EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20190409

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2019-04-09

02008R1235 — SV — 09.04.2019 — 031.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1235/2008

av den 8 december 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(EGT L 334 12.12.2008, s. 25)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 537/2009 av den 19 juni 2009

  L 159

6

20.6.2009

 M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 471/2010 av den 31 maj 2010

  L 134

1

1.6.2010

 M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 590/2011 av den 20 juni 2011

  L 161

9

21.6.2011

 M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1084/2011 av den 27 oktober 2011

  L 281

3

28.10.2011

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1267/2011 av den 6 december 2011

  L 324

9

7.12.2011

 M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 126/2012 av den 14 februari 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 508/2012 av den 20 juni 2012

  L 162

1

21.6.2012

 M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 751/2012 av den 16 augusti 2012

  L 222

5

18.8.2012

►M9

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 125/2013 av den 13 februari 2013

  L 43

1

14.2.2013

 M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M11

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 567/2013 av den 18 juni 2013

  L 167

30

19.6.2013

►M12

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 586/2013 av den 20 juni 2013

  L 169

51

21.6.2013

 M13

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 355/2014 av den 8 april 2014

  L 106

15

9.4.2014

►M14

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 442/2014 av den 30 april 2014

  L 130

39

1.5.2014

►M15

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 644/2014 av den 16 juni 2014

  L 177

42

17.6.2014

►M16

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 829/2014 av den 30 juli 2014

  L 228

9

31.7.2014

►M17

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1287/2014 av den 28 november 2014

  L 348

1

4.12.2014

►M18

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/131 av den 26 januari 2015

  L 23

1

29.1.2015

►M19

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/931 av den 17 juni 2015

  L 151

1

18.6.2015

 M20

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1980 av den 4 november 2015

  L 289

6

5.11.2015

►M21

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2345 av den 15 december 2015

  L 330

29

16.12.2015

►M22

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/459 av den 18 mars 2016

  L 80

14

31.3.2016

 M23

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/910 av den 9 juni 2016

  L 153

23

10.6.2016

►M24

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1330 av den 2 augusti 2016

  L 210

43

4.8.2016

►M25

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1842 av den 14 oktober 2016

  L 282

19

19.10.2016

►M26

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2259 av den 15 december 2016

  L 342

4

16.12.2016

►M27

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/872 av den 22 maj 2017

  L 134

6

23.5.2017

►M28

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1473 av den 14 augusti 2017

  L 210

4

15.8.2017

►M29

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1862 av den 16 oktober 2017

  L 266

1

17.10.2017

►M30

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2329 av den 14 december 2017

  L 333

29

15.12.2017

►M31

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/949 av den 3 juli 2018

  L 167

3

4.7.2018

►M32

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/39 av den 10 januari 2019

  L 9

106

11.1.2019

►M33

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/446 av den 19 mars 2019

  L 77

67

20.3.2019


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 216, 23.8.2011, s.  10 (1235/2008)

 C2

Rättelse, EGT L 028, 4.2.2015, s.  48 (1287/2014)

 C3

Rättelse, EGT L 241, 17.9.2015, s.  51 (2015/131)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1235/2008

av den 8 december 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländerAVDELNING I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för import av överensstämmande produkter och produkter som ger likvärdiga garantier i enlighet med artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

kontrollintyg : det kontrollintyg som avses i artikel 33.1 d i förordning (EG) nr 834/2007 för en sändning.

2.

styrkande dokumentation : den dokumentation som anges i artikel 68 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 ( 1 ) och i artikel 6 i den här förordningen och för vilken förlagan återfinns i bilaga II till den här förordningen.

3.

sändning : ett antal produkter som sorterar under ett eller flera KN-nummer, omfattas av ett enda kontrollintyg, transporteras med samma transportmedel och kommer från samma tredjeland.

4.

förste mottagare : fysisk eller juridisk person enligt definitionen i artikel 2 d i förordning (EG) nr 889/2008.

▼M25

5.

verifiering av sändning : den verifiering som utförs av den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet, inom ramen för de offentliga kontroller som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 ( 2 ), av att kraven i förordning (EG) nr 834/2007, förordning (EG) nr 889/2008 och i den här förordningen är uppfyllda, genom systematiska dokumentkontroller, slumpmässiga identitetskontroller och, vid behov grundat på denna myndighets riskbedömning, fysiska kontroller, innan sändningen släpps för fri omsättning i unionen i enlighet med artikel 13 i denna förordning.

6.

ansvarig medlemsstats behöriga myndighet : den tullmyndighet, den myndighet för livsmedelssäkerhet eller de andra myndigheter utsedda av medlemsstaterna i enlighet med artikel 27.1 i förordning (EG) nr 834/2007 som ansvarar för verifieringen av sändningarna och påteckningen av kontrollintygen.

▼B

7.

bedömningsrapport : de bedömningsrapporter som avses i artiklarna 32.2 och 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 och som har upprättats av en oberoende tredjepart som uppfyller kraven i ISO-standard 17011 eller av en ansvarig behörig myndighet och som omfattar uppgifter om dokumentöversyner, inklusive de beskrivningar som anges i artiklarna 4.3 b och 11.3 b i den här förordningen, om förvaltningsrevision inklusive kritiska områden och om riskorienterade vittnesgranskningar i representativa tredjeländer.

▼M25

8.

vattenbruksprodukter : vattenbruksprodukter enligt definitionen i punkt 34 i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 ( 3 ).

9.

obearbetade : obearbetade i den mening som avses i definitionen av obearbetade produkter i artikel 2.1 n i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 ( 4 ), oavsett förpacknings- eller märkningsprocess.

10.

bearbetade : bearbetade i den mening som avses i definitionen av bearbetade produkter i artikel 2.1 o i förordning (EG) nr 852/2004, oavsett förpacknings- eller märkningsprocess.

11.

införselställe : platsen för övergång till fri omsättning.

▼BAVDELNING II

IMPORT AV ÖVERENSSTÄMMANDE PRODUKTERKAPITEL 1

Förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

Artikel 3

Sammanställning av och innehåll i förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

1.  Kommissionen ska upprätta en förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Förteckningen återfinns i bilaga I till den här förordningen. Förfarandena för att upprätta och ändra förteckningen fastställs i artiklarna 4, 16 och 17 i den här förordningen. Förteckningen ska göras tillgänglig för allmänheten på Internet i enlighet med artiklarna 16.4 och 17 i den här förordningen.

2.  Förteckningen ska innehålla alla uppgifter om varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet som krävs för att kontrollera att produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden har kontrollerats av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som har erkänts i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007, och särskilt uppgifter om

a) kontrollorganets eller kontrollmyndighetens namn och adress, inklusive e-postadress och webbadress samt deras kodnummer,

b) de tredjeländer som berörs och där produkterna har sitt ursprung,

c) de berörda produktkategorierna för varje tredjeland,

d) hur länge kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska finnas med i förteckningen,

e) den Internetadress där förteckningen över de aktörer som omfattas av kontrollsystemet återfinns, inklusive deras certifieringsstatus och berörda produktkategorier och även över aktörer och produkter vars certifiering tillfälligt eller slutligt har dragits in.

Artikel 4

Förfarande för att ansöka om att föras upp på förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

▼M25

1.  Kommissionen ska pröva huruvida ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet ska erkännas och föras in i den förteckning som föreskrivs i artikel 3 efter det att den har mottagit en sådan ansökan från företrädaren för det berörda kontrollorganet eller den berörda kontrollmyndigheten på grundval av den förlaga för ansökningar som kommissionen tillhandahållit i enlighet med artikel 17.2. Endast fullständiga ansökningar som har tagits emot före den ►M29  31 oktober 2018 ◄ ska beaktas vid upprättandet av den första förteckningen.

▼B

2.  Ansökningarna får lämnas in av kontrollorgan eller kontrollmyndigheter i gemenskapen eller i ett tredjeland.

3.  Ansökan ska bestå av teknisk dokumentation som ska innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för att se till att villkoren i artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls för alla ekologiska produkter avsedda för export till gemenskapen, dvs.

a) en översikt över kontrollorganets eller kontrollmyndighetens verksamhet i det berörda tredjelandet eller de berörda tredjeländerna, inklusive en uppskattning av antalet involverade aktörer och en angivelse av förväntade egenskaper och mängder av jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung från det eller de berörda tredjeländerna som är avsedda för export till gemenskapen enligt bestämmelserna i artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007,

b) en detaljerad beskrivning av hur avdelningarna II, III och IV i förordning (EG) nr 834/2007 samt bestämmelserna i förordning (EG) nr 889/2008 har genomförts i det berörda tredjelandet eller i vart och ett av de berörda tredjeländerna,

c) en kopia av bedömningsrapporten i enlighet med artikel 32.2 fjärde stycket i förordning (EG) nr 834/2007 som

i) visar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten på ett tillfredsställande sätt har bedömts kunna uppfylla villkoren i artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007,

ii) utfärdar garantier för de delar som avses i artikel 27.2, 27.3, 27.5, 27.6 och 27.12 i förordning (EG) nr 834/2007,

iii) intygar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten uppfyller de kontrollkrav och försiktighetsbestämmelser som anges i avdelning IV i förordning (EG) nr 889/2008, och

iv) bekräftar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten effektivt har utfört sin kontrollverksamhet enligt dessa villkor och krav,

d) bevis på att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har anmält sin verksamhet till myndigheterna i det berörda tredjelandet och har åtagit sig att följa de juridiska krav som myndigheterna i det berörda tredjelandet ställer,

e) den webbadress där förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in,

f) ett åtagande om att följa bestämmelserna i artikel 5 i denna förordning,

g) all annan information som kontrollorganet, kontrollmyndigheten eller kommissionen anser är relevant.

