EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1835

Rådets beslut (Gusp) 2015/1835 av den 12 oktober 2015 om Europeiska försvarsbyråns stadga, säte och verksamhetsregler

OJ L 266, 13.10.2015, p. 55–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1835/oj

13.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 266/55


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1835

av den 12 oktober 2015

om Europeiska försvarsbyråns stadga, säte och verksamhetsregler

(omarbetning)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42 och 45, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska försvarsbyrån (nedan kallad byrån) inrättades genom rådets gemensamma åtgärd 2004/551/Gusp (1) för att stödja rådet och medlemsstaterna i deras strävan att ge unionen bättre försvarskapacitet på området krishantering samt bistå den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

(2)

I den europeiska säkerhetsstrategin, som godkändes av Europeiska rådet den 12 december 2003, fastslås att inrättandet av en försvarsbyrå är ett viktigt inslag i utvecklingen mot mer flexibla och effektiva europeiska militära resurser.

(3)

I rapporten av den 11 december 2008 om genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin ger man sitt stöd åt byråns ledande roll i processen med att utveckla viktiga försvarskapaciteter för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).

(4)

Enligt artikel 45 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska rådet anta ett beslut om stadgan för byrån, dess säte samt regler för dess verksamhet, där hänsyn ska tas till graden av effektivt deltagande från medlemsstaternas sida i byråns verksamhet.

(5)

Byrån bör bidra till genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), och framför allt GSFP.

(6)

Byråns struktur bör göra den i stånd att tillgodose unionens och dess medlemsstaters operativa behov när det gäller GSFP och att, när så behövs, fullgöra sina uppgifter och samarbeta med tredjeländer, organisationer och enheter.

(7)

Byrån bör utveckla nära arbetsförbindelser med befintliga arrangemang, grupperingar och organisationer, t.ex. de som fastställts i ramavtalet enligt LoI (Letter of Intent) (nedan kallat LoI-ramavtalet), samt Gemensamma organisationen för samarbete om försvarsmateriel (Occar) och Europeiska rymdorganisationen (ESA).

(8)

För att byrån ska kunna fullgöra sitt uppdrag bör den kunna samarbeta och sluta lämpliga avtal med unionens institutioner, organ och byråer.

(9)

I enlighet med artikel 18.2 i EU-fördraget bör unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) ha en ledande roll i byråns struktur och utgöra den huvudsakliga länken mellan byrån och rådet.

(10)

Rådet bör inom ramen för sitt politiska överinseende och beslutsfattande utfärda riktlinjer eller anvisningar för byrån.

(11)

Ingåendet av administrativa arrangemang mellan byrån och tredjeländer och andra organisationer, grupperingar och enheter bör, mot bakgrund av den karaktär som de administrativa arrangemangen har, enhälligt godkännas av rådet.

(12)

När rådet antar riktlinjer, anvisningar eller beslut avseende byråns verksamhet bör det sammanträda på försvarsministernivå. Alla riktlinjer, anvisningar eller beslut som rådet antar med avseende på byråns arbete bör utarbetas i överensstämmelse med artikel 240 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(13)

Befogenheterna för rådets förberedande och rådgivande organ, särskilt de befogenheter som Ständiga representanternas kommitté (Coreper) har enligt artikel 240 i EUF-fördraget samt befogenheterna för kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) enligt artikel 38 i EU-fördraget och Europeiska unionens militära kommitté (EUMC) bör inte påverkas.

(14)

De nationella försvarsmaterieldirektörerna, kapacitetsdirektörerna, direktörerna med ansvar för forskning och teknisk utveckling (FoTU) och direktörerna med ansvar för försvarspolitik bör tillställas rapporter och i frågor inom sina kompetensområden bidra till utformningen av rådets beslut med avseende på byrån.

(15)

Byrån bör vara en juridisk person för att kunna fullgöra sina uppgifter och uppnå sina mål, samtidigt som den upprätthåller nära förbindelser med rådet och fullt ut respekterar unionens och dess institutioners ansvarsområden.

(16)

Det bör föreskrivas att de budgetar som förvaltas av byrån i enskilda fall får erhålla bidrag från unionens allmänna budget, med fullt beaktande av de regler, förfaranden och beslutsprocesser som gäller för denna, däribland artikel 41.2 i EU-fördraget.

(17)

Samtidigt som byrån är öppen för deltagande från alla medlemsstater bör den också lämna utrymme för särskilda grupper av medlemsstater som inrättar ad hoc-projekt eller ad hoc-program.

(18)

Det faktum att dessa ad hoc-projekt och ad hoc-program faller inom de funktioner och uppgifter som tilldelats byrån underbyggs av de ansträngningar som gjorts för att klargöra dessa verksamheters status som integrerade delar av byråns budget. Det bör säkerställa att endast verksamheter där byråns roll i förvaltningen av projekt eller program till stöd för medlemsstater ger ett mervärde kan omfattas av undantaget i artikel 3 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier (nedan kallat protokoll nr 7), fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, och artikel 151.1 aa i rådets direktiv 2006/112/EG (2). För att ett sådant undantag ska vara tillämpligt måste byrån ha en roll som ger mervärde. Undantaget skulle därför inte omfatta fall där den rollen endast innebär att varor eller tjänster upphandlas för medlemsstaterna.

(19)

Om rådet antar ett beslut om upprättande av ett permanent strukturerat samarbete i enlighet med artiklarna 42.6 och 46 i EU-fördraget och protokoll nr 10 om det permanenta strukturerade samarbete som inrättas genom artikel 42 i EU-fördraget (nedan kallat protokoll nr 10), fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, bör byrån stödja genomförandet av det permanenta strukturerade samarbetet.

(20)

Byrån bör ha sådana beslutsförfaranden att den är i stånd att fullgöra sina uppgifter effektivt samtidigt som den respekterar deltagande medlemsstaters nationella säkerhets- och försvarspolitik.

(21)

Byrån bör fullgöra sina uppgifter i full efterlevnad av artikel 40 i EU-fördraget.

(22)

Byrån bör verka i full överensstämmelse med rådets säkerhetsnormer och säkerhetsbestämmelser. Byrån bör tillämpa relevant unionslagstiftning om allmänhetens tillgång till handlingar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (3) och om skydd för enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (4).

(23)

I enlighet med artikel 5 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor. Detta beslut kommer därför inte att vara bindande för Danmark.

