Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1024

Kommissionens förordning (EG) nr 1024/2009 av den 29 oktober 2009 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (Text av betydelse för EES)

OJ L 283, 30.10.2009, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 288 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1024/oj

30.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2009

av den 29 oktober 2009

om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (1), särskilt artikel 17.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1924/2006 är hälsopåståenden om livsmedel förbjudna, såvida de inte godkänts av kommissionen i enlighet med den förordningen och ingår i en förteckning över tillåtna påståenden.

(2)

Förordning (EG) nr 1924/2006 föreskriver också att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), nedan kallad myndigheten.

(3)

När myndigheten tagit emot en ansökan ska den utan dröjsmål underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om ansökan samt avge ett yttrande om hälsopåståendet i fråga.

(4)

Kommissionen ska fatta beslut om huruvida hälsopåståendena ska godkännas, med beaktande av myndighetens yttrande.

(5)

Den 14 november 2008 mottog kommissionen och medlemsstaterna två yttranden om ansökningar om godkännande av hälsopåståenden från myndigheten. Den 10 december 2008 mottog kommissionen och medlemsstaterna fem yttranden om ansökningar om godkännande av hälsopåståenden från myndigheten. Den 19 december 2008 mottog kommissionen och medlemsstaterna nio yttranden om ansökningar om godkännande av hälsopåståenden från myndigheten. Den 15 januari 2009 mottog kommissionen och medlemsstaterna ett yttrande om en ansökan om godkännande av hälsopåståenden från myndigheten. En ansökan om godkännande av hälsopåståenden har sedermera omfattats av ett tidigare beslut.

(6)

Ett yttrande rörde en ansökan avseende ett påstående om minskad sjukdomsrisk enligt artikel 14.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006, och femton yttranden rörde ansökningar avseende påståenden om barns utveckling och hälsa enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006.

(7)

Efter en ansökan från LEAF Int och Leaf Holland samt Leaf Suomi Oy, inlämnad enligt artikel 14.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av xylitoltuggummi/xylitoltabletter på risken för karies (fråga nr EFSA-Q-2008-321) (2). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Xylitoltuggummi/xylitoltabletter minskar risken för karies.”

(8)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att ett orsakssamband hade fastställts mellan konsumtionen av tuggummi sötat med 100 % xylitol och den påstådda effekten. Den fann dock att något orsakssamband inte hade fastställts mellan konsumtionen av tabletter sötade med minst 56 % xylitol och den påstådda effekten. Förutsatt att dess lydelse ändras bör påståendet anses uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1924/2006, särskilt artikel 14.1 a, och det bör tas upp i gemenskapsförteckningen över tillåtna påståenden.

(9)

Efter en ansökan från Danone SA, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av färskost med betydande mängder kalcium, vitamin D, fosfor och protein på bentillväxten (fråga nr EFSA-Q-2008-217) (3). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Färskost innehåller kalcium, vitamin D, fosfor och protein, näringsämnen som bidrar till en hälsosam bentillväxt.”

(10)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att ett orsakssamband hade fastställts mellan intaget av kalcium, vitamin D, fosfor och protein och den påstådda effekten. Med hänsyn till att hälsopåståenden om samma påstådda effekt har godkänts för kalcium, vitamin D och protein, bör påståendet om fosfor, förutsatt att dess lydelse ändras, anses uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1924/2006, och det bör tas upp i gemenskapsförteckningen över tillåtna påståenden.

(11)

Enligt artikel 16.4 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska ett positivt yttrande om godkännande av ett hälsopåstående innehålla vissa uppgifter. Dessa uppgifter bör därför anges i bilaga I till den här förordningen för de två godkända påståendena och i förekommande fall omfatta omformuleringen av påståendet, särskilda villkor för användning av påståendet och, i tillämpliga fall, villkor eller begränsningar för användning av livsmedlet och/eller ett kompletterande uttalande eller en varning, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1924/2006 och myndighetens yttranden.