4.  När kommissionen prövar en ansökan om att föras in i förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter, eller när som helst efter ett sådant införande, får kommissionen begära kompletterande information, däribland rapporter från besök på plats av oberoende experter. Dessutom får kommissionen på grundval av riskbedömningar eller vid misstänkta oegentligheter anordna granskningar på plats av experter som den utser.

5.  Kommissionen ska pröva om den tekniska dokumentation som anges i punkt 3 och de uppgifter som anges i punkt 4 är tillfredsställande och kan därefter besluta att erkänna och föra in ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet i förteckningen. Detta beslut ska fattas enligt det förfarande som anges i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 5

Förvaltning och översyn av förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

1.  Kontrollorgan eller kontrollmyndigheter får endast föras in i den förteckning som anges i artikel 3 om de uppfyller följande skyldigheter:

a) Om det, efter det att ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet har införts i förteckningen görs några ändringar i de bestämmelser som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten tillämpar, ska det berörda organet eller den berörda myndigheten anmäla detta till kommissionen. Begäran om ändringar i de uppgifter om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som avses i artikel 3.2 ska också anmälas till kommissionen.

b) Ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som finns upptagen i förteckningen ska hålla all information om sin kontrollverksamhet i det berörda tredjelandet tillgänglig och lämna över den efter första anmodan. Organet eller myndigheten ska ge de experter som utses av kommissionen tillgång till sina kontor och anläggningar.

c) Senast den 31 mars varje år ska kontrollorganet eller kontrollmyndigheten översända en kortfattad årsrapport till kommissionen med uppdateringar av informationen i den tekniska dokumentation som avses i artikel 4.3. Rapporten ska innehålla en beskrivning av kontrollorganets eller kontrollmyndighetens kontrollverksamhet i de berörda tredjeländerna under det föregående året, uppnådda resultat, konstaterade oegentligheter och överträdelser samt vidtagna korrigerande åtgärder. Dessutom ska rapporten innehålla den senaste bedömningsrapporten eller uppdateringen av den, med resultatet av den regelbundna utvärderingen, övervakningen och fleråriga omvärderingen på plats som anges i artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Kommissionen får begära all annan ytterligare information som den anser är nödvändig.

d) Mot bakgrund av mottagen information får kommissionen när som helst ändra specifikationerna avseende kontrollorganet eller kontrollmyndigheten och får ta bort det organet eller den myndigheten från den förteckning som avses i artikel 3. Ett sådant beslut får även fattas om kontrollorganet eller kontrollmyndigheten inte har lämnat in begärd information eller inte har gått med på en granskning på plats.

e) Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska på en webbplats ge alla berörda parter tillgång till en kontinuerligt uppdaterad förteckning över aktörer och produkter som är certifierade som ekologiska.

2.  Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet inte lämnar in den årsrapport som avses i punkt 1 c, inte håller tillgänglig eller inte förmedlar all information i samband med den tekniska dokumentationen, kontrollsystemet eller den uppdaterade förteckningen över aktörer och produkter som är certifierade som ekologiska, eller inte tillåter en granskning på plats på kommissionens begäran inom en period som kommissionen ska fastställa beroende på hur allvarligt problemet är och som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar, får det kontrollorganet eller den kontrollmyndigheten tas bort från förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet inte vidtar lämpliga och korrigerande åtgärder i rätt tid ska kommissionen utan dröjsmål ta bort det organet eller den myndigheten från förteckningen.KAPITEL 2

Styrkande dokumentation som krävs för import av överensstämmande produkter

Artikel 6

Styrkande dokumentation

1.  Den styrkande dokumentation som krävs för import av överensstämmande produkter i enlighet med artikel 32.1 c i förordning (EG) nr 834/2007 ska i enlighet med artikel 17.2 i den här förordningen upprättas på grundval av den förlaga som återges i bilaga II till den här förordningen och minst innehålla alla element som ingår i förlagan.

2.  Den styrkande dokumentationen i original ska upprättas av en kontrollmyndighet eller av det kontrollorgan som har erkänts som utfärdare av sådan dokumentation genom ett beslut i enlighet med artikel 4.

3.  Den myndighet eller det organ som utfärdar den styrkande dokumentationen ska följa de bestämmelser som införts i enlighet med artikel 17.2 och i den mall, de anmärkningar och de riktlinjer som kommissionen har utfärdat via det datoriserade system för elektroniskt dokumentationsutbyte som avses i artikel 17.1.AVDELNING III

IMPORT AV PRODUKTER SOM GER LIKVÄRDIGA GARANTIERKAPITEL 1

Förteckning över erkända tredjeländer

Artikel 7

Sammanställning av och innehåll i förteckningen över tredjeländer

1.  Kommissionen ska upprätta en förteckning över erkända tredjeländer i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Förteckningen över erkända länder återges i bilaga III till den här förordningen. Förfarandena för att upprätta och ändra förteckningen fastställs i artiklarna 8 och 16 i den här förordningen. Ändringar i förteckningen ska göras tillgängliga för allmänheten på Internet i enlighet med artiklarna 16.4 och 17 i den här förordningen.

2.  Förteckningen ska innehålla alla uppgifter om varje tredjeland som krävs för att kontrollera att produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden har omfattats av kontrollsystemet i det erkända tredjelandet i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007, och särskilt

a) berörda produktkategorier,

b) produkternas ursprung,

c) en hänvisning till de produktionsregler som tillämpas i det tredjelandet,

d) den behöriga myndighet i tredjelandet som har ansvar för kontrollsystemet, samt den myndighetens adress, e-postadress och webbadress,

▼M25

e) namn, adress, e-postadress, webbadress och kodnummer för den eller de kontrollmyndigheter och det eller de kontrollorgan som erkänts av den behöriga myndighet som avses i led d för att utföra kontroller,

f) namn, adress, e-postadress, webbadress och kodnummer för den eller de kontrollmyndigheter och det eller de kontrollorgan som i tredjelandet ansvarar för att utfärda intyg för import till unionen,

▼B

g) hur länge tredjelandet ska finnas med i förteckningen.

Artikel 8

Förfarande för att ansöka om att föras in i förteckningen över tredjeländer

▼M14

1.  Kommissionen ska pröva huruvida ett tredjeland ska föras in i den förteckning som föreskrivs i artikel 7 efter det att den har mottagit en ansökan om att föras in i förteckningen från företrädaren för det berörda tredjelandet, förutsatt att ansökan lämnas in före den 1 juli 2014.

▼B

2.  Kommissionen behöver endast pröva ansökningar om att föras in i förteckningen som uppfyller följande krav.

Ansökan ska kompletteras med teknisk dokumentation som ska innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för att se till att villkoren i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls för produkter avsedda för export till gemenskapen, dvs.

a) allmän information om utvecklingen av den ekologiska produktionen i tredjelandet, de berörda produkterna, odlingsområdet, produktionsregionerna, antalet producenter, livsmedelsberedning som utförs,

b) angivelse av förväntade egenskaper hos och mängder av ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel som är avsedda för export till gemenskapen,

c) de produktionsregler som tillämpas i tredjelandet samt en bedömning av deras likvärdighet med de regler som tillämpas i gemenskapen,

d) det kontrollsystem som tillämpas i tredjelandet inklusive den övervaknings- och tillsynsverksamhet som bedrivs av de behöriga myndigheterna i tredjelandet samt en bedömning av huruvida dess effektivitet är likvärdig med det kontrollsystem som tillämpas i gemenskapen,

e) den Internetadress eller andra adresser där förteckningen över de aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna samt en kontaktpunkt där det finns lättillgänglig information om deras certifieringsstatus och vilka produkter som omfattas,

f) information som tredjelandet föreslår ska ingå i förteckningen i enlighet med artikel 7,

h) ett åtagande om att följa bestämmelserna i artikel 9,

i) alla annan information som tredjelandet eller kommissionen anser vara relevant.

3.  När kommissionen prövar en ansökan om att föras in i förteckningen över erkända tredjeländer, eller när som helst efter ett sådant införande, får den begära kompletterande information, däribland rapporter från besök på plats av oberoende experter. Dessutom får kommissionen på grundval av riskbedömningar eller vid misstänkta oegentligheter anordna granskningar på plats av experter som den utser.

▼M9

Experter från andra tredjeländer som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 får inbjudas av kommissionen att delta som observatörer i granskningar på plats.

▼M7

4.  Kommissionen ska pröva om den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 och den information som avses i punkt 3 är tillfredsställande och kan därefter besluta att erkänna och föra in ett tredjeland i förteckningen för en period av tre år. Om kommissionen anser att de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen även fortsättningsvis är uppfyllda får den besluta att förlänga tredjelandets upptagande i förteckningen efter det att treårsperioden löpt ut.

De beslut som avses i första stycket ska fattas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

▼B

Artikel 9

Förvaltning och översyn av förteckningen över tredjeländer

1.  Kommissionen behöver endast pröva en ansökan om att föras in i förteckningen när tredjelandet åtar sig att uppfylla följande villkor:

▼M25

a) Om det efter det att ett tredjeland har förts in i förteckningen görs några ändringar i de gällande bestämmelserna i tredjelandet eller av deras genomförande, eller framför allt i kontrollsystemet, ska tredjelandet underrätta kommissionen om detta utan dröjsmål. Eventuella ändringar av den information som avses i leden d, e och f i artikel 7.2 ska utan dröjsmål anmälas till kommissionen via det datasystem som avses i artikel 94.1 i förordning (EG) nr 889/2008.