(24)

Ett antal ändringar bör göras av rådets beslut 2011/411/Gusp (5). För tydlighetens skull bör beslutet omarbetas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INRÄTTANDE AV BYRÅN, DESS UPPDRAG OCH ARBETSUPPGIFTER

Artikel 1

Inrättande

1.   En byrå för utveckling av försvarskapacitet och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel (nedan kallad Europeiska försvarsbyrån eller byrån), som ursprungligen inrättades genom gemensam åtgärd 2004/551/Gusp, ska härmed fortsätta sin verksamhet i enlighet med följande bestämmelser.

2.   Byrån ska till stöd för Gusp och GSFP arbeta under rådets myndighet inom unionens gemensamma institutionella ram utan att det påverkar ansvarsområdena för unionens institutioner och rådets organ. Byråns uppgift ska i full efterlevnad av artikel 40 i EU-fördraget inte påverka unionens övriga befogenheter.

3.   Byrån ska vara öppen för alla medlemsstater som önskar delta i den. Medlemsstater som redan deltar i byrån när detta beslut antas ska även fortsättningsvis vara deltagande medlemsstater.

4.   Varje medlemsstat som önskar delta i byrån efter detta besluts ikraftträdande eller önskar utträda ur byrån ska anmäla sin avsikt till rådet och underrätta den höga representanten. Eventuella nödvändiga tekniska och finansiella arrangemang för sådant deltagande eller utträde ska fastställas av styrelsen, som avses i artikel 8.

5.   Byrån ska ha sitt säte i Bryssel.

Artikel 2

Uppdrag

1.   Byråns uppdrag är att stödja rådet och medlemsstaterna i deras strävan att ge unionen bättre försvarskapacitet på området krishantering samt bistå GSFP i dess nuvarande och framtida form.

2.   Byrån ska identifiera de operativa behoven, främja åtgärder för att tillgodose dessa, bidra till att identifiera och i förekommande fall genomföra varje åtgärd som behövs för att stärka försvarssektorns industriella och tekniska bas, delta i utformningen av en europeisk politik för kapacitet och försvarsmateriel samt hjälpa rådet att utvärdera om den militära kapaciteten har förbättrats.

3.   Byråns uppdrag ska inte påverka medlemsstaternas befogenheter i försvarsfrågor.

Artikel 3

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)    deltagande medlemsstat : en medlemsstat som deltar i byrån,

b)    bidragande medlemsstater : de deltagande medlemsstater som bidrar till ett visst projekt eller program inom byrån.

Artikel 4

Politiskt överinseende och rapportering till rådet

1.   Byrån ska arbeta under rådets myndighet och politiska överinseende och ska rapportera till rådet och av rådet erhålla riktlinjer eller anvisningar som rör byråns arbete, särskilt vad gäller dess treåriga planeringsram.

2.   Byrån ska regelbundet rapportera till rådet om sin verksamhet, och ska särskilt

a)

i november varje år förelägga rådet en rapport om byråns verksamhet under det året,

b)

om rådet antar ett beslut om upprättande av ett permanent strukturerat samarbete, åtminstone en gång per år lämna information till rådet om byråns bidrag till bedömningsverksamheten i samband med det permanenta strukturerade samarbetet enligt artikel 5.3 f ii.

Byrån ska i god tid informera rådet om viktiga ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.

3.   Rådet ska med enhällighet, och med rådgivning från Kusp eller andra behöriga rådsorgan, beroende på vad som är lämpligt, utfärda riktlinjer eller anvisningar som rör byråns arbete, särskilt vad gäller dess treåriga planeringsram.

4.   Byrån får lämna rekommendationer till rådet och kommissionen om så är nödvändigt för att den ska kunna genomföra sitt uppdrag.

Artikel 5

Funktioner och uppgifter

1.   När byrån fullgör sina funktioner och uppgifter ska den respektera unionens andra befogenheter och unionens institutioners befogenheter.

2.   Byråns sätt att fullgöra sina funktioner och uppgifter ska inte påverka medlemsstaternas befogenheter i försvarsfrågor.

3.   Byrån, som lyder under rådet, ska

a)

bidra till att identifiera medlemsstaternas militära kapacitetsmål och utvärdera hur medlemsstaterna fullgör sina kapacitetsåtaganden, särskilt genom att

i)

i samarbete med behöriga rådsorgan, inklusive EUMC, och bland annat med användning av mekanismen för kapacitetsutveckling och varje eventuell efterföljande mekanism fastställa unionens kommande behov av försvarskapacitet,

ii)

samordna genomförandet av kapacitetsutvecklingsplanen (CDP) och varje eventuell efterföljande plan,

iii)

utvärdera, med ledning av kriterier som medlemsstaterna ska fastställa, de kapacitetsåtaganden som medlemsstaterna gjort, bland annat genom CDP-processen och mekanismen för kapacitetsutveckling och varje eventuell efterföljare till dessa,

b)

främja att de operativa behoven harmoniseras och att effektiva och kompatibla anskaffningsmetoder antas, särskilt genom att

i)

verka för och samordna harmonisering av militära behov,

ii)

verka för kostnadseffektiv och rationell upphandling genom att kartlägga och ge spridning åt bästa praxis,

iii)

göra uppskattningar av ekonomiska prioriteringar för utveckling och anskaffning av kapacitet,

c)

lägga fram multilaterala projekt för att de militära kapacitetsmålen ska uppnås och sörja för samordningen av de program som genomförs av medlemsstaterna och förvaltningen av särskilda samarbetsprogram, särskilt genom att

i)

verka för och föreslå nya multilaterala samarbetsprojekt,

ii)

kartlägga och föreslå samarbetsaktiviteter på det operativa området,

iii)

arbeta för samordning av medlemsstaternas pågående program,

iv)

på medlemsstaternas begäran ansvara för förvaltningen av specifika program,

v)

på medlemsstaternas begäran utarbeta program för förvaltning genom Occar eller vid behov genom andra arrangemang,

d)

stödja försvarsteknikforskning, samordna och planera gemensam forskningsverksamhet och utredningar om tekniska lösningar som motsvarar de framtida operativa behoven, särskilt genom att

i)

i kontakt med unionens forskningsverksamhet, där så är lämpligt, främja forskning som syftar till att tillgodose framtida behov av säkerhets- och försvarskapacitet för att därmed stärka Europas industriella och tekniska potential på detta område,

ii)

främja en effektivare och målinriktad gemensam FoTU på försvarsområdet,

iii)

