EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0393

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/393 av den 11 november 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för mallar och förfaranden för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (Text av betydelse för EES. )

C/2016/7155

OJ L 65, 10.3.2017, p. 116–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/393/oj

10.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/116


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/393

av den 11 november 2016

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för mallar och förfaranden för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (1), särskild artikel 9.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EU) nr 909/2014 ska företag som internaliserar avveckling och behöriga myndigheter genom att använda sig av standardformulär, mallar och förfaranden rapportera och överföra uppgifter om internaliserad avveckling. Standardformulär, mallar och förfaranden måste också användas när behöriga myndigheter informerar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om eventuella risker förenade med avvecklingsverksamheten.

(2)

För att underlätta genomförandet av förfaranden och processer som avser rapporteringskrav för internaliserad avveckling för olika marknadsdeltagare, och för att minimera de därmed sammanhängande kostnaderna, bör uppgifterna tillhandahållas genom koder som i den mån de finns tillgängliga närmare anges i standarder som publiceras av Internationella standardiseringsorganisationen.

(3)

I syfte att göra hanteringen av stora mängder uppgifter konsekvent och effektiv bör rapporter översändas i ett maskinläsbart format.

(4)

De rapporteringskrav som fastställs i denna förordning kan komma att kräva betydande ändringar av it-system, marknadstester och anpassningar av de berörda institutens rättsliga arrangemang. Det är därför nödvändigt att ge instituten tillräckligt med tid att förbereda tillämpningen av dessa krav.

(5)

Denna förordning baseras på det utkast till tekniska genomförandestandarder som Esma lämnat in till kommissionen.

(6)

Esma har genomfört ett öppet offentligt samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen bygger på, gjort en kostnads-nyttoanalys samt begärt in synpunkter från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Ett företag som internaliserar avveckling ska använda mallen i bilaga I till denna förordning när det rapporterar till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EU) nr 909/2014. Rapporten ska lämnas in inom 10 arbetsdagar efter utgången av varje kvartal per kalenderår.

Den första rapporten enligt första stycket ska lämnas in inom 10 arbetsdagar efter utgången av det första kvartalet efter den 10 mars 2019.

2.   Den behöriga myndigheten ska använda mallen i bilaga I till denna förordning när den till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) överför de uppgifter som den mottagit i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EU) nr 909/2014. Uppgifterna ska översändas inom fem arbetsdagar efter dagen för mottagande av var och en av de rapporter som avses i punkt 1 i denna artikel.

3.   Mallen i bilaga I ska fyllas i enligt anvisningarna i bilaga II.

4.   Den behöriga myndigheten ska använda mallen i bilaga III när den informerar Esma om eventuella risker förenade med den internaliserade avvecklingsverksamheten. Information om eventuella risker förenade med internaliserad avvecklingsverksamhet ska lämnas in inom 30 arbetsdagar efter utgången av varje kvartal per kalenderår. Den behöriga myndigheten ska fylla i denna mall i enlighet med anvisningarna i bilaga IV.

5.   Den information som avses i punkterna 1, 2 och 4 ska lämnas i ett maskinläsbart format.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

Mall för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling

Internaliserad avveckling

Uppgifter om företaget som internaliserar avvecklingen

 

C0010

Landskod

R0010

 

Rapporteringens tidsuppgift

R0020

 

Rapporteringsperiod

R0030

 

LEI-kod

R0040

 

Namn på ansvarig person

R0050

 

Ansvarig persons befattning

R0060

 

Telefonnummer

R0070

 

E-postadress

R0080

 

 

Aggregerat

Andel

Avvecklad

Utebliven avveckling

Totalt

Utebliven avveckling

Volym

Värde (EUR)

Volym

Värde (EUR)

Volym

Värde (EUR)

Volym %

Värde %

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Totalt

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (1)

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläppsrätter

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga finansiella instrument

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av transaktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köp eller försäljning av värdepapper

