EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0595

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/595 av den 30 april 2020 om beviljande av stöd för privat lagring av fårkött och getkött och om förutfastställelse av stödbeloppet

C/2020/2882

OJ L 140, 4.5.2020, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2020; upphävd genom 32020R1029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/595/oj

4.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/595

av den 30 april 2020

om beviljande av stöd för privat lagring av fårkött och getkött och om förutfastställelse av stödbeloppet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 18.2 och artikel 223.3 c,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 4.2 b,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (3), särskilt artikel 62.2 b, och

av följande skäl:

(1)

På grund av de omfattande begränsningarna av rörelsefriheten som införts i medlemsstaterna för att hantera den rådande covid-19-pandemin har försäljningen av vissa kategorier av får- och getprodukter, såsom slaktkroppar av lamm och get yngre än tolv månader till hotell- och restaurangbranschen, drabbats hårt.

(2)

Till följd av detta har efterfrågan på vissa får- och getprodukter minskat kraftigt. Får- och getsektorn står därför inför marknadsstörningar på grund av denna obalans i tillgång och efterfrågan. Detta har en särskilt negativ inverkan på marginalerna inom sektorn och riskerar den ekonomiska bärkraften hos unionens lantbrukare. Om inga åtgärder vidtas mot denna marknadsstörning förväntas prisnivån på får- och getprodukter i unionen att försämras och pristrycket nedåt kommer sannolikt att fortsätta.

(3)

Den rådande obalansen i tillgång och efterfrågan på får- och getköttsmarknaden kan minskas genom lagring av slaktkroppar av lamm och get yngre än tolv månader som mestadels skulle ha varit avsedda för hotell- och restaurangbranschen.

(4)

De omfattande begränsningarna i rörelsefriheten som införts i medlemsstaterna för att hantera den rådande covid-19-pandemin har även påverkat tillgången på arbetskraft på slakterier och bearbetningsanläggningar samt minskat kapaciteten inom transport och logistik.

(5)

För att mildra de rådande svårigheterna och i synnerhet minska obalansen i tillgång och efterfrågan (vilket också orsakar ett pristryck nedåt på alla får- och getköttsprodukter), och för att lindra dessa besvärliga marknadsförhållanden, är det lämpligt att bevilja stöd för privat lagring av färskt eller kylt lamm- och getkött yngre än tolv månader.

(6)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 (4) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 (5) fastställs reglerna om stöd för privat lagring. Om inte annat föreskrivs i denna förordning bör bestämmelserna i delegerad förordning (EU) 2016/1238 och genomförandeförordning (EU) 2016/1240 gälla för stöd för privat lagring av färskt eller kylt lamm- och getkött yngre än tolv månader.

(7)

Stödbeloppet bör fastställas i förväg för att möjliggöra ett snabbt och flexibelt system för hanteringen. I enlighet med artikel 4 i förordning (EU) nr 1370/2013 bör det stöd för privat lagring som fastställs i förväg grundas på lagringskostnader och andra relevanta marknadsinslag. Det bör fastställas ett stöd för hela lagringsperioden utifrån kostnaderna för inlagring och utlagring, kostnaderna för kyllagring per dag och den delkompensation för värdeminskningen av färskt eller kylt får- och getkött som måste frysas in.

(8)

För att stöd för privat lagring ska vara effektivt och få en faktisk inverkan på marknaden bör stödet endast beviljas för produkter som ännu inte har inlagrats. Det är därför lämpligt att fastställa lagringsperioden.

(9)

För att förvaltningen ska effektiviseras och förenklas bör det fastställas vilken minimikvantitet av produkter som varje ansökan ska omfatta.

(10)

En säkerhet bör fastställas för att garantera att ansökan är seriös och för att säkerställa att åtgärden får önskad effekt på marknaden.

(11)

De åtgärder som har vidtagits för att hantera covid-19-pandemin kan påverka efterlevnaden av kraven på kontroller på plats när det gäller stöd för privat lagring i enlighet med artikel 60 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240. Det är lämpligt att ge de medlemsstater som berörs av dessa åtgärder flexibilitet genom att förlänga perioden för att genomföra inlagringskontroller eller genom att ersätta dem med andra relevanta bevis och genom att inte kräva att oanmälda kontroller utförs. Det är därför lämpligt att i denna förordning avvika från vissa bestämmelser i genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

(12)

I artikel 42.1 b i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 fastställs att medlemsstaterna ska anmäla giltiga ansökningar till kommissionen en gång i veckan. För att säkerställa öppenhet, övervakning och lämplig hantering av de tillgängliga stödbeloppen är det nödvändigt att anmälningarna görs oftare för att effektivt kunna förvalta systemet.

