Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0779

2003/779/EG: Kommissionens beslut av den 31 oktober 2003 om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 3988]

OJ L 285, 1.11.2003, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 463 - 466
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 90 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 90 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 151 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/779/oj

1.11.2003   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 31 oktober 2003

om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar

[delgivet med nr K(2003) 3988]

(Text av betydelse för EES)

(2003/779/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG (1) samt för import till gemenskapen av sådana produkter, senast ändrat genom kommissionens beslut 2003/721/EG (2), särskilt artikel 10.2 a och c i detta, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 94/187/EG av den 18 mars 1994 om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar (3) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det beslutet kodifieras.

(2)

Enligt bilaga I kapitel 2 i direktiv 92/118/EEG tillåts import av djurtarmar som har genomgått föreskriven behandling från alla tredje länder.

(3)

Djurhälsokrav och veterinärintyg måste fastställas för att garantera att den föreskrivna behandlingen av djurtarmarna genomförs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall tillåta import från alla tredje länder av djurtarmar som åtföljs av ett hälsointyg enligt bilaga I och som skall bestå av ett ark och fyllas i på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat som utför importkontrollen.

Artikel 2

Beslut 94/187/EG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till detta beslut och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 oktober 2003.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2)  EUT L 260, 11.10.2003, s. 21.

(3)  EGT L 89, 6.4.1994, s. 18.

(4)  Se bilaga II till detta beslut.


BILAGA I

Image

Image


BILAGA II

Upphävt beslut och ändringar av det i kronologisk ordning

Beslut 94/187/EG

(EGT L 89, 6.4.1994, s. 18)

Beslut 94/461/EG, endast artikel 2

(EGT L 189, 23.7.1994, s. 88)

Beslut 94/775/EG, endast artikel 2

(EGT L 310, 3.12.1994, s. 77)

Beslut 95/88/EG, endast artikel 1

(EGT L 69, 29.3.1995, s. 45)

Beslut 95/230/EG, endast artikel 1

(EGT L 154, 5.7.1995, s. 19)

Beslut 96/106/EG, endast artikel 1

(EGT L 24, 31.1.1996, s. 34)


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Beslut 94/187/EG

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


Top