EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42010Y1202(01)

Slutsatser av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om handlingsplanen för kultur 2011–2014

OJ C 325, 2.12.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 325/1


Slutsatser av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om handlingsplanen för kultur 2011–2014

2010/C 325/01

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET

1.

som erinrar om de mål på kulturområdet som fastställs för Europeiska unionen i artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

2.

som erinrar om rådets resolution av den 16 november 2007 om en europeisk kulturagenda (1) och om dess strategiska mål, nämligen främjande av kulturell mångfald och interkulturell dialog, främjande av kultur som en drivkraft för kreativitet inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt, sysselsättning, innovation och konkurrenskraft samt främjande av kultur som ett väsentligt inslag i unionens internationella förbindelser,

3.

som beaktar kommissionens rapport av den 19 juli 2010 (2) om genomförandet av den europeiska kulturagendan och det därtill hörande arbetsdokumentet (3),

4.

som är övertygade om att kultur kan bidra till förverkligandet av Europa 2020-strategin, en strategi för sysselsättning och för smart och hållbar tillväxt för alla (4),

5.

som anser att rådets handlingsplan för kultur 2008–2010, särskilt genom dess användning av den öppna samordningsmetoden, har utgjort ett nytt viktigt steg i utvecklingen av medlemsstaternas kultursamarbete, gjort de europeiska åtgärderna på detta område mer samstämmiga och synliga och samtidigt framhållit kulturens övergripande roll,

6.

som noterar resultatet av det arbete som utförts inom ramen för rådets handlingsplan för kultur 2008–2010, särskilt identifiering av och utbyte av bästa praxis mellan de arbetsgrupper som medlemsstaterna inrättat samt av rekommendationerna från dessa grupper,

7.

som är eniga om att handlingsplanen i bilaga I bör bygga på detta arbete och de därav följande rekommendationerna och omfatta en fyraårsperiod med en granskning efter halva tiden,

ENAS OM ATT

anta, med respekt för subsidiaritetsprincipen, handlingsplanen 2011–2014 enligt bilaga I samt de principer som rör inrättandet av och arbetet i de arbetsgrupper som medlemsstaterna inrättat enligt bilaga II,

inrätta arbetsgrupper som består av experter med uppdrag från medlemsstaterna på grundval av de principer och mandat som fastställs i bilagorna I och II och att följa upp deras arbete,

genomföra prioriteringarna i arbetsplanen i enlighet med bilaga I.

—   Prioritering A: Kulturell mångfald, interkulturell dialog och åtkomlig kultur för alla

—   Prioritering B: Kulturindustrin och den kreativa industrin

—   Prioritering C: Färdigheter och rörlighet

—   Prioritering D: Kulturarvet, inklusive rörlighet när det gäller samlingar

—   Prioritering E: Kultur i de yttre förbindelserna

—   Prioritering F: Kulturstatistik

Dessa prioriteringar kommer att göras i avsikt att uppnå konkreta och användbara resultat, särskilt för arbetsgruppernas del.

UPPMANAR KOMMISSIONEN OCH MEDLEMSSTATERNA ATT

regelbundet höra och informera intressenterna om framstegen, om uppnådda resultat samt om arbetsgruppens rekommendationer har genomförts, i syfte att se till att åtgärderna är relevanta och synliga,

göra en utvärdering efter halva tiden av handlingsplanens genomförande i syfte att eventuellt anpassa eller omorientera den mot bakgrund av uppnådda resultat och den politiska utvecklingen på EU-nivå,

UPPMANAR KOMMISSIONEN OCH ORDFÖRANDESKAPEN I RÅDET ATT

för medlemsstaterna lägga fram initiativ som hänför sig till andra av kommissionens och/eller rådets åtgärdsområden och som inverkar på kulturen,

UPPMANAR ORDFÖRANDESKAPEN I RÅDET ATT

inom ramen för ordförandeskapstrojkan beakta handlingsplanens prioriteringar vid utformandet av sitt program, rapportera om dess genomförande och bygga vidare på de resultat som uppnåtts inom ramen för handlingsplanen,

särskilt utvärdera hur relevant det är att organisera

ett möte för högre tjänstemän vid kulturministerierna i syfte att diskutera de resultat som uppnåtts med handlingsplanen och om de kan förbättras,

ett gemensamt informellt möte mellan högre tjänstemän från kulturministerierna och högre tjänstemän som ansvarar för kultur vid utrikesministerierna, i syfte att utveckla en strategisk metod för kulturen inom ramen för yttre förbindelser och att förstärka samarbetet på området,

