EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1062

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 Text av betydelse för EES

OJ L 294, 10.10.2014, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj

10.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1062/2014

av den 4 augusti 2014

om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för programmet för granskning av existerande verksamma ämnen i biocidprodukter (nedan kallat granskningsprogrammet), vilket inleddes i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3). Eftersom det direktivet har upphävts och ersatts av förordning (EU) nr 528/2012, bör tillämpningsföreskrifterna för fortsättningen av granskningsprogrammet anpassas till bestämmelserna i den förordningen.

(2)

Det är viktigt att identifiera de kombinationer av verksamt ämne och produkttyp som kan tillhandahållas på marknaden och användas, med förbehåll för nationella bestämmelser, i enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 89 i förordning (EU) nr 528/2012. Detta bör gälla för kombinationer av verksamt ämne och produkttyp som utvärderas inom ramen för granskningsprogrammet.

(3)

Om en produkt har fått undantag för livsmedel och foder enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1451/2007, men inte omfattas av undantaget för livsmedel och foder enligt artikel 2.5 a i förordning (EU) nr 528/2012 bör de verksamma ämnen som det innehåller utvärderas inom granskningsprogrammet för den aktuella produkttypen. Med förbehåll för nationella bestämmelser bör tillhandahållande på marknaden och användning tillåtas till dess att utvärderingen har slutförts. De produkter som omfattas av denna bestämmelse bör fastställas genom ett system med förhandsanmälan. Samma bör gälla när underlåtenhet att anmäla en kombination av verksamt ämne och produkttyp beror på den nya definitionen av produkttyper i förordning (EU) nr 528/2012 jämfört med definitionen i direktiv 98/8/EG eller är väl motiverad på grundval av ett beslut fattat av kommissionen i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 528/2012, rättspraxis som till exempel mål C-420/10 (4), eller auktoritativ vägledning från kommissionen eller medlemsstaternas behöriga myndigheter, som sedan ändras.

(4)

Om en biocidprodukt som innehåller, består av eller bildar ett verksamt ämne som inte längre är upptaget i granskningsprogrammet, men användningen av biocidprodukten är viktig i en medlemsstat, bör användningen och tillhandahållandet på marknaden för denna användning tillåtas i den medlemsstaten, under medlemsstatens ansvar, på vissa villkor och under en begränsad tid.

(5)

För en enhetlig och förenklad tillämpning bör förfarandet för utvärdering av verksamma ämnen i granskningsprogrammet i alla relevanta delar vara identiskt med förfarandet för ansökningar som lämnas in i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 528/2012 eller i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014 (5).

(6)

För ämnen som uppfyller uteslutnings- eller substitutionskriterierna bör den utvärderande behöriga myndigheten lämna ett förslag till kemikaliemyndigheten om harmoniserad klassificering och märkning i enlighet med artikel 37.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (6) för en endpoint eller flera som inger betänkligheter, utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att lägga fram ett förslag för en annan endpoint, eller samtliga. Den utvärderande behöriga myndigheten bör även samråda med kemikaliemyndigheten om ämnen som uppfyller kriterierna för att vara långlivade, bioackumulerande eller toxiska, eller ämnen som kan anses ha hormonstörande egenskaper.

(7)

För att garantera att granskningsprogrammet avslutas senast det datum som anges i artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012, bör utvärderingarna begränsas till kombinationer av verksamt ämne och produkttyp för vilka relevanta uppgifter har lämnats inom de tidsfrister som fastställs i förordning (EG) nr 1451/2007 eller i den här förordningen. Dessutom bör lämpliga tidsfrister fastställas för slutförandet av utvärderingar, med hänsyn tagen till möjligheten att ansökningar kan valideras mindre än ett år före dessa slutdatum.

(8)

Det har inte fastställts några krav på uppgifter för upptagande i kategori 7 i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012. Det är därför lämpligt att i detta skede begränsa ansökningar om upptagande i den bilagan till kategori 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.

(9)

Trots bestämmelserna i artikel 90.2 i förordning (EU) nr 528/2012 följer det av artikel 91 i samma förordning att kriterierna i artikel 10 i samma förordning bör gälla för det efterföljande godkännandet av biocidprodukter i samtliga fall. Det är därför lämpligt att identifiera ämnen som uppfyller dessa kriterier i alla utvärderingar av verksamma ämnen.

(10)

En presumtiv deltagare i granskningsprogrammet bör tillåtas ansluta sig till eller ersätta befintliga deltagare enligt ömsesidig överenskommelse, förutsatt att utvärderingen därigenom inte blir försenad på grund av begränsad tillgång till uppgifter eftersom den presumtiva sökanden annars skulle behöva generera uppgifter igen.

(11)

Eftersom deltagande i granskningsprogrammet är frivilligt, bör deltagare tillåtas att dra sig ur programmet. När detta inträffar, bör presumtiva deltagare tillåtas att ta över stödet, såvida inte denna möjlighet redan har beviljats en gång, och därmed redan orsakat förseningar i granskningsprogrammet, och om inte kemikaliemyndigheten redan har börjat arbeta på sitt yttrande.

(12)

Om utvärderingen av ett verksamt ämne visar att den identitet som formellt är upptagen i granskningsprogrammet inte exakt motsvarar identiteten av det ämne som faktiskt utvärderas, och om utvärderingen inte gör det möjligt att dra slutsatser beträffande den ämnesidentitet som formellt är upptagen, bör det vara möjligt att omdefiniera ämnet under utvärderingens gång och låta andra personer ta över stödet för det ämne som är formellt upptaget.

(13)

Vissa ämnen som är upptagna i granskningsprogrammet har inte stöd av någon deltagare vid tidpunkten för antagandet av denna förordning. Detta gäller också vissa nanomaterial, även om det i artikel 4.4 i förordning (EU) nr 528/2012 fastställs att sådana material inte kan godkännas om det inte uttryckligen nämns. Det bör vara tillåtet att ta över deltagande för dessa ämnen och nanomaterial, och i annat fall bör de uteslutas ur granskningsprogrammet.

