EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0477

Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG)

OJ L 263, 24.9.1983, p. 25–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 14 - 21
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 14 - 21
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 3 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 3 - 10
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 258 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 258 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2011; upphävd genom 32009L0148

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/477/oj

31983L0477

Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 263 , 24/09/1983 s. 0025 - 0032
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 4 s. 0003
Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 4 s. 0014
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 4 s. 0003
Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 4 s. 0014


RÅDETS DIREKTIV av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) (83/477/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådets resolution av den 29 juni 1978 om ett åtgärdsprogram på gemenskapsnivå rörande hälsa och säkerhet i arbetet(4) avser inrättande av specifika harmoniserade förfaranden för att skydda arbetstagarna mot asbest.

Rådets direktiv 80/1107/EEG av den 27 november 1980 om skydd av arbetstagarna mot risker beroende på exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet(5) fastställer vissa bestämmelser, som skall tas i beaktande för detta skydd. Enligt nämnda direktiv skall man i särdirektiv fastställa gränsvärden och specifika krav för de agenser, som räknas upp i bilaga 1 i vilken asbest ingår.

Asbest är ett skadligt ämne som återfinns i ett stort antal olika sammanhang i samband med arbete. Många arbetstagare utsätts därför för en potentiell hälsorisk. Krokidolit anses vara en speciellt farlig typ av asbest.

Fastän nuvarande kunskaper inom vetenskapen inte är sådana att man kan fastställa en nivå under vilken det inte finns några hälsorisker, kommer en minskning av exponeringen för asbest ändå att reducera risken för att sjukdomar orsakade av asbest skall utvecklas. Detta direktiv innehåller minimikrav, som skall revideras på basis av erfarenhet och teknisk utveckling inom detta område.

Den mest använda metoden för mätning av asbest är optisk mikroskopi, även om man med den inte kan räkna de allra minsta fibrerna som är skadliga för hälsan.

Förebyggande åtgärder för att skydda hälsan hos de arbetstagare som exponeras för asbest samt medlemsstaternas åtagande beträffande läkarundersökningar för arbetstagarna är därför viktiga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv, som är det andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG, har till syfte att skydda arbetstagarna mot hälsorisker inklusive att förebygga sådana risker, som uppstår eller kan uppstå vid exponering för asbest i arbetet. Det fastställer gränsvärden och andra specifika krav.

2. Detta direktiv skall inte tillämpas på

- sjötransporter,

- lufttransporter.

3. Detta direktiv skall inte inskränka rätten för medlemsstaterna att tillämpa eller införa lagar och andra författningar, som garanterar en högre skyddsnivå för arbetstagarna, i synnerhet vad gäller att ersätta asbest med andra mindre farliga material.

Artikel 2

I detta direktiv avses med asbest följande fibrösa silikat:

- Aktinolit, CAS-nr 77536-66-4(*)(6).

- Asbest grunerit (amosit) CAS-nr 12172-73-5(*)(7).

- Antofyllit, CAS-nr 77536-67-5(*)(8).

- Krysotil, CAS-nr 12001-29-5(9).

- Krokidolit, CAS-nr 12001-28-4(10).

- Tremolit, CAS-nr 77536-68-6(*)(11).

Artikel 3

1. Detta direktiv skall tillämpas på verksamheter i vilken arbetstagarna i arbetet är eller kan bli exponerade för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

2. När det gäller en verksamhet, som sannolikt kan innebära en risk för exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material, skall denna risk bedömas på så sätt att man fastställer arten och graden av arbetstagarnas exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

3. Artiklarna 4, 7, 13, 14.2, 15 och 16 skall inte tillämpas om bedömningen enligt punkt 2 visar att halten asbestfibrer i luften på arbetsplatsen, utan användning av personlig skyddsutrustning, ligger på en nivå, som enligt medlemsstaternas val, antingen är

- lägre än 0,25 fiber per cm³ och/eller

- lägre än en sammanlagd dos av 15,00 fiberdagar per cm³ räknat på tre månader;

nivån skall vara uppmätt eller beräknad i förhållande till en åttatimmars period.