överväga om det är möjligt att, i arbetet med att genomföra arbetsplanen, hålla möten där man sammanför höga tjänstemän från kulturministerierna och höga tjänstemän från andra sektorer,

UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

å ena sidan, regelbundet informera medlemsstaterna om arbetet med de strukturerade plattformarna för det civila samhällets dialog och, å andra sidan, informera dessa plattformar om det arbete som utförs inom ramen för handlingsplanen,

anordna ett årligt möte med kandidatländer, Efta-medlemmar och andra länder som deltar i kulturprogrammet för att informera dem om det arbete som utförs inom ramen för handlingsplanen och för att möjliggöra en diskussion med medlemsstaterna, arbetsgruppernas ordförande och kommissionen,

före slutet av första halvåret 2014 anta en slutrapport om handlingsplanens genomförande och relevans med stöd av de frivilliga bidragen från medlemsstaterna; denna rapport ska då under andra halvåret 2014 ligga till grund för utarbetandet av en ny arbetsplan,

VÄLKOMNAR

kommissionens avsikt att stödja medlemsstaternas åtgärder för handlingsplanens genomförande enligt bilaga I.


(1)  EUT C 287, 29.11.2007, s. 1.

(2)  KOM(2010) 390 slutlig.

(3)  SEK(2010) 904.

(4)  Slutsatser från Europeiska rådet den 17 juni 2010 (EUCO 13/1/10 REV 1).


BILAGA I

Prioritering A:   Kulturell mångfald, interkulturell dialog och åtkomlig kultur för alla

Europeisk kulturagenda – Främjande av kulturell mångfald och interkulturell dialog (strategiskt mål nr 1)

Europa 2020-strategin – tillväxt för alla (prioritering nr 3)

Aktörer

Ämnesområde

Arbetsinstrument och arbetssätt

Målresultat och vägledande tidsplan

Medlemsstaterna:

Ämnesområde nr 1

De offentliga konst- och kulturinstitutionernas roll i främjandet

Arbetsgrupp med experter från medlemsstaterna (1).

 

i)

av bättre tillgång till och mer omfattande delaktighet i kulturen,

Experterna ska fastställa vilka policy och bästa praxis som ska tillämpas av de offentliga konst- och kulturinstitutionerna för att kunna främja bättre tillgång till och mer omfattande delaktighet i kulturen, inklusive för grupper som är utsatta eller har hamnat i fattigdom och social utestängning (2).

2011–2012

Fastställande av en policy och handbok för god praxis för offentliga konst- och kulturinstitutioner.

ii)

av kulturell mångfald och interkulturell dialog.

Experterna ska fastställa vilken policy och god praxis som ska tillämpas av de offentliga konst- och kulturinstitutionerna för att skapa utrymmen för möten mellan kulturer och mellan olika samhällsgrupper, särskilt genom att belysa kulturarvets interkulturella dimension och genom främjande av konstnärlig och kulturell utbildning och utveckling av interkulturella kompetenser.

2012–2013

Fastställande av en policy och handbok för god praxis för offentliga konst- och kulturinstitutioner.

Medlemsstaterna:

Ämnesområde nr 2

Utveckling av kompetensen ”kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer” (3).

Arbetsgrupp med experter från medlemsstaterna (1).

Experterna (4) ska fastställa god praxis, vilken ska tillämpas för att utveckla denna centrala kompetens och integrera den i utbildningspolitiken, utifrån kunskap och attityder som fastställs i Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (5).

2013–2014

Handbok med bästa praxis för kultur- och utbildningsmyndigheter, nationellt och på europeisk nivå.

Kommissionen:

Främjande av städer med en inkluderande kulturpolitik.

Kommissionen ska fastställa bästa praxis och instrument som syftar till att främja städer med en inkluderande kulturpolitik, utifrån resultaten av projekt som samfinansierats av EU om politik för mångfald i städerna (6).

Från och med 2011.

Fastställande av bästa praxis.

Kommissionen:

Främjande av mångspråkighet.