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaktioner som avser hantering av säkerheter

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdepappersutlåning och värdepapperslån

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Repor

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga värdepapperstransaktioner

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av kund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantöverföringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total kontantöverföring

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om varje emitterande värdepapperscentral

 

C0100

Emitterande värdepapperscentral: identifierare

R0270

 

Emitterande värdepapperscentral: landskod

R0280

 

 

Sammanlagt

Andel

Avvecklad

Utebliven avveckling

Total utebliven avveckling

Utebliven avveckling

Volym

Värde (EUR)

Volym

Värde (EUR)

Volym

Värde (EUR)

Volym %

Värde %

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Totalt

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläppsrätter

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga finansiella instrument

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av transaktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köp eller försäljning av värdepapper

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaktioner som avser hantering av säkerheter

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdepappersutlåning och värdepapperslån

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Repor

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga värdepapperstransaktioner

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av kund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantöverföringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total kontantöverföring

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).


BILAGA II

Anvisningar för ifyllande av mallen för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling

I cellhänvisningskolumnen i tabellen nedan framgår i vilken kolumn och på vilken rad i mallen i bilaga I som respektive post ska rapporteras. Uppgifterna i kolumnerna C0100–C0180 samt raderna R0270–R0460 ska rapporteras för varje emitterande värdepapperscentral.

Uppgifter i kolumnerna C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 och C0150 för aggregerade volymer ska rapporteras som heltal på upp till 20 numeriska tecken utan decimalavgränsningar.

Uppgifter i kolumnerna C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 och C0160 för aggregerade volymer ska rapporteras som heltal på upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken och det måste föregås av minst en siffra och följas av mist två siffror. Decimaltecknet ska utgöras av en punkt.

Uppgifter i kolumnerna C0080, C0090, C00170 och C00180 för andelar ska återges som ett procentvärde med upp till två decimaler.

Om ingen verksamhet behöver rapporteras ska ett nollvärde anges i kolumnerna C0020 – C0090 och C0110 – C0180.

Nr

Cellhänvisning

Post

Anvisning

1

C0010, R0010

Landskod

Ange ISO-kod 3166 (två tecken) för etableringsorten för företaget som internaliserar avvecklingen.

2

C0010, R0020

Rapporteringens tidsuppgift

Företag som internaliserar avvecklingen ska till behörig myndighet ange ISO-kod 8601 uttryckt i UTC-tid (ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ) för den dag då rapporteringen från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten sker.

Behörig myndighet ska till Esma ange ISO-kod 8601 uttryckt i UTC-tid (ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ) för den dag då rapporteringen från den behöriga myndigheten till Esma sker.

3

C0010, R0030

Rapporteringsperiod

Ange ISO-kod 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) för datumet för rapporteringsperiodens sista dag.

4

C0010, R0040

Företaget som internaliserar avvecklingen: identifierare

Ange LEI-koden för företaget som internaliserar avvecklingen.

5

C0010, R0050

Namn på ansvarig person

Vid rapportering från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten ska namnet på den person som ansvarar för rapporteringen anges.

Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska namnet på kontaktpersonen vid den behöriga myndigheten anges.

6

C0010, R0060

Ansvarig persons befattning

Vid rapportering från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten ska den rapporteringsansvariges befattning anges.

Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska kontaktpersonen vid den behöriga myndighetens befattning anges.

7

C0010, R0070

Telefonnummer

Vid rapportering från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten ska telefonnumret anges till den person som ansvarar för rapporteringen.

Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska telefonnumret till kontaktpersonen vid den behöriga myndigheten anges.

8

C0010, R0080

E-postadress

Vid rapportering från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten ska e-postadressen anges till den person som ansvarar för rapporteringen.

Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska e-postadressen till kontaktpersonen vid den behöriga myndigheten anges.

9

C0100, R0270

Emitterande värdepapperscentral: identifierare

Ange LEI-koden för värdepapperscentralen.

