EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0148-20190726

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (kodifierad version) (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/2019-07-26

02009L0148 — SV — 26.07.2019 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EG

av den 30 november 2009

om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 330 16.12.2009, s. 28)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EG

av den 30 november 2009

om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

1.  Detta direktiv har till syfte att skydda arbetstagarna mot hälsorisker inklusive att förebygga sådana risker, som uppstår eller kan uppstå vid exponering för asbest i arbetet.

Det fastställer gränsvärden för sådan exponering liksom andra specifika krav.

2.  Detta direktiv ska inte inskränka rätten för medlemsstaterna att tillämpa eller införa lagar och andra författningar, som säkerställer en högre skyddsnivå för arbetstagarna, i synnerhet vad gäller att ersätta asbest med andra mindre farliga material.

Artikel 2

I detta direktiv avses med asbest följande fibrösa silikat:

a) Aktinolit, CAS-nr 77536-66-4 ( 1 ).

b) Asbest grunerit (amosit), CAS-nr 12172-735 (1) .

c) Antofyllit, CAS-nr 77536-67-5 (1) .

d) Krysotil, CAS-nr 12001-295 (1) .

e) Krokidolit, CAS-nr 12001-28-4 (1) .

f) Tremolit, CAS-nr 77536-68-6 (1) .

Artikel 3

1.  Detta direktiv ska tillämpas på verksamheter i vilka arbetstagarna i arbetet är eller kan bli exponerade för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

2.  När det gäller en verksamhet, som sannolikt kan innebära en risk för exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material, ska denna risk bedömas på så sätt att man fastställer arten och graden av arbetstagarnas exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

3.  Om arbetstagarna utsätts för sporadisk exponering av låg intensitet och om riskbedömningen som avses i punkt 2 klart visar att gränsvärdet för exponering för asbest i luften inom arbetsområdet inte överskrids, behöver artiklarna 4, 18 och 19 inte tillämpas om arbetet innefattar

a) kortvariga icke fortlöpande underhållsarbeten, vid vilka arbetet endast berör icke spröda material,

b) avlägsnande av oskadade material, i vilka asbestfibrerna är fast bundna i en form, utan att materialet tar skada,

c) inkapsling och förseglad kapsling av material i gott skick som innehåller asbest,

d) övervakning av luften och luftmätningar samt provtagning för att upptäcka om det i ett visst material förekommer asbest.

4.  Medlemsstaterna ska efter samråd med arbetsmarknadens parter i enlighet med nationell lagstiftning och praxis utarbeta praktiska riktlinjer för att fastställa vad som är sådan sporadisk exponering av låg intensitet som avses i punkt 3.

5.  Bedömningen som avses i punkt 2 ska bli föremål för samråd med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten och ska revideras om det finns anledning att tro att den inte är riktig eller det sker en väsentlig förändring av arbetet.

Artikel 4

1.  Med förbehåll för artikel 3.3 ska de åtgärder som avses i punkt 2–5 vidtas.

2.  Den verksamhet som avses i artikel 3.1 ska omfattas av ett anmälningssystem, som administreras av medlemsstatens behöriga myndighet.

3.  Den anmälan som avses i punkt 2 ska göras av arbetsgivaren till behörig myndighet i medlemsstaten, innan arbetet påbörjas, i överensstämmelse med bestämmelser i nationella lagar och andra författningar.

Denna anmälan ska minst innefatta en kort beskrivning av

a) arbetsplatsens läge,

b) typer och kvantiteter av asbest som används eller hanteras,

c) verksamheter och tillverkningsprocesser,

d) antal berörda arbetstagare,

e) datum när arbetet ska påbörjas och hur länge det kommer att pågå,

f) åtgärder som vidtagits för att begränsa arbetstagarnas exponering för asbest.

4.  Arbetstagarna och/eller deras representanter på företagen eller i verksamheten ska i överensstämmelse med nationell lagstiftning ha tillgång till de handlingar som är föremål för den anmälan som avses i punkt 2 och som gäller deras eget företag eller verksamhet.

5.  Varje gång det sker en förändring av arbetsförhållandena som kan leda till en betydande ökning av exponeringen för damm från asbest eller asbesthaltiga material ska en ny anmälan göras.

