EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2032

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2032 av den 26 november 2019 om fastställande av åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (tidigare Gibberella circinata) och om upphävande av beslut 2007/433/EG [delgivet med nr C(2019) 8359]

OJ L 313, 4.12.2019, p. 94–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2032/oj

4.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/94


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/2032

av den 26 november 2019

om fastställande av åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (tidigare Gibberella circinata) och om upphävande av beslut 2007/433/EG

[delgivet med nr C(2019) 8359]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 tredje meningen, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/433/EG (2) fastställs tillfälliga nödåtgärder för att förhindra att Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998 introduceras i och sprids inom unionen.

(2)

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998 och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 är de två namn som tillskrivs samma pleomorfa svamp och som avser det teleomorfa (sexuella) respektive anamorfa (asexuella) stadiet av samma organism. I överensstämmelse med senaste vetenskapliga konsensus (3) bör namnet ”Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998” från och med 2013 användas för att beteckna organismen.

(3)

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 (nedan kallad den angivna skadegöraren) förtecknas i del A avsnitt II i bilaga I till direktiv 2000/29/EG från och med mars 2019 (4).

(4)

Den angivna skadegöraren förekommer i Portugal och Spanien och främst i plantskolor och skogar, men även i privata trädgårdar. Nationella åtgärder rörande bekämpning och utrotning har antagits av dessa medlemsstater för att förhindra att denna skadegörare ytterligare introduceras i och sprids inom deras territorium.

(5)

År 2010 offentliggjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett yttrande om riskbedömningen av Fusarium circinatum för unionens territorium och en utvärdering av riskhanteringsalternativ (5).

(6)

Den angivna skadegöraren är främst förknippad med växter av släktet Pinus och arten Pseudotsuga menziesii (nedan kallade angivna växter).

(7)

Mot bakgrund av de årliga undersökningar som medlemsstaterna lämnat in i enlighet med beslut 2007/433/EG och det vetenskapliga yttrandet från Efsa dras slutsatsen att den angivna skadegöraren redan förekommer i delar av unionens territorium. Det verkar dock också som om det nu angripna området är betydligt mindre än det hotade området, med hänsyn till bl.a. ekoklimatdata, utbredningen av potentiella värdväxter och den mycket höga potentialen för att den angivna skadegöraren etableras.

(8)

Det är därför lämpligt att uppdatera åtgärderna mot den angivna skadegöraren. Dessa åtgärder bör möjliggöra snabb upptäckt av den angivna skadegöraren inom unionens territorium, utrotning av skadegöraren vid upptäckt inom unionens territorium och krav vid förflyttning av växter (inbegripet frön och kottar som innehåller frön avsedda för plantering), särskilda former av trä och träemballage inom unionen från avgränsade områden. Dessa åtgärder är nödvändiga för att säkerställa en proaktiv hållning mot etablering och spridning av den angivna skadegöraren i unionen.

(9)

Utbredningen av den angivna skadegöraren i världen är inte fastställd. Enligt tillgängliga uppgifter har skadegöraren dock inte påvisats i de europeiska tredjeländerna. Erfarenheten har dessutom visat att den angivna skadegöraren inte har introducerats i unionen genom handel med de angivna växterna (inbegripet frön och kottar som innehåller frön avsedda för plantering), trä, lös bark och träemballage med ursprung i dessa länder.

(10)

Därför bör åtgärder vidtas endast vid införsel till unionen från icke-europeiska tredjeländer av de angivna växterna (inbegripet frön och kottar som innehåller frön avsedda för plantering), trä, lös bark och träemballage. Sådana åtgärder bör omfatta ett sundhetscertifikat och officiella kontroller vid införsel av dessa varor. Dessa åtgärder bör även gälla särskilda former av trä från barrträd (Pinales) och träemballage, eftersom de sannolikt kan utgöra värdar för den angivna skadegöraren.

(11)

För att skapa rättslig säkerhet bör beslut 2007/433/EG upphävas.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.

den angivna skadegöraren: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998.

2.

angivna växter: växter av släktet Pinus L. och arten Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco.

