EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R1688-20111219

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 av den 14 oktober 2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1688/2011-12-19

2005R1688 — SV — 19.12.2011 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1688/2005

av den 14 oktober 2005

om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 271, 15.10.2005, p.17)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1223/2011 av den 28 november 2011

  L 314

12

29.11.2011
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1688/2005

av den 14 oktober 2005

om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ( 1 ), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I samband med EU-anslutningen gavs Finland och Sverige ytterligare garantier vad gäller salmonella. Dessa särskilda garantier, som omfattade handeln med färskt kött av nötkreatur och svin, färskt fjäderfäkött och bordsägg, utvidgades till att även gälla malet kött genom rådets direktiv 94/65/EG ( 2 ). Garantierna fastställdes i vissa direktiv, som ändrades genom bestämmelser om livsmedel i Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, nämligen rådets direktiv 64/433/EEG ( 3 ) avseende färskt kött, rådets direktiv 71/118/EEG ( 4 ) avseende färskt fjäderfäkött och rådets direktiv 92/118/EEG ( 5 ) avseende ägg.

(2)

Från och med den 1 januari 2006 skall direktiven 64/433/EEG, 71/118/EEG och 94/65/EG upphävas genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG av den 21 april 2004 om upphävande av vissa direktiv om livsmedelshygien och hygienkrav för tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och om ändring av rådets direktiv 89/662/EEG och 92/118/EEG samt rådets beslut 95/408/EG ( 6 ). Direktiv 92/118/EEG skall ändras genom direktiv 2004/41/EG.

(3)

I avvaktan på antagandet av nödvändiga bestämmelser på grundval av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 ( 7 ), (EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004 ( 8 ) eller rådets direktiv 2002/99/EG ( 9 ) skall, enligt artikel 4 i direktiv 2004/41/EG, de tillämpningsföreskrifter som antagits på grundval av direktiven 71/118/EEG och 94/65/EG och de som antagits på grundval av bilaga II till direktiv 92/118/EEG, med undantag för rådets beslut 94/371/EG ( 10 ), fortsätta att tillämpas med nödvändiga ändringar.

(4)

Från och med den 1 januari 2006 skall nya bestämmelser om särskilda garantier för livsmedel avseende salmonella gälla enligt förordning (EG) nr 853/2004.

(5)

Det är därför nödvändigt att i tillämpliga delar uppdatera och komplettera de tillämpningsföreskrifter som föreskrivs i kommissionens beslut 95/168/EG av den 8 maj 1995 om fastställande av tilläggsgarantier avseende salmonella för försändelser till Finland och Sverige av vissa typer av ägg som är avsedda som livsmedel ( 11 ), rådets beslut 95/409/EG av den 22 juni 1995 om att beträffande salmonella anta regler om mikrobiologisk provtagning genom stickprov på färskt nöt- och griskött avsett för Finland och Sverige ( 12 ), rådets beslut 95/411/EG av den 22 juni 1995 om att beträffande salmonella utfärda regler om mikrobiologisk provtagning genom stickprov på färskt fjäderfäkött avsett för Finland och Sverige ( 13 ) och kommissionens beslut 2003/470/EG av den 24 juni 2003 om godkännande av vissa alternativa metoder för användning vid mikrobiologisk provtagning av kött avsett för Finland och Sverige ( 14 ), i enlighet med de nya bestämmelserna i förordning (EG) nr 853/2004. Det är dessutom lämpligt att samla alla bestämmelser i en förordning och att upphäva besluten 95/168/EG, 95/409/EG, 95/411/EG och 2003/470/EG.

(6)

Tillämpningsföreskrifter bör även antas för de nya särskilda garantier som fastställs i förordning (EG) nr 853/2004 avseende malet kött av fjäderfä.

(7)

Bestämmelserna för mikrobiologiska stickprovsundersökningar bör fastställas genom fastställande av provtagningsmetoden, antalet prover som skall tas och den mikrobiologiska metod som möjliggör undersökning av proverna.

(8)

I bestämmelserna för provtagningsmetoder är det lämpligt att skilja mellan kött från nötkreatur och svin, mellan helparter och halvparter av slaktkroppar å ena sidan, och kvartsparter, utskuret kött och mindre delar å andra sidan, och när det gäller kött av fjäderfä, att skilja mellan hela slaktkroppar å ena sidan, och delar av slaktkroppar och slaktbiprodukter å andra sidan.

(9)

Det är lämpligt att ta hänsyn till internationella provtagningsmetoder och den mikrobiologiska undersökningen av proverna som referensmetoder, samtidigt som man tillåter vissa alternativa metoder som har validerats och intygats kunna ge likvärdiga garantier.

