EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0399

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET om den tredje bedömningen av tillämpningen av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU

COM/2020/399 final

Bryssel den 11.6.2020

COM(2020) 399 final

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET


om den tredje bedömningen av tillämpningen av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

om den tredje bedömningen av tillämpningen av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU

I    Inledning

Covid-19-pandemin har orsakat en hälsokris utan motstycke i hela Europeiska unionen. Skyddet av folkhälsan har blivit den viktigaste prioriteringen för både EU och dess medlemsstater.

Alla medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för att begränsa virusets effekter. Även om de åtgärder som vidtagits var nödvändiga för att skydda befolkningens hälsa och välbefinnande har de samtidigt också fått allvarliga konsekvenser för den fria rörligheten inom EU och Schengenområdets funktion och integritet. De flesta medlemsstater och Schengenassocierade länder har infört tillfälliga kontroller vid de inre gränserna och åtgärder som begränsar den fria rörligheten inom EU.

Ett gemensamt område med fri rörlighet utan inre gränskontroller, som Schengenområdet, kräver en gemensam och strikt samordnad politik för EU:s yttre gränser. Den rådande pandemin ökar behovet av en enhetlig och gemensam strategi gentemot tredjeländer, med det främsta syftet att skydda folkhälsan. Ända sedan pandemins början har Europeiska kommissionen gjort sitt yttersta för att se till att alla EU-medlemsstater och Schengenassocierade länder 1 vidtar enhetliga åtgärder.

Den 10 mars 2020 framhöll EU:s stats- och regeringschefer behovet av en gemensam europeisk strategi mot covid-19. Den 16 mars 2020 antog kommissionen ett meddelande 2 där den rekommenderade tillfälliga restriktioner för icke nödvändiga resor från tredjeländer till EU+-området 3 . Rekommendationen följdes den 17 mars 2020 av en överenskommelse om samordnade åtgärder vid de yttre gränserna på grundval av kommissionens rekommendation. Alla EU:s medlemsstater (med undantag för Irland) och de Schengenassocierade länderna (nedan tillsammans kallade medlemsstaterna) har sedan dess fattat nationella beslut om att införa reserestriktioner.

Den 8 april 2020 4 och den 8 maj 2020 5 antog kommissionen två uppföljningsmeddelanden. I sitt senaste meddelande uppmanade kommissionen medlemsstaterna att förlänga reserestriktionerna fram till den 15 juni 2020.

De tillfälliga reserestriktionerna gäller för alla icke nödvändiga resor från tredjeländer till EU+-området 6 . För att restriktionerna skulle orsaka så liten skada som möjligt föreskrev rekommendationen dock undantag för vissa kategorier av resenärer med en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov 7 .

Med tanke på att den rekommenderade perioden för tillämpning av reserestriktionerna vid de yttre gränserna löper ut den 15 juni 2020, beskriver detta meddelande hur restriktionerna gradvis och samordnat kan fasas ut på grundval av gemensamma principer och kriterier som gör det möjligt att identifiera de tredjeländer för vilka restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU+-området kan avskaffas.

II    Utveckling och bedömning av den nuvarande situationen

 

Den 15 april 2020 lade ordförandena för Europeiska kommissionen och Europeiska rådet fram en gemensam europeisk färdplan i riktning mot att lätta på åtgärderna mot covid-19 8 . I färdplanen anges hur kontrollerna vid de inre gränserna gradvis och på ett samordnat sätt bör avskaffas innan man i ett andra skede kan lätta på de tillfälliga restriktionerna vid de yttre gränserna så att personer som inte är bosatta i EU kan göra icke nödvändiga resor hit igen.

I enlighet med dessa principer lade kommissionen den 13 maj fram meddelandet Med sikte på ett stegvist och samordnat återställande av den fria rörligheten och avskaffande av kontrollerna vid de inre gränserna 9 som en del av ett paket med stödåtgärder avseende turism och transport. I meddelandet anges hur reserestriktionerna och kontrollerna vid de inre gränserna kan avskaffas på ett samordnat, balanserat och stegvist sätt medan planer också läggs fram för att i en andra fas avskaffa restriktionerna för icke väsentliga resor till EU över de yttre gränserna. Ordningsföljden för de båda faserna är tydlig, men de kan följa en i stort sett liknande strategi, med tillämpning av kriterier som rör den epidemiologiska situationen, åtgärder för att begränsa spridningen (t.ex. fysisk distansering) och ekonomiska och sociala överväganden.