▼B

b) Den årsrapport som anges i artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 ska uppdatera informationen i den tekniska dokumentation som avses i artikel 8.2 i den här förordningen och framför allt innehålla en beskrivning av den övervaknings- och tillsynsverksamhet som tredjelandets behöriga myndighet har utfört, uppnådda resultat och vidtagna korrigerande åtgärder.

c) Mot bakgrund av mottagen information får kommissionen när som helst ändra specifikationerna avseende tredjelandet och får avlägsna det landet från den förteckning som avses i artikel 7. Ett sådant beslut får även fattas om tredjelandet inte har lämnat in begärd information eller inte har gått med på en granskning på plats.

2.  Om ett tredjeland inte lämnar in den årsrapport som anges i artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, inte håller tillgänglig eller inte förmedlar all information i samband med den tekniska dokumentationen eller kontrollsystemet, eller inte tillåter en granskning på plats på kommissionens begäran inom en period som kommissionen ska fastställa beroende på hur allvarligt problemet är och som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar, får det tredjelandet tas bort från förteckningen i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.KAPITEL 2

Förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

Artikel 10

Sammanställning av och innehåll i förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

1.  Kommissionen ska upprätta en förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007. Förteckningen återfinns i bilaga IV till den här förordningen. Förfarandena för att upprätta och ändra förteckningen fastställs i artiklarna 11, 16 och 17 i den här förordningen. Förteckningen ska göras tillgänglig för allmänheten på Internet i enlighet med artiklarna 16.4 och 17 i den här förordningen.

2.  Förteckningen ska innehålla alla uppgifter om varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet som krävs för att kontrollera att produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden har kontrollerats av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007, och särskilt

a) kontrollorganets eller kontrollmyndighetens namn, adress och kodnummer samt, där så är lämpligt, dess e-post- och Internetadress,

b) de tredjeländer som inte finns med i den förteckning som anges i artikel 7 där produkterna har sitt ursprung,

c) de berörda produktkategorierna för varje tredjeland,

d) hur länge kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska finnas med i förteckningen,

▼M12

e) den webbadress där den aktualiserade förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna, med information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt uppgift om en kontaktpunkt för information om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in,

▼M12

f) den webbsida där en fullständig presentation av produktionsnormen och av de kontrollåtgärder som tillämpas av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten i ett tredjeland återfinns.

▼M25

3.  Genom undantag från punkt 2 b får produkter som har sitt ursprung i ett erkänt tredjeland som förtecknas i enlighet med artikel 7 men som inte omfattas av det erkännande som beviljats det tredjelandet föras in i den förteckning som föreskrivs i den här artikeln.

▼B

Artikel 11

Förfarande för att ansöka om att föras upp på förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

▼M19

1.  Kommissionen ska pröva huruvida ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet ska föras in i den förteckning som föreskrivs i artikel 10 efter det att den har mottagit en sådan ansökan från företrädaren för det berörda kontrollorganet eller den berörda kontrollmyndigheten på grundval av den förlaga för ansökningar som kommissionen tillhandahållit i enlighet med artikel 17.2. Endast fullständiga ansökningar får komma i fråga för aktualisering av förteckningen.

▼B

2.  Ansökningarna får lämnas in av kontrollorgan eller kontrollmyndigheter i gemenskapen eller i ett tredjeland.

3.  Ansökan ska bestå av teknisk dokumentation som ska innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för att se till att villkoren i artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls för produkter avsedda för export till gemenskapen, dvs.

a) en översikt över kontrollorganets eller kontrollmyndighetens verksamhet i det berörda tredjelandet eller de tredjeländerna, inklusive en uppskattning av antalet involverade aktörer och förväntade egenskaper hos och mängder av jordbruksprodukter och livsmedel som är avsedda för export till gemenskapen enligt bestämmelserna i artikel 33.1 och 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007,

b) en beskrivning av de produktionsregler och kontrollåtgärder som tillämpas i tredjeländerna, inklusive en bedömning av deras reglers och åtgärders likvärdighet med avdelningarna III, IV och V i förordning (EG) nr 834/2007 och även med tillhörande tillämpningsföreskrifter i förordning (EG) nr 889/2008,

c) en kopia av bedömningsrapporten i enlighet med artikel 33.3 fjärde stycket i förordning (EG) nr 834/2007 som

i) visar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten på ett tillfredsställande sätt har bedömts kunna uppfylla villkoren i artikel 33.1 och 32.3 i förordning (EG) nr 834/2007,

ii) bekräftar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten effektivt har utfört sin kontrollverksamhet enligt dessa villkor,

iii) visar och bekräftar att de produktionsregler och kontrollåtgärder som avses i led b i denna punkt är likvärdiga,

d) bevis på att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har anmält sin verksamhet till myndigheterna i vart och ett av de berörda tredjeländerna och har åtagit sig att följa de juridiska krav som myndigheterna i vart och ett av de berörda tredjeländerna ställer,

e) den webbadress där förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in,

f) ett åtagande om att följa bestämmelserna i artikel 12,

g) all annan information som kontrollorganet, kontrollmyndigheten eller kommissionen anser är relevant.

4.  När kommissionen prövar en ansökan om att föras in i förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter, eller när som helst efter ett sådant införande, får kommissionen begära kompletterande information, däribland rapporter från besök på plats av oberoende experter. Dessutom får kommissionen på grundval av riskbedömningar eller vid misstänkta oegentligheter anordna granskningar på plats av experter som den utser.

5.  Kommissionen ska pröva om den tekniska dokumentation som anges i punkt 2 och de uppgifter som anges i punkt 3 är tillfredsställande och kan därefter besluta att erkänna och föra in ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet i förteckningen. Detta beslut ska fattas enligt det förfarande som anges i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 12

Förvaltning och översyn av förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

1.  Kontrollorgan eller kontrollmyndigheter får endast föras in i den förteckning som anges i artikel 10 om de uppfyller följande skyldigheter:

a) Om det, efter det att ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet har införts i förteckningen görs några ändringar i de bestämmelser som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten tillämpar, ska det berörda organet eller den berörda myndigheten anmäla detta till kommissionen. Begäran om ändringar i de uppgifter om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som avses i artikel 10.2 ska också anmälas till kommissionen.

b) Senast den ►M12  28 februari ◄ varje år ska kontrollorganet eller kontrollmyndigheten överlämna en koncis årsrapport till kommissionen. Rapporten ska uppdatera informationen i den tekniska dokumentation som avses i artikel 11.3 och ska innehålla en beskrivning av kontrollorganets eller kontrollmyndighetens kontrollverksamhet i tredjeländerna under det föregående året, uppnådda resultat, konstaterade oegentligheter och överträdelser samt vidtagna korrigerande åtgärder. Dessutom ska den innehålla den senaste bedömningsrapporten eller uppdateringen av den, med resultatet av den regelbundna utvärderingen, övervakningen och fleråriga omvärderingen på plats som anges i artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007. Kommissionen får begära all annan ytterligare information som den anser är nödvändig.

c) Mot bakgrund av mottagen information får kommissionen när som helst ändra specifikationerna avseende kontrollorganet eller kontrollmyndigheten och får avlägsna det organet eller den myndigheten från den förteckning som avses i artikel 10. Ett sådant beslut får även fattas om kontrollorganet eller kontrollmyndigheten inte har lämnat in begärd information eller inte har gått med på en granskning på plats.

d) Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska på elektronisk väg ge berörda parter tillgång till en kontinuerligt uppdaterad förteckning över aktörer och produkter som är certifierade som ekologiska.

▼M5

2.  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007 kan ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet, eller en hänvisning till en specifik produktkategori eller till ett specifikt tredjeland i förhållande till kontrollorganet eller kontrollmyndigheten tas bort från förteckningen som nämns i artikel 10 i denna förordning i följande fall:

a) Om dess årliga rapport som nämns i punkt 1 b inte har nått kommissionen senast den ►M12  28 februari ◄ .

b) Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte underrättar kommissionen i god tid om ändringar i den tekniska dokumentationen.

c) Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet under en utredning om oegentligheter inte informerar kommissionen.

d) Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet underlåter att vidta tillräckliga korrigerande åtgärder för att åtgärda konstaterade oegentligheter och överträdelser.

e) Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte samtycker till en undersökning på plats som kommissionen krävt, eller om en undersökning på plats ger ett negativt resultat på grund av systematiska fel i kontrollåtgärderna.

f) I alla andra fall då det finns risk att konsumenten blir vilseledd i fråga om produktens verkliga beskaffenhet på grund av certifikat utfärdade av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet underlåter att snabbt vidta lämpliga åtgärder som kommissionen begärt, inom en period som kommissionen ska tidsbestämma beroende på hur allvarligt problemet är och som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar, så kommer kommissionen att ta bort kontrollorganet eller kontrollmyndigheten från förteckningen utan dröjsmål, i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Återkallandet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska göra den ändrade förteckningen tillgänglig för allmänheten så snabbt som möjligt med alla lämpliga tekniska medel, inklusive publicering på internet.

▼BKAPITEL 3

Övergång till fri omsättning av produkter som importeras i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007

▼M25

Artikel 13

Kontrollintyg

1.  Övergången till fri omsättning inom unionen för en sådan sändning med produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 834/2007 och som har importerats i enlighet med artikel 33 i den förordningen ska ske på följande villkor:

a) Ett kontrollintyg i original ska lämnas in till medlemsstatens behöriga myndighet.

b) Sändningen ska verifieras och kontrollintyget påtecknas av den ansvariga myndighetens behöriga myndighet.

c) Kontrollintygets serienummer ska anges i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning enligt vad som avses i artikel 158.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 ( 5 ).

Verifieringen av sändningen och påteckningen av kontrollintyget ska utföras av den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet i den medlemsstat där sändningen övergår till fri omsättning i Europeiska unionen.