(14)

För att se till att ämnen inte felaktigt bibehålls eller tas upp i granskningsprogrammet utan att därefter utvärderas, bör det krävas en anmälan med väsentliga uppgifter om ämnet för att ett ämne som ännu inte är under utvärdering ska bibehållas eller tas upp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs bestämmelser för genomförandet av det arbetsprogram för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som avses i artikel 89 i förordning (EU) nr 528/2012.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    beslut om icke-godkännande : ett beslut om att inte godkänna en kombination av ämne och produkttyp i enlighet med artikel 9.1 b i förordning (EU) nr 528/2012 eller artikel 89.1 tredje stycket i den förordningen, eller att inte ta upp den i bilaga I eller IA till direktiv 98/8/EG,

b)    kombination av ämne och produkttyp som ingår i granskningsprogrammet : en kombination av ämne och produkttyp som förtecknas i bilaga II och som uppfyller följande krav:

i)

den omfattas inte av något av följande:

ett direktiv om upptagande i bilaga I eller IA till direktiv 98/8/EG,

en förordning om att den är godkänd i enlighet med artikel 89.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 528/2012,

ii)

den har inte varit föremål för något beslut om icke-godkännande eller det senaste beslutet om icke-godkännande för kombinationen har upphävts,

c)    deltagare : en person som har lämnat in en ansökan för upptagande i granskningsprogrammet av en kombination av ämne och produkttyp, eller som har lämnat in en anmälan som bedömts uppfylla kraven enligt artikel 17.5 i denna förordning, eller på vars vägnar en sådan ansökan eller anmälan har lämnats in,

d)    utvärderande behörig myndighet : den behöriga myndighet som har utsetts i enlighet med artikel 81 i förordning (EU) nr 528/2012 av de medlemsstater som anges i bilaga II till denna förordning.

KAPITEL 2

FÖRFARANDE FÖR UTVÄRDERING AV ÄRENDEN

Artikel 3

Ansökan om godkännande eller upptagande i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012

1.   En ansökan om godkännande eller upptagande i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 får endast lämnas in av deltagare vars anmälan har bedömts uppfylla kraven av kemikaliemyndigheten enligt artikel 17.5 i den här förordningen.

Om ansökan avser upptagande i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012, får den endast avse kategori 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 i den bilagan.

2.   De ansökningar som avses i punkt 1 ska lämnas in till kemikaliemyndigheten inom två år efter det att de har förklarats uppfylla kraven enligt artikel 17.5.

Artikel 4

Godtagande av ansökningar

1.   Kemikaliemyndigheten ska underrätta deltagaren om de avgifter som ska betalas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 (7) och ska avvisa ansökan om deltagaren inte betalar avgiften inom 30 dagar. Kemikaliemyndigheten ska underrätta deltagaren och den utvärderande behöriga myndigheten om detta.

2.   När kemikaliemyndigheten tagit emot de avgifter som avses i genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 ska den godta ansökan och underrätta deltagaren och den utvärderande behöriga myndigheten om detta genom angivande av datum för när ansökan godtogs och dess unika identifikationsnummer.

3.   Beslut som kemikaliemyndigheten fattar enligt punkt 1 i denna artikel får överklagas i enlighet med artikel 77 i förordning (EU) nr 528/2012.

4.   Den utvärderande behöriga myndigheten ska underrätta deltagaren om de avgifter som ska betalas i enlighet med artikel 80.2 i förordning (EU) nr 528/2012 inom 30 dagar efter det att kemikaliemyndigheten har godtagit ansökan, och ska avvisa ansökan om deltagaren inte betalar avgiften inom 30 dagar. Den utvärderande behöriga myndigheten ska underrätta deltagaren och kemikaliemyndigheten om detta.

Artikel 5

Validering av ansökan om godkännande eller upptagande i kategori 6 i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012

1.   Om en ansökan om godkännande eller upptagande i kategori 6 i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 som innehåller de uppgifter som krävs i enlighet med artikel 6.1 och 6.2 i den förordningen har godtagits av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 4.2, och avgiften har betalats i enlighet med artikel 4.4, ska den utvärderande behöriga myndigheten validera ansökan inom 30 dagar från betalningen av avgifterna.

2.   Om den utvärderande behöriga myndigheten har fått dokumentationen i enlighet med förordning (EG) nr 1451/2007 från deltagaren men ännu inte accepterat dokumentationen som fullständig enligt artikel 13 i den förordningen, ska den utvärderande behöriga myndigheten validera ansökan senast den 3 januari 2015.

3.   I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska den utvärderande behöriga myndigheten inte bedöma kvaliteten på de uppgifter eller motiveringar som har lämnats in, eller huruvida de är tillräckliga.

4.   Om den utvärderande behöriga myndigheten anser att en ansökan är ofullständig ska den meddela deltagaren vilken kompletterande information som krävs för att ansökan ska kunna valideras samt fastställa en rimlig tidsfrist för inlämnande av denna information. Tidsfristen ska normalt inte överstiga 90 dagar.

Den utvärderande behöriga myndigheten ska inom 30 dagar efter det att den kompletterande informationen inkommit validera ansökan om den anser att den kompletterande information som lämnats in är tillräcklig för att kravet i punkt 2 ska vara uppfyllt.

Den utvärderande behöriga myndigheten ska avvisa ansökan om deltagaren inte lämnar in den begärda informationen inom tidsfristen och ska underrätta deltagaren och kemikaliemyndigheten om detta. I sådana fall ska en del av de avgifter som betalats i enlighet med artikel 80.1 och 80.2 i förordning (EU) nr 528/2012 återbetalas.

När en ansökan har validerats ska den utvärderande behöriga myndigheten utan dröjsmål underrätta deltagaren, kemikaliemyndigheten och andra behöriga myndigheter om detta och ange dagen för valideringen.

Artikel 6

Utvärdering av ansökningar

1.   Denna artikel ska tillämpas när något av följande villkor är uppfyllt:

a)

När en ansökan har validerats enligt artikel 5.

b)

När den utvärderande behöriga myndigheten har accepterat dokumentationen som fullständig enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1451/2007 men ännu inte överlämnat den behöriga myndighetens rapport till kommissionen i enlighet med artikel 14.4 i den förordningen.

c)

När en ansökan om upptagande i kategori 1, 2, 3, 4 eller 5 i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 har godtagits av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 4.2 och avgiften har betalats ut i enlighet med artikel 4.4.

2.   Den utvärderande behöriga myndigheten ska utvärdera ansökan i enlighet med artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) nr 528/2012, och i förekommande fall även eventuella förslag om att anpassa uppgiftskraven som har lämnats in i enlighet med artikel 6.3 i den förordningen och skicka en bedömningsrapport och slutsatserna av sin utvärdering till kemikaliemyndigheten.

3.   Om flera deltagare stöder samma kombination av ämne och produkttyp ska den utvärderande behöriga myndigheten utarbeta endast en bedömningsrapport. Bedömningsrapporten och slutsatserna ska skickas inom någon av följande tidsfrister beroende på vilken som löper ut sist:

a)

365 dagar efter den sista valideringen enligt punkt 1 a, accepterande av dokumentationen som fullständig enligt punkt 1 b eller betalning av den avgift som avses i punkt 1 c, för de aktuella kombinationerna av ämne och produkttyp.

b)

De tidsfrister som anges i bilaga III.

4.   Den utvärderande behöriga myndigheten ska, innan den överlämnar sina slutsatser till kemikaliemyndigheten, ge deltagaren möjlighet att inom 30 dagar lämna skriftliga synpunkter på bedömningsrapporten och slutsatserna av utvärderingen. Den utvärderande behöriga myndigheten ska ta vederbörlig hänsyn till dessa synpunkter när utvärderingen färdigställs.