Vid inrikesministrarnas möte den 5 juni 2020 diskuterade de hanteringen av coronapandemin och hur man ska gå till väga för att så småningom avskaffa de nya restriktionerna. EU:s medlemsstater och institutioner har haft ett nära samarbete för att hejda virusspridningen, och ministrarna var ense om att fortsatt samordning är oerhört viktig när situationen nu håller på att förbättras. Ordförandeskapet konstaterade också att de flesta medlemsstaterna kommer att avskaffa både kontrollerna vid de inre gränserna och de relaterade reserestriktionerna senast den 15 juni, och övriga vid månadens slut. Ministrarna diskuterade också hur länge EU:s inreserestriktioner för tredjelandsmedborgare ska fortsätta att gälla och vilka kriterier och åtgärder som kan bli aktuella när restriktionerna börjar avskaffas. De var eniga om behovet av en samlad strategi för att gradvis avskaffa restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU, med tydliga kriterier, och uppmanade kommissionen att lägga fram ett förslag om ett samordnat avskaffande av restriktionerna vid de yttre gränserna.

Den epidemiologiska situationen i EU+-området fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Under de senaste 14 dagarna har EU+-området, med undantag för ett fåtal regioner, rapporterat färre än 100 nya infektioner per 100 000 invånare 10 . I linje med rekommendationerna i meddelandet av den 13 maj kan alla medlemsstater nu anses ha åtminstone inlett fas 1 som beskrivs i meddelandet (dvs. de har delvis börjat lätta på reserestriktionerna och kontrollerna vid de inre gränserna).

Flera medlemsstater har redan avskaffat kontrollerna vid de inre gränserna och restriktionerna av den fria rörligheten inom EU, och även upphört att kräva karantän efter sådana resor. Andra medlemsstater planerar att göra detta från och med den 15 juni 2020. Kommissionen anmodar de återstående medlemsstaterna att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna och restriktionerna av den fria rörligheten inom EU senast den 15 juni 2020. 

Med tanke på förbättringen av den epidemiologiska situationen i EU+-området och i ett antal länder runtom i världen för närvarande anser kommissionen att reserestriktionerna vid de yttre gränserna från och med den dagen inte längre behöver tillämpas på alla tredjeländer, utan skulle kunna börja avskaffas gradvis. Denna process måste baseras på tydliga kriterier och omfattas av kontinuerlig övervakning. I enlighet med den gemensamma färdplanen bör reserestriktionerna för invånarna i dessa länder avskaffas först efter avskaffandet av kontrollerna vid de inre gränserna och restriktionerna av den fria rörligheten inom EU. För övriga tredjeländer som inte ännu uppfyller kriterierna skulle restriktionerna för icke nödvändiga resor fortsätta att gälla, med de undantag som anges i meddelandet av den 16 mars.

Samtidigt har erfarenheterna från de senaste månaderna visat att kategorierna av resenärer som omfattas av undantag bör utvidgas. EU-medborgare, medborgare i de Schengenassocierade länderna, tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i medlemsstaterna och deras familjemedlemmar bör ha rätt att resa till EU+-området av vilken orsak som helst, inte bara för att återvända hem. När de reser från tredjeländer som fortfarande omfattas av restriktionerna för icke nödvändiga resor kan hälsoskyddskrav, t.ex. självisolering, tillämpas i destinationsmedlemsstaten.

Förteckningen över resenärer med en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov bör utvidgas till att även omfatta personer som reser för studier och högkvalificerade arbetstagare från tredjeland om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras utomlands.

Kommissionen rekommenderar därför att de undantag som gäller vid fortsatt tillämpning av de tillfälliga reserestriktionerna för icke nödvändiga resor till EU bör ändras i enlighet med punkt VII (Slutsatser).