(10)

Det är nödvändigt att uppdatera eller vid behov upprätta förlagor till handelsdokument och intyg som åtföljer försändelser och bestyrker eller intygar att garantierna är uppfyllda.

(11)

Enligt artikel 8.2 c–d i förordning (EG) nr 853/2004 skall de särskilda garantierna inte gälla för sändningar som omfattas av ett program som erkänts som likvärdigt med det som tillämpas i Sverige och Finland eller för sändningar av kött av nötkreatur och svin samt ägg som kommer att genomgå en särskild process.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Provtagning av kött från nötkreatur

Provtagningen av kött från nötkreatur, även malet kött, men inte köttberedningar och maskinurbenat kött som är avsett för Finland och Sverige och har genomgått mikrobiologisk provtagning, skall ske enligt bilaga I.

Artikel 2

Provtagning av kött från svin

Provtagningen av kött från svin, även malet kött, men inte köttberedningar och maskinurbenat kött som är avsett för Finland och Sverige och har genomgått mikrobiologisk provtagning, skall ske enligt bilaga I.

Artikel 3

Provtagning av kött av fjäderfä

Provtagningen av kött från tamhöns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss, även malet kött, men inte köttberedningar och maskinurbenat kött som är avsett för Finland och Sverige och har genomgått mikrobiologisk provtagning, skall ske enligt bilaga II.

▼M1

Artikel 4

Provtagning av flockar från vilka äggen härrör

Provtagning av flockar från vilka ägg som är avsedda för Finland och Sverige härrör och som genomgått mikrobiologisk provtagning enligt artikel 8.2 b i förordning (EG) nr 853/2004 ska ske enligt

a) de minimikrav för provtagning för värphönsflockar som anges i tabellen i del B punkt 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 2160/2003,

b) de krav för övervakning i värphönsflockar som anges i punkt 2 i bilagan till förordning (EU) nr 517/2011.

Artikel 5

Mikrobiologiska metoder för undersökning av proverna

1.  Mikrobiologisk analys med avseende på salmonella av de stickprov som tagits enligt artiklarna 1–4 ska ske i enlighet med de metoder som beskrivs i följande dokument:

a) För prover av kött som avses i artiklarna 1, 2 och 3:

i) EN/ISO 6579: Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella spp.

ii) Metod nr 71 beskriven av Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel (NMKL): Salmonella. Påvisande i livsmedel.

iii) Metoder som validerats för kött med de metoder som avses i leden i) och ii) eller med andra internationellt erkända protokoll, under förutsättning att de

 används på kött från nötkreatur, svin och fjäderfä, och

 certifierats av en tredje part i enlighet med protokollet i standarden EN/ISO 16140: Microbiology of food and animal feeding stuffs – Protocol for the validation of alternative methods.

b) För prover från flockar som avses i artikel 4: EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 bilaga D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage.

2.  Om medlemsstaterna inte tolkar resultatet av den mikrobiologiska analysen i punkt 1 a på samma sätt, ska den allra senaste upplagan av EN/ISO 6579 betraktas som referensmetod.

▼B

Artikel 6

Dokumentation

1.  De sändningar av kött som avses i artiklarna 1, 2 och 3 skall åtföljas av ett handelsdokument enligt förlagan i bilaga IV.

2.  De sändningar av ägg som avses i artikel 4 skall åtföljas av ett intyg enligt förlagan i bilaga V.

Artikel 7

Besluten 95/168/EG, 95/409/EG, 95/411/EG och 2003/470/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Bestämmelser för provtagning avseende kött eller malet kött av nötkreatur och svin avsedda för transport till Finland och Sverige

Del A

PROVTAGNINGSMETOD

1.   Helparter, halvparter och kvartsparter från ursprungsslakteri (”svabbprov”)

Den icke-destruktiva metod som beskrivs i ISO 17604 måste användas, bland annat måste man följa bestämmelserna om hur proverna skall lagras och transporteras.

Av nötkroppar skall prover tas på tre områden (lår, flank, hals). Av griskroppar skall prover tas på två områden (ben och bringa). Provtagningen skall göras med en grov svamp. Den yta som provtas skall omfatta minst 100 cm2 per valt provtagningsställe. Proven från slaktkroppens olika provtagningsställen skall poolas innan de undersöks.

Varje prov skall märkas och identifieras på korrekt sätt.

