EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0591

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/591 av den 30 april 2020 om en tillfällig ordning för extraordinärt stöd för privat lagring av vissa ostar och om förutfastställelse av stödbeloppet

C/2020/2885

OJ L 140, 4.5.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/591/oj

4.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/591

av den 30 april 2020

om en tillfällig ordning för extraordinärt stöd för privat lagring av vissa ostar och om förutfastställelse av stödbeloppet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 219.1 jämförd med artikel 228,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (2), särskilt artikel 62.2 b, och

av följande skäl:

(1)

På grund av den rådande covid-19-pandemin och de omfattande begränsningar av rörelsefriheten som införts i medlemsstaterna har efterfrågan på vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter minskat kraftigt, särskilt vad gäller ost. Sjukdomens spridning och de åtgärder som vidtagits begränsar tillgången på arbetskraft, vilket särskilt påverkar produktionen, hämtningen och bearbetningen av mjölk. Den obligatoriska stängningen av affärer, utomhusmarknader, restauranger och andra inrättningar har dessutom inneburit att hotell- och restaurangbranschen stannat upp och det har lett till avsevärda förändringar i efterfrågemönstren för mjölk och mjölkprodukter. Hotell- och restaurangbranschen står för ungefär 15 % av unionens inhemska efterfrågan på ost. Dessutom upphäver köpare i unionen och på världsmarknaden kontrakt och skjuter upp att teckna nya i väntan på ytterligare prisfall. Ostexporten till tredjeländer står för 8 % av unionens totala ostproduktion.

(2)

Det har lett till att bearbetningen av obehandlad mjölk delvis ställs om till mindre arbetsintensiva produkter med lång hållbarhetstid som är lagringsbara i bulk, till exempel skummjölkspulver och smör. Många osttillverkningsanläggningar i unionen har dock inte kapacitet att bearbeta mjölken till andra produkter, och måste fortsätta att producera ost på vilken efterfrågan har sjunkit kraftigt.

(3)

Ostsektorn står därför inför en marknadsstörningssituation på grund av en kraftig obalans i tillgång och efterfrågan. Om inga åtgärder vidtas mot denna marknadsstörning förväntas priset på ost i unionen därför att fortsätta sjunka och pressas nedåt.

(4)

De marknadsinterventionsåtgärder som är tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1308/2013 förefaller vara otillräckliga för att motverka marknadsstörningen, eftersom de är inriktade på andra produkter som smör och skummjölkspulver, eller begränsade till ostar med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

(5)

Störningen på ostmarknaden kan motverkas med lagring. Det är därför lämpligt att bevilja stöd för privat lagring av ost.

(6)

Artikel 17 i förordning (EU) nr 1308/2013 innehåller bestämmelser om beviljande av stöd för privat lagring endast för ost som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (3). Ostar med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning utgör dock endast en liten andel av unionens sammanlagda ostproduktion. För att drift och förvaltning ska effektiviseras bör det inrättas en enhetlig ordning för stöd för privat lagring som omfattar alla typer av ost.

(7)

Ostar som inte lämpar sig för lagring bör inte omfattas av ordningen.

(8)

Det är lämpligt att fastställa ett tak för den maximala volym som får omfattas av ordningen och en fördelning av den totala volymen per medlemsstat på grundval av deras ostproduktion.

(9)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 (4) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 (5) fastställs reglerna om stöd för privat lagring. Om inte annat föreskrivs i denna förordning bör de bestämmelser i delegerad förordning (EU) 2016/1238 och genomförandeförordning (EU) 2016/1240 som gäller för privat lagring av ost med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning tillämpas i lämpliga delar i den enhetliga ordning för stöd för privat lagring som inrättas i denna förordning.

(10)

Stödbeloppet ska fastställas i förväg för att möjliggöra ett snabbt och flexibelt system för hanteringen. Stödbeloppen bör bestämmas på grundval av lagringskostnaderna och andra relevanta marknadsinslag. Det bör fastställas ett stöd för fasta kostnader för inlagring och utlagring av de berörda produkterna och ett stöd per lagringsdag för kostnader för lagring och finansiering.

(11)

För att förvaltningen ska effektiviseras och förenklas bör ansökningarna endast avse ost som redan finns i lager och någon säkerhet bör inte begäras.

(12)

För att förvaltningen ska effektiviseras och förenklas bör det fastställas vilken minimikvantitet av produkter som varje ansökan ska omfatta.

