EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0095

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/95/EG av den 13 december 1999 om tillsyn av efterlevnaden av bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar

EGT L 14, 20.1.2000, p. 29–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/95/oj

31999L0095

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/95/EG av den 13 december 1999 om tillsyn av efterlevnaden av bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 014 , 20/01/2000 s. 0029 - 0035


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/95/EG

av den 13 december 1999

om tillsyn av efterlevnaden av bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrandet(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

1. Gemenskapens åtgärder på det socialpolitiska området syftar bland annat till att förbättra arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

2. Gemenskapens åtgärder på området för sjötransport syftar bland annat till att förbättra levnads- och arbetsvillkoren ombord för sjömän, förbättra sjösäkerheten samt förhindra föroreningar som orsakas av olyckor till sjöss.

3. Internationella arbetsorganisationen (ILO) antog under sitt åttiofjärde möte den 8-22 oktober 1996 ILO:s konvention nr 180 från 1996 om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg (nedan kallad ILO:s konvention nr 180) och protokollet från 1996 till konventionen om miniminormer i handelsfartyg från 1976 (nedan kallat protokollet till ILO:s konvention nr 147).

4. Rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999, om det avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av European Community Shipowners' Association (ESCA) och Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST)(4) antaget enligt artikel 139.2 i fördraget syftar till att genomföra nämnda avtal som ingicks den 30 september 1998 (nedan kallat avtalet). Innehållet i det avtalet grundar sig på vissa av bestämmelserna i ILO:s konvention nr 180. Avtalet gäller sjömän som arbetar ombord på havsgående fartyg i offentlig eller privat ägo, som är registrerade i en medlemsstat och som normalt används i kommersiell sjöfart.

5. Syftet med detta direktiv är att tillämpa bestämmelserna i direktiv 1999/63/EG som grundar sig på bestämmelserna i ILO:s konvention nr 180, på alla fartyg som anlöper gemenskapens hamnar oberoende av vilken flagg det för, för att fastställa och avhjälpa varje situation som uppenbart hotar sjömännens säkerhet eller hälsa. Direktiv 1999/63/EG innehåller emellertid krav som inte återfinns i ILO:s konvention nr 180, och fartyg som inte för en medlemsstats flagg bör därför inte omfattas av de kraven.

6. Direktiv 1999/63/EG gäller för sjömän som arbetar ombord på fartyg som är registrerade i en medlemsstats register. Medlemsstaterna bör kontrollera att de fartyg som för deras flagg följer alla bestämmelser i det direktivet.

7. För att bevara säkerheten och för att undvika snedvridningar av konkurrensen bör medlemsstaterna ges möjlighet att kontrollera att alla fartyg som anlöper deras hamnar följer relevanta bestämmelser i direktiv 1999/63/EG oberoende av i vilken stat de är registrerade.

8. Fartyg som för en stats flagg, vilken stat inte är part i ILO:s konvention nr 180 eller protokollet till ILO:s konvention nr 147 bör inte behandlas förmånligare än fartyg som för en stats flagg, vilken stat är part i den ena eller båda konventionerna.

9. För att kontrollera att direktiv 1999/63/EG efterlevs är det nödvändigt att medlemsstaterna utför inspektioner ombord på fartygen, särskilt om de har mottagit klagomål från befälhavaren, någon besättningsmedlem eller annan person eller organisation med legitimt intresse av att fartygets drift samt levnadsförhållanden och arbetsvillkor ombord är säkra, eller av att förebygga föroreningar.

10. För tillämpningen av detta direktiv får medlemsstaterna på eget initiativ vid behov utse inspektörer som av hamnstaten har givits ansvar för att utföra inspektioner av fartyg som anlöper en av gemenskapens hamnar.

11. Bevis på att fartyget inte uppfyller kraven i direktiv 1999/63/EG kan erhållas efter kontroll av arbetsvillkoren ombord och journalerna över sjömännens arbets- och vilotid, eller om en inspektör har skälig anledning att tro att sjömännen är utmattade.

12. Om situationen ombord på fartyget klart innebär fara för säkerhet eller hälsa, kan den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars hamn fartyget har anlöpt utfärda förbud för fartyget att lämna hamnen så länge som konstaterade oegentligheter inte har rättats till eller besättningen inte är tillräckligt utvilad.