påskynda FoTU på försvarsområdet genom studier och projekt,

iv)

hantera FoTU-kontrakt på försvarsområdet,

v)

arbeta tillsammans med kommissionen för att maximera komplementaritet och synergi mellan försvars- och civil- eller säkerhetsrelaterade forskningsprogram,

e)

bidra till att identifiera och i förekommande fall genomföra varje åtgärd som behövs för att stärka försvarssektorns industriella och tekniska bas och göra försvarsutgifterna mer effektiva, särskilt genom att

i)

bidra till att inrätta en internationellt konkurrenskraftig europeisk försvarsmaterielmarknad, utan att detta påverkar tillämpningen av reglerna för den inre marknaden och kommissionens befogenheter på detta område,

ii)

utveckla politik och strategier på området, i samråd med kommissionen och vid behov med branschen,

iii)

i samråd med kommissionen bedriva utveckling och harmonisering inom hela EU av tillämpliga förfaranden inom ramen för byråns uppgifter,

f)

om rådet antar ett beslut om upprättande av ett permanent strukturerat samarbete, stödja detta samarbete, särskilt genom att

i)

underlätta större gemensamma eller europeiska kapacitetsutvecklingsinitiativ,

ii)

bidra till en regelbunden utvärdering av de deltagande medlemsstaternas kapacitetsbidrag, särskilt bidrag som lämnas i enlighet med de kriterier som ska fastställas bland annat på grundval av artikel 2 i protokoll nr 10, och rapportera om detta åtminstone en gång per år.

g)

eftersträva överensstämmelse med annan unionspolitik i den mån denna har konsekvenser för försvarskapacitet,

h)

verka för djupare försvarssamarbete mellan deltagande medlemsstater, i linje med policyramen för systematiskt och långsiktigt försvarssamarbete,

i)

tillhandahålla stöd till GFSP-insatser, med beaktande av EU:s krishanteringsförfaranden.

Artikel 6

Status som juridisk person

Byrån ska vara en juridisk person för att kunna utföra sina funktioner och nå sina mål. Medlemsstaterna ska se till att byrån har den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt deras nationella lagstiftning. Byrån får särskilt förvärva eller avyttra lös och fast egendom samt vara part i rättsliga förfaranden. Byrån ska ha kapacitet att ingå avtal med såväl privata som offentliga enheter eller organisationer.

KAPITEL II

BYRÅNS ORGAN OCH PERSONAL

Artikel 7

Byråns chef

1.   Byråns chef ska vara unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

2.   Byråns chef ska vara ansvarig för byråns övergripande organisation och funktion och ska se till att rådets riktlinjer och anvisningar samt styrelsens beslut genomförs av den verkställande direktören, som ska rapportera till byråns chef.

3.   Byråns chef ska lägga fram byråns rapporter för rådet i enlighet med artikel 4.2.

4.   Byråns chef ska ansvara för förhandlingar om administrativa arrangemang med tredjeländer och andra organisationer, grupperingar eller enheter i enlighet med styrelsens direktiv. Inom ramen för sådana arrangemang, som ska godkännas av styrelsen, ska byråns chef ansvara för att det upprättas lämpliga arbetsförbindelser med dessa.

Artikel 8

Styrelsen

1.   En styrelse med en företrädare för varje deltagande medlemsstat, som får ingå åtaganden för sin regerings räkning, och en företrädare för kommissionen ska vara byråns beslutsfattande organ. Styrelsen ska agera inom ramen för rådets riktlinjer och anvisningar.

2.   Styrelsen ska sammanträda på nivån för de deltagande medlemsstaternas försvarsministrar eller företrädare för dessa. Styrelsen ska i princip hålla åtminstone två möten varje år på försvarsministernivå.

3.   Byråns chef ska sammankalla och leda styrelsens möten. Om en deltagande medlemsstat så begär ska byråns chef sammankalla ett möte inom högst en månad.

4.   Byråns chef får delegera ordförandeskapet för styrelsemöten på nivån för företrädare för försvarsministrarna.

5.   Styrelsen kan sammanträda i särskilda konstellationer (till exempel nationella försvarsmaterialdirektörer, kapacitetsdirektörer och direktörer med ansvar för FoTU eller för försvarspolitik).

6.   Följande personer ska delta i styrelsens möten:

a)

Byråns verkställande direktör som avses i artikel 10, eller dennas företrädare.

b)

EUMC:s ordförande eller dennas företrädare.

c)

Företrädare för Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten).

7.   Styrelsen får besluta att bjuda in följande personer att delta när det gäller frågor av gemensamt intresse:

a)

Natos generalsekreterare eller dennas utsedda företrädare.

b)

Chefer/ordförande för andra sammanslutningar, grupperingar eller organisationer vilkas verksamhet är relevant för byrån (till exempel de som fastställts i LoI-ramavtalet, samt Occar och ESA).

c)

Vid behov företrädare för andra tredje parter.

Artikel 9

Styrelsens uppgifter och befogenheter

1.   Styrelsen ska, inom ramen för rådets riktlinjer och anvisningar enligt artikel 4.1

a)

godkänna de rapporter som ska läggas fram för rådet,

b)

enhälligt anta byråns allmänna budget senast den 31 december varje år,

c)

godkänna byråns treåriga planeringsram, som ska innehålla byråns prioriteringar inom den allmänna budgetens gränser, med beaktande av det faktum att de finansiella värden som tillskrivits åren två och tre i planeringsramen endast är avsedda för planering och inte utgör något rättsligt bindande tak,

d)

godkänna inrättandet av ad hoc-projekt eller ad hoc-program inom byrån i enlighet med artikel 19,

e)

utse den verkställande direktören och ställföreträdaren,

f)

besluta att en eller flera medlemsstater får anförtro byrån den administrativa och finansiella förvaltningen av viss verksamhet inom dess ansvarsområde i enlighet med artikel 17,

g)

godkänna eventuella rekommendationer till rådet eller kommissionen,

h)

anta styrelsens arbetsordning,

i)

kunna ändra de finansiella bestämmelserna för genomförandet av byråns allmänna budget,

j)

kunna ändra de regler och bestämmelser som gäller för tillfälligt anställda och kontraktsanställda,

k)

besluta om de tekniska och finansiella arrangemangen för medlemsstaternas deltagande eller utträde enligt artikel 1.4,

l)

anta direktiv för de förhandlingar som chefen för byrån för om administrativa arrangemang,

m)

godkänna de ad hoc-arrangemang som avses i artikel 23.1,

n)

sluta avtal om de administrativa arrangemang mellan byrån och tredje parter som avses i artikel 26.1,

o)

godkänna årsbokslut och balansräkning,

p)

ge sitt samtycke till beslut med anknytning till fullföljandet av byråns uppdrag,

q)

godkänna de servicenivåavtal eller samarbetsavtal som avses i artikel 25, med undantag för dem som är administrativa till sin natur,

r)

anta samtliga övriga beslut med anknytning till fullföljandet av byråns uppdrag.