4. Bedömningen som avses i punkt 2 skall bli föremål för samråd med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten och skall revideras om det finns anledning att tro att den inte är riktig eller det sker en väsentlig förändring av arbetet.

Artikel 4

Med förbehåll för artikel 3.3 skall följande åtgärder vidtas:

1. Den verksamhet som avses i artikel 3.1 skall omfattas av ett anmälningssystem, som administreras av medlemsstatens behöriga myndighet.

2. Anmälan skall lämnas in av arbetsgivaren till behörig myndighet i medlemsstaten i överensstämmelse med nationella lagar och andra författningar. Den skall minst innefatta en kort beskrivning av

- typer och kvantiteter av asbest som används,

- berörda verksamheter och tillverkningsprocesser,

- tillverkade produkter.

3. Arbetstagarna och/eller deras representanter på företagen eller i verksamheten skall i överensstämmelse med nationell lagstiftning ha tillgång till de handlingar som är föremål för anmälan och som gäller deras eget företag eller verksamhet.

4. Varje gång en betydande förändring sker i användningen av asbest eller av asbesthaltigt material, skall en ny anmälan lämnas in.

Artikel 5

Sprutning av asbest skall förbjudas.

Artikel 6

Vid allt arbete som avses i artikel 3.1 skall arbetstagarnas exponering för damm från asbest eller asbesthaltigt material på arbetsplatsen reduceras till en så låg nivå som är praktiskt möjligt, dock alltid under de gränsvärden som fastställts i artikel 8, bl.a. genom följande åtgärder, i den mån de är lämpliga:

1. Mängden asbest som används i varje enskilt fall skall begränsas till den minsta mängd som är praktiskt möjlig.

2. Antalet arbetstagare som exponeras eller kan bli exponerade för damm från asbest eller asbesthaltiga material, skall vara så lågt som möjligt.

3. Arbetsprocesserna skall i princip vara utformade så att spridning av asbestdamm i luften undviks.

Om detta inte är praktiskt möjligt, skall dammet elimineras så nära källan som möjligt.

4. Alla byggnader och/eller installationer och utrustningar som används vid bearbetning eller behandling av asbest skall kunna rengöras och underhållas regelbundet och effektivt.

5. Asbest som råmaterial skall förvaras och transporteras i lämplig sluten förpackning.

6. Avfall skall samlas ihop och avlägsnas från arbetsplatsen så snart som möjligt i lämplig sluten förpackning med etiketter som anger att den innehåller asbest. Denna åtgärd skall inte gälla vid brytning av asbesthaltigt bergmaterial.

Det avfall som avses i föregående stycke skall sedan tas om hand enligt rådets direktiv 78/391/EEG av den 20 mars 1978 om giftigt och farligt avfall(12).

Artikel 7

Med förbehåll för artikel 3.3 skall följande åtgärder vidtas:

1. För att säkerställa att bestämmelserna om gränsvärden i artikel 8 efterlevs, skall mätningar utföras rörande asbest i luften på arbetsplatsen enligt den referensmetod som beskrivs i bilaga 1 eller enligt någon annan metod som ger likvärdiga resultat. Sådan mätning skall planeras och utföras regelbundet genom provtagning, som är representativ för arbetstagarens individuella exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

För mätningen av asbest i luften, enligt vad som avses i föregående punkt, skall endast fibrer med en längd av mer än 5 mikrometer och ett längdbreddförhållande som är större än 3:1 beaktas.

Rådet skall, på förslag från kommissionen, särskilt beakta de framsteg som gjorts inom vetenskapen och teknologin samt den erfarenhet man förvärvat vid tillämpningen av detta direktiv, och revidera bestämmelserna i första stycket första meningen inom fem år från antagandet av detta direktiv i syfte att på gemenskapsnivå fastställa en enda metod för att mäta halten av asbest i luften.

2. Provtagning skall göras efter samråd med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten.

3. Provtagningen skall utföras av tillräckligt kvalificerade personer. Proven skall därefter analyseras på laboratorier, som är utrustade för detta och kvalificerade för att tillämpa nödvändig identifikationsteknik.

