Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0797

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien

COM/2018/797 final

Bryssel den 7.12.2018

COM(2018) 797 final

2018/0409(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Enligt artikel 54.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning 1 får Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samordna det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och tredjeländer vad gäller förvaltning av de yttre gränserna. I detta avseende kan byrån genomföra åtgärder vid de yttre gränserna som omfattar en eller flera medlemsstater och ett tredjeland med gräns mot minst en av dessa medlemsstater, förutsatt att detta grannland lämnat sitt samtycke; detta gäller även på tredjelandets territorium.

Enligt artikel 54.4 i förordning (EU) 2016/1624 ska ett statusavtal ingås mellan unionen och berört tredjeland i de fall där avsikten är att enheter från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska utplaceras i ett tredjeland för att delta i åtgärder där medlemmarna i enheterna kommer att ha verkställande befogenheter, eller i fall där andra åtgärder i tredjeland kräver det. Statusavtalet ska omfatta alla aspekter som är nödvändiga för att utföra åtgärderna. Det ska i synnerhet innehålla en beskrivning av insatsens omfattning, civilrättsligt och straffrättsligt ansvar samt enhetsmedlemmarnas uppgifter och befogenheter. Statusavtalet ska säkerställa full respekt för grundläggande rättigheter under dessa insatser.

Europeiska kommissionen har, på grundval av de förhandlingsdirektiv som rådet har antagit, med Republiken Serbien förhandlat fram ett statusavtal om åtgärder som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån genomför i Republiken Serbien (nedan kallat statusavtalet) i syfte att inrätta den rättsliga ram som gör det möjligt att agera omedelbart genom att inrätta operativa planer när snabba insatser kommer att behövas. Migrationsströmmarna i regionen är visserligen mycket mindre än under åren 2015 och 2016, men organiserade kriminella nätverk anpassar snabbt sina rutter och metoder för människohandel med irreguljära migranter till nya omständigheter. I och med statusavtalet kommer ansvariga myndigheter i Republiken Serbien och EU:s medlemsstater under samordning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån att vara i ett mycket bättre läge att snabbt agera vid en sådan möjlig utveckling.

Det bifogade förslaget till rådets beslut utgör det rättsliga instrumentet för ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien.

Den 21 februari 2017 mottog kommissionen rådets bemyndigande att inleda förhandlingar med Republiken Serbien om ett statusavtal om åtgärder som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån genomför i Republiken Serbien.

Förhandlingarna om ett statusavtal inleddes den 7 april 2017 och en andra omgång hölls den 11 maj 2017. En överenskommelse nåddes slutligen den 3 augusti 2018. Statusavtalet paraferades den 20 september 2018 i Belgrad av kommissionsledamoten Dimitris Avramopoulos, med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, och Republiken Serbiens inrikesminister Nemanja Stefanovic.

Kommissionen anser att de mål som rådet har uppställt i sina förhandlingsdirektiv har uppnåtts och att utkastet till statusavtal är godtagbart för unionen.

Medlemsstaterna har informerats och konsulterats inom ramen för rådets arbetsgrupp.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Sexton medlemsstater har för närvarande bilaterala avtal med Republiken Serbien vilka täcker ett antal gemensamma åtgärder såsom in- och utresekontroller, övervakning, patrullering, återvändande osv. Mellan Republiken Serbiens inrikesministerium och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån finns också ett arbetsavtal som i synnerhet föreskriver att företrädare från Serbiens gränspolis regelbundet deltar i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns samordnade operativa insatser som observatörer på medlemsstaternas territorium, enligt överenskommelse med värdmedlemsstaten.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Den europeiska migrationsagendan 2 bygger på fyra pelare. En av dessa är gränsförvaltning vilket innebär bättre förvaltning av EU:s yttre gränser, särskilt genom solidaritet med de medlemsstater som ligger vid de yttre gränserna och effektivare gränsövergångar. En förstärkt kontroll av Republiken Serbiens gränser kommer även att inverka positivt på EU:s yttre gränser, i synnerhet på Bulgariens, Kroatiens, Ungerns och Rumäniens yttre gränser, men även på Republiken Serbiens gränser. En ytterligare förstärkning av säkerheten vid de yttre gränserna ligger också i linje med europeiska säkerhetsagendan 3 .

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för detta förslag till rådets beslut är artiklarna 77.2 b, 77.2 d och 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) jämförda med artikel 218.6 a i EUF-fördraget.

Att Europeiska unionen ingår ett statusavtal föreskrivs uttryckligen i artikel 54.4 i förordning (EU) 2016/1624, enligt vilken ett statusavtal ska ingås mellan unionen och berört tredjeland i fall där avsikten är att enheter från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska utplaceras i ett tredjeland för att delta i åtgärder där enhetsmedlemmarna kommer att ha verkställande befogenheter, eller i fall där andra åtgärder i tredjeland kräver det.

Enligt artikel 3.2 i EUF-fördraget har unionen exklusiv befogenhet att ingå ett internationellt avtal om ingåendet av avtalet föreskrivs i en unionslagstiftningsakt. I artikel 54.4 i förordning (EU) 2016/1624 föreskrivs att Europeiska unionen ska ingå ett statusavtal med berört tredjeland. Följaktligen faller det bifogade avtalet med Republiken Serbien inom Europeiska unionens exklusiva behörighet.

Europaparlamentets godkännande krävs för ingående av detta avtal i enlighet med artikel 218.6 a v i EUF-fördraget. 

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Ej tillämpligt.

Proportionalitetsprincipen

Mot bakgrund av att organiserade kriminella nätverk snabbt anpassar sina rutter och metoder för människohandel med irreguljära migranter krävs EU:s deltagande för att förbättra kontrollerna vid Republiken Serbiens gränser. Statusavtalet är nödvändigt för att de ansvariga myndigheterna i Republiken Serbien och i EU:s medlemsstater, under samordning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, snabbt ska kunna agera vid en sådan möjlig utveckling. Avtalet möjliggör att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kan utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter i Republiken Serbien i händelse av en plötslig tillströmning av irreguljära migranter.