Studie av möjligheterna att använda textremsor för att uppmuntra inlärande av utländska språk: Studien är avsedd att utvärdera olika sätt att använda textremsor och i vilken mån detta uppmuntrar och underlättar inlärandet och behärskandet av utländska språk, och därigenom leder till en mer språkvänlig miljö, samtidigt som man framhäver den kulturella dimensionen.

Slutrapport väntas under andra kvartalet 2011.


Prioritering B:   Kulturindustrin och den kreativa industrin

Europeisk kulturagenda – Främjande av kultur som en drivkraft för kreativitet (strategiskt mål nr 2)

Europa 2020-strategin – smart och hållbar tillväxt (prioriteringarna nr 1 och 2)

Aktörer

Ämnesområde

Arbetsinstrument och arbetssätt

Målresultat och vägledande tidsplan

Medlemsstaterna:

Ämnesområde nr 1

Strategiskt utnyttjande av unionens stödprogram, inklusive strukturfonderna, för att stimulera kulturens potential när det gäller lokal och regional utveckling och positiva spridningseffekter från kulturindustrin och den kreativa industrin på ekonomin i vid bemärkelse.

Arbetsgrupp med experter från medlemsstaterna (7).

Experter ska fastställa, jämföra och göra modeller med bästa praxis för förvaltande myndigheter, aktörer inom kultursektorn och, i synnerhet, kulturindustrin och den kreativa industrin, på grundval av rådets slutsatser från den 10 maj 2010 (8) och studien av kulturens bidrag till regional och lokal utveckling.

Experterna ska dessutom granska de positiva spridningseffekterna från kulturindustrin och den kreativa industrin på ekonomin i vid bemärkelse, särskilt när det gäller innovation, potentialen för bättre utnyttjande av unionens stödprogram för att främja dessa effekter.

2011.

Policyhandbok.

Reflektion över EU-övergripande initiativ för medvetenhet, som genomförs av Europeiska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna för att främja integration av kulturen i regional och lokal utvecklingspolitik och stödja strategier för smart specialisering.

Medlemsstaterna:

Ämnesområde nr 2

Strategier till stöd för export från och internationalisering av kulturindustrin och den kreativa industrin

Arbetsgrupp med experter från medlemsstaterna (7).

Experter ska identifiera bästa praxis för stöd till internationalisering och export från kulturindustrin och den kreativa industrin.

2012–2013

Handbok med god praxis.

Medlemsstaterna:

Ämnesområde nr 3

God praxis för finansiella lösningar för små och medelstora företag inom kultursektorn och den kreativa sektorn.

Arbetsgrupp med experter från medlemsstaterna (7).

Experter ska, på grundval av en analys av befintliga finansieringsmekanismer och skatteåtgärder, som gjorts i två av kommissionen beställda studier (9), utarbeta en handbok som är avsedd för både dem som tillhandahåller medel till kulturindustrin och den kreativa industrin och dem som använder medlen. Detta arbete kommer att beakta andra åtgärder som vidtagits på området på europeisk nivå, i enlighet med förklaringen i kommissionens grönbok ”Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn” (10).

2013–2014

Handbok med god praxis med fallstudier.

Kommissionen:

Uppföljning av grönboken ”Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn”.

Kommissionen ska granska resultaten av det offentliga samrådet och senast i slutet av 2010 publicera en analys av inkomna bidrag för att under första halvåret 2011 kunna lägga fram ett initiativ till främjande av och stöd till kulturindustrin och den kreativa industrin.

Från och med 2011.

Kommissionen:

Inrättande av den europeiska alliansen för kreativa industrier.

Kommissionen ska inrätta den europeiska alliansen för kreativa industrier, grundat på ett tätt samarbete mellan sina organ, inklusive GD Näringsliv.

Från och med 2011.

Kommissionen:

Främjande av turism så som en drivkraft för hållbar social och ekonomisk utveckling.

I samband med kommissionens meddelande om de nya politiska förutsättningarna för turism i Europa (11), ska kommissionen etablera ett nära samarbete mellan sina olika organ, inklusive GD Näringsliv, för att kunna främja utvecklingen av kulturturism och industrier med anknytning till denna samt fastställa bästa praxis för hållbar förvaltning av kulturturism, inklusive materiella och immateriella kulturarv, i en regional utvecklingsstrategi.

Från och med 2011.