Artikel 5

Anbringande av asbest genom sprutning samt arbetsmetoder som innefattar användning av isolerings- och ljudisolerande material med låg täthet (mindre än 1 g/cm3) som innehåller asbest ska förbjudas.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om saluföring och användning av asbest, ska sådan verksamhet som exponerar arbetstagare för asbestfibrer vid utvinning av asbest, framställning och bearbetning av asbestprodukter eller framställning och bearbetning av produkter som innehåller asbest som har tillförts avsiktligt vara förbjuden, med undantag för behandling och deponi av produkter som härrör från rivningsarbete och asbestsanering.

Artikel 6

Vid allt arbete som avses i artikel 3.1 ska arbetstagarnas exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material på arbetsplatsen reduceras till en så låg nivå som möjligt, dock alltid under det gränsvärde som fastställs i artikel 8, särskilt genom följande åtgärder:

a) Antalet arbetstagare som exponeras eller kan exponeras för damm från asbest eller asbesthaltiga material ska vara så lågt som möjligt.

b) Arbetsprocesserna ska vara utformade så att de inte ger upphov till asbestdamm eller, om detta visar sig omöjligt, så att spridning av asbestdamm i luften undviks.

c) Alla lokaler och utrustningar som används vid behandling av asbest ska kunna rengöras och underhållas regelbundet och effektivt.

d) Asbest, material som avger asbestdamm eller asbesthaltiga material ska förvaras och transporteras i lämplig sluten förpackning.

e) Avfall ska samlas ihop och avlägsnas från arbetsplatsen så snart som möjligt i lämplig sluten förpackning med etiketter som anger att den innehåller asbest. Denna åtgärd ska inte gälla vid brytning av asbesthaltigt bergmaterial. Detta avfall ska sedan tas om hand i enlighet med rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall ( 2 ).

Artikel 7

1.  Beroende på resultaten av den första riskbedömningen, och för att säkerställa att bestämmelsen om gränsvärde i artikel 8 följs, ska halten av asbestfibrer i luften på arbetsplatsen mätas regelbundet.

2.  Provtagningen ska vara representativ för arbetstagarens individuella exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

3.  Provtagning ska göras efter samråd med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten.

4.  Provtagningen ska utföras av tillräckligt kvalificerade personer. Proverna ska därefter analyseras i enlighet med punkt 6 i laboratorier som är utrustade för fiberräkning.

5.  Varaktigheten på provtagningen ska vara sådan att en representativ exponering kan fastställas för en referensperiod på åtta timmar (ett skift) genom mätningar eller tidsvägda beräkningar.

6.  Fiberräkning ska där så är möjligt utföras med hjälp av faskontrastmikroskop (PCM) i enlighet med den metod som Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderade 1997 ( 3 ) eller annan metod som ger likvärdiga resultat.

För mätningen av asbest i luften som avses i första stycket ska endast fibrer med en längd av mer än 5 mikrometer, en bredd av mindre än 3 mikrometer och ett längd-bredd-förhållande som är större än 3:1 beaktas.

Artikel 8

Arbetsgivarna ska se till att inga arbetstagare exponeras för en asbesthalt i luften som överskrider 0,1 fibrer per cm3, som tidsvägt genomsnitt under åtta timmar (TWA).

▼M1 —————

▼B

Artikel 10

1.  Om det gränsvärde som fastställs i artikel 8 överskrids, ska anledningen till detta klarläggas och lämpliga åtgärder för att lösa problemet ska vidtas så snart som möjligt.

Arbetet får inte fortsätta på det berörda området så länge lämpliga åtgärder inte har vidtagits för att skydda de berörda arbetstagarna.

2.  För att kontrollera effektiviteten hos de metoder som omnämns i punkt 1 första stycket, ska en ytterligare bestämning av halterna asbest i luften utföras omedelbart.