Om uppgifter om den emitterande värdepapperscentralen saknas ska de två första tecknen i ISIN-koden anges.

10

C0100, R0280

Emitterande värdepapperscentral: landskod

Ange ISO-kod 3166 (två tecken) för etableringsorten för den emitterande värdepapperscentralen.

11

C0020, R0090

C0110, R0290

Totalt

Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

12

C0030, R0090

C0120, R0290

Totalt

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under rapportperioden.

13

C0040, R0090

C0130, R0290

Totalt

Det aggregerade värdet av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under rapportperioden.

14

C0050, R0090

C0140, R0290

Totalt

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.

15

C0060, R0090

C0150, R0290

Totalt

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.

16

C0070, R0090

C0160, R0290

Totalt

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.

17

C0080, R0090

C0170, R0290

Totalt

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.

18

C0090, R0090

C0180, R0290

Totalt

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.

19

C0020, R0100

C0110, R0300

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

20

C0030, R0100

C0120, R0300

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

21

C0040, R0100

C0130, R0300

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

22

C0050, R0100

C0140, R0300

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

23

C0060, R0100

C0150, R0300

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

24

C0070, R0100

C0160, R0300

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

25

C0080, R0100

C0170, R0300

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

26

C0090, R0100

C0180, R0300

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det aggregerade totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda avvecklingsinstruktioner i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

27

C0020, R0110

C0110, R0310

Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

28

C0030, R0110

C0120, R0310

Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

29

C0040, R0110

C0130, R0310

Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

30

C0050, R0110

C0140, R0310

Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

31

C0060, R0110

C0150, R0310

Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

32

C0070, R0110

C0160, R0310

Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

33

C0080, R0110

C0170, R0310

Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

34

C0090, R0110

C0180, R0310

Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

35

C0020, R0120

C0110, R0320

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

36

C0030, R0120

C0120, R0320

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

37

C0040, R0120

C0130, R0320

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

38

C0050, R0120

C0140, R0320

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

39

C0060, R0120

C0150, R0320

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

40

C0070, R0120

C0160, R0320

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i sådana överlåtbara värdepapper som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

41

C0080, R0120

C0170, R0320

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämfört med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

42

C0090, R0120

C0180, R0320

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämfört med det aggregerade totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

43

C0020, R0130

C0110, R0330

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

44

C0030, R0130

C0120, R0330

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

45

C0040, R0130

C0130, R0330

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

46

C0050, R0130

C0140, R0330

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

47

C0060, R0130

C0150, R0330

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

48

C0070, R0130

C0160, R0330

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

49

C0080, R0130

C0170, R0330

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

50

C0090, R0130

C0180, R0330

Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det aggregerade totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

51

C0020, R0140

C0110, R0340

Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

52

C0030, R0140

C0120, R0340

Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

53

C0040, R0140

C0130, R0340

Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

54

C0050, R0140

C0140, R0340

Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

55

C0060, R0140

C0150, R0340

Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

56

C0070, R0140

C0160, R0340

Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, som avses i artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

57

C0080, R0140

C0170, R0340

Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

58

C0090, R0140

C0180, R0340

Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

59

C0020, R0150

C0110, R0350

Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder

Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts för andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

60

C0030, R0150

C0120, R0350

Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar, som inte är börshandlade fonder, under den period som omfattas av rapporten.

61

C0040, R0150

C0130, R0350

Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar, som inte är börshandlade fonder, under den period som omfattas av rapporten.

62

C0050, R0150

C0140, R0350

Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar, som inte är börshandlade fonder, under den period som omfattas av rapporten.

63

C0060, R0150

C0150, R0350

Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar under den period som omfattas av rapporten.

64

C0070, R0150

C0160, R0350

Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder under den period som omfattas av rapporten.

65

C0080, R0150

C0170, R0350

Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder under den period som omfattas av rapporten.

66

C0090, R0150

C0180, R0350

Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder under den period som omfattas av rapporten.

