Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0211

Kommissionens förordning (EU) nr 211/2013 av den 11 mars 2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar Text av betydelse för EES

OJ L 68, 12.3.2013, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 308 - 311

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/211/oj

12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 211/2013

av den 11 mars 2013

om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 48.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 882/2004 fastställs allmänna bestämmelser för offentlig kontroll som utförs för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelser som särskilt syftar till att förhindra, undanröja eller till godtagbara nivåer minska riskerna för människor och djur direkt eller via miljön.

(2)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (2) fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på unionsnivå och på nationell nivå. I den förordningen fastställs att livsmedel och foder som importeras till unionen för att släppas ut på marknaden i unionen ska uppfylla relevanta krav i livsmedelslagstiftningen eller villkor som unionen anser vara minst likvärdiga.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) fastställs allmänna hygienregler för livsmedelsföretagare. Enligt den förordningen ska livsmedelsföretagare se till att alla de led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel som de ansvarar för uppfyller de relevanta hygienkraven i den förordningen. I synnerhet fastställs i förordning (EG) nr 852/2004 att livsmedelsföretagare som bedriver primärproduktion och därmed sammanhängande verksamhet enligt bilaga I ska följa de allmänna hygienbestämmelserna i del A i den bilagan.

(4)

Efter utbrott av shigatoxinproducerande E. coli (STEC) i maj 2011 i unionen konstaterades det att konsumtion av groddar var den mest sannolika källan till utbrotten.

(5)

Den 20 oktober 2011 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) ett vetenskapligt yttrande om riskerna med shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) och andra patogena bakterier i frön och groddar (4). Efsa konstaterar i sitt yttrande att den mest sannolika källan till utbrott som kan knytas till groddar är att torkade frön har kontaminerats med bakteriella patogener. I yttrandet konstateras också att bakteriella patogener i torkade frön, till följd av hög fuktighet och en gynnsam temperatur under groddningen, kan föröka sig under groddningen och medföra en risk för folkhälsan.

(6)

För att säkerställa skyddet av folkhälsan i unionen och mot bakgrund av Efsas yttrande antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 (5). I den genomförandeförordningen fastställs bestämmelser om spårbarhet av sändningar av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar.

(7)

För att säkerställa en tillräcklig hög nivå på skyddet av folkhälsan bör groddar och frön avsedda för produktion av groddar vilka importeras till unionen också uppfylla kraven i förordning (EG) nr 852/2004 samt, vad gäller groddar, spårbarhetskraven i genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 och de mikrobiologiska kriterierna i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (6). Lämpliga intygskrav bör därför fastställas för import av sådana varor till unionen.

(8)

I den befintliga unionslagstiftningen finns inga krav på intyg för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar. Därför bör det i denna förordning fastställas en förlaga till intyg för import av sådana varor till unionen.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på sändningar av groddar eller av frön avsedda för produktion av groddar vilka importeras till unionen, med undantag av groddar som har genomgått en behandling som eliminerar mikrobiologiska faror och som är förenlig med Europeiska unionens lagstiftning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   groddar: definitionen i artikel 2 a i genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 ska gälla.

b)   sändning: en mängd groddar eller en mängd frön avsedda för produktion av groddar vilka

Artikel 3

Intygskrav

1.   Sådana sändningar av groddar eller av frön avsedda för produktion av groddar som importeras till unionen och har sitt ursprung i eller avsänds från tredjeländer ska åtföljas av ett intyg, i enlighet med förlagan i bilagan, där det bekräftas att groddarna eller fröna har producerats under förhållanden som uppfyller de allmänna hygienbestämmelserna för primärproduktion och därmed sammanhängande verksamhet i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 852/2004, samt att groddarna har producerats under förhållanden som uppfyller spårbarhetskraven i genomförandeförordning (EU) nr 208/2013, har producerats i anläggningar som godkänts i enlighet med kraven i artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 (7) och uppfyller de mikrobiologiska kriterierna i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005.

Intyget ska upprättas på det eller de officiella språken i det avsändande tredjelandet och i den medlemsstat där importen till EU äger rum eller åtföljas av en bestyrkt översättning till det eller de språken. Om bestämmelsemedlemsstaten begär detta ska intygen också åtföljas av en bestyrkt översättning till den medlemsstatens officiella språk. En medlemsstat kan emellertid samtycka till att ett annat officiellt unionsspråk används än medlemsstatens eget eller egna.

2.   Originalet till intyget ska åtfölja sändningen tills den når den bestämmelseort som anges i intyget.

3.   Om sändningen delas upp ska en kopia av intyget åtfölja varje del av sändningen.

Artikel 4

Övergångsbestämmelse

Under en övergångsperiod till och med den 1 juli 2013 får sådana sändningar av groddar eller av frön avsedda för produktion av groddar som har sitt ursprung i eller avsänds från tredjeländer fortsätta att importeras till unionen utan det intyg som avses i artikel 3.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):11, artikelnr 2424.

(5)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.

(6)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 1.

(7)  Se sidan 24 i detta nummer av EUT.


BILAGA

FÖRLAGA TILL INTYG FÖR IMPORT AV GRODDAR ELLER AV FRÖN AVSEDDA FÖR PRODUKTION AV GRODDAR

Image

Image


Top