3.  Om exponeringen inte kan reduceras med andra medel och om det med beaktande av gränsvärdet visar sig nödvändigt att bära personligt andningsskydd, får denna lösning inte vara permanent och ska för varje enskild arbetstagare utnyttjas i minsta möjliga mån. Under den tid av arbetet då personligt andningsskydd krävs, ska nödvändiga pauser, som motiveras av den fysiska och klimatologiska belastningen, läggas in, i tillämpliga fall efter samråd med arbetstagarna och/eller deras representanter, i överensstämmelse med nationell lagstiftning och praxis.

Artikel 11

Innan rivnings- eller underhållsarbete påbörjas, ska arbetsgivarna, om så behövs genom att erhålla information från ägarna till lokalerna, vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att identifiera de material som kan tänkas innehålla asbest.

Om minsta tveksamhet råder när det gäller förekomst av asbest i ett material eller en konstruktion, ska tillämpliga bestämmelser i detta direktiv följas.

Artikel 12

När det gäller viss verksamhet, såsom rivningsarbete, asbestsanering, reparation och underhåll, där det går att förutsäga att det fastställda gränsvärdet i artikel 8 kommer att överskridas trots tekniska förebyggande åtgärder för att begränsa halterna av asbest i luften, ska arbetsgivaren vidta särskilt följande åtgärder för att säkerställa skydd av arbetstagarna medan de är sysselsatta i sådan verksamhet:

a) Arbetstagarna ska förses med lämpligt andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning, som de ska bära.

b) Varningsskyltar ska sättas upp, av vilka det framgår att det kan förutsägas att gränsvärdet i artikel 8 kommer att överskridas.

c) Spridning av damm från asbest eller asbesthaltiga material utanför lokalerna/platsen där arbetet utförs ska förhindras.

Arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten angående dessa åtgärder innan det aktuella arbetet börjar.

Artikel 13

1.  En arbetsplan ska upprättas innan man påbörjar rivningsarbeten eller arbete med att ta bort produkter av asbest och/eller asbesthaltiga material från byggnader, konstruktioner, anläggningar eller installationer eller från fartyg.

2.  I den plan som avses i punkt 1 ska de åtgärder föreskrivas som behövs för att säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet.

I planen ska det särskilt föreskrivas att

a) asbest och/eller asbesthaltiga material ska avlägsnas innan rivningsarbete påbörjas, utom i de fall då detta skulle medföra en större risk för arbetstagarna än om asbest och/eller asbesthaltiga material lämnades kvar,

b) personlig skyddsutrustning enligt artikel 12 första stycket a ska tillhandahållas vid behov,

c) man, sedan rivningsarbeten eller asbestsanering avslutats, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis måste förvissa sig om att det på arbetsplatsen inte finns några risker för exponering för asbest.

På begäran av behöriga myndigheter ska planen omfatta information om

a) arbetets art och troliga varaktighet,

b) platsen där arbetet utförs,

c) de metoder som tillämpas om arbetet innefattar hantering av asbest eller av material som innehåller asbest,

d) karaktäristika för utrustning som används för

i) skydd och sanering av dem som utför arbetet,

ii) skydd av andra personer som finns på eller i närheten av arbetsplatsen.

3.  På begäran av behöriga myndigheter ska den plan som avses i punkt 1 anmälas till dessa innan det projekterade arbetet påbörjas.

Artikel 14

1.  Arbetsgivarna ska tillhandahålla lämplig utbildning för alla de arbetstagare som exponeras eller kan komma att exponeras för damm från asbest eller asbesthaltiga material. Sådan utbildning måste tillhandahållas med regelbundna mellanrum och utan kostnad för arbetstagarna.

2.  Utbildningens innehåll bör vara lättförståeligt för arbetstagarna. Det bör ge dem möjlighet att förvärva de kunskaper och kvalifikationer som behövs i fråga om förebyggande åtgärder och skydd, särskilt när det gäller

a) asbestens egenskaper och dess effekter på hälsan samt synergism med rökning,

b) de typer av produkt eller material som kan innehålla asbest,

c) verksamhet som kan medföra exponering för asbest och vikten av förebyggande kontroller för att minimera exponeringen,

d) säkra arbetsmetoder, kontrollåtgärder och skyddsutrustning,

e) syftet med och valet av andningsskydd, deras begränsningar och riktiga användning,

f) nödfallsåtgärder,

g) saneringsåtgärder,

h) avfallshantering,

i) bestämmelser om hälsokontroll.