Medlemsstaterna ska utse införselställen på sina respektive territorier och informera kommissionen om de utsedda införselställena.

2.  Kontrollintyget ska utfärdas av relevant kontrollmyndighet eller kontrollorgan, påtecknas av den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet och fyllas i av första mottagaren på grundval av förlagan och anmärkningarna i bilaga V och med användning av det elektroniska Traces-systemet (Trade Control and Expert System) som inrättats genom kommissionens beslut 2003/24/EG ( 6 ).

▼M33

Originalet till kontrollintyget ska vara en tryckt och för hand undertecknad kopia av det ifyllda elektroniska intyget i Traces eller, alternativt, ett kontrollintyg som undertecknats i Traces med en sådan kvalificerad elektronisk stämpel som avses i artikel 3.27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 ( 7 ).

▼M25

När originalet till kontrollintyget är en tryckt och för hand undertecknad kopia av det elektroniska intyget i Traces ska kontrollmyndigheterna, kontrollorganen, den ansvariga medlemsstatens behöriga myndigheter och den första mottagaren, vid varje stadium av utfärdande, påtecknande och mottagande av kontrollintyget, verifiera att denna kopia motsvaras av de uppgifter som anges i Traces.

3.  För att godkännas för påtecknande ska kontrollintyget ha utfärdats av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet för producenten av eller bearbetningsföretaget för den aktuella produkten eller, om den aktör som utfört den sista beredningsåtgärden är en annan än producenten eller bearbetningsföretaget, av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet för den aktör som utför den sista beredningsåtgärden enligt definitionen i artikel 2 i i förordning (EG) nr 834/2007.

Den kontrollmyndigheten eller det kontrollorganet ska vara

a) en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som förtecknas i bilaga III till denna förordning för de berörda produkterna och för det tredjeland där produkterna har sitt ursprung, eller, i förekommande fall, där den sista beredningsåtgärden har utförts, eller

b) en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som förtecknas i bilaga IV till denna förordning för de berörda produkterna och för det tredjeland där produkterna har sitt ursprung eller där den sista beredningsåtgärden har utförts.

4.  Den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som utfärdar kontrollintyget ska endast utfärda kontrollintyget och underteckna deklarationen i fält 18 i intyget efter att ha utfört en dokumentkontroll på grundval av alla relevanta inspektionsdokument, inbegripet i synnerhet produktionsplanen för den berörda produkten, transportdokumenten och handelsdokumenten och, vid behov grundat på den egna riskbedömningen, efter att ha genomfört en fysisk kontroll av sändningen.

För bearbetade produkter gäller dock att om den kontrollmyndighet eller det organ som utfärdar kontrollintyget är en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som förtecknas i bilaga III, ska den kontrollmyndigheten eller det kontrollorganet endast utfärda kontrollintyget och underteckna deklarationen i fält 18 i intyget efter att ha verifierat att alla ekologiska ingredienser i produkten har kontrollerats och certifierats av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som erkänts av berört tredjeland som förtecknas i bilaga IV, eller om den utfärdande myndigheten eller det utfärdande kontrollorganet är en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som förtecknas i bilaga IV, ska den eller det endast utfärda intyget och underteckna deklarationen i fält 18 i intyget efter att ha verifierat att alla ekologiska ingredienser i sådana produkter har kontrollerats och certifierats av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som förtecknas i bilaga III eller IV eller har producerats och certifieras i unionen i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007.

Om den aktör som utför den sista beredningsåtgärden är en annan än produktens producent eller bearbetningsföretag, ska den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som utfärdar kontrollintyget och som förtecknas i bilaga IV endast utfärda kontrollintyget och underteckna deklarationen i fält 18 i intyget efter att ha kontrollerat alla relevanta inspektionsdokument, inbegripet transportdokument och handelsdokument, efter att ha kontrollerat att produktionen eller bearbetningen av den berörda produkten har kontrollerats och certifierats av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som har erkänts för de berörda produkterna och det berörda landet i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 och efter att, vid behov grundat på den egna riskbedömningen, ha genomfört en fysisk kontroll av sändningen.

På begäran av kommissionen eller av den behöriga myndigheten i en medlemsstat ska den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som utfärdar kontrollintyget i enlighet med andra och tredje stycket utan dröjsmål tillgängliggöra förteckningen över alla aktörer inom den ekologiska produktionskedjan och över de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan under vars kontroll dessa aktörer har placerat sin verksamhet.

5.  Kontrollintyget ska utgöras av ett enda originaldokument.

Den första mottagaren eller, i förekommande fall, importören får dock ta en kopia av kontrollintyget för att kunna informera kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i enlighet med artikel 83 i förordning (EG) nr 889/2008. Varje sådan kopia ska vara märkt med ”KOPIA” i form av tryckt text eller stämpelavtryck.

6.  Vid verifiering av en sändning ska den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet påteckna originalet till kontrollintyget i fält 20 och återlämna det till den person som utfärdade intyget.

7.  Den första mottagaren ska vid mottagandet av sändningen fylla i fält 21 i kontrollintyget för att intyga att sändningen har tagits emot i enlighet med artikel 34 i förordning (EG) nr 889/2008.

Den första mottagaren ska därefter skicka originalet till kontrollintyget till den importör som anges i fält 11 i kontrollintyget för tillämpningen av artikel 33.1 andra stycket i förordning (EG) nr 834/2007.

▼M25

Artikel 13a

Force majeure och exceptionella omständigheter

1.  Vid force majeure eller exceptionella omständigheter som hindrar det elektroniska systemet från att fungera, och särskilt vid funktionsfel i systemet eller om anslutningen inte är varaktig, får kontrollintyg och utdrag ur kontrollintyg utfärdas och påtecknas i enlighet med artikel 13.3–13.7 utan användning av Traces i enlighet med punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel, och på grundval av de förlagor och anmärkningar som anges i bilaga V eller VI. De behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna, kontrollorganen och aktörerna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och föra in alla nödvändiga uppgifter i Traces inom tio kalenderdagar efter återupprättandet av systemet.

2.  När kontrollintyget utfärdas utan användning av Traces ska det avfattas på ett av unionens officiella språk och ska, med undantag för stämplar och underskrifter, fyllas i antingen helt och hållet med versaler eller helt och hållet med maskinskrift.

Kontrollintyget ska avfattas på det officiella språket eller på ett av de officiella språken i klareringsmedlemsstaten. Om det är nödvändigt kan den ansvariga medlemsstatens behöriga myndigheter begära att kontrollintyget översätts till det officiella språket eller till ett av de officiella språken i den medlemsstaten.

Obestyrkta ändringar eller raderingar gör att certifikatet blir ogiltigt.

3.  Den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som utfärdar kontrollintyget ska förse varje kontrollintyg med ett serienummer samt registrera alla utfärdade kontrollintyg i kronologisk ordning och ge all efterföljande skriftväxling det serienummer som anges av Traces.

4.  Om kontrollintyget har utfärdats och påtecknats utan användning av Traces, ska artikel 15.1 andra och tredje stycket och artikel 15.5 inte tillämpas.

Artikel 13b

Importör

Importören ska ange kontrollintygets serienummer i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning enligt vad som avses i artikel 158.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 13c

Tillträdesrättigheter

Kommissionen ska ansvara för att bevilja och uppdatera tillträdesrättigheterna till Traces för behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 2 n i förordning (EG) nr 834/2007, för behöriga myndigheter i tredjeländer som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 i den förordningen och för kontrollmyndigheter och kontrollorgan som förtecknas i bilaga III eller IV till den här förordningen. Innan den beviljar tillträdesrättigheter till Traces ska kommissionen kontrollera identiteten hos de behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan som berörs.

De behöriga myndigheter som definieras i artikel 2 n i förordning (EG) nr 834/2007 ska ansvara för att bevilja och uppdatera tillträdesrättigheterna till Traces för aktörerna, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen i unionen. Innan den beviljar tillträdesrättigheter till Traces ska kommissionen kontrollera identiteten hos de aktörer, kontrollmyndigheter och kontrollorgan som berörs. Medlemsstaterna ska utse en central myndighet med ansvar för att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen på detta område.

De behöriga myndigheterna ska underrätta kommissionen om de tillträdesrättigheter som de beviljats. Kommissionen ska aktivera tillträdesrättigheterna i Traces.

Artikel 13d

Integritet och läsbarhet

Traces ska skydda integriteten hos de uppgifter som registreras i enlighet med denna förordning.

Systemet ska särskilt garantera följande:

a) Det ska göra det möjligt att entydigt identifiera varje användare och ska innefatta effektiva åtgärder för kontroll av tillträdesrättigheter, i syfte att ge skydd mot olagligt, skadligt eller obehörigt tillträde till eller en olaglig, skadlig eller obehörig radering, ändring eller förflyttning av uppgifter, filer och metadata.

b) Det ska vara utrustat med system för fysiskt skydd mot intrång och miljöolyckor samt med ett programvarubaserat skydd mot it-attacker.

c) Det ska skydda lagrade data i en miljö som är säker både vad gäller fysisk säkerhet och programvarusäkerhet.

d) Det ska på olika sätt förhindra otillåtna ändringar och innehålla integritetsmekanismer som gör det möjligt att kontrollera om uppgifterna har ändrats med tiden.

e) Det ska innehålla en verifieringskedja för varje väsentlig etapp i förfarandet.

f) Det ska innehålla tillförlitliga förfaranden för formatkonvertering och förflyttning av data, så att uppgifterna är läsbara och tillgängliga under hela den föreskrivna lagringsperioden.

g) Det ska innefatta en tillräckligt detaljerad och aktuell funktionsdokumentation och teknisk dokumentation avseende användningen av systemet och dess egenskaper, och denna dokumentation ska alltid vara tillgänglig för de organisationsenheter som ansvarar för de funktionella och tekniska specifikationerna.

