Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1221-20190109

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/2019-01-09

02009R1221 — SV — 09.01.2019 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1221/2009

av den 25 november 2009

om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG

(EGT L 342 22.12.2009, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1505 av den 28 augusti 2017

  L 222

1

29.8.2017

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/2026 av den 19 december 2018

  L 325

18

20.12.2018
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1221/2009

av den 25 november 2009

om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EGKAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Härmed inrättas gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning, nedan kallad Emas, där organisationer med säte inom och utanför gemenskapen får delta på frivillig basis.

Emas, som är ett viktigt instrument i handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik, syftar till att främja en ständig förbättring av organisationers miljöprestanda genom att organisationerna inför och tillämpar ett miljöledningssystem, att dessa systems prestanda regelbundet utvärderas på ett systematiskt och objektivt sätt, att det informeras om miljöprestanda, att det förs en öppen dialog med allmänheten och andra intressenter och att de anställda i organisationerna engageras aktivt, samt lämplig fortbildning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  miljöpolicy: en organisations övergripande intentioner och riktlinjer i fråga om miljöprestanda, formellt uttryckt av organisationens högsta ledning, inbegripet uppfyllande av alla tillämpliga lagstadgade miljökrav samt ett åtagande om ständiga förbättringar av miljöprestanda. Den utgör grunden för åtgärder och fastställande av övergripande och detaljerade miljömål.

2.  miljöprestanda: mätbara resultat av en organisations hantering av sina miljöaspekter.

3.  regelefterlevnad: fullständigt uppfyllande av tillämpliga lagstadgade miljökrav, inklusive tillståndsvillkor.

4.  miljöaspekt: en del av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster som påverkar eller kan påverka miljön.

5.  betydande miljöaspekt: en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan.

6.  direkt miljöaspekt: en miljöaspekt som är förknippad med en organisations verksamhet, produkter och tjänster som den har direkt ledningskontroll över.

7.  indirekt miljöaspekt: en miljöaspekt som kan följa av en organisations samverkan med tredje part och som i rimlig grad kan påverkas av organisationen.

8.  miljöpåverkan: varje negativ eller positiv förändring i miljön som helt eller delvis är en följd av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster.

9.  miljöutredning: en inledande heltäckande analys av de miljöaspekter, den miljöpåverkan och den miljöprestanda som är förknippad med organisationens verksamhet, produkter och tjänster.

10.  miljöprogram: en beskrivning av nuvarande eller planerade åtgärder, ansvar och medel för att uppnå övergripande och detaljerade miljömål och tidpunkten för när dessa övergripande och detaljerade miljömål senast ska uppnås.

11.  övergripande miljömål: ett övergripande miljömål som följer av miljöpolicyn och som en organisation bestämmer sig för att uppfylla och som är kvantifierat där så är möjligt.

12.  detaljerat miljömål: ett detaljerat resultatkrav som följer av de övergripande miljömålen, som är tillämpligt på organisationen eller delar därav och som behöver fastställas och uppfyllas för att de övergripande miljömålen ska uppnås.

13.  miljöledningssystem: den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, genomföra, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn samt för att hantera miljöaspekter.

14.  bästa miljöledningspraxis: det mest effektiva sättet för organisationer inom en viss sektor att genomföra miljöledningssystemet och som kan leda till bästa miljöprestanda under givna ekonomiska och tekniska förhållanden.

15.  väsentlig ändring: varje förändring i en organisations verksamhet, struktur, förvaltning, processer, aktiviteter, produkter eller tjänster som har eller kan få betydande inverkan på organisationens miljöledningssystem, miljön och människors hälsa.

16.  intern miljörevision: en systematisk, dokumenterad, regelbunden och objektiv utvärdering av en organisations miljöprestanda och de ledningssystem och processer som upprättats för att skydda miljön.

17.  revisor: en person eller en grupp av personer som ingår i en organisation eller en extern fysisk eller juridisk person, som handlar på den organisationens vägnar och gör en bedömning framför allt av det miljöledningssystem som tillämpas och fastställer överensstämmelsen med organisationens miljöpolicy och miljöprogram, vilket omfattar efterlevnad av de lagstadgade krav som gäller för miljön.

18.  miljöredovisning: utförlig information till allmänheten och andra intressenter om en organisations

a) struktur och verksamhet,

b) miljöpolicy och miljöledningssystem,

c) miljöaspekter och miljöpåverkan,

d) miljöprogram samt övergripande och detaljerade miljömål,

e) miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav enligt bilaga IV.

19.  uppdaterad miljöredovisning: utförlig information till allmänheten och andra intressenter med uppdateringar av den senast godkända miljöredovisningen, endast avseende en organisations miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav enligt bilaga IV.

20. miljökontrollant:

a) ett organ för bedömning av överensstämmelse enligt definitionen i förordning (EG) nr 765/2008 eller en förening eller grupp av sådana organ som har fått ackreditering i enlighet med den här förordningen, eller

b) en fysisk eller juridisk person eller en förening eller grupp av sådana personer som har fått licens att bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet i enlighet med den här förordningen.

21.  organisation: företag, bolag, firma, rörelse, myndighet eller institution, med säte inom eller utanför gemenskapen, eller en del av eller en kombination av dessa, oavsett om de är juridiska personer eller ej, offentliga eller privata, som har sina egna funktioner och sin egen administration.

22.  anläggning: en bestämd geografisk plats som står under en organisations kontroll och som omfattar verksamhet, produkter och tjänster, inklusive all infrastruktur, utrustning och material; en anläggning är den minsta enhet som kan vara föremål för registrering.

23.  grupp: grupp av oberoende organisationer som är knutna till varandra genom geografisk närhet eller affärsverksamhet och som gemensamt genomför miljöledningssystemet.

24.  kontroll: den bedömning av överensstämmelse som genomförs av en miljökontrollant för att visa om en organisations miljöutredning, miljöpolicy, miljöledningssystem och interna miljörevision samt dess genomförande uppfyller kraven i denna förordning.

25.  godkännande: bekräftelse av den miljökontrollant som har utfört kontrollen att informationen och uppgifterna i en organisations miljöredovisning och uppdaterade miljöredovisning är tillförlitliga, trovärdiga och korrekta och uppfyller kraven i denna förordning.

26.  tillsynsmyndigheter: de behöriga myndigheter som av medlemsstaterna utsetts att spåra, förebygga och utreda överträdelser av tillämpliga lagstadgade miljökrav och vid behov vidta tillsynsåtgärder.

27.  indikator för miljöprestanda: en specifik indikator som gör det möjligt att mäta en organisations miljöprestanda.

28. små organisationer:

a) mikroföretag samt små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag ( 1 ), eller

b) lokala myndigheter vars förvaltning omfattar mindre än 10 000 invånare eller andra offentliga myndigheter som har färre än 250 anställda och en årlig budget på högst 50 miljoner EUR, eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR per år, däribland alla följande:

i) Statliga eller andra offentliga förvaltningar, eller offentliga rådgivande organ på nationell, regional eller lokal nivå.

ii) Fysiska eller juridiska personer som har offentliga förvaltningsuppgifter enligt nationell lagstiftning, inbegripet särskilda uppgifter, verksamheter eller tjänster som rör miljön.

iii) Fysiska eller juridiska personer som har offentligt ansvar eller offentliga uppgifter eller som tillhandahåller offentliga tjänster som rör miljön under överinseende av ett organ eller en person som avses i led b:

29.  företagsregistrering: en enda registrering för samtliga eller några av anläggningarna i en organisation med anläggningar belägna i en eller flera medlemsstater eller tredjeländer.

30.  ackrediteringsorgan: ett nationellt ackrediteringsorgan som utsetts enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 765/2008 och som ansvarar för ackreditering av och tillsyn över miljökontrollanter.

31.  licensieringsorgan: ett organ som utsetts i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 765/2008 och som är ansvarigt för att utfärda licenser till och utöva tillsyn över miljökontrollanter.KAPITEL II

REGISTRERING AV ORGANISATIONER

Artikel 3

Fastställande av det behöriga organet

1.  Ansökan om registrering från organisationer i en medlemsstat ska göras hos ett behörigt organ i den medlemsstaten.

2.  En organisation med anläggningar belägna i en eller flera medlemsstater eller tredjeländer får ansöka om en enda företagsregistrering för alla eller vissa av dessa anläggningar.

Ansökan om en företagsregistrering ska göras hos ett behörigt organ i den medlemsstat där organisationens huvudkontor eller ledningscentral som utsetts för tillämpning av denna punkt ligger.

3.  Ansökan om registrering från organisationer utanför gemenskapen, inbegripet företagsregistrering som endast gäller anläggningar belägna utanför gemenskapen, ska göras till ett behörigt organ i en medlemsstat som tillhandhåller registrering av organisationer utanför gemenskapen i enlighet med artikel 11.1 andra stycket.

Dessa organisationer ska se till att den miljökontrollant som kommer att utföra kontrollen och godkänna organisationens miljöledningssystem är ackrediterad eller har erhållit licens i den medlemsstat där organisationen ansöker om registrering.

Artikel 4

Förberedelse för registrering

1.  Organisationer som vill bli registrerade för första gången ska

a) genomföra en miljöutredning av organisationens alla miljöaspekter i enlighet med kraven i bilaga I och i punkt A.3.1 i bilaga II,

b) mot bakgrund av miljöutredningens resultat, utveckla och genomföra ett miljöledningssystem som omfattar alla de krav som avses i bilaga II och som i förekommande fall beaktar bästa miljöledningspraxis för den relevanta sektor som avses i artikel 46.1 a,

c) utföra en intern revision i enlighet med de krav som anges i punkt A.5.5 i bilaga II och bilaga III,

d) utarbeta en miljöredovisning i enlighet med bilaga IV. Om sådana referensdokument som avses i artikel 46 finns för den specifika sektorn, ska bedömningen av organisationens miljöprestanda göras mot bakgrund av dokumentet i fråga.

2.  Organisationer får använda det stöd som avses i artikel 32 och som är tillgängligt i den medlemsstat där organisationen ansöker om registrering.

3.  Organisationer som har ett certifierat miljöledningssystem, erkänt i enlighet med artikel 45.4, ska inte vara tvungna att genomföra de delar som har erkänts som likvärdiga med denna förordning.

4.  Organisationer ska tillhandahålla faktaunderlag eller dokument som styrker att organisationen uppfyller alla tillämpliga lagstadgade miljökrav.

Organisationer får begära upplysningar från den eller de behöriga tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 32, eller från miljökontrollanten.

Organisationer utanför gemenskapen ska också hänvisa till de lagstadgade miljökrav som är tillämpliga på liknande organisationer i de medlemsstater där de avser att lämna in en ansökan.

Om sådana särskilda referensdokument som avses i artikel 46 finns för den specifika sektorn, ska bedömningen av organisationens miljöprestanda göras mot bakgrund av dokumentet i fråga.

5.  Den inledande miljöutredningen, miljöledningssystemet, revisionsprocessen och dess genomförande ska kontrolleras av en ackrediterad eller licensierad miljökontrollant, och miljöredovisningen ska godkännas av den miljökontrollanten.

Artikel 5

Registreringsansökan

1.  Varje organisation som uppfyller kraven i artikel 4 får ansöka om registrering.

2.  Registreringsansökan ska göras hos det behöriga organ som fastställs i enlighet med artikel 3 och ska innehålla följande:

a) Den godkända miljöredovisningen i elektroniskt eller tryckt format.

b) Den deklaration som avses i artikel 25.9, undertecknad av den miljökontrollant som har godkänt miljöredovisningen.

c) En ifylld blankett, som innehåller åtminstone de minimiuppgifter som anges i bilaga VI.

d) Kvitto på betalning av eventuella gällande avgifter.

3.  Ansökan ska avfattas på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där organisationen ansöker om registrering.KAPITEL III

REGISTRERADE ORGANISATIONERS SKYLDIGHETER

Artikel 6

Förnyelse av Emas-registrering

1.  En registrerad organisation ska minst vart tredje år

a) låta kontrollera miljöledningssystemet och revisionsprogrammet i sin helhet samt dess genomförande,

b) utarbeta miljöredovisningen i enlighet med de krav som anges i bilaga IV och få den godkänd av en miljökontrollant,

c) sända den godkända miljöredovisningen till det behöriga organet,

d) till det behöriga organet sända en ifylld blankett, som innehåller åtminstone de minimiuppgifter som anges i bilaga VI,

e) i förekommande fall, betala en avgift för förnyad registrering till det behöriga organet.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, ska en registrerad organisation under de mellanliggande åren

a) i enlighet med revisionsprogrammet utföra en intern revision av dess miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav i enlighet med bilaga III,

b) utarbeta en uppdaterad miljöredovisning i enlighet med de krav som anges i bilaga IV och få den godkänd av en miljökontrollant,

c) sända den godkända uppdaterade miljöredovisningen till det behöriga organet,

d) till det behöriga organet sända en ifylld blankett, som innehåller åtminstone de minimiuppgifter som anges i bilaga VI,

e) i förekommande fall, betala en avgift för fortsatt registrering till det behöriga organet.

3.  Registrerade organisationer ska göra sin miljöredovisning och uppdaterade miljöredovisning tillgänglig för allmänheten inom en månad efter registreringen och inom en månad efter det att registreringen har förnyats.

Registrerade organisationer får uppfylla det kravet genom att ge tillgång till miljöredovisningen och den uppdaterade miljöredovisningen på begäran eller genom att skapa länkar till webbplatser där dessa redovisningar är tillgängliga.

Registrerade organisationer ska i de blanketter som återges i bilaga VI ange hur de ger allmänheten tillgång till informationen.

Artikel 7

Undantag för små organisationer

1.  Behöriga organ ska på begäran av en liten organisation förlänga det treåriga intervall som avses i artikel 6.1 till högst fyra år eller det ettåriga intervall som avses i artikel 6.2 till högst två år för den organisationen, under förutsättning att den miljökontrollant som har kontrollerat organisationen bekräftar att alla följande villkor är uppfyllda:

a) Inga betydande miljörisker föreligger.

b) Organisationen har inga planer på väsentliga ändringar i den mening som avses i artikel 8.

c) Det föreligger inga betydande lokala miljöproblem som organisationen bidrar till.

För att lämna in den begäran som avses i första stycket får organisationen använda de blanketter som återges i bilaga VI.

2.  Det behöriga organet ska avslå begäran om villkoren i punkt 1 inte är uppfyllda. Det ska lämna en utförlig motivering till organisationen.

3.  Organisationer som medgivits en förlängning på upp till två år som avses i punkt 1 ska skicka den icke-godkända uppdaterade miljöredovisningen till det behöriga organet varje år de är undantagna från kravet att ha en godkänd uppdaterad miljöredovisning.

Artikel 8

Väsentliga ändringar

1.  Om en registrerad organisation planerar att göra väsentliga ändringar, ska organisationen göra en kompletterande miljöutredning av dessa ändringar, inklusive deras miljöaspekter och miljöpåverkan.

2.  Efter miljöutredningen av ändringar ska organisationen uppdatera den inledande miljöutredningen och ändra organisationens miljöpolicy, miljöprogrammet och miljöledningssystemet samt revidera och uppdatera miljöredovisningen i sin helhet i enlighet därmed.

3.  Alla handlingar som ändras och uppdateras enligt punkt 2 ska kontrolleras och godkännas inom sex månader.

4.  Efter godkännande ska organisationen meddela ändringarna till det behöriga organet med hjälp av blanketten i bilaga VI och göra ändringarna tillgängliga för allmänheten.

Artikel 9

Intern miljörevision

1.  En registrerad organisation ska upprätta ett revisionsprogram som säkerställer att alla organisationens verksamheter, under en tidsperiod på högst tre år eller fyra år om undantaget som anges i artikel 7 tillämpas, genomgår en intern miljörevision enligt de krav som anges i bilaga III.

2.  Revisionen ska utföras av revisorer som enskilt eller tillsammans har den nödvändiga kompetensen för att utföra dessa uppgifter och som är tillräckligt oberoende av de verksamheter de granskar för att kunna göra en objektiv bedömning.

3.  I organisationens miljörevisionsprogram ska det fastställas mål för varje revision eller revisionsperiod samt revisionsfrekvens för varje enskild verksamhet.

4.  Revisorerna ska utarbeta en skriftlig revisionsrapport i slutet av varje revision eller revisionsperiod.

5.  Revisorn ska underrätta organisationen om iakttagelser och slutsatser från revisionen.

6.  Efter revisionsprocessen ska organisationen utarbeta och genomföra en lämplig handlingsplan.

7.  Organisationen ska införa lämpliga rutiner som säkerställer att revisionsresultaten följs upp.

Artikel 10

Användning av Emas-logotypen

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 35.2 får den Emas-logotyp som anges i bilaga V användas endast av registrerade organisationer och endast så länge deras registrering är giltig.