(13)

De åtgärder som har vidtagits för att hantera covid-19-pandemin kan påverka efterlevnaden av kraven på kontroller på plats när det gäller stöd för privat lagring i enlighet med artikel 60 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240. Det är lämpligt att ge de medlemsstater som berörs av dessa åtgärder flexibilitet genom att tillåta att de fysiska kontrollerna genomförs endast på ett statistiskt representativt urval, förlänga perioden för att genomföra inlagringskontroller eller ersätta dem med andra relevanta bevis och genom att inte kräva att oanmälda kontroller utförs. Det är därför lämpligt att i denna förordning avvika från vissa bestämmelser i genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

(14)

För att de tillfälliga åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska få omedelbar effekt på marknaden och bidra till att stabilisera priserna bör de träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning föreskrivs en tillfällig ordning för extraordinärt stöd för privat lagring av ostar som omfattas av KN-nummer 0406, med undantag för ostar som inte lämpar sig för lagring efter den mognadsperiod som avses i artikel 2.

2.   Den maximala produktvolym per medlemsstat som omfattas av den ordning för stöd för privat lagring som avses i punkt 1 anges i bilagan till denna förordning. Medlemsstaterna ska se till att ett system som grundar sig på objektiva och icke-diskriminerande kriterier finns på plats, så att de maximala kvantiteter som tilldelats dem inte överskrids.

3.   Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska de bestämmelser i delegerad förordning (EU) 2016/1238 och genomförandeförordning (EU) 2016/1240 som gäller för privat lagring av ost med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning tillämpas i lämpliga delar i ordningen för stöd för privat lagring som avses i punkt 1.

Artikel 2

Stödberättigande produkter

För att berättiga till stöd för privat lagring enligt artikel 1.1, (nedan kallat stöd), ska osten vara av sund och god marknadsmässig kvalitet och ha sitt ursprung i unionen. Den dag då lagringsavtalet börjar gälla ska osten ha en lägsta ålder som motsvarar den mognadsperiod som föreskrivs i produktspecifikationen för de ostar som omfattas av en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning enligt förordning (EU) nr 1151/2012, eller en normal mognadsperiod som medlemsstaterna fastställt för övriga ostar.

Artikel 3

Inlämning av och tillåtlighet för ansökningar

1.   Ansökningar om stöd kan lämnas in från och med den 7 maj 2020. Sista dagen för inlämning av ansökningar ska vara den 30 juni 2020.

2.   Ansökningar ska gälla produkter som redan har inlagrats.

3.   Minimikvantiteten per ansökan är 0,5 ton.

Artikel 4

Stödbelopp och lagringsperiod

1.   Stödbeloppet ska fastställas enligt följande:

15,57 euro per lagrat ton för fasta lagringskostnader,

0,40 euro per ton per dag avtalad lagring.

2.   Den avtalade lagringen ska avslutas den dag som föregår dagen för utlagring.

3.   Stöd får endast beviljas om den avtalade lagringsperioden är mellan 60 och 180 dagar.

Artikel 5

Kontroller

1.   Om det utbetalande organet på grund av åtgärder som införts för att hantera covid-19-pandemin, (nedan kallade åtgärderna), inte har möjlighet att i god tid utföra de kontroller som avses i artikel 60.1 och 60.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240, får medlemsstaten i fråga, med avvikelse från artikel 60.1 och 60.2 i den förordningen,

(a)

förlänga den period som avses i artikel 60.1 första stycket med upp till 30 dagar efter det att åtgärderna avslutats för att utföra dessa kontroller eller

(b)

under den period då åtgärderna tillämpas ersätta kontrollerna med relevanta bevis, inbegripet geotaggade fotografier eller andra bevis i elektroniskt format.

2.   Genom undantag från artikel 60.2 andra stycket i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 ska fysiska kontroller genomföras på ett statistiskt representativt urval som uppgår till minst 5 % av partierna och som omfattar minst 5 % av de totala lagrade kvantiteterna för att kontrollera den avtalade kvantiteten.

3.   Om det utbetalande organet på grund av åtgärderna inte har möjlighet att genomföra de oanmälda kontrollerna på plats ska det utbetalande organet genom undantag från artikel 60.3 första stycket i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 inte behöva genomföra oanmälda kontroller under den period som åtgärderna tillämpas.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (EUT L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (EUT L 206, 30.7.2016, s. 71).


BILAGA

Medlemsstat

Högsta kvantitet (ton)

Belgien

1 130

Bulgarien

889

Tjeckien

1 265

Danmark

4 373

Tyskland

21 726

Estland

434

Irland

2 180

Grekland

2 121

Spanien

4 592

Frankrike

18 394

Kroatien

300

Italien

12 654

Cypern

270

Lettland

459

Litauen

978

Luxemburg

27

Ungern

809

Malta

28

Nederländerna

8 726

Österrike

1 959

Polen

8 277

Portugal

775

Rumänien

931

Slovenien

157

Slovakien

413

Finland

843

Sverige

792

Förenade kungariket

4 499


Top