2.   Om inte annat anges i detta beslut ska styrelsen fatta beslut med kvalificerad majoritet. De deltagande medlemsstaternas röster ska vägas i enlighet med artikel 16.4 och 16.5 i EU-fördraget. Endast företrädare för de deltagande medlemsstaterna ska delta i omröstningen.

3.   Om en företrädare för en deltagande medlemsstat i styrelsen förklarar att denna av viktiga och uttalade skäl som rör nationell politik avser att motsätta sig antagandet av ett beslut som ska fattas med kvalificerad majoritet, ska omröstning inte ske. Företrädaren får genom byråns chef hänskjuta ärendet till rådet för att i förekommande fall utfärda riktlinjer för styrelsen. Alternativt får styrelsen med kvalificerad majoritet besluta att hänskjuta frågan till rådet för beslut. Rådet ska besluta med enhällighet.

4.   Styrelsen kan på förslag från verkställande direktören eller från en deltagande medlemsstat besluta att inrätta:

a)

kommittéer som utarbetar styrelsens administrativa och budgetära beslut, bestående av företrädare för de deltagande medlemsstaterna och en företrädare för kommissionen,

b)

kommittéer som är specialiserade på särskilda frågor inom byråns kompetensområde. Dessa kommittéer ska bestå av delegater från de deltagande medlemsstaterna och, såvida inte styrelsen beslutar annorlunda, en företrädare för kommissionen.

Beslutet att inrätta sådana kommittéer ska innehålla en specifikation av deras mandat och varaktighet.

Artikel 10

Verkställande direktören

1.   Verkställande direktören och ställföreträdaren ska på rekommendation av byråns chef väljas ut och utnämnas av styrelsen för en period på tre år. Styrelsen får bevilja en förlängning med två år. Verkställande direktören och ställföreträdaren ska vara underställda byråns chef och arbeta i enlighet med styrelsens beslut.

2.   Deltagande medlemsstater ska överlämna kandidaturer till byråns chef som ska informera styrelsen om detta. Förfarandet för det första urvalet ska organiseras på ansvar av byråns chef.

Förutsatt att styrelsen samtycker ska en rådgivande panel inrättas och dess sammansättning ska vara sådan att man uppnår en lämplig balans mellan företrädare för utrikestjänsten, byrån och de deltagande medlemsstaterna.

På grundval av förfarandet för det första urvalet ska byråns chef tillhandahålla styrelsen ett urval av minst två kandidater och ange sin rekommenderade kandidat.

3.   Verkställande direktören ska, med biträde av ställföreträdaren, vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att byrån arbetar ändamålsenligt och effektivt. Verkställande direktören ska ansvara för överinseendet över och samordningen av de funktionella enheterna så att de arbetar samstämmigt.

4.   Verkställande direktören har ansvaret för

a)

att säkerställa att byråns treåriga planeringsram genomförs,

b)

att förbereda styrelsens arbete,

c)

att utarbeta det förslag till årlig allmän budget som ska läggas fram för styrelsen,

d)

att utarbeta den treåriga planeringsram som ska läggas fram för styrelsen,

e)

att ombesörja ett nära samarbete med och lämna information till rådets förberedande organ, särskilt Kusp och EUMC,

f)

att utarbeta de rapporter som avses i artikel 4.2,

g)

att utarbeta inkomst- och utgiftsberäkningen och genomföra byråns allmänna budget och budgetarna för ad hoc-projekt eller ad hoc-program som anförtrotts byrån,

h)

den dagliga förvaltningen av byrån,

i)

alla säkerhetsaspekter,

j)

alla personalfrågor.

5.   I enlighet med byråns allmänna budget och med beaktande av den överenskomna treåriga planeringsramen ska verkställande direktören ha befogenhet att ingå avtal och rekrytera personal. Verkställande direktören ska utöva samma befogenhet avseende de andra budgetar som fastställs i artikel 12, i synnerhet budgetarna för den verksamhet som omfattas av kapitel IV samt alla budgetar som uppstår till följd av sådana extrainkomster som avses i artikel 15.

6.   Verkställande direktören ska vara ansvarig inför styrelsen.

7.   Verkställande direktören ska vara byråns rättsliga företrädare.

Artikel 11

Personal

1.   Byråns personal, inklusive verkställande direktören, ska bestå av tillfälligt anställda och kontraktsanställda som rekryterats bland kandidater från samtliga deltagande medlemsstater på bredaste möjliga geografiska bas, och från unionens institutioner. Byråns personal ska utses av verkställande direktören på grundval av lämplig kompetens och sakkunskap och genom rättvisa och öppna uttagningsförfaranden. Verkställande direktören ska i förväg offentliggöra närmare uppgifter om alla lediga poster och vilka kriterier som är av betydelse för urvalsförfarandet. Rekryteringen ska alltid vara inriktad på att byråns anställda ska ha högsta möjliga kompetens och prestationsförmåga.

2.   Chefen för byrån ska på förslag av verkställande direktören och efter samråd med styrelsen utse, och förnya kontrakten för, byråns personal på högre ledningsnivå.

3.   Byråns personal ska bestå av följande kategorier:

a)

Personal som rekryteras direkt av byrån med tidsbegränsade kontrakt och som utses bland medborgare från de deltagande medlemsstaterna. Rådet har enhälligt antagit de regler som ska gälla för dessa anställda (6). Styrelsen ska vid behov se över och ändra dessa regler, i de fall då dessa ger styrelsen befogenhet till detta.

b)

Nationella experter utstationerade av de deltagande medlemsstaterna för att antingen besätta tjänster inom byråns organisation eller för specifika uppgifter och projekt. Rådet har enhälligt antagit de regler som ska gälla för dessa anställda (7). Styrelsen ska vid behov se över och ändra dessa regler, i de fall då dessa ger styrelsen befogenhet till detta.

c)

Unionstjänstemän som efter behov utstationeras till byrån för en bestämd tid och/eller för särskilda uppgifter eller projekt.