Val av instrument

Detta förslag överensstämmer med artikel 218.6 a i EUF-fördraget, enligt vilken rådet ska anta beslut om internationella avtal efter Europaparlamentets godkännande. Inget annat rättsligt instrument kan användas för att nå målet i detta förslag.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Ej tillämpligt.

Samråd med berörda parter

Ej tillämpligt.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Ej tillämpligt.

Konsekvensbedömning

Ingen konsekvensbedömning har behövts för förhandlingen om statusavtalet.

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Eftersom detta är ett nytt avtal kunde någon utvärdering eller kontroll av ändamålsenligheten hos befintliga instrument inte genomföras.

Grundläggande rättigheter

Statusavtalet innehåller bestämmelser som säkerställer skydd av de grundläggande rättigheterna för personer som berörs av enhetsmedlemmars handlingar i samband med en åtgärd samordnad av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Bestämmelserna om grundläggande rättigheter förklaras närmare under punkt 5 ”Övriga inslag”.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Statusavtalet medför i sig inga budgetkonsekvenser. Det är i stället den faktiska utplaceringen av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter på grundval av en operativ plan och ett relevant bidragsavtal som kommer att medföra kostnader som ska täckas via Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns budget. Framtida verksamhet inom ramen för statusavtalet kommer att finansieras med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns egna medel.

5.ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

Kommissionen kommer att säkerställa att genomförandet av statusavtalet övervakas på lämpligt sätt.

Republiken Serbien och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska gemensamt utvärdera varje gemensam operativ insats eller snabb gränsinsats.

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Republiken Serbien och de medlemsstater som deltar i en särskild insats ska i synnerhet i slutet av varje insats rapportera om tillämpningen av bestämmelserna i avtalet, däribland om behandlingen av personuppgifter.

Förklarande dokument (för direktiv)

Ej tillämpligt.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Avtalets tillämpningsområde

Inom ramen för detta avtal ska Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kunna utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter med verkställande befogenheter i Republiken Serbien för genomförande av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser. Detta avtal utvidgar inte tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (nedan kallat återtagandeavtalet) 4 , men europeiska gräns- och kustbevakningsenheter ska också tillåtas att, inom ramen för en särskild återvändandeinsats, bistå Republiken Serbien med att identifiera de personer som ska återtas av Republiken Serbien, i linje med återtagandeavtalet.

Europeiska gräns- och kustbevakningsenheter får utplaceras på Republiken Serbiens territorium endast i regioner som gränsar till EU:s yttre gränser, och enhetsmedlemmarna ska ha verkställande befogenheter på dessa områden i Republiken Serbien i enlighet med den operativa planen.

Inledande av en åtgärd

Byrån kan ta initiativ till att inleda en åtgärd. Republiken Serbiens behöriga myndigheter får begära att byrån överväger att inleda en insats. Genomförandet av en åtgärd kräver samtycke från Republiken Serbiens behöriga myndigheter och byrån.

Operativ plan 

Före varje gemensam insats eller snabb gränsinsats ska en operativ plan avtalas mellan byrån och Republiken Serbien. Denna operativa plan måste också godkännas av den eller de medlemsstater som gränsar till det operativa området.

Planen ska innehålla utförliga uppgifter om de organisatoriska och förfarandemässiga aspekterna av den gemensamma insatsen eller snabba gränsinsatsen, inklusive en beskrivning och en bedömning av situationen, operativt syfte och mål, den typ av teknisk utrustning som ska utplaceras, genomförandeplanen, samarbetet med andra tredjeländer, andra unionsbyråer och unionsorgan eller internationella organisationer, bestämmelser avseende grundläggande rättigheter inklusive skydd av personuppgifter, samordning, befäl, kontroll, kommunikation och rapportering, organisation och logistik samt utvärdering och ekonomiska aspekter av den gemensamma insatsen eller snabba gränsinsatsen.

Enhetsmedlemmarnas uppgifter och befogenheter

Som generell regel ska enheterna ha behörighet att utföra de uppgifter och utöva de verkställande befogenheter som krävs för gränskontroll- och återvändandeinsatser. De ska följa Republiken Serbiens nationella lagstiftning.

Enheterna ska inom Republiken Serbiens territorium enbart agera i enlighet med anvisningar från och i närvaro av Republiken Serbiens gränsbevakningstjänstemän eller andra polistjänstemän.

Enhetsmedlemmarna ska i tillämpliga fall bära sin egen uniform, synlig personlig identifikation och en blå armbindel med Europeiska unionens och byråns insignier på uniformen. De ska också bära en ackrediteringshandling så att de tydligt kan identifieras av Republiken Serbiens nationella myndigheter.

Enhetsmedlemmar får bära tjänstevapen, ammunition och utrustning som är tillåten enligt deras egen stats nationella lagstiftning och lagstiftningen i Republiken Serbien. Byrån ska på förhand underrättas av myndigheterna i Republiken Serbien om tillåtna tjänstevapen samt tillåten ammunition och utrustning och de relevanta rättsliga ramarna och villkoren för deras användning.

Enhetsmedlemmar får använda våld, inklusive tjänstevapen, ammunition och utrustning, med samtycke av den egna staten och Republiken Serbiens myndigheter, i närvaro av Republiken Serbiens gränsbevakningstjänstemän eller andra polistjänstemän, och i enlighet med den nationella lagstiftningen i Republiken Serbien. Republiken Serbiens myndigheter får tillåta enhetsmedlemmar att använda våld även när landets gränsbevakningstjänstemän inte är på plats. Enhetsmedlemmar får endast använda vapen när det är absolut nödvändigt i självförsvar för att avvärja en överhängande livshotande attack mot dem själva eller andra personer, i enlighet med Republiken Serbiens lagstiftning.