2.   Kvartsparter från annan anläggning än slaktkroppens ursprungsslakteri, utskuret kött och delar (”destruktiv metod”)

Man tar ut vävnadsdelar genom att trycka in en steril korkborr i köttets yta eller genom att skära ut en skiva eller en bit på ungefär 25 cm2 med hjälp av sterila instrument. Dessa prover skall överflyttas aseptiskt till en provbehållare eller till en plastpåse med lösning och sedan homogeniseras (homogeniseringsapparat av peristaltisk typ Stomacher eller roterande Blender). Frysta köttprover skall förvaras frysta under transporten till laboratoriet. Kylda köttprover skall inte frysas men förvaras i kyla. Högst tio stycken skilda prover från samma varuparti kan poolas enligt standarden EN/ISO 6579.

Varje prov skall märkas och identifieras på korrekt sätt.

3.   Malet kött (”destruktiv metod”)

Provbitar av kött på ca 25 g skall skäras ut med sterila instrument. Dessa prover skall överflyttas aseptiskt till en provbehållare eller till en plastpåse med lösning och sedan homogeniseras (homogeniseringsapparat av peristaltisk typ Stomacher eller roterande Blender). Frysta köttprover skall förvaras frysta under transporten till laboratoriet. Kylda köttprover skall inte frysas men förvaras i kyla. Högst tio stycken skilda prover från samma varuparti kan poolas enligt standarden EN/ISO 6579.

Varje prov skall märkas och identifieras på korrekt sätt.

Del B

ANTAL PROVER SOM SKALL TAS

1.   Helparter, halvparter, halvparter skurna i högst tre delar och kvartsparter som avses under punkt A.1

Antalet helparter eller halvparter (enheter) i en sändning där stickprover skall tas skall vara såsom följer:Sändning (antal förpackade enheter)

Antal förpackade enheter från vilka prover skall tas

1–24

Samma som antalet förpackade enheter men högst 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 eller fler

60

2.   Kvartsparter, utskuret kött och delar som avses under punkt A.2 och malet kött som avses under punkt A.3

Antalet förpackade enheter i en sändning där stickprover skall tas skall vara såsom följer:Sändning (antal förpackade enheter)

Antal förpackade enheter från vilka prover skall tas

1–24

Samma som antalet förpackade enheter men högst 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 eller fler

60

Beroende på vikten på de förpackade enheterna, kan antalet förpackade enheter som skall provtas minskas enligt följande multiplikationsfaktorer:Vikt på förpackade enheter

> 20 kg

10–20 kg

< 10 kg

Multiplikationsfaktorer

× 1

× 3/4

× 1/2
BILAGA II

Bestämmelser för provtagning avseende kött eller malet kött av fjäderfä avsedda för transport till Finland och Sverige

Del A

PROVTAGNINGSMETOD

1.   Slaktkropp (med halsskinnet kvar)

Stickproverna skall fördelas jämnt över hela partiet. Proverna skall bestå av bitar på 10 gram av halsskinnet och skall tas på aseptiskt sätt med hjälp av steril pincett och skalpell. Proverna skall förvaras kylda fram till analysen. Högst tio stycken skilda prover kan poolas enligt standarden EN/ISO 6579.

Proverna skall märkas och identifieras på korrekt sätt.

2.   Slaktkroppar utan halsskinn, delar av slaktkroppar samt slaktbiprodukter (”destruktiv metod”)

Bitar av vävnader på ungefär 25 g skall dras ut eller skäras loss från ytan av köttet med hjälp av en steril korkborr. Proverna skall förvaras kylda fram till analysen. Högst tio stycken skilda prover kan poolas enligt standarden EN/ISO 6579.

Proverna skall märkas och identifieras på korrekt sätt.

3.   Malet kött (”destruktiv metod”)

Provbitar av kött på ca 25 g skall skäras ut med sterila instrument. Proverna skall förvaras kylda fram till analysen. Högst tio stycken skilda prover kan poolas enligt standarden EN/ISO 6579.

Proverna skall märkas och identifieras på korrekt sätt.