Organisationens registreringsnummer ska alltid anges på logotypen.

2.  Emas-logotypen ska endast användas i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i bilaga V.

3.  En organisation som, i enlighet med artikel 3.2, väljer att inte inkludera alla sina anläggningar i en företagsregistrering, ska se till att det i kontakterna med allmänheten och i användningen av Emas-logotypen tydligt framgår vilka anläggningar som omfattas av registreringen.

4.  Emas-logotypen får inte användas

a) på produkter eller deras förpackningar, eller

b) tillsammans med jämförande påståenden om andra verksamheter och tjänster eller på ett sätt som kan leda till sammanblandning med produktrelaterade miljömärken.

5.  All miljöinformation som offentliggörs av en registrerad organisation får förses med Emas-logotypen, under förutsättning att denna information innehåller en hänvisning till organisationens senaste miljöredovisning eller uppdaterade miljöredovisning från vilken informationen har hämtats och att en miljökontrollant har godkänt informationen som

a) korrekt,

b) belagd och kontrollerbar,

c) relevant och ingående i korrekt sammanhang,

d) representativ för organisationens allmänna miljöprestanda,

e) svår att feltolka, och

f) väsentlig med avseende på den totala miljöpåverkan.KAPITEL IV

REGLER FÖR BEHÖRIGA ORGAN

Artikel 11

Utseende av behöriga organ och deras roll

1.  Medlemsstaterna ska utse behöriga organ som ska ansvara för registrering av organisationer med säte i gemenskapen i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna får föreskriva att de behöriga organ som de utser ska tillhandhålla och ansvara för registreringen av organisationer med säte utanför gemenskapen i enlighet med den här förordningen.

De behöriga organen ska kontrollera nya och befintliga registreringar av organisationer, inbegripet tillfälliga och permanenta avregistreringar.

2.  Behöriga organ får vara nationella, regionala eller lokala.

3.  De behöriga organens sammansättning ska säkerställa deras självständighet och neutralitet.

4.  Behöriga organ ska ha tillräckliga resurser, både ekonomiska och personella, för att kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

5.  Behöriga organ ska tillämpa denna förordning på ett enhetligt sätt och medverka i regelbunden inbördes utvärdering enligt artikel 17.

Artikel 12

Skyldigheter i fråga om registreringsförfarandet

1.  Behöriga organ ska fastställa rutiner för registrering av organisationer. De ska särskilt fastställa regler för att

a) behandla anmärkningar från intressenter, inklusive ackrediterings- och licensieringsorgan och behöriga tillsynsmyndigheter samt organisationernas intresseorgan, avseende sökande eller registrerade organisationer,

b) avslå registreringsansökningar och för att tillfälligt eller permanent avregistrera organisationer, och

c) behandla överklaganden och klagomål mot deras beslut.

2.  Behöriga organ ska upprätta och föra ett register över organisationer som är registrerade i deras medlemsstater, inklusive uppgifter om hur man kan få tillgång till deras miljöredovisning eller uppdaterade miljöredovisning, och i händelse av ändringar, uppdatera registret varje månad.

Registret ska vara tillgängligt för allmänheten på en webbplats.

3.  Behöriga organ ska varje månad, direkt eller via de nationella myndigheterna i enlighet med den berörda medlemsstatens beslut, underrätta kommissionen om ändringar i det register som avses i punkt 2.

Artikel 13

Registrering av organisationer

1.  Behöriga organ ska behandla ansökningar om registrering av organisationer i enlighet med de rutiner som fastställts för detta.

2.  När en organisation ansöker om registrering ska det behöriga organet registrera organisationen och ge den ett registreringsnummer om alla följande villkor är uppfyllda:

a) Det behöriga organet har mottagit en registreringsansökan som innehåller alla de handlingar som anges i artikel 5.2 a–d.

b) Det behöriga organet har försäkrat sig om att kontrollen och godkännandet har utförts i enlighet med artiklarna 25, 26 och 27.

c) Det behöriga organet är på grundval av inkommet faktaunderlag, t.ex. genom en skriftlig rapport från den behöriga tillsynsmyndigheten förvissat om att det inte finns några belägg för överträdelse av tillämpliga lagstadgade miljökrav.

d) Det finns inga relevanta klagomål från intressenter eller klagomål har lösts på ett tillfredställande sätt.

e) Det behöriga organet är på grundval av inkommet underlag förvissat om att organisationen uppfyller alla krav i den här förordningen.

f) Det behöriga organet har i förekommande fall mottagit en registreringsavgift.

3.  Det behöriga organet ska informera organisationen om att den har registrerats och ge organisationen dess registreringsnummer och Emas-logotypen.

4.  Om ett behörigt organ kommer fram till att en sökande organisation inte uppfyller kraven i punkt 2 ska organet avslå organisationens registreringsansökan och lämna en utförlig motivering till organisationen.

5.  Om ett behörigt organ tar emot en skriftlig tillsynsrapport från ackrediterings- eller licensieringsorganet som visar att miljökontrollantens verksamhet inte har utförts tillräckligt väl för att säkerställa att den sökande organisationen uppfyller kraven i denna förordning, ska registreringsansökan avslås. Det behöriga organet ska uppmana organisationen att lämna in en ny registreringsansökan.

6.  Det behöriga organet ska rådgöra med de berörda parterna inklusive organisationen för att få tillräckligt underlag för beslut om avslag på en organisations registreringsansökan.

Artikel 14

Förnyelse av organisationens registrering

1.  Ett behörigt organ ska förnya organisationens registrering om alla följande villkor är uppfyllda:

a) Det behöriga organet har mottagit en godkänd miljöredovisning i enlighet med artikel 6.1 c, en godkänd uppdaterad miljöredovisning i enlighet med artikel 6.2 c eller en icke-godkänd uppdaterad miljöredovisning i enlighet med artikel 7.3.

b) Det behöriga organet har mottagit en ifylld blankett, som innehåller åtminstone de minimiuppgifter som anges i bilaga VI, i enlighet med artikel 6.1 d och 6.2 d.

c) Det behöriga organet har inga belägg för att kontrollen och godkännandet inte har utförts i enlighet med artiklarna 25, 26 och 27.

d) Det behöriga organet har inga belägg för att organisationen inte skulle ha följt tillämpliga lagstadgade miljökrav.

e) Det finns inga relevanta klagomål från intressenter eller klagomål har lösts på ett tillfredställande sätt.

f) Det behöriga organet är på grundval av inkommet underlag förvissat om att organisationen uppfyller alla krav i den här förordningen.

g) Det behöriga organet har i förekommande fall mottagit en avgift för förnyad registrering.

2.  Behöriga organ ska informera organisationen om att dess registrering har förnyats.

Artikel 15

Tillfällig eller permanent avregistrering av organisationer

1.  Om ett behörigt organ anser att en registrerad organisation inte uppfyller kraven i denna förordning, ska organet ge organisationen möjlighet att lämna synpunkter i frågan. Om organisationen inte lämnar ett tillfredsställande svar, ska den avregistreras tillfälligt eller permanent.

2.  Om ett behörigt organ tar emot en skriftlig tillsynsrapport från ackrediterings- eller licensieringsorganet som visar att miljökontrollantens verksamhet inte har utförts tillräckligt väl för att garantera att den registrerade organisationen uppfyller kraven i denna förordning, ska organisationen avregistreras tillfälligt.

3.  En registrerad organisation ska tillfälligt eller permanent avregistreras, beroende på vad som är lämpligt, om den underlåter att inom två månader efter begäran inlämna något av följande till det behöriga organet:

a) Den godkända miljöredovisningen, en uppdaterad miljöredovisning eller den undertecknade deklaration som avses i artikel 25.9.

b) En ifylld blankett, som innehåller åtminstone de minimiuppgifter som anges i bilaga VI, från organisationen.

4.  Om ett behörigt organ genom en skriftlig rapport från den behöriga tillsynsmyndigheten informeras om att en organisation har brutit mot något tillämpligt lagstadgat miljökrav, ska organet avregistrera organisationen tillfälligt eller permanent, beroende på vad som är lämpligt.

5.  Om ett behörigt organ beslutar om tillfällig eller permanent avregistrering ska det åtminstone ta hänsyn till följande:

a) De miljöeffekter som blir följden om organisationen inte uppfyller kraven enligt denna förordning.

b) Möjligheten att förutse att organisationen inte uppfyller kraven enligt denna förordning, eller de omständigheter som ledde till detta.

c) Tidigare fall då organisationen inte har uppfyllt kraven enligt denna förordning.

d) Särskilda omständigheter som rör organisationen.

6.  Det behöriga organet ska rådgöra med de berörda parterna inklusive organisationen själv för att få tillräckligt underlag för beslut om tillfällig eller permanent avregistrering av en organisation.

7.  Om det behöriga organet på annat sätt än genom ackrediterings- eller licensieringsorganets skriftliga tillsynsrapport har belägg för att miljökontrollantens verksamhet inte har utförts tillräckligt väl för att säkerställa att kraven i denna förordning uppfylls av organisationen, ska det behöriga organet rådgöra med det ackrediterings- eller licensieringsorgan som utövar tillsyn över miljökontrollanten.

8.  Det behöriga organet ska motivera eventuella åtgärder som vidtas.

9.  Det behöriga organet ska förse organisationen med relevant information om samråden med berörda parter.

10.  En tillfällig avregistrering av en organisation ska upphävas om det behöriga organet har fått betryggande information om att organisationen uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 16

Forum av behöriga organ

1.  Ett forum av behöriga organ från alla medlemsstater, nedan kallat forumet av behöriga organ, ska inrättas av de behöriga organen och sammanträda minst en gång per år i närvaro av en företrädare för kommissionen.

Forumet av behöriga organ ska anta sin egen arbetsordning.

2.  Behöriga organ från varje medlemsstat ska delta i forumet av behöriga organ. Om flera behöriga organ inrättas inom en medlemsstat, ska lämpliga åtgärder vidtas för att se till att alla dessa informeras om den verksamhet som forumet av behöriga organ bedriver.

3.  Forumet av behöriga organ ska utarbeta riktlinjer för att säkerställa en konsekvent tillämpning av de rutiner som gäller för registrering av organisationer enligt denna förordning, inklusive förnyelse av registrering samt tillfällig och permanent avregistrering av organisationer, i och utanför gemenskapen.

Forumet av behöriga organ ska överlämna riktlinjerna och dokument om inbördes utvärdering till kommissionen.

4.  Riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av forumet av behöriga organ ska om så är lämpligt föreslås av kommissionen för antagande i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 49.3.

Dessa dokument ska göras tillgängliga för allmänheten.

Artikel 17

Inbördes utvärdering av behöriga organ

1.  Forumet av behöriga organ ska organisera en inbördes utvärdering för att bedöma om varje behörigt organ tillämpar registreringssystemet i enlighet med denna förordning och för att utarbeta en enhetlig modell för tillämpning av reglerna om registrering.

2.  Den inbördes utvärderingen ska utföras regelbundet, åtminstone vart fjärde år, och ska innehålla en bedömning av de bestämmelser och förfaranden som anges i artiklarna 12, 13 och 15. Alla behöriga organ ska delta i den inbördes utvärderingen.

3.  Kommissionen ska fastställa rutiner för utförande av den inbördes utvärderingen, inklusive lämpliga rutiner för överklagande av beslut som fattas till följd av den inbördes utvärderingen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 49.3.

4.  De förfaranden som avses i punkt 3 ska fastställas innan den första inbördes utvärderingen äger rum.

5.  Forumet av behöriga organ ska regelbundet sända en rapport om den inbördes utvärderingen till kommissionen och till den kommitté som inrättats enligt artikel 49.1.

Rapporten ska göras tillgänglig för allmänheten sedan den godkänts av forumet av behöriga organ och den kommitté som avses i det första stycket.KAPITEL V

MILJÖKONTROLLANTER

Artikel 18

Miljökontrollanters uppgifter

1.  Miljökontrollanter ska bedöma om en organisations miljöutredning, miljöpolicy, ledningssystem, revisionsförfaranden och genomförandet av dessa uppfyller kraven i denna förordning.

2.  Miljökontrollanter ska kontrollera följande:

a) Organisationens efterlevnad av alla krav i denna förordning i fråga om den inledande miljöutredningen, miljöledningssystemet, miljörevisionen och dess resultat samt miljöredovisningen eller den uppdaterade miljöredovisningen.

b) Organisationens efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav på gemenskapsnivå eller på nationell, regional eller lokal nivå.

c) Organisationens ständiga förbättring av miljöprestanda.

d) Tillförlitligheten, trovärdigheten och korrektheten hos uppgifter och information i följande dokument:

i) Miljöredovisningen.

ii) Den uppdaterade miljöredovisningen.

iii) All miljöinformation som ska godkännas.

3.  Miljökontrollanter ska särskilt kontrollera att den inledande miljöutredningen eller miljörevisionsförfaranden och andra rutiner som tillämpas av organisationen är lämpliga, utan att i onödan upprepa dessa rutiner.

4.  Miljökontrollanter ska kontrollera om resultaten av internrevisionen är tillförlitliga. De kan vid behov använda sig av stickprovskontroller för detta ändamål.

5.  Vid kontrollen i samband med förberedelse för registrering av en organisation ska miljökontrollanten särskilt kontrollera att minst följande krav uppfylls av organisationen:

a) Det finns ett miljöledningssystem som fungerar fullt ut i enlighet med bilaga II.

b) Det finns ett fullständigt planerat revisionsprogram som har tagits i bruk i enlighet med bilaga III och som omfattar åtminstone den mest betydande miljöpåverkan.

c) Ledningens genomgång som avses i del A i bilaga II är slutförd.

d) En miljöredovisning har utarbetats i enlighet med bilaga IV och, i förekommande fall, har hänsyn tagits till sektorspecifika referensdokument.

6.  Vid kontrollen i samband med förnyelse av registrering enligt artikel 6.1 ska miljökontrollanten kontrollera att följande krav uppfylls av organisationen:

a) Organisationen har ett fullt fungerande miljöledningssystem i enlighet med bilaga II.

b) Organisationen har ett fullt fungerande planerat revisionsprogram, med minst en revisionsperiod genomförd i enlighet med bilaga III.

c) Organisationen har slutfört en genomgång utförd av ledningen.

d) Organisationen har utarbetat en miljöredovisning i enlighet med bilaga IV och, i förekommande fall, tagit hänsyn till sektorspecifika referensdokument.

7.  Vid kontrollen i samband med förnyelse av registrering enligt artikel 6.2 ska miljökontrollanten kontrollera att minst följande krav uppfylls av organisationen:

a) Organisationen har genomfört en intern revision av miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav i enlighet med bilaga III.

b) Organisationen uppvisar en fortlöpande efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav och en ständig förbättring av miljöprestanda.

c) Organisationen har utarbetat en uppdaterad miljöredovisning i enlighet med bilaga IV och, i förekommande fall, tagit hänsyn till sektorspecifika referensdokument.

Artikel 19

Kontrollfrekvens

1.  Miljökontrollanten ska i samråd med organisationen utforma ett program som säkerställer kontrollen av alla faktorer som krävs för registrering och förnyelse av registrering enligt artiklarna 4, 5 och 6.

2.  Miljökontrollanten ska med intervall på högst tolv månader godkänna all uppdaterad information i miljöredovisningen eller den uppdaterade miljöredovisningen.

När det är relevant ska det undantag som anges i artikel 7 tillämpas.

Artikel 20

Krav på miljökontrollanter

1.  Den som vill bli ackrediterad eller licensierad miljökontrollant i enlighet med denna förordning ska lämna in en ansökan till det ackrediterings- eller licensieringsorgan från vilket ackreditering eller licens söks.

I ansökan ska den sökta ackrediteringens eller licensens omfattning anges genom hänvisning till näringsgrensindelningen i förordning (EG) nr 1893/2006 ( 2 ).