Prioritering C:   Färdigheter och rörlighet

Europeisk kulturagenda – Främjande av kulturell mångfald och interkulturell dialog samt främjande av kultur som en drivkraft för kreativitet (strategiska mål nr 1 och 2)

Europa 2020-strategin – smart och hållbar tillväxt för alla (prioriteringarna nr 1, 2 och 3)

Aktörer

Ämnesområde

Arbetsinstrument och arbetssätt

Målresultat och vägledande tidsplan

Medlemsstaterna:

Ämnesområde nr 1

Program för stöd till rörlighet.

Arbetsgrupp med experter från medlemsstaterna (12).

Experterna ska analysera och utvärdera stödprogram och stödplaner för rörlighet, i syfte att fastställa hinder och problem särskilt för småskaliga aktörer och unga konstnärer och yrkesutövare på kulturområdet, utifrån studien ”Mobility matters” från 2008. De ska också fastställa bästa praxis för att kunna undanröja dessa svårigheter.

2011–2012

Analysresultat; fastställande av hinder och bästa praxis.

Medlemsstaterna:

Ämnesområde nr 2.

Främjande av kreativa partnerskap (13).

Arbetsgrupp med experter från medlemsstaterna (12).

Experter ska fastställa och utarbeta modeller för olika former av partnerskap och god praxis, inbegripet deras positiva återverkningar.

2012–2013

Policyhandbok.

Reflektion över ett EU-övergripande initiativ för att uppmuntra kreativa partnerskap som genomförs gemensamt av kommissionen och nationella, regionala och lokala partner i medlemsstaterna.

Medlemsstaterna:

Ämnesområde nr 3

Konstnärsbostäder

Arbetsgrupp med experter från medlemsstaterna (12).

Experter ska fastställa framgångsfaktorerna när det gäller att förbereda, uppföra och följa upp konstnärsbostäder, med särskild inriktning på byggkapacitet och målet att minska obalanserna mellan tillgängliga och icke-tillgängliga bostäder. Den goda praxis som fastställs bör bidra till byggkapacitet både inom EU och till utformningen av bostäder i tredjeländer samt underlätta nätverksarbete på EU-nivå.

2013–2014

Handbok med god praxis vid förberedandet, organiserandet och uppföljningen av bostäder, inrättande av stödnät och stödmekanismer.

Kommissionen:

Fastställande och utveckling av kompetenser genom utnyttjande av branschspecifika kulturella råd (14).

Kommissionen ska undersöka, på grundval av ett tätt samarbete mellan dess olika organ, inklusive GD Sysselsättning och sociala frågor, möjligheten att inrätta branschspecifika kulturella råd på EU-nivå. Dessa råd ska ha uppgiften att hjälpa till med utarbetandet av politik för den berörda sektorn genom att bidra med en analys av den sannolika utvecklingen på arbetsmarknaden för sektorn, och genom att möjliggöra bättre täckning av dess behov och kompetenser.

Från och med 2011.

Utbyte av information och bästa praxis.

Kommissionen:

Främjande av mediekunskap.

Studie om mediekunskap. I studien ska kriterier för bedömning av nivån på mediekunskapen i medlemsstaterna bedömas och finjusteras, i enlighet med bestämmelserna i direktivet om audiovisuella medietjänster (15), som föreskriver att kommissionen ska rapportera om nivån på mediekunskapen i medlemsstaterna.

2010–2011

Kommissionen:

Fortsatt utveckling av förslag till informationsstandarder på området rörlighet.

En av kommissionen tillsatt expertgrupp ska utarbeta förslag till informationsstandarder, med utgångspunkt i de rekommendationer som lämnades av arbetsgruppen om den öppna samordningsmetoden (arbetsplan 2008-2010) om rörlighet för kulturarbetare. Kommissionen ska 2011 lägga fram ett förslag till rådets rekommendation om informationstjänster om rörlighet.

2011

Detaljerat förslag till informations- och rådgivningstjänster, innehåll och standarder.

Kommissionen:

Analys av administrativ praxis när det gäller konstnärers rörlighet (inbegripet viseringar, skatter, social trygghet).

Kommissionen ska organisera temaseminarier med deltagande av förvaltningsmyndigheter, avdelningar från kommissionen och slutanvändare och erbjuda tillfälle till utbyte av information och bästa praxis.

2011–2014

Handbok med god praxis riktad till nationella förvaltningsmyndigheter.