3.  Praktiska riktlinjer för utbildning av arbetstagare som utför asbestsanering ska utarbetas på gemenskapsnivå.

Artikel 15

Innan rivningsarbete eller asbestsanering påbörjas, ska företagen förete bevis för att de är kvalificerade inom detta område. Dessa bevis ska ha utfärdats i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.

Artikel 16

1.  Vid alla typer av verksamhet som avses i artikel 3.1 och med förbehåll för artikel 3.3 ska lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa följande:

a) De platser där ovanstående verksamhet ska äga rum

i) ska vara klart avgränsade och försedda med varningsskyltar,

ii) ska inte vara tillgängliga för andra arbetstagare än de som i sitt arbete ska gå in där,

iii) ska omfattas av rökförbud.

b) Områden ska finnas tillgängliga där arbetstagarna kan äta och dricka utan att riskera förorening från asbestdamm.

c) Arbetstagarna ska förses med lämpliga arbets- eller skyddskläder. Dessa arbets- eller skyddskläder ska bli kvar på företaget. De kan dock tvättas på inrättningar utanför företaget, vilka har utrustning för sådant arbete, om inte tvätten görs inom företaget. I så fall ska kläderna transporteras i slutna behållare.

d) Separata förvaringsplatser ska finnas för arbets- eller skyddskläder och för gångkläder.

e) Arbetstagarna ska ha tillfredsställande tvätt- och toalettutrymmen till sitt förfogande inklusive duschar i arbete där mycket damm förekommer.

f) Skyddsutrustningen ska placeras på en bestämd plats och den ska kontrolleras och rengöras efter varje användning. Man ska vidta lämpliga åtgärder för att reparera eller ersätta defekt utrustning innan man använder den igen.

2.  Arbetstagarna får inte påföras kostnader för de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1.

Artikel 17

1.  I fråga om alla typer av verksamhet som avses i artikel 3.1, ska lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa att arbetstagarna och deras representanter på företaget eller i verksamheten får tillfredsställande information rörande

a) de potentiella hälsorisker som uppstår vid exponering för asbestdamm eller damm från asbesthaltiga material,

b) förekomsten av lagstadgade gränsvärden och behovet av luftundersökningar,

c) hygieniska krav inklusive kravet på att undvika rökning,

d) de skyddsåtgärder som ska vidtas beträffande bärandet och användningen av skyddsutrustning och skyddskläder,

e) speciella skyddsåtgärder avsedda att minimera exponeringen för asbest.

2.  Utöver de åtgärder som avses i punkt 1 ska, med förbehåll för artikel 3.3, lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa följande:

a) Arbetstagare och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten ska ha tillgång till resultaten från mätningarna av halten asbest i luften och de ska kunna få förklaringar om betydelsen av dessa resultat.

b) Om resultaten överskrider gränsvärdet enligt artikel 8, ska de berörda arbetstagarna och deras representanter på företaget eller i verksamheten informeras så snart som möjligt om överskridandet och anledningen till det. Samråd ska ske med arbetstagarna och/eller deras representanter på företaget eller i verksamheten om de åtgärder som ska vidtas eller, i brådskande fall, ska de informeras om de åtgärder som har vidtagits.

Artikel 18

1.  Med förbehåll för artikel 3.3 ska de åtgärder som avses i punkterna 2–5 vidtas.

▼M1

2.  En bedömning av hälsotillståndet för varje arbetstagare ska finnas tillgänglig innan arbetstagaren exponeras för damm från asbest eller asbesthaltiga material på arbetsplatsen.

Denna bedömning ska omfatta en särskild undersökning av bröstet. I bilaga I finns praktisk vägledning som medlemsstaterna kan använda beträffande den kliniska undersökningen av arbetstagarna. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av bilaga I i syfte att anpassa den till de tekniska framstegen.

Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 18b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

Bedömningen ska upprepas åtminstone vart tredje år så länge exponeringen fortsätter.

En individuell hälsojournal ska upprättas i överensstämmelse med nationella bestämmelser och/eller praxis för varje arbetstagare som avses i första stycket.