2.  Miljökontrollanten ska för ackrediterings- eller licensieringsorganet på lämpligt sätt styrka sin kunskap, inklusive sakkunskap, erfarenhet och tekniska kompetens som är relevant för den omfattning som den sökta ackrediteringen eller licensen avser inom följande områden:

a) Denna förordning.

b) Den allmänna funktionen hos miljöledningssystem.

c) Relevanta sektorspecifika referensdokument, utgivna av kommissionen enligt artikel 46, för tillämpning av denna förordning.

d) De krav i lagar och andra författningar som är relevanta för den verksamhet som ska kontrolleras och godkännas.

e) Miljöaspekter och miljöpåverkan, inbegripet miljödimensionen av hållbar utveckling.

f) Miljörelaterade tekniska aspekter av den verksamhet som ska kontrolleras och godkännas.

g) Den allmänna funktionen hos den verksamhet som ska kontrolleras och godkännas, i syfte att bedöma ledningssystemets lämplighet när det gäller hur organisationen och dess produkter, tjänster och verksamhet interagerar med miljön, däribland minst följande:

i) Teknik som organisationen använder.

ii) Terminologi och verktyg som används i verksamheten.

iii) Operativa verksamheter och utmärkande egenskaper för deras interaktion med miljön.

iv) Metoder för bedömning av betydande miljöaspekter.

v) Teknik för kontroll och begränsning av utsläpp.

h) Krav och metoder för miljörevision, inbegripet förmågan att genomföra effektiva revisioner av ett miljöledningssystem, identifiera relevanta iakttagelser och slutsatser samt utarbeta och presentera revisionsrapporter, både muntligt och skriftligt, baserade på en god dokumentation av revisionen.

i) Informationsrevision, miljöredovisningen och den uppdaterade miljöredovisningen i samband med hantering, lagring och bearbetning av data, presentation av data i skriftlig och grafisk form för bedömning av eventuella datafel, användning av antaganden och uppskattningar.

j) Miljödimensionen av produkter och tjänster, inbegripet miljöaspekter och miljöprestanda under och efter användningen, och fullständigheten i uppgifter som tillhandahålls för beslut i miljöfrågor.

3.  Miljökontrollanten ska visa prov på fortlöpande yrkesutveckling inom de kompetensområden som anges i punkt 2 och vara beredd att låta ackrediterings- eller licensieringsorganet bedöma kompetensen.

4.  Miljökontrollanten ska vara en extern tredje part, oberoende, särskilt i förhållande till organisationens revisor eller konsult, och opartisk och objektiv i sin verksamhet.

5.  Miljökontrollanten ska se till att vara fri från alla kommersiella, ekonomiska och andra påtryckningar som kan påverka kontrollantens bedömning eller minska förtroendet för dennes oberoende bedömning och integritet i samband med kontrollverksamheten. Miljökontrollanten ska se till att alla regler som är tillämpliga i detta avseende följs.

6.  Miljökontrollanten ska ha dokumenterade metoder och rutiner, inbegripet kvalitetskontrollrutiner och bestämmelser om konfidentialitet, för att uppfylla kontroll- och godkännandekraven i denna förordning.

7.  En organisation som verkar som miljökontrollant ska ha en organisationsplan som visar funktioner och ansvarsfördelning inom organisationen samt ett dokument som anger organisationens rättsliga status, ägarförhållanden och finansiering.

Organisationsplanen ska göras tillgänglig på begäran.

8.  Uppfyllande av dessa krav ska säkerställas genom den bedömning som gjorts före ackrediteringen eller licensieringen och genom ackrediterings- eller licensieringsorganets tillsyn.

Artikel 21

Kompletterande krav för miljökontrollanter som är fysiska personer och som enskilt bedriver kontroll- och godkännandeverksamhet

Fysiska personer som är miljökontrollanter och som enskilt utför kontroll- och godkännandeverksamhet ska, utöver att uppfylla kraven i artikel 20, ha

a) all nödvändig kompetens för att bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet inom de områden licensen täcker,

b) en licens av begränsad omfattning, beroende på personlig kompetens.

Artikel 22

Kompletterande krav för miljökontrollanter som är verksamma i tredjeländer

1.  Om en miljökontrollant avser att bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet i tredjeländer ska denne ansöka om ackreditering eller licens för bestämda tredjeländer.

2.  För att få ackreditering eller licens för ett tredjeland ska miljökontrollanten, utöver kraven i artiklarna 20 och 21, uppfylla följande krav:

a) Kunskap om och förståelse av miljökraven i lagar och andra författningar i det tredjeland för vilket ackreditering eller licens söks.

b) Kunskap om och förståelse av det officiella språket i det tredjeland för vilket ackreditering eller licens söks.

3.  Kraven i punkt 2 ska anses vara uppfyllda om miljökontrollanten visar att det finns ett avtalsförhållande mellan kontrollanten och en kvalificerad person eller organisation som uppfyller dessa krav.

Den personen eller organisationen ska vara oberoende av den organisation som ska godkännas.

Artikel 23

Tillsyn över miljökontrollanter

1.  Tillsyn över kontroll- och godkännandeverksamhet som utförs av miljökontrollanter i

a) den medlemsstat där de är ackrediterade eller har erhållit licens ska utövas av det ackrediterings- eller licensieringsorgan som har utfärdat ackrediteringen eller licensen,

b) ett tredjeland ska utövas av det ackrediterings- eller licensieringsorgan som har ackrediterat eller gett miljökontrollanten licens för denna verksamhet,

c) en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls ska utövas av ackrediterings- eller licensieringsorganet i den medlemsstat där kontrollen äger rum.

2.  Miljökontrollanten ska minst fyra veckor före varje kontroll i en medlemsstat lämna uppgifter om ackrediteringens eller licensens omfattning samt meddela tid och plats för kontrollen till det ackrediterings- eller licensieringsorgan som ansvarar för tillsynen av miljökontrollanten i fråga.

3.  Miljökontrollanten ska omedelbart underrätta ackrediterings- eller licensieringsorganet om eventuella ändringar som har betydelse för ackrediteringen eller licensen eller deras omfattning.

4.  Ackrediterings- eller licensieringsorganet ska vidta åtgärder för att, med regelbundna intervall på högst 24 månader, se till att miljökontrollanten fortfarande uppfyller ackrediterings- eller licensieringskraven och övervaka den utförda kontroll- och godkännandeverksamhetens kvalitet.

5.  Tillsynen får bestå av granskning hos kontrollanten, kontroll på plats i organisationen, frågeformulär, granskning av miljöredovisningar eller uppdaterade miljöredovisningar som godkänts av miljökontrollanterna och granskning av kontrollrapporten.

Tillsynen ska stå i proportion till den verksamhet som miljökontrollanten utför.

6.  Organisationer ska tillåta ackrediterings- eller licensieringsorganen att utöva tillsyn över miljökontrollanten under kontroll- och godkännandeprocessen.

7.  Varje beslut av ackrediterings- eller licensieringsorganet för att permanent eller tillfälligt återkalla ackrediteringen eller licensen eller begränsa ackrediteringens eller licensens omfattning får fattas först efter det att miljökontrollanten har beretts tillfälle att yttra sig.

8.  Om det ackrediterings- eller licensieringsorgan som utövar tillsyn anser att kvaliteten på miljökontrollantens arbete inte uppfyller kraven i denna förordning, ska en skriftlig tillsynsrapport sändas till miljökontrollanten i fråga och till det behöriga organ som organisationen i fråga avser att ansöka om registrering hos eller som har registrerat organisationen i fråga.

Vid fortsatt tvist ska tillsynsrapporten sändas till ackrediterings- och licensieringsorganens forum som avses i artikel 30.

Artikel 24

Ytterligare krav för tillsyn över miljökontrollanter som verkar i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls

1.  En miljökontrollant som är ackrediterad eller licensierad i en medlemsstat ska, minst fyra veckor innan kontroll- och godkännandeverksamhet utförs i en annan medlemsstat, lämna följande information till ackrediterings- eller licensieringsorganet i den senare medlemsstaten:

a) Uppgifter om ackrediteringens eller licensens omfattning, kompetens, särskilt kunskap om rättsliga krav när det gäller miljö och officiellt språk i den andra medlemsstaten, samt, i förekommande fall, gruppsammansättning.

b) Tid och plats för kontroll och godkännande.

c) Organisationens adress och kontaktuppgifter.

Denna information ska lämnas före varje kontroll- och godkännandeverksamhet.

2.  Ackrediterings- eller licensieringsorganet får begära ytterligare information om kontrollantens kunskaper om tillämpliga lagstadgade miljökrav.

3.  Ackrediterings- eller licensieringsorganet får fastställa andra villkor än de som avses i punkt 1, endast om dessa andra villkor inte begränsar miljökontrollantens rätt att utföra tjänster i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls.

4.  Ackrediterings- eller licensieringsorganet får inte använda förfarandet i punkt 1 för att fördröja miljökontrollantens ankomst. Om ackrediterings- eller licensieringsorganet inte kan fullgöra sina uppgifter i enlighet med punkterna 2 och 3 före den tidpunkt för kontroll och godkännande som kontrollanten har anmält i enlighet med punkt 1 b, ska det lämna en utförlig motivering till kontrollanten.

5.  Ackrediterings- och licensieringsorganen får inte ta ut diskriminerande avgifter för anmälning och tillsyn.

6.  Om det ackrediterings- eller licensieringsorgan som utövar tillsyn anser att kvaliteten på miljökontrollantens arbete inte uppfyller kraven i denna förordning, ska en skriftlig tillsynsrapport sändas till miljökontrollanten i fråga, till det ackrediterings- eller licensieringsorgan som har utfärdat ackrediteringen eller licensen och till det behöriga organ som organisationen i fråga avser att ansöka om registrering hos eller som har registrerat organisationen i fråga. Vid fortsatt tvist ska tillsynsrapporten sändas till ackrediterings- och licensieringsorganens forum som avses i artikel 30.

Artikel 25

Villkor för utförande av kontroll och godkännande

1.  Miljökontrollanten ska verka inom ramen för sin ackreditering eller licens och på grundval av ett skriftligt avtal med organisationen.

Avtalet ska

a) ange verksamhetens omfattning,

b) ange villkor som syftar till att möjliggöra för miljökontrollanten att verka på ett oberoende och professionellt sätt, och

c) förplikta organisationen till nödvändigt samarbete.

2.  Miljökontrollanten ska se till att organisationens struktur är entydigt definierad och motsvarar verksamhetens faktiska indelning.

Miljöredovisningen ska tydligt ange de olika delarna av den organisation som ska kontrolleras eller godkännas.

3.  Miljökontrollanten ska göra en bedömning av de faktorer som anges i artikel 18.

4.  Som ett led i kontroll- och godkännandeverksamheten ska miljökontrollanten granska dokumentation, besöka organisationen, göra stickprovskontroller och fråga ut personalen.

5.  Före ett besök av miljökontrollanten ska organisationen förse denne med grundläggande information om organisationen och dess verksamhet, miljöpolicyn och miljöprogrammet, en beskrivning av det miljöledningssystem som används inom organisationen, uppgifter om den miljöutredning eller miljörevision som utförts, rapporten om denna utredning eller revision och eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits därefter samt utkastet till miljöredovisning eller den uppdaterade miljöredovisningen.

6.  Miljökontrollanten ska sammanställa en skriftlig rapport till organisationen om resultatet av kontrollen, där det ska anges

a) alla frågeställningar som har betydelse för den verksamhet som utförs av miljökontrollanten,

b) en beskrivning av efterlevnaden av alla krav i denna förordning, inklusive styrkande handlingar, iakttagelser och slutsatser,

c) en bedömning av uppnådda resultat och mål jämfört med tidigare miljöredovisningar och bedömningen av miljöprestanda och bedömningen av organisationens ständiga förbättring av miljöprestanda,

d) i förekommande fall, tekniska brister i miljöutredningen, revisionsmetoden, miljöledningssystemet eller andra relevanta rutiner.

7.  Om bestämmelserna i denna förordning överträds ska rapporten dessutom innehålla

a) iakttagelser och slutsatser i fråga om organisationens bristande efterlevnad och underlag för dessa iakttagelser och slutsatser,

b) eventuella invändningar mot förslaget till miljöredovisning eller uppdaterad miljöredovisning samt synpunkter på hur miljöredovisningen eller den uppdaterade miljöredovisningen bör ändras eller kompletteras.

8.  Efter kontrollen ska miljökontrollanten godkänna organisationens miljöredovisning eller uppdaterade miljöredovisning och bekräfta att den uppfyller kraven i denna förordning, under förutsättning att resultatet av kontrollen och godkännandet visar att

a) informationen och uppgifterna i organisationens miljöredovisning eller uppdaterade miljöredovisning är tillförlitliga och korrekta och uppfyller kraven i denna förordning, och

b) det inte finns belägg för att organisationen inte uppfyller alla tillämpliga lagstadgade miljökrav.

9.  Efter godkännande ska miljökontrollanten utfärda en undertecknad deklaration enligt bilaga VII där det intygas att kontrollen och godkännandet har utförts i enlighet med denna förordning.

10.  Miljökontrollanter som är ackrediterade eller licensierade i en medlemsstat får bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet i varje annan medlemsstat i enlighet med kraven i denna förordning.

Kontroll- eller godkännandeverksamheten ska stå under tillsyn av ackrediterings- eller licensieringsorganet i den medlemsstat där verksamheten ska utövas. När verksamheten inleds ska detta ackrediterings- eller licensieringsorgan underrättas enligt den tidsram som anges i artikel 24.1.

Artikel 26

Kontroll och godkännande av små organisationer

1.  Vid kontroll- och godkännandeverksamhet ska miljökontrollanten ta hänsyn till särskilda förhållanden i små organisationer, däribland

a) korta rapporteringsvägar,

b) personal som fullgör flera uppgifter,

c) utbildning på arbetsplatsen,

d) en förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar och

e) begränsad dokumentation av rutiner.

2.  Miljökontrollanten ska utföra kontroll och godkännande på ett sätt som inte i onödan belastar små organisationer.

3.  Miljökontrollanten ska ta hänsyn till objektiva bevis för att ett system är effektivt, däribland rutiner inom organisationen som står i proportion till verksamhetens storlek och komplexitet, arten av den miljöpåverkan verksamheten orsakar och personalens kompetens.

Artikel 27

Villkor för kontroll och godkännande i tredjeländer

1.  Miljökontrollanter som är ackrediterade eller licensierade i en medlemsstat får bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet för en organisation med säte i ett tredjeland i enlighet med kraven i denna förordning.

2.  Miljökontrollanten ska minst sex veckor före kontroll eller godkännande i ett tredjeland lämna uppgifter om ackrediteringens eller licensens omfattning samt tid och plats för kontrollen eller godkännandet till ackrediterings- eller licensieringsorganet i den medlemsstat där organisationen i fråga avser att ansöka om registrering eller är registrerad.

3.  Kontroll- och godkännandeverksamheten ska stå under tillsyn av ackrediterings- eller licensieringsorganet i den medlemsstat där miljökontrollanten är ackrediterad eller licensierad. När verksamheten inleds ska detta ackrediterings- eller licensieringsorgan underrättas enligt den tidsram som anges i punkt 2.KAPITEL VI

ACKREDITERINGS- OCH LICENSIERINGSORGAN

Artikel 28

Ackreditering och licensiering

1.  Ackrediteringsorgan som utses av medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 765/2008 ska ansvara för ackreditering av miljökontrollanter och tillsyn över den verksamhet som utförs av miljökontrollanter i enlighet med denna förordning.

2.  Medlemsstaterna får utse ett licensieringsorgan i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 765/2008 som ska ansvara för att utfärda licenser till och utöva tillsyn över miljökontrollanter.

3.  Medlemsstaterna får besluta om att inte tillåta ackreditering eller licensiering av fysiska personer som miljökontrollanter.

4.  Ackrediterings- och licensieringsorgan ska bedöma en miljökontrollants kompetens mot bakgrund av de faktorer som anges i artiklarna 20, 21 och 22 och som är relevanta för den begärda ackrediteringen eller licensen.

5.  Omfattningen av miljökontrollanternas ackreditering eller licens ska fastställas i enlighet med näringsgrensindelningen i förordning (EG) nr 1893/2006. Omfattningen ska begränsas av miljökontrollantens kompetens och ska i tillämpliga fall ta hänsyn till verksamhetens storlek och komplexitet.

6.  Ackrediterings- och licensieringsorganen ska fastställa lämpliga rutiner för ackreditering, licensiering, avslag på ackrediterings- eller licensansökan, tillfällig eller permanent återkallelse av miljökontrollanters ackreditering eller licens och för tillsyn av miljökontrollanter.

Detta ska innefatta rutiner för att beakta synpunkter från berörda parter, inbegripet behöriga organ, och organisationernas intresseorgan i fråga om miljökontrollanter som söker eller har erhållit ackreditering eller licens.

7.  Vid avslag på ackrediterings- eller licensansökan ska ackrediterings- eller licensieringsorganet underrätta miljökontrollanten om skälen för beslutet.

8.  Ackrediterings- och licensieringsorganen ska upprätta, revidera och uppdatera en förteckning över miljökontrollanter och omfattningen av deras ackreditering eller licens i sina medlemsstater och varje månad, direkt eller via nationella myndigheter i enlighet med den berörda medlemsstatens beslut meddela ändringar i förteckningen till kommissionen och till det behöriga organet i den medlemsstat där ackrediterings- eller licensieringsorganet har sitt säte.