67

C0020, R0160

C0110, R0360

Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

68

C0030, R0160

C0120, R0360

Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

69

C0040, R0160

C0130, R0360

Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

70

C0050, R0160

C0140, R0360

Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

71

C0060, R0160

C0150, R0360

Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

72

C0070, R0160

C0160, R0360

Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

73

C0080, R0160

C0170, R0360

Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

74

C0090, R0160

C0180, R0360

Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

75

C0020, R0170

C0110, R0370

Utsläppsrätter

Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

76

C0030, R0170

C0120, R0370

Utsläppsrätter

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.

77

C0040, R0170

C0130, R0370

Utsläppsrätter

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.

78

C0050, R0170

C0140, R0370

Utsläppsrätter

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.

79

C0060, R0170

C0150, R0370

Utsläppsrätter

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.

80

C0070, R0170

C0160, R0370

Utsläppsrätter

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.

81

C0080, R0170

C0170, R0370

Utsläppsrätter

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.

82

C0090, R0170

C0180, R0370

Utsläppsrätter

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.

83

C0020, R0180

C0110, R0380

Övriga finansiella instrument

Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

84

C0030, R0180

C0120, R0380

Övriga finansiella instrument

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.

85

C0040, R0180

C0130, R0380

Övriga finansiella instrument

Det aggregerade värdet av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.

86

C0050, R0180

C0140, R0380

Övriga finansiella instrument

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.

87

C0060, R0180

C0150, R0380

Övriga finansiella instrument

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.

88

C0070, R0180

C0160, R0380

Övriga finansiella instrument

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.

89

C0080, R0180

C0170, R0380

Övriga finansiella instrument

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.

90

C0090, R0180

C0180, R0380

Övriga finansiella instrument

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.

91

C0020, R0190

C0110, R0390

Köp eller försäljning av värdepapper

Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

92

C0030, R0190

C0120, R0390

Köp eller försäljning av värdepapper

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.

93

C0040, R0190

C0130, R0390

Köp eller försäljning av värdepapper

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.

94

C0050, R0190

C0140, R0390

Köp eller försäljning av värdepapper

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.

95

C0060, R0190

C0150, R0390

Köp eller försäljning av värdepapper

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.

96

C0070, R0190

C0160, R0390

Köp eller försäljning av värdepapper

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.

97

C0080, R0190

C0170, R0390

Köp eller försäljning av värdepapper

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.

98

C0090, R0190

C0180, R0390

Köp eller försäljning av värdepapper

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.

99

C0020, R0200

C0110, R0400

Transaktioner som avser hantering av säkerheter

Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:

Säkerhet in: COLI,

Säkerhet ut: COLO,

Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB.

100

C0030, R0200

C0120, R0400

Transaktioner som avser hantering av säkerheter

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.

Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:

Säkerhet in: COLI

Säkerhet ut: COLO

Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB

101

C0040, R0200

C0130, R0400

Transaktioner som avser hantering av säkerheter

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.

Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:

Säkerhet in: COLI

Säkerhet ut: COLO

Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB.

102

C0050, R0200

C0140, R0400

Transaktioner som avser hantering av säkerheter

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.

Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:

Säkerhet in: COLI

Säkerhet ut: COLO

Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB

103

C0060, R0200

C0150, R0400

Transaktioner som avser hantering av säkerheter

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.

Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:

Säkerhet in: COLI

Säkerhet ut: COLO

Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB.

104

C0070, R0200

C0160, R0400

Transaktioner som avser hantering av säkerheter

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.

Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:

Säkerhet in: COLI

Säkerhet ut: COLO

Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB

105

C0080, R0200

C0170, R0400

Transaktioner som avser hantering av säkerheter

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.

Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:

Säkerhet in: COLI)

Säkerhet ut: COLO

Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB

106

C0090, R0200

C0180, R0400

Transaktioner som avser hantering av säkerheter

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.

Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:

Säkerhet in: COLI

Säkerhet ut: COLO

Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB

107

C0020, R0210

C0110, R0410

Värdepappersutlåning och värdepapperslån

Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

108

C0030, R0210

C0120, R0410

Värdepappersutlåning och värdepapperslån

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.

109

C0040, R0210

C0130, R0410

Värdepappersutlåning och värdepapperslån

Aggregerad volym, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.

110

C0050, R0210

C0140, R0410

Värdepappersutlåning och värdepapperslån

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.

111

C0060, R0210

C0150, R0410

Värdepappersutlåning och värdepapperslån

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.

112

C0070, R0210

C0160, R0410

Värdepappersutlåning och värdepapperslån

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.

113

C0080, R0210

C0170, R0410

Värdepappersutlåning och värdepapperslån

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.

114

C0090, R0210

C0180, R0410

Värdepappersutlåning och värdepapperslån

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.

115

C0020, R0220

C0110, R0420

Repor

Aggregerad volym instruktioner om internaliserad avveckling för repor som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

Repor definieras på följande sätt:

Repa: REPU

Omvänd repa: RVPO

Trepartsrepa: TRPO

Omvänd trepartsrepa: TRVO

Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK

Sälj- och återköpstransaktion: SBBK

116

C0030, R0220

C0120, R0420

Repor

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten.

Repor definieras på följande sätt:

Repa: REPU

Omvänd repa: RVPO

Trepartsrepa: TRPO

Omvänd trepartsrepa: TRVO

Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK

Sälj- och återköpstransaktion: SBBK

117

C0040, R0220

C0130, R0420

Repor

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

Repor definieras på följande sätt:

Repa: REPU

Omvänd repa: RVPO

Trepartsrepa: TRPO

Omvänd trepartsrepa: TRVO

Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK

Sälj- och återköpstransaktion: SBBK

118

C0050, R0220

C0140, R0420

Repor

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten.

Repor definieras på följande sätt:

Repa: REPU

Omvänd repa: RVPO

Trepartsrepa: TRPO

Omvänd trepartsrepa: TRVO

Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK

Sälj- och återköpstransaktion: SBBK

119

C0060, R0220

C0150, R0420

Repor

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten.

Repor definieras på följande sätt:

Repa: REPU

Omvänd repa: RVPO

Trepartsrepa: TRPO

Omvänd trepartsrepa: TRVO

Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK

Sälj- och återköpstransaktion: SBBK

120

C0070, R0220

C0160, R0420

Repor

Aggregerad totalvolym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten.

Repor definieras på följande sätt:

Repa: REPU

Omvänd repa: RVPO

Trepartsrepa: TRPO

Omvänd trepartsrepa: TRVO

Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK

Sälj- och återköpstransaktion: SBBK

121

C0080, R0220

C0170, R0420

Repor

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten.

Repor definieras på följande sätt:

Repa: REPU

Omvänd repa: RVPO

Trepartsrepa: TRPO

Omvänd trepartsrepa: TRVO

Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK

Sälj- och återköpstransaktion: SBBK

122

C0090, R0220

C0180, R0420

Repor

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten.

Repor definieras på följande sätt:

Repa: REPU

Omvänd repa: RVPO

Trepartsrepa: TRPO

Omvänd trepartsrepa: TRVO

Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK

Sälj- och återköpstransaktion: SBBK

123

C0020, R0230

C0110, R0430

Övriga värdepapperstransaktioner

Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

124

C0030, R0230

C0120, R0430

Övriga värdepapperstransaktioner

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.

125

C0040, R0230

C0130, R0430

Övriga värdepapperstransaktioner

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

126

C0050, R0230

C0140, R0430

Övriga värdepapperstransaktioner

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.

127

C0060, R0230

C0150, R0430

Övriga värdepapperstransaktioner

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.

128

C0070, R0230

C0160, R0430

Övriga värdepapperstransaktioner

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.

129

C0080, R0230

C0170, R0430

Övriga värdepapperstransaktioner

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.