(12)

Ett av syftena med förordning (EG) nr 1924/2006 är att säkerställa att hälsopåståenden är sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och meningsfulla för konsumenterna, och formuleringen och presentationen av dem ska beaktas i detta avseende. När lydelsen hos påståenden har samma innebörd för konsumenterna som ett godkänt hälsopåstående som anges i bilaga I till den här förordningen, eftersom de visar på samma samband mellan en livsmedelskategori, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa, bör de därför omfattas av villkoren för användning i den bilagan.

(13)

Efter en ansökan från Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed SA, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av LACTORAL på matsmältningskanalens normala funktion (fråga nr EFSA-Q-2008-269) (4). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”LACTORAL bidrar till att återställa matsmältningskanalens normala funktion vid störningar i dess mikroflora (t.ex. vid lös avföring, efter intag av antibiotika eller vid tarmbesvär orsakade av enteropatogener).”

(14)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att beståndsdelarna i LACTORAL är otillräckligt karakteriserade och att något orsakssamband inte hade fastställts mellan intaget av LACTORAL och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(15)

Efter en ansökan från Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed SA, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av LACTORAL på en stärkning av det allmänna immunförsvaret (fråga nr EFSA-Q-2008-477) (5). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”LACTORAL rekommenderas för att stärka det allmänna immunförsvaret genom att den mikrobiologiska balansen bibehålls.”

(16)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att beståndsdelarna i LACTORAL är otillräckligt karakteriserade och att något orsakssamband inte hade fastställts mellan intaget av LACTORAL och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(17)

Efter en ansökan från Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed SA, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av LACTORAL på uppbyggnaden av den naturliga tarmbarriären (fråga nr EFSA-Q-2008-478) (6). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”LACTORAL bidrar till att skydda matsmältningssystemet mot enteropatogener tack vare sina starka antagonistiska egenskaper och bidrar till att bygga upp den naturliga tarmbarriären.”

(18)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att beståndsdelarna i LACTORAL är otillräckligt karakteriserade och att något orsakssamband inte hade fastställts mellan intaget av LACTORAL och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(19)

Efter en ansökan från Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed SA, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av LACTORAL på bibehållandet av tarmens naturliga mikroflora under resor (fråga nr EFSA-Q-2008-479) (7). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”LACTORAL bidrar till att bibehålla tarmens naturliga mikroflora under resor, vid byte av klimatzon eller vid förändrad kost, särskilt vid dåliga hygienförhållanden.”

(20)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att beståndsdelarna i LACTORAL är otillräckligt karakteriserade och att något orsakssamband inte hade fastställts mellan intaget av LACTORAL och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(21)

Efter en ansökan från Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed SA, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av LACTORAL på levande probiotiska bakterier (fråga nr EFSA-Q-2008-480) (8). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”LACTORAL innehåller levande probiotiska bakterier som har god förmåga att kolonisera tarmkanalen och som isolerats från friska spädbarn som ammats.”

(22)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att beståndsdelarna i LACTORAL är otillräckligt karakteriserade och att den påstådda effekten inte hade påvisats. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(23)

Efter en ansökan från Potters Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Mumomega® på det centrala nervsystemets utveckling (fråga nr EFSA-Q-2008-328) (9). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Mumomega® ger näring som främjar en hälsosam utveckling av det centrala nervsystemet.”

(24)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan konsumtionen av livsmedlet och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(25)

Efter en ansökan från Efamol Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Efalex® på koordinationsförmågan (fråga nr EFSA-Q-2008-121) (10). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Efalex® kan bidra till att bibehålla koordinationsförmågan.”

(26)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan konsumtionen av Efalex® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(27)

Efter en ansökan från Efamol Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Efalex® på koncentrationsförmågan (fråga nr EFSA-Q-2008-317) (11). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Efalex® kan bidra till att bibehålla koncentrationsförmågan.”

(28)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan konsumtionen av Efalex® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(29)

Efter en ansökan från Efamol Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Efalex® på hjärnans utveckling och funktion (fråga nr EFSA-Q-2008-318) (12). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Efalex® kan bidra till att bibehålla och främja hjärnans utveckling och funktion.”

