C.   Utsäde (artikel 1.2 e och del V i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

ex 1207 99 20

Sorter av hampfrön för utsäde

 (3)

T.o.m. utgången av den sjätte månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2, om inte annat föreskrivs av medlemsstaterna


D.   Lin och hampa (artikel 1.2 h och del VIII i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

5302 10 00

Mjukhampa, oberedd eller rötad

 (4)

T.o.m. utgången av den sjätte månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2, om inte annat föreskrivs av medlemsstaterna


E.   Frukt och grönsaker (artikel 1.2 i och del IX i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 (5)

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 7.2

ex 0703 90 00

Lök av andra Allium-arter, färsk eller kyld, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 (5)

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 7.2


F.   Bearbetade produkter av frukt och grönsaker (artikel 1.2 j och del X i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

ex 0710 80 95

Vitlök (6) och Allium ampeloprasum (även ångkokta och kokta i vatten), frysta, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 (7)

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 7.2

ex 0710 90 00

Blandningar av grönsaker innehållande vitlök (6) och/eller Allium ampeloprasum (även ångkokta och kokta i vatten), frysta, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 (7)

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 7.2

ex 0711 90 80

Vitlök (6) och Allium ampeloprasum tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 (7)

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 7.2

ex 0711 90 90

Blandningar av grönsaker innehållande vitlök (6) och/eller Allium ampeloprasum tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 (7)

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 7.2

ex 0712 90 90

Torkad vitlök (6) och Allium ampeloprasum och blandningar av torkade grönsaker innehållande vitlök (6) och/eller Allium ampeloprasum, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda, inklusive produkter importerade inom ramen för tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 (7)

50 euro/ton

Tre månader från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 7.2


G.   Andra produkter (artikel 1.2 x och avsnitt 1 i del XXIV i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

1207 99 91

Hampfrön andra än för utsäde

 (8)

T.o.m. utgången av den sjätte månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 7.2, om inte annat föreskrivs av medlemsstaterna


H.   Etanol [även kallad etylalkohol] som framställts av jordbruksprodukter (artikel 1.2 u och del XXI i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

ex 2207 10 00

Odenaturerad etanol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2

ex 2207 20 00

Etanol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2

ex 2208 90 91

Odenaturerad etanol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2

ex 2208 90 99

Odenaturerad etanol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2

DEL II

LICENSKRAV VID EXPORT

Förteckning över produkter som avses i artikel 2.2 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237

A.   Ris (artikel 1.2 b och del II i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

1006 20

Råris

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen, i enlighet med artikel 7.2


B.   Socker (artikel 1.2 c och del III i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form (9)

11 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet, i enlighet med artikel 7.2 (10)

1702 60 95

1702 90 95

Annat socker i fast form och sirap, inte innehållande tillsats av aromämnen eller färgämnen, med undantag av laktos, glukos, maltodextrin och isoglukos (9)

4,2 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet, i enlighet med artikel 7.2 (10)

2106 90 59

Annan sirap och andra sockerlösningar med tillsats av andra aromämnen eller färgämnen än isoglukos, laktos, glukos och maltodextrin (9)

4,2 euro/100 kg

T.o.m. utgången av den tredje månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet, i enlighet med artikel 7.2 (10)


(1)  Kravet på importlicens gäller till och med den 30 september 2017.

(2)  Med undantag av import av förmånssocker enligt KN-nummer 1701 99 10 med ursprung i Moldavien enligt rådets beslut 2014/492/EU av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (EUT L 260, 30.8.2014, s. 1) och med undantag av förmånsimport av socker enligt KN-nummer 1701 med ursprung i Georgien enligt rådets beslut 2014/494/EU av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (EUT L 261, 30.8.2014, s. 1).

(3)  Ingen säkerhet krävs.

(4)  Ingen säkerhet krävs.

(5)  Kravet på importlicens gäller till och med den 30 september 2017.

(6)  Även varuslag där ordet ”vitlök” endast är en del av beskrivningen ska omfattas. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade till ”solovitlök”, ”elefantvitlök”, ”enklyftsvitlök” eller ”jumbovitlök”.

(7)  Kravet på importlicens gäller till och med den 30 september 2017.

(8)  Ingen säkerhet krävs.

(9)  Kravet på exportlicens gäller till och med den 30 september 2017.

(10)  För kvantiteter på högst 10 ton får den berörda parten inte använda mer än en sådan licens vid samma exporttillfälle.


Top