9.  Inom ramen för de regler och rutiner för övervakning av verksamhet som anges i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 765/2008 ska ackrediterings- eller licensieringsorgan upprätta en tillsynsrapport där organen efter samråd med miljökontrollanten i fråga beslutar något av följande:

a) Att miljökontrollantens verksamhet inte har utförts tillräckligt väl för att säkerställa att organisationen uppfyller kraven i denna förordning.

b) Att miljökontrollantens kontroll och godkännande har utförts i strid med ett eller flera av kraven i denna förordning.

Rapporten ska sändas till det behöriga organet i den medlemsstat där organisationen är registrerad eller ansöker om registrering och, i tillämpliga fall, till det ackrediterings- eller licensieringsorgan som har utfärdat ackrediteringen eller licensen.

Artikel 29

Tillfällig eller permanent återkallelse av ackreditering eller licens

1.  Tillfällig eller permanent återkallelse av ackrediteringen eller licensen ska förutsätta ett samråd med berörda parter, inbegripet miljökontrollanten, för att ackrediterings- eller licensieringsorganet ska få tillräckligt underlag för sitt beslut.

2.  Ackrediterings- eller licensieringsorganet ska informera miljökontrollanten om orsakerna till de åtgärder som vidtagits och, i tillämpliga fall, om den pågående diskussionen med den behöriga tillsynsmyndigheten.

3.  Ackrediteringen eller licensen ska återkallas tillfälligt eller permanent till dess att det säkerställs att miljökontrollanten uppfyller kraven i denna förordning, beroende på vad som är lämpligt med hänsyn till arten och omfattningen av den bristande efterlevnaden eller överträdelsen av lagstadgade krav.

4.  En tillfällig återkallelse av ackrediteringen eller licensen ska upphävas om ackrediterings- eller licensieringsorganet har fått betryggande information om att miljökontrollanten uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 30

Ackrediterings- och licensieringsorganens forum

1.  Ett forum för alla ackrediterings- och licensieringsorgan från alla medlemsstater, nedan kallat ackrediterings- och licensieringsorganens forum, ska inrättas och sammanträda minst en gång per år i närvaro av en företrädare för kommissionen.

2.  Ackrediterings- och licensieringsorganens forum ska ha till uppgift att säkerställa enhetliga rutiner för följande:

a) Ackrediteringen eller licensiering av miljökontrollanter enligt denna förordning, inklusive avslag på ansökan och tillfällig eller permanent återkallelse av ackreditering eller licens.

b) Tillsyn över verksamhet som utförs av ackrediterade eller licensierade miljökontrollanter.

3.  Ackrediterings- och licensieringsorganens forum ska ta fram riktlinjer om frågor inom ackrediterings- och licensieringsorganens kompetensområde.

4.  Ackrediterings- och licensieringsorganens forum ska anta sin arbetsordning.

5.  De riktlinjer som avses i punkt 3 och den arbetsordning som avses i punkt 4 ska sändas till kommissionen.

6.  Riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum ska om så är lämpligt föreslås av kommissionen för antagande i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 49.3.

Dessa dokument ska göras tillgängliga för allmänheten.

Artikel 31

Inbördes utvärdering av ackrediterings- och licensieringsorgan

1.  Den inbördes utvärderingen i fråga om ackreditering och licensiering av miljökontrollanter enligt denna förordning, som ska anordnas av ackrediterings- och licensieringsorganens forum, ska utföras regelbundet, åtminstone vart fjärde år, och ska omfatta en bedömning av de bestämmelser och förfaranden som anges i artiklarna 28 och 29.

Alla ackrediterings- och licensieringsorgan ska delta i den inbördes utvärderingen.

2.  Ackrediterings- och licensieringsorganens forum ska regelbundet sända en rapport om den inbördes utvärderingen till kommissionen och till den kommitté som inrättats enligt artikel 49.1.

Rapporten ska göras tillgänglig för allmänheten sedan den godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum och den kommitté som avses i det första stycket.KAPITEL VII

TILLÄMPLIGA REGLER FÖR MEDLEMSSTATERNA

Artikel 32

Stöd till organisationer när det gäller efterlevnad av lagstadgade miljökrav

1.  Medlemsstaterna ska se till att organisationerna får tillgång till information och möjligheter till stöd i fråga om lagstadgade miljökrav i den berörda medlemsstaten.

2.  Stödet ska inbegripa följande:

a) Information om tillämpliga lagstadgade miljökrav.

b) Upplysning om behöriga tillsynsmyndigheter för bestämda lagstadgade miljökrav som konstaterats vara tillämpliga.

3.  Medlemsstater får överlåta den uppgift som avses i punkterna 1 och 2 till de behöriga organen eller till något annat organ som har den sakkunskap och de resurser som krävs för att fullgöra uppgiften.

4.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsmyndigheterna svarar på förfrågningar, åtminstone från små organisationer, om tillämpliga lagstadgade miljökrav inom deras behörighetsområde och ger information till organisationerna om sätt att visa hur organisationerna efterlever relevanta lagstadgade miljökrav.

5.  Om det visar sig att registrerade organisationer inte efterlever tillämpliga lagstadgade miljökrav ska medlemsstaterna se till att de behöriga tillsynsmyndigheterna meddelar det behöriga organ som har registrerat organisationen.

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska meddela det behöriga organet så snart som möjligt, och i alla händelser inom en månad efter det att myndigheten har fått kännedom om den bristande efterlevnaden.

Artikel 33

Marknadsföring av Emas

1.  Medlemsstaterna ska, tillsammans med behöriga organ, tillsynsmyndigheter och andra berörda intressenter, marknadsföra Emas-ordningen och med beaktande av de aktiviteter som avses i artiklarna 34–38.

2.  Medlemsstaterna får i detta syfte utarbeta en marknadsföringsstrategi som ska ses över regelbundet.

Artikel 34

Information

1.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att informera

a) allmänheten om målen för och de viktigaste inslagen i Emas,

b) organisationer om innehållet i denna förordning.

2.  Om det är lämpligt ska medlemsstaterna använda facktidskrifter, lokaltidningar, marknadsföringskampanjer och alla andra lämpliga medel för att förbättra den allmänna medvetenheten om Emas.

Medlemsstaterna kan framför allt samarbeta med företagar- och konsumentorganisationer, miljöorganisationer, fackföreningar, lokala institutioner och andra berörda intressenter.

Artikel 35

Marknadsföringsåtgärder

1.  Medlemsstaterna ska genomföra marknadsföringsåtgärder för Emas. Dessa åtgärder kan bestå av följande:

a) Att främja utbyte av kunskap och bästa praxis mellan alla berörda parter när det gäller Emas.

b) Att utarbeta effektiva metoder för att främja Emas och ställa dem till organisationers förfogande.

c) Att ge tekniskt stöd till organisationer då de fastställer och genomför sina Emas-relaterade marknadsföringsåtgärder.

d) Att uppmuntra samverkan mellan organisationer för att främja Emas.

2.  Emas-logotypen utan registreringsnummer får användas av behöriga organ, ackrediterings- och licensieringsorgan, nationella myndigheter och andra intressenter för Emas-relaterad marknadsföring och reklam. I sådana fall får användning av Emas-logotypen som återges i bilaga V inte ge intrycket av att användaren är registrerad om så inte är fallet.

Artikel 36

Främjande av små organisationers deltagande

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra små organisationers deltagande, bland annat genom att

a) underlätta tillgången till information och stödfonder som är särskilt anpassade för dem,

b) se till att deras deltagande uppmuntras genom rimliga registreringsavgifter,

c) främja tekniska stödåtgärder.

Artikel 37

Grupper och stegvis ansats

1.  Medlemsstaterna ska uppmuntra lokala myndigheter att, tillsammans med näringslivsorganisationer, handelskamrar och andra berörda parter, ge särskilt stöd till grupper av organisationer för att de ska kunna uppfylla de registreringskrav som avses i artiklarna 4, 5 och 6.

Varje organisation i gruppen ska registreras separat.

2.  Medlemsstaterna ska uppmuntra organisationer att införa ett miljöledningssystem. De ska framför allt uppmuntra en stegvis ansats som leder till Emas-registrering.

3.  De system som inrättas enligt punkterna 1 och 2 ska fungera så att onödiga kostnader för deltagarna undviks, i synnerhet för små organisationer.

Artikel 38

Emas och andra strategier och styrmedel i gemenskapen

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens lagstiftning ska medlemsstaterna överväga hur Emas-registrering i enlighet med denna förordning kan

a) beaktas vid utarbetandet av ny lagstiftning,

b) användas som ett verktyg för tillämpning och kontroll av dess efterlevnad,

c) beaktas vid offentlig upphandling och inköp.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens lagstiftning, framför allt lagstiftning om konkurrens, beskattning och statligt stöd, ska medlemsstaterna när det är lämpligt vidta åtgärder för att underlätta för organisationer att bli eller fortsätta vara Emas-registrerade.

Åtgärderna kan bland annat inbegripa följande:

a) Regellättnader, så att en registrerad organisation anses efterleva vissa lagstadgade miljökrav som fastställs i andra rättsakter och som identifierats av de behöriga myndigheterna.

b) Bättre lagstiftning, genom vilken andra rättsakter ändras så att belastningen på organisationer som deltar i Emas undanröjs, minskas eller förenklas, i syfte att främja effektivt fungerande marknader och ökad konkurrenskraft.

Artikel 39

Avgifter

1.  Medlemsstaterna får ta ut avgifter med beaktande av följande:

a) De kostnader som uppstått i samband med att information och stöd ges till organisationer av de organ som medlemsstaterna utsett eller inrättat för detta ändamål enligt artikel 32.

b) De kostnader som uppstått i samband med ackreditering och licensiering av och tillsyn över miljökontrollanter.

c) Kostnader för registrering, förnyelse av registrering samt tillfällig och permanent avregistrering hos behöriga organ liksom ytterligare kostnader för administrering av dessa förfaranden för organisationer utanför gemenskapen.

Dessa avgifter får inte överskrida ett rimligt belopp och ska stå i proportion till organisationens storlek och det arbete som ska göras.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att organisationerna är informerade om samtliga gällande avgifter.

Artikel 40

Icke-efterlevnad

1.  Om denna förordning inte efterlevs ska medlemsstaterna vidta lämpliga rättsliga och administrativa åtgärder.

2.  Medlemsstaterna ska införa effektiva bestämmelser för att förhindra att Emas-logotypen används i strid med denna förordning.

De bestämmelser som införts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden ( 3 ) får användas.

Artikel 41

Information och rapportering till kommissionen

1.  Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de behöriga organens och ackrediterings- och licensieringsorganens struktur samt de förfaranden som gäller för deras verksamhet och ska när det är lämpligt uppdatera informationen.

2.  Medlemsstaterna ska vartannat år lämna en rapport till kommissionen med uppdaterade uppgifter om de åtgärder som har vidtagits enligt denna förordning.

I dessa rapporter ska medlemsstaterna ta hänsyn till den senaste rapport som kommissionen lämnat till Europaparlamentet och rådet enligt artikel 47.KAPITEL VIII

REGLER FÖR KOMMISSIONEN

Artikel 42

Information

1.  Kommissionen ska informera

a) allmänheten om målen för och de viktigaste inslagen i Emas,

b) organisationer om innehållet i denna förordning.

2.  Kommissionen ska upprätthålla och låta allmänheten få tillgång till

a) ett register över miljökontrollanter och registrerade organisationer,

b) en databas över miljöredovisningar i elektroniskt format,

c) en databas med bästa praxis när det gäller Emas, bland annat effektiva verktyg för främjande av Emas och exempel på tekniskt stöd till organisationer,

d) en förteckning över gemenskapsresurser för finansieringen av genomförandet av Emas och besläktade projekt och verksamheter.

Artikel 43

Samarbete och samordning

1.  Kommissionen ska, där så är lämpligt, främja samarbete mellan medlemsstaterna för att framför allt åstadkomma en enhetlig och konsekvent tillämpning av bestämmelserna i hela gemenskapen när det gäller följande:

a) Registrering av organisationer.

b) Miljökontrollanter.

c) Den information och det stöd som avses i artikel 32.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens lagstiftning om offentlig upphandling ska kommissionen och andra av gemenskapens institutioner och organ i tillämpliga fall hänvisa till Emas eller andra miljöledningssystem som erkänts i enlighet med artikel 45, eller motsvarande, som villkor för fullgörande av byggentreprenads- och tjänstekontrakt.

Artikel 44

Integrering av Emas i andra strategier och styrmedel i gemenskapen

Kommissionen ska överväga hur Emas-registrering i enlighet med denna förordning kan

1. beaktas när ny lagstiftning utvecklas och befintlig lagstiftning ses över, särskilt i form av regellättnader och bättre lagstiftning enligt artikel 38.2,

2. användas som ett verktyg inom ramen för tillämpning av lagstiftningen och kontroll av dess efterlevnad.

Artikel 45

Förhållande till andra miljöledningssystem

1.  Medlemsstaterna får till kommissionen lämna en skriftlig begäran om erkännande av att befintliga miljöledningssystem, eller delar av dessa, som certifierats i enlighet med lämpliga certifieringsförfaranden erkända på nationell eller regional nivå, uppfyller motsvarande krav i denna förordning.

2.  Medlemsstaterna ska i sin begäran specificera de relevanta delarna av miljöledningssystemen och de motsvarande kraven i denna förordning.

3.  Medlemsstaterna ska styrka att alla relevanta delar av de berörda miljöledningssystemen överensstämmer med denna förordning.

4.  Efter att ha granskat en begäran som avses i punkt 1 ska kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 49.2 erkänna de relevanta delarna av miljöledningssystemen och erkänna ackrediterings- eller licensieringskraven för certifieringsorganen om den anser att en medlemsstat

a) i sin begäran tillräckligt tydligt har specificerat de relevanta delarna av miljöledningssystemen och de motsvarande kraven i denna förordning,

b) har styrkt att alla relevanta delar av de berörda miljöledningssystemen överensstämmer med denna förordning.

5.  Kommissionen ska offentliggöra hänvisningar till erkända miljöledningssystem, inbegripet relevanta avsnitt av Emas enligt bilaga I som dessa hänvisningar är tillämpliga på, och till erkända ackrediterings- eller licensieringskrav i Europeiska unionens offentliga tidning.

Artikel 46

Utarbetande av referensdokument och handledningar

1.  Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna och andra berörda parter utarbeta sektorspecifika referensdokument som ska innehålla följande:

a) Bästa miljöledningspraxis.

b) Indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda.

c) Vid behov riktmärken för resultat i världsklass och poängsystem för att ange miljöprestandanivåer.

Kommissionen kan också utarbeta referensdokument för sektorsövergripande bruk.

2.  Kommissionen ska ta hänsyn till befintliga referensdokument och indikatorer för miljöprestanda som har utarbetats i enlighet med annan miljöpolitik och andra miljöinstrument i gemenskapen eller internationella standarder.

3.  Kommissionen ska senast 2010 utarbeta en arbetsplan som innehåller en förteckning med förslag på vilka sektorer som ska prioriteras för antagandet av sektorspecifika referensdokument eller referensdokument för sektorsövergripande bruk.

Arbetsplanen ska offentliggöras och regelbundet uppdateras.

4.  Kommissionen ska i samarbete med forumet av behöriga organ utarbeta en handledning för registrering av organisationer utanför gemenskapen.

5.  Kommissionen ska offentliggöra en användarhandledning om hur man ska gå till väga för att delta i Emas.

Handledningen ska finnas tillgänglig på Europeiska unionens institutioners samtliga officiella språk och på Internet.

6.  Handlingar som utarbetats i enlighet med punkterna 1 och 4 ska inges för antagande. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 49.3.

Artikel 47

Rapportering

Kommissionen ska vart femte år lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med information om de åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel liksom information som kommission erhållit från medlemsstaterna i enlighet med artikel 41.

Rapporten ska innehålla en bedömning av hur ordningen påverkar miljön och av utvecklingen med avseende på antal deltagare.KAPITEL IX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 48

Ändring av bilagorna

1.  Kommissionen får ändra bilagorna om det är nödvändigt eller lämpligt, mot bakgrund av erfarenheter från genomförandet av Emas, för att tillgodose behov av vägledning om Emas-kraven och mot bakgrund av eventuella ändringar av internationella standarder eller nya standarder som har betydelse för denna förordnings verkan.

2.  Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 49.3.

Artikel 49

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska i artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 50

Översyn

Kommissionen ska senast den 11 januari 2015 se över Emas mot bakgrund av erfarenheterna från dess tillämpning och mot bakgrund av internationell utveckling. Kommissionen ska beakta de rapporter som lämnas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 47.