Republiken Serbiens behöriga myndigheter får på begäran meddela relevant information som finns i nationella databaser till enhetsmedlemmar om det är nödvändigt för att utföra deras uppgifter. Byrån får också meddela information till Republiken Serbiens behöriga myndigheter som är nödvändig för att uppfylla operativa syften.

Tillfälligt avbrytande eller avslutande av åtgärden

Både byrån och Republiken Serbiens myndigheter får tillfälligt avbryta eller avsluta åtgärden om de anser att den andra parten inte respekterar bestämmelserna i avtalet eller i den operativa planen.

Privilegier och immunitet för enhetsmedlemmarna

Enhetsmedlemmarna ska åtnjuta immunitet mot Republiken Serbiens straffrättsliga domsrätt avseende alla handlingar som begåtts under tjänsteutövning (”i tjänst”), men de åtnjuter inte sådan immunitet för handlingar som begåtts ”utanför tjänsten”.

I den operativa planen ska noga anges vilka åtgärder som omfattas av immuniteten mot Republiken Serbiens straffrättsliga domsrätt.

Om en enhetsmedlem påstås ha begått en straffbar gärning ska byråns verkställande direktör, innan ett rättsligt förfarande inleds inför domstolen, intyga för de behöriga rättsliga myndigheterna i Republiken Serbien om handlingen i fråga utfördes under tjänsteutövning eller inte. Byråns verkställande direktör ska fatta sitt beslut efter noggrant övervägande av alla eventuella framställningar som framförs av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har utplacerat den berörda gränsbevakningstjänstemannen eller andra relevanta anställda samt Republiken Serbiens behöriga myndigheter.

Privilegier som beviljats enhetsmedlemmar och immunitet mot Republiken Serbiens straffrättsliga domsrätt undantar dem inte från hemmedlemsstatens domsrätt.

En liknande ordning gäller för enhetsmedlemmarnas civilrättsliga och förvaltningsrättsliga ansvar.

Enhetsmedlemmarnas immunitet mot straffrättslig, civilrättslig och förvaltningsrättlig domsrätt i Republiken Serbien får hävas av den medlemsstat som har utplacerat de berörda gränsbevakningstjänstemännen eller andra relevanta anställda. Ett sådant hävande måste alltid vara uttryckligt.

I avtalet föreskrivs en mekanism som syftar till att ersätta skada. Ersättningsmekanismen bygger på artikel 42 i förordning (EU) 2016/1624 om en europeisk gräns- och kustbevakning. Om skadan har orsakats av en enhetsmedlem ”i tjänst” ska Republiken Serbien vara ansvarig. Om skadan har orsakats ”i tjänst” av en enhetsmedlem från en deltagande medlemsstat genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse eller om handlingen begicks ”utanför tjänsten” får Republiken Serbien via byråns verkställande direktör begära att ersättning ska betalas av den berörda deltagande medlemsstaten. Om skadan har orsakats av en av byråns anställda får Republiken Serbien begära att ersättning ska betalas av byrån.

Verkställighetsåtgärder får inte vidtas mot enhetsmedlemmar, utom i fall där ett straffrättsligt eller civilrättsligt förfarande inleds mot dem utan samband med deras tjänsteutövning.

Enhetsmedlemmars egendom som är nödvändig för deras tjänsteutövning ska vara befriad från beslag. Vid civilrättsliga förfaranden ska enhetsmedlemmar inte underkastas några begränsningar av sin personliga frihet eller några andra tvångsåtgärder.

Enhetsmedlemmarna ska vara undantagna från de socialförsäkringsbestämmelser som eventuellt gäller i Republiken Serbien vad avser tjänster utförda för byrån. De ska även i vara befriade från all slags beskattning i Republiken Serbien av lön och ersättningar som utbetalas till dem av byrån eller deras egna medlemsstater samt av alla inkomster som inte härrör från Republiken Serbien.

Republiken Serbiens myndigheter ska tillåta införsel och utförsel av artiklar avsedda för enhetsmedlemmarnas personliga bruk och medge befrielse från alla tullar, skatter och liknande avgifter (förutom avgifter för lagring, transport och likartade tjänster) för artiklarna.

Personligt bagage som tillhör enhetsmedlemmar får inspekteras om det finns skäl att anse att det innehåller artiklar som inte är avsedda för medlemmarnas personliga bruk eller artiklar som inte får införas eller utföras enligt lag eller är underkastade Republiken Serbiens karantänföreskrifter. Inspektion av sådant personligt bagage får företas endast i närvaro av den eller de berörda enhetsmedlemmarna eller en bemyndigad företrädare för byrån.

Enhetsmedlemmarnas handlingar, korrespondens och egendom ska vara okränkbara, utom när det är fråga om verkställighetsåtgärder. Enhetsmedlemmarna ska inte vara skyldiga att avlägga vittnesmål.

Ackrediteringshandling

Byrån ska i samarbete med Republiken Serbien utfärda en ackrediteringshandling till enhetsmedlemmarna för identifiering inför Republiken Serbiens myndigheter och som bevis på att innehavaren har rätt att utföra de uppgifter och utöva de befogenheter som tilldelas dem enligt detta avtal och den operativa planen. Ackrediteringshandlingen ger, tillsammans med en giltig resehandling, enhetsmedlemmen rätt att resa in i Republiken Serbien utan visering eller förhandsgodkännande. Handlingen kommer att återlämnas till byrån när åtgärden är avslutad. Byrån kommer att ge de behöriga serbiska myndigheterna ett provexemplar av ackrediteringshandlingen innan avtalet börjar tillämpas och när mallen ändras.

Grundläggande rättigheter

Vid utförandet av sina uppgifter och i utövandet av sina befogenheter ska enhetsmedlemmarna till fullo respektera de grundläggande rättigheterna och friheterna, däribland rätten att få tillträde till asylförfaranden, principerna om mänsklig värdighet, förbudet mot tortyr samt omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till frihet, principen om non-refoulement, förbudet mot kollektiva utvisningar, barnets rättigheter och rätten till respekt för privat- och familjelivet. De får inte godtyckligt diskriminera personer på några grunder, inklusive kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Alla åtgärder som strider mot dessa grundläggande rättigheter och friheter ska stå i proportion till de syften som eftersträvas genom dessa åtgärder och respektera grunddragen i de grundläggande rättigheterna och friheterna.

