EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0079

Rådets direktiv 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA) (Text av betydelse för EES)

EGT L 302, 1.12.2000, p. 57–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/79/oj

32000L0079

Rådets direktiv 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA) (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 302 , 01/12/2000 s. 0057 - 0060


Rådets direktiv 2000/79/EG

av den 27 november 2000

om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 139.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Arbetsmarknadens parter får i enlighet med artikel 139.2 i fördraget gemensamt begära att avtal som ingås på gemenskapsnivå genomförs genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen.

(2) Rådet har antagit direktiv 93/104/EG(1) om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Civilflyget var ett av de verksamhetsområden som inte omfattades av detta direktiv. Europaparlamentet och rådet har antagit direktiv 2000/34/EG om ändring av direktiv 93/104/EG för att täcka de sektorer och verksamheter som inte omfattades av det direktivet.

(3) I enlighet med artikel 138.2 i fördraget har kommissionen samrått med arbetsmarknadens parter om en möjlig inriktning för en gemenskapsåtgärd för de sektorer och verksamheter som inte omfattas av direktiv 93/104/EG.

(4) Kommissionen fann efter detta samråd att en gemenskapsåtgärd var önskvärd och har på gemenskapsnivå på nytt samrått med arbetsmarknadens parter om det planerade förslagets innehåll, i enlighet med artikel 138.3 i fördraget.

(5) Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA) meddelade kommissionen att de önskade inleda förhandlingar i enlighet med artikel 138.4 i fördraget.

(6) Dessa organisationer träffade den 22 mars 2000 ett avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget.

(7) Det avtalet innehåller en gemensam begäran till kommissionen om att avtalet skall genomföras genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen, i enlighet med artikel 139.2 i fördraget.

(8) I detta direktiv och i avtalet fastställs enligt artikel 14 i direktiv 93/104/EG mer detaljerade krav om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget.

(9) I artikel 2.7 i direktiv 93/104/EG definieras mobila arbetstagare som arbetstagare som är anställda som resande personal av företag som bedriver person- eller godstransport på väg, i luften eller via inre vattenvägar.

(10) Det är lämpligt att genomföra avtalet genom ett direktiv i enlighet med artikel 249 i fördraget.

(11) Eftersom civilflygssektorn är en starkt integrerad sektor, kan målen för detta direktiv, att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, med beaktande av de rådande konkurrensvillkoren, inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, så gemenskapsåtgärder är nödvändiga i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. Detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(12) Detta direktiv ger medlemsstaterna möjlighet att definiera de begrepp i avtalet som inte definieras särskilt i detta i enlighet med nationella lagar och praxis, i likhet med andra direktiv om socialpolitik där liknande begrepp används, under förutsättning att definitionerna är förenliga med avtalet.

(13) Kommissionen har utarbetat sitt förslag till direktiv i enlighet med sitt meddelande av den 20 maj 1998 om att anpassa och främja den sociala dialogen på gemenskapsnivå med beaktande av avtalsparternas representativitet och samtliga avtalsklausulers laglighet. De undertecknande parterna har tillräcklig kumulerad representativitet för den flygande personal som är anställd av ett företag som bedriver person- eller godstransport inom civilflyget.

(14) Kommissionen har utarbetat sitt förslag till direktiv i enlighet med artikel 137.2 i fördraget, där det föreskrivs att i direktiv inom det socialpolitiska området "skall sådana administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag".

(15) I detta direktiv och i avtalet fastställs miniminormer. Medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter bör kunna behålla eller införa förmånligare bestämmelser.

(16) Genomförandet av detta direktiv bör inte användas för att motivera en försämring av den aktuella situationen i en medlemsstat.

(17) Kommissionen har informerat Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén genom att sända dem sitt förslag till direktiv och avtalet.

(18) Europaparlamentet antog den 3 oktober 2000 en resolution om ramavtalet mellan arbetsmarknadens parter.

(19) Genomförandet av avtalet bidrar till att uppnå målen enligt artikel 136 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att genomföra det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som ingicks den 22 mars 2000 mellan de organisationer som företräder arbetsgivare och arbetstagare inom civilflyget, nämligen Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA).

Texten till avtalet återges i bilagan.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna får behålla eller införa bestämmelser som är förmånligare än de som föreskrivs i detta direktiv.

2. Genomförandet av detta direktiv får inte i något fall användas för att motivera en försämring av den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna inom det område som omfattas av detta direktiv, utan att det påverkar medlemsstaternas eller arbetsmarknadens parters rätt att utarbeta andra lagar, författningar eller avtal än de som gäller när detta direktiv antas om förhållandena ändras under förutsättning att minimikraven i detta direktiv iakttas.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 december 2003 eller senast denna dag försäkra sig om att arbetsmarknadens parter genom avtal har vidtagit alla nödvändiga åtgärder. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att när som helst kunna garantera de resultat som föreskrivs i detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar de bestämmelser, lagar och andra författningar som avses i första stycket skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare bestämmelser om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 2000.

På rådets vägnar

É. Guigou

Ordförande

(1) EGT L 307, 13.12.1993, s. 18. Direktivet ändrat genom direktiv 2000/34/EG (EGT L 195, 1.8.2000, s. 41).

