EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0015

Kommissionens direktiv 2006/15/EG av den 7 februari 2006 om en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av direktiv 91/322/EEG och 2000/39/EG (Text av betydelse för EES)

OJ L 38, 9.2.2006, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 158–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/15/oj

9.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 38/36


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/15/EG

av den 7 februari 2006

om en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av direktiv 91/322/EEG och 2000/39/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (1), särskilt artikel 3.2,

med beaktande av yttrandet från rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 98/24/EG skall kommissionen föreslå att europeiska mål i form av indikativa yrkeshygieniska gränsvärden för att skydda arbetstagarna mot risker som har samband med kemiska agenser fastställs på gemenskapsnivå.

(2)

Vid genomförandet av denna uppgift biträds kommissionen av vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agenser (SCOEL), inrättad genom kommissionens beslut 95/320/EG (2).

(3)

De indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena är hälsobaserade, icke-bindande värden som fastställts med hjälp av de senaste vetenskapliga rönen och med beaktande av tillgänglig mätteknik. De innebär gränsvärden för exponering, under vilka inga skadeverkningar kan förväntas för ett visst ämne. De är nödvändiga för att arbetsgivaren skall kunna fastställa och bedöma risker i enlighet med artikel 4 i direktiv 98/24/EG.

(4)

För alla kemiska agenser för vilka indikativa yrkeshygieniska gränsvärden har fastställts på gemenskapsnivå skall medlemsstaterna fastställa ett nationellt yrkeshygieniskt gränsvärde som beaktar gemenskapens gränsvärde men som till sin natur kan stämma överens med nationell lagstiftning och praxis.

(5)

Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden bör ses som en viktig del av det övergripande arbetet för att skydda arbetstagarna mot de risker som orsakas av farliga kemiska agenser i arbetet.

(6)

Resultaten av de riskbedömningar och de riskminskningsstrategier som utarbetats med stöd av rådets förordning (EEG) nr 793/93 (3) av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen ger underlag för att fastställa eller ompröva de yrkeshygieniska gränsvärdena för ett antal ämnen.

(7)

En första och en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden fastställdes genom kommissionens direktiv 91/322/EEG (4) och 96/94/EG (5) på grundval av rådets direktiv 80/1107/EEG av den 27 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (6).

(8)

Direktiv 80/1107/EEG upphörde att gälla den 5 maj 2001 och ersattes med direktiv 98/24/EG.

(9)

I direktiv 98/24/EG fastslås att direktiven 91/322/EEG och 96/94/EG skall fortsätta att gälla.

(10)

Kommissionens direktiv 96/94/EG upphörde att gälla den 31 december 2001 och ersattes med kommissionens direktiv 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden med tillämpning av rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (7).

(11)

Mot bakgrund av de senaste vetenskapliga rönen bör de indikativa yrkeshygieniska gränsvärden som fastställdes genom direktiv 91/322/EEG omprövas.

(12)

I enlighet med artikel 3 i direktiv 98/24/EG har SCOEL bedömt totalt 33 ämnen, vilka förtecknas i bilagan till detta direktiv. Av dessa förekommer 17 redan i bilagan till kommissionens direktiv 91/322/EEG. SCOEL rekommenderar att det fastställs nya indikativa gränsvärden för 4 av dessa ämnen och att de tidigare gränsvärdena behålls för 13 av dem. Därför bör de 17 ämnen som nu är förtecknade i bilagan till detta direktiv strykas i bilagan till direktiv 91/322/EEG, medan de övriga 10 ämnena bör finnas kvar i bilagan till direktiv 91/322/EEG.

(13)

10 ämnen bör finnas kvar i bilagan till direktiv 91/322/EEG. För 9 av dessa har SCOEL ännu inte rekommenderat något indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde, medan det för det återstående ämnet sannolikt kommer att finnas ytterligare vetenskapliga uppgifter inom en snar framtid och att det då kommer att bedömas av SCOEL.

(14)

I förteckningen i bilagan till detta direktiv ingår också 16 andra ämnen för vilka SCOEL har rekommenderat indikativa yrkeshygieniska gränsvärden med stöd av en bedömning av de senaste vetenskapliga rönen om yrkesmässiga hälsoeffekter och med beaktande av tillgängliga mättekniker i enlighet med artikel 3 i direktiv 98/24/EG.