4. Halten asbest i luften skall i allmänhet mätas var tredje månad, dock alltid var gång en teknisk förändring införs. Frekvensen av mätningarna kan dock reduceras i de fall som specificeras i punkt 5.

5. Frekvensen av mätningarna kan reduceras till en gång per år om

- ingen betydande förändring i förhållandena på arbetsplatsen har skett, och

- resultaten från de två föregående mätningarna inte har överskridit halva gränsvärdet enligt artikel 8.

Om en grupp arbetstagare utför identiska eller liknande arbetsuppgifter på samma plats och på så sätt utsätts för samma hälsorisk, får provtagning utföras i gruppen så att den är representativ för gruppen som helhet.

6. Varaktigheten på provtagningen skall vara sådan att en representativ exponering kan fastställas för en period på 8 timmar (ett skift) genom mätningar eller tidsvägda beräkningar. Varaktigheten av de olika provningsförfarandena skall också fastställas på grundval av punkt 6 i bilaga 1.

Artikel 8

Följande gränsvärden skall tillämpas:

a) Halten asbestfibrer, med undantag av krokidolit, i luften på arbetsplatsen:

1,00 fibrer per cm³ uppmätt eller beräknat med avseende på en åttatimmars period.

b) Halten krokidolitfibrer i luften på arbetsplatsen:

0,50 fibrer per cm³ uppmätt eller beräknat med avseende på en åttatimmars period.

c) Halten asbestfibrer i luften på arbetsplatsen när det gäller blandningar av krokidolitfibrer och andra asbestfibrer:

gränsvärdet beräknas utifrån de gränsvärden som fastställts i a och b med beaktande av proportionerna krokidolit och andra asbesttyper i blandningen.

Artikel 9

Rådet skall, på förslag från kommissionen, särskilt beakta de framsteg som gjorts på vetenskapens och teknologins område och i ljuset av den uppnådda erfarenheten vid tillämpningen av detta direktiv, och revidera bestämmelserna i artikel 3.3 och i artikel 8 före den 1 januari 1990.

Artikel 10

1. Om de gränsvärden som fastställts i artikel 8 överskrids, skall skälen till detta klarläggas och lämpliga åtgärder för att lösa problemet skall vidtas så snart som möjligt.

Arbetet får inte fortsätta på det berörda området så länge lämpliga åtgärder inte har vidtagits för att skydda de berörda arbetstagarna.

2. För att kontrollera effektiviteten hos de metoder som omnämns i punkt 1 första stycket, skall en ytterligare bestämning av halterna asbest i luften utföras omedelbart.

3. Om exponeringen inte på ett rimligt sätt kan reduceras med andra medel och om det visar sig nödvändigt att bära personligt andningsskydd, får denna lösning inte vara permanent och skall för varje enskild arbetstagare utnyttjas i minsta möjliga mån.

Artikel 11

1. När det gäller viss verksamhet om vilken det går att förutsäga att de fastställda gränsvärdena i artikel 8 kommer att överskridas och beträffande vilken tekniska förebyggande åtgärder för att begränsa halterna asbest i luften inte är praktiskt möjliga, skall arbetsgivaren vidta särskilt följande åtgärder för att säkerställa skydd av arbetstagarna medan de är sysselsatta i sådan verksamhet:

a) Arbetstagarna skall förses med lämpligt andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning, som de skall bära.

b) Varningsskyltar skall sättas upp, som anger att det är troligt att gränsvärdena i artikel 8 kommer att överskridas.

2. Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten angående dessa åtgärder innan det aktuella arbetet börjar.

Artikel 12

1. En arbetsplan skall upprättas innan man påbörjar rivningsarbeten eller arbete med att ta bort produkter av asbest och/eller asbesthaltiga material från byggnader, konstruktioner, anläggningar eller installationer eller från fartyg.

2. Den plan som avses i punkt 1 skall föreskriva de åtgärder som behövs för att säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet.

Planen skall särskilt ange att

- man så långt det är praktiskt möjligt tar bort produkter av asbest och asbesthaltiga produkter innan rivningen i övrigt påbörjas,

- personlig skyddsutrustning enligt artikel 11.1 a tillhandahålls vid behov.