▼B

Artikel 14

Särskilda tullförfaranden

▼M25

1.  När en sändning som kommer från ett tredjeland har hänförts till tullagerförfarandet eller förfarandet för aktiv förädling som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013, och med förbehåll för en eller flera beredningar enligt andra stycket, ska den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet utföra verifieringen av sändningen enligt vad som avses i artikel 13.1 första stycket led b i denna förordning innan den första beredningen utförs. Referensnumret för den tulldeklaration genom vilken varorna har deklarerats för tullagerförfarandet eller förfarandet för aktiv förädling ska anges i fält 19 på certifikatet.

Beredningen ska begränsas till

a) förpackning eller ompackning, eller

b) märkning med uppgift om ekologisk produktionsmetod.

Efter beredningen ska sändningen, innan den övergår till fri omsättning, omfattas av de åtgärder som avses i artikel 13.1 i denna förordning.

Därefter ska originalet till kontrollintyget i förekommande fall skickas tillbaka till den importör som anges i fält 11 i kontrollintyget för tillämpningen av artikel 33.1 andra stycket i förordning (EG) nr 834/2007.

▼B

2.  Om en sändning från tredjeland som ännu inte övergått till fri omsättning inom gemenskapen är avsedd att i en medlemsstat delas upp i flera delpartier i enlighet med ett suspensivt tullförfarande enligt förordning (EEG) nr 2913/92, ska sändningen innan denna uppdelning äger rum bli föremål för de åtgärder som avses i artikel 13.1 i den här förordningen.

▼M25

För vart och ett av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen ska importören som anges i fält 11 i kontrollintyget via Traces lämna in ett utdrag ur kontrollintyget till den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet, i enlighet med förlagan och anmärkningarna i bilaga VI. Efter verifiering av varupartiet, ska den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet påteckna utdraget ur kontrollintyget i fält 13 för övergången till fri omsättning. Verifieringen av partiet och påteckningen av utdraget ur kontrollintyget ska utföras av den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet i den medlemsstat där partiet övergår till fri omsättning i Europeiska unionen.

▼B

En kopia av det påtecknade utdraget ur kontrollintyget ska förvaras tillsammans med originalkontrollintyget av den person som i fält 11 i certifikatet anges som förste importör av sändningen. Kopian ska förses med märkningen ”KOPIA” i form av tryckt text eller stämpelavtryck.

▼M25 —————

▼M27

Mottagaren av ett parti ska vid mottagandet fylla i fält 14 i originalet till utdraget ur kontrollintyget för att intyga att partiet tagits emot enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 889/2008.

▼B

Mottagaren av ett parti ska förvara utdraget ur kontrollintyget i minst två år så att kontrollorganet och/eller kontrollmyndigheten kan ta del av det.

3.  Den beredning och uppdelning som avses i punkterna 1 och 2 ska utföras enligt de tillämpliga bestämmelserna i avdelning V i förordning (EG) nr 834/2007 och i avdelning IV i förordning (EG) nr 889/2008.

▼M5

Artikel 15

Produkter med bristande överensstämmelse

1.  Utan att det påverkar några åtgärder eller verksamheter enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007 och/eller förordning (EG) nr 889/2008, får produkter som inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 834/2007 bara övergå till fri omsättning inom gemenskapen om alla uppgifter om ekologiska produktionsmetoder avlägsnas från märkning, reklam och annonsering samt medföljande dokument.

▼M25

När den verifiering som utförs av en ansvarig medlemsstats behöriga myndighet innebär upptäckt av en överträdelse eller en oriktighet som leder till avslag vad gäller påteckning av intyget och övergång till fri omsättning av produkter, ska den myndigheten utan dröjsmål anmäla denna överträdelse eller oriktighet till kommissionen och de övriga medlemsstaterna via Traces.

Medlemsstaterna ska säkerställa faktisk och effektiv samordning mellan de behöriga myndigheter som genomför officiella kontroller i syfte att utan dröjsmål utbyta information om upptäckt av sändningar av produkter enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 834/2007 som är försedda med termer som hänvisar till ekologisk produktionsmetod men som inte deklareras som avsedda att importeras i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007. Den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om dessa konstateranden via Traces.

▼M5

2.   ►M9  Om det i fråga om importerade ekologiska produkter från tredjeländer som erkänts i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, eller importerade ekologiska produkter som kontrollerats av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i den förordningen föreligger misstanke om överträdelser eller oegentligheter vad gäller dessa produkters uppfyllande av kraven i den förordningen, ska importören, utan att det påverkar åtgärder eller verksamheter som ska vidtas i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007, vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 91.1 i förordning (EG) nr 889/2008. ◄

Importören och kontrollmyndigheten eller kontrollorganet som utfärdade det kontrollintyg som avses i artikel 13 i denna förordning ska omedelbart informera de aktuella medlemsstaternas kontrollorgan, kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter, de tredjeländer som är involverade i den ekologiska produktionen av produkterna i fråga, och, när så är lämpligt, kommissionen. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet får kräva att produkten inte släpps ut på marknaden med en hänvisning till ekologisk produktionsmetod till dess att den information som aktören eller en annan källa lämnar på ett tillfredsställande sätt visar att misstanken har undanröjts.

▼M9

3.  Om det i fråga om importerade ekologiska produkter från tredjeländer som erkänts i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 eller importerade ekologiska produkter som kontrolleras av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i den förordningen finns välgrundade skäl att misstänka att det förekommer överträdelser eller oegentligheter vad gäller dessa produkters uppfyllande av kraven i den förordningen, ska en medlemsstats eller ett tredjelands kontrollmyndighet eller kontrollorgan, utan att det påverkar åtgärder eller verksamheter som ska vidtas i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007, vidta alla nödvändiga åtgärder, i enlighet med artikel 91.2 i förordning (EG) nr 889/2008, och omedelbart underrätta kontrollorgan, kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna och i de tredjeländer som är involverade i den ekologiska produktionen av produkterna i fråga samt kommissionen.

▼M9

4.  Om en behörig myndighet i ett tredjeland som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 eller en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 33.3 i den förordningen underrättas av kommissionen om att denna har mottagit ett meddelande från en medlemsstat om att det finns välgrundade skäl att misstänka en överträdelse eller oegentlighet vad gäller importerade ekologiska produkters uppfyllande av kraven i den förordningen eller i den här förordningen, ska denna myndighet eller detta organ undersöka huruvida det föreligger oegentligheter eller överträdelser och underrätta kommissionen och den medlemsstat som skickade det ursprungliga meddelandet om resultatet av undersökningen och om de åtgärder som har vidtagits. Denna information ska sändas inom 30 kalenderdagar från det datum då kommissionen skickade sitt ursprungliga meddelande.

Den medlemsstat som skickade det ursprungliga meddelandet kan anmoda kommissionen att, vid behov, begära ytterligare information som ska sändas till kommissionen och den berörda medlemsstaten. Efter att ha mottagit ett svar eller ytterligare information ska den medlemsstat som skickade det första meddelandet under alla omständigheter föra in de uppgifter och göra de uppdateringar som krävs i det datasystem som avses i artikel 94.1 i förordning (EG) nr 889/2008.

▼M25

5.  Importören, den första mottagaren eller deras kontrollmyndighet eller kontrollorgan ska sända informationen om överträdelser eller oriktigheter vad gäller importerade produkter till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna genom det datasystem som avses i artikel 94.1 i förordning (EG) nr 889/2008 via Traces.

▼BAVDELNING IV

GEMENSAMMA REGLER

Artikel 16

Bedömning av ansökningar och offentliggörande av förteckningarna

1.  Kommissionen ska granska de mottagna ansökningarna i enlighet med artiklarna 4, 8 och 11 med bistånd av den kommitté för ekologisk produktion som anges i artikel 37.1 i förordning (EG) nr 834/2007 (nedan kallad kommittén). Kommittén ska anta egna interna stadgar för detta ändamål.

För att bistå kommissionen i granskningen av ansökningarna och i förvaltningen och översynen av förteckningarna ska kommissionen inrätta en expertgrupp som består av regeringsexperter och privata experter.

2.  För varje mottagen ansökan ska kommissionen efter lämpliga samråd med medlemsstaterna i enlighet med gällande interna förfaranderegler utse två medlemsstater som ska fungera som medföredragande. Kommissionen ska fördela ansökningarna mellan medlemsstaterna i förhållande till varje medlemsstats röstantal i kommittén för ekologisk produktion. De medföredragande medlemsstaterna ska granska dokumentationen och informationen i enlighet med artiklarna 4, 8 och 11 avseende ansökan och ska utarbeta en rapport. För förvaltningen och översynen av förteckningarna ska de också granska årsrapporterna och all annan information som avses i artiklarna 5, 9 och 12 i samband med uppgifterna i förteckningen.

3.  Kommissionen ska med hänsyn till resultatet av de medföredragande medlemsstaterna i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007 fatta beslut om att erkänna tredjeländer, kontrollorgan eller kontrollmyndigheter, deras införande i förteckningarna och eventuella ändringar i förteckningar, inbegripet tilldelning av kodnummer till sådana organ eller myndigheter. Besluten ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  Kommissionen ska göra förteckningarna tillgängliga för allmänheten med alla lämpliga tekniska medel, inklusive publicering på Internet.

Artikel 17

Kommunikation

1.  Vid överföringen av dokument eller annan information enligt artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen till kommissionen eller medlemsstaterna ska de behöriga myndigheterna i tredjeländer, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen använda sig av elektronisk överföring. När kommissionen eller medlemsstaterna tillhandahåller särskilda system för elektronisk överföring ska dessa system användas. Även kommissionen och medlemsstaterna ska använda dessa system för att överföra de aktuella dokumenten till varandra.