5.   Om det visar sig att det krävs kompletterande information för att utvärderingen ska kunna genomföras, ska den utvärderande behöriga myndigheten uppmana deltagaren att lämna in denna information inom en angiven tidsfrist och ska informera kemikaliemyndigheten om detta.

Den 365-dagarsperiod som avses i punkt 3 ska avbrytas den dag då begäran görs och ska inte börja löpa igen förrän informationen inkommit. Om det inte är motiverat av de begärda uppgifternas art eller av exceptionella omständigheter får avbrottet inte överstiga följande tidsgränser:

a)

365 dagar i fall då den kompletterande informationen rör frågor som inte tas upp i direktiv 98/8/EG eller den praxis som etablerats i anslutning till tillämpningen av direktivet.

b)

180 dagar i övriga fall.

6.   Om den utvärderande behöriga myndigheten anser att de kumulativa effekterna av användningen av biocidprodukter som innehåller samma eller andra verksamma ämnen inger betänkligheter avseende människors eller djurs hälsa eller miljön ska den dokumentera sina synpunkter i enlighet med kraven i de relevanta delarna av avsnitt II.3 i bilaga XV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (8) och ta med denna dokumentation i sina slutsatser.

7.   Efter slutförd farobedömning ska den utvärderande behöriga myndigheten utan onödigt dröjsmål och senast vid tidpunkten för inlämnandet av bedömningsrapporten enligt punkt 3 vid behov

a)

lägga fram ett förslag till kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 37.1 i förordning (EG) nr 1272/2008, om den anser att ett av kriterierna i artikel 36.1 i samma förordning är uppfyllt och inte vederbörligen beaktas i del 3 i bilaga VI till den förordningen,

b)

samråda med kemikaliemyndigheten om den anser att ett av kriterierna i artikel 5.1 d eller e i förordning (EU) nr 528/2012, eller villkoret i artikel 10.1 d i samma förordning är uppfyllt och inte vederbörligen beaktas i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 eller i den kandidatförteckning som avses i artikel 59.1 i den förordningen.

Artikel 7

Kemikaliemyndighetens yttrande

1.   Denna artikel ska tillämpas när något av följande villkor är uppfyllt:

a)

När den utvärderande behöriga myndigheten har överlämnat en bedömningsrapport enligt artikel 6.2 tillsammans med, i förekommande fall, förslag eller samråd enligt artikel 6.7.

b)

När den behöriga myndighetens rapport har lämnats till kommissionen i enlighet med artikel 14.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 men bedömningsrapporten ännu inte har granskats i ständiga kommittén för biocidprodukter i enlighet med artikel 15.4 i denna förordning.

2.   Efter godtagande av rapporten ska kemikaliemyndigheten utarbeta och lämna till kommissionen ett yttrande om godkännande av kombinationen av ämne och produkttyp eller dess upptagande i kategori 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012, eller båda, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

Kemikaliemyndigheten ska påbörja utarbetandet av yttrandet inom någon av följande tidsfrister beroende på vilken som löper ut sist:

a)

Tre månader efter det att rapporten godtagits.

b)

De tidsfrister som anges i bilaga III.

Kemikaliemyndigheten ska överlämna yttrandet till kommissionen inom 270 dagar efter det att utarbetandet har påbörjats.

Artikel 8

Verksamma ämnen som är kandidatämnen för substitution

1.   När kemikaliemyndigheten utarbetar sitt yttrande enligt artikel 7.2 ska den undersöka om det verksamma ämnet uppfyller något av kriterierna i artikel 10.1 i förordning (EU) nr 528/2012 och redovisa detta i sitt yttrande.

2.   Innan kemikaliemyndigheten lämnar sitt yttrande till kommissionen ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 66 och 67 i förordning (EU) nr 528/2012, göra uppgifter om potentiella kandidatämnen för substitution allmänt tillgängliga under en period på högst 60 dagar, under vilken berörda parter får lämna relevant information, exempelvis om tillgängliga ersättningsämnen. Kemikaliemyndigheten ska ta vederbörlig hänsyn till den information som erhållits när yttrandet färdigställs.

3.   Om det verksamma ämnet är godkänt och uppfyller ett av de kriterier som fastställs i artikel 10.1 i förordning (EU) nr 528/2012, ska det identifieras som ett kandidatämne för substitution i den förordning som antas i enlighet med artikel 89.1 första stycket i samma förordning.

Artikel 9

Kommissionens beslut

Efter mottagande av kemikaliemyndighetens yttrande enligt artikel 7.2, ska kommissionen utan onödigt dröjsmål utarbeta ett utkast till beslut för antagande enligt artikel 89.1 eller, om tillämpligt, artikel 28.1 i förordning (EU) nr 528/2012.

KAPITEL 3

ÄNDRINGAR AV ELEMENT I GRANSKNINGSPROGRAMMET

Artikel 10

Anslutning till eller ersättning av deltagare genom ömsesidig överenskommelse

1.   Rollen som deltagare får övertas eller delas genom ömsesidig överenskommelse mellan en befintlig deltagare och en presumtiv deltagare, under förutsättning att den presumtiva deltagaren har rätt att åberopa alla uppgifter som den befintliga deltagaren har lämnat eller åberopat.

2.   En anmälan enligt denna artikel ska lämnas in gemensamt till kemikaliemyndigheten av den presumtiva och den befintliga deltagaren via det register för biocidprodukter som avses i artikel 71 i förordning (EU) nr 528/2012 (nedan kallat registret) och ska omfatta alla relevanta tillstånd om tillgång.

3.   Efter att ha mottagit en anmälan som uppfyller kraven i punkt 2 ska kemikaliemyndigheten uppdatera informationen i registret om deltagarens identitet.

4.   En person som är etablerad i unionen och har tagit över eller anslutit sig till rollen som deltagare i enlighet med denna artikel ska anses ha lämnat in dokumentation eller ett tillstånd om tillgång till dokumentation i enlighet med artikel 95 i förordning (EU) nr 528/2012.

Artikel 11

Deltagares tillbakadragande

1.   En deltagare ska anses ha dragit tillbaka sitt stöd för en kombination av ämne och produkttyp inom granskningsprogrammet i följande fall:

a)

Om den har informerat kemikaliemyndigheten eller den utvärderande behöriga myndigheten via registret om sin avsikt att dra sig tillbaka.

b)

Om den inte har lämnat in en ansökan inom de tidsfrister som anges i artikel 3.2.

c)

Om ansökan har avvisats i enlighet med artikel 4.1, artikel 4.4 eller artikel 5.4.

d)

Om den inte har lämnat in kompletterande information inom de tidsfrister som anges i artikel 6.5.

e)

Om den på annat sätt har underlåtit att erlägga avgifter som ska betalas till den utvärderande behöriga myndigheten eller till kemikaliemyndigheten.

