EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1102

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1102 av den 5 juli 2016 om godkännande av de nationella program för förbättring av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som framlagts av medlemsstaterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 [delgivet med nr C(2016) 4133]

C/2016/4133

OJ L 182, 7.7.2016, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1102/oj

7.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/55


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1102

av den 5 juli 2016

om godkännande av de nationella program för förbättring av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som framlagts av medlemsstaterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

[delgivet med nr C(2016) 4133]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 57 första stycket c, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 1308/2013 har alla medlemsstater tillställt kommissionen sina nationella treårsprogram för produktion och saluföring av biodlingsprodukter för biodlingsåren 2017, 2018 och 2019.

(2)

De 28 programmen uppfyller målen i förordning (EU) nr 1308/2013 och innehåller de uppgifter som krävs enligt artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1368 (2).

(3)

Unionens bidrag till varje enskilt nationellt program ska fastställas i enlighet med artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 4 och artikel 8.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1366 (3).

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns de nationella program för produktion och saluföring av biodlingsprodukter för biodlingsåren 2017, 2018 och 2019 som lagts fram av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket.

Artikel 2

Unionens bidrag till de nationella program som avses i artikel 1 ska begränsas till de högsta belopp som fastställs i bilagan för biodlingsåren 2017, 2018 och 2019.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1368 av den 6 augusti 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd till biodlingssektorn (EUT L 211, 8.8.2015, s. 9).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1366 av den 11 maj 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd inom biodlingssektorn (EUT L 211, 8.8.2015, s. 3).


BILAGA

Unionens bidrag till nationella biodlingsprogram för biodlingsåren 2017, 2018 och 2019

(euro)

 

Biodlingsåret 2017

Biodlingsåret 2018

Biodlingsåret 2019

Belgien

249 313

249 313

249 313

Bulgarien

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Tjeckien

1 250 510

1 250 511

1 250 509

Danmark

174 202

174 202

174 202

Tyskland

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Estland

82 800

82 800

82 800

Irland

36 333

36 333

36 333

Grekland

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Spanien

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Frankrike

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Kroatien

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Italien

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Cypern

100 000

100 000

100 000

Lettland

193 810

193 810

193 810

Litauen

324 090

324 090

324 090

Luxemburg

18 049

18 049

18 049

Ungern

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Malta

8 333

8 333

8 333

Nederländerna

173 986

173 971

174 000

Österrike

870 712

870 712

870 711

Polen

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugal

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Rumänien

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Slovenien

382 814

382 814

382 814

Slovakien

589 423

589 423

589 422

Finland

115 637

115 637

115 637

Sverige

346 911

346 911

346 911

Förenade kungariket

633 691

633 691

633 690

EU-28

36 000 000

36 000 000

36 000 000


Top