Varje part måste ha ett system för klagomål för att hantera påstådda överträdelser av de grundläggande rättigheterna som begåtts av dess personal. Byrån har upprättat det system för klagomål som avses i artikel 72 i förordning (EU) 2016/1624 om en europeisk gräns- och kustbevakning och uppfyller därför denna skyldighet. Ombudsmannen i Republiken Serbien skulle kunna hantera sådana påståenden, såvida inte Republiken Serbiens myndigheter beslutar att inrätta ett särskilt system för att hantera klagomål enligt detta avtal.

Behandling av personuppgifter

Enhetsmedlemmarna ska behandla personuppgifter, när det behövs och är proportionerligt, i enlighet med de regler som gäller för byrån och EU:s medlemsstater. Behandling av personuppgifter som utförs av Republiken Serbiens myndigheter ska omfattas av landets nationella lagstiftning.

Byrån, de deltagande medlemsstaterna och Republiken Serbiens myndigheter ska när varje åtgärd är avslutad utarbeta en gemensam rapport om enhetsmedlemmarnas behandling av personuppgifter. Denna rapport ska sändas till byråns ombud för grundläggande rättigheter och dataskyddsombud, samt till den behöriga myndigheten för skydd av personuppgifter i Republiken Serbien. Byråns ombud för grundläggande rättigheter och dataskyddsombud ska rapportera till byråns verkställande direktör.

Tvister och tolkning

Alla frågor som uppstår i samband med tillämpningen av detta avtal ska granskas gemensamt av Republiken Serbiens behöriga myndigheter och företrädare för byrån, som ska samråda med den eller de medlemsstater som gränsar till Republiken Serbien.

I avsaknad av tidigare biläggande ska tvister som gäller tolkning eller tillämpning av detta avtal enbart lösas genom förhandlingar mellan Republiken Serbien och Europeiska kommissionen, som eventuellt ska samråda med medlemsstater som gränsar till Republiken Serbien.

Behöriga myndigheter för genomförandet av avtalet

För Republiken Serbiens del är ministeriet med ansvar för inrikes frågor behörig myndighet för genomförandet av detta avtal. För Europeiska unionens del är det Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Gemensamma förklaringar

Båda parter noterar att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer att hjälpa Republiken Serbien att effektivt kontrollera sina gränser mot alla länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen på annat sätt än genom utplacering av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter med verkställande befogenheter.

Båda parter enas om att status och avgränsning enligt internationell rätt vad gäller Republiken Serbiens och Europeiska unionens medlemsstaters territorier inte på något sätt påverkas varken av detta avtal eller någon åtgärd som utförs vid dess genomförande av parterna eller på deras vägnar, däribland inrättandet av operativa planer eller deltagande i gränsöverskridande insatser.

Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins nära associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket kommer likaledes till uttryck i en gemensam förklaring som bifogas avtalet.

2018/0409 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 b, 77.2 d och 79.2 c jämförda med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande 5 , och

av följande skäl:

(1)I enlighet med rådets beslut 2018/XXX av den [...] undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien (nedan kallat statusavtalet) av [...] den [...], med förbehåll för att det ingås.

(2)Enligt artikel 54.4 i förordning (EU) 2016/1624 6 ska ett statusavtal ingås mellan unionen och berört tredjeland i de fall där avsikten är att enheter från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utplaceras i ett tredjeland för att utföra åtgärder för vilka enhetsmedlemmarna har verkställande befogenheter, eller där detta krävs av andra åtgärder i tredjeländer. Statusavtalet bör omfatta alla aspekter som är nödvändiga för att utföra åtgärderna.

(3)Enligt detta statusavtal kan de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna i enlighet med den operativa planen snabbt utplaceras på Republiken Serbiens territorium, hantera den pågående förskjutningen av migrationsströmmarna mot kustrutten samt bistå vid förvaltningen av de yttre gränserna och i kampen mot människohandel med irreguljära migranter.

(4)Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG 7 . Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(5)Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG 8 . Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(6)I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

(7)Statusavtalet bör därför godkännas på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien (nedan kallat avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på Europeiska unionens vägnar lämna den underrättelse som avses i artikel 13.2 i avtalet för att uttrycka Europeiska unionens samtycke till att bli bunden av avtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.
(2)    COM(2015) 240 final.
(3)    COM(2015) 185 final.
(4)    EUT L 334, 19.12.2007, s. 46.
(5)    EUT C , , s.
(6)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).
(7)    Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).
(8)    Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).
Top

Bryssel den 7.12.2018

COM(2018) 797 final

BILAGA

till

förslaget till rådets beslut

om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien


BILAGA

AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien

EUROPEISKA UNIONEN

och REPUBLIKEN SERBIEN,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR situationer som kan uppstå där Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kan samordna det operativa samarbetet mellan EU:s medlemsstater och Republiken Serbien, inbegripet på Republiken Serbiens territorium,

MED BEAKTANDE AV att en rättslig ram i form av ett statusavtal bör upprättas för situationer där Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enhetsmedlemmar kan ha verkställande befogenheter på Republiken Serbiens territorium,

MED BEAKTANDE AV att parterna ska ta vederbörlig hänsyn till de bifogade förklaringarna vid genomförandet av detta statusavtal,

SOM BEAKTAR att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån vid utförandet av alla åtgärder på Republiken Serbiens territorium till fullo bör respektera de grundläggande rättigheterna,

HAR BESLUTAT ATT INGÅ FÖLJANDE AVTAL.

Artikel 1

Avtalets tillämpningsområde

1. Detta avtal ska omfatta alla de aspekter av samarbetet mellan Republiken Serbien och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som är nödvändiga för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns utförande av åtgärder av som kan äga rum inom Republiken Serbiens territorium, varvid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enhetsmedlemmar kan ha verkställande befogenheter.