2.   Ett tillbakadragande ska anses vara rättidigt om det inte sker efter den dag då den utvärderande behöriga myndigheten lämnar den behöriga myndighetens rapport till sökanden i enlighet med artikel 6.4 i denna förordning.

Artikel 12

Följder av ett rättidigt tillbakadragande

1.   Om den utvärderande behöriga myndigheten men inte kemikaliemyndigheten har kännedom om ett rättidigt tillbakadragande, ska den utvärderande behöriga myndigheten utan onödigt dröjsmål underrätta kemikaliemyndigheten om detta via registret.

2.   Om kemikaliemyndigheten har kännedom om ett rättidigt tillbakadragande ska den uppdatera informationen i registret om deltagarens identitet.

3.   Om alla deltagare som stöder samma kombination av ämne och produkttyp har gjort ett rättidigt tillbakadragande från granskningsprogrammet, och om rollen som deltagare för den kombinationen tidigare har övertagits, ska kemikaliemyndigheten underrätta kommissionen om detta via registret.

Artikel 13

Omdefiniering av verksamma ämnen

1.   Om utvärderingen av ett existerande verksamt ämne inte gör det möjligt att dra slutsatser om ämnet så som det identifieras i bilaga II, ska den utvärderande behöriga myndigheten, efter samråd med den berörda deltagaren, fastställa en ny ämnesidentitet. Den utvärderande behöriga myndigheten ska underrätta kemikaliemyndigheten om detta.

2.   Kemikaliemyndigheten ska uppdatera informationen i registret om ämnets identitet.

Artikel 14

Övertagande av rollen som deltagare

1.   Kemikaliemyndigheten ska offentliggöra en öppen inbjudan att ta över rollen som deltagare för en kombination av ämne och produkttyp i följande fall:

a)

Om alla deltagare som stöder samma kombination av ämne och produkttyp har gjort ett rättidigt tillbakadragande i enlighet med artikel 11 och deltagarens roll för den kombinationen inte tidigare har övertagits.

b)

Efter en omdefiniering enligt artikel 13, varvid inbjudan endast ska avse ämnen som omfattas av den befintliga identiteten i bilaga II, men inte av den nya ämnesidentiteten.

2.   Inom 12 månader från dagen för det offentliggörande som avses i punkt 1 får vilken person som helst lämna in en anmälan om kombinationen enligt artikel 17.

3.   Inom 12 månader från dagen för ikraftträdandet av denna förordning får vilken person som helst anmäla en kombination av ämne och produkttyp som är upptagen i del 2 i bilaga II, i enlighet med artikel 17.

Artikel 15

Kombinationer av ämnen och produkttyper som kan tas upp i granskningsprogrammet

Om en biocidprodukt som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 528/2012 och som släpps ut på marknaden består av, innehåller eller bildar ett existerande verksamt ämne som varken är godkänt eller har tagits upp i granskningsprogrammet för produkttypen, och som inte är upptaget i bilaga I till den förordningen, ska ämnet kunna tas upp i granskningsprogrammet för den relevanta produkttypen på någon av följande grunder:

a)

Den person som släpper ut produkten på marknaden har förlitat sig på vägledning offentliggjord av, eller skriftlig rådgivning från, kommissionen eller en behörig myndighet utsedd i enlighet med artikel 26 i direktiv 98/8/EG eller artikel 81 i förordning (EU) nr 528/2012, och den vägledningen eller rådgivningen gav objektivt berättigade skäl att anta att produkten inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 98/8/EG eller för förordning (EU) nr 528/2012 eller att den relevanta produkttypen var en produkttyp för vilken det verksamma ämnet hade anmälts, samt om den vägledningen eller rådgivningen senare ändras i ett beslut antaget i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 528/2012 eller i en ny auktoritativ vägledning offentliggjord av kommissionen.

b)

Ämnet har omfattats av undantaget för livsmedel och foder enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

c)

Biocidprodukten hör enligt förordning (EU) nr 528/2012 till en annan produkttyp än den produkttyp som den tillhörde enligt direktiv 98/8/EG, till följd av en ändring av tillämpningsområdet för dessa produkttyper, och innehåller ett ämne som tagits upp i granskningsprogrammet för den ursprungliga produkttypen men inte för den nya.

Artikel 16

Deklaration om intresse att anmäla

1.   En deklaration om intresse av att anmäla ett ämne som kan tas upp i granskningsprogrammet enligt artikel 15 ska lämnas via registret av den person som har intresse av att anmäla en kombination av ämne och produkttyp till någon av följande mottagare:

a)

Till kommissionen senast 12 månader efter offentliggörandet av det beslut eller den vägledning som avses i artikel 15 a.

b)

Till kemikaliemyndigheten senast 30 oktober 2015 i fall som avses i artikel 15 b.

c)

Till kommissionen senast 30 oktober 2015 i fall som avses i artikel 15 c.

2.   En deklaration ska ange den relevanta kombinationen av ämne och produkttyp. I fall som avses i artikel 15 a ska deklarationen innehålla en underbyggd motivering som visar att alla villkor som anges där är uppfyllda.

3.   Om en deklaration har gjorts i ett fall som avses i artikel 15 a eller c, och kommissionen i samråd med medlemsstaterna finner att punkt 6 inte är tillämplig och, i förekommande fall, att de villkor för anmälan som anges i artikel 15 a är uppfyllda, ska den underrätta kemikaliemyndigheten om detta.

4.   Om deklarationen har gjorts i det fall som avses i artikel 15 b, eller om kommissionen har informerat kemikaliemyndigheten enligt punkt 3 ska kemikaliemyndigheten göra denna information tillgänglig för allmänheten i elektronisk form, med uppgift om relevant kombination av ämne och produkttyp. Vid tillämpningen av denna förordning ska ett offentliggörande som gjorts i enlighet med artikel 3a.3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1451/2007 anses som ett offentliggörande i enlighet med denna punkt.

5.   Inom 6 månader från dagen för ett offentliggörande enligt punkt 4 får den person som har intresse av att anmäla kombinationen av ämne och produkttyp göra detta i enlighet med artikel 17.

6.   I de fall som avses i artikel 15 a och c ska en kombination av ämne och produkttyp anses som anmäld av en deltagare och ska inte komma ifråga för ytterligare anmälan om följande villkor är uppfyllda:

a)

Det relevanta verksamma ämnet har redan tagits upp i granskningsprogrammet.

b)

En av de dokumentationer som lämnats in till den utvärderande medlemsstaten för det relevanta verksamma ämnet innehåller alla uppgifter som krävs för utvärderingen av produkttypen.

c)

Den deltagare som har lämnat in den dokumentationen visar intresse för att stödja kombinationen av ämne och produkttyp.