BILAGA

Europeiskt avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget, ingått mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA)

DE UNDERTECKNANDE PARTERNA,

som beaktar Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 138 och 139.2 i detta,

som beaktar att det i artikel 139.2 i fördraget fastställs att avtal som ingås på gemenskapsnivå kan genomföras på gemensam begäran av de undertecknande parterna genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen,

som beaktar att de härmed framför en sådan begäran,

som beaktar att de anser att bestämmelserna i detta avtal utgör "mer detaljerade föreskrifter" enligt artikel 14 i rådets direktiv 93/104/EG och att bestämmelserna i det direktivet inte skall tillämpas,

HAR BESLUTAT ATT INGÅ DETTA AVTAL.

Artikel 1

1. Avtalet gäller arbetstiden för flygpersonal inom civilflyget.

2. I avtalet fastställs sådana mer detaljerade krav som avses i artikel 14 i rådets direktiv 93/104/EG för arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget.

Artikel 2

1. Med "arbetstid" avses varje period under vilken arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande samt därvid utför aktiviteter eller uppgifter enligt nationell lagstiftning eller praxis.

2. Med "flygpersonal inom civilflyget" avses besättningsmedlemmar ombord på ett civilt flygplan anställda av ett företag som är etablerat i en medlemsstat.

3. Med "blocktid" avses tiden från det att ett flygplan lämnar sin parkeringsplats för att lyfta till dess det står still på anvisad parkeringsplats och alla motorer står stilla.

Artikel 3

1. Flygpersonal inom civilflyget är berättigad till årlig betald semester under minst fyra veckor, i enlighet med de villkor för att få och beviljas sådan ledighet som fastställs i nationell lagstiftning eller praxis.

2. Den årliga betalda semestern får inte utbytas mot kontant ersättning, utom då anställningen avslutas.

Artikel 4

1. a) Flygpersonal inom civilflyget är berättigad till kostnadsfri hälsoundersökning före tjänstgöring och därefter med regelbundna intervaller.

b) Flygpersonal inom civilflyget som lider av hälsoproblem som anses ha ett samband med att de även arbetar på natten skall så snart som möjligt överflyttas till sådant flyg- eller markarbete på dagtid som är anpassat till dem.

2. Den kostnadsfria hälsoundersökning som avses i punkt 1 a skall omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.

3. Den kostnadsfria hälsoundersökning som avses i punkt 1 a får utföras inom den offentliga sjukvården.

Artikel 5

1. Flygpersonal inom civilflyget skall åtnjuta det skydd för hälsa och säkerhet som är lämpligt med tanke på arbetets art.

2. Adekvat skydd och förebyggande åtgärder när det gäller hälsa och säkerhet för flygpersonal inom civilflyget skall alltid finnas till hands.

Artikel 6

Nödvändiga åtgärder skall vidtas för att se till att den arbetsgivare som avser att förlägga arbetstiden enligt ett visst schema beaktar den allmänna principen om att anpassa arbetet till arbetstagaren.

Artikel 7

På begäran skall behöriga myndigheter informeras om särskilda arbetstider för flygpersonal inom civilflyget.

Artikel 8

1. Arbetstiden skall fastställas med hänsyn till nationell lagstiftning på detta område, vilken bör beaktas i alla hithörande frågor, och med reservation för framtida gemenskapslagstiftning om begränsningar av flygtider och tjänstgöringstider och krav på vila.

2. Den maximala årsarbetstiden inklusive standby-perioder, vilken fastställs i gällande lag, skall vara 2000 timmar, under vilka blocktiden skall begränsas till 900 timmar.

3. Den maximala årsarbetstiden skall spridas jämnt över hela året så långt det är möjligt.

Artikel 9

Utan hinder av artikel 3 skall flygpersonal inom civilflyget beviljas lediga dagar utan tjänstgöring och standby, vilka skall meddelas i förväg enligt följande:

a) Minst 7 dagar på anställningsorten per kalendermånad, vilket kan innefatta alla de viloperioder som krävs enligt lag.

b) Minst 96 dagar på anställningsorten per kalenderår, vilket kan innefatta alla de viloperioder som krävs enligt lag.

Artikel 10

Parterna skall se över ovanstående bestämmelser två år efter det att den genomförandeperiod som fastställts i rådets beslut om ikraftträdande av detta avtal har löpt ut.

Bryssel den 22 mars 2000.

Association of European Airlines (AEA)

Karl-Heinz Neumeister,

generalsekreterare

Manfred Merz,

vice ordförande i AEA Social Affairs Committee, ordförande för förhandlingsgruppen

Europeiska transportarbetarfederationen (ETF)

Brenda O'Brien,

biträdande generalsekreterare

Betty Lecouturier,

ordförande, Cabin Crew Committee

Bent Gehlsen,

medlem i förhandlingsgruppen, Cabin Crew Committee

European Cockpit Association (ECA)

Kapten Francesco Gentile,

ordförande

Kapten Bill Archer,

vice ordförande

Giancarlo Crivellaro,

generalsekreterare

European Regions Airline Association (ERA)

Mike Ambrose,

generaldirektör

International Air Carrier Association (IACA)

Marc Frisque,

generaldirektör

Allan Brown,

direktör, Aeropolitical and Industry Affairs.

Top