Artikel 13

1. Vid alla typer av verksamhet enligt artikel 3.1 och med förbehåll för artikel 3.3 skall lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa följande:

a) De platser där ovanstående verksamhet skall äga rum

i) skall vara klart avgränsade och försedda med varningsskyltar,

ii) skall inte vara tillgängliga för andra arbetstagare än de som i sitt arbete skall gå in där,

iii) skall omfattas av rökförbud.

b) Områden skall finnas tillgängliga där arbetstagarna kan äta och dricka utan att riskera förorening från asbestdamm.

c) i) Arbetstagarna skall förses med lämpliga arbets- eller skyddskläder.

ii) Dessa arbets- eller skyddskläder skall bli kvar på företaget. De kan dock tvättas på inrättningar utanför företaget, vilka har utrustning för sådant arbete, om inte tvätten görs inom företaget. I så fall skall kläderna transporteras i slutna behållare.

iii) Separata förvaringsplatser skall finnas för arbets- eller skyddskläder och för gångkläder.

iv) Arbetstagarna skall ha tillfredsställande tvätt- och toalettutrymmen till sitt förfogande inklusive duschar i arbete där mycket damm förekommer.

v) Skyddsutrustningen skall placeras på en bestämd plats och den skall kontrolleras och rengöras efter varje användning. Man skall vidta lämpliga åtgärder för att reparera eller ersätta defekt utrustning innan man använder den igen.

2. Arbetstagarna får inte påföras kostnader för de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1.

Artikel 14

1. I fråga om alla typer av verksamhet enligt artikel 3.1, skall lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa att arbetstagarna och deras representanter på företaget eller i verksamheten får tillfredsställande information rörande

- de potentiella hälsorisker som uppstår vid exponering för asbestdamm eller damm från asbesthaltigt material,

- förekomsten av lagstadgade gränsvärden och behovet av luftundersökningar,

- hygieniska krav inklusive kravet på att undvika rökning,

- de skyddsåtgärder som skall vidtas beträffande bärandet och användningen av skyddsutrustning och skyddskläder,

- speciella skyddsåtgärder avsedda att minimera exponeringen för asbest.

2. Utöver de åtgärder som avses i punkt 1 skall, med förbehåll för artikel 3.3, lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa följande:

a) Arbetstagare och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten skall ha tillgång till resultaten från mätningarna av halten asbest i luften och de skall kunna få förklaringar om betydelsen av dessa resultat.

b) Om resultaten överskrider gränsvärdena enligt artikel 8, skall de berörda arbetstagarna och deras representanter på företaget eller i verksamheten informeras så snart som möjligt om överskridandet och anledningen till det. Samråd skall ske med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten om de åtgärder som skall vidtas eller, i brådskande fall, information om de åtgärder som har vidtagits.

Artikel 15

Med förbehåll för artikel 3.3 skall följande åtgärder vidtas:

1. Innan arbetstagaren exponeras för damm från asbest eller asbesthaltiga material på arbetsplatsen, skall en bedömning av hans hälsa finnas tillgänglig.

Denna bedömning skall omfatta en särskild undersökning av bröstet. I bilaga 2 finns praktisk vägledning som medlemsstaterna kan använda beträffande den kliniska undersökningen av arbetstagarna. Denna vägledning skall anpassas till de tekniska framstegen i överensstämmelse med förfarandet i artikel 10 i direktiv 80/1107/EEG.

Bedömningen skall upprepas åtminstone vart tredje år så länge exponeringen fortsätter.

En individuell hälsojournal skall upprättas i överensstämmelse med nationella bestämmelser och praxis för varje arbetstagare som avses i första stycket.

2. Efter den kliniska undersökningen som avses i punkt 1, bör den läkare eller det organ, som ansvarar för läkarundersökningarna av arbetstagarna i överensstämmelse med nationella bestämmelser, ge råd om och bestämma vilka individuella skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder som skall vidtas. Åtgärderna kan vid behov omfatta att arbetstagaren upphör med arbete, som innebär exponering för asbest.