Artikel 17

Anmälningsförfarande

1.   Anmälningar enligt artikel 14.2 och 14.3 eller artikel 16.5 ska göras till kemikaliemyndigheten via registret.

2.   Anmälan ska lämnas in i Iuclid-format. Den ska innehålla den information som avses i bilaga I.

3.   Om ingen utvärderande behörig myndighet anges i bilaga II för det verksamma ämnet i fråga, ska anmälaren meddela kemikaliemyndigheten namnet på sitt val av behörig myndighet som utsetts i enlighet med artikel 81 i förordning (EU) nr 528/2012, och tillhandahålla en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten medger att utvärdera dokumentationen.

4.   När kemikaliemyndigheten har tagit emot en ansökan ska den underrätta kommissionen om detta och underrätta anmälaren om de avgifter som ska betalas enligt förordning (EU) nr 564/2013. Om anmälaren inte betalar avgifterna inom 30 dagar från mottagandet av denna information ska kemikaliemyndigheten avvisa anmälan och underrätta anmälaren om detta.

5.   När kemikaliemyndigheten har tagit emot avgifterna ska den inom 30 dagar kontrollera om anmälan uppfyller kraven i punkt 2. Om anmälan inte uppfyller dessa krav ska kemikaliemyndigheten bevilja anmälaren en period på 30 dagar för att komplettera eller korrigera anmälan. Efter utgången av den 30-dagarsperioden ska kemikaliemyndigheten inom 30 dagar antingen förklara att anmälan uppfyller kraven i punkt 2 eller avvisa anmälan och underrätta anmälaren och kommissionen om detta.

6.   Beslut som kemikaliemyndigheten fattar enligt punkt 4 eller punkt 5 får överklagas i enlighet med artikel 77 i förordning (EU) nr 528/2012.

7.   Om en anmälan har befunnits uppfylla kraven enligt punkt 5 ska kemikaliemyndigheten utan dröjsmål göra följande:

a)

Om anmälan har lämnats in enligt artikel 14.2 eller 14.3, uppdatera informationen i registret om deltagarens identitet och, i förekommande fall, om ämnets identitet.

b)

Om anmälan har lämnats in enligt artikel 16.5, underrätta kommissionen om att kraven är uppfyllda.

Artikel 18

Upptagande i granskningsprogrammet

Om en kombination av ämne och produkttyp anses ha anmälts i enlighet med artikel 16.6, eller om kemikaliemyndigheten underrättar kommissionen om att kraven är uppfyllda i enlighet med artikel 17.7 b, ska kommissionen ta upp kombinationen av ämne och produkttyp i granskningsprogrammet.

Artikel 19

Information om ämnen som inte längre stöds inom granskningsprogrammet

Om ingen anmälan har mottagits inom den tidsfrist som avses i artikel 16.5, eller om en anmälan som avses i den artikeln har mottagits och senare avvisats av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 17.4 eller 17.5, ska kemikaliemyndigheten underrätta medlemsstaterna om detta via registret och offentliggöra den informationen elektroniskt.

Artikel 20

Kommissionens beslut om ämnen som inte längre stöds inom granskningsprogrammet

Kommissionen ska utarbeta ett utkast till beslut om icke-godkännande i enlighet med artikel 89.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 528/2012 i följande fall:

a)

Om kemikaliemyndigheten underrättar kommissionen om alla deltagarnas rättidiga tillbakadragande i enlighet med artikel 12.3 i denna förordning.

b)

Om ingen person har lämnat in en anmälan inom de tidsfrister som anges i artikel 14.2 eller 14.3, eller om en sådan anmälan har lämnats in och avvisats enligt artikel 17.4 eller 17.5.

c)

Om en anmälan har lämnats in inom de tidsfrister som anges i artikel 14.2 eller 14.3 och har bedömts uppfylla kraven enligt artikel 17.5, men ämnets identitet i anmälan endast omfattar en del av den befintliga identiteten i bilaga II.

I fall som avses i första stycket c ska utkastet till beslut om icke-godkännande omfatta alla ämnen som omfattas av befintlig identitet i bilaga II till denna förordning, men inte av anmälan eller något godkännandebeslut.

KAPITEL 4

ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER

Artikel 21

Övergångsåtgärder för ämnen som avses i artikel 15

1.   En medlemsstat får fortsätta att tillämpa sin nuvarande ordning eller praxis för tillhandahållande på marknaden och användning av en biocidprodukt som består av, innehåller eller bildar ett existerande verksamt ämne som avses i artikel 15 b och c. I sådana fall

a)

får biocidprodukten inte längre tillhandahållas på marknaden med verkan från och med 24 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna förordning,

b)

får användningen av befintliga lager av biocidprodukten fortsätta fram till och med 30 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

2.   En medlemsstat får fortsätta att tillämpa sin nuvarande ordning eller praxis för tillhandahållande på marknaden och användning av en biocidprodukt som består av, innehåller eller bildar ett existerande verksamt ämne som avses i artikel 15 a. I sådana fall

a)

får biocidprodukten inte längre tillhandahållas på marknaden med verkan från och med 24 månader efter något av följande, beroende på vilket som inträffar sist:

i)

Dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

ii)

Anmälan eller offentliggörande av det beslut eller den vägledning som avses i artikel 15 a.

b)

Användningen av befintliga lager av biocidprodukten får fortsätta fram till och med 30 månader efter något av följande, beroende på vilket som inträffar sist:

i)

Dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

ii)

Anmälan eller offentliggörande av det beslut eller den vägledning som avses i artikel 15 a.

3.   En medlemsstat får fortsätta att tillämpa sin nuvarande ordning eller praxis för tillhandahållande på marknaden eller användning av en biocidprodukt som består av, innehåller eller bildar ett existerande verksamt ämne för vilket kemikaliemyndigheten har gjort ett offentliggörande i enlighet med artikel 16.4 för den relevanta produkttypen. I sådana fall

a)

får biocidprodukten inte längre tillhandahållas på marknaden med verkan från och med 12 månader efter den dag då kemikaliemyndigheten har gjort det elektroniska offentliggörande som avses i artikel 19, och

b)

användningen av befintliga lager av biocidprodukten får fortsätta fram till och med 18 månader efter dagen för det offentliggörandet.

Artikel 22

Viktiga användningsområden

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 55.1 i förordning (EU) nr 528/2012 får en medlemsstat som betraktar det existerande verksamma ämnet som viktigt av något av de skäl som avses i artikel 5.2 första stycket b eller c i förordning (EU) nr 528/2012, inom 18 månader från dagen för beslutet om att inte godkänna ett existerande verksamt ämne, lämna in en motiverad ansökan till kommissionen om undantag från artikel 89.2 andra stycket i den förordningen.