2.Detta avtal utvidgar inte tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (nedan kallat återtagandeavtalet mellan EU och Serbien). När det gäller återvändandeinsatser enligt definitionen i artikel 2 d gäller detta avtal endast tillhandahållande av operativt stöd för återvändandeinsatser som genomförs i enlighet med återtagandeavtalet mellan EU och Serbien.

3.Detta avtal ska omfatta Republiken Serbien. Detta avtal ska inte omfatta Kosovo 1 *.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med

a)    insats: en gemensam insats, en snabb gränsinsats eller en återvändandeinsats.

b)    gemensam insats: en åtgärd som syftar till att motverka olaglig invandring eller gränsöverskridande brottslighet eller som syftar till att tillhandahålla ökat tekniskt och operativt bistånd vid en medlemsstats yttre gränser, med gräns till Republiken Serbien, och vilken vidtas på Republiken Serbiens territorium.

c)    snabb gränsinsats: en insats med syftet att snabbt hantera en situation med specifika och oproportionella utmaningar vid Republiken Serbiens gränser mot en medlemsstat, och vilken vidtas på Republiken Serbiens territorium under en begränsad tid.

d)    återvändandeinsats: en insats som organiseras eller samordnas av byrån och involverar teknisk och operativ förstärkning från en eller flera medlemsstater, varigenom personer avseende vilka ett slutgiltigt beslut om återvändande har fattats återvänder från en eller flera medlemsstater, antingen ofrivilligt eller frivilligt, till Republiken Serbien, i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd.

(e)    gränskontroll: en kontroll av personer, resehandlingar, transportmedel och föremål som genomförs vid passage av en statsgräns och som består av in- och utresekontroller vid gränsövergångsställen och gränsövervakning mellan gränsövergångsställen.

f)    enhetsmedlem: en medlem av antingen byråns personal eller en medlem i en enhet med gränsbevakningstjänstemän och annan relevant personal från deltagande medlemsstater, däribland gränsbevakningstjänstemän och annan relevant personal som utstationerats av medlemsstaterna till byrån för att utplaceras under en åtgärd.

g)    medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen.

h)    hemmedlemsstat: den medlemsstat i vilken en enhetsmedlem är gränsbevakningstjänsteman eller annan relevant personalmedlem.

i)    personuppgifter: alla uppgifter som rör en identifierad eller en identifierbar fysisk person; en identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hjälp av sådana kännetecken som namn, id-nummer, dvs. ett unikt id-nummer för medborgare, lokaliseringsuppgift, onlineidentifierare eller en eller flera egenskaper som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

j)    deltagande medlemsstat: en medlemsstat som deltar i en insats i Republiken Serbien genom att tillhandahålla teknisk utrustning, gränsbevakningstjänstemän och annan relevant personal som utplaceras för att ingå i enheten.

k)    byrån: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som inrättats genom förordning (EU) 2016/1624 om en europeisk gräns- och kustbevakning.

Artikel 3

Inledande av åtgärdsplanen och den operativa planen

1. Byrån kan lägga fram initiativet till att inleda en insats för Republiken Serbiens behöriga myndigheter. Republiken Serbiens behöriga myndigheter får begära att byrån överväger att inleda en insats.

2. Genomförandet av en insats kräver samtycke från både Republiken Serbiens behöriga myndigheter och byrån.

3. Byrån och Republiken Serbien ska enas om en gemensam operativ plan för varje gemensam insats eller snabb gränsinsats. Europeiska kommissionen ska säkerställa att bestämmelserna i artikel 54.3 i förordningen om en europeiska gräns- och kustbevakning följs.

Planen ska innehålla utförliga uppgifter om de organisationsrelaterade och förfarandemässiga aspekterna av den gemensamma insatsen eller snabba gränsinsatsen, inklusive en beskrivning och en bedömning av situationen, operativt syfte och mål, den typ av teknisk utrustning som ska utplaceras, genomförandeplanen, samarbetet med andra tredjeländer, andra unionsbyråer och unionsorgan eller internationella organisationer, bestämmelser avseende grundläggande rättigheter inklusive skydd av personuppgifter, samordning, befäl, kontroll, kommunikation och rapportering, organisation och logistik samt utvärdering och ekonomiska aspekter av den gemensamma insatsen eller snabba gränsinsatsen. Utvärderingen av den gemensamma insatsen eller den snabba gränsinsatsen ska utföras gemensamt av den behöriga myndigheten i Republiken Serbien och byrån.

Artikel 4

Enhetsmedlemmarnas uppgifter och befogenheter

1.Enhetsmedlemmarna ska ha behörighet att utföra de uppgifter och utöva de verkställande befogenheter som krävs för gränskontroll och återvändandeinsatser.

2.Enhetsmedlemmarna ska följa Republiken Serbiens nationella lagstiftning.

3.Enhetsmedlemmarna får inom Republiken Serbiens territorium enbart utföra uppgifter och utöva befogenheter i enlighet med anvisningar från och i närvaro av Republiken Serbiens gränsbevakningstjänstemän eller andra polistjänstemän. Den behöriga myndigheten i Republiken Serbien ska utarbeta anvisningar för enheten i enlighet med den operativa planen om så är lämpligt. Den behöriga myndigheten i Republiken Serbien får bemyndiga enhetsmedlemmar att agera för dess räkning så länge Republiken Serbiens gränsbevakningstjänstemän eller andra polistjänstemän ständigt närvarar samt behåller det övergripande ansvaret och befäl- och kontrollfunktioner.

Byrån får via sin samordnare meddela Republiken Serbiens behöriga myndighet sina synpunkter om de anvisningar som getts till enheten. Om så sker ska Republiken Serbiens behöriga myndighet beakta dessa synpunkter och rätta sig efter dem i möjligaste mån.