3.

produktionsplats:

a)

en anläggning eller en samling fält som drivs som en enda enhet för produktion av växter, eller

b)

ett skogsskifte som är avsett för produktion eller skörd av frön från de angivna växterna.

4.

träemballage: träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom obehandlat trä med en tjocklek på högst 6 mm, trä som bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa, samt stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen.

Artikel 2

Åtgärder vid påvisande eller misstänkt förekomst av den angivna skadegöraren

1.   Varje person som misstänker eller får kännedom om förekomst av den angivna skadegöraren ska omedelbart underrätta det ansvariga officiella organet om detta och tillhandahålla all relevant information om förekomsten eller den misstänkta förekomsten av den angivna skadegöraren.

2.   Det ansvariga officiella organet ska omedelbart registrera sådan information officiellt.

3.   När det ansvariga officiella organet har underrättats om förekomsten eller den misstänkta förekomsten av den angivna skadegöraren ska det vidta alla nödvändiga åtgärder för att bekräfta förekomsten eller den misstänkta förekomsten.

4.   Medlemsstaterna ska se till att varje person med ansvar för växter, växtprodukter eller trä från angivna växter eller trä från barrträd (Pinales) som kan vara infekterade med den angivna skadegöraren omedelbart underrättas om denna förekomst eller misstänkta förekomst samt om de åtgärder som ska vidtas.

Artikel 3

Undersökningar avseende förekomsten av den angivna skadegöraren inom medlemsstaternas territorier

1.   Medlemsstaterna ska genomföra årliga undersökningar av förekomsten av den angivna skadegöraren inom deras territorium. Dessa undersökningar behöver inte genomföras där det otvetydigt kan konstateras att etablering och spridning av den angivna skadegöraren i medlemsstaten inte är möjlig på grund av ekoklimatologiska förhållanden eller avsaknad av skadegörarnas värdväxter.

2.   Undersökningarna ska uppfylla följande villkor:

a)

De ska genomföras av det ansvariga officiella organet eller under officiell tillsyn av det ansvariga officiella organet.

b)

De ska bestå av visuella undersökningar och, vid misstanke om infektion med den angivna skadegöraren, av provtagning och testning.

c)

De ska bygga på vedertagna vetenskapliga och tekniska principer samt genomföras vid lämpliga tidpunkter under året då det är möjligt att påvisa den angivna skadegöraren genom okulärbesiktning, provtagning och testning.

Artikel 4

Inrättande av avgränsade områden

1.   Om det bekräftas att den angivna skadegöraren förekommer ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål avgränsa ett område i enlighet med punkt 2.

2.   Det avgränsade området ska bestå av

a)

en angripen zon där förekomst av den angivna skadegöraren har bekräftats och som omfattar alla växter som är kända för att vara infekterade eller som uppvisar tecken eller symtom som tyder på möjlig infektion, eller som kan ha blivit eller kan komma att bli smittade eller infekterade med den angivna skadegöraren, och

b)

en buffertzon kring den angripna zonen som sträcker sig minst 1 km utanför den angripna zonen.

Om flera buffertzoner delvis täcker varandra eller ligger geografiskt nära varandra, ska det fastställas ett större avgränsat område som omfattar både de berörda avgränsade områdena och områdena mellan dem.

Den exakta avgränsningen mellan den angripna zonen och buffertzonen ska baseras på vedertagna vetenskapliga principer, den angivna skadegörarens biologi, angreppens omfattning och de angivna växternas utbredning i det berörda området.

3.   Om det bekräftas att den angivna skadegöraren förekommer i buffertzonen ska avgränsningen mellan den angripna zonen och buffertzonen omedelbart ses över och ändras i enlighet med detta.

4.   Denna avgränsning får upphävas om den angivna skadegöraren inte påvisas i ett avgränsat område under två år i följd, baserat på de undersökningar som avses i artikel 3. I sådana fall ska den berörda medlemsstaten anmäla upphävandet av avgränsningen till kommissionen och övriga medlemsstater.