3. Information och råd skall ges till arbetstagarna beträffande hälsokontroller som de kan genomgå efter det att exponeringen upphört.

4. Den berörde arbetstagaren eller arbetsgivaren kan i överensstämmelse med nationella bestämmelser begära en granskning av de bedömningar som avses i punkt 2.

Artikel 16

Med förbehåll för artikel 3.3 skall följande åtgärder vidtas:

1. Arbetsgivaren skall föra ett register över de arbetstagare som utför sådant arbete som avses i artikel 3.1. Registret skall innehålla uppgifter om arten och varaktigheten av arbetet samt den exponering som arbetstagaren varit utsatt för. Den läkare och/eller det organ som ansvarar för hälsokontroller skall ha tillgång till detta register. Varje arbetstagare skall ha tillgång till de resultat i registret som berör honom personligen. Arbetstagarna och/eller deras representanter skall ha tillgång till avidentifierad kollektiv information i registret.

2. Registret som avses i punkt 1 och läkarjournalerna enligt artikel 15.1 skall i överensstämmelse med nationella bestämmelser bevaras under minst 30 år efter det att exponeringen upphört.

Artikel 17

Medlemsstaterna skall föra ett register över upptäckta fall av asbestos och mesoteliom.

Artikel 18

1. Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1987 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta. Beträffande brytning av asbesthaltigt bergmaterial gäller dock 1 januari 1990 som datum för ikraftträdande.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 19

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 september 1983.

På rådets vägnar

G. VARFIS

Ordförande

(1) EGT nr C 262, 9.10.1980, s. 7 och

EGT nr C 301, 18.11.1982, s. 6.

(2) EGT nr C 310, 30.11.1981, s. 43.

(3) EGT nr C 125, 17.5.1982, s. 155.

(4) EGT nr C 165, 11.7.1978, s. 1.

(5) EGT nr L 327, 3.12.1980, s. 8.

(6) Nummer i registret för Chemical Abstract Service (CAS).

(7) EGT nr L 84, 31.3.1978, s. 43.

BILAGA 1

Referensmetod enligt artikel 7.1 för mätning av asbest i luften på arbetsplatsen

1. Prover skall tas i den enskilde arbetstagarens andningszon, d.v.s. inom en halvcirkel med 300 mm radie som går framför ansiktet och mäts från medelpunkten på en linje som går mellan öronen.

2. Membranfilter med tryckt rutmönster (blandade estrar av cellulosa eller cellulosanitrat) med porstorlek 0,8 till 1,2 mikrometer och en diameter på 25 mm skall användas.

3. En öppen filterhållare med en cylinderformad förlängare på 33 till 44 mm framför filtret skall användas. Förlängaren skall ge ett cirkulärt beläggningsområde på minst 20 mm. Vid provtagning skall förlängaren peka nedåt.

4. En bärbar batteridriven pump buren i arbetstagarens bälte eller ficka skall användas. Flödet skall vara jämnt och hastigheten i början inställd på 1,0 liter per minut ± 5 procent. Flödeshastigheten skall hållas inom ± 10 procent av ursprungshastigheten under provtagningsperioden.

5. Provtagningstiden skall mätas med en tolerans på 2 procent.

6. Den optimala fiberbeläggningen på filtren skall vara mellan 100 och 400 fibrer/mm².

7. Helst skall hela filtret eller en del av filtret placeras på ett objektglas, som gjorts genomskinligt med hjälp av aceton-triacetinmetoden och täckts med ett täckglas.

8. Ett binokulärt mikroskop med följande utseende skall användas för fiberräkning:

- Köhlers belysningssystem.

- Kondensorsystemet skall innefatta en Abbe eller en akromatisk faskontrastkondensor i en centrerad och fokuserande uppsättning. Justeringen av faskontrastcentreringen skall vara oberoende av kondensorns centreringsmekanism.

- Ett 40 ggr's akromatiskt objektiv med positiv faskontrast och med en numerisk apertur mellan 0,65 till 0,70. Fasringsabsorptionen skall vara mellan 65 och 85 procent.

- 12,5 ggr's okular. I minst ett okular skall det vara möjligt att montera in en gratikul (okulargitter). Detta okular skall vara av fokuserande typ.