2.  När det gäller utformningen av och innehållet i de dokument och uppgifter som avses i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen ska kommissionen utfärda riktlinjer, förlagor och frågeformulär när så är lämpligt och göra dessa tillgängliga i det datasystem som avses i punkt 1 i den här artikeln. Dessa riktlinjer, förlagor och frågeformulär ska anpassas och uppdateras av kommissionen efter att ha informerat medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna i tredjeländer samt de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts enligt denna förordning.

▼M25

3.  Det datasystem som avses i punkt 1 ska göra det möjligt att vid behov samla in de ansökningar och begäranden, dokument och uppgifter som avses i den här förordningen.

▼B

4.  De behöriga myndigheterna i tredjeländer, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen ska hålla den styrkande dokumentation som avses i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen, särskilt i artiklarna 4, 8 och 11, tillgänglig för kommissionen och medlemsstaterna under minst tre år efter det år då kontrollerna ägde rum eller kontrollintygen och den styrkande dokumentationen utfärdades.

5.  Om ett dokument eller ett förfarande som föreskrivs i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 eller tillämpningsföreskrifterna för den förordningen kräver en underskrift av en bemyndigad person eller godkännande av en person för ett eller flera steg av förfarandet i fråga, måste de datasystem som används för överföringen av dessa dokument göra det möjligt att identifiera varje person på ett otvetydigt sätt och erbjuda rimliga garantier för att innehållet i dokumenten inte kan ändras, även när det gäller de olika etapperna i förfarandet i enlighet med gemenskapslagstiftningen, särskilt kommissionens beslut 2004/563/EG, Euratom.AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 18

Övergångsbestämmelser för förteckningen över tredjeländer

Ansökningar från tredjeländer om att föras in i förteckningen som har lämnats in enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 345/2008 före den 1 januari 2009 ska behandlas som ansökningar enligt artikel 8 i den här förordningen.

▼M25

Den första förteckningen över erkända länder ska omfatta Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel ( 8 ), Nya Zeeland och Schweiz. Den ska inte innehålla de kodnummer som anges i artikel 7.2 f i den här förordningen. Dessa kodnummer ska läggas till före den 1 juli 2010 genom en uppdatering av förteckningen enligt artikel 17.2.

▼M25 —————

▼M25

Artikel 19a

Övergångsbestämmelser om användning av kontrollintyg som inte utfärdats i Traces

Till och med den 19 oktober 2017 får kontrollintyg som avses i artikel 13.1 a och de utdrag ur kontrollintyg som avses i artikel 14.2 utfärdas och påtecknas i enlighet med artikel 13.3–13.7 utan användning av Traces i enlighet med artikel 13a.1, 13a.2 och 13a.3, och på grundval av de förlagor och anmärkningar som anges i bilaga V eller VI.

▼B

Artikel 20

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 345/2008 och (EG) nr 605/2008 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de förordningar som upphör att gälla ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER KONTROLLORGAN OCH KONTROLLMYNDIGHETER NÄR DET GÄLLER ÖVERENSSTÄMMELSE OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 3
BILAGA II

image

▼M7
BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 7

▼M25

Anmärkningar: Enligt artikel 17.1 f i förordning (EG) nr 834/2007 ska djur och animalieprodukter som producerats under omställningsperioden inte saluföras med användning av de uppgifter som avses i artiklarna 23 och 24 i den förordningen i samband med märkning och marknadsföring av produkter. Sådana produkter är därför också undantagna från erkännande vad gäller produktkategorierna B och D för samtliga tredjeländer som förtecknas i denna bilaga.

▼M7

ARGENTINA

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

►M25  Med undantag för djur och animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning ◄

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

►M25  Med undantag för animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning ◄

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Vin och jäst ingår ej.

▼M25

2.

Ursprung : Produkter av kategori A, B och F som har odlats i Argentina och produkter av kategori D som har bearbetats i Argentina med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Argentina.

▼M7

3.

Produktionsregler : Ley 25 127 sobre ”Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Behörig myndighet : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert)

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

►M21  www.letis.org ◄

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

AUSTRALIEN

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Vin och jäst ingår ej.

▼M25

2.

Ursprung : Produkter av kategori A och F som har odlats i Australien och produkter av kategori D som har bearbetats i Australien med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Australien.

▼M7

3.

Produktionsregler : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M32

4.

Behörig myndighet :

Department of Agriculture and Water Resources,

▼M33

http://www.agriculture.gov.au/

▼M7

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

▼M33

AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

▼M21 —————

▼M7

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

▼M33

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au

▼M7

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

KANADA

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål ►M22   ◄

D

 

Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål

E

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

▼M22

2.

Ursprung : Produkter av kategori A, B och F som har odlats i Kanada och produkter av kategori D och E som har bearbetats i Kanada med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Kanada eller som har importerats till Kanada i enlighet med kanadensisk lagstiftning.

▼M7

3.

Produktionsregler : Organic Products Regulation.

4.

Behörig myndighet : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

▼M24 —————

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Kanada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

▼M32

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

▼M32 —————

▼M7

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

▼M21 —————

▼M32

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

▼M15

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M31

CHILE

1. Produktkategorier:Produktkategorier eller produkter

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

Endast produkter som förtecknas i avtalet

Honung

 

Endast produkter som förtecknas i avtalet

Bearbetade växtprodukter för livsmedelsändamål

D

Endast produkter som förtecknas i avtalet

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

Endast produkter som förtecknas i avtalet

2. Ursprung: Ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori A och D som har odlats i Chile eller som har importerats till Chile

 från unionen, eller

 från ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt av unionen i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

3. Produktionsregler: Ley Num. 20.089 (17 de enero de 2006) – Crea Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas (lag nr 20.089 av den 17 januari 2006 om inrättande av ett nationellt certifieringssystem för ekologiska jordbruksprodukter).

4. Behörig myndighet: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ministeriet för jordbruk. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5. Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

CL-BIO-001

Ecocert Chile SA.

www.ecocert.cl

▼M33 —————

▼M31

CL-BIO-005

CERES – Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

▼M33

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl

▼M31

6. Organ och myndigheter som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7. Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 31 december 2020.

▼M7

COSTA RICA

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

►M25  Endast bearbetade växtprodukter ◄

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Vin och jäst ingår ej.

▼M25

2.

Ursprung : Produkter av kategori A och F som har odlats i Costa Rica och produkter av kategori D som har bearbetats i Costa Rica med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Costa Rica.

▼M7

3.

Produktionsregler : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Behörig myndighet : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr"?>www.sfe.go.cr.

▼M7

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

▼M30 —————

▼M30

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

▼M7

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

▼M30

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR SA.

www.primusauditingops.com

▼M31

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica SA

www.primusauditingops.com

▼M30

6.

Organ som utfärdar intyg : samma som i punkt 5.

▼M7

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M9

INDIEN

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

2.

Ursprung : Produkter av kategori A och F som har odlats i Indien.

▼M7

3.

Produktionsregler : National Programme for Organic Production.

▼M32

4.

Behörig myndighet : Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp.

▼M7

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

▼M24

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in

▼M7

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M24

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M21 —————

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M21 —————

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M21

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

ISRAEL

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Vin och jäst ingår ej.

▼M25

2.

Ursprung :

Produkter av kategori A och F som har odlats i Israel och produkter av kategori D som har bearbetats i Israel med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Israel eller som har importerats till Israel

 från unionen, eller

 ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

▼M17

3.

Produktionsregler : Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, och dess relevanta förordningar.

▼M7

4.

Behörig myndighet : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

JAPAN

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Vin och jäst ingår ej.

▼M25

2.

Ursprung :

Produkter av kategori A och F som har odlats i Japan och produkter av kategori D som har bearbetats i Japan med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Japan eller som har importerats till Japan

 från unionen, eller

 från ett tredjeland för vilket Japan har erkänt att produkterna har producerats och kontrollerats i det tredjelandet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i den japanska lagstiftningen.

▼M7

3.

Produktionsregler : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

▼M21

4.

Behöriga myndigheter : Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html och Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

▼M7

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

▼M30

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

▼M7

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/"?>http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M30

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M30

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

▼M32 —————

▼M7

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

▼M32 —————

▼M15

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M30

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

▼M12

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M7

SCHWEIZ

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

Med undantag för produkter som framställts under omställningsperioden

Levande djur och obearbetade animaliska produkter

B

►M25  Med undantag för produkter som framställts under omställningsperioden ◄

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

D

Med undantag för produkter som innehåller en ingrediens av jordbruksursprung som framställts under omställningsperioden

Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål

E

Med undantag för produkter som innehåller en ingrediens av jordbruksursprung som framställts under omställningsperioden

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

▼M25

2.

Ursprung :

Produkter av kategori A och F som har odlats i Schweiz och produkter av kategori D och E som har bearbetats i Schweiz med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Schweiz eller som har importerats till Schweiz

 från unionen, eller

 från ett tredjeland för vilket Schweiz har erkänt att produkterna har producerats och kontrollerats i det tredjelandet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i den schweiziska lagstiftningen.

▼M7

3.

Produktionsregler : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced products and foodstuffs.

4.

Behörig myndighet : Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

▼M32

CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch

▼M7

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

▼M31

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/

▼M7

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

TUNISIEN

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Vin och jäst ingår ej.

▼M25

2.

Ursprung : Produkter av kategori A och F som har odlats i Tunisien och produkter av kategori D som har bearbetats i Tunisien med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Tunisien.

▼M7

3.

Produktionsregler : Law No 99–30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

▼M31

4.