5.   Medlemsstaterna ska anpassa det avgränsade området om det är motiverat av utvecklingen av respektive växtskyddsrisk enligt punkt 2, 3 eller 4. De ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om anpassningsåtgärderna.

6.   Genom undantag från punkt 1 får den berörda medlemsstaten besluta att inte upprätta ett avgränsat område, om det kan bevisas att förekomsten av den angivna skadegöraren är en isolerad företeelse och att det inte förekommer någon etablering av skadegöraren samt att spridningen av den angivna skadegöraren inte är möjlig på grund av de förhållanden under vilka angivna växter och trä, lös bark eller träemballage av angivna växter eller barrträd har odlats eller lagrats.

7.   I de fall som avses i punkt 6 ska den berörda medlemsstaten göra följande:

a)

Vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa att den angivna skadegöraren utrotas snabbt och att förhindra att den sprids samt att infekterat material destrueras.

b)

Genomföra regelbundna och lämpliga undersökningar under minst två år för att fastställa om några andra växter har infekterats än de där den angivna skadegöraren först påvisades. Dessa undersökningar ska genomföras i en zon kring den angripna zonen som sträcker sig minst 1 km utanför den angripna zonen.

c)

Vidta andra åtgärder som kan bidra till att utrota den angivna skadegöraren, med beaktande av den internationella standarden för växtskyddsåtgärder (ISPM) nr 9 (6) och genom tillämpningen av ett integrerat tillvägagångssätt i enlighet med principerna i ISPM nr 14 (7).

d)

Underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om skälen till att inte upprätta ett avgränsat område och om resultatet av de undersökningar som avses i led b, så snart dessa blir tillgängliga.

Artikel 5

Utrotningsåtgärder i det avgränsade området

1.   Den berörda medlemsstaten ska vidta följande åtgärder i det avgränsade området:

a)

Växter som är kända för att vara infekterade med den angivna skadegöraren och växter som visar symtom på möjlig infektion med skadegöraren, eller som misstänks vara infekterad med skadegöraren, ska omedelbart avlägsnas.

b)

Angivna växter inom en radie på 100 m runt angripna växter ska avlägsnas.

c)

Åtgärder som kan bidra till att fullständigt utrota den angivna skadegöraren, med beaktande av ISPM nr 9 och tillämpning av ett integrerat tillvägagångssätt i enlighet med principerna i ISPM nr 14.

I enlighet med leden a och b i första stycket ska avlägsnandet omfatta destruktion av växterna samt avlägsnande och säkert bortskaffande av rötter, inom minst 50 cm från rothalsen, och barkdelar.

2.   Genom undantag från punkt 1 behöver angivna växter inte avlägsnas om provtagning och testning har utförts i enlighet med artikel 3 och det har bekräftats att de inte är infekterade med den angivna skadegöraren.

3.   Den berörda medlemsstaten ska genomföra lämpliga undersökningar för att identifiera infektionens ursprung. Den ska spåra de angivna växterna samt trä och lös bark som kommer från de angivna växterna eller barrträd (Pinales) och som har anknytning med den berörda infektionen, inbegripet sådant som förflyttats innan det avgränsade området upprättades. Resultaten av sådana undersökningar ska meddelas de medlemsstater i vilka de berörda växterna har sitt ursprung och de medlemsstater dit dessa växter förflyttats.

Artikel 6

Förflyttning av angivna växter inom unionen

1.   Angivna växter avsedda för plantering får endast förflyttas inom unionens territorium om de åtföljs av ett växtpass.

Växtpasset ska utfärdas för angivna växter avsedda för plantering om ett av följande villkor är uppfyllt:

a)

De har under hela sin livstid eller sedan de fördes in till unionen odlats på en produktionsplats utanför ett avgränsat område.

b)

De har sitt ursprung på en produktionsplats, inbegripet produktionsplatsens närmaste omgivning inom en radie på minst 1 km, där inga symtom på den angivna skadegöraren har iakttagits vid officiella årliga inspektioner under en period av två år före förflyttningen och har testats före förflyttningen på grundval av ett representativt urval för varje parti samt konstaterats vara fria från den angivna skadegöraren.