- En cirkulär gratikul från Walton-Beckett med en synbar diameter i objektplanet för denna uppsättning av objektiv och okular på 100 mikrometer ± 2 mikrometer. Detta kontrolleras med hjälp av en objektmikrometer.

9. Mikroskopet skall ställas in enligt tillverkarens anvisningar. Detektionsgränsen kontrolleras med en testskiva för faskontrast. Upp till kod 5 på testskivan från AIA eller fram till minst linjeblock 5 på testskivan HSE/NPL mark 2 skall vara synligt när dessa används. Denna procedur skall utföras i början av den dag man använder mikroskopet.

10. Prover skall räknas enligt följande regler:

- De fibrer som avses i artikel 7.1 andra stycket skall räknas, vilket innebär att en partikel med en maximal diameter större än tre mikrometer inte räknas.

- Varje fiber, som skall räknas, skall räknas som en fiber om bägge ändar finns inom gratikularean (räknefältet). Varje fiber med bara en ände inom arean skall räknas som en halv.

- Räknefälten skall väljas slumpvis inom filtrets exponerade yta.

- Ett fiberagglomerat som i längdriktningen ser homogent och odelat ut i en eller flera punkter men i andra punkter är splittrat (fiberändar sticker ut - splittrad fiber) räknas som en enskild fiber om det överensstämmer med beskrivningen i artikel 7.1 andra stycket och första strecksatsen i den här punkten. Den uppmätta diametern är då densamma som hos den hela delen och inte den hos den splittrade delen.

- I varje annat fiberagglomerat i vilket individuella fibrer berör eller korsar varandra (ett knippe), skall fibrerna räknas individuellt om de kan särskiljas tillräckligt mycket för att fastställa om de överensstämmer med beskrivningen i artikel 7.1 andra stycket och första strecksatsen i den här punkten. Om inga individuella fibrer som motsvarar definitionen kan urskiljas, skall knippet räknas som en fiber om det, taget som en helhet, överenstämmer med beskrivningen i artikel 7.1 andra stycket och första strecksatsen i den här punkten.

- Om mer än en åttondel av ett räknefält täcks av ett fiber- och/eller partikelagglomerat, skall räknefältet inte användas och ett annat räknas i stället.

- Antingen skall 100 fibrer räknas, vilket innebär att minst 20 räknefält kommer att undersökas eller så skall 100 räknefält undersökas.

11. Medeltalet fibrer per räknefält beräknas genom att antalet räknade fibrer divideras med antalet undersökta räknefält. Detekteringsnivån på filtret och föroreningarna skall hållas under 3 fibrer/100 räknefält och skall kontrolleras genom användning av blanka filter.

Halten i luften = >NUM>(antal fibrer per räknefält × exponerat filterområde)

>DEN>(räknefält × samlad luftvolym)

.

BILAGA 2

Praktisk vägledning för klinisk bedömning av arbetstagare enligt artikel 15.1.

1. Nuvarande kunskaper ger vid handen att exponering för fria asbestfibrer kan ge upphov till följande sjukdomar:

- Asbestos.

- Mesoteliom.

- Bronkialcancer.

- Cancer i magtarmkanalen.

2. Den läkare och/eller det organ som ansvarar för läkarundersökningen av arbetstagare som exponeras för asbest skall känna till varje arbetstagares exponeringsförhållanden eller exponeringsomständigheter.

3. Klinisk undersökning av arbetstagarna bör utföras enligt rådande principer och rutiner inom yrkesmedicinen. Undersökningen bör minst inkludera följande åtgärder:

- Föra journal över arbetstagarens sjukdoms- och yrkesanamnes.

- Personlig intervju.

- Klinisk undersökning av bröstet.

- Undersökning av andningsfunktionen.

Ytterligare undersökningar inklusive lungröntgenbild i standardformat och laboratorieprov såsom cytologiskt prov av sputum är önskvärda. Dessa undersökningar skall beslutas för varje arbetstagare vid läkarundersökningen med hänsyn till de senaste rönen inom yrkesmedicinen.

Top