Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2019

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 av den 18 december 2018 om upprättande av en preliminär förteckning över högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål i den mening som avses i artikel 42 i förordning (EU) 2016/2031 och en förteckning över växter för vilka sundhetscertifikat inte krävs för införsel till unionen i den mening som avses i artikel 73 i den förordningen

C/2018/8877

OJ L 323, 19.12.2018, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj

19.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 323/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/2019

av den 18 december 2018

om upprättande av en preliminär förteckning över högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål i den mening som avses i artikel 42 i förordning (EU) 2016/2031 och en förteckning över växter för vilka sundhetscertifikat inte krävs för införsel till unionen i den mening som avses i artikel 73 i den förordningen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artiklarna 42.3 och 73, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 42.3 i förordning (EU) 2016/2031 ska kommissionen anta genomförandeakter på grundval av en preliminär utvärdering i vilka man preliminärt förtecknar de högriskväxter, högriskväxtprodukter eller andra högriskföremål som utgör en oacceptabelt hög skadegörarrisk för unionens territorium.

(2)

Sedan förordning (EU) 2016/2031 antogs har flera preliminära utvärderingar gjorts om huruvida växter och växtprodukter med ursprung i tredje länder utgör en oacceptabelt hög skadegörarrisk för unionens territorium. I dessa utvärderingar konstaterades det att eftersom vissa växter och växtprodukter uppfyller ett eller flera av de kriterier som anges i bilaga III till den förordningen kan de räknas som ”högriskväxter” eller ”högriskväxtprodukter” i den mening som avses i artikel 42 i den förordningen. I samma preliminära riskutvärderingar konstaterades det också att utsäde och in vitro-material av dessa ”högriskväxter” bör uteslutas från tillämpningsområdet för denna förordning eftersom skadegörarrisken ligger på en acceptabel nivå. Vidare bör också växter med naturlig eller artificiell dvärgväxt som avser vedväxter för plantering uteslutas från denna förordnings tillämpningsområde, eftersom import av dessa omfattas av särskilda krav enligt rådets direktiv 2000/29/EG (2) som minskar skadegörarrisken till en acceptabel nivå, och även omfattas av de särskilda kraven i artikel 41 i förordning (EU) 2016/2031 av den 14 december 2019.

(3)

Växter avsedda för plantering, dock inte frön, in-vitro-material och växter med naturlig eller artificiell dvärgväxt som avser vedväxter för plantering av Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L., och växter av Ullucus tuberosus Loz. är kända för att de ofta hyser skadegörare med känd stor påverkan på växtarter som har stor ekonomisk, social eller miljömässig betydelse för unionen. Det är känt att dessa växter ofta hyser skadegörare utan att uppvisa tecken eller symtom på sådana skadegörare, eller med en latenstid innan tecknen eller symtomen visar sig. Det minskar sannolikheten för att de kommer att upptäckas vid offentliga kontroller i samband med införsel till unionens territorium. Dessa växter avsedda för plantering förs dessutom vanligtvis in i unionen i form av buskar eller träd, och de förekommer vanligtvis i unionen i sådan form. Mot bakgrund av detta anses befintliga åtgärder vad gäller införsel av de växter för plantering som förtecknas i bilaga I till denna förordning och växter av Ullucus tuberosus Loz. som har sitt ursprung i ett tredjeland inte vara tillräckliga för att förhindra att skadegörare tar sig in i unionen. Växter för plantering som förtecknas i bilaga I och växter av Ullucus tuberosus Loz. bör därför förtecknas som högriskväxter i den mening som avses i artikel 42.1 i förordning (EU) 2016/2031, och deras införsel till unionens territorium bör preliminärt förbjudas.