(30)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan konsumtionen av Efalex® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(31)

Efter en ansökan från Efamol Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Efalex® på inlärningsförmågan (fråga nr EFSA-Q-2008-319) (13). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Efalex® kan bidra till att bibehålla inlärningsförmågan.”

(32)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan konsumtionen av Efalex® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(33)

Efter en ansökan från Efamol Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Efalex® på ögonens utveckling och funktion (fråga nr EFSA-Q-2008-320) (14). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Efalex® kan bidra till att bibehålla och främja ögonens utveckling och funktion.”

(34)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan konsumtionen av Efalex® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(35)

Efter en ansökan från Potters Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av ”Eye q baby®” på det centrala nervsystemets utveckling (fråga nr EFSA-Q-2008-119) (15). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Eye q baby® ger näring som främjar en hälsosam utveckling av det centrala nervsystemet.”

(36)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan konsumtionen av ”Eye q baby®” och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(37)

Efter en ansökan från Potters Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av ”Eye q®” på hjärnans funktioner (fråga nr EFSA-Q-2008-329) (16). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Eye q® ger näring som bidrar till att hälsosamma hjärnfunktioner hos barn bibehålls.”

(38)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan konsumtionen av ”Eye q®” och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(39)

Efter en ansökan från Potters Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, skulle myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av ”Eye q®” på koncentrationsförmågan (fråga nr EFSA-Q-2008-330) (17). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Eye q® ger näring som bidrar till att koncentrationsförmågan hos barn bibehålls.”

(40)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan konsumtionen av ”Eye q®” och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(41)

De synpunkter som sökandena och allmänheten lämnat in till kommissionen enligt artikel 16.6 i förordning (EG) nr 1924/2006 har beaktats vid fastställandet av åtgärderna i den här förordningen.

(42)

I enlighet med artikel 28.6 i förordning (EG) nr 1924/2006 får de hälsopåståenden som avses i artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006 och som inte godkänts genom den här förordningen fortsätta att användas i sex månader efter det att ett beslut antagits enligt artikel 17.3 i förordning (EG) nr 1924/2006. För de ansökningar som inte gjordes före den 19 januari 2008 är dock kravet i artikel 28.6 b inte uppfyllt, och övergångsperioden i den artikeln är inte tillämplig. En övergångsperiod på sex månader bör i enlighet med detta medges för att livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa sig till kraven i den här förordningen.

(43)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De hälsopåståenden som anges i bilaga I till denna förordning får göras om livsmedel på gemenskapsmarknaden i enlighet med villkoren i den bilagan.

Dessa hälsopåståenden ska tas upp i den förteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1924/2006.

Artikel 2

De hälsopåståenden som anges i bilaga II till denna förordning ska inte tas upp i den gemenskapsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1924/2006.

De får dock fortsätta att användas i sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal, nr 852, s. 1–16, 2008.

(3)  The EFSA Journal, nr 895, s. 1–10, 2008.

(4)  The EFSA Journal, nr 861, s. 1–9, 2008.

(5)  The EFSA Journal, nr 860, s. 1–8, 2008.

(6)  The EFSA Journal, nr 859, s. 1–9, 2008.

(7)  The EFSA Journal, nr 863, s. 1–8, 2008.

(8)  The EFSA Journal, nr 862, s. 1–2, 2008.

(9)  The EFSA Journal, nr 902, s. 1–9, 2008.

(10)  The EFSA Journal, nr 896, s. 1–9, 2008.

(11)  The EFSA Journal, nr 897, s. 1–10, 2008.

(12)  The EFSA Journal, nr 898, s. 1–2, 2008.

(13)  The EFSA Journal, nr 899, s. 1–10, 2008.

(14)  The EFSA Journal, nr 900, s. 1–2, 2008.

(15)  The EFSA Journal, nr 901, s. 1–8, 2008.

(16)  The EFSA Journal, nr 903, s. 1–8, 2008.