III    Principer

Alla samordnade beslut som medlemsstaterna måste fatta i anknytning till avskaffandet av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU bör grundas på följande vägledande principer:

(I)Icke-diskriminering: bosättning som avgörande faktor

När beslut fattas om huruvida de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU gäller för en tredjelandsmedborgare bör bosättning i ett tredjeland som inte längre omfattas av restriktionerna vara den avgörande faktorn (och inte medborgarskap).

(II)Flexibilitet

Det bör klargöras att beslut om att avskaffa restriktionerna i enlighet med den samordningsmekanism som beskrivs nedan alltid ska lämna fullständigt flexibilitetsutrymme. Detta innebär att det vid behov alltid är möjligt att återinföra reserestriktionerna för ett visst tredjeland om villkoren i checklistan inte längre uppfylls – i synnerhet om den epidemiologiska situationen förvärras eller situationen med avseende på ömsesidighet ändras.

(III) Gemensam och samordnad strategi

Nu när reserestriktionerna och kontrollerna vid de inre gränserna i EU håller på att avskaffas kan den andra fasen som anges i den gemensamma färdplanen inledas. I enlighet med sina befogenheter på gränsförvaltningsområdet bör medlemsstaterna inleda diskussioner om en förteckning över de länder som inte längre kommer att omfattas av reserestriktionerna. Besluten kan endast vara effektiva om de genomförs av alla medlemsstater vid alla yttre gränser samtidigt och på ett enhetligt sätt.

Tillkännagivanden från vissa medlemsstater om att de avskaffar restriktionerna vid de yttre gränserna för det egna landet utan samråd med andra medlemsstater kan allvarligt riskera att undergräva Schengenområdets integritet. Den fria rörligheten för tredjelandsmedborgare som har rest in i Schengenområdet innebär att en medlemsstats beslut kan påverka andra medlemsstater. Det är därför viktigt att beslut om att avskaffa reserestriktionerna fattas inom ramen för den samordningsmekanism som beskrivs nedan.

IV    Kriterier och checklista

Med tanke på att den epidemiologiska situationen i ett antal tredjeländer fortfarande är kritisk och beroende av de åtgärder som vidtas och ländernas kapacitet att begränsa virusspridningen är det i detta skede inte möjligt att avskaffa samtliga restriktioner för icke nödvändiga resor till EU+-området. Kommissionen lägger därför fram en strategi för en gradvis och samordnad utfasning av reserestriktionerna.

För att sörja för en tydlig, transparent och enhetlig strategi måste de nationella besluten samordnas och grunda sig på gemensamma och objektiva kriterier. Dessa kriterier har diskuterats vid flera möten inom covid-19-informationsgruppen – inrikes frågor. Medlemsstaterna har framfört sina synpunkter i frågan genom ett frågeformulär, i samförstånd om att kriterierna bör vara tillräckligt flexibla för att kunna tillämpas på en mycket stor grupp tredjeländer (±170). Tillgången till tillförlitliga uppgifter från tredjeländer är av yttersta vikt och bör betraktas som ett centralt kriterium – beslut kan endast fattas på grundval av tydliga och korrekta uppgifter.

Även om hänsyn kanske också måste tas till ekonomiska och sociala faktorer bör diskussionerna om avskaffandet av reserestriktionerna vid de yttre gränserna baseras på följande kriterier, som i stora drag är desamma som anges i meddelandet av den 13 maj:

(I)Bedömning av den epidemiologiska situationen och hanteringen av covid-19 i tredjelandet:

Reserestriktionerna bör först avskaffas för tredjeländer som har en likartad eller bättre epidemiologisk situation jämfört med genomsnittet i EU+-området och som har tillräcklig kapacitet. Detta förutsätter att de tillgängliga uppgifterna för ett tredjeland är tillräckligt gedigna för att beslut ska kunna fattas. Reserestriktionerna bör inte avskaffas för tredjeländer där situationen är sämre än genomsnittet i EU+-området.

Centrala kriterier som ska bedömas för ett tredjeland, på grundval av tillgängliga uppgifter från landet i fråga, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och andra källor, är bland annat följande:

-Antal nya infektioner per 100 000 invånare.

-Utvecklingen av nya infektioner.