4.   Byrån kan också anlita

a)

personal från tredjeländer, organisationer och enheter, som ska betalas av dessa, och som byrån har ingått administrativa arrangemang enligt artikel 26.1 med, som utstationerats eller utsänts till byrån med styrelsens medgivande och i enlighet med de villkor som föreskrivs i dessa arrangemang,

b)

kontraktsanställda och utstationerade experter för att bidra till genomförandet av ett eller flera av byråns ad hoc-projekt eller ad hoc-program enligt kapitel IV. I sådana fall kan budgetarna för de ad hoc-projekten eller ad hoc-programmen täcka grundlönerna för de kontraktsanställda och de berörda utstationerade experternas ersättningar och utgifter.

5.   Inbegripet alla befattningar som innehas ska det totala antalet år som en anställd kan tjänstgöra vid byrån vara mindre än tio år.

6.   Europeiska unionens domstol ska vara behörig i alla eventuella tvister mellan byrån och personer som omfattas av de regler som gäller för byråns anställda.

KAPITEL III

BUDGETREGLER OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 12

Byråns budget

Byråns budget ska bestå av den allmänna budgeten, budgetarna för den verksamhet som omfattas av kapitel IV samt alla budgetar som uppstår till följd av sådana extrainkomster som avses i artikel 15.

Byråns budget ska genomgående fastställas i enlighet med Europeiska unionens budgetprinciper (8).

Artikel 13

Allmän budget

1.   Byråns chef ska senast den 31 mars varje år lämna styrelsen en preliminär beräkning av förslaget till allmän budget för det kommande året.

2.   Byråns chef ska senast den 30 juni varje år för styrelsen lägga fram en reviderad preliminär beräkning av förslaget till allmän budget för det kommande året, tillsammans med förslaget till treårig planeringsram.

3.   Byråns chef ska senast den 30 september varje år för styrelsen lägga fram ett förslag till allmän budget tillsammans med förslaget till treårig planeringsram. Förslaget ska innehålla följande:

a)

De anslag som anses nödvändiga

i)

för att täcka kostnaderna för byråns drift och anställda samt kostnader för möten,

ii)

för anskaffande av extern rådgivning, i synnerhet operativ analys, som är av stor vikt för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter och för specifik verksamhet som är till allmän nytta för samtliga deltagande medlemsstater i enlighet med i artikel 5.

b)

En beräkning av de inkomster som behövs för att täcka utgifterna.

4.   Styrelsen ska sträva efter att se till att de anslag som avses i punkt 2 a ii utgör en väsentlig del av de totala anslag som avses i den punkten. Dessa anslag ska avspegla de verkliga behoven och ge utrymme för byråns operativa uppgifter.

5.   Förslaget till allmän budget ska åtföljas av detaljerade motiveringar och en tjänsteförteckning.

6.   Styrelsen får enhälligt besluta att förslaget till allmän budget dessutom ska täcka ett särskilt projekt eller program, när detta klart är till allmän nytta för samtliga deltagande medlemsstater.

7.   Anslagen ska delas in i avdelningar och kapitel alltefter utgifternas art eller ändamål och, i mån av behov, ytterligare delas in i artiklar.

8.   Varje rubrik får inrymma ett kapitel kallat ”preliminära anslag”. Dessa anslag ska införas om det finns en allvarligt grundad osäkerhet om storleken på de anslag som behövs eller om användningsområdet för de införda anslagen.

9.   Inkomsterna ska bestå av

a)

bidrag som inbetalas av de deltagande medlemsstaterna, i förhållande till bruttonationalinkomsten (BNI),

b)

övriga inkomster.

Förslaget till allmän budget ska innehålla rubriker för öronmärkta inkomster och det härför förutsedda beloppet ska om möjligt anges.

10.   Styrelsen ska enhälligt anta förslaget till allmän budget senast den 31 december varje år. Vid godkännandet ska styrelsen ledas av byråns chef, eller av en företrädare som utsetts av byråns chef, eller av en styrelseledamot som uppmanats till detta av byråns chef. Verkställande direktören ska förklara att budgeten har antagits och underrätta de deltagande medlemsstaterna.

11.   Om förslaget till allmän budget inte har antagits i början av ett budgetår får ett belopp som motsvarar högst en tolftedel av budgetanslagen för det föregående budgetåret användas varje månad för ett kapitel eller en annan underavdelning i budgeten. Detta arrangemang ska dock inte få till följd att byrån får förfoga över medel som överstiger en tolftedel av de anslag som anges i det förslag till allmän budget som är under utarbetande. Styrelsen får genom beslut med kvalificerad majoritet på förslag av verkställande direktören ge sitt tillstånd till utgifter som överstiger en tolftedel, under förutsättning att de samlade budgetanslagen för det budgetåret inte överstiger budgetanslagen för det föregående budgetåret. Verkställande direktören får begära de bidrag som behövs för att täcka de anslag som beviljats enligt denna bestämmelse, som ska betalas inom 30 dagar efter det att begäran om bidrag avsänts.

Artikel 14

Ändringsbudget

1.   Vid oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda omständigheter får verkställande direktören föreslå en ändringsbudget för styrelsen.

2.   Förslaget till ändringsbudget ska upprättas, föreslås, antas och meddelas enligt det förfarande som gäller för den allmänna budgeten. Styrelsen ska agera med hänsyn till hur brådskande frågan är.

Artikel 15

Extrainkomster

1.   Inom ramen för sitt uppdrag i enlighet med artikel 2, får byrån ta emot extrainkomster för ett särskilt ändamål

a)

från unionens allmänna budget från fall till fall, i full enlighet med de regler, förfaranden och beslutsprocesser som är tillämpliga,

b)

från medlemsstater, tredjeländer eller andra tredje parter, såvida styrelsen inte beslutar annorlunda inom en månad efter mottagandet av sådan information från byrån.