Artikel 51

Upphävande och övergångsbestämmelser

1.  Följande rättsakter ska upphöra att gälla:

a) Förordning (EG) nr 761/2001.

b) Kommissionens beslut 2001/681/EG av den 7 september 2001 om riktlinjer för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) ( 4 ).

c) Kommissionens beslut 2006/193/EG av den 1 mars 2006 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om användningen av Emas logotyp i undantagsfallen med transportförpackningar och tertiära förpackningar ( 5 ).

2.  Med avvikelse från punkt 1

a) ska nationella ackrediteringsorgan och behöriga organ som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 761/2001 fortsätta sin verksamhet. Medlemsstaterna ska ändra de förfaranden som tillämpas av ackrediteringsorgan och behöriga organ i enlighet med denna förordning. Medlemsstaterna ska se till att systemen för genomförande av de ändrade förfarandena är fullt funktionsdugliga senast den 11 januari 2011,

b) ska organisationer som registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 761/2001 kvarstå i Emas-registret. Vid nästa kontroll av en organisation ska miljökontrollanten kontrollera om organisationen uppfyller de nya kraven i denna förordning. Om nästa kontroll ska äga rum före den 11 juli 2010 får dagen för nästa kontroll skjutas upp sex månader i samförstånd med miljökontrollanten och de behöriga organen,

c) får miljökontrollanter som ackrediterats i enlighet med förordning (EG) nr 761/2001 fortsätta sin verksamhet i enlighet med de krav som fastställs i den här förordningen.

3.  Hänvisningar till förordning (EG) nr 761/2001 ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 52

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M2
BILAGA I

MILJÖUTREDNING

Miljöutredningen ska omfatta följande områden:

1.    Fastställande av den organisatoriska ramen

Organisationen ska fastställa externa och interna faktorer som på ett positivt eller negativt sätt kan påverka dess förmåga att uppnå de avsedda resultaten av miljöledningssystemet.

Till dessa frågor hör relevanta miljöfaktorer såsom klimat, luftkvalitet, vattenkvalitet, tillgång till naturresurser, biologisk mångfald.

De kan även inbegripa, men inte begränsas till, följande faktorer:

 Yttre faktorer (t.ex. kulturella, sociala, politiska, rättsliga, finansiella, tekniska, ekonomiska, ekologiska och konkurrensmässiga förhållanden).

 Interna förhållanden som rör organisationens egenskaper (såsom dess verksamheter, produkter och tjänster, strategisk ledning, kultur och kapacitet).

2.    Identifiera berörda parter och fastställa deras behov och förväntningar

Organisationen ska fastställa vilka berörda parter som är relevanta för miljöledningssystem, dessa berörda parters relevanta behov och förväntningar samt vilka av dessa behov och förväntningar som organisationen har eller väljer att anpassa sig till.

Om organisationen beslutar att frivilligt anta eller godta sådana relevanta behov eller förväntningar hos berörda parter som inte omfattas av rättsliga krav, blir dessa en del av de bindande kraven.

3.    Identifiering av tillämpliga lagstadgade miljökrav

Utöver upprättandet av en förteckning över tillämpliga lagstadgade krav ska organisationen också ange hur det kan styrkas att den efterlever de olika lagstadgade kraven.

4.    Identifiering av direkta och indirekta miljöaspekter samt fastställande av vilka av dessa som är betydande

Organisationen ska identifiera alla direkta och indirekta miljöaspekter som har en positiv eller negativ miljöpåverkan, med angivande av egenskap och kvantitet beroende på vad som passar, och upprätta ett register över alla identifierade miljöaspekter. Organisationen ska också fastställa vilka av dessa aspekter som är betydande på grundval av kriterier som fastställts i enlighet med punkt 5 i denna bilaga.

Vid fastställande av direkta och indirekta miljöaspekter är det viktigt att även överväga de miljöaspekter som är förknippade med organsationens kärnverksamhet. En inventering som begränsas till miljöaspekter av en organisations anläggningar och belägenhet är otillräcklig.

Vid fastställandet av direkta och indirekta miljöaspekter av en organisations verksamhet, produkter och tjänster ska organisationen ha ett livscykelperspektiv genom att ta hänsyn till de faser i livscykeln som den kan kontrollera och påverka. Dessa steg omfattar normalt råvaruanskaffning, inköp och upphandling, utformning, produktion, transport, användning, hantering i slutet av livscykeln och slutligt bortskaffande beroende på organisationens verksamhet.

4.1    Direkta miljöaspekter

Direkta miljöaspekter omfattar den del av en organisations verksamhet, produkter och tjänster som den har direkt kontroll över.

Alla organisationer ska beakta de direkta miljöaspekterna av sin verksamhet.

Direkta miljöaspekter inbegriper, men begränsas inte till,

1) utsläpp till luft,

2) Utsläpp till vatten (inbegripet infiltrationer av grundvatten),

3) produktion, återvinning, återanvändning, transport och bortskaffande av fast och annat avfall, särskilt farligt avfall,

4) användning och förorening av mark,

5) användning av energi, naturresurser (inklusive vatten, fauna och flora) och råvaror,

6) användning av tillsatser och hjälpkemikalier samt halvfabrikat,

7) lokala frågor (buller, vibrationer, lukt, damm, estetiska frågor etc.).

Vid identifiering av miljöaspekter bör dessutom följande beaktas:

 Risk för miljöolyckor och andra nödsituationer med en potentiell miljöpåverkan (t.ex. kemiska olyckor) och eventuella avvikande situationer som kan leda till potentiell miljöpåverkan.

 Transportfrågor med avseende på varor och tjänster samt personal på tjänsteresa.

4.2    Indirekta miljöaspekter

Indirekta miljöaspekter kan vara ett resultat av en organisations kontakter med tredje part som till rimlig grad kan påverkas av organisationen.

Sådana problem kan bland annat vara

1) frågor med anknytning till produkters och tjänsters livscykel som organisationen kan påverka (anskaffning av råvaror, design, inköp och upphandling, produktion, transport, användning, hantering i slutet av livscykeln och slutligt omhändertagande),

2) kapitalinvesteringar, låneverksamhet och försäkringsverksamhet,

3) nya marknader,

4) val av tjänster och deras sammansättning (exempelvis transport eller catering),

5) administrativa och planeringsmässiga beslut,

6) produktutbud,

7) entreprenörers, underentreprenörers, leverantörers och underleverantörers miljöprestanda och rutiner.

Organisationerna ska dessutom kunna visa att de betydande miljöaspekterna och de konsekvenser som är förknippade med dessa aspekter behandlas inom ramen för miljöledningssystemet.

Organisationen bör sträva efter att säkerställa att leverantörerna och de som agerar på organisationens vägnar uppfyller organisationens miljöpolicy när de utför verksamheter som ingår i kontraktet.

En organisation ska beakta hur stor inverkan den kan utöva på dessa indirekta miljöaspekter och vilka åtgärder den kan vidta för att minska miljöpåverkan och att öka miljövinsterna.

5.    Bedömning av miljöaspekternas betydelse

Organisationerna ska fastställa kriterier för att bedöma miljöaspekternas betydelse med avseende på verksamhet, produkter och tjänster, och tillämpa dessa i syfte att avgöra vilka miljöaspekter som har en betydande miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

De kriterier som utarbetas av en organisation ska beakta lagstiftningen och vara heltäckande, tillåta oberoende kontroll, vara reproducerbara och ha gjorts tillgängliga för allmänheten.

Vid fastställandet av dessa kriterier ska den berörda organisationen beakta följande:

1) Potentiell skada eller nytta för miljön, inbegripet den biologiska mångfalden.

2) Tillståndet i miljön (t.ex. den lokala, regionala eller globala miljöns känslighet).

3) Aspektens eller påverkans storlek, antal, frekvens och reversibilitet.

4) Förekomst av och krav i relevant miljölagstiftning.

5) Synpunkter från berörda parter, inklusive organisationens anställda.

Andra relevanta faktorer kan beaktas beroende på typen av verksamhet, produkter och tjänster som organisationen bedriver eller tillhandahåller.

Utifrån de fastställda kriterierna ska organisationen bedöma betydelsen av sina miljöaspekter och sin miljöpåverkan. För att göra detta ska organisationen beakta överväganden som kan omfatta, men är inte begränsade till

1) organisationens befintliga data med avseende på material- och energianvändning, utsläpp, avfall och utsläpp uttryckt som risker,

2) sådan verksamhet inom organisationen som regleras i miljölagstiftning,

3) upphandlingsverksamhet,

4) design, utveckling, tillverkning, distribution, service, användning, återanvändning, återvinning och bortskaffande av organisationens produkter,

5) de aktiviteter inom en organisation som har de mest betydande miljömässiga kostnaderna och fördelarna.

När organisationen bedömer betydelsen av miljöpåverkan från dessa verksamheter ska den ta hänsyn till normala driftsförhållanden, förhållanden under igångsättning och stängning samt rimligen tänkbara nödsituationer. Hänsyn ska tas till tidigare, nuvarande och planerade verksamheter.

6.    Utvärdering av återkoppling från undersökningar av tidigare tillbud

Organisationen ska beakta återkoppling från undersökningar av tidigare tillbud som kan påverka dess förmåga att nå de avsedda resultaten med sitt miljöledningssystem.

7.    Fastställande och dokumentation av risker och möjligheter.

Organisationen ska fastställa och dokumentera risker och möjligheter kopplade till miljöaspekter, bindande krav och andra frågor och krav som anges i punkterna 1–4.

Organisationen ska fokusera på de risker och de möjligheter som behöver åtgärdas för att säkerställa att miljöledningssystemet kan fylla sitt syfte, för att undvika oönskade effekter eller olyckor och för att åstadkomma en ständig förbättring av organisationens miljöprestanda.

8.    Undersökning av existerande processer, praxis och rutiner

Organisationen ska granska existerande processer, praxis och rutiner och fastställa vilka som behövs för att säkerställa ett långsiktigt upprätthållande av miljöledningen.
BILAGA II

KRAV PÅ MILJÖLEDNINGSSYSTEM OCH ANDRA FAKTORER SOM BÖR BEAKTAS AV ORGANISATIONER SOM GENOMFÖR EMAS

De krav som ställs på miljöledningssystem enligt Emas är samma som ingår i avsnitt 4–10 i standarden EN ISO 14001:2015. Dessa krav återges i del A.

Hänvisningarna i artikel 4 till specifika punkter i denna bilaga ska tolkas enligt följande:

Hänvisning till A.3.1 ska förstås som hänvisning till del A.6.1.

Hänvisning till A.5.5 ska förstås som hänvisning till del A.9.2.

Dessutom ska organisationer som genomför Emas beakta ett antal andra faktorer som direkt har att göra med olika aspekter i avsnitt 4 i standarden EN ISO 14001:2015. Dessa ytterligare krav anges i del B i denna bilaga.DEL A

Krav på miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2015

DEL B

Ytterligare krav för organisationer som genomför Emas

Organisationer som deltar i miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas) ska uppfylla de krav i EN ISO 14001:2015 (1) som anges nedan.

A.4  Organisationens förutsättningar

A.4.1  Att förstå organisationen och dess förutsättningar

Organisationen ska avgöra vilka externa och interna frågor som är relevanta för dess syfte och som påverkar dess förmåga att nå de avsedda resultaten med sitt miljöledningssystem. Sådana frågor ska omfatta miljöförhållanden som påverkas av eller som kan påverka organisationen.

A.4.2  Att förstå intressenters behov och förväntningar

Organisationen ska bestämma

a)  vilka intressenter som är relevanta för miljöledningssystemet,

b)  dessa intressenters relevanta behov och förväntningar (dvs. krav),

c)  vilka av dessa behov och förväntningar som ska bli organisationens bindande krav.

A.4.3  Att bestämma miljöledningssystemets omfattning

Organisationen ska bestämma avgränsningar och tillämplighet av miljöledningssystemet för att fastställa dess omfattning.

När organisationen bestämmer denna omfattning ska den beakta

a)  de externa och interna frågor som det hänvisas till i A.4.1,

b)  de bindande krav som det hänvisas till i 4.2,

c)  sina organisatoriska enheter, funktioner och fysiska gränser,

d)  sina aktiviteter, produkter och tjänster,

e)  sina befogenheter och sin förmåga att utöva styrning och påverkan.

När omfattningen fastställts ska alla organisationens aktiviteter, produkter och tjänster inom denna omfattning innefattas i miljöledningssystemet.

Omfattningen ska hållas uppdaterad som dokumenterad information och vara tillgänglig för intressenter.

A.4.4  Miljöledningssystem

För att uppnå avsett resultat, inklusive att förbättra sin miljöprestanda, ska organisationen upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra ett miljöledningssystem, inklusive nödvändiga processer och deras samverkan, enligt kraven i denna standard.

Organisationen ska beakta de kunskaper som inhämtats enligt 4.1 och 4.2 när miljöledningssystemet upprättas och underhålls.

 

A.5  Ledarskap

A.5.1  Ledarskap och åtagande

Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtagande i fråga om miljöledningssystemet genom att

a)  ta ansvar för miljöledningssystemets verkan,

b)  säkerställa att miljöpolicy och miljömål är upprättade och är förenliga med organisationens strategiska inriktning och förutsättningar,

c)  säkerställa att miljöledningssystemets krav integreras i organisationens verksamhetsprocesser,

d)  säkerställa att miljöledningssystemet ges nödvändiga resurser,

e)  kommunicera betydelsen av att miljöarbetet leds och styrs på ett väl fungerande sätt och att kraven i miljöledningssystemet uppfylls,

f)  säkerställa att miljöledningssystemet uppnår avsett resultat,

g)  leda och stödja personer så att de bidrar till ett väl fungerande miljöledningssystem,

h)  främja ständig förbättring,

i)  ge stöd till andra relevanta ledande befattningshavare så att de tydligt utövar sitt ledarskap på ett sätt som är tillämpligt inom deras ansvarsområden.

Anmärkning:  Begreppet verksamhet i denna standard kan tolkas i vid bemärkelse som de aktiviteter som är av central betydelse för syftet med organisationens existens.

 

A.5.2  Miljöpolicy

Högsta ledningen ska upprätta, införa och underhålla en miljöpolicy som, inom den definierade omfattningen av organisationens miljöledningssystem,

a)  är anpassad till organisationens syfte och förutsättningar, inklusive typ, omfattning och miljöpåverkan från dess aktiviteter, produkter och tjänster,

b)  ger ett ramverk för att sätta miljömål,

c)  innefattar ett åtagande att skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening, och andra specifika åtaganden som är relevanta för organisationens förutsättningar.

Anmärkning:  Andra specifika åtaganden att skydda miljön kan innefatta hållbar resursanvändning, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, samt skydd av biologisk mångfald och ekosystem.

d)  innefattar ett åtagande att uppfylla bindande krav,

e)  innefattar ett åtagande att ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda.

Miljöpolicyn ska

— upprätthållas som dokumenterad information,

— kommuniceras inom organisationen,

— vara tillgänglig för intressenter.

B.1  Ständig förbättring av miljöprestandan

Organisationer ska åta sig att ständigt förbättra sin miljöprestanda.

Om organisationen utgörs av en eller flera anläggningar ska var och en av de anläggningar för vilka Emas gälleruppfylla alla Emas-krav, bl.a. kravet på ständiga förbättringar av miljöprestanda enligt definitionen i artikel 2.2.

A.5.3  Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen

Högsta ledningen ska säkerställa att relevanta roller har tilldelats ansvar och befogenheter och att dessa är, kommunicerade inom organisationen.

Högsta ledningen ska tilldela ansvar och befogenhet för att

a)  säkerställa att miljöledningssystemet uppfyller kraven i denna standard,

b)  rapportera till högsta ledningen om hur miljöledningssystemet fungerar, inklusive miljöprestandan.

B.2  Företrädare för ledningen

Organisationens högsta ledning ska utse en eller flera företrädare för ledningen som, oavsett annat ansvar, ska ha definierade roller, ansvarsområden och befogenheter som har till syfte att garantera ett miljöledningssystem som är förenligt med denna förordning och som ska rapportera till högsta ledningen om hur miljöledningssystemet fungerar.

Företrädaren för högsta ledningen får vara en medlem av organisationens högsta ledning.

A.6  Planering

A.6.1  åtgärder för att hantera risker och möjligheter

A.6.1.1  Allmänt

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla den eller de process(er) som behövs för att uppfylla kraven i 6.1.1 till 6.1.4.

När organisationen planerar miljöledningssystemet ska den beakta

— de frågor som hänvisas till i 4.1,

— de krav som hänvisas till i 4.2,

— omfattningen av miljöledningssystemet; och avgöra risker och möjligheter rörande organisationens

— 

— miljöaspekter (se 6.1.2),

— bindande krav (se 6.1.3),

— och andra frågor och krav, som identifierats i 4.1 och 4.2, och som behöver hanteras för att

— 

— ge en försäkran om att miljöledningssystemet kan uppnå avsedda resultat,

— förebygga eller minska oönskade effekter, inklusive möjlig påverkan på organisationen från externa miljöförhållanden,

— uppnå ständig förbättring.

