EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2294

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2294 av den 28 augusti 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/565 vad gäller specifikationen av definitionen av systematisk internhandlare vid tillämpningen av direktiv 2014/65/EU (Text av betydelse för EES. )

C/2017/5812

OJ L 329, 13.12.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2294/oj

13.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 329/4


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2294

av den 28 augusti 2017

om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/565 vad gäller specifikationen av definitionen av systematisk internhandlare vid tillämpningen av direktiv 2014/65/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

För att ytterligare säkerställa att den definition av systematisk internhandlare i unionen som fastställs i artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU tillämpas objektivt och ändamålsenligt bör ytterligare specifikationer lämnas om den senaste tekniska utvecklingen på värdepappersmarknaderna när det gäller de matchningssystem där värdepappersföretag kan delta.

(2)

Den tekniska utvecklingen på värdepappersmarknaderna har lett till uppkomsten av elektroniska kommunikationsnät som gör det möjligt att koppla samman olika värdepappersföretag som avser att bedriva verksamhet under beteckningen systematisk internhandlare med andra tillhandahållare av likviditet som arbetar med tekniker för algoritmisk högfrekvenshandel. Denna utveckling riskerar att fördunkla den tydliga åtskillnad som görs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 (2) mellan bilateral handel för egen räkning vid utförande av kundorder och multilateral handel. Den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen gör det nödvändigt att specificera att en systematisk internhandlare inte får bedriva regelbunden intern eller extern ordermatchning genom matchad principalhandel, eller genom andra typer av de facto riskfria rygg-mot-rygg-transaktioner, i ett visst finansiellt instrument utanför en handelsplats.

(3)

I den mån som centraliserad riskhantering inom en grupp normalt innefattar överföring av risk som ett värdepappersföretag har ackumulerat till följd av transaktioner med tredje parter till en enhet inom samma grupp som inte kan tillhandahålla prisuppgifter, annan information om handelsintressen eller avvisa eller ändra sådana transaktioner, bör sådana överföringar ändå betraktas som handel för egen räkning om de uteslutande genomförs i syfte att centralisera riskhanteringen inom gruppen.

(4)

Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör formuleringen om tillämpningsdatum för delegerad förordning (EU) 2017/565 anpassas till formuleringen om tillämpningsdatum för direktiv2014/65/EU.

(5)

För att säkerställa välfungerande finansmarknader måste denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommitténs expertgrupp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2017/565 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas som artikel 16a:

”Artikel 16a

Deltagande i matchningssystem

Ett värdepappersföretag ska inte anses bedriva handel för egen räkning i den mening som avses i artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU om detta värdepappersföretag deltar i matchningssystem med enheter utanför den egna gruppen i avsikt att utföra, eller om det därigenom faktiskt utför, de facto riskfria rygg-mot-rygg-transaktioner i ett visst finansiellt instrument utanför en handelsplats.”

2.

I artikel 91 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den ska gälla från och med den 3 januari 2018.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 augusti 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 87, 31.3.2017, s. 1).


Top