EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1945

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1945 av den 19 juni 2017 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för underrättelser från och till sökande och auktoriserade värdepappersföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Text av betydelse för EES. )

C/2017/4055

OJ L 276, 26.10.2017, p. 22–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1945/oj

26.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 276/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1945

av den 19 juni 2017

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för underrättelser från och till sökande och auktoriserade värdepappersföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 7.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig mekanism för hur medlemsstaternas behöriga myndigheter i realiteten utövar sin befogenhet att bevilja företag auktorisation för tillhandahållande av investeringstjänster, investeringsverksamhet och, i relevanta fall, sidotjänster, bör det fastställas gemensamma standardformulär, mallar och förfaranden.

(2)

För att underlätta kommunikationen mellan sökande som vill få auktorisation som värdepappersföretag i enlighet med avdelning II i direktiv 2014/65/EU och behöriga myndigheter, bör de sistnämnda utse en särskild kontaktpunkt för ansökningsprocessen och offentliggöra information om denna kontaktpunkt på sin webbplats.

(3)

Klara och tydliga tidsfrister bör fastställas för underrättelser om förändringar i företagets ledningsorgan, så att behöriga myndigheter kan bedöma om dessa förändringar kan hota en effektiv, sund och ansvarsfull ledning av företaget och ett adekvat beaktande av kundernas intressen och marknadens integritet.

(4)

Företag bör undantas från kravet på underrättelser om förändringar i ledningsorganet innan förändringarna äger rum om det handlar om en förändring som beror på faktorer som ligger utanför företagets kontroll, t.ex. ett dödsfall bland medlemmarna i ledningsorganet. Under sådana omständigheter bör företag tillåtas att underrätta den behöriga myndigheten inom tio arbetsdagar efter det att förändringen ägt rum.

(5)

Medlemsstaternas behandling av personuppgifter vid tillämpning av denna förordning omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (2).

(6)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lämnat till kommissionen.

(7)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd, gjort en kostnads-nyttoanalys och begärt in ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Särskild kontaktpunkt

Behöriga myndigheter ska utse en kontaktpunkt för hantering av all information som inkommer från sökande som vill få auktorisation som värdepappersföretag i enlighet med avdelning II i direktiv 2014/65/EU. Uppdaterad information om kontaktpunkten ska publiceras på de behöriga myndigheternas webbplatser.

Artikel 2

Inlämning av ansökan

1.   Sökande som vill få auktorisation som värdepappersföretag i enlighet med avdelning II i direktiv 2014/65/EU ska till den behöriga myndigheten inkomma med en ansökan genom att fylla i mallen i bilaga I.

2.   Sökande ska ge den behöriga myndigheten information om alla medlemmar i företagets ledningsorgan genom att fylla i mallen i bilaga II.

Artikel 3

Mottagande av ansökan och mottagningsbevis

Den behöriga myndigheten ska inom tio dagar från det att ansökan mottas skicka ett mottagningsbevis till sökanden samt kontaktinformation för den kontaktpunkt som avses i artikel 1.

Artikel 4

Begäran om ytterligare information

Om det behövs ytterligare information för att pröva ansökan ska den behöriga myndigheten skicka en begäran till sökanden och ange vilken information som ska lämnas.

Artikel 5

Underrättelse om förändringar i ledningsorganet

1.   Värdepappersföretag ska underrätta den behöriga myndigheten om alla förändringar som rör medlemmarna i ledningsorganet innan dessa förändringar äger rum.

Om anmälan av skäl som kan styrkas inte kan göras innan förändringen äger rum, ska den göras inom tio dagar efter det att förändringen har ägt rum.

2.   Värdepappersföretaget ska lämna information enligt punkt 1 i det format som fastställs i bilaga III.

Artikel 6

Meddelande av beslut

Den behöriga myndigheten ska informera sökanden om sitt beslut att bevilja eller avslå auktorisation på papper eller elektroniskt inom den sexmånadersperiod som fastställs i artikel 7.3 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

Ansökan om auktorisation som värdepappersföretag

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA II

Förteckning över medlemmar i ledningsorganet

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA III

Underrättelse om förändringar som rör medlemmarna i ledningsorganet

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Top