Inom miljöledningssystemets omfattning ska organisationen fastställa potentiella nödlägen, inklusive sådana som kan ha miljöpåverkan.

Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information rörande

— risker och möjligheter som behöver hanteras,

— den eller de process(er) som behövs enligt 6.1.1 till 6.1.4, i den omfattning som är nödvändig för att ha tilltro till att de utförs som planerat.

A.6.1.2  Miljöaspekter

Inom miljöledningssystemets omfattning ska organisationen fastställa miljöaspekterna för sådana aktiviteter, produkter och tjänster som den kan styra och sådana som den kan påverka, samt deras miljöpåverkan, under beaktande av ett livscykelperspektiv.

Vid fastställande av miljöaspekter ska organisationen ta hänsyn till

a)  förändring, inklusive planerad eller ny utveckling, samt nya eller ändrade aktiviteter, produkter och tjänster,

b)  onormala förhållanden och rimligt förutsebara nödlägen.

Organisationen ska fastställa vilka aspekter som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan, dvs. betydande miljöaspekter, genom användning av fastställda kriterier.

Organisationen ska i lämplig omfattning kommunicera sina betydande miljöaspekter inom organisationens olika nivåer och funktioner.

Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information rörande

— miljöaspekter och åtföljande miljöpåverkan,

— kriterier som används för fastställande av betydande miljöaspekter,

— betydande miljöaspekter.

Anmärkning:  Betydande miljöaspekter kan medföra risker och möjligheter som associeras med antingen negativ miljöpåverkan (hot) eller positiv miljöpåverkan (möjlighet).

B.3  Miljöutredning

Organisationer ska göra och dokumentera en inledande miljöutredning i enlighet med bilaga I.

Organisationer utanför unionen ska också hänvisa till de lagstadgade miljökrav som gäller för liknande organisationer i de medlemsstater där de avser att lämna in en ansökan.

A.6.1.3  Bindande krav

Organisationen ska

a)  fastställa och ha tillgång till de bindande krav som rör dess miljöaspekter,

b)  fastställa hur dessa bindande krav är tillämpliga på organisationen,

c)  ta hänsyn till dessa bindande krav när miljöledningssystemet upprättas, införs, underhålls och ständigt förbättras.

Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information om dess bindande krav.

Anmärkning:  Bindande krav kan medföra risker och möjligheter för organisationen.

A.6.1.4  Planering av åtgärder

Organisationen ska planera

a)  åtgärder för att hantera sina

1)  betydande miljöaspekter,

2)  bindande krav,

3)  risker och möjligheter som identifieras i 6.1.1,

b)  hur den ska

1)  integrera och införa åtgärderna i miljöledningssystemets processer (se 6.2, avsnitten 7, 8 och 9.1), eller andra verksamhetsprocesser,

2)  utvärdera om åtgärderna har gett avsedd verkan (se 9.1).

Vid planering av dessa åtgärder ska organisationen beakta tekniska möjligheter samt dess ekonomiska, verksamhetsrelaterade och affärsrelaterade krav.

B.4  Lagenlighet

Organisationer som är registrerade i Emas eller som vill registrera sig ska visa att de uppfyller samtliga följande villkor:

1)  De har identifierat och är medvetna om följderna för dem av alla tillämpliga lagstadgade miljökrav.

2)  De efterlever miljölagstiftningen, bland annat med avseende på tillstånd och tillståndsbegränsningar, och tillhandahåller relevant styrkande dokumentation.

3)  De har utarbetat rutiner som gör det möjligt för organisationen att säkerställa att miljölagstiftningen efterlevs.

A.6.2  Miljömål och planering för att uppnå dem

 

A.6.2.1  Miljömål

Organisationen ska upprätta miljömål för relevanta funktioner och nivåer, med hänsyn tagen till organisationens betydande miljöaspekter och tillhörande bindande krav, under beaktande av dess risker och möjligheter.

Miljömålen ska

a)  överensstämma med miljöpolicyn,

b)  vara mätbara (om praktiska förutsättningar finns),

c)  övervakas,

d)  kommuniceras,

e)  uppdateras vid behov.

Organisationen ska hålla dokumenterad information om miljömålen.

A.6.2.2  Planering av åtgärder för att uppnå miljömål

När organisationen planerar för hur den ska uppnå sina miljömål ska den avgöra

a)  vad som ska göras,

b)  vilka resurser som kommer att krävas,

c)  vem som ska vara ansvarig,

d)  när det ska vara genomfört,

e)  hur resultaten ska utvärderas, vilket innefattar indikatorer för övervakning av framsteg mot uppnående av mätbara miljömål (se 9.1.1).

Organisationen ska överväga hur åtgärder för att uppnå miljömålen kan integreras i organisationens verksamhetsprocesser.

B.5  Miljömål

En organisation ska kunna visa att dess ledningssystem och revisionsförfaranden inriktar sig på organisationens faktiska miljöprestanda, med avseende på de direkta och indirekta aspekterna.

Det sätt på vilket miljömålen ska uppnås får inte i sig utgöra ett miljömål.

A.7  Stöd

A.7.1  Resurser

Organisationen ska fastställa och tillhandahålla de resurser som krävs för att upprätta, genomföra, underhålla och ständigt förbättra sitt miljöledningssystem.

 

A.7.2  Kompetens

Organisationen ska

a)  avgöra vilken kompetens som är nödvändig hos den eller de personer som arbetar inom eller åt organisationen och som påverkar dess miljöprestanda och dess möjligheter att uppfylla sina bindande krav,

b)  säkerställa att dessa personer är kompetenta baserat på lämplig utbildning, upplärning eller erfarenhet,

c)  fastställa utbildningsbehov med anknytning till miljöaspekterna och miljöledningssystemet,

d)  vidta åtgärder, där så är tillämpligt, för att införskaffa den nödvändiga kompetensen och utvärdera verkan av de vidtagna åtgärderna.

Anmärkning:  Tillämpliga åtgärder kan exempelvis vara att erbjuda anställda möjlighet till vidareutbildning, mentorstöd eller andra arbetsuppgifter, eller att hyra in eller anlita kompetenta personer.

Organisationen ska bevara lämplig dokumenterad information som belägg för kompetens.

B.6  Arbetstagarnas delaktighet

1)  Organisationen ska ta hänsyn till att arbetstagarnas delaktighet är såväl en drivande kraft som en förutsättning för ständiga och framgångsrika miljöförbättringar som en viktig resurs för förbättringen av miljöprestanda och det bästa sättet att effektivt förankra miljöledningssystemet och miljörevisionssystemet i organisationen.

2)  Uttrycket arbetstagarnas delaktighet ska tolkas så att det omfattar både direkt delaktighet från arbetstagarna som tillhandahållande av information till arbetstagarna och deras representanter. Därför behövs ett system för arbetstagardelaktighet på alla nivåer. Organisationen bör ta hänsyn till att åtagande, lyhördhet och aktivt stöd från ledningens sida är en förutsättning för att lyckas med dessa processer. I detta sammanhang bör ledningen ge lämplig återkoppling till de anställda.

3)  Förutom dessa krav ska arbetstagarna eller deras representanter vara delaktiga i den process som syftar till att ständigt förbättra organisationens miljöprestanda genom

a)  den inledande miljöutredningen,

b)  upprättandet och tillämpningen av ett miljöledningssystem och ett miljörevisionssystem som syftar till att förbättra organisationens miljöprestanda,

c)  miljökommittéer eller arbetsgrupper som samlar in information och säkerställer att miljötjänstemän/företrädare för ledningen deltar tillsammans med anställda och deras företrädare,

d)  gemensamma arbetsgrupper för åtgärder inom ramen för miljöprogrammet och miljörevisionen,

e)  utarbetandet av miljöredovisningar.

4)  Lämpliga former för deltagande såsom systemet med en förslagsbok eller projektbaserade grupparbeten eller miljökommittéer bör användas för detta ändamål. Organisationerna ska beakta kommissionens riktlinjer om bästa praxis på detta område. Om de så önskar ska företrädare för arbetstagarna också medverka.

A.7.3  Medvetenhet

Organisationen ska se till att personer som arbetar inom eller åt organisationen är medvetna om

a)  miljöpolicyn,

b)  betydande miljöaspekter och relaterad, verklig eller potentiell, miljöpåverkan som kan kopplas till deras arbete,

c)  sina bidrag till ett väl fungerande miljöledningssystem, inklusive fördelarna med förbättrade miljöprestanda,

d)  konsekvenserna av att inte uppfylla kraven i miljöledningssystemet, inklusive att inte uppfylla organisationens bindande krav.

 

A.7.4  Kommunikation

A.7.4.1  Allmänt

Organisationen ska införa, tillämpa och upprätthålla de processer som behövs för intern och extern kommunikation som är av betydelse i samband med miljöledningssystemet, vilket innefattar

a)  vad kommunikationen ska handla om,

b)  när kommunikationen ska ske,

c)  med vem kommunikationen ska ske,

d)  hur kommunikationen ska ske.

Vid införandet av kommunikationsprocesserna ska organisationen

— ta hänsyn till bindande krav,

— säkerställa att den miljöinformation som kommuniceras överensstämmer med den information som genereras i miljöledningssystemet och är tillförlitlig.

Organisationen ska besvara relevant kommunikation om sitt miljöledningssystem.

Organisationen ska i lämplig omfattning bevara dokumenterad information som belägg för dess kommunikation.

A.7.4.2  Intern kommunikation

Organisationen ska

a)  i lämplig omfattning kommunicera inom organisationens nivåer och funktioner, information som är relevant för miljöledningssystemet, inklusive ändringar av miljöledningssystemet,

b)  se till att kommunikationsprocesserna gör det möjligt för personer som arbetar under organisationens kontroll att bidra till ständig förbättring.

 

A.7.4.3  Extern kommunikation

Organisationen ska externt kommunicera information som är relevant för miljöledningssystemet, i enlighet med vad som fastställts i organisationens kommunikationsprocesser och vad som följer av de bindande kraven.

B.7  Kommunikation

1)  Organisationerna ska kunna visa att de bedriver en öppen dialog med allmänheten, myndigheter och andra berörda parter, inklusive lokala myndigheter och kunder, med avseende på miljöpåverkan av organisationernas verksamhet, produkter och tjänster.

2)  För att säkerställa en hög grad av öppenhet och skapa förtroende med berörda parter, ska organisationer som är registrerade i Emas lämna ut viss miljöinformation enligt definitionen i bilaga IV om miljörapportering.

A.7.5  Dokumenterad information

A.7.5.1  Allmänt

Organisationens miljöledningssystem ska innefatta

a)  dokumenterad information som krävs enligt denna standard,

b)  dokumenterad information som organisationen har fastställt vara nödvändig för ett väl fungerande miljöledningssystem.

Anmärkning:  Omfattningen av den dokumenterade informationen för ett miljöledningssystem kan variera från en organisation till en annan beroende på

— organisationens storlek och dess verksamheter, processer, produkter och tjänster,

— behovet att visa att bindande krav uppfylls,

— processernas komplexitet och samverkan,

— kompetensen hos personer som arbetar under organisationens kontroll.

A.7.5.2  Skapande och uppdatering

När dokumenterad information skapas och uppdateras ska organisationen säkerställa lämplig

a)  identifiering och beskrivning (t.ex. rubrik, datum, författare eller referensnummer),

b)  form (t.ex. språk, programvaruversion, grafik) och medium (t.ex. papper, elektroniskt format),

c)  granskning och godkännande med avseende på lämplighet och tillräcklighet.

A.7.5.3  Styrning av dokumenterad information

Dokumenterad information som krävs av miljöledningssystemet och av denna standard ska styras för att säkerställa att

a)  den är tillgänglig och lämpar sig för användning där den behövs och när den behövs,

b)  den är tillräckligt skyddad (t.ex. mot förlust av konfidentialitet, olämplig användning eller förlust av integritet).

För denna styrning av dokumenterad information ska organisationen i tillämplig utsträckning behandla

— distribution, åtkomst, inhämtning och användning,

— förvaring och bevarande, inklusive bevarande av läsbarhet,

— styrning av ändringar (t.ex. versionshantering),

— arkivering och gallring.

Dokumenterad information av externt ursprung, som organisationen har bestämt är nödvändig för planering och användning av miljöledningssystemet, ska i lämplig utsträckning identifieras och styras.

Anmärkning:  Åtkomst kan förutsätta att det tagits ett beslut om behörighet att endast läsa den dokumenterade informationen, eller att både läsa och ändra den dokumenterade informationen.

A.8  Verksamhet

A.8.1  Planering och styrning av verksamheten

Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och styra de processer som behövs för att uppfylla krav och utföra de åtgärder som fastställts i 6.1 och 6.2 genom att

— upprätta kriterier för dessa processer,

— införa styrning av processerna enligt kriterierna.

Anmärkning:  Styrning kan innefatta styrmedel i teknisk mening och rutiner. Styrmedel kan införas enligt en hierarkisk ordning (t.ex. eliminering, substitution, administrativ) och kan användas var för sig eller i kombination.

Organisationen ska styra planerade ändringar och granska konsekvenserna av oavsiktliga ändringar samt vid behov vidta åtgärder för att motverka negativa effekter.

Organisationen ska säkerställa att utkontrakterade (outsourcade) processer är styrda eller påverkade. Typ och omfattning av den styrning eller påverkan som ska tillämpas på processerna ska definieras inom miljöledningssystemet.

I överensstämmelse med ett livscykelperspektiv ska organisationen

a)  upprätta styrning, i lämplig omfattning, för att säkerställa att miljökraven hanteras under konstruktions- och utvecklingsprocessen för produkten eller tjänsten, under beaktande av varje fas av dess livscykel,

b)  fastställa lämpliga miljökrav för upphandling av produkter och tjänster,

c)  kommunicera relevanta miljökrav till externa leverantörer, inklusive entreprenörer,

d)  beakta behovet av att ge information rörande potentiell, betydande miljöpåverkan

som kan kopplas till transport eller leverans, användning, hantering efter avslutad livslängd och slutlig avfallshantering av dess produkter och tjänster.

Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information i den omfattning som är nödvändig för att ha tilltro till att processerna har utförts som planerat.

A.8.2  Beredskap och agerande vid nödlägen

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla den eller de process(er) som behövs för att förbereda sig för och agera vid potentiella nödlägen enligt 6.1.1.

Organisationen ska

a)  förbereda sig genom att planera åtgärder för att förebygga eller mildra negativ miljöpåverkan till följd av nödlägen,

b)  agera vid faktiska nödlägen,

c)  vidta åtgärder för att förhindra eller mildra konsekvenserna av nödlägen, lämpliga för nödlägets omfattning och potentiella miljöpåverkan,

d)  regelbundet öva planerade responsåtgärder, där så är praktiskt möjligt,

e)  regelbundet granska och revidera processer och planerade responsåtgärder, i synnerhet efter inträffade nödlägen eller övningar,

f)  i lämplig omfattning tillhandahålla relevant information och utbildning rörande beredskap för och respons vid nödlägen till relevanta intressenter, inklusive personer som utför arbete inom eller åt organisationen.

Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information i den omfattning som är nödvändig för att ha tilltro till att processerna har utförts som planerat.

A.9  Utvärdering av prestanda

A.9.1  Övervakning och mätning, analys och utvärdering

A.9.1.1  Allmänt

Organisationen ska övervaka, mäta, analysera och utvärdera sin miljöprestanda.

Organisationen ska fastställa

a)  vad som behöver övervakas och mätas,

b)  vilka metoder som i tillämplig utsträckning behövs för övervakning, mätning, analys och utvärdering för att säkerställa tillförlitliga resultat,

c)  kriterier samt lämpliga indikatorer enligt vilka organisationen ska utvärdera miljöprestandan,

d)  när övervakning och mätning ska utföras,

e)  när resultaten från övervakning och mätning ska analyseras och utvärderas.

Organisationen ska säkerställa att kalibrerad eller verifierad utrustning för övervakning och mätning används och underhålls i lämplig omfattning.

Organisationen ska utvärdera sin miljöprestanda och verkan hos miljöledningssystemet.

Organisationen ska både internt och externt kommunicera relevant information rörande miljöprestandan, enligt vad som är fastställt i organisationens kommunikationsprocesser och enligt vad som erfordras i bindande krav.

Organisationen ska bevara lämplig dokumenterad information som visar resultaten av övervakning, mätning, analys och utvärdering.

A.9.1.2  Utvärdering av efterlevnad

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla den eller de process(er) som behövs för att utvärdera efterlevnad av bindande krav.