2.   Den ansökande medlemsstaten ska lämna in den motiverade ansökan till kemikaliemyndigheten via registret. Om ansökan innehåller konfidentiell information ska den ansökande medlemsstaten samtidigt lämna in en icke-konfidentiell version.

3.   Kemikaliemyndigheten ska göra ansökan eller, i förekommande fall, den icke-konfidentiella versionen, tillgänglig för allmänheten i elektronisk form. Medlemsstaterna eller den som så önskar får lämna synpunkter inom 60 dagar efter offentliggörandet.

4.   Med beaktande av inkomna synpunkter får kommissionen medge undantag från artikel 89.2 andra stycket i förordning (EU) nr 528/2012 och tillåta att biocidprodukter som består av, innehåller eller bildar ämnet tillhandahålls på marknaden i den ansökande medlemsstaten och används i den medlemsstaten i enlighet med nationella regler och på de villkor som anges i punkt 5 och eventuella ytterligare villkor som kommissionen anger.

5.   Den medlemsstat som medges undantaget ska

a)

se till att fortsatt användning begränsas till de fall där och den tid under vilken villkoren i punkt 1 är uppfyllda,

b)

införa lämpliga riskbegränsande åtgärder för att se till att exponering av människor, djur och miljön minimeras,

c)

se till att alternativ undersöks, eller att en ansökan om godkännande av det verksamma ämnet sammanställs för inlämning i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 528/2012 i god tid innan undantaget löper ut.

KAPITEL 5

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Upphävande

Förordning (EG) nr 1451/2007 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 24

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 4 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Mål C-420/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Hamburg – Tyskland) – Söll GmbH mot Tetra GmbH (Utsläppande av biocidprodukter på marknaden – Direktiv 98/8/EG – Artikel 2.1 a – Begreppet biocidprodukter – Produkt som förorsakar flingbildning av skadliga organismer, utan att dessa organismer förstörs, hindras eller oskadliggörs).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014 av den 31 januari 2014 om fastställande av ett förfarande för ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 32, 1.2.2014, s. 3).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 av den 18 juni 2013 om avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 19.6.2013, s. 17).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA I

Information som ska lämnas vid anmälan enligt artikel 17

En anmälan enligt artikel 17 ska innehålla följande information:

1)

Belägg för att ämnet är ett existerande verksamt ämne i den mening som avses i artikel 3.1 d i förordning (EU) nr 528/2012.

2)

Uppgift om den eller de produkttyper som anmälan avser.

3)

Information om alla studier som beställts för ansökan om godkännande eller upptagande i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 samt beräknat datum för deras slutförande.

4)

Den information som avses i avsnitten

a)

1, 2 och 7.1–7.5 i tabellen i avdelning 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 528/2012 för kemiska ämnen,

b)

1, 2 och 6.1–6.4 i tabellen i avdelning 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 528/2012 för mikroorganismer.

5)

Om anmälan har gjorts i ett fall som avses i artikel 15 a, belägg för att ämnet fanns på marknaden som ett verksamt ämne i en biocidprodukt som ingår i den relevanta produkttypen dagen för anmälan eller för offentliggörande av det beslut eller den vägledning som avses i det ledet.


BILAGA II

KOMBINATIONER AV ÄMNEN OCH PRODUKTTYPER SOM INGÅR I GRANSKNINGSPROGRAMMET DEN 4 AUGUSTI 2014

Del 1

Kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper den 4 augusti 2014, exklusive andra nanomaterial än dem som uttryckligen nämns i posterna 1017 och 1019.

Post nummer

Ämnesnamn

Rapporterande medlemsstat

EG-nummer

CAS-nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

2-(2-butoxietoxi)etyl-6-propylpiperonyleter (Piperonylbutoxid/PBO)

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

29

Klorokresol

FR

200-431-6

59-50-7

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Myrsyra

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

40

Propan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Salicylsyra

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etylenoxid

N

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Citronsyra

BE

201-069-1

77-92-9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glykolsyra

LT

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Perättiksyra

FI

201-186-8

79-21-0

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-mjölksyra

DE

201-196-2

79-33-4

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on (Rotenon)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Symklosen

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

113

Cinnamaldehyd/3-fenyl-propen-2-al (Kanelaldehyd)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Hexa-2,4-diensyra (Sorbinsyra)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Glutaral (Glutaraldehyd)

FI

203-856-5

111-30-8

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

154

Klorofen

N

204-385-8

120-32-1

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoxietanol

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

172

Cetylpyridiniumklorid

UK

204-593-9

123-03-5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Koldioxid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Natriumdimetylarsinat (Natriumkakodylat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosylkloramidnatrium (Tosylkloramidnatrium – Kloramin T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaliumdimetylditiokarbamat

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natriumdimetylditiokarbamat

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Natrium-2-bifenylat

ES

205-055-6

132-27-4

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

198

N-(triklorometyltio)ftalimid (Folpet)

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metamnatrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-yl-1H-bensimidazol (Tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cyanamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazin-2-tion (Dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

279

Diklor-N-[(dimetylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)metansulfenamid (Tolylfluanid)

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

283

Terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

288

N-(diklorofluorometyltio)-N′,N′-dimetyl-N-fenylsulfamid (Diklofluanid)

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

289

Koppartiocyanat

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

292

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (d-tetrametrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

958

Kalciumdihydroxid/kalciumhydroxid/släckt kalk

UK

215-137-3

1305-62-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

959

Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk

UK

215-138-9

1305-78-8

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

Dikopparoxid

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

315

2-butanon, peroxid

HU

215-661-2

1338-23-4

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (Diamin)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis(N-metyl)bensamid (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

346

Natriumdikloroisocyanurat, dihydrat

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troklosennatrium

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Mecetroniumetylsulfat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Triklosan

DK

222-182-2

3380-34-5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etylendioxi)dimetanol (reaktionsprodukter av etylenglykol med paraformaldehyd [EGForm])

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt (Natriumpyrition)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamin-3-kloroallylklorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-04

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroximetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

387

N,N'-metylenbismorfolin (MBM)

AT

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

392

Metylenditiocyanat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Silver

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

403

Koppar

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

405

Svaveldioxid

DE

231-195-2

7446-09-05

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Natriumbromid

NL

231-599-9

7647-15-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

432

Natriumhypoklorit

IT

231-668-3

7681-52-9

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Väteperoxid

FI

231-765-0

7722-84-1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

444

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo-[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Silvernitrat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Natriumpersulfat/Natriumperoxidisulfat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455

Kalciumhypoklorit

IT

231-908-7

7778-54-3

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Klor

IT

231-959-5

7782-50-5

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Ammoniumsulfat

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

473

Pyretriner och pyretroider

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Klordioxid

PT

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendazim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Ammoniumbromid

SE

235-183-8

12124-97-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Zinkpyrition (Pyritionzink)