Behörig myndighet : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn och www.onagri.tn.

5.

Kontrollorgan :TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

▼M19

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M7

FÖRENTA STATERNA

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

►M25  När det gäller äpplen och päron ska vid import uppvisas ett särskilt intyg utfärdat av relevant kontrollorgan eller kontrollmyndighet på att ingen behandling med antibiotika (t.ex. tetracyklin och streptomycin) mot päronpest har gjorts under produktionsprocessen. ◄

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

►M25  När det gäller bearbetade äpplen och päron ska vid import uppvisas ett särskilt intyg utfärdat av relevant kontrollorgan eller kontrollmyndighet på att ingen behandling med antibiotika (t.ex. tetracyklin och streptomycin) mot päronpest har gjorts under produktionsprocessen. ◄

Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål

E

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Vin ingår från och med den 1 augusti 2012.

▼M12

2.

Ursprung :

Produkter av kategorierna A, B och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategorierna D och E som

 har odlats i Förenta staterna eller som

 har importerats till Förenta staterna eller har förpackats i Förenta staterna i enlighet med landets lagstiftning.

▼M7

3.

Produktionsregler : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Behörig myndighet : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.

Kontrollorgan :Kodnummer

Namn

Webbadress

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

▼M21

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com"?>www.bcs-oeko.com

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english"?>http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

▼M21

US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

▼M7

US-ORG-010

Ecocert SA.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

▼M21

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

▼M7

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

▼M21

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert SA.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

▼M24 —————

▼M7

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexiko Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA–New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

▼M21

US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com

▼M7

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com"?>http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

▼M21 —————

▼M7

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M24

US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org

▼M7

6.

Organ som utfärdar intyg : Se punkt 5.

▼M19

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M7

NYA ZEELAND

1.

Produktkategorier :Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

►M25  Med undantag för djur och animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning ◄

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

►M25  Med undantag för animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning ◄

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   Jäst ingår ej.

▼M25

2.

Ursprung :

Produkter av kategori A, B och F som har odlats i Nya Zeeland och produkter av kategori D som har bearbetats i Nya Zeeland med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Nya Zeeland eller som har importerats till Nya Zeeland

 från unionen, eller

 ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, eller

 ett tredjeland vars produktions- och inspektionsregler har erkänts som likvärdiga med reglerna i MAF Official Organic Assurance Programme, på grundval av garantier och information som lämnats av det landets behöriga myndighet i enlighet med MAF:s bestämmelser, och under förutsättning att man importerar endast sådana ekologiskt producerade ingredienser som är avsedda att ingå med högst 5 % i jordbruksprodukter av kategori D som bereds i Nya Zeeland.

▼M7

3.

Produktionsregler : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M30

4.

Behörig myndighet :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/"?>http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

▼M32

5.

Kontrollorgan :NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz

▼M7

6.

►M16  Organ som utfärdar intyg : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M18

REPUBLIKEN KOREA

1.

Produktkategorier

:Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

D

 

▼M25

2.

Ursprung

:

Produkter av kategori D som bearbetats i Republiken Korea med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Republiken Korea eller som har importerats till Republiken Korea

 från unionen, eller

 från ett tredjeland för vilket Republiken Korea har erkänt att de berörda produkterna har producerats och kontrollerats i det landet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i Republiken Koreas lagstiftning.

▼M18

3.

Produktionsbestämmelser : Lagen om främjande av miljövänligt jordbruk och fiske och förvaltning och stöd avseende ekologiska livsmedel (Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food).

▼M19

4.

Behörig myndighet : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Kontrollorgan

:Kodnummer

Namn

Webbadress

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

▼M24

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr"?>www.doalnara.or.kr

▼M21 —————

▼M26 —————

▼M18

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

▼M31

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

▼M18

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

▼M21

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M18

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

▼M26

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

▼M18

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

▼M31 —————

▼M32

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

▼M32 —————

▼M31

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at

▼M32

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279

▼M26

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

image

▼M27

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

▼M30

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

▼M31

KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011

▼M18

6.

Organ och myndigheter som utfärdar intyg : samma som i punkt 5.

▼M30

7.

Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : Ej fastställt.

▼M24
BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER KONTROLLORGAN OCH KONTROLLMYNDIGHETER NÄR DET GÄLLER LIKVÄRDIGHET OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 10

I denna bilaga används följande beteckningar för att ange produktkategori:

A : Obearbetade vegetabiliska produkter

B : Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

▼M25

C : Obearbetade vattenbruksprodukter och alger

▼M24

D : Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål ( 9 )

E : Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål (9) 

F : Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

Den webbadress som avses i artikel 10.2 e med en förteckning över de aktörer som omfattas av kontrollsystemet, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in, återfinns i punkt 2 för varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet, om inget annat anges.

▼M27 —————

▼M26

”A CERT European Organization for Certification S.A.”

1. Adress: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grekland

2. Webbadress: www.a-cert.org

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kod

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albanien

x

x

AZ-BIO-171

Azerbajdzjan

x

x

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

BY-BIO-171

Vitryssland

x

x

CL-BIO-171

Chile

x

x

CN-BIO-171

Kina

x

x

DO-BIO-171

Dominikanska republiken

x

x

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

EG-BIO-171

Egypten

x

x

ET-BIO-171

Etiopien

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Georgien

x

x

ID-BIO-171

Indonesien

x

x

IR-BIO-171

Iran

x

x

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

JO-BIO-171

Jordanien

x

x

KE-BIO-171

Kenya

x

x

KZ-BIO-171

Kazakstan

x

x

LB-BIO-171

Libanon

x

x

MA-BIO-171

Marocko

x

x

MD-BIO-171

Moldavien

x

x

MK-BIO-171

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

x

x

PG-BIO-171

Papua Nya Guinea

x

x

PH-BIO-171

Filippinerna

x

x

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Serbien

x

x

RU-BIO-171

Ryssland

x

x

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

SA-BIO-171

Saudiarabien

x

x

TH-BIO-171

Thailand

x

x

TR-BIO-171

Turkiet

x

x

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzania

x

x

UA-BIO-171

Ukraina

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Sydafrika

x

x

▼M31

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.

▼M26

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

▼M24

”Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Adress: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Tyskland

2. Webbadress: http://agrecogmbh.de

3. Kodnummer, tredjeländer och berörda produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbajdzjan

x

►M31  x ◄

x

BA-BIO-151

Bosnien och Hercegovina

x

►M31  x ◄

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

►M31  x ◄

x

BO-BIO-151

Bolivia

x

►M31  x ◄

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

►M31  x ◄

x

CO-BIO-151

Colombia

x

►M31  x ◄

x

CU-BIO-151

Kuba

x

►M31  x ◄

x

CV-BIO-151

Kap Verde

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

DO-BIO-151

Dominikanska republiken

x

►M31  x ◄

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

►M31  x ◄

x

EG-BIO-151

Egypten

x

►M31  x ◄

x

ET-BIO-151

Etiopien

x

►M31  x ◄

x

FJ-BIO-151

Fiji

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

GE-BIO-151

Georgien

x

►M31  x ◄

x

GH-BIO-151

Ghana

x

►M31  x ◄

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

►M31  x ◄

x

HN-BIO-151

Honduras

x

►M31  x ◄

x

ID-BIO-151

Indonesien

x

►M31  x ◄

x

IR-BIO-151

Iran

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

KE-BIO-151

Kenya

x

►M31  x ◄

x

KG-BIO-151

Kirgizistan

x

►M31  x ◄

x

KH-BIO-151

Kambodja

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

KZ-BIO-151

Kazakstan

x

►M31  x ◄

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

►M31  x ◄

x

MA-BIO-151

Marocko

x

►M31  x ◄

x

MD-BIO-151

Moldavien

x

►M31  x ◄

x

ME-BIO-151

Montenegro

x

►M31  x ◄

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

►M31  x ◄

x

MK-BIO-151

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

ML-BIO-151

Mali

x

►M31  x ◄

x

MX-BIO-151

Mexiko

►M31  x ◄

►M31  x ◄

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

►M31  x ◄

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

►M31  x ◄

x

NP-BIO-151

Nepal

x

►M31  x ◄

x

PE-BIO-151

Peru

x

►M31  x ◄

x

PG-BIO-151

Papua Nya Guinea

x

►M31  x ◄

x

PH-BIO-151

Filippinerna

x

►M31  x ◄

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

►M31  x ◄

x

RS-BIO-151

Serbien

x

►M31  x ◄

x

RU-BIO-151

Ryssland

x

►M31  x ◄

x

SB-BIO-151

Salomonöarna

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

SN-BIO-151

Senegal

x

►M31  x ◄

x

SR-BIO-151

Surinam

x

►M31  x ◄

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

TG-BIO-151

Togo

x

►M31  x ◄

x

TH-BIO-151

Thailand

x

►M31  x ◄

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

►M31  x ◄

x

TO-BIO-151

Tonga

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

TV-BIO-151

Tuvalu

x

►M31  x ◄

x

TZ-BIO-151

Tanzania

x

►M31  x ◄

x

UA-BIO-151

Ukraina

x

►M31  x ◄

x

UG-BIO-151

Uganda

x

►M31  x ◄

x

UY-BIO-151

Uruguay

►M31  x ◄

►M31  x ◄

x

UZ-BIO-151

Uzbekistan

x

►M31  x ◄

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

►M31  x ◄

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

►M31  x ◄

x

WS-BIO-151

Samoa

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

ZA-BIO-151

Sydafrika

x

►M31  x ◄

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

▼M27

Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LD

1. Adress: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

2. Webbadress: www.agricert.pt

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kod

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

▼M32

EG-BIO-172

Egypten

x

x

GN-BIO-172

Guinea

x

x

MZ-BIO-172

Moçambique

x

x

▼M27

ST-BIO-172

Sao Tomé och Príncipe

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

▼M24

”Albinspekt”