13. Eftersom direktiv 1999/63/EG återger bestämmelserna i ILO:s konvention nr 180 kan kontroll av att bestämmelserna i det direktivet följs ombord på fartyg som är registrerade i ett register i tredje land endast göras efter det att konventionen har trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. Syftet med detta direktiv är att inrätta ett system för kontroll av att fartyg som anlöper hamnar i medlemsstaterna följer bestämmelserna i direktiv 1999/63/EG för att förbättra sjöfartssäkerheten, arbetsvillkoren samt hälsa och säkerhet för sjömän ombord på fartyg.

2. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att de fartyg som inte är registrerade inom deras territorium eller för deras flagg iakttar klausulerna 1-12 i avtalet som återges i bilagan till rådets direktiv 1999/63/EG.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a) fartyg: varje havsgående fartyg, i offentlig eller privat ägo, som normalt används i kommersiell sjöfart. Fiskefartyg omfattas inte av denna definition,

b) behörig myndighet: de myndigheter som har utsetts av medlemsstaterna för att genomföra uppgifterna enligt detta direktiv,

c) inspektör: en offentligt anställd person eller annan person som är vederbörligen godkänd av en medlemsstats behöriga myndighet för att kontrollera arbetsvillkoren ombord och som är ansvarig inför den behöriga myndigheten,

d) klagomål: varje upplysning eller rapport som har lämnats av en besättningsmedlem, en yrkesorganisation, sammanslutning, fackförening, eller, i allmänhet, av någon annan person som har intresse av fartygets säkerhet, särskilt säkerhets- och hälsoriskerna för besättningen.

Artikel 3

Utarbetande av rapporter

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 1.2 gäller att om en medlemsstat, vars hamn ett fartyg frivilligt anlöper i samband med normala kommersiella transaktioner eller av skäl som har samband med driften, mottar ett klagomål som den inte anser vara uppenbart ogrundat eller innehar bevis på att fartyget inte uppfyller de krav som anges i direktiv 1999/63/EG skall den utarbeta en rapport som den ställer till regeringen i den stat i vilken fartyget är registrerat och skall, när en inspektion är gjord enligt artikel 4 ger erforderliga bevis, vidta åtgärder som är nödvändiga för att rätta till sådana förhållanden ombord som innebär en uppenbar fara för sjömännens säkerhet eller hälsa.

Identiteten på den person från vilken klagomålet härrör skall inte avslöjas varken för befälhavaren eller det berörda fartygets ägare.

Artikel 4

Inspektion och mer ingående inspektion

1. När en inspektör gör en inspektion för att bevisa att ett fartyg inte uppfyller kraven i direktiv 1999/63/EG skall han kontrollera att

- en tablå med en beskrivning av organisationen av arbetet ombord har upprättats på det eller de arbetsspråk som används ombord och på engelska, i enlighet med mallen i bilaga I, eller en liknande mall, och anslagits på ett lättillgängligt ställe ombord,

- en journal över sjömännens arbets- eller vilotid förs på det eller de arbetsspråk som används ombord och på engelska, i enlighet med mallen i bilaga II, eller en liknande mall, vilken förvaras ombord och att det finns bevis om att journalen vederbörligen har godkänts av den behöriga myndigheten i den stat i vilken fartyget är registrerat.

2. Om ett klagomål har mottagits eller inspektören på grund av sina egna iakttagelser ombord har anledning att tro att besättningsmedlemmarna är utmattade, skall inspektören göra en mer ingående inspektion i enlighet med punkt 1 för att fastställa om arbetstiden eller viloperioderna som är inskrivna i journalen överensstämmer med normerna i direktiv 1999/63/EG och om dessa vederbörligen har iakttagits varvid andra journaler om fartygets drift kan beaktas.

Artikel 5

Korrigeringar av oegentligheter

1. Om inspektionen eller den mer noggranna inspektionen visar att fartyget inte uppfyller kraven i direktiv 1999/63/EG skall medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till alla förhållanden ombord som innebär en uppenbar fara för sjömännens säkerhet och hälsa. Sådana åtgärder kan bestå i förbud att lämna hamnen så länge som de konstaterade oegentligheterna inte korrigerats eller så länge som sjömännen inte är tillräckligt utvilade.