-Landets övergripande hantering av covid-19, med beaktande av tillgängliga uppgifter om t.ex. testning, övervakning, kontaktspårning, begränsning av smittspridning, behandling och rapportering.

(II)Tillämpning av åtgärder för att begränsa spridningen under resor, t.ex. fysisk distansering, samtidigt som man skapar och upprätthåller förtroende:

En förutsättning för att reserestriktionerna ska kunna avskaffas är att det går att säkerställa att åtgärder för att begränsa spridningen, t.ex. fysisk distansering, tillämpas under hela resan från utgångspunkten till destinationen – även vid eventuell transitering via högriskområden. När det är svårare att garantera fysisk distansering bör ytterligare icke-diskriminerande och proportionerliga skyddsåtgärder och åtgärder som ger motsvarande skydd införas, i enlighet med kommissionens rekommendationer för transportsektorn och besöksnäringen 11 .

En annan aspekt som bör beaktas är i vilken utsträckning det berörda tredjelandet kan förväntas fungera som en transitpunkt för resenärer från tredjeländer som ännu inte uppfyller kriterierna.

(III) Ömsesidighet och reserekommendationer:

Många tredjeländer har också infört reserestriktioner för medborgare från EU. För att EU-medborgare ska behandlas lika bör tredjelandet också avskaffa reserestriktionerna avseende EU, så att det har samma eller jämförbara researrangemang som EU. Detta bör gälla för alla EU-länder och Schengenländer – ingen selektiv tillämpning kan tillåtas.

Reserekommendationer som utfärdas av medlemsstater avseende ett tredjeland bör beaktas, med tanke på att ett ömsesidigt avskaffande av reserestriktioner sannolikt kommer att leda till ökade resor från EU till det berörda tredjelandet. Den epidemiologiska situationen i tredjelandet bör vara tillräckligt stabil för att med tillräcklig säkerhet utesluta en storskalig repatriering av strandsatta medborgare under de kommande månaderna.

(IV) Checklista:

De kriterier som anges ovan utgör grunden för den checklista i bilagan som ska användas för det samordnade beslut som medlemsstaterna måste fatta. Syftet med checklistan är att hitta en gemensam linje för medlemsstaterna – och därmed en gemensam strategi för EU+-området – för att bedöma om situationen i ett tredjeland och de åtgärder som vidtagits mot virusspridningen ännu är tillfredsställande nog för att avskaffa restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU+-området. Närmare uppgifter om samordningen av denna process anges i avsnitt V, ”Samordningsmekanism”.

Medlemsstaterna bör också informera resenärer om skyldigheten att följa nationella regler om åtgärder för att begränsa spridningen eller om fysisk distansering. Det kan göras t.ex. på en lättillgänglig webbsida där resenärer kan hitta samlad information inför resan. För att säkerställa att medborgare som reser in på territoriet får nödvändig information ska dessutom ett automatiskt textmeddelande skickas, när det är praktiskt möjligt, med information om den nationella eller regionala punkten för information om särskilda åtgärder och restriktioner som tillämpas under covid-19-pandemin, samt information om vem de ska kontakta om de börjar uppvisa covid-19-relaterade symptom. Kommissionen kommer att hjälpa medlemsstaterna att se till att såväl invånare som resenärer får all nödvändig information 12 .

V    Samordningsmekanism

Ända sedan utbrottets början har kommissionen och medlemsstaterna regelbundet utbytt information och god praxis inom olika forum, t.ex. på teknisk nivå genom covid-19-informationsgruppen – inrikes frågor och hälsosäkerhetskommittén. Kommissionen kommer därför att fortsätta att stödja dessa forum för utbyten i syfte att underlätta och förbereda det samordnade beslut som medlemsstaterna måste fatta om identifiering av tredjeländer för ett gradvist avskaffande av restriktionerna för resor över de yttre gränserna, på grundval av uppgifter från alla relevanta källor, t.ex. ECDC och Världshälsoorganisationen (WHO).

Det är också viktigt att det finns en tydlig central punkt till vilken alla åtgärder som medlemsstaterna vidtar kommuniceras och därigenom meddelas kommissionen och övriga medlemsstater. Dessutom bör kraftfulla och samordnade kommunikations- och informationssatsningar göras tillsammans med tredjeländer. EU-delegationerna kommer att involveras och kan ge stöd i detta arbete.