130

C0090, R0230

C0180, R0430

Övriga värdepapperstransaktioner

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.

131

C0020, R0240

C0110, R0440

Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

132

C0030, R0240

C0120, R0440

Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

133

C0040, R0240

C0130, R0440

Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

134

C0050, R0240

C0140, R0440

Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

135

C0060, R0240

C0150, R0440

Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

136

C0070, R0240

C0160, R0440

Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, som avses i artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

137

C0080, R0240

C0170, R0440

Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

138

C0090, R0240

C0180, R0440

Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

139

C0020, R0250

C0110, R0450

Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.

Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

140

C0030, R0250

C0120, R0450

Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

141

C0040, R0250

C0130, R0450

Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

142

C0050, R0250

C0140, R0450

Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

143

C0060, R0250

C0150, R0450

Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

144

C0070, R0250

C0160, R0450

Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och antalet ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, som avses i artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

145

C0080, R0250

C0170, R0450

Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

146

C0090, R0250

C0180, R0450

Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

147

C0020, R0260

C0110, R0460

Total kontantöverföring

Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

148

C0030, R0260

C0120, R0460

Total kontantöverföring

Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.

149

C0040, R0260

C0130, R0460

Total kontantöverföring

Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.

150

C0050, R0260

C0140, R0460

Total kontantöverföring

Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.

151

C0060, R0260

C0150, R0460

Total kontantöverföring

Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.

152

C0070, R0260

C0160, R0460

Total kontantöverföring

Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.

153

C0080, R0260

C0170, R0460

Total kontantöverföring

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.

154

C0090, R0260

C0180, R0460

Total kontantöverföring

Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.


BILAGA III

Mallar för information om potentiella risker

Potentiella risker

Identifiering av den rapporterande behöriga myndigheten

 

C0010

Namn på behörig myndighet

R0010

 

Rapporteringens tidsuppgift

R0020

 

Rapporteringsperiod

R0030

 

Namn på primär kontaktperson

R0040

 

Den primära kontaktpersonens befattning

R0050

 

Telefonnummer till den primära kontaktpersonen

R0060

 

E-postadress till den primära kontaktpersonen

R0070

 

Identifiering av potentiella risker som härrör från internaliserad avveckling i jurisdiktionen

Identifiering av potentiella risker som härrör från internaliserad avveckling i jurisdiktionen

R0080

 


BILAGA IV

Anvisningar om ifyllande av mallen för information om potentiella risker

I cellhänvisningskolumnen i tabellen nedan anges vilka uppgifter från bilaga III (från vilken rad och kolumn) som ska rapporteras.

Nr

Cellhänvisning

Post

Anvisning

1

C0010, R0010

Namn på behörig myndighet

Fullständigt namn på behörig myndighet

2

C0010, R0020

Rapporteringens tidsuppgift

Ange ISO-kod 8601 uttryckt i UTC-tid (ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ) för den dag då rapporteringen från den behöriga myndigheten till Esma sker.

2

C0010, R0030

Rapporteringsperiod

Ange ISO-kod 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) för datumet för rapporteringsperiodens sista dag.

2

C0010, R0040

Namn på primär kontaktperson

Den primära kontaktperson vid den behöriga myndigheten som är ansvarig för att fylla i mallen om potentiell risk.

3

C0010, R0050

Den primära kontaktpersonens befattning

Den primära kontaktpersonens befattning vid den behöriga myndighet som är ansvarig för att fylla i mallen om potentiell risk.

4

C0010, R0060

Telefonnummer till den primära kontaktpersonen.

Telefonnummer till den primära kontaktperson vid den behöriga myndigheten som är ansvarig för att fylla i mallen om potentiell risk.

5

C0010, R0070

E-postadress till den primära kontaktpersonen

E-postadress till den primära kontaktperson vid den behöriga myndigheten som är ansvarig för att fylla i mallen om potentiell risk.

6

C0010, R0080

Identifiering av potentiella risker som härrör från internaliserad avveckling i jurisdiktionen

Anges som fritext.


Top