Prioritering D   Kulturarvet, inklusive rörlighet när det gäller samlingar

Europeisk kulturagenda – Främjande av kulturell mångfald och interkulturell dialog (strategiskt mål nr 1)

Europa 2020-strategin – hållbar tillväxt för alla (prioriteringarna nr 2 och 3)

Aktörer

Ämnesområde

Arbetsinstrument och arbetssätt

Målresultat och vägledande tidsplan

Medlemsstaterna:

Granskning av former och tillvägagångssätt för att underlätta förfaranden för lån och utlåning.

Arbetsgrupp med experter från medlemsstaterna (16).

Experter ska fastställa bästa praxis för alla relevanta frågor angående samlingars rörlighet.

2011–2012

En verktygslåda för hur statligt stöd fungerar (inklusive riktlinjer för bästa praxis, modeller och ”användarhandböcker”).

Handbok med bästa praxis för nationella myndigheter för alla andra relevanta frågor.

Medlemsstaterna och kommissionen:

Fortsatt digitalisering av kulturarvet, även filmarvet.

Kommissionens reflektionsgrupp (visemannakommittén) ska före årsslutet 2010 lägga fram rekommendationer för digitalisering, tillgänglighet on-line och bevarande av Europas kulturarv i den digitaliserade tidsåldern.

Rapport före årsskiftet 2010, uppföljning under 2011.

Medlemsstaternas expertgrupp för digitalisering och digitalt bevarande ska fortsätta sitt arbete om finansieringen av Europeana efter 2013.

2011–2012

Kommissionen ska senast 2012 föreslå en hållbar modell för finansieringen av Europeana, i enlighet med den digitala agendan för Europa (17) och dess nyckelåtgärd nr 15 samt med rådets slutsatser av den 10 maj 2010 om ”Europeana: nästa steg” (18).

2012

Medlemmarna i expertgruppen för film (undergrupp av ”filmarvet”) ska utbyta bästa praxis om uppföljningen av rådets slutsatser av den 18 november 2010 om det europeiska filmarvet, inklusive de utmaningar den digitala tidsåldern har i beredskap (19).

Från och med 2011.

Medlemsstaterna och kommissionen:

Införande av det europeiska kulturarvsmärket (20).

Kommissionen ska utarbeta ansökningsformulären för deltagare och de riktlinjer som ska syfta till att underlätta urvals- och kontrollförfaranden, i tätt samarbete med den europeiska juryn.

2011–2012

Inledande urval av webbplatser, inom ramen för övergångsförfarandet.

2013–2014

Kommissionen:

Förebygga och bekämpa olaglig handel med kulturföremål.

Som uppföljning av resultatet av den pågående studien om förebyggande och kamp mot olaglig handel med kulturföremål (rapport väntas föreligga i mitten av 2011) ska kommissionen etablera ett intensifierat samarbete mellan sina olika organ. Expertgrupp(er) som kommissionen tillsatt (21), i samarbete med medlemsstaterna, kan föreslå en verktygslåda som inbegriper riktlinjer för europeisk god praxis och en uppförandekod i kampen mot olaglig handel och stöld, på grundval av befintliga dokument och koder och med beaktande av unionens relevanta instrument inom detta ämnesområde.

2012–2013

Verktygslåda för kampen mot olaglig handel och stöld.

Kommissionen:

Analys av systemen för värdering av konstverk.

Jämförande forskning ska bedrivas om systemen för värdering av konstverk, när det gäller statliga garantier, försäkringar och delat ansvar.

Rapport under 2012.


Prioritering E:   Kultur i de yttre förbindelserna

Europeisk kulturagenda – Främjande av kultur som en synnerligen viktig del av unionens yttre förbindelser (strategiskt mål nr 3)

Europa 2020 – Utnyttja våra utrikespolitiska instrument

Aktörer

Ämnesområde

Arbetsinstrument och arbetssätt

Målresultat och vägledande tidsplan

Medlemsstaterna och kommissionen:

Utveckling av strategiskt tillvägagångssätt och av samarbetet.

Ordförandeskapen i rådet ska uppmanas att utvärdera relevansen av att organisera ett gemensamt informellt möte mellan högre tjänstemän från kulturministerierna och högre tjänstemän som ansvarar för kultur vid utrikesministerierna, i syfte att utveckla en strategisk metod för kulturen inom ramen för de yttre förbindelserna och att förstärka samarbetet på området. De högre tjänstemännen ska själva fastställa sina arbetsuppgifter, vilka frågor som ska diskuteras samt vilka resultat som förväntas.