Som en fortsättning på detta föreslår kommissionen att en första diskussion bör äga rum i covid-19-informationsgruppen – inrikes frågor, efter en första bedömning på nationell nivå baserad på tillgängliga uppgifter från ECDC, WHO och andra relevanta källor, checklistan i bilagan samt information från EU-delegationerna, för att utarbeta ett utkast till förteckning över länder som skulle kunna undantas från reserestriktionerna. Utarbetandet av en konkret, samordnad strategi och den vidare uppdateringen av förteckningen över länder bör ske inom ramen för det befintliga och välfungerande EU-arrangemanget för integrerad politisk krishantering (IPCR), med tanke på processens dynamiska karaktär och behovet av regelbundna uppdateringar.

På grundval av resultatet av diskussionerna inom IPCR uppmanar kommissionen rådet att agera så att Schengenmedlemsstaterna tillsammans med de Schengenassocierade länderna antar en konkret, samordnad strategi avseende förteckningen av länder för vilka reserestriktionerna kan avskaffas från och med den 1 juli. Förteckningen bör uppdateras regelbundet och regelbunden kommunikation bör äga rum med tredjeländer för att förklara den övergripande EU-processen.

Kommissionen rekommenderar att medlemsstaterna förlänger restriktionerna för icke nödvändiga resor för alla tredjeländer som inte finns med i förteckningen över länder för vilka restriktionerna kan avskaffas, fram till dess att de tas upp i förteckningen. Förteckningen bör uppdateras regelbundet i enlighet med de kriterier som anges i detta meddelande och reserestriktionerna bör bedömas utifrån den vidare utvecklingen.

Förvaltningen av de yttre gränserna är ett ansvar som medlemsstaterna sköter i sitt eget och alla medlemsstaters intresse. Unilaterala beslut som fattas av medlemsstater om att avskaffa inreserestriktionerna för invånare i ytterligare tredjeländer, som inte har identifierats på ett samordnat sätt, innebär ett extra ansvar för de berörda medlemsstaterna, med tanke på principen om fri rörlighet inom Schengenområdet och den övergripande prioriteringen att skydda folkhälsan i EU, och bör därför endast fattas i samråd med de andra medlemsstaterna och i undantagsfall.

VI    EU:s grannländer

Kommissionen har meddelat att den är beredd att knyta västra Balkanregionen till genomförandet av den gemensamma europeiska färdplanen i riktning mot att lätta på åtgärderna mot covid-19. Utöver EU:s åtagande att finansiellt stödja västra Balkans återhämtning efter pandemin bör en förstärkning av förbindelserna och ett bättre tillträde till EU-marknaden ingå bland de viktigaste mål som eftersträvas för att bana väg för en starkare ekonomisk integration mellan regionen och EU.

Den epidemiologiska situationen i regionen är likartad eller bättre än i EU. Det totala antalet fall i hela regionen är avsevärt lägre än i EU.

Med tanke på regionens betydelse för transport, återställande och återupptagande av turistverksamheten, inklusive trafik över gränserna, rekommenderar kommissionen att restriktionerna vid EU:s yttre gränser börjar avskaffas för länderna i regionen redan när den nuvarande förlängningen löper ut, dvs. den 1 juli 2020.

I enlighet med vägledningen om genomförandet av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU, om underlättandet av transitarrangemang för återvändande EU-medborgare och om effekterna på viseringspolitiken 13 bör medborgare i San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten/Heliga stolen jämställas med EU-medborgare vid tillämpningen av restriktionerna för icke nödvändiga resor. EU-länderna bör därmed tillåta inresa för dessa staters medborgare och tredjelandsmedborgare som bor där, så att de kan återvända hem. Ytterligare åtgärder är därför inte nödvändiga vad gäller dessa europeiska mikrostater.

VII    Slutsatser

Processen med att avskaffa reserestriktionerna och kontrollerna vid de inre gränserna inom EU är för närvarande på god väg. I en andra fas bör restriktionerna vid EU:s yttre gränser avskaffas på det sätt som beskrivs ovan.

