EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2281

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2281 av den 11 december 2017 om godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras av druvor som skördats under 2017 i vissa vinodlingsområden i Tyskland och i alla vinodlingsområden i Danmark, Nederländerna och Sverige

C/2017/8265

OJ L 328, 12.12.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2281/oj

12.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2281

av den 11 december 2017

om godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras av druvor som skördats under 2017 i vissa vinodlingsområden i Tyskland och i alla vinodlingsområden i Danmark, Nederländerna och Sverige

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 91, och

av följande skäl:

(1)

I del I punkt A.3 i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs att medlemsstaterna under år med ovanligt ogynnsamma väderförhållanden får begära att gränsvärdena för höjning av alkoholhalten (berikning) i volymprocent i vin får höjas med upp till 0,5 procentenheter.

(2)

Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige har begärt sådana höjningar av gränsvärdena för berikning för vin som produceras av druvor som skördats under 2017, eftersom väderförhållandena under växtsäsongen har varit ovanligt ogynnsamma. Danmarks, Nederländernas och Sveriges begäran avser alla vinodlingsområden i landet. Tysklands begäran avser endast vin som framställs av den röda druvsorten Dornfelder i områdena Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz och Rheinhessen.

(3)

På grund av de ovanligt ogynnsamma väderförhållandena under 2017 möjliggör inte de gränsvärden för höjning av den naturliga alkoholhalten som föreskrivs i del I punkt A.2 i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013 produktion av vin med lämplig total alkoholhalt från alla eller vissa av de druvsorter i vissa vinodlingsområden som normalt efterfrågas på marknaden.

(4)

Det är därför lämpligt att tillåta en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras av samtliga eller vissa druvsorter som skördats 2017 i vinodlingsområden i Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I de vinodlingsområden eller delar därav som anges i bilagan till denna förordning och för alla eller vissa druvsorter som anges i den bilagan får, genom undantag från del I punkt A.2 i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013, höjningen av den naturliga alkoholhalten i volymprocent i färska druvor skördade under 2017, druvmust, delvis jäst druvmust, och ungt, icke färdigjäst vin och vin som produceras av druvor som skördats 2017 inte överstiga 3,5 volymprocent.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.


BILAGA

Druvsorter och vinodlingsområden eller delar därav där en höjning av gränsvärdena för berikning är tillåten i enlighet med artikel 1

Medlemsstat

Vinodlingsområden eller delar därav (vinodlingszon)

Sort

Danmark

Alla vinodlingsområden (zon A)

Alla godkända druvsorter

Tyskland

Vinodlingsområdet i Ahr (zon A)

Dornfelder

Vinodlingsområdet i Mittelrhein (zon A)

Vinodlingsområdet i Mosel (zon A)

Vinodlingsområdet i Nahe (zon A)

Vinodlingsområdet i Pfalz (zon A)

Vinodlingsområdet i Rheinhessen (zon A)

Nederländerna

Alla vinodlingsområden (zon A)

Alla godkända druvsorter

Sverige

Alla vinodlingsområden (zon A)

Alla godkända druvsorter


Top