2011–2014

Utveckling av verktyg för informationsutbyte.

Som uppföljning till mötet på Mallorca i maj 2010 mellan generaldirektoraten för kultur vid utrikesministerierna, kommer kommissionen att tillhandahålla en webbplats för informationsutbyte, som är baserad på den överenskomna modellen. Medlemsstaterna och kommissionen ska uppdatera sina uppgifter regelbundet, så att detta material kan ligga till grund för praktiskt samarbete och diskussion.

Införande 2011 av informationsverktyget.

Medlemsstaterna och kommissionen:

Främja ratifikation och genomförande av 2005 års Unescokonvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

Fortsätta att främja ratifikation av konventionen och av konventionens mål i förbindelserna med tredjeländer.

Fortsätta genomförandet av konventionen och införlivande av dess mål i alla berörda europeiska och nationella politikområden.

Pågående

Kommissionen:

Främjande av kulturella relationer med tredje länder.

Sammankalla expertgrupper när så är nödvändigt, för att bidra till arbetet med en särskild fråga och underlätta införandet av strategier för kulturella relationer med tredje länder. Dessa expertgrupper (22) kommer att uppmanas att behandla särskilda teman på regional basis, t.ex. kulturen och grannskapet (Euromed, det östliga partnerskapet, Donauregionen osv.), kultur i framväxande ekonomier, eller kultur och utveckling.

Från och med 2011 efter behov.


Prioritering F:   Kulturstatistik

Aktörer

Ämnesområde

Arbetsinstrument och arbetssätt

Målresultat och vägledande tidsplan

Medlemsstaterna och kommissionen:

Förbättrade metoder för kulturstatistik.

Rapporten i slutet av 2011 från ESS-net om kulturstatistik kommer att ligga till grund för diskussioner om förverkligande av rekommendationer, framtida prioriteringar och arbetsmetoder.

Från och med 2012.

Förslag till ramar när det gäller metoder.

Kommissionen:

Förbättrad information om kulturstatistik.

Ny utgåva av Eurostats pocketbok om kulturstatistik.

Publiceras 2011.

Kommissionen:

Förbättra statistikproduktionen om rörlighet.

En kommissionsledd expertgrupp ska föreslå ett gemensamt ”stickprovsförfarande” för insamling av uppgifter om konstnärers och kulturarbetares rörlighet (23).

2012–2013

Verktygslåda för kulturförvaltningar och kulturinstitutioner om hur stickprov ska tas på uppgifter om rörlighet.


(1)  Principerna för arbetsgruppernas inrättande och arbete återfinns i bilaga II.

(2)  Se på denna punkt rådets slutsatser av den 18 november 2010 om kulturens roll för att bekämpa fattigdom och social utestängning (dok. 15448/10).

(3)  Utifrån rekommendationerna från arbetsgruppen för den öppna samordningsmetoden i juni 2010 om synergier mellan kultur och utbildning, särskilt den konstnärliga utbildningen (arbetsplan 2008–2010).

(4)  Gruppens sammansättning kommer att vara en nyckelfaktor för att se till att dess resultat kan tas upp i samband med den framtida arbetsprocessen inom ramen för ”utbildning 2020” (strategisk ram för europeiskt samarbete på utbildningsområdet). Experter från utbildningsministerierna rekommenderas därför delta. Gruppen kommer att få understöd av kommissionens ansvariga organ.

(5)  EUT L 394, 30.12.2006, s. 10.

(6)  Exempelvis: Cités interculturelles (samfinansierat av kulturprogrammet), Open Cities (samfinansierat av Urbact II) eller nätet CLIP (städer för lokal integrationspolitik – samfinansierat av Eurofound).

(7)  Principerna för arbetsgruppernas inrättande och arbete återfinns i bilaga II.

(8)  Rådets slutsatser av den 10 maj 2010 om kulturens bidrag till lokal och regional utveckling (EUT C 135, 26.5.2010, s. 15).

(9)  ”The entrepreneurial dimension of the cultural and creative industries”, Utrechts konstskola, oktober 2010, ”Access to finance activities of the European Creative Industry Alliance”, Jenny Tooth, januari 2010.

(10)  KOM(2010) 183 slutlig.

(11)  KOM(2010) 352 slutlig.