Om de anvisningar som getts till enheten inte är förenliga med den operativa planen ska samordnaren omedelbart underrätta byråns verkställande direktör. Den verkställande direktören får vidta lämpliga åtgärder, t.ex. tillfälligt avbryta eller avsluta åtgärden.

4.Enhetsmedlemmarna ska bära sina egna uniformer när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter. Enhetsmedlemmarna ska åtminstone bära synlig personlig identifikation och en blå armbindel med Europeiska unionens och byråns insignier. För att enhetsmedlemmar ska kunna identifiera sig för Republiken Serbiens behöriga myndigheter ska de alltid ha en sådan ackrediteringshandling som avses i artikel 7.

5.Enhetsmedlemmarna får, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, bära sådana tjänstevapen, sådan ammunition och sådan utrustning som är tillåten enligt hemmedlemsstatens nationella lagstiftning. Republiken Serbien ska, innan enhetsmedlemmarna utplaceras, underrätta byrån om vilka tjänstevapen och vilken ammunition och utrustning som tillåts samt om relevant rättslig ram och villkoren för deras användning. Byrån ska i förväg till Republiken Serbiens behöriga myndighet lämna in förteckningen över enhetsmedlemmarnas tjänstevapen, som omfattar information om typ av vapen och vapnens serienummer samt typen och mängden av ammunition.

6.Enhetsmedlemmarna ska, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, ha rätt att använda våld, inklusive tjänstevapen, ammunition och utrustning, med hemmedlemsstatens och Republiken Serbiens tillstånd, i närvaro av Republiken Serbiens gränsbevakningstjänstemän eller andra polistjänstemän och i enlighet med Republiken Serbiens nationella lagstiftning. Republiken Serbien får tillåta enhetsmedlemmar att använda våld när Republiken Serbiens gränsbevakningstjänstemän eller andra polistjänstemän inte är på plats. Enhetsmedlemmar får endast använda vapen när det är absolut nödvändigt i självförsvar för att avvärja en överhängande livshotande attack mot dem själva eller andra personer, i enlighet med Republiken Serbiens nationella lagstiftning.

7.Republiken Serbiens behöriga myndighet får på begäran meddela relevant information som finns i de nationella databaserna till enhetsmedlemmar om det är nödvändigt för att utföra de operativa mål som anges i den operativa planen och för att genomföra insatser. Enhetsmedlemmarna får endast ges information om relevanta fakta som är nödvändiga för att utföra deras uppgifter och utöva deras befogenheter. Byrån får meddela Republiken Serbiens behöriga myndigheter relevant information som är nödvändig för att uppfylla de operativa mål som anges i den operativa planen och för att genomföra gemensamma insatser.

8. I syfte att uppfylla de operativa mål som anges i den operativa planen och genomföra åtgärder får Republiken Serbiens behöriga myndighet och enhetsmedlemmarna utbyta övrig information och övriga resultat.

9. De enhetsmedlemmar som avses i punkterna 1 och 3–6 omfattar inte byråns personal.

Artikel 5

Tillfälligt avbrytande eller avslutande av åtgärden

1. Byråns verkställande direktör får tillfälligt avbryta eller avsluta åtgärden, efter att ha underrättat Republiken Serbiens behöriga myndighet skriftligen, om Republiken Serbien inte tillämpar bestämmelserna i detta avtal eller i den operativa planen korrekt. Den verkställande direktören ska underrätta Republiken Serbiens behöriga myndighet om skälen till detta.

2. Republiken Serbien får tillfälligt avbryta eller avsluta åtgärden, efter att ha underrättat byrån skriftligen, om byrån eller någon deltagande medlemsstat inte tillämpar bestämmelserna i detta avtal eller i den operativa planen korrekt. Republiken Serbiens behöriga myndighet ska underrätta byrån om skälen till detta.

3. Byråns verkställande direktör eller Republiken Serbien får tillfälligt avbryta eller avsluta åtgärden om de grundläggande rättigheterna, principen om non-refoulement eller dataskyddsbestämmelserna inte respekteras.

4. Åtgärdens avslutande ska inte påverka de rättigheter och skyldigheter som härrör från tillämpningen av detta avtal eller den operativa planen före avslutandet.

Artikel 6

Privilegier och immunitet för enhetsmedlemmarna

1. Enhetsmedlemmarnas handlingar, korrespondens och egendom ska vara okränkbara, utom när det är fråga om verkställighetsåtgärder som är tillåtna enligt punkt 6.

2. Enhetsmedlemmarna ska åtnjuta immunitet mot Republiken Serbiens straffrättsliga domsrätt avseende handlingar som utförts under och med avseende på tjänsteutövning i samband med åtgärder som genomförts i enlighet med den operativa planen.

Om det påstås att en enhetsmedlem har begått en brottslig gärning, ska den behöriga myndighet som avses i artikel 12.1 i detta avtal omedelbart underrätta byråns verkställande direktör och hemmedlemsstatens behöriga myndighet.

Efter noggrant övervägande av en eventuell underrättelse för hemmedlemsstaten och Republiken Serbien, och på grundval av information som tillhandahålls av båda parter, ska byråns verkställande direktör intyga huruvida handlingen i fråga utfördes av enhetsmedlemmen under tjänsteutövning i samband med åtgärder som genomförts i enlighet med den operativa planen.

Om byråns verkställande direktör intygar att handlingen utfördes av enhetsmedlemmen under tjänsteutövning i samband med åtgärder som genomförts i enlighet med den operativa planen, ska enhetsmedlemmen åtnjuta immunitet mot Republiken Serbiens straffrättsliga domsrätt avseende handlingar som utförts under och med avseende på tjänsteutövning i samband med åtgärder som genomförts i enlighet med den operativa planen.

3. Enhetsmedlemmarna ska åtnjuta immunitet mot Republiken Serbiens civilrättsliga och förvaltningsrättsliga domsrätt avseende samtliga handlingar som utförts under och med avseende på tjänsteutövning i samband med åtgärder som genomförts i enlighet med den operativa planen.