(4)

Det är känt att frukt av Momordica L. ofta hyser och fungerar som en betydande spridningsväg för införsel och etablering av skadegöraren Thrips palmi Karny, med känd stor påverkan på växtarter som har stor ekonomisk, social eller miljömässig betydelse för unionens territorium. Denna skadegörare förekommer dock inte i alla tredjeländer eller i alla områden i ett tredjeland där det är känt att den förekommer. Vissa tredje länder har även effektiva riskreducerande åtgärder mot denna skadegörare. Mot denna bakgrund räknas frukt av Momordica L. med ursprung i tredjeländer eller delar därav där det är känt att skadegöraren förekommer och som saknar effektiva riskreducerande åtgärder för denna skadegörare, som högriskväxter, i den mening som avses i artikel 42.1 i förordning (EU) 2016/2031, och därför bör införsel till unionen av dessa växter preliminärt förbjudas.

(5)

Det är känt att trä av Ulmus L. ofta hyser och fungerar som en betydande spridningsväg för införsel och etablering av skadegöraren Saperda tridentata Olivier. Det är känt att skadegöraren har stor påverkan på växtarter som har stor ekonomisk, social eller miljömässig betydelse för unionens territorium. Denna skadegörare förekommer dock inte i alla tredjeländer eller i vissa områden i ett tredjeland där det är känt att den förekommer. Mot denna bakgrund räknas trä av Ulmus L. med ursprung i tredjeländer eller delar därav där det är känt att Saperda tridentata Olivier förekommer, som högriskväxter, i den mening som avses i artikel 42.1 i förordning (EU) 2016/2031. Därför bör införsel till unionen av detta trä tillfälligt förbjudas.

(6)

De växter och växtprodukter som avses i skälen 3, 4 och 5 förtecknas inte i enlighet med artikel 40 i förordning (EU) 2016/2031 eller förtecknas endast med avseende på vissa tredjeländer. Dessutom, och i enlighet med respektive preliminära utvärderingar, omfattas de inte tillräckligt av de krav som avses i artikel 41 i den förordningen vad gäller alla tredjeländer och omfattas inte heller av de tillfälliga åtgärderna i artikel 49 i den förordningen.

(7)

De växter och växtprodukter som avses i skälen 3, 4 och 5 är ännu inte föremål för en heltäckande riskutvärdering som krävs för att avgöra om de utgör en oacceptabelt hög skadegörarrisk till följd av sannolikheten att de hyser EU-karantänskadegörare eller om den risken kan reduceras till en acceptabel nivå med hjälp av vissa åtgärder. Om det förekommer efterfrågan på import av dessa växter och växtprodukter måste en riskutvärdering göras i enlighet med en genomförandeakt som ska antas i enlighet med artikel 42.6 i förordning (EU) 2016/2031.

(8)

Enligt artikel 73 i förordning (EU) 2016/2031 ska kommissionen genom genomförandeakter fastställa att det för övriga växter utöver de växter som ingår i den förteckning som avses i artikel 72.1 att ett sundhetscertifikat krävs för införsel till unionens territorium.

(9)

I de genomförandeakterna bör det emellertid anges att något sundhetscertifikat inte krävs för dessa växter om en utvärdering baserad på uppgifter om skadegörarrisker och erfarenheter från handeln visar att ett sådant certifikat inte är nödvändigt.

(10)

Sedan den förordningen antogs har olika preliminära utvärderingar gjorts om skadegörarrisken och erfarenheterna av handel med flera växter, andra än växter avsedda för plantering, med ursprung i tredjeländer.

(11)

Enligt dessa utvärderingar hyser frukt av Ananas comosus (L.) Merrill, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. och Phoenix dactylifera L. inte EU-karantänskadegörare eller skadegörare som är föremål för åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) 2016/2031, eller allmänt spridda skadegörare som kan påverka växtarter som odlas i unionen. Dessutom har utbrott av skadegörare inte förekommit i samband med införsel av dessa frukter från ett eller flera tredje länder, och inte heller har EU-karantänskadegörare eller skadegörare som omfattas av åtgärder som antagits enligt artikel 30 i den förordningen upprepade gånger påträffats på växterna vid införsel till unionens territorium.