(15)

Ett av dessa 16 ämnen, monoklorobenzen, infördes i bilagan till direktiv 2000/39/EG. SCOEL har undersökt det indikativa yrkeshygieniska gränsvärdet mot bakgrund av de senaste vetenskapliga rönen och rekommenderat att det fastställs ett nytt indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde. Därför bör detta ämne, som nu finns upptaget i bilagan till detta direktiv, strykas ur bilagan till direktiv 2000/39/EG.

(16)

Det bör också fastställas gränsvärden för kortvarig exponering för vissa ämnen för att beakta de effekter som uppkommer vid sådan exponering.

(17)

För vissa ämnen är det nödvändigt att även beakta möjligheten av upptagning genom huden för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå.

(18)

Detta direktiv bör vara ett praktiskt steg mot förverkligandet av den inre marknadens sociala dimension.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättades genom artikel 17 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (8).

(20)

Direktiv 91/322/EEG bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EEG skall en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden för de kemiska agenserna i bilagan upprättas.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall med beaktande av gemenskapens gränsvärden fastställa nationella yrkeshygieniska gränsvärden för de kemiska agenser som återfinns i förteckningen i bilagan.

Artikel 3

I bilagan till direktiv 91/322/EEG skall referenserna till nikotin, myrsyra, metanol, acetonitril, nitrobensen, resorcinol, dietylamin, koldioxid, oxalsyra, cyanamid, difosforpentoxid, difosforpentasulfid, bromin, fosforpentaklorid, pyretrum, barium (lösliga föreningar som Ba), silver (lösliga föreningar som Ag) och deras indikativa gränsvärden strykas.

I bilagan till direktiv 2000/39/EG skall hänvisningen till klorobenzen strykas.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 18 månader efter det att det har trätt i kraft.

De skall genast till kommissionen överlämna texten till dessa bestämmelser och en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antas inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 februari 2006.

På kommissionens vägnar

Vladimír ŠPIDLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  EGT L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EGT L 177, 5.7.1991, s. 22.

(5)  EGT L 338, 28.12.1996, s. 86.

(6)  EGT L 327, 3.12.1980, s. 8.

(7)  EGT L 142, 16.6.2000, s. 47.

(8)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.


BILAGA

INDIKATIVA YRKESHYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

EINECS (1)

CAS (2)

AGENS

Gränsvärden

Anmärkning (3)

8 timmar (4)

Kort exponering (5)

mg/m3  (6)

Ppm (7)

mg/m3  (6)

Ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotin

0,5

Hud

200-579-1

64-18-6

Myrsyra

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanol

260

200

Hud

200-830-5

75-00-3

Kloretan

268

100

200-835-2

75-05-8

Acetonitril

70

40

Hud

201-142-8

78-78-4

Isopentan

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobensen

1

0,2

Hud

203-585-2

108-46-3

Resorcinol

45

10

Hud

203-625-9

108-88-3

Toluol

192

50

384

100

Hud

203-628-5

108-90-7

Monoklorbensen

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentan

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietylamin

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-hexan

72

20

203-806-2

110-82-7

Cyklohexan

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfolin

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-metoxietoxi)etanol

50,1

10

Hud

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoxietoxi)etanol

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Koldioxid

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-aminoetanol

2,5

1

7,6

3

Hud

205-634-3

144-62-7

Oxalsyra

1

206-992-3

420-04-2

Cyanamid

1

0,58

Hud

207-343-7

463-82-1

Neopentan

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Difosforpentoxid

1

215-242-4

1314-80-3

Difosforpentoxid

1

231-131-3

 

Silver (lösliga föreningar som Ag)

0,01

Barium (lösliga föreningar som Ba)

0,5

Krom, oorganiska kromföreningar (II) och oorganiska kromföreningar (III) (olösliga)

2

231-714-2

7697-37-2

Salpetersyra

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Brom

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Klor

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfin

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Pyretrum (renat från sensibiliserande laktoner)

1

233-060-3

10026-13-8

Fosforpentaklorid

1


(1)  EINICS: European Inventory of Existing Chemical Substances.

(2)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

(3)  En hudanmärkning som hänför sig till det yrkeshygieniska gränsvärdet för exponering anger möjligheten till betydande upptagning via huden.

(4)  Uppmätt eller beräknad i förhållande till en referensperiod på åtta timmars viktat genomsnitt.

(5)  Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter om ej annat anges.

(6)  mg/m3: milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 kPa.

(7)  ppm: parts per million i luftvolymen (ml/m3).


Top