2.   De inkomster som avses i punkt 1 får endast användas för det särskilda ändamål som de är avsedda för.

Artikel 16

Bidrag och återbetalningar

1.   Fastställande av bidrag för vilka BNI-fördelningsnyckeln ska tillämpas:

a)

När BNI-fördelningsnyckeln ska tillämpas ska fördelningen av bidragen mellan de bidragsgivande medlemsstaterna fastställas enligt den på bruttonationalinkomsten grundade fördelningsnyckeln så som anges i artikel 41.2 i EU-fördraget och i enlighet med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom (9) eller varje annat beslut som kan komma att ersätta detta.

b)

Varje bidrag ska beräknas enligt de uppgifter som fastställts i kolumnen ”Egna medel på grundval av BNI” i tabellen ”Sammanställning av finansieringen av den allmänna budgeten efter slag av egna medel och per medlemsstat” som bifogas till unionens senaste budget. Bidraget från varje bidragsgivande medlemsstat ska vara proportionellt i förhållande till dess andel av de bidragsgivande medlemsstaternas totala BNI.

2.   Tidsplan för erläggande av bidrag

a)

De bidrag som är avsedda att finansiera byråns allmänna budget ska betalas av de deltagande medlemsstaterna i tre lika stora delbetalningar, senast den 15 mars, 15 juni och 15 oktober det berörda budgetåret.

b)

När en ändringsbudget antas ska de nödvändiga bidragen betalas av de berörda medlemsstaterna inom 60 dagar efter det att begäran om bidrag avsänts.

c)

Varje medlemsstat ska erlägga de bankavgifter som avser betalningen av dess egna bidrag.

d)

Om den årliga budgeten inte har godkänts senast den 30 november får byrån, på begäran av en medlemsstat, utfärda en enskild preliminär begäran om bidrag för den medlemsstaten.

Artikel 17

Byråns förvaltning av budgetar för ad hoc-verksamhet

1.   Styrelsen får, på förslag av verkställande direktören eller en medlemsstat, besluta att medlemsstaterna får anförtro byrån den administrativa och finansiella förvaltningen av viss verksamhet inom dess ansvarsområde i enlighet med artiklarna 19 och 20.

2.   Styrelsen får, i samband med sina ad hoc-projekt och ad hoc-program och på de villkor som anges i bestämmelserna för verksamheten i fråga, bemyndiga byrån att ingå avtal och bidragsöverenskommelser och i förväg samla in nödvändiga bidrag från dessa medlemsstater för sådana avtal och bidragsöverenskommelser.

Artikel 18

Budgetgenomförande

1.   De finansiella bestämmelser som ska tillämpas på byråns allmänna budget anges i rådets beslut 2007/643/Gusp (10). Styrelsen ska vid behov enhälligt se över och ändra dessa bestämmelser.

2.   Styrelsen ska på förslag från verkställande direktören vid behov anta bestämmelser för genomförande och kontroll av den allmänna budgeten, bland annat när det gäller offentlig upphandling, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i relevanta unionsbestämmelser. Styrelsen ska särskilt säkerställa att kraven på försörjningstrygghet och skydd både av sekretessen på försvarsområdet och av immateriella rättigheter beaktas på lämpligt sätt.

3.   Revisorskollegiet ska granska räkenskaperna för byråns samtliga inkomster och utgifter.

KAPITEL IV

BYRÅNS HANTERING AV AD HOC-PROJEKT ELLER AD HOC-PROGRAM OCH DÄRMED FÖRBUNDNA BUDGETAR

Artikel 19

Ad hoc-projekt eller ad hoc-program i kategori A (opt-out) och därmed förbundna ad hoc-budgetar

1.   En eller flera deltagande medlemsstater eller verkställande direktören kan förelägga styrelsen ett ad hoc-projekt eller ad hoc-program inom byråns uppdrag, i vilket man ska förutsätta ett generellt deltagande av de deltagande medlemsstaterna, med uppgift om det förväntade mervärde som byrån medför. Styrelsen ska informeras om sådana fall där en ad hoc-budget ska knytas till det föreslagna projektet eller programmet samt om eventuella bidrag från tredje part.

2.   Alla deltagande medlemsstater ska i princip lämna bidrag. De ska informera verkställande direktören om sina avsikter i detta avseende.

3.   Styrelsen ska godkänna inrättandet av ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet.

4.   Styrelsen får på förslag från verkställande direktören eller från en deltagande medlemsstat besluta att inrätta en kommitté för övervakning av förvaltningen och genomförandet av ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet. Kommittén ska bestå av delegater från varje bidragsgivande medlemsstat och, när unionen bidrar till projektet eller programmet, en företrädare för kommissionen. Styrelsen ska i sitt beslut specificera kommitténs mandat och varaktighet.

5.   För ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet ska de bidragsgivande medlemsstaterna som sammanträder i styrelsen godkänna

a)

bestämmelserna för projektets eller programmets förvaltning,

b)

i förekommande fall, den ad hoc-budget som är knuten till projektet eller programmet, fördelningsnyckeln för bidrag och de nödvändiga tillämpningsbestämmelserna,

c)

tredje parters deltagande i den kommitté som avses i punkt 4. Deras deltagande ska inte påverka unionens beslutsautonomi.

6.   När unionen bidrar till ett ad hoc-projekt eller ad hoc-program ska kommissionen delta i de beslut som avses i punkt 5, i full överensstämmelse med de beslutsprocesser som är tillämpliga för unionens allmänna budget.

Artikel 20

Ad hoc-projekt eller ad hoc-program i kategori B (opt in) och därmed förbundna ad hoc-budgetar

1.   En eller flera deltagande medlemsstater får meddela styrelsen att de avser att fastställa ett ad hoc-projekt eller ad hoc-program inom byråns ansvarsområde och vid behov därmed förbundna ad hoc-budgetar, med uppgift om det förväntade mervärde som byrån medför. Styrelsen ska informeras om sådana fall där en ad hoc-budget ska knytas till det föreslagna projektet eller programmet, och, om så är relevant, erhålla närmare upplysningar om mänskliga resurser för ett sådant projekt eller program, samt om potentiella bidrag från tredje parter.

2.   För att maximera möjligheterna till samarbete ska alla deltagande medlemsstater informeras om ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet, inbegripet på vilken grund deltagandet kan utvidgas, i god tid, så att varje deltagande medlemsstat kan framföra sitt intresse att medverka. Vidare kommer initiativtagarna till sådana projekt eller program att sträva efter att göra medlemskapet så omfattande som möjligt. Deltagande ska fastställas från fall till fall av initiativtagarna.

3.   Ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet ska därefter anses vara byråns projekt eller program såvida inte styrelsen beslutar annorlunda inom en månad efter mottagandet av den information som avses i punkt 1.