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecylguanidinmonohydroklorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

526

Kalium-2-bifenylat

ES

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

529

Bromklorid

NL

237-601-4

13863-41-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(bensyloxi)metanol

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

534

Bis(1-hydroxi-1H-pyridin-2-tionato-O,S)koppar (Kopparpyrition)

SE

238-984-0

14915-37-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

541

Natrium-p-kloro-m-kresolat

FR

239-825-8

15733-22-9

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glukonsyra, förening med N,N′′-bis(4-klorofenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodometyl)sulfonyl]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat (TCMTB)

N

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyklopent-2-en-1-yl 2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (Pralletrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat (Kaliumsorbat)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

.alfa.,.alfa.′,.alfa.′′-trimetyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol (HPT)

AT

246-764-0

25254-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetyloktadecyl[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578

N′-tert-butyl-N-cyklopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin (Cybutryn)

NL

248-872-3

28159-98-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

588

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (BCDMH/Bromoklorodimetylhydantoin)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea/Isoproturon

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]-1H-imidazol (Imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-kloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetyltiofosfat (Azametifos)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

600

2-bromo-2-(bromometyl)pentandinitril (DBDCB)

CZ

252-681-0

35691-65-7

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

961

Kalciummagnesiumoxid/dolomitkalk

UK

253-425-0

37247-91-9

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

962

Kalciummagnesiumtetrahydroxid/kalciummagnesiumhydroxid/hydratiserad dolomitkalk

UK

254-454-1

39445-23-3

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (Cyfenotrin)

EL

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetyltetradecyl[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

Blandning av cis- och trans-p-mentan-3,8-diol (Citriodiol)

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

614

(RS)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat (Cypermetrin)

BE

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

615

3-fenoxibensyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat (Permetrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

618

1-etynyl-2-metylpent-2-enyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (Empentrin)

BE

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

619

3-jodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumsulfat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

628

1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)

FI

262-104-4

60207-90-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635

Kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC)

IT

263-038-9

61789-18-2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648

4,5-diklor-2-oktylisotiazol-3(2H)-on (4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (DCOIT))

N

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

649

2-klor-N-[[[4-(trifluorometoxi)fenyl]amino]karbonyl]bensamid (Triflumuron)

IT

264-980-3

64628-44-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

656

3,3′-metylenbis[5-metyloxazolidin] (Oxazolidin/MBO)

AT

266-235-8

66204-44-2

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

657

N-cyklopropyl- 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (Cyromazin)

EL

266-257-8

66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

666

.alfa.-cyano-4-fluoro-3-fenoxibensyl 3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat (Cyflutrin)

DE

269-855-7

68359-37-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

667

Alkyl(C12-18)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-18-alkyldimetyl, salter med 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on 1,1-dioxid (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrium N-(hydroximetyl)glycinat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oxider

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Magnesiummonoperoxiftalathexahydrat (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

Margosa, extrakt

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

724

Alkyl(C12-C14)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkyl(C12-C14)etylbensylammoniumklorid (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

744

Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt/Lavandinolja

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

776

1-(3,5-dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenyl)-3-(2,6-difluorobensoyl)urea (Hexaflumuron)

PT

401-400-1

86479-06-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

779

Reaktionsprodukter av glutaminsyra och N-(C12-14-alkyl)propylendiamin (Glukoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftalimido)peroxihexansyra (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butyl-benso[d]isotiazol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-04

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetraklorodekaoxidkomplex (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Silvernatriumvätezirkoniumfosfat

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

sec-butyl-2-(2-hydroxietyl)piperidin-1-karboxylat/Icaridin (Icaridin)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

cis-1-(3-kloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanklorid (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

800

[2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]metyl-(1R)-cis-krysantemat; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]metyl-(1R)-trans-krysantemat (Imiprotrin)

UK

428-790-6

72963-72-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

790

5-klor-2-(4-klorfenoxi)fenol (DCPP)

AT

429-290-0

3380-30-1

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

807

(E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin (Klotianidin)

DE

433-460-1

210880-92-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

952

Bacillus sphaericus 2362, stam ABTS-1743

IT

Mikroorganism

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, stam SA3A

IT

Mikroorganism

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

957

Bacillus subtilis

DE

Mikroorganism

Ej tillämpligt

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928

Blandning av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (Einecs:247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (Einecs:220-239-6) (Blandning av CMIT/MIT)

FR

Blandning

55965-84-9

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

939

Aktiverad klor: blandning av hypoklorsyra och natriumhypoklorit producerad in situ

SK

Blandning

Ej tillämpligt

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813

Peroxioktansyra

FR

Ej tillämpligt

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Silverzeolit

SE

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849

3-fenoxibensyl-(1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (d-Fenotrin)

IE

Ej tillämpligt

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

931

Aminer, N-C12-14(jämnt antal)-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra (Amfolyt 20)

IE

Ej tillämpligt

139734-65-9

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Reaktionsprodukter av 5,5-dimetylhydantoin, 5-etyl-5-metylhydantoin med brom och klor (DCDMH)

NL

Ej tillgängligt

Ej tillgängligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Reaktionsmassa av titandioxid och silverklorid

SE

Ej tillgängligt

Ej tillgängligt

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Reaktionsprodukter av 5,5-dimetylhydantoin, 5-etyl-5-metylhydantoin med klor (DCEMH)

NL

Ej tillgängligt

Ej tillgängligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Silverfosfatglas

SE

Ej tillgängligt

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Silverzinkzeolit

SE

Ej tillgängligt

130328-20-0

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Silverkopparzeolit

SE

Ej tillgängligt

130328-19-7

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Silver adsorberat på kiseldioxid (som ett nanomaterial i form av ett stabilt aggregat med primära partiklar i nanoskala)

SE

Ej tillgängligt

Ej tillgängligt

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

Kiseldioxid (som ett nanomaterial bildat av aggregat och agglomerat)

FR

Ej tillgängligt

68909-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

831

Kiseldioxid (Kiseldioxid/Kiselgur)

FR

Växtskyddsmedel

61790-53-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

854

(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboxylat (blandning av 4 isomerer: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrin)

DE

Växtskyddsmedel

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboxylat (blandning av 2 isomerer: 1R trans: 1R/S endast 1:3) (Esbiotrin)

DE

Växtskyddsmedel

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

848

N-((6-kloro-3-pyridinyl)metyl)-N′-cyano-N-metyletanimidamid (Acetamiprid)

BE

Växtskyddsmedel

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

835

Esfenvalerat/(S)-.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl-(S)-2-(4-klorofenyl)-3-metylbutyrat (Esfenvalerat)

PT

Växtskyddsmedel

66230-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

836

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyano-(3-fenoxifenyl)-metyl-3-(2,2-dikloroetenyl)-2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat (alfa-cypermetrin)