Del B

ANTAL PROVER SOM SKALL TAS

Antalet förpackade enheter i en sändning där stickprover skall tas skall vara såsom följer:Sändning (antal förpackade enheter)

Antal förpackade enheter som skall provtas

1–24

Beroende på vikten på de förpackade enheterna, får antalet prover minskas enligt följande multiplikationsfaktorer:

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 eller fler

60

Beroende på vikten på de förpackade enheterna, får antalet prover minskas enligt följande multiplikationsfaktorer:Vikt på förpackade enheter

> 20 kg

10–20 kg

< 10 kg

Multiplikationsfaktorer

× 1

× 3/4

× 1/2

▼M1 —————

▼B
BILAGA IV

Anm.:

a) Handelsdokument skall utfärdas i enlighet med förlagan i denna bilaga. Handelsdokumentet skall, i den nummerordning som framgår av förlagan, innehålla de intyganden som krävs för transport av kött från nötkreatur eller svin eller kött av fjäderfä – även malet kött.

b) Det skall vara avfattat på ett av bestämmelsemedlemsstatens officiella språk. Det får även vara avfattat på andra EU-språk om det åtföljs av en officiell översättning eller om detta överenskommits med den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten.

c) Handelsdokumentet skall utfärdas i minst tre exemplar (ett original och två kopior). Originalet skall åtfölja transporten fram till slutdestinationen. Det skall sparas av mottagaren. Producenten skall behålla en kopia, och transportföretaget skall behålla den andra.

d) Originalet till varje intyg skall bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en odelbar enhet.

e) Om det för identifieringen av enskilda beståndsdelar i sändningen bifogas ytterligare blad till dokumentet, skall även dessa blad anses utgöra en del av originaldokumentet och undertecknas på varje sida av den ansvariga personen.

f) Om dokumentet, inklusive sådana ytterligare blad som avses i e, omfattar mer än en sida, skall varje sida vara numrerad nedtill – (sidnummer) av (totalt antal sidor) – och det dokumentnummer som har tilldelats av den ansvariga personen skall stå upptill.

g) Originaldokumentet skall fyllas i och undertecknas av den ansvariga personen.

h) Den ansvariga personens namnteckning skall ha en annan färg än den tryckta texten.

Förlaga till handelsdokument för sändning till Finland och Sverige av kött av nötkreatur eller svin eller kött av fjäderfä, även malet kött1. Avsändare (fullständigt namn och fullständig adress och, i förekommande fall, den avsändande anläggningens godkännandenummer)Dokumentets referensnummer (1):Totalt antal sidor av detta dokument:Datum (då materialet transporterades bort från anläggningen):2. Mottagare (fullständigt namn och fullständig adress och, i förekommande fall, godkännandenummer för den mottagande anläggningen)3. Lastningsort för avsändning (fullständig adress om den skiljer sig från punkt 1)4. Transportföretag, transportmedel, kvantitet och identifiering av sändningen4.5 Typ av förpackning:4.1 Transportföretag (fullständigt namn och fullständig adress):4.6 Antal förpackningar för varje kategori av produkt:4.2 Lastbil, järnväg, fartyg eller flyg (2)4.7 Nettovikt (kg):4.3 Registreringsnummer, fartygsnamn eller avgångsnummer:4.8 Nummer på containern (om tillämpligt):5. Produktbeskrivning5.1 Typ av produkt (3):5.2 Produkternas tillstånd (4):6. Avsändarens försäkranUndertecknad intygar härmed attde kontroller som avses i kommissionens förordning […] har utförts med negativa resultat och ett intyg från laboratoriet över den analys som gjorts på sändningen eller resultaten av sådana analyser åtföljer detta dokument (2).Köttet från nötkreatur eller svin, även malet kött av dessa, är avsett för en anläggning där det pastöriseras, steriliseras eller behandlas på liknande sätt (2).Köttet, även malet kött, kommer från en anläggning som omfattas av ett kontrollprogram vilket har erkänts som likvärdigt med det som har godkänts för Sverige och Finland (2).UnderskriftUtfärdat i den(Ort)(Datum)(Den ansvariga personens/avsändarens underskrift) (5)(Namn med versaler)Anmärkningar(1) Referensnummer som utfärdats av den ansvariga personen för att säkerställa spårbarheten.(2) Stryk det som inte gäller.(3) Ange vilken typ av produkt det rör sig om (t.ex. kött av nötkreatur, kött av svin, kött av fjäderfä, malet kött).(4) Ange huruvida produkten är kyld eller fryst.(5) Underskriften skall vara i en annan färg än den tryckta texten.
BILAGA V