(17)  The EFSA Journal, nr 904, s. 1–2, 2008.


BILAGA I

TILLÅTNA HÄLSOPÅSTÅENDEN

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Sökande – adress

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Villkor för användning av påståendet

Villkor och/eller begränsningar för användning av livsmedlet och/eller kompletterande uttalande eller varning

Efsa-yttrande

Artikel 14.1 a – hälsopåstående om minskad sjukdomsrisk

LEAF Int och Leaf Holland, Hoevestein 26, 4903 SC Oosterhout NB, NEDERLÄNDERNA, och Leaf Suomi Oy, PO Box 25, FI-21381 Aura, FINLAND

Tuggummi sötat med 100 % xylitol

Tuggummi sötat med 100 % xylitol har visat sig minska dental plack. En stor mängd/hög nivå av dental plack är en riskfaktor för utveckling av karies hos barn

Information till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid en konsumtion av 2–3 g tuggummi sötat med 100 % xylitol minst tre gånger per dag efter maten

 

Q-2008-321

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

DANONE SA, C/Buenos Aires, 21, 08029 Barcelona, SPANIEN

Fosfor

Fosfor är nödvändigt för att barns benstomme ska växa och utvecklas normalt

Påståendet får endast användas om livsmedel som är åtminstone en källa till fosfor i enlighet med påståendet [NAMN PÅ VITAMINET/VITAMINERNA] OCH/ELLER [NAMN PÅ MINERALÄMNET/MINERALÄMNENA] KÄLLA i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006

 

Q-2008-217


BILAGA II

EJ GODKÄNDA HÄLSOPÅSTÅENDEN

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Efsa-yttrande

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

LACTORAL

LACTORAL bidrar till att återställa matsmältningskanalens normala funktion vid störningar i dess mikroflora (t.ex. vid lös avföring, efter intag av antibiotika eller vid tarmbesvär orsakade av enteropatogener)

EFSA-Q-2008-269

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

LACTORAL

LACTORAL rekommenderas för att stärka det allmänna immunförsvaret genom att den mikrobiologiska balansen bibehålls

EFSA-Q-2008-477

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

LACTORAL

LACTORAL bidrar till att skydda matsmältningssystemet mot enteropatogener tack vare sina starka antagonistiska egenskaper och bidrar till att bygga upp den naturliga tarmbarriären

EFSA-Q-2008-478

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

LACTORAL

LACTORAL bidrar till att bibehålla tarmens naturliga mikroflora under resor, vid byte av klimatzon eller vid förändrad kost, särskilt vid dåliga hygienförhållanden

EFSA-Q-2008-479

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

LACTORAL

LACTORAL innehåller levande probiotiska bakterier som har god förmåga att kolonisera tarmkanalen och som isolerats från friska spädbarn som ammats

EFSA-Q-2008-480

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Mumomega®

Mumomega® ger näring som främjar en hälsosam utveckling av det centrala nervsystemet

EFSA-Q-2008-328

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Efalex®

Efalex® kan bidra till att bibehålla koordinationsförmågan

EFSA-Q-2008-121

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Efalex®

Efalex® kan bidra till att bibehålla koncentrationsförmågan

EFSA-Q-2008-317

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Efalex®

Efalex® kan bidra till att bibehålla och främja hjärnans utveckling och funktion

EFSA-Q-2008-318

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Efalex®

Efalex® kan bidra till att bibehålla inlärningsförmågan

EFSA-Q-2008-319

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Efalex®

Efalex® kan bidra till att bibehålla och främja ögonens utveckling och funktion

EFSA-Q-2008-320

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Eye q baby®

Eye q baby® ger näring som främjar en hälsosam utveckling av det centrala nervsystemet

EFSA-Q-2008-119

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Eye q®

Eye q® ger näring som bidrar till att hälsosamma hjärnfunktioner hos barn bibehålls

EFSA-Q-2008-329

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Eye q®

Eye q® ger näring som bidrar till att koncentrationsförmågan hos barn bibehålls

EFSA-Q-2008-330


Top