BE

Växtskyddsmedel

67375-30-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-klorofenyl)-1-etoximetyl-5-trifluorometylpyrrol-3-karbonitril (Klorfenapyr)

PT

Växtskyddsmedel

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polymer av N-metylmetanamin (EINECS 204-697-4) med (klorometyl)oxiran (Einecs 203-439-8)/Polymer kvartär ammoniumklorid (PQ Polymer)

HU

Polymer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

863

Monohydroklorid av polymer med N,N′′′-1,6-hexandiylbis[N'-cyanoguanidin] (Einecs 204-032-4) och hexametylendiamin (Einecs 204-679-6)/Polyhexametylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimetylen)-guanylguanidinmonohydroklorid) (PHMB)

FR

Polymer

27083-27-8/32289-58-0

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Poly(hexametylenbiguanid)

FR

Polymer

91403-50-8

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[2-(didecylmetylammonio)etyl]-.omega.-hydroxi-, propanoat (salt) (Bardap 26)

IT

Polymer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecyl-N-dipolyetoxiammoniumborat/Didecylpolyoxetylammoniumborat (Polymerisk betain)

EL

Polymer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 2

Kombinationer av ämnen och produkttyper som inte stöds den 4 augusti 2014

Denna del av denna bilaga omfattar

de kombinationer av ämnen och produkttyper som förtecknas i tabellen nedan, inklusive nanoformer,

varje nanoform av alla kombinationer av ämnen och produkttyper som förtecknas i tabellen i del 1, utom de som anges i tabellen, och

varje nanoform av alla kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper som godkänns senast den 4 augusti 2014, utom dem som uttryckligen är godkända.

De kombinationer av ämnen och produkttyper och nanomaterial som ingår i denna del kommer att bli föremål för ett beslut om icke-godkännande enligt artikel 20 om ingen gör en anmälan inom 12 månader från denna förordnings ikraftträdande i enlighet med artikel 14.3, eller om en sådan anmälan avvisas i enlighet med artikel 17.4 eller 17.5.

Post nummer

Ämnesnamn

Rapporterande medlemsstat

EG-nummer

CAS-nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1021

1,3-dikloro-5,5-dimetylhydantoin (omdefinierat enligt post 152)

NL

204-258-7

118-52-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

166

Cetalkonklorid (se post 948)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

Bensyldimetyl(oktadecyl)ammoniumklorid (se post 948)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Bensododeciniumklorid (se post 948)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Miristalkonklorid (se post 948)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-yl-1H-bensimidazol (Tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Didecyldimetylammoniumbromid (se post 949)

 

219-234-1

2390-68-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384

Dimetyldioktylammoniumklorid (se post 949)

 

226-901-0

5538-94-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

Bensyldodecyldimetylammoniumbromid (se post 948)

 

230-698-4

7281-04-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

Silver

SE

231-131-3

7440-22-4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418

Kiseldioxid – amorf

FR

231-545-4

7631-86-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

449

Kopparsulfat

FR

231-847-6

7758-98-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016

Silverklorid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodometyl)sulfonyl]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587

Decyldimetyldioktylammoniumklorid (se post 949)

 

251-035-5

32426-11-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

Bensyldimetyloleylammoniumklorid (se post 948)

 

253-363-4

37139-99-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

3-fenoxibensyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat (Permetrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637

Kvartära ammoniumföreningar, bensylkokosalkyldimetyl, klorider (se post 948)

 

263-080-8

61789-71-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638

Kvartära ammoniumföreningar, dikokosalkyldimetyl, klorider (se post 949)

 

263-087-6

61789-77-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639

Kvartära ammoniumföreningar, bis(hydrogenerad talgalkyl)dimetyl, klorider (se post 949)

 

263-090-2

61789-80-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 948)

 

264-151-6

63449-41-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668

Kvartära ammoniumföreningar, di-C6-12-alkyldimetyl, klorider (se post 949)

 

269-925-7

68391-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948)

 

270-324-7

68424-84-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C10-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948)

 

273-544-1

68989-00-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oxider

PT

274-687-2

70592-80-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 949)

 

277-453-8

73398-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Divätebis[monoperoxiftalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-)-hexahydrat

PL

279-013-0

14915-85-4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

998

Margosa, extrakt, annat än från kärnor av Azadirachta indica extraherat med vatten och vidare bearbetat med organiska lösningsmedel

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

741

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-18-alkyldimetyl, bromider (se post 948)

 

293-522-5

91080-29-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1,3-dikloro-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion (omdefinierat enligt post 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

778

1-(4-klorofenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol (Tebukonazol)

DK

403-640-2

107534-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805

Reaktionsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuccinat och väteperoxid (Perestan)

HU

432-790-1

Ej tillämpligt

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Alkylbensyldimetylammoniumklorid (Bensalkonklorid (se post 948)

 

Blandning

8001-54-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949

Kvartära ammoniumföreningar (dialkyldimetyl (alkyl från C6-C18, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller metylsulfat) (DDAC)

IT

Blandning av EINECS-listade ämnen

Ej tillämpligt

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

950

Kvartära ammoniumföreningar (alkyltrimetyl (alkyl från C8-C18, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider, eller metylsulfat) (TMAC)

IT

Blandning av EINECS-listade ämnen

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

948

Kvartära ammoniumföreningar (bensylalkyldimetyl (alkyl från C8-C22, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller hydroxid) (BKC)

IT

Blandning av EINECS-listade ämnen

Ej tillämpligt

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

849

3-fenoxibensyl-(1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (d-Fenotrin)

IE

Ej tillämpligt

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1001

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 671)

IT

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1002

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 667)

IT

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1003

Kvartära ammoniumföreningar, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 725)

IT

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1005

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 724)

IT

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1006

Silver-zink-aluminium-borfosfatglas/innehåller glasoxid, silver och zink

SE

Ej tillämpligt

398477-47-9

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1009

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 673)

IT

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

1011

Kvartära ammoniumföreningar, kokosalkyltrimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 635)

IT

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012

Aluminiumnatriumsilikat-silver-zinkkomplex/silver-zink-zeolit

SE

Ej tillämpligt

130328-20-0

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

598

(±)-1-(.beta.-allyloxi-2,4-diklorofenyletyl)imidazol (Iimazalil av teknisk kvalitet)

DE

Växtskyddsmedel

73790-28-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAGA III

Tidsfrister

Produkttyper

Tidsfrister för att lämna in bedömningsrapporten i enlighet med artikel 6.3 b

Tidsfrister för att påbörja utarbetandet av yttrandet i enlighet med artikel 7.2 b

8, 14, 16, 18, 19 och 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 och 5

31.12.2016

31.3.2017

1 och 2

31.12.2018

31.3.2019

6 och 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 och 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 och 22

31.12.2022

31.9.2023


Top