Om ett civilrättsligt förfarande inleds mot en enhetsmedlem inför en domstol, ska den behöriga myndighet som avses i artikel 12.1 i detta avtal omedelbart underrätta byråns verkställande direktör och hemmedlemsstatens behöriga myndighet.

Efter noggrant övervägande av en eventuell underrättelse för hemmedlemsstaten och Republiken Serbien, och på grundval av information som tillhandahålls av båda parter, ska byråns verkställande direktör intyga huruvida handlingen i fråga utfördes av enhetsmedlemmen under tjänsteutövning i samband med åtgärder som genomförts i enlighet med den operativa planen.

Om byråns verkställande direktör intygar att handlingen utfördes av enhetsmedlemmen under tjänsteutövning i samband med åtgärder som genomförts i enlighet med den operativa planen, ska enhetsmedlemmen åtnjuta immunitet mot Republiken Serbiens civilrättsliga och straffrättsliga domsrätt avseende handlingar som utförts under och med avseende på tjänsteutövning i samband med åtgärder som genomförts i enlighet med den operativa planen.

4. Enhetsmedlemmarnas immunitet mot straffrättslig, civilrättslig och förvaltningsrättlig domsrätt i Republiken Serbien i enlighet med punkterna 2 och 3 får hävas av hemmedlemsstaten i tillämpliga fall. Ett sådant hävande måste alltid vara uttryckligt.

5. Enhetsmedlemmarna ska inte vara skyldiga att avlägga vittnesmål.

6.Vid skada som orsakats av en enhetsmedlem under tjänsteutövning i samband med åtgärder som genomförs i enlighet med den operativa planen ska Republiken Serbien ansvara för eventuell skada.

Vid skada som orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse eller om en enhetsmedlem från en deltagande medlemsstat inte utförde handlingen under tjänsteutövning, får Republiken Serbien via den verkställande direktören begära att ersättning ska betalas av berörd deltagande medlemsstat.

Vid skada som orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse eller om en enhetsmedlem som tillhör byråns personal inte utförde handlingen under tjänsteutövning, får Republiken Serbien begära att ersättning ska betalas av byrån.

I händelse av skada som orsakas i Republiken Serbien på grund av force majeure ska varken Republiken Serbien, den deltagande medlemsstaten eller byrån vara ansvariga.

7. Verkställighetsåtgärder får inte vidtas mot enhetsmedlemmar, utom i fall där ett straffrättsligt eller civilrättsligt förfarande inleds mot dem utan samband med deras tjänsteutövning. Enhetsmedlemmarnas egendom som av byråns verkställande direktör intygas vara nödvändig för deras tjänsteutövning får inte beslagtas för att tillgodose anspråken i en dom eller ett beslut. Vid civilrättsliga förfaranden ska enhetsmedlemmar inte underkastas några begränsningar av sin personliga frihet eller några andra tvångsåtgärder.

8. Enhetsmedlemmarnas immunitet mot Republiken Serbiens domsrätt ska inte undanta dem från respektive hemmedlemsstaters domsrätt.

9. Enhetsmedlemmarna ska vara undantagna från de socialförsäkringsbestämmelser som gäller i Republiken Serbien, vad gäller tjänster utförda för byrån.

10. Enhetsmedlemmarna ska i Republiken Serbien vara befriade från all slags beskattning av lön och ersättningar som utbetalas till dem av byrån eller hemmedlemsstaterna samt av alla inkomster som inte härrör från Republiken Serbien.

11. Republiken Serbien ska, i överensstämmelse med de lagar och förordningar som den kan komma att anta, meddela införseltillstånd beträffande artiklar avsedda för enhetsmedlemmarnas personliga bruk och medge befrielse från alla andra tullar, avgifter, skatter och liknande pålagor än sådana som tas ut för förvaring, transport och likartade tjänster avseende sådana artiklar. Republiken Serbien ska också tillåta utförsel av sådana artiklar.

12. Enhetsmedlemmarnas personliga bagage får inspekteras om det finns skäl att anse att det innehåller artiklar som inte är avsedda för enhetsmedlemmarnas personliga bruk eller artiklar som inte får införas eller utföras enligt Republiken Serbiens lagstiftning eller omfattas av Republiken Serbiens karantänföreskrifter. Inspektion av sådant personligt bagage får företas endast i närvaro av den eller de berörda enhetsmedlemmarna eller en bemyndigad företrädare för byrån.

Artikel 7

Ackrediteringshandling

1. Byrån ska, i samarbete med Republiken Serben, utfärda en handling på det eller de officiella språken i Republiken Serbien och på ett av Europeiska unionens institutioners officiella språk för varje enhetmedlem för att de ska kunna styrka sin identitet vid Republiken Serbiens nationella myndigheter och som ett bevis på innehavarens rätt att utföra de uppgifter och utöva de befogenheter som avses i artikel 4 i detta avtal och i den operativa planen. Handlingen ska innehålla följande information om enhetsmedlemmen: namn och medborgarskap, grad eller yrkestitel, ett nytaget digitalt foto samt information om de uppgifter som medlemmen får utföra under sin utplacering. Det ska också anges att handlingens innehavare har rätt att vistas på Republiken Serbiens territorium under den tid åtgärden varar utan ytterligare förfaranden.

2. Ackrediteringshandlingen ger, tillsammans med en giltig resehandling, enhetsmedlemmen rätt att resa in i Republiken Serbien, utan visering eller förhandsgodkännande.

3. Ackrediteringshandlingen ska återlämnas till byrån när åtgärden är avslutad.

4. Innan detta avtal börjar tillämpas, och när mallen till handlingen ändras, kommer byrån att förse Republiken Serbiens behöriga myndighet med ett provexemplar av den ackrediteringshandling som avses i punkt 1.