2. Om det finns klara bevis för att den vaktgående personalen i den första vakten eller påföljande avlösande vakter är utmattade skall medlemsstaten se till att fartyget inte lämnar hamnen innan de konstaterade oegentligheterna korrigerats eller de nämnda besättningsmedlemmarna är tillräckligt utvilade.

Artikel 6

Uppföljning

1. Om ett fartyg är förbjudet att lämna hamnen i enlighet med artikel 5 skall medlemsstatens behöriga myndighet informera befälhavaren, ägaren eller den driftansvarige liksom flaggstatens förvaltning eller förvaltningen i den stat i vilken fartyget är registrerat eller konsuln eller i dennes frånvaro den statens närmaste diplomatiske representant, om resultaten av inspektionerna som avses i artikel 4 eller varje beslut som inspektören tagit eller korrigerande åtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

2. I samband med inspektioner enligt detta direktiv skall alla tänkbara ansträngningar göras för att undvika att ett fartyg inte försenas på ett obefogat sätt. Om emellertid så är fallet skall ägaren eller den driftansvarige ha rätt att begära kompensation för eventuella förluster eller skador. I samtliga fall när det påstås att ett fartyg obefogat försenats skall bevisbördan ligga hos fartygets ägare eller den driftansvarige.

Artikel 7

Rätt att överklaga

1. Fartygets ägare eller den driftansvarige eller dennes representant i medlemsstaten har rätt att överklaga ett beslut om att hålla kvar fartyget vilket har fattats av den behöriga myndigheten. Ett överklagande innebär inte att fartyget får lämna hamnen.

2. I detta syfte skall medlemsstaterna inrätta och vidmakthålla lämpliga överklagandeförfaranden, i enlighet med sin nationella lagstiftning.

3. Den behöriga myndigheten skall vederbörligen informera fartygets befälhavare enligt punkt 1 om rätten att överklaga.

Artikel 8

Samarbete mellan förvaltningar

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att, på ett sätt som är förenligt med artikel 14 i rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)(5) säkerställa samarbete mellan sina behöriga myndigheter och de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter för att se till att detta direktiv genomförs på ett effektivt sätt och skall överlämna bestämmelserna till kommissionen.

2. Uppgifter om åtgärder som vidtagits enligt artiklarna 4 och 5 skall offentliggöras på ett sådant sätt som det som anges i artikel 15 första stycket i direktiv 95/21/EG.

Artikel 9

Klausul om icke-förmånsbehandling

I samband med inspektion av ett fartyg som för en stats flagg, eller är registrerat i en stat som inte har ratificerat ILO:s konvention nr 180 eller protokollet till ILO:s konvention nr 147 skall medlemsstaterna, när denna konvention och protokollet har trätt i kraft, se till att ett sådant fartyg och dess besättning inte behandlas fördelaktigare än ett fartyg som för en stats flagg vilken stat är part till ILO:s konvention nr 180 eller protokollet till ILO:s konvention 147, eller båda.

Artikel 10

Slutbestämmelser

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2002.

2. När en medlemsstat antar bestämmelserna i punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall omedelbart till kommissionen överlämna alla bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall även informera de andra medlemsstaterna.

Artikel 11

Fartyg från tredje land

Bestämmelserna i detta direktiv är inte tillämpliga på fartyg som inte för någon medlemsstats flagg eller är registrerade i någon medlemsstat förrän vid tidpunkten för ikraftträdandet av ILO:s konvention nr 180 och av protokollet till ILO:s konvention nr 147.

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 13

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 1999.

På Europaparlamentets vägnar

N. FONTAINE

Ordförande

På rådets vägnar

S. HASSI

Ordförande

(1) EGT C 43, 17.2.1999, s. 16.

(2) EGT C 138, 18.5.1999, s. 33.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 14 april 1999 (EGT C 219, 30.7.1999, s. 240), rådets gemensamma ståndpunkt av den 12 juli 1999 (EGT C 249, 1.9.1999, s. 7) och Europaparlamentets beslut av den 4 november 1999 (ännu inte offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 167, 2.7.1999, s. 37.

(5) EGT L 157, 7.7.1995. s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/42/EG (EGT L 184, 27.6.1998, s. 40).

BILAGA I

>PIC FILE= "L_2000014SV.003202.EPS">

>PIC FILE= "L_2000014SV.003301.EPS">

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2000014SV.003402.EPS">

>PIC FILE= "L_2000014SV.003501.EPS">

Top