EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2313

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2313 av den 13 december 2017 om fastställande av formatspecifikationer för växtpasset för förflyttning inom unionens territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon

C/2017/8438

OJ L 331, 14.12.2017, p. 44–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2313/oj

14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2313

av den 13 december 2017

om fastställande av formatspecifikationer för växtpasset för förflyttning inom unionens territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artikel 83.7, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 83.7 i förordning (EU) 2016/2031 ges kommissionen befogenhet att anta formatspecifikationer för växtpasset för förflyttning inom unionens territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon. Det är viktigt att växtpassen utformas i standardiserade format för att säkerställa att de är synliga och tydligt läsbara. Det garanterar också att växtpassen tydligt går att skilja från andra uppgifter eller etiketter.

(2)

På grund av olika storlekar på och egenskaper hos växter, växtprodukter och andra föremål för vilka växtpass krävs bör en viss flexibilitet medges vad gäller formatspecifikationer för växtpassen. Därför bör det inom varje kategori av växtpass som anges i delarna A–D i bilagan finnas olika alternativa modeller som gör det möjligt att ta hänsyn till dessa olikheter hos växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett växtpass krävs. Dessa modeller bör dessutom inte uttryckligen föreskriva växtpassens storlek, användningen av en gränslinje, den proportionella storleken på olika delar eller vilka typsnitt som ska användas.

(3)

Växtpassets olika delar ska anges inom en kvadratisk eller rektangulär form och ska tydligt separeras från all annan skriftlig information eller bilder med en gränslinje eller på annat sätt. Erfarenheten visar att detta är viktigt för att förbättra växtpassens synlighet och göra det enklare att skilja dem från andra uppgifter eller etiketter.

(4)

Av rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med samma datum som förordning (EU) 2016/2031.

(5)

Många växter, växtprodukter och andra föremål för vilka växtpass kommer att utfärdas i enlighet med kommissionens direktiv 92/105/EEG (2) före den dag då denna förordning börjar tillämpas kommer fortfarande att finnas på marknaden eller förflyttas efter den dagen. Eftersom det inte föreligger några hälsorisker som kräver en omedelbar ändring av formatspecifikationerna bör växtpass som utfärdats före den 14 december 2019 fortsätta att gälla fram till den 14 december 2023.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Modeller för växtpass

1.   Växtpass för förflyttning inom unionens territorium ska överensstämma med en av modellerna i del A i bilagan.

2.   Växtpass för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon ska överensstämma med en av modellerna i del B i bilagan.

3.   Växtpass för förflyttning inom unionens territorium kombinerat med en certifieringsetikett, enligt artikel 83.5 andra stycket i förordning (EU) 2016/2031 ska överensstämma med en av modellerna i del C i bilagan.

4.   Växtpass för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon kombinerat med en certifieringsetikett, enligt artikel 83.5 tredje stycket i förordning (EU) 2016/2031 ska överensstämma med en av modellerna i del D i bilagan.

Artikel 2

Krav beträffande uppgifterna i växtpassen

Uppgifterna i växtpassen enligt bilaga VII till förordning (EU) 2016/2031 ska anges inom en kvadratisk eller rektangulär form och ska kunna läsas utan användning av visuella hjälpmedel.

Uppgifterna ska anges inom en gränslinje eller på annat sätt klart avskiljas från annan skriftlig information eller bilder så att de är väl synliga och lätta att skilja åt.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Datum för tillämpning

Denna förordning ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Växtpass som utfärdats före den 14 december 2019 i enlighet med direktiv 92/105/EEG ska dock fortsätta att gälla fram till den 14 december 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Kommissionens direktiv 92/105/EEG av den 3 december 1992 om en viss standardisering av växtpass för användning vid förflyttning av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål inom gemenskapen och om närmare bestämmelser om utfärdande av sådana växtpass samt villkor och närmare bestämmelser om ersättande av växtpass (EGT L 4, 8.1.1993, s. 22).


BILAGA

Teknisk specifikation: Växtpassens storlek, användningen av en gränslinje, den proportionella storleken på olika delar eller vilka typsnitt som ska användas är endast exempel.

Unionens flagga får tryckas i färg, i svartvitt, antigen med vita stjärnor på svart botten, eller tvärtom.

Teckenförklaring

1.

Orden ”Plant Passport” eller ”Plant Passport – PZ” på engelska, och, i förekommande fall, på ett annat av unionens officiella språk, separerade med snedstreck.

2.

De berörda växtarternas eller taxonernas botaniska namn, när det gäller växter och växtprodukter, eller, i förekommande fall, den berörda produktens namn, och valfritt, sortens namn.

3.

Den tvåbokstavskod som anges i standarden ISO 3166-1-alpha-2 (1), som avses i artikel 67 a i förordning (EU) 2016/2031, för den medlemsstat i vilken verksamhetsutövaren är registrerad.

4.

Den berörda verksamhetsutövarens alfabetiska, numeriska eller alfanumeriska nationella registreringsnummer.

5.

I tillämpliga fall, växtens, växtproduktens eller det andra föremålets spårbarhetskod.

6.

I tillämpliga fall, en unik streckkod, QR-kod, hologram, chip eller annan databärare som kompletterar spårbarhetskoden.

7.

I tillämpliga fall, ursprungsmedlemsstatens(ernas) tvåbokstavskod som anges i standarden ISO 3166-1-alpha-2, som avses i artikel 67 a i förordning (EU) 2016/2031.

8.

I tillämpliga fall, namn på ursprungstredjeland/-länder eller deras tvåbokstavskod som anges i standarden ISO 3166-1-alpha-2.

9.

Vetenskapligt namn på karantänskadegörare för skyddad zon, eller alternativt, särskilt kodnummer för var och en av dessa skadegörare, enligt artikel 32.3 i förordning (EU) 2016/2031.

10.

Information som krävs för en officiell etikett för utsäde eller annat förökningsmaterial som avses i artikel 10.1 i rådets direktiv 66/401/EEG (2), artikel 10.1 i rådets direktiv 66/402/EEG (3), artikel 10.1 i rådets direktiv 68/193/EEG (4), artikel 12 i rådets direktiv 2002/54/EG (5), artikel 28.1 i rådets direktiv 2002/55/EG (6), artikel 13.1 i rådets direktiv 2002/56/EG (7) och artikel 12.1 i rådets direktiv 2002/57/EG (8) samt den etikett för utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material som avses i artikel 9.1 b i rådets direktiv 2008/90/EG (9).

DEL A

Modeller för växtpass för förflyttning inom unionens territorium enligt artikel 1.1

Image Image

DEL B

Modeller för växtpass för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon enligt artikel 1.2

Image Image

DEL C

Modeller för växtpass för förflyttning inom unionens territorium, kombinerat med en certifieringsetikett, enligt artikel 1.3

Image

DEL D

Modeller för växtpass för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon, kombinerat med en certifieringsetikett, enligt artikel 1.4

Image

(1)  ISO 3166-1:2006, Beteckningar för namn på länder och deras indelningar – Del 1: Landskoder. Internationella standardiseringsorganisationen, Génève.

(2)  Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66).

(3)  Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66).

(4)  Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (EGT L 93, 17.4.1968, s. 15).

(5)  Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (EGT L 193, 20.7.2002, s. 2).

(6)  Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 33).

(7)  Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (EGT L 193, 20.7.2002, s. 60).

(8)  Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 74).

(9)  Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s. 8).


Top