4.   Varje deltagande medlemsstat som i ett senare skede önskar delta i ett ad hoc-projekt eller ad hoc-program ska meddela de bidragsgivande medlemsstaterna om sina avsikter. De bidragsgivande medlemsstaterna ska inom två månader efter mottagandet av denna anmälan sinsemellan besluta om den berörda medlemsstatens deltagande med vederbörlig hänsyn till den grund som fastställs när deltagande medlemsstater informeras om projektet eller programmet.

5.   De bidragande medlemsstaterna ska sinsemellan fatta de beslut som krävs för att fastställa och genomföra ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet och, i förekommande fall, den därmed förbundna budgeten. När unionen bidrar till ett sådant ad hoc-projekt eller ad hoc-program ska kommissionen delta i de beslut som avses i denna punkt i full överensstämmelse med de beslutsprocesser som är tillämpliga för unionens allmänna budget. De bidragande medlemsstaterna ska i förekommande fall hålla styrelsen underrättad om utvecklingen av sådana projekt eller program.

Artikel 21

Omfattning av byråns ad hoc-projekt och ad hoc-program och därmed förbundna ad hoc-budgetar

1.   Inom ramen för byråns uppdrag, funktioner och uppgifter enligt artiklarna 2 respektive 5, och under förutsättning att ad hoc-projekten och ad hoc-programmen enligt artiklarna 19 och 20 godkänns, kan byråns verksamhet bland annat omfatta följande:

a)

Anskaffning genom offentliga kontrakt som tilldelas i enlighet med tillämpliga unionsregler för tilldelning av offentliga kontrakt.

b)

Bidrag som tilldelats i enlighet med de finansiella bestämmelser och regler som avses i artikel 18.

2.   Ad hoc-budgetar som är förbundna med byråns projekt och program och som förvaltas i enlighet med artikel 17 ska i förekommande fall innehålla anslag som ska täcka

a)

kostnader i samband med de rättsliga åtaganden som avses i punkt 1,

b)

kostnader som avses i artikel 13.3 a i, i den mån sådana kostnader uppstår som en direkt följd av förvaltningen av de berörda ad hoc-projekten och ad hoc-programmen.

Artikel 22

Bidrag från unionens allmänna budget till ad hoc-budgetar

Bidrag från unionens allmänna budget får lämnas till ad hoc-budgetar som upprättas för de ad hoc-projekt och ad hoc-program som avses i artiklarna 19 och 20.

Artikel 23

Tredje parters deltagande

1.   Tredje parter får som bidragande medlemmar bidra till ett särskilt ad hoc-projekt eller ad hoc-program, som inrättats i enlighet med artiklarna 19 och 20, och därmed förbunden budget. Styrelsen ska med kvalificerad majoritet vid behov godkänna ad hoc-arrangemang mellan byrån och tredje parter för varje särskilt projekt eller program.

2.   För ad hoc-projekt eller ad hoc-program som inrättats i enlighet med artikel 19 ska de bidragande medlemsstaterna, församlade i styrelsen, godkänna alla nödvändiga arrangemang med berörda tredje parter avseende deras bidrag.

3.   För ad hoc-projekt eller ad hoc-program som inrättats i enlighet med artikel 20 ska de bidragande medlemsstaterna besluta om alla nödvändiga arrangemang avseende berörda tredje parters bidrag.

KAPITEL V

FÖRBINDELSER MED UNIONENS INSTITUTIONER, ORGAN OCH BYRÅER

Artikel 24

Förbindelser med kommissionen

1.   Kommissionen är ledamot av styrelsen utan rösträtt och ska delta fullt ut i byråns arbete i en anda av samarbete och ömsesidig nytta.

2.   Byrån ska upprätthålla arbetsförbindelser med kommissionen, i synnerhet i syfte att utbyta sakkunskap och rådgivning på de områden där unionens verksamhet står i samband med byråns uppdrag och där byråns verksamhet är av betydelse för unionens verksamhet.

3.   Nödvändiga arrangemang för att täcka ett bidrag från fall till fall från unionens allmänna budget enligt artiklarna 15 och 22 ska fastställas i samförstånd mellan byrån och kommissionen, eller i samförstånd mellan de bidragande medlemsstaterna och kommissionen.

4.   Kommissionen får delta i byråns projekt och program. I sådana fall ska den delta i de beslut som avses i artikel 23.2 och 23.3, utan att det påverkar medlemsstaternas suveräna behörighet för utveckling av försvarskapacitet.

Artikel 25

Förbindelser med unionens institutioner, organ och byråer

1.   I den mån det är av betydelse för byråns utförande av sina uppgifter får den upprätta och upprätthålla samarbetsförbindelser med de institutioner, organ och byråer som inrättats genom eller på grundval av EU-fördraget eller EUF-fördraget.

När så krävs ska byrån ingå servicenivåavtal eller samarbetsavtal med sådana enheter. Sådana samarbetsavtal kan avse utbyte av operativa, strategiska eller tekniska upplysningar, däribland personuppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, i enlighet med relevanta säkerhetsbestämmelser.

2.   De enheter som avses i punkt 1 får delta i byråns projekt och program och därmed förbunden budget.

KAPITEL VI

FÖRBINDELSERNA MED TREDJELÄNDER, ORGANISATIONER OCH ENHETER

Artikel 26

Administrativa arrangemang och andra frågor

1.   För att kunna fullgöra sitt uppdrag får byrån inrätta administrativa arrangemang med tredjeländer, organisationer och enheter. Sådana arrangemang ska särskilt omfatta

a)

principerna för förbindelserna mellan byrån och den tredje parten,

b)

bestämmelser för samråd om ämnen som rör byråns arbete,

c)

säkerhetsfrågor.

När så sker ska den respektera unionens gemensamma institutionella ram och beslutsautonomi. Varje sådant arrangemang ska ingås av styrelsen efter det att rådet enhälligt samtyckt till detta.

2.   Byrån ska upprätthålla nära arbetsförbindelser med berörda element inom Occar och med de som fastställts i LoI-ramavtalet för att, i förekommande fall, vid lämplig tidpunkt och i samförstånd införliva dessa element eller assimilera deras principer och praxis.

3.   Inbördes öppenhet och en enhetlig utveckling när det gäller kapacitet ska säkerställas genom tillämpning av förfarandena för kapacitetsutveckling. Andra arbetsförbindelser mellan byrån och berörda Nato-organ ska fastställas genom ett administrativt arrangemang enligt punkt 1, varvid de etablerade formerna för samarbete och samråd mellan unionen och Nato till fullo ska respekteras.