▼M30

1. Adress: ”Rr. Kavajes”, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albanien

▼M24

2. Webbadress: http://www.albinspekt.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albanien

x

x

x

▼M32

AM-BIO-139

Armenien

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnien och Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazakstan

x

MD-BIO-139

Moldavien

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

x

x

x

RS-BIO-139

Serbien

x

x

x

TR-BIO-139

Turkiet

x

UA-BIO-139

Ukraina

x

▼M24

XK-BIO-139

Kosovo (1)

x

x

x

(1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

”ARGENCERT SA”

▼M27

1. Adress: Bouchard 644 6o piso ”A”, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina

▼M24

2. Webbadress: www.argencert.com.ar

3. Kodnummer, tredjeländer och berörda produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentina

x

CL-BIO-138

Chile

x

x

PY-BIO-138

Paraguay

x

x

UY-BIO-138

Uruguay

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

”Australian Certified Organic”

1. Adress: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australien

2. Webbadress: http://www.aco.net.au

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australien

x

x

CK-BIO-107

Cooköarna

x

x

CN-BIO-107

Kina

x

x

x

FJ-BIO-107

Fiji

x

x

FK-BIO-107

Falklandsöarna

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonesien

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Burma

x

x

MY-BIO-107

Malaysia

x

x

PG-BIO-107

Papua Nya Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

Thailand

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

”Balkan Biocert Skopje”

1. Adress: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

2. Webbadress: http://www.balkanbiocert.mk

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

▼M30

”BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”

▼M33

1. Adress: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Turkiet

▼M30

2. Webbadress: http://basakekolojik.com.tr

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Turkiet

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.

▼M24

”Bioagricert S.r.l.”

1. Adress: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italien

2. Webbadress: http://www.bioagricert.org

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

▼M26

AL-BIO-132

Albanien

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

▼M24

BR-BIO-132

Brasilien

x

x

CN-BIO-132

Kina

x

►M27  x ◄

x

►M27  x ◄

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

▼M26

ID-BIO-132

Indonesien

x

►M31  x ◄

▼M24

IN-BIO-132

Indien

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KH-BIO-132

Kambodja

x

x

KR-BIO-132

Sydkorea

x

▼M32

KZ-BIO-132

Kazakstan

x

x

x

▼M24

LA-BIO-132

Laos

x

x

MA-BIO-132

Marocko

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Burma

x

x

MX-BIO-132

Mexiko

x

x

x

▼M27

MY-BIO-132

Malaysia

x

x

x

▼M24

NP-BIO-132

Nepal

x

x

PF-BIO-132

Franska Polynesien

x

►M32  x ◄

x

▼M32

PH-BIO-132

Filippinerna

x

x

▼M24

RS-BIO-132

Serbien

x

x

▼M27

SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

▼M24

SM-BIO-132

San Marino

x

▼M26

SN-BIO-132

Senegal

x

▼M24

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Thailand

x

x

x

►M26  x ◄

TR-BIO-132

Turkiet

x

x

UA-BIO-132

Ukraina

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

▼M30

”BIOCert Indonesia”

1. Adress: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesien

2. Webbadress: http://www.biocert.co.id

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonesien

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.

▼M31

Biocert International Pvt Ltd

1. Adress: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, INDIEN

2. Webbadress: http://www.biocertinternational.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

Indien

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.

▼M24

”BioGro New Zealand Limited”

1. Adress: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nya Zeeland

2. Webbadress: http://www.biogro.co.nz

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fiji

x

x

MY-BIO-130

Malaysia

x

NU-BIO-130

Niueön

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

”Bio.inspecta AG”

1. Adress: Ackerstrasse, 5070 Frick, Schweiz

2. Webbadress: http://www.bio-inspecta.ch

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Förenade Arabemiraten

x

x

▼M30

AF-BIO-161

Afghanistan

x

x

▼M24

AL-BIO-161

Albanien

x

x

AM-BIO-161

Armenien

x

x

AZ-BIO-161

Azerbajdzjan

x

x

BA-BIO-161

Bosnien och Hercegovina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brasilien

x

x

CI-BIO-161

Elfenbenskusten

x

x

▼M30

CN-BIO-161

Kina

x

x

▼M24

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikanska republiken

x

x

▼M32

DZ-BIO-161

Algeriet

x

x

▼M24

ET-BIO-161

Etiopien

x

x

GE-BIO-161

Georgien

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonesien

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

KE-BIO-161

Kenya

x

x

KG-BIO-161

Kirgizistan

x

x

▼M32

KH-BIO-161

Kambodja

x

x

▼M24

KR-BIO-161

Sydkorea

x

KZ-BIO-161

Kazakstan

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

MA-BIO-161

Marocko

x

x

MD-BIO-161

Moldavien

x

x

▼M30

NP-BIO-161

Nepal

x

x

▼M24

PH-BIO-161

Filippinerna

x

x

RU-BIO-161

Ryssland

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

▼M32

TD-BIO-161

Tchad

x

x

▼M24

TJ-BIO-161

Tadzjikistan

x

x

▼M32

TN-BIO-161

Tunisien

x

x

▼M24

TR-BIO-161

Turkiet

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

UA-BIO-161

Ukraina

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistan

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (1)

x

x

ZA-BIO-161

Sydafrika

x

x

(1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

”Bio Latina Certificadora”

1. Adress: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2. Webbadress: http://www.biolatina.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivia

x

x

x

CO-BIO-118

Colombia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexiko

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

▼M32 —————

▼M28 —————

▼M24

”Bureau Veritas Certification France SAS”

1. Adress: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Frankrike

2. Webbadress: http://www.qualite-france.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Marocko

x

x

MC-BIO-165

Monaco

x

x

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

x

MU-BIO-165

Mauritius

x

x

x

NI-BIO-165

Nicaragua

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

▼M26

”Caucascert Ltd”

▼M24

1. Adress: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgien

2. Webbadress: http://www.caucascert.ge

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Georgien

x

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

”CCOF Certification Services”

1. Adress: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Förenta staterna

2. Webbadress: http://www.ccof.org

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexiko

x

x

►M27  x ◄

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

”CCPB Srl”

1. Adress: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italien

2. Webbadress: http://www.ccpb.it

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

▼M30

AE-BIO-102

Förenade Arabemiraten

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghanistan

x

x

AL-BIO-102

Albanien

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armenien

x

x

AZ-BIO-102

Azerbajdzjan

x

x

x

x

▼M33

BJ-BIO-102

Benin

×

▼M30

BY-BIO-102

Vitryssland

x

x

x

▼M33

CI-BIO-102

Elfenbenskusten

×

▼M24

CN-BIO-102

Kina

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

DZ-BIO-102

Algeriet

x

x

x

x

x

▼M24

EG-BIO-102

Egypten

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

ET-BIO-102

Etiopien

x

x

▼M26

GE-BIO-102

Georgien

x

x

x

x

x

▼M30

GH-BIO-102

Ghana

x

x

▼M33

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

▼M24

IQ-BIO-102

Irak

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M26

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordanien

x

x

x

x

x

▼M30

KG-BIO-102

Kirgizistan

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazakstan

x

x

x

▼M24

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

MA-BIO-102

Marocko

x

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

MD-BIO-102

Moldavien

x

x

x

▼M24

ML-BIO-102

Mali

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

NG-BIO-102

Nigeria

x

x

▼M24

PH-BIO-102

Filippinerna

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

QA-BIO-102

Qatar

x

x

x

RS-BIO-102

Serbien

x

x

x

RU-BIO-102

Ryssland

x

x

x

▼M26

SA-BIO-102

Saudiarabien

x

x

x

x

x

▼M33

SC-BIO-102

Seychellerna

x

x

▼M24

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

SN-BIO-102

Senegal

x

x

▼M24

SY-BIO-102

Syrien

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M33

TG-BIO-102

Togo

x

▼M30

TH-BIO-102

Thailand

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadzjikistan

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistan

x

x

x

▼M24

TN-BIO-102

Tunisien

x

►M26  x ◄

►M30  x ◄

►M26  x ◄

TR-BIO-102

Turkiet

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

UA-BIO-102

Ukraina

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Uzbekistan

x

x

▼M33

VN-BIO-102

Vietnam

x

▼M30

ZA-BIO-102

Sydafrika

x

x

x

x

x

▼M30

4. Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och produkter som omfattas av bilaga III.

▼M24

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med ►M30  den 30 juni 2021 ◄ .

”CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1. Adress: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Tyskland

2. Webbadress: http://www.ceres-cert.com/

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Förenade Arabemiraten

x

AL-BIO-140

Albanien

x

x

x

▼M26

AM-BIO-140

Armenien

x

x

x

▼M24

AZ-BIO-140

Azerbajdzjan

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-140

Brasilien

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

▼M26

BY-BIO-140

Vitryssland

x

x

▼M24

CD-BIO-140

Demokratiska republiken Kongo

x

x

CL-BIO-140

Förenta staterna

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Kina

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Colombia

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikanska republiken

x

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egypten

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopien

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

►M26  x ◄

x

HN-BIO-140

Honduras

x

►M26  x ◄

x

ID-BIO-140

Indonesien

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

JM-BIO-140

Jamaica

x

x

x

KE-BIO-140

Kenya

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgizistan

x

x

KH-BIO-140

Kambodja

x

x

KZ-BIO-140

Kazakstan

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Santa Lucia

x

x

x

MA-BIO-140

Marocko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavien

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegro

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Burma

x

x

x

▼M26

MW-BIO-140

Malawi

x

x

▼M24