Parallella och samordnade åtgärder är av avgörande betydelse vid EU+-områdets yttre gränser. För att garantera att sådana åtgärder får önskad effekt bör de genomföras av alla medlemsstaterna vid alla yttre gränser, på ett väl samordnat och enhetligt sätt. I detta avseende kommer kommissionen att stödja IPCR i syfte att upprätta en förteckning över de länder för vilka medlemsstaterna kommer att avskaffa reserestriktionerna på ett samordnat och gradvist sätt på grundval av regelbundna uppdateringar av förteckningen. Utifrån resultatet av diskussionerna inom IPCR uppmanar kommissionen rådet att agera så att Schengenmedlemsstaterna tillsammans med de Schengenassocierade länderna antar en konkret, samordnad strategi avseende förteckningen av länder för vilka reserestriktionerna kan avskaffas från och med den 1 juli 2020. Förteckningen bör uppdateras regelbundet.

Kommissionen påminner om att det enligt inresevillkoren i kodexen om Schengengränserna 14 fortfarande är möjligt att neka tredjelandsmedborgare inresa med hänvisning till hot mot folkhälsan, även om det berörda landet inte längre omfattas av restriktioner vid de yttre gränserna. Dessutom bör medlemsstaterna ta hänsyn till covid-19-flygsäkerhetsprotokollet 15 som utfärdats av Easa och ECDC samt till överväganden om reserelaterade åtgärder för att minska spridningen av covid-19 i EU/EES som publicerats i en rapport från ECDC 16 .

Kommissionen rekommenderar följande:

·Förläng tillämpningen av de nuvarande restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU fram till den 30 juni 2020. Med hjälp av samordningsmekanismen i avsnitt V bör kommissionen och medlemsstaterna använda perioden fram till dess för att utarbeta en förteckning över de tredjeländer för vilka reserestriktionerna kan avskaffas från och med den 1 juli 2020. Förteckningen bör uppdateras regelbundet i enlighet med kriterierna i detta meddelande. För alla tredjeländer som den 30 juni inte finns med i förteckningen över länder för vilka restriktionerna för icke nödvändiga resor kan avskaffas rekommenderar kommissionen att medlemsstaterna förlänger reserestriktionerna till dess att länderna tas upp i förteckningen.

·Avskaffa tillämpningen av restriktioner för icke nödvändiga resor från följande länder/partner från och med den 1 juli 2020:

oAlbanien.

oBosnien och Hercegovina.

oKosovo 17 .

oMontenegro.

oNordmakedonien.

oSerbien.

Vad gäller de länder för vilka inget beslut fattats om att avskaffa de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU bör undantagen 18 ändras på följande sätt:

a)EU-medborgare, medborgare i de Schengenassocierade länderna, tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i EU och deras familjemedlemmar bör undantas från reserestriktionerna, oavsett om de återvänder hem eller inte. Medlemsstaterna kan dock vidta lämpliga åtgärder, t.ex. kräva att sådana personer självisolerar sig eller vidtar liknande åtgärder när de återvänder från ett tredjeland som ännu omfattas av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor, förutsatt att de ställer samma krav på sina egna medborgare.

b)De särskilda kategorierna av resenärer med en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov 19 bör utvidgas till att även omfatta

·tredjelandsmedborgare som reser för studier,

·högkvalificerade arbetstagare från tredjeland om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras utomlands.

(1)      Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
(2)      COM(2020) 115, 16.3.2020.
(3)      ”EU+-området” omfattar alla Schengenmedlemsstater (inklusive Bulgarien, Kroatien, Cypern och Rumänien) samt de fyra Schengenassocierade länderna. Det omfattar även Irland och Förenade kungariket om de beslutar att vara med.
(4)      COM(2020) 148, 8.4.2020.
(5)      COM(2020) 222, 8.5.2020.
(6)      För att trygga rättigheterna för medborgare i de deltagande staterna i unionens civilskyddsmekanism när de återvänder hem med flygningar som stötts av mekanismen, samt deras familjemedlemmar och tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i EU, undantas de från restriktionerna för icke nödvändiga resor så att de kan återvända hem.
(7)      Till dem hör följande:
(8)       https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_sv.pdf  
(9)      C(2020) 3250 final, 13.5.2020.
(10)      Se uppgifter på ECDC:s webbplats: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html  
(11)    C(2020) 3139 och C(2020) 3251.
(12)      Med hjälp av webbplatsen och appen ”Re-open” kan både invånare och turister få information om transporter, folkhälsa och turism i medlemsstaterna.
(13)      C(2020) 2050, 30.3.2020.
(14)      Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).
(15)       https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol  
(16)      Finns på: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-travel-related-measures-reduce-spread-covid-19-eueea  
(17)      Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
(18)      De undantag som anges i meddelande COM(2020) 115.
(19)      Se fotnot 7.
Top