▼B

3.  Efter den kliniska undersökningen som avses i punkt 2 andra stycket, ska den läkare eller det organ, som ansvarar för läkarundersökningarna av arbetstagarna i överensstämmelse med nationella bestämmelser, ge råd om och bestämma vilka individuella skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder som ska vidtas.

Åtgärderna kan vid behov omfatta att arbetstagaren upphör med allt arbete som innebär exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material.

4.  Information och råd ska ges till arbetstagarna om de hälsokontroller som de kan genomgå efter det att exponeringen har upphört.

Den läkare eller den myndighet som är ansvarig för läkarkontrollerna får ange att kontrollerna ska fortsätta efter det att exponeringen har upphört, så länge som de anser vara nödvändigt för att skydda den berörda personens hälsa.

Dessa fortsatta kontroller ska ske i överensstämmelse med nationell lagstiftning och/eller praxis.

5.  Den berörde arbetstagaren eller arbetsgivaren kan i överensstämmelse med nationella bestämmelser begära en granskning av de bedömningar som avses i punkt 3.

▼M1

Artikel 18a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 26 juli 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( ( 4 )).

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 18.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 18b

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

▼B

Artikel 19

1.  Med förbehåll för artikel 3.3 ska de åtgärder som avses i punkterna 2, 3 och 4 vidtas.

2.  Arbetsgivaren ska föra ett register över de arbetstagare som utför sådant arbete som avses i artikel 3.1. Registret ska innehålla uppgifter om arten och varaktigheten av arbetet samt den exponering som arbetstagaren varit utsatt för. Den läkare och/eller det organ som ansvarar för hälsokontroller ska ha tillgång till detta register. Varje arbetstagare ska ha tillgång till de resultat i registret som berör honom personligen. Arbetstagarna och/eller deras representanter ska ha tillgång till avidentifierad kollektiv information i registret.

3.  Det register som avses i punkt 2 och läkarjournalerna som avses i artikel 18.2 fjärde stycket ska i överensstämmelse med nationella bestämmelser och/eller nationell praxis bevaras under minst 40 år efter det att exponeringen upphört.

4.  Den behöriga myndigheten ska i enlighet med nationella bestämmelser och/eller nationell praxis ges tillgång till de dokument som avses i punkt 3, om företaget lägger ner sin verksamhet.

Artikel 20

Medlemsstaterna ska fastställa lämpliga påföljder för överträdelser av nationell lagstiftning som antagits i enlighet med detta direktiv. Dessa påföljder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 21

Medlemsstaterna ska föra ett register över upptäckta fall av asbestos och mesoteliom.

Artikel 22

Vart femte år ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om det praktiska genomförandet av detta direktiv genom ett särskilt kapitel i den samlade rapport som avses i artikel 17a.1–17a.3 i direktiv 89/391/EG och som ska tjäna som underlag till kommissionens utvärdering i enlighet med artikel 17a.4 i det direktivet.

Artikel 23

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 24

Direktiv 83/477/EEG i dess lydelse enligt de direktiv som anges i bilaga II ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 25

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 26

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA I

Praktisk vägledning för klinisk bedömning av arbetstagare som avses i artikel 18.2 andra stycket

1. Nuvarande kunskaper ger vid handen att exponering för fria asbestfibrer kan ge upphov till följande sjukdomar:

 Asbestos.

 Mesoteliom.

 Bronkialcancer.

 Cancer i magtarmkanalen.

2. Den läkare och/eller det organ som ansvarar för läkarundersökningen av arbetstagare som exponeras för asbest ska känna till varje arbetstagares exponeringsförhållanden eller exponeringsomständigheter.

3. Hälsokontroll av arbetstagarna ska utföras enligt rådande principer och rutiner inom yrkesmedicinen. Undersökningen ska inkludera åtminstone följande åtgärder:

 Upprättande av arbetstagarens läkar- och yrkesjournal.

 Personligt samtal.

 Allmän klinisk undersökning, särskilt av bröstkorgen.

 Undersökning av andningsfunktionen (spirometri och flöde-volym-kurva).