4.   Inom ramen för de arrangemang som avses i punkt 1 ska byrån ha rätt att upprätta arbetsförbindelser med andra organisationer och enheter än de som anges i punkterna 2 och 3, i syfte att underlätta deras eventuella deltagande i projekt och program.

5.   Inom ramen för de arrangemang som avses i punkt 1 ska byrån ha rätt att upprätta arbetsförbindelser med tredjeländer, i syfte att underlätta deras eventuella deltagande i särskilda projekt och program.

6.   I de fall då byrån avser att upprätta nya arbetsförbindelser med organisationer, enheter eller tredjeländer som beskrivs i punkterna 4 och 5 i den här artikeln och i enlighet med artikel 7.4, ska den ansöka om förhandstillstånd från styrelsen.

Byrån ska också rapportera till styrelsen om utvecklingen av de upprättade förbindelserna.

Om deltagande medlemsstater så begär ska byrån sammankalla till ett ad hoc-möte med deltagande medlemsstater och en organisation, enhet eller tredjeland med vilken byrån har ingått administrativa arrangemang, för samråd och informationsutbyte, i enlighet med relevanta säkerhetsregler, om organisationens, enhetens eller tredjelandets eventuella deltagande i specifika projekt och program.

KAPITEL VII

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 27

Privilegier och immunitet

1.   Privilegier och immunitet för verkställande direktören och byråns anställda fastställs i beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 10 november 2004 om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda.

I avvaktan på det beslutets ikraftträdande får värdstaten bevilja verkställande direktören och byråns personal de privilegier och den immunitet som anges i beslutet.

2.   Privilegier och immunitet för byrån är de som fastställs i protokoll nr 7.

3.   I synnerhet är artikel 3 andra stycket i protokoll nr 7 tillämplig på verksamhet där byråns roll i förvaltningen av projekt eller program till stöd för medlemsstater ger ett mervärde och inte på fall där den rollen endast innebär att varor eller tjänster upphandlas för medlemsstaterna.

Artikel 28

Översynsklausul

Byråns chef ska inom fem år från detta besluts ikraftträdande lägga fram en rapport för styrelsen om genomförandet av detta beslut inför en eventuell översyn av rådet.

Artikel 29

Rättsligt ansvar

1.   Byråns avtalsrättsliga ansvar ska regleras av den lag som är tillämplig på det berörda avtalet.

2.   Europeiska unionens domstol ska ha behörighet i enlighet med alla eventuella skiljedomsklausuler i avtal som ingåtts av byrån.

3.   De anställdas personliga ansvar gentemot byrån ska regleras av de föreskrifter som gäller för byrån.

Artikel 30

Tillgång till handlingar

Reglerna i förordning (EG) nr 1049/2001 ska vara tillämpliga på handlingar som byrån förfogar över.

Artikel 31

Uppgiftsskydd

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter av byrån.

Styrelsen ska vid behov anta genomförandebestämmelser på förslag av byråns chef.

Artikel 32

Säkerhet

1.   Byrån ska tillämpa rådets säkerhetsbestämmelser enligt rådets beslut 2013/488/EU (11).

2.   Byrån ska se till att kommunikationerna utåt är tillräckligt säkra.

Artikel 33

Språkordning

Byråns språkordning ska fastställas och enhälligt godkännas av rådet.

Artikel 34

Upphävande

Beslut 2011/411/Gusp ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 35

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 12 oktober 2015.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets gemensamma åtgärd 2004/551/Gusp av den 12 juli 2004 om inrättande av en europeisk försvarsbyrå (EUT L 245, 17.7.2004, s. 17).

(2)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Rådets beslut 2011/411/Gusp av den 12 juli 2011 om Europeiska försvarsbyråns stadga, säte och verksamhetsregler och om upphävande av gemensam åtgärd 2004/551/Gusp (EUT L 183, 13.7.2011, s. 16).

(6)  Rådets beslut 2004/676/EG av den 24 september 2004 om tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europeiska försvarsbyrån (EUT L 310, 7.10.2004, s. 9).

(7)  Rådets beslut 2004/677/EG av den 24 september 2004 om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utstationerade vid Europeiska försvarsbyrån (EUT L 310, 7.10.2004, s. 64).

(8)  Principerna om enhet, riktighet i budgeten, ettårighet, jämvikt, en enda beräkningsenhet, universalitet, specificering, sund ekonomisk förvaltning, som omnämns i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(9)  Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).

(10)  Rådets beslut 2007/643/Gusp av den 18 september 2007 om de finansiella bestämmelserna för Europeiska försvarsbyrån och om upphandlingsregler och bestämmelser för de finansiella bidragen från Europeiska försvarsbyråns driftsbudget (EUT L 269, 12.10.2007, s. 1).

(11)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


BILAGA I

UPPHÄVDA AKTER OCH EFTERFÖLJANDE ÄNDRINGAR

Rådets gemensamma åtgärd 2004/551/Gusp

EUT L 245, 17.7.2004, s. 17.

Rådets gemensamma åtgärd 2008/299/Gusp

EUT L 102, 12.4.2008, s. 34.

Rådets beslut 2011/411/Gusp

EUT L 183, 13.7.2011, s. 16.


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Beslut 2011/411/Gusp

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3 c

Artikel 4.3–4.4

Artikel 4.5

Artikel 4.3

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 5.3 g

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 9.1 b

Artikel 9.1 c

Artikel 9.1 b

Artikel 9.1 c

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 11.1 första meningen

Artikel 11.3

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 11.2

Artikel 11.5

Artikel 11.3 a

Artikel 11.3 b och c

Artikel 11.4

Artikel 11.1 andra, tredje och fjärde meningarna

Artikel 11.6

Artikel 11.8

Artikel 11.4

Artikel 11.9

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 13.2 a ii

Artikel 13.2 a ii

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 14.3

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 22.4

Artikel 24.4 andra meningen

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 23.2

Artikel 24.4 första meningen

Artikel 25

Artikel 24

Artikel 26

Artikel 24.6–24.8

Artikel 24.6

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 25 första stycket

Artikel 26

Artikel 28

Artikel 27

Artikel 29

Artikel 28

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 29

Artikel 32

Artikel 30

Artikel 33

Artikel 31

Artikel 34

Artikel 32

Artikel 35


Top