(12)  Principerna för arbetsgruppernas inrättande och arbete återfinns i bilaga II.

(13)  ”Kreativa partnerskap” mellan kultur och sektorer som undervisning och utbildning, näringslivet, forskning eller den offentliga sektorn, möjliggör överföring av kreativ kompetens från kultursektorn till andra sektorer.

(14)  Branschspecifika råd för sysselsättning och kompetens på EU-nivå för samman de viktigaste aktörerna från en särskild ekonomisk sektor, inklusive fackliga företrädare och representanter för arbetsgivarorganisationer eller aktörer från utbildningsområdet, och andra aktörer, exempelvis när det gäller ekonomisk utveckling.

(15)  EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.

(16)  Principerna för arbetsgruppernas inrättande och arbete återfinns i bilaga II.

(17)  KOM(2010) 245 slutlig/2.

(18)  EUT C 137, 27.5.2010, s. 19.

(19)  Dok. 14711/10.

(20)  Med förbehåll för att förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket antas.

(21)  En kombination av expertis på detta område är viktig, och arbetsgruppen skulle kunna bestå av experter från utbildningsministerierna, från museer, rättsliga myndigheter, tullmyndigheter och brottsbekämpande organ.

(22)  I tillämpliga fall kommer andra kommissionsavdelningar att delta aktivt i detta arbete.

(23)  Gruppen kommer att inkludera medlemmar av ESS-net och företrädare för relevanta pilotprojekt.


BILAGA II

Principer för inrättandet av och arbetet i de arbetsgrupper som inrättas av medlemsstaterna inom ramen för handlingsplanen för kultur 2011–2014

Medlemsstaternas deltagande i arbetsgruppernas verksamhet är frivilligt och medlemsstaterna kan delta när de så önskar.

Varje medlemsstat som är intresserad av att delta i någon grupps arbete ska utse en expert som medlem av en arbetsgrupp. Medlemsstaten ska se till att den expert som fått uppdraget har praktisk nationell erfarenhet på det berörda området och sörjer för effektiv kommunikation med behöriga nationella myndigheter. Kommissionen ska samordna utnämningarna av experter. För att få fram den lämpligaste expertprofilen för varje fråga kan medlemsstaterna, om så krävs, ge uppdraget till olika experter för varje temaområde.

Grupperna ska successivt gripa sig an de mål som anges i handlingsplanen och, i möjligaste mån, respektera den tidsplan som fastställs i bilaga I.

Fastställandet av och tidsplanen för målen kan revideras vid granskningen efter halva tiden mot bakgrund av uppnådda resultat och hur politiken utvecklas på EU-nivå.

Varje arbetsgrupp ska ansvara för utnämningen av sin ordförande eller sina medordförande för varje prioriterat temaområde.

Varje arbetsgrupp kan besluta att bjuda in oberoende experter från andra områden för att underlätta gruppens arbete.

Arbetsgrupperna kan, om så befinns lämpligt, vid behov inbjuda företrädarna för det civila samhällets plattformar för strukturerad dialog att delta på enskilda punkter i arbetet.

Ordförandena för arbetsgrupperna ska, vid behov, rapportera till kulturkommittén om hur arbetet fortskrider i de olika arbetsgrupperna. Kulturkommittén ska ges möjlighet att ge arbetsgrupperna vägledning för att garantera det önskade resultatet och samordningen av gruppernas arbete.

För varje mål som anges i bilaga I ska grupperna lägga fram en rapport om det arbete som utförts, med konkreta och användbara resultat. Beroende på vilket mål det rör sig om kan dessa resultat presenteras i form av en handbok med god praxis, en policyhandbok eller rekommendationer till åtgärder. I rapporterna får också rekommendationer lämnas till utveckling av relevanta och lämpliga instrument som kommissionen eller medlemsstaterna kan använda.

Dagordningarna och protokollen för alla grupper ska göras tillgängliga för alla medlemsstater, oavsett omfattningen av deras deltagande på ett visst område. Gruppernas rapporter ska offentliggöras.

Kommissionen ska ge logistik- och sekretariatsstöd till gruppernas arbete. I möjligaste mån ska kommissionen stödja grupperna på andra lämpliga sätt (inbegripet studier som är relevanta för deras arbete).

Ovannämnda rapporter ska ligga till grund för kommissionens slutrapport om handlingsplanens genomförande.


Top