Artikel 8

Grundläggande rättigheter

1. Enhetsmedlemmar ska, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, till fullo respektera de grundläggande rättigheterna och friheterna, däribland rätten att få tillträde till asylförfaranden, principen om mänsklig värdighet, förbudet mot tortyr samt omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till frihet, principen om non-refoulement, förbudet mot kollektiva utvisningar, barnets rättigheter och rätten till respekt för privat- och familjelivet. När de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter får de inte diskriminera någon på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Alla åtgärder som strider mot de grundläggande rättigheterna och friheterna och som medlemmarna vidtar när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter ska stå i proportion till de mål som eftersträvas genom sådana åtgärder och respektera kärnan i de grundläggande rättigheterna och friheterna.

2. Varje part ska använda ett befintligt system för att hantera brott som påstås ha begåtts mot de grundläggande rättigheterna som begåtts av personalen under tjänsteutövning i samband med en gemensam insats, snabb gränsinsats eller återvändandeinsats som utförts inom ramen för detta avtal.

Artikel 9

Behandling av personuppgifter

1. Behandling av personuppgifter ska endast ske i ärenden där detta krävs för Republiken Serbiens, byråns eller deltagande medlemsstaters genomförande av detta avtal. 

2. Behandling av personuppgifter som utförs av Republiken Serbiens behöriga myndighet ska omfattas av landets nationella lagstiftning.

3. Behandling av personuppgifter som för administrativa ändamål utförs av byrån och den eller de deltagande medlemsstaterna, inklusive vid överföring av personuppgifter till Republiken Serbien, ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete och åtgärder som byrån vidtagit för tillämpning av förordning (EG) nr 45/2001 i enlighet med artikel 45.2 i förordning (EU) 2016/1624.

4. Om behandlingen inbegriper överföring av personuppgifter ska medlemsstaterna och byrån, när de överför personuppgifter till Republiken Serbiens behöriga myndighet, ange eventuella allmänna eller specifika begränsningar av åtkomst till eller användning av dem, inbegripet vad avser överföring, radering eller förstörelse av dem. Om behovet av sådana begränsningar framkommer efter överföringen av personuppgifter ska de underrätta Republiken Serbiens behöriga myndighet om detta.

5. Personuppgifter som inhämtas och behandlas ytterligare för administrativa ändamål i samband med åtgärden får behandlas av byrån, de deltagande medlemsstaterna och Republiken Serbiens behöriga myndighet i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vid tillämpningen av detta avtal ska Republiken Serbiens behöriga myndighet föra ett register över personuppgifter som samlas in och behandlas ytterligare enligt denna artikel. Registret ska omfatta följande uppgifter: förnamn och efternamn, födelsedatum, födelseort, ursprungsland, numer och typ av identitets- eller andra handlingar, tid och plats för databehandlingen och orsak till datainsamlingen och databehandlingen.

Uppgifterna i registret ska lagras i tre år från dagen för insamlingen.

6. Byrån, de deltagande medlemsstaterna och Republiken Serbien ska utarbeta en gemensam rapport om tillämpningen av punkterna 1–5 när varje åtgärd är avslutad. Denna rapport ska skickas till Republiken Serbiens behöriga myndigheter samt till byråns ombud för grundläggande rättigheter och dataskyddsombud. De två sistnämnda ska sedan rapportera till byråns verkställande direktör.

Artikel 10

Tvister och tolkning

1. Alla frågor som uppstår i samband med tillämpningen av detta avtal ska granskas gemensamt av Republiken Serbiens behöriga myndigheter och företrädare för byrån.

2. I avsaknad av tidigare biläggande ska tvister som gäller tolkning eller tillämpning av detta avtal enbart lösas genom förhandlingar mellan Republiken Serbiens behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen.

3. Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 ska Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska kommissionen stå i ständig kontakt med den medlemsstat eller de medlemsstater som gränsar till området för insatsen.

Artikel 11

Förhållande till andra internationella förpliktelser

Detta avtal ska inte påverka de skyldigheter som Republiken Serbien och Europeiska unionen har på grundval av internationella fördrag och avtal i enlighet med allmänt godtagna principer i internationell rätt och ska inte påverka tillämpningen av dem.

Artikel 12

Behöriga myndigheter för genomförandet av avtalet

1. Behörig myndighet för genomförandet av detta avtal i Republiken Serbien ska vara ministeriet med ansvar för inrikes frågor.

2. Europeiska unionens behöriga myndighet för genomförandet av detta avtal ska vara byrån.

Artikel 13

Ikraftträdande, varaktighet, tillfälligt upphävande och uppsägning av avtalet

1. Detta avtal ska godkännas av parterna i enlighet med deras egna interna rättsförfaranden.

2. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till varandra har anmält att de interna rättsliga förfaranden som avses i punkt 1 har slutförts.

3. Detta avtal kan sägas upp eller tillfälligt upphävas genom skriftlig överenskommelse mellan parterna eller ensidigt av endera parten. I det senare fallet ska den part som önskar säga upp eller tillfälligt upphäva avtalet skriftligen anmäla detta till den andra parten genom diplomatiska kanaler.

Det tillfälliga upphävandet får verkan tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av meddelandet.

Uppsägningen ska träda i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den månad då anmälan gjordes.

4. Anmälningar som görs i enlighet med denna artikel ska, gällande Europeiska unionen, sändas till generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och, gällande Republiken Serbien, till Republiken Serbiens utrikesministerium.

Utfärdat i... den...

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och serbiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 2 b

Båda avtalsparter noterar att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer att stödja Republiken Serbien att effektivt kontrollera sina gränser mot alla länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen på annat sätt än genom utplacering av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter med verkställande befogenheter.

Gemensam förklaring om status och avgränsning av territorierna

Status och avgränsning enligt internationell rätt vad gäller Republiken Serbiens territorium och de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillämpas, påverkas inte på något sätt varken av detta avtal eller någon handling som utförs vid avtalets genomförande av parterna eller på deras vägnar, däribland inrättandet av operativa planer eller deltagande i gränsöverskridande insatser.

GEMENSAM FÖRKLARING ANGÅENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är under dessa omständigheter önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien med liknande villkor som i detta avtal.

(1) * Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
Top