Organisationen ska

a)  fastställa frekvensen för utvärdering av efterlevnad,

b)  utvärdera efterlevnad och vid behov vidta åtgärder,

c)  underhålla kunskap om, och förståelse för, efterlevnadsstatus.

Organisationen ska bevara dokumenterad information som belägg för resultaten av utvärdering av efterlevnad.

A.9.2  Intern revision

A.9.2.1  Allmänt

Organisationen ska med planerade intervall genomföra interna revisioner för att få information om huruvida miljöledningssystemet

a)  överensstämmer med

1)  organisationens egna krav på sitt miljöledningssystem,

2)  kraven i denna standard,

b)  har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt.

A.9.2.2  Internt revisionsprogram

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla ett eller flera interna revisionsprogram, vilket innefattar frekvens, metoder, ansvar, planeringskrav och rapportering av interna revisioner.

När det interna revisionsprogrammet upprättas ska organisationen beakta de berörda processernas betydelse för miljön, ändringar som påverkar organisationen och resultaten från tidigare revisioner.

Organisationen ska

a)  definiera revisionskriterier och omfattning för varje revision,

b)  välja revisorer och genomföra revisioner på ett sätt som säkerställer revisionsprocessens objektivitet och oberoende,

c)  säkerställa att revisionsresultaten rapporteras till relevanta ledningsfunktioner.

Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar genomförandet av revisionsprogrammet och revisionsresultaten.

A.9.3  Ledningens genomgång

Högsta ledningen ska med planerade intervall ha en genomgång av organisationens miljöledningssystem för att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan.

Ledningens genomgång ska innefatta beaktande av

a)  status för åtgärder som beslutats vid ledningens tidigare genomgångar,

b)  förändringar i

1)  externa och interna frågor som är relevanta för miljöledningssystemet,

2)  intressenters behov och förväntningar, inklusive bindande krav,

3)  dess betydande miljöaspekter,

4)  risker och möjligheter,

c)  i vilken utsträckning organisationens miljömål har uppnåtts,

d)  information om organisationens miljöprestanda, vilket innefattar trender i fråga om

1)  avvikelser och korrigerande åtgärder,

2)  resultat från övervakning och mätning,

3)  efterlevnad av bindande krav,

4)  revisionsresultat,

e)  resursers tillräcklighet,

f)  relevant kommunikation från intressenter, inklusive klagomål,

g)  möjligheter till ständig förbättring.

Resultatet av ledningens genomgång ska omfatta

— slutsatser om miljöledningssystemet är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt,

— beslut som rör möjligheter till ständig förbättring,

— beslut som rör behov av ändring av miljöledningssystemet, inklusive resurser,

— åtgärder, om så behövs, när miljömål inte uppnåtts,

— möjligheter att förbättra integrering av miljöledningssystemet i andra verksamhetsprocesser, om så behövs,

— eventuella konsekvenser för organisationens strategiska inriktning.

Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar resultaten av ledningens genomgångar.

A.10  Förbättringar

A.10.1  Allmänt

Organisationen ska fastställa möjligheter till förbättring (se 9.1, 9.2 och 9.3) och genomföra erforderliga åtgärder för att uppnå avsedda resultat med sitt miljöledningssystem.

A.10.2  Avvikelse och korrigerande åtgärd

När en avvikelse inträffar ska organisationen

a)  reagera på avvikelsen, och i tillämplig utsträckning:

1)  vidta åtgärder för att kontrollera och korrigera den,

2)  hantera konsekvenserna, inklusive att mildra negativ miljöpåverkan,

b)  utvärdera behovet av åtgärder för att eliminera orsakerna till avvikelsen, så att den inte inträffar på nytt eller på annat håll, genom att

1)  granska avvikelsen,

2)  fastställa orsakerna till avvikelsen,

3)  undersöka om liknande avvikelser finns eller skulle kunna inträffa,

c)  vidta nödvändiga åtgärder,

d)  granska vilken verkan genomförda korrigerande åtgärder har haft,

e)  göra ändringar i miljöledningssystemet om det är nödvändigt.

Korrigerande åtgärder ska vara lämpliga i förhållande till betydelsen av effekterna av de påträffade avvikelserna, inklusive miljöpåverkan.

Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar

— arten av avvikelser och åtgärder som vidtagits i efterhand,

— resultaten av korrigerande åtgärder.

A.10.3  Ständig förbättring

Organisationen ska, för att förbättra miljöprestandan, ständigt förbättra lämpligheten, tillräckligheten och verkan av sitt miljöledningssystem.

 

(1)    Texten i nationell standard återges i denna bilaga med tillstånd av CEN. Den fullständiga texten av nationell standard kan köpas från de nationella standardiseringsorgan som förtecknas på CEN:s officiella webbplats. Alla former av återgivande av denna bilaga för kommersiella ändamål är förbjudna.
BILAGA III

INTERN MILJÖREVISION

1.    Revisionsprogram och revisionsfrekvens

1.1    Revisionsprogram

Revisionsprogrammet ska garantera att organisationens ledning erhåller den information som den behöver för att se över organisationens miljöprestanda och miljöledningssystemets effektivitet, och kunna visa att detta är under kontroll.

1.2    Revisionsprogrammets mål

I målen ska framför allt ingå en utvärdering av det ledningssystem som används, av överensstämmelsen med organisationens miljöpolicy och miljöprogram samt uppfyllande av rättsliga och andra krav med avseende på miljön.

1.3    Revisionsprogrammets omfattning

Den totala omfattningen av varje revision eller, i förekommande fall, av varje del av en revisionsperiod ska klart definieras och det ska särskilt framgå

1) vilka områden som ska utvärderas,

2) vilka verksamheter som ska revideras,

3) vilka miljökriterier som ska beaktas,

4) vilka perioder som revisionen ska omfatta.

I miljörevisionen ska ingå en bedömning av de faktauppgifter som är nödvändiga för att kunna utvärdera miljöprestanda.

1.4    Revisionsfrekvens

Revisionen eller revisionsperioden, som omfattar organisationens hela verksamhet, ska avslutas, beroende på omständigheterna, inom en tidsrymd av högst tre år, eller fyra år om det undantag som föreskrivs i artikel 7 är tillämpligt. Hur ofta en verksamhet revideras kommer att variera beroende på

1) verksamhetens art, omfattning och komplexitet,

2) betydelsen av aktuell miljöpåverkan,

3) hur viktiga och angelägna de problem är som konstaterats vid tidigare revisioner,

4) tidigare miljöproblem i samband med verksamheten.

Mer komplexa verksamheter med mer betydande miljöpåverkan ska revideras oftare.

Organisationerna ska dessutom genomföra revisioner åtminstone årligen, eftersom detta bidrar till att visa organisationens ledning och miljökontrollanten att man har grepp om de avgörande miljöaspekterna.

Organisationen ska genomföra revisioner av följande aspekter:

1) Organisationens miljöprestanda.

2) Efterlevnad av tillämpliga rättsliga och andra krav med avseende på miljön.

2.    Revisionsarbetet

Revisionsarbetet ska omfatta diskussioner med personal rörande miljöprestanda, inspektion av driftsförhållanden och utrustning samt genomgång av dokument, förfarandebeskrivningar och annat relevant material. Denna verksamhet ska genomföras i syfte att bedöma miljöpåverkan av den verksamhet som granskas, för att fastställa om den är förenlig med gällande standarder, regler och övergripande och detaljerade miljömål. Den ska också klargöra huruvida det system som inrättats för att hantera miljöansvar och prestanda är effektivt och ändamålsenligt och kommer därför att omfatta bland annat stickprovskontroller av efterlevnaden av dessa kriterier för att avgöra effektiviteten i ledningssystemet överlag.

I revisionsarbetet ska särskilt ingå

1) att skaffa sig kännedom om ledningssystemen,

2) att bedöma ledningssystemens starka och svaga sidor,

3) att samla in underlag för att visa i vilka avseenden ledningssystemet fungerar respektive inte fungerar som det ska,

4) att utvärdera resultaten av revisionen,

5) att förbereda slutsatser av revisionen,

6) att rapportera resultaten och slutsatserna av revisionen.

3.    Rapportering av resultat och slutsatser av revisionen

Det grundläggande syftet med en skriftlig revisionsrapport är att

1) visa revisionens omfattning,

2) informera ledningen om hur organisationens miljöpolicy efterlevs och om organisationens miljöutveckling,

3) informera ledningen om hur lagstadgade krav och andra miljökrav efterlevs och om vilka åtgärder som har vidtagits för att se till att efterlevnad uppnås.

4) informera ledningen om hur effektiva och pålitliga de åtgärder som har vidtagits är när det gäller att övervaka och minska organisationens miljöpåverkan,

5) att vid behov påvisa eventuella behov av korrigerande åtgärder.

Den skriftliga rapporten ska inbegripa den information som är nödvändig för att uppfylla dessa mål.

▼M3
BILAGA IV

MILJÖRAPPORTERING

A.    Inledning

Miljöinformation ska läggas fram på ett tydligt och sammanhängande sätt och bör helst finnas tillgänglig i elektroniskt format. Organisationen ska fastställa det lämpligaste formatet för att göra denna information tillgänglig för berörda parter på ett användarvänligt sätt.

B.    Miljöredovisning

Miljöredovisningen ska åtminstone innehålla de element och uppfylla de minimikrav som anges nedan.

a) En sammanfattning av organisationens verksamhet, produkter och tjänster, organisationens relation till eventuella moderorganisationer och en klar och entydig beskrivning av Emas-registreringens omfattning, inklusive en förteckning över de anläggningar som omfattas av denna registrering.

b) Organisationens miljöpolicy och en kort beskrivning av den förvaltningsstruktur som ligger till grund för organisationens miljöledningssystem.

c) En beskrivning av alla betydande direkta och indirekta miljöaspekter som resulterar i betydande miljöpåverkan från organisationens sida, en kort beskrivning av den metod som använts för att fastställa deras betydelse och en förklaring av arten av påverkan i relation till dessa aspekter.

d) En beskrivning av de övergripande och detaljerade miljömålen satta i relation till de betydande miljöaspekterna och den betydande miljöpåverkan.

e) En beskrivning av de åtgärder som vidtagits och planeras för att förbättra miljöprestanda, uppnå de övergripande och detaljerade målen och säkerställa efterlevnaden av lagstadgade miljökrav.

I förekommande fall ska hänvisning göras till relevant bästa miljöledningspraxis som presenteras i de sektorspecifika referensdokument som avses i artikel 46.

f) En sammanfattning av tillgängliga uppgifter om organisationens miljöprestanda med avseende på dess betydande miljöpåverkan.

Rapporteringen ska avse både de kärnindikatorer för miljöprestanda och de specifika indikatorer för miljöprestanda som anges i avsnitt C. Om övergripande och detaljerade miljömål finns ska respektive uppgifter rapporteras.

g) En hänvisning till de huvudsakliga rättsliga bestämmelser som ska beaktas av organisationen för att säkerställa efterlevnaden av lagstadgade miljökrav samt en försäkran om efterlevnad av bestämmelserna.

h) En bekräftelse avseende kraven i artikel 25.8, miljökontrollantens namn och ackrediterings- eller licensnummer samt datum för godkännandet. Den deklaration som avses i bilaga VII undertecknad av miljökontrollanten får användas i stället.

Den uppdaterade miljöredovisningen ska åtminstone innehålla de element och uppfylla de minimikrav som anges i leden e–h.

Organisationer får besluta att i sin miljöredovisning inkludera ytterligare faktauppgifter om organisationens verksamheter, produkter och tjänster eller om deras uppfyllande av specifika krav. All information i miljöredovisningen ska godkännas av miljökontrollanten.

Miljöredovisningen får integreras i andra rapporteringsdokument från organisationen (t.ex. rapporter om förvaltning, hållbarhet eller företagets sociala ansvar). Om den integreras i sådana rapporteringsdokument ska det göras klar åtskillnad mellan godkänd och icke-godkänd information. Miljöredovisningen ska identifieras tydligt (t.ex. genom användning av Emas-logotypen) och dokumentet ska innehålla en kort beskrivning av godkännandeprocessen inom ramen för Emas.

C.    Rapportering baserad på indikatorer för miljöprestanda och kvalitativ information

1.    Inledning

Både i miljöredovisningen och den uppdaterade miljöredovisningen ska organisationerna rapportera om sina betydande direkta och indirekta miljöaspekter med hjälp av de kärnindikatorer för miljöprestanda och de specifika indikatorer för miljöprestanda som anges nedan. Om inga kvantitativa uppgifter finns tillgängliga ska organisationerna rapportera kvalitativ information som beskrivs i punkt 4.

Rapporteringen ska innehålla uppgifter om faktisk input och output. Om tillkännagivandet negativt skulle påverka konfidentialiteten när det gäller organisationens affärs- eller industriinformation, där sådan konfidentialitet föreskrivs i nationell lag eller gemenskapslagstiftning för att skydda ett rättmätigt ekonomiskt intresse, får organisationen indexera denna information i sin rapportering, t.ex. genom att fastställa ett basår (med index 100) som utvecklingen av faktisk input/output hänför sig till.

Indikatorerna ska

a) ge en korrekt värdering av organisationens miljöprestanda,

b) vara lättförståeliga och entydiga,

c) möjliggöra årliga jämförelser för att bedöma om organisationens miljöprestanda har förbättrats, för att möjliggöra denna jämförelse ska rapporteringen omfatta minst 3 års verksamhet, under förutsättning att uppgifterna finns tillgängliga,

d) i förekommande fall möjliggöra jämförelse med referenstal inom den aktuella sektorn, det aktuella landet eller den aktuella regionen,

e) möjliggöra en jämförelse med tillämpliga lagstadgade krav.

Till stöd för detta ska organisationen kortfattat definiera vad som omfattas (inbegripet organisatoriska och materiella gränser, tillämplighet och beräkningsmetod) av varje indikator.

2.    Kärnindikatorer för miljöprestanda

a) Kärnindikatorerna är inriktade på prestanda inom följande viktiga miljöområden:

i) Energi.

ii) Material.

iii) Vatten.

iv) Avfall.

v) Markanvändning med avseende på biologisk mångfald.

vi) Utsläpp.

Rapportering om kärnindikatorer för miljöprestanda är en skyldighet. En organisation får dock utvärdera relevansen av dessa indikatorer inom ramen för sina betydande miljöaspekter och miljöpåverkan. Om en organisation kommer fram till att en eller flera kärnindikatorer inte är relevanta för dess betydande miljöaspekter och miljöpåverkan, får den välja att inte rapportera om dessa kärnindikatorer. I så fall ska organisationen i miljöredovisningen inkludera en tydlig och motiverad förklaring till detta.

b) Varje kärnindikator består av följande:

i) En siffra A som anger sammanlagd årlig input/output inom ett visst område.

ii) En siffra B som anger ett årligt referensvärde som motsvarar organisationens verksamhet.

iii) En siffra R som anger förhållandet A/B.

Varje organisation ska rapportera alla tre element för varje indikator.

c) Sammanlagd årlig input/output inom ett visst område, siffra A, ska rapporteras enligt följande:

i) Om energi

 ”total direkt energiförbrukning”, motsvarande den sammanlagda årliga mängd energi som förbrukats av organisationen,

 ”total förnybar energiförbrukning”, motsvarande den sammanlagda årliga mängd energi som förbrukats av organisationen och som producerats från förnybara energikällor,

 ”total förnybar energiproduktion”, motsvarande den sammanlagda årliga mängd energi som producerats av organisationen från förnybara energikällor,

Denna sista post ska endast rapporteras om den sammanlagda energi som producerats av organisationen från förnybara energikällor avsevärt överstiger den sammanlagda förnybara energi som förbrukats av organisationen, eller om den förnybara energi som producerats av organisationen inte utnyttjats av organisationen.

Om olika typer av energi förbrukas eller, i fråga om förnybar energi, produceras (t.ex. el, värme, bränsle eller annat) ska deras årliga förbrukning eller produktion rapporteras separat på lämpligt sätt.

Energi bör helst uttryckas i kWh, MWh, GJ eller andra måttenheter som vanligen används för att rapportera typen av energi som förbrukats eller producerats.

ii) Om material

 ”årligt massflöde för viktiga material som används” (utom energibärare och vatten), helst uttryckt i viktenheter (t.ex. kg eller ton) eller volymenheter (t.ex. m3) eller andra måttenheter som vanligen används inom sektorn.

Om olika typer av material används bör deras årliga massflöde rapporteras separat på lämpligt sätt.

iii) Om vatten

 ”total årlig vattenförbrukning” uttryckt i volymenheter (t.ex. liter eller m3).

iv) Om avfall

 ”total årlig produktion av avfall”, uppdelat per typ, helst uttryckt i viktenheter (t.ex. kg eller ton) eller volymenheter (t.ex. m3) eller andra måttenheter som vanligen används inom sektorn.