Förlaga till intyg för sändningar till Finland och Sverige av ägg avsedda som livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPEN Djurhälsointyg för handel inom gemenskapenI.1 AvsändareNamn Adress PostnrI.2 Intygets referensnummerI.2.a Lokalt referensnummerI.3 Central behörig myndighetI.4 Lokal behörig myndighetI.5 Mottagare Namn Adress PostnrI.6 Nr på tillhörande originalintyg * Nr på tillhörande dokument *I.7 Handlare *Namn Godkännande nrI.8 Ursprungsland ISO-kodI.9 Ursprungsregion KodI.10 Bestämmelseland ISO-kodI.11 Bestämmelseregion KodI.12 Ursprungsort/fiskeplatsI.13 Bestämmelseort* Företag* Godkända organ* Team förembryoöverföring* Uppsamlingsplats* Seminstation* Anläggning* Handelsanläggning* Godkändvattenbruksanläggning* Övriga* Företag* Godkända organ* Team förembryoöverföring* Uppsamlingsplats* SeminstationAnläggning* Handelsanläggning* GodkändvattenbruksanläggningÖvrigaNamn Godkännande nrAdress PostnrNamn Godkännande nrAdress PostnrI.14 Lastningsort *PostnrI.15 Datum och klockslag för avresa *I.16 Transportmedel Flyg Fartyg JärnvägsvagnVägtransport ÖvrigaIdentifikation:I.17 Transportör *Namn Godkännande nrAdress Postnr MedlemsstatI.18 Djurart/produktI.19 Varukod (KN)I.20 Antal/KvantitetI.21 Temperatur Rumstemperatur Kyld FrystI.22 Antal förpackningarI.23 Containernummer/förseglingens nummerI.24 Typ av förpackningI.25 Djur/produkter som intygas vara avsedda för* Avel* Artificiell reproduktioneLivsmedel* Gödning* Registrerade hästar* Djurfoder* Slakt* Vilt för utsättning* Läkemedelsbruk* Alternerande beteshållning* Sällskapsdjur* Tekniskt bruk* Godkända organ* ÖvrigaI.26 Transitering genom tredjeland Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod Införselställe Gränskontrollstationens nrI.27 Transitering genom medlemsstaterna Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kodI.28 Export Tredjeland ISO-kod Utförselställe KodI.29 Beräknad transporttidI.30 Färdplan * Ja NejI.31 Identifiering av djuren/produkternaAnläggningarnas/fartygens godkännandenummerArt (vetenskapligt namn) Kategori Bearbetningsanläggning Mängd Nettovikt* Skall ej fyllas i.Del I: Uppgifter om sändningen

EUROPEISKA GEMENSKAPEN Ägg avsedda som livsmedel sända till Finland och SverigeII. Information om hälsaII.a Intyg nr:II.b Lokalt referensnr:IntygJag intygar härmed att i) de ovan angivna äggen härrör från en flock som varit föremål för de kontroller som föreskrivs i kommissionens förordning […] och att resultaten av dessa kontroller varit negativa (4);ii) äggen är avsedda för framställning av bearbetade produkter genom en process som garanterar eliminering av salmonella (4).Anmärkningar(1) I ruta nr I.16: Uppge i tillämpliga fall registreringsnummer på järnvägsvagn eller lastbil och namn på fartyg. Avgångsnummer för flyg skall anges om det är känt.(2) I ruta nr I.23: Vid transport i container eller lådor skall det totala antalet samt i förekommande fall registrerings- och förseglingsnummer anges.(3) I ruta nr I.31: För kategori ange klass A eller B enligt den reviderade versionen av rådets förordning 1907/90.(4) Stryk det som inte gäller.(5) Underskriftens och stämpelns färg måste vara i en annan färg än trycket.Officiell veterinär eller officiell inspektör Namn (med versaler): Titel och befattning:Lokal veterinärenhet: Den lokala veterinärenhetens nummer:Datum: Underskrift (5):Stämpel (5):Del II: Intyg( 1 ) EUT L 139, 30.4.2004, s. 3. Förordningen rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.

( 2 ) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

( 3 ) EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

( 4 ) EGT L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

( 5 ) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 445/2004 (EUT L 72, 11.3.2004, s. 60).

( 6 ) EUT L 157, 30.4.2004, s. 33. Direktivet rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12.

( 7 ) EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Förordningen rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

( 8 ) EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Förordningen rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83.

( 9 ) EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

( 10 ) EGT L 168, 2.7.1994. s. 34.

( 11 ) EGT L 109, 16.5.1995, s. 44. Beslutet ändrat genom beslut 97/278/EG (EGT L 110, 26.4.1997, s. 77).

( 12 ) EGT L 243, 11.10.1995, s. 21. Beslutet ändrat genom beslut 98/227/EG (EGT L 87, 21.3.1998, s. 14).

( 13 ) EGT L 243, 11.10.1995, s. 29. Beslutet ändrat genom beslut 98/227/EG.

( 14 ) EUT L 157, 26.6.2003, s. 66.

Top