(12)

Eftersom dessa frukter uppfyller alla kriterier i bilaga VI till förordning (EU) 2016/2031 bör inget sundhetscertifikat krävas för införsel av dem till unionens territorium.

(13)

De förteckningar som upprättas enligt artiklarna 42.3 och 73 i förordning (EU) 2016/2031 avser båda importbestämmelser som bygger på liknande kriterier för riskutvärdering som de i bilagorna III och VI till den förordningen. De är inriktade på riskerna med respektive växter och växtprodukter i stället för riskerna med vissa skadegörare. De har utarbetats enligt en gemensam metod för riskutvärdering och bör uppdateras enligt samma metod på grundval av tillgängliga tekniska och vetenskapliga rön. Därför bör de ingå i en förordning.

(14)

Eftersom förordning (EU) 2016/2031 ska tillämpas från och med den 14 december 2019 och för att se till att alla bestämmelser om införsel till unionen av växter tillämpas enhetligt bör denna förordning tillämpas från och med det datumet.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål

De växter, växtprodukter och andra föremål som är upptagna i förteckningen i bilaga I anses vara högriskväxter, högriskväxtprodukter eller andra högriskföremål, i den mening som avses i artikel 42.1 i förordning (EU) 2016/2031, och deras införsel till unionens territorium bör förbjudas i väntan på en riskvärdering.

Artikel 2

Sundhetscertifikat för införsel till unionen av vissa växter

Ett sundhetscertifikat ska krävas för införsel till unionen av andra växter än de som ingår i förteckningen i artikel 72.1 i förordning (EU) 2016/2031.

Frukt som förtecknas i bilaga II ska vara undantagna från detta krav.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).


BILAGA I

Förteckning över högriskväxter, högriskväxtprodukter eller andra högriskföremål, i den mening som avses i artikel 42.1 i förordning (EU) 2016/2031

1.

Växter avsedda för plantering, dock inte frön, in-vitro-material och vedväxter med naturlig eller artificiell dvärgväxt avsedda för plantering med ursprung i tredjeländer och som hör till följande släkten eller arter:

KN-nummer

Beskrivning

ex 0602

Acacia Mill.

ex 0602

Acer L.

ex 0602

Albizia Durazz.

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.

ex 0602

Corylus L.

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus carica L.

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

Jasminum L.

ex 0602

Juglans L.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.

ex 0602

Malus Mill.

ex 0602

Nerium L.

ex 0602

Persea Mill.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

Robinia L.

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

2.

Växter av Ullucus tuberosus som har sitt ursprung i alla tredjeländer

KN-nummer

Beskrivning

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0714 90 20

Ullucus tuberosus Loz.

3.

Frukt av Momordica L. med ursprung i tredjeländer eller delar därav där det är känt att Thrips palmi Karny förekommer och som saknar effektiva riskreducerande åtgärder mot denna skadegörare

KN-nummer

Beskrivning

ex 0709 99 90

Momordica L.

4.

Trä av Ulmus L. med ursprung i tredjeländer eller delar därav där det är känt att Saperda tridentata Olivier förekommer.

KN-nummer

Beskrivning

ex 4403 12 00

ex 4401 22 00

ex 4401 39 00

ex 4403 99 00

ex 4407 99

Ulmus L.


BILAGA II

Förteckning över frukter för vilka sundhetscertifikat inte krävs för införsel till unionen i den mening som avses i artikel 73 i förordning (EU) 2016/2031

KN-nummer

Beskrivning

ex 0804 30 00

Ananas comosus (L.) Merrill

ex 0801 12 00 , ex 0801 19 00

Cocos nucifera L.

ex 0810 60 00

Durio zibethinus Murray

ex 0803 10 10 , ex 0803 90 10

Musa L.

ex 0804 10 00

Phoenix dactylifera L.


Top