(13)

För att få omedelbar effekt på marknaden och bidra till att stabilisera priserna bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs stöd för privat lagring av färskt eller kylt får- och getkött yngre än tolv månader, i enlighet med artikel 17 i första stycket i förordning (EU) nr 1308/2013 (nedan kallad stöd).

2.   Delegerad förordning (EU) 2016/1238 och genomförandeförordning (EU) 2016/1240 ska tillämpas, om inte annat följer av denna förordning.

Artikel 2

Stödberättigande produkter

1.   Förteckningen över stödberättigade produkter anges i bilagan.

2.   För att berättiga till stöd ska köttet vara av sund och god marknadsmässig kvalitet och ha sitt ursprung i unionen. Produkten ska uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga VI till delegerad förordning (EU) 2016/1238.

3.   Stöd ska endast beviljas för färskt eller kylt kött som ännu inte har inlagrats.

Artikel 3

Inlämning av ansökningar och ansökningsvillkor

1.   Ansökningar om stöd kan lämnas in från och med den 7 maj 2020.

2.   Ansökningarna ska avse de produkter som förtecknas i bilagan, med uppgift om relevant KN-nummer.

3.   Den lägsta stödberättigade kvantiteten för respektive ansökan är 5 ton.

Artikel 4

Stödbelopp och lagringsperiod

1.   De relevanta stödbeloppen per lagringsperiod fastställs i bilagan.

2.   Den avtalade lagringen ska avslutas den dag som föregår dagen för utlagring.

3.   Stöd får beviljas endast för lagringsperioder på 90, 120 eller 150 dagar.

Artikel 5

Säkerhet

Beloppet på den säkerhet som krävs i enlighet med artikel 4 b i delegerad förordning (EU) 2016/1238 ska vara 100 euro/ton, och tillämpas när en ansökan om stöd för de produkter som är stödberättigade lämnas in.

Artikel 6

Kontroller

1.   Om det utbetalande organet på grund av åtgärder som införts för att hantera covid-19-pandemin, (nedan kallade åtgärderna), inte har möjlighet att i god tid utföra de kontroller som avses i artikel 60.1 och 60.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240, får medlemsstaten i fråga, med avvikelse från artikel 60.1 och 60.2 i den förordningen,

a)

förlänga den period som avses i artikel 60.1 första stycket med upp till 30 dagar efter det att åtgärderna avslutats för att utföra dessa kontroller eller

b)

under den period då åtgärderna tillämpas ersätta kontrollerna med relevanta bevis, inbegripet geotaggade fotografier eller andra bevis i elektroniskt format.

2.   Om det utbetalande organet på grund av åtgärderna inte har möjlighet att genomföra de oanmälda kontrollerna på plats ska det utbetalande organet genom undantag från artikel 60.3 första stycket i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 inte behöva genomföra oanmälda kontroller under den period som åtgärderna tillämpas.

Artikel 7

Anmälan av sökta kvantiteter

Genom undantag från artikel 42.1 b i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 ska medlemsstaterna anmäla till kommissionen de produktkvantiteter som har varit föremål för en giltig ansökan och relevant information, enligt följande:

a)

Varje måndag senast kl. 12.00 (belgisk tid), avseende de produktkvantiteter som har varit föremål för en giltig ansökan som har lämnats in torsdag eller fredag under den föregående veckan.

b)

Varje torsdag senast kl. 12.00 (belgisk tid), avseende de produktkvantiteter som har varit föremål för en giltig ansökan som har lämnats in måndag, tisdag eller onsdag under samma vecka.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (EUT L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (EUT L 206, 30.7.2016, s. 71).


BILAGA

Förteckning över stödberättigande produkter enligt artikel 2.1 och de relevanta stödbeloppen per lagringsperiod enligt artikel 4.1

Produkternas nomenklaturnummer (KN-nummer)

Produktbeskrivning

Stödbelopp per lagringsperiod

(euro/ton)

90 dagar

120 dagar

150 dagar

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Färska eller kylda slaktkroppar och halva slaktkroppar av lamm yngre än tolv månader

866

890

915

ex 0204 50 11

Färska eller kylda slaktkroppar och halva slaktkroppar av get yngre än tolv månader


Top