2.   Angivna växter andra än växter som är avsedda för plantering får endast förflyttas från en angripen zon till en buffertzon och från ett avgränsat område till resten av unionens territorium om de åtföljs av ett växtpass.

Växtpasset ska endast utfärdas om de angivna växterna har sitt ursprung på en produktionsplats, inbegripet produktionsplatsens närmaste omgivning inom en radie på minst 1 km, där inga symtom på den angivna skadegöraren har iakttagits vid officiella årliga inspektioner under en period av två år före förflyttningen och har testats före förflyttningen på grundval av ett representativt urval för varje parti samt konstaterats vara fria från den angivna skadegöraren.

3.   Genom undantag från punkt 1 krävs inget växtpass vid förflyttning av angivna växter avsedda för plantering till personer som agerar i syften som faller utanför deras närings- eller yrkesverksamhet och som förvärvar dessa växter för eget bruk.

4.   Undantaget i punkt 3 ska dock inte gälla vid förflyttningar från en angripen zon till en buffertzon och från ett avgränsat område till resten av unionens territorium.

Artikel 7

Förflyttning av visst trä och lös bark från avgränsade områden

1.   Följande material får endast förflyttas från en angripen zon till en buffertzon och från ett avgränsat område till resten av unionens territorium om det åtföljs av ett växtpass:

a)

Trä från angivna växter annat än träemballage.

b)

Trä från barrträd (Pinales) i form av flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall som helt eller delvis erhållits från dessa barrträd.

c)

Lös bark av barrträd (Pinales).

Växtpasset ska endast utfärdas om materialet har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet under minst 30 kontinuerliga minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C.

2.   Trä som ska behandlas i enlighet med punkt 1 i denna artikel får endast förflyttas från det avgränsade området om följande villkor är uppfyllda:

a)

Det finns ingen lämplig behandlingsanläggning inom det avgränsade området.

b)

Behandlingen utförs i den närmaste behandlingsanläggning utanför det avgränsade området som kan utföra en sådan behandling.

c)

Transporten sker under officiell kontroll och i slutna fordon som säkerställer att spill av trä förhindras och att den angivna skadegöraren inte kan spridas.

Artikel 8

Förflyttning av träemballage från avgränsade områden

Trä från barrträd i form av träemballage får endast förflyttas från en angripen zon till en buffertzon och från ett avgränsat område till resten av unionens territorium om följande villkor är uppfyllda:

a)

Det är tillverkat av barkat trä i enlighet med ISPM nr 15 (8).

b)

Det har genomgått en av de godkända behandlingarna i enlighet med bilaga I till ISPM nr 15.

c)

Det är märkt enligt bilaga II till ISPM nr 15, varigenom det anges att träemballaget genomgått en godkänd växtskyddsbehandling i enlighet med denna standard.

Artikel 9

Införsel till unionen av angivna växter

Angivna växter får endast föras in till unionens territorium från icke-europeiska tredjeländer om de åtföljs av det certifikat som avses i artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/EG och som innehåller en av följande uppgifter under rubriken ”Tilläggsdeklaration”:

a)

De har under hela sin livstid odlats i ett land där det inte finns någon känd förekomst av den angivna skadegöraren.

b)

De har under hela sin livstid odlats i ett område som av den nationella växtskyddsmyndigheten, i enlighet med internationella standarder för växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från den angivna skadegöraren.

c)

De har sitt ursprung på en produktionsplats, inbegripet produktionsplatsens närmaste omgivning inom en radie på minst 1 km, där inga symtom på den angivna skadegöraren har iakttagits vid officiella inspektioner under en period av två år före förflyttningen och har genomgått provtagning och testning före förflyttningen på grundval av ett representativt urval för varje parti samt konstaterats vara fria från den angivna skadegöraren.

Artikel 10

Införsel till unionen av visst trä och lös bark

1.   Trä från de angivna växterna, annat än i form av flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall, samt lös bark som helt eller delvis erhållits från dessa växter och annat än i form av träemballage med ursprung i icke-europeiska tredjeländer får endast föras in till unionens territorium om det åtföljs av det certifikat som avses i artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/EG.