 ”total årlig produktion av farligt avfall”, helst uttryckt i viktenheter (t.ex. kg eller ton) eller m3 eller andra måttenheter som vanligen används inom sektorn.

v) Om markanvändning med avseende på biologisk mångfald

 formerna av markanvändning med avseende på biologisk mångfald uttryckt i ytenheter (t.ex. m2 eller ha):

 

 total markanvändning

 total hårdgjord yta

 total naturorienterad yta inom anläggningen

 total naturorienterad yta utanför anläggningen

En ”naturorienterad yta” är en yta som främst är avsedd för bevarande eller restaurering av natur. Naturorienterade ytor kan finnas inom anläggningen och inbegriper tak, fasader, vattendränering och andra element som har utformats, anpassats eller som förvaltas i syfte att främja biologisk mångfald. Naturorienterade ytor kan också vara belägna utanför organisationens anläggning under förutsättning att ytan ägs eller förvaltas av organisationen och i första hand är avsedd att främja biologisk mångfald. Samförvaltade ytor avsedda att främja biologisk mångfald kan också beskrivas, under förutsättning att samförvaltningens omfattning beskrivs tydligt.

En ”hårdgjord yta” är en yta där den ursprungliga marken har täckts (t.ex. vägar) och därmed gjorts ogenomtränglig. Denna ogenomtränglighet kan medföra miljöpåverkan.

vi) Om utsläpp

 ”totala årliga utsläpp av växthusgaser”, vilket minst ska omfatta utsläpp av CO2, CH4, N2O, fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC), NF3 och SF6, uttryckt i ton koldioxidekvivalenter.

Organisationen bör överväga att rapportera sina utsläpp av växthusgaser enligt en fastställd metod, t.ex. Greenhouse Gas Protocol.

 ”totala årliga utsläpp till luft”, vilket minst ska omfatta utsläpp av SO2, NOx och PM, uttryckt i kilogram eller ton.

d) Det årliga referensvärde som motsvarar organisationens verksamhet, siffra B, ska väljas och rapporteras på grundval av följande krav:

Siffra B ska

i) vara begriplig,

ii) vara en siffra som bäst motsvarar organisationens totala årliga verksamhet,

iii) möjliggöra en korrekt beskrivning av organisationens miljöprestanda, med beaktande av organisationens särdrag och verksamhet,

iv) vara ett gemensamt referensvärde för den sektor som organisationen verkar inom, såsom följande exempel:

 total årlig fysisk produktion

 totalt antal anställda

 totalt antal övernattningar

 totalt antal invånare i ett område (när det gäller offentlig förvaltning)

 ton behandlat avfall (för organisationer som är verksamma inom avfallshantering)

 total mängd producerad energi (för organisationer som är verksamma inom energiproduktion)

v) säkerställa att rapporterade indikatorer är jämförbara över tiden. När siffra B väl definierats ska den användas i kommande miljöredovisningar.

Förändringar av siffra B ska förklaras i miljöredovisningen. Vid en förändring av siffra B ska organisationen säkerställa att siffran kan jämföras över minst tre år genom omräkning av indikatorerna för föregående år i enlighet med den omdefinierade siffran B.

3.    Specifika indikatorer för miljöprestanda

Varje organisation ska också årligen rapportera om sin prestanda när det gäller betydande direkta och indirekta miljöaspekter och miljökonsekvenser som är förknippade med dess kärnverksamhet, som är mätbara och verifierbara, och som inte redan omfattas av kärnindikatorerna.

Rapportering om dessa indikatorer ska ske i enlighet med de krav som anges i inledningen till detta avsnitt.

I förekommande fall ska organisationen ta hänsyn till sektorspecifika referensdokument som avses i artikel 46 för att underlätta identifieringen av relevanta sektorspecifika indikatorer.

4.    Rapportering av betydande miljöaspekter på grundval av kvalitativ information

Om inga kvantitativa uppgifter finns tillgängliga för att rapportera betydande direkta eller indirekta miljöaspekter ska organisationerna rapportera sina prestanda på grundval av kvalitativ information.

D.    Lokal ansvarighet

Organisationer som är registrerade i Emas kan vilja ta fram en samlad miljöredovisning som omfattar flera anläggningar på olika geografiska platser.

Eftersom syftet med Emas är att säkerställa lokal ansvarighet, ska organisationerna se till att varje anläggnings betydande miljöpåverkan klart identifieras och beskrivs i den samlade miljöredovisningen.

E.    Allmänhetens tillgång till information

Organisationen ska säkerställa att den kan visa för miljökontrollanten att alla som är intresserade av organisationens miljöprestanda enkelt och kostnadsfritt får tillgång till den information som krävs enligt avdelning B och C. För att skapa denna öppenhet bör miljöredovisningen helst vara allmänt tillgänglig på organisationens webbplats.

Organisationen ska säkerställa att denna information en enskild anläggning eller organisation offentliggörs på (ett av) de officiella språken i den medlemsstat eller det tredjeland där anläggningen eller organisationen är belägen.

I fråga om en samlad miljöredovisning ska organisationen dessutom säkerställa att (för registrering) denna information finns på (ett av) de officiella språken i den medlemsstat där organisationen är registrerad eller på (ett av) unionens officiella språk som avtalats med det behöriga organ som ansvarar för registreringen.

Miljöredovisningen får också göras tillgänglig på ytterligare språk förutsatt att innehållet i det översatta dokumentet stämmer överens med innehållet i den ursprungliga miljöredovisning som godkänts av en miljökontrollant och att det klart anges att det är en översättning av det godkända dokumentet.

▼B
BILAGA V

EMAS-LOGOTYPEN

image

▼M1

1.

Logotypen får användas på samtliga 24 språk förutsatt att följande lydelse används:Bulgariska:

”Проверено управление по околна среда”

Tjeckiska:

”Ověřený systém environmentálního řízení”

Kroatiska:

”Verificirani sustav upravljanja okolišem”

Danska:

”Verificeret miljøledelse”

Nederländska:

”Geverifieerd milieuzorgsysteem”

Engelska:

”Verified environmental management”

Estniska:

”Tõendatud keskkonnajuhtimine”

Finska:

”Todennettu ympäristöasioiden hallinta”

Franska:

”Management environnemental vérifié”

Tyska:

”Geprüftes Umweltmanagement”

Grekiska:

”επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση”

Ungerska:

”Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer”

Italienska:

”Gestione ambientale verificata”

Iriska:

”Bainistíocht comhshaoil fíoraithe”

Lettiska:

”Verificēta vides pārvaldība”

Litauiska:

”Įvertinta aplinkosaugos vadyba”

Maltesiska:

”Immaniggjar Ambjentali Verifikat”

Polska:

”Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego”

Portugisiska:

”Gestão ambiental verificada”

Rumänska:

”Management de mediu verificat”

Slovakiska:

”Overené environmentálne manažérstvo”

Slovenska:

”Preverjen sistem ravnanja z okoljem”

Spanska:

”Gestión medioambiental verificada”

Svenska:

”Verifierat miljöledningssystem”

▼B

2.

Logotypen ska användas antingen

 i tre färger (Pantone 355 grön; Pantone 109 gul; Pantone 286 blå),

 i svart,

 i vitt, eller

 i en gråskala.
BILAGA VI

INFORMATIONSKRAV FÖR REGISTRERING

(Dessa uppgifter ska lämnas i tillämpliga fall)1.  ORGANISATION

 

Namn

Adress

Ort

Postnummer

Land/delstat/region/självstyrande region

Kontaktperson

Telefon

Fax

E-post

Webbadress

Offentlig tillgång till miljöredovisningen eller den uppdaterade miljöredovisningen

 

a)  i utskriven form

b)  i elektronisk form

Registreringsnummer

Registreringsdatum

Datum för tillfällig avregistrering

Datum för avregistrering

Datum för nästa miljöredovisning

Datum för nästa uppdaterade miljöredovisning

Begäran om undantag enligt artikel 7

JA - NEJ

Verksamhetens Nace-kod

Antal anställda

Omsättning eller balansomslutning

2.  ANLÄGGNING

 

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Land/delstat/region/självstyrande region

Kontaktperson

Telefon

Fax

E-post

Webbadress

Offentlig tillgång till miljöredovisningen eller den uppdaterade miljöredovisningen

 

a)  i utskriven form

b)  i elektronisk form

Registreringsnummer

Registreringsdatum

Datum för tillfällig avregistrering

Datum för avregistrering

Datum för nästa miljöredovisning

Datum för nästa uppdaterade miljöredovisning

Begäran om undantag enligt artikel 7

JA - NEJ

Verksamhetens Nace-kod

Antal anställda

Omsättning eller balansomslutning

3.  MILJÖKONTROLLANT

 

Miljökontrollantens namn

Adress

Postnummer

Ort

Land/delstat/region/självstyrande region

Telefon

Fax

E-post

Ackrediteringens eller licensens registreringsnummer

Ackrediteringens eller licensens omfång (Nace-kod)

Ackrediterings- eller licensieringsorgan

Utfärdad i … den …/…/20

Underskrift av företrädare för organisationen
BILAGA VII

MILJÖKONTROLLANTENS DEKLARATION AV KONTROLL OCH GODKÄNNANDE

… (namn).

med Emas miljökontrollantregistreringsnummer …

som är ackrediterad eller licensierad för … (Nace-kod)

deklarerar härmed ha kontrollerat att anläggningen/anläggningarna eller hela organisationen enligt miljöredovisningen/den uppdaterade miljöredovisningen ( *1 ) från organisation … (namn)

med registreringsnummer (i förekommande fall) …

uppfyller alla krav i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

Med min underskrift förklarar jag att

 kontrollen och godkännandet har genomförts i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1221/2009,

 resultatet av kontrollen och godkännandet visar att det inte finns någonting som tyder på att tillämpliga lagstadgade miljökrav inte skulle ha efterlevts,

 uppgifterna och informationen i organisationens/anläggningens (*1)  miljöredovisning/uppdaterade miljöredovisning (*1)  ger en tillförlitlig, trovärdig och korrekt bild av alla organisationens/anläggningens (*1)  verksamheter, inom de ramar som anges i miljöredovisningen.

Detta dokument är inte likvärdigt med en Emas-registrering. Emas-registrering kan endast beviljas av ett behörigt organ enligt förordning (EG) nr 1221/2009. Detta dokument ska inte användas självständigt som ett meddelande till allmänheten.

Utfärdad i … den …/…/20..

Underskrift
BILAGA VIII

JÄMFÖRELSETABELLFörordning (EG) nr 761/2001

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1

Artikel 1.2 a

Artikel 1.2 b

Artikel 1.2 c

Artikel 1.2 d

Artikel 2 a

Artikel 2.1

Artikel 2 b

Artikel 2 c

Artikel 2.2

Artikel 2 d

Artikel 2 e

Artikel 2.9

Artikel 2 f

Artikel 2.4

Artikel 2 g

Artikel 2.8

Artikel 2 h

Artikel 2.10

Artikel 2 i

Artikel 2.11

Artikel 2 j

Artikel 2.12

Artikel 2 k

Artikel 2.13

Artikel 2 l

Artikel 2.16

Artikel 2 l i

Artikel 2 l ii

Artikel 2 m

Artikel 2 n

Artikel 2.17

Artikel 2 o

Artikel 2.18

Artikel 2 p

Artikel 2 q

Artikel 2.20

Artikel 2 r

Artikel 2 s första stycket

Artikel 2.21

Artikel 2 s andra stycket

Artikel 2 t

Artikel 2.22

Artikel 2 u

Artikel 3.1

Artikel 3.2 a första stycket

Artikel 4.1a och b

Artikel 3.2 a andra stycket

Artikel 4.3

Artikel 3.2 b

Artikel 4.1 c

Artikel 3.2 c

Artikel 4.1 d

Artikel 3.2 d

Artikel 4.5

Artikel 3.2 e

Artikel 5.2 första stycket, artikel 6.3

Artikel 3.3 a

Artikel 6.1 a

Artikel 3.3 b första meningen

Artikel 6.1 b och c

Artikel 3.3 b andra meningen

Artikel 7.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 51.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5 första meningen

Artikel 25.10 första stycket

Artikel 4.5 andra meningen

Artikel 25.10 andra stycket andra meningen

Artikel 4.6

Artikel 41

Artikel 4.7

Artikel 4.8 första stycket

Artikel 30.1

Artikel 4.8 andra stycket

Artikel 30.3 och 30.5

Artikel 4.8 tredje stycket första och andra meningen

Artikel 31.1

Artikel 4.8 tredje stycket sista meningen

Artikel 31.2

Artikel 5.1

Artikel 11.1 första stycket

Artikel 5.2

Artikel 11.3

Artikel 5.3 första meningen

Artikel 12.1

Artikel 5.3 andra meningen första strecksatsen

Artikel 12.1 a

Artikel 5.3 andra meningen andra strecksatsen

Artikel 12.1 b

Artikel 5.4

Artikel 11.1 andra och tredje styckena

Artikel 5.5 första meningen

Artikel 16.1

Artikel 5.5 andra meningen

Artikel 16.3 första meningen

Artikel 5.5 tredje meningen

Artikel 17.1

Artikel 5.5 fjärde meningen

Artikel 16.3 andra stycket och artikel 16.4 andra stycket

Artikel 6.1

Artikel 13.1

Artikel 6.1 första strecksatsen

Artikel 13.2 a och artikel 5.2 a

Artikel 6.1 andra strecksatsen

Artikel 13.2 a och artikel 5.2 c

Artikel 6.1 tredje strecksatsen

Artikel 13.2 f och artikel 5.2 d

Artikel 6.1 fjärde strecksatsen

Artikel 13.2 c

Artikel 6.1 andra stycket

Artikel 13.2 första meningen

Artikel 6.2

Artikel 15.3

Artikel 6.3 första strecksatsen

Artikel 15.3 a

Artikel 6.3 andra strecksatsen

Artikel 15.3 b

Artikel 6.3 tredje strecksatsen

Artikel 6.3 sista meningen

Artikel 15.8

Artikel 6.4 första stycket

Artikel 15.2

Artikel 6.4 andra stycket

Artikel 15.4

Artikel 6.5 första meningen

Artikel 15.6

Artikel 6.5 andra meningen

Artikel 15.8 och 15.9

Artikel 6.6

Artikel 15.10

Artikel 7.1

Artikel 28.8

Artikel 7.2 första meningen

Artikel 12.2

Artikel 7.2 andra meningen

Artikel 12.3

Artikel 7.3

Artikel 42.2 a

Artikel 8.1 första meningen

Artikel 10.1

Artikel 8.1 andra meningen

Artikel 10.2

Artikel 8.2

Artikel 8.3 första stycket

Artikel 10.4

Artikel 8.3 andra stycket

Artikel 9.1, inledningsfrasen

Artikel 4.3

Artikel 9.1 a

Artikel 45.4

Artikel 9.1 b

Artikel 45.4

Artikel 9.1 andra stycket

Artikel 45.5

Artikel 9.2

Artikel 10.1

Artikel 10.2 första stycket

Artikel 38.1 och 38.2

Artikel 10.2 andra stycket första meningen

Artikel 41

Artikel 10.2 andra stycket andra meningen

Artikel 47

Artikel 11.1 första stycket

Artikel 36

Artikel 11.1 första strecksatsen

Artikel 36 a

Artikel 11.1 andra strecksatsen

Artikel 36 c

Artikel 11.1 tredje strecksatsen

Artikel 36 b

Artikel 11.1 andra stycket första meningen

Artikel 37.1

Artikel 11.1 andra stycket andra meningen

Artikel 11.1 andra stycket tredje meningen

Artikel 37.2

Artikel 11.1 andra stycket fjärde meningen

Artikel 37.3

Artikel 11.2

Artikel 43.2

Artikel 11.3 första meningen

Artikel 41.2

Artikel 11.3 andra meningen

Artikel 47

Artikel 12.1 a

Artikel 12.1 b

Artikel 35.1

Artikel 12.1 andra stycket

Artikel 12.2

Artikel 41.2

Artikel 12.3

Artikel 13

Artikel 40.1

Artikel 14.1

Artikel 49.1

Artikel 14.2

Artikel 14.3

Artikel 15.1

Artikel 50

Artikel 15.2

Artikel 48

Artikel 15.3

Artikel 16.1

Artikel 39.1

Artikel 16.2

Artikel 42.2

Artikel 17.1

Artikel 17.2, 17.3 och 17.4

Artikel 51.2

Artikel 17.5

Artikel 18

Artikel 52( 1 ) EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

( 3 ) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

( 4 ) EGT L 247, 17.9.2001, s. 24.

( 5 ) EUT L 70, 9.3.2006, s. 63.

( *1 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

Top