Bryssel den 11.6.2020

COM(2020) 399 final

BILAGA

till

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

om den tredje bedömningen av tillämpningen av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU


BILAGA

Checklista som ska användas för ett eventuellt avskaffande av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU

Syftet med denna checklista är att hitta en gemensam linje för medlemsstaterna – och därmed en gemensam strategi för EU+-området – för att bedöma om situationen i ett tredjeland och de åtgärder som vidtagits för att begränsa virusspridningen ännu är tillfredsställande nog för att avskaffa restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU+-området. Checklistan bör utgöra grunden för medlemsstaternas gemensamma bedömning av tredjeländer utgående från de ovanstående kriterier som kan användas för att avskaffa reserestriktioner, men även för att återinföra dem om infektionsnivån förändras. Efter en första bedömning på nationell nivå baserad på tillgängliga uppgifter från ECDC och WHO, denna checklista och information från EU-delegationerna bör covid-19-informationsgruppen – inrikes frågor hålla en första diskussion för att utarbeta ett utkast till förteckning över länder för vilka reserestriktionerna kan avskaffas. Utarbetandet av en konkret, samordnad strategi och den vidare uppdateringen av förteckningen över länder bör ske inom ramen för det befintliga och välfungerande EU-arrangemanget för integrerad politisk krishantering (IPCR). Utifrån resultatet av diskussionerna inom IPCR uppmanar kommissionen rådet att agera så att Schengenmedlemsstaterna tillsammans med de Schengenassocierade länderna antar en konkret, samordnad strategi avseende förteckningen av länder för vilka reserestriktionerna kan avskaffas. Förteckningen bör uppdateras regelbundet.

1.Kan landet anses ha en likartad eller bättre epidemiologisk situation jämfört med genomsnittet i EU+-området i fråga om följande?

a.Antal nya infektioner.

b.Utvecklingen av nya infektioner.

c.Hantering av covid-19, med beaktande av tillgängliga uppgifter om t.ex. testning, övervakning, kontaktspårning, begränsning av smittspridning, behandling och rapportering.

2.Kräver landet av sina transportoperatörer och transportknutpunkter en likartad eller bättre nivå av spridningsbegränsande åtgärder jämfört med EU, inklusive fysisk distansering, för att minska risken för infektion i samband med internationella resor i enlighet med de rekommendationer som Europeiska kommissionen utfärdat för transportsektorn 1 och framför allt i enlighet med det covid-19-flygsäkerhetsprotokoll 2 som utfärdats av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) eller motsvarande?

a.Under transporten till avresestället.

b.På avresestället.

c.Under resan, från utgångspunkten till destinationen.

Följande punkter bör även beaktas:

d.Följer flygplatserna Icaos säkerhetsrekommendationer?

e.Följer flygbolag som bedriver trafik på vissa rutter Icaos rekommendationer?

f.Finns flygplatserna på Easas förteckning 3 ?

g.Avråder de flesta medlemsstater från resor till detta land?

h.Kontrollerar flygbolagen om transitpassagerares avreseland finns med i förteckningen över länder för vilka reserestriktionerna kan avskaffas?

3.Har landet samma eller jämförbara researrangemang som EU? Gäller detta alla EU-länder och Schengenländer?

4.Har EU-länderna och Schengenländerna avskaffat sina resevarningar för det berörda landet?

(1)

     C(2020) 3139.

(2)

      https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol  

(3)

   Ökad desinfektion av luftfartyg för att minska riskerna för överföring av covid-19-infektion.

Top