2.   Detta certifikat ska innehålla en av följande uppgifter under rubriken ”Tilläggsdeklaration”:

a)

Träet eller den lösa barken har sitt ursprung i ett land som av den nationella växtskyddsmyndigheten, i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från den angivna skadegöraren.

b)

Det har sitt ursprung i ett område som av den nationella växtskyddsmyndigheten, i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från den angivna skadegöraren.

c)

Det har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet under minst 30 kontinuerliga minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C. Värmebehandlingen ska framgå genom märkningen ”HT” på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk och på certifikatet.

3.   Trä från barrträd (Pinales) i form av flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall samt lös bark som helt eller delvis erhållits från dessa barrträd med ursprung i icke-europeiska tredjeländer får endast föras in till unionens territorium om det åtföljs av det certifikat som avses i artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/EG.

4.   Detta certifikat ska innehålla en av följande uppgifter under rubriken ”Tilläggsdeklaration”:

a)

Träet eller den lösa barken har sitt ursprung i ett land som av den nationella växtskyddsmyndigheten, i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från den angivna skadegöraren.

b)

Träet eller den lösa barken har sitt ursprung i ett område som av den nationella växtskyddsmyndigheten, i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från den angivna skadegöraren.

c)

Det har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet under minst 30 kontinuerliga minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C. Värmebehandlingen ska framgå genom märkningen ”HT” på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

Artikel 11

Officiella kontroller vid införsel till unionen av angivna växter samt visst trä och lös bark med ursprung i icke-europeiska tredjeländer

1.   Alla sändningar av angivna växter, trä från angivna växter annat än i form av träemballage och trä från barrträd (Pinales) i form av flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall som helt eller delvis erhållits från dessa barrträd som förs in till unionen från ett icke-europeiskt tredjeland där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer ska vara föremål för en noggrann officiell kontroll vid införselorten till unionen eller på bestämmelseorten i enlighet med artikel 1 i kommissionens direktiv 2004/103/EG (9).

2.   Dessa officiella kontroller ska omfatta okulärbesiktning samt i förekommande fall provtagning och testning av partiet med växter, växtprodukter eller andra föremål för att bekräfta den angivna skadegörarens frånvaro.

Artikel 12

Efterlevnad

Medlemsstaterna ska upphäva eller ändra de åtgärder som de har vidtagit för att skydda sina territorier mot introduktion och spridning av den angivna skadegöraren för att följa detta beslut. De ska omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

Artikel 13

Upphävande

Beslut 2007/433/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 14

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2007/433/EG av den 18 juni 2007 om tillfälliga nödåtgärder för att förhindra att Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell förs in till och sprids i gemenskapen (EUT L 161, 22.6.2007, s. 66).

(3)  Turland, N. J., m.fl. (red.) (2018). International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhenkoden), antagen av nittonde Internationella botaniska kongressen i Shenzhen, Kina, juli 2017. Regnum Vegetabile 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books. DOI: https://doi.org/10.12705/Code.2018

(4)  Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2019/523 av den 21 mars 2019 om ändring av bilagorna I–V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EUT L 86, 28.3.2019, s. 41).

(5)  Efsas panel för växtskydd: ”Risk assessment of Gibberella circinata for the EU territory and identification and evaluation of risk management options”, EFSA Journal, vol. 8(2010):6, artikelnr 1620, doi:10.2903/j.efsa.2010.1620.

(6)  ISPM nr 9: Guidelines for pest eradication programmes. Finns på https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms/#614.

(7)  ISPM nr 14: The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management. Finns på https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms/#614.

(8)  ISPM nr 15: Regulation of wood packaging material in international trade.

(9)  Kommissionens direktiv 2004/103/EG av den 7 oktober 2004 om identitets- och växtskyddskontroller av växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i del B i bilaga V till rådets direktiv 2000/29/EG, vilka får utföras på en annan plats än den ort där de förs in i gemenskapen eller på en plats i närheten, och om fastställande av villkoren för dessa kontroller (EUT L 313, 12.10.2004, s. 16).


Top