Läkaren och/eller den myndighet som ansvarar för hälsokontrollen ska besluta om ytterligare undersökningar, såsom cytologprov av sputum, röntgenundersökning av bröstkorgen eller datortomografi, med hänsyn till de senaste rönen inom yrkesmedicinen.
BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(som det hänvisas till i artikel 24)Rådets direktiv 83/477/EEG

(EGT L 263, 24.9.1983, s. 25)

 

Rådets direktiv 91/382/EEG

(EGT L 206, 29.7.1991, s. 16)

 

Rådets direktiv 98/24/EG

(EGT L 131, 5.5.1998, s. 11)

Endast artikel 13.2

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG

(EUT L 97, 15.4.2003, s. 48)

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/30/EG

(EUT L 165, 27.6.2007, s. 21)

Endast artikel 2.1

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(som det hänvisas till i artikel 24)Direktiv

Tidsfrist för införlivande

83/477/EEG

31 december 1986 (1)

91/382/EEG

1 januari 1993 (2)

98/24/EG

5 maj 2001

2003/18/EG

14 april 2006

2007/30/EG

31 december 2012

(1)   Detta datum har ändrats till den 31 december 1989 vad gäller brytning av asbesthaltigt bergmaterial.

(2)   För Grekland är tidsfristen för införlivande av detta direktiv den 1 januari 1996. Tidsfristen för införlivande av bestämmelserna vad gäller brytning av asbesthaltigt bergmaterial är den 1 januari 1996 för alla medlemsstater och den 1 januari 1999 för Grekland.
BILAGA IIIJämförelsetabell

Direktiv 83/477/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.2

Artikel 2, första-sjätte strecksatsen

Artikel 2 a-f

Artikel 3.1–3.3

Artikel 3.1–3.3

Artikel 3.3a

Artikel 3.4

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 4, inledande ord

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6.1–6.5

Artikel 6 punkterna a-e

Artiklarna 7 och 8

Artiklarna 7 och 8

Artikel 9.2

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

Artikel 11.1 och 11.2

Artikel 12, första och andra stycket

Artikel 12.1

Artikel 13.1

Artikel 12.2, första stycket

Artikel 13.2, första stycket

Artikel 12.2, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 13.2, andra stycket a

Artikel 12.2, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 13.2, andra stycket b

Artikel 12.2, andra stycket, tredje strecksatsen

Artikel 13.2, andra stycket c

Artikel 12.2, tredje stycket, första strecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket a

Artikel 12.2, tredje stycket, andra strecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket b

Artikel 12.2, tredje stycket, tredje strecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket c

Artikel 12.2, tredje stycket, fjärde strecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket d

Artikel 12.2, tredje stycket, fjärde strecksatsen, första understrecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket d i

Artikel 12.2, tredje stycket, fjärde strecksatsen, andra understrecksatsen

Artikel 13.2, tredje stycket d ii

Artikel 12.3

Artikel 13.3

Artikel 12a

Artikel 14

Artikel 12b

Artikel 15

Artikel 13.1 a

Artikel 16.1 a

Artikel 13.1 b

Artikel 16.1 b

Artikel 13.1 c i och ii

Artikel 16.1 c

Artikel 13.1 c iii

Artikel 16.1 d

Artikel 13.1 c iv

Artikel 16.1 e

Artikel 13.1 c v

Artikel 16.1 f

Artikel 13.2

Artikel 16.2

Artikel 14.1 inledningen

Artikel 17.1 inledningen

Artikel 14.1, första-femte strecksatsen

Artikel 17.1 a-e

Artikel 14.2

Artikel 17.2

Artikel 15, inledningen

Artikel 18.1

Artikel 15.1–15.4

Artikel 18.2–18.5

Artikel 16, inledningen

Artikel 19.1

Artikel 16.1–16.3

Artikel 19.2–19.4

Artikel 16a

Artikel 20

Artikel 17

Artikel 21

Artikel 17a

Artikel 22

Artikel 18.1

Artikel 18.2

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 19

Artikel 26

Bilaga II

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III( 1 ) Nummer i registret för Chemical Abstracts Service (CAS).

( 2 ) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

( 3 ) Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase contrast optical microscopy (membrane filter method). WHO, Genève 1997 (ISBN 92 4 154496 1).

( 4 ) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Top