EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1881-20180319

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2018-03-19

02006R1881 — SV — 19.03.2018 — 022.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1881/2006

av den 19 december 2006

om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 364 20.12.2006, s. 5)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1126/2007 av den 28 september 2007

  L 255

14

29.9.2007

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 565/2008 av den 18 juni 2008

  L 160

20

19.6.2008

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 629/2008 av den 2 juli 2008

  L 173

6

3.7.2008

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 105/2010 av den 5 februari 2010

  L 35

7

6.2.2010

►M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 165/2010 av den 26 februari 2010

  L 50

8

27.2.2010

►M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 420/2011 av den 29 april 2011

  L 111

3

30.4.2011

►M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 835/2011 av den 19 augusti 2011

  L 215

4

20.8.2011

►M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1258/2011 av den 2 december 2011

  L 320

15

3.12.2011

►M9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1259/2011 av den 2 december 2011

  L 320

18

3.12.2011

 M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 219/2012 av den 14 mars 2012

  L 75

5

15.3.2012

►M11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 594/2012 av den 5 juli 2012

  L 176

43

6.7.2012

►M12

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1058/2012 av den 12 november 2012

  L 313

14

13.11.2012

►M13

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1067/2013 av den 30 oktober 2013

  L 289

56

31.10.2013

►M14

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 212/2014 av den 6 mars 2014

  L 67

3

7.3.2014

 M15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 362/2014 av den 9 april 2014

  L 107

56

10.4.2014

►M16

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 488/2014 av den 12 maj 2014

  L 138

75

13.5.2014

►M17

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 696/2014 av den 24 juni 2014

  L 184

1

25.6.2014

►M18

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1327/2014 av den 12 december 2014

  L 358

13

13.12.2014

►M19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/704 av den 30 april 2015

  L 113

27

1.5.2015

►M20

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1005 av den 25 juni 2015

  L 161

9

26.6.2015

►M21

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1006 av den 25 juni 2015

  L 161

14

26.6.2015

►M22

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1125 av den 10 juli 2015

  L 184

7

11.7.2015

►M23

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1137 av den 13 juli 2015

  L 185

11

14.7.2015

►M24

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1933 av den 27 oktober 2015

  L 282

11

28.10.2015

►M25

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1940 av den 28 oktober 2015

  L 283

3

29.10.2015

►M26

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/239 av den 19 februari 2016

  L 45

3

20.2.2016

►M27

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1237 av den 7 juli 2017

  L 177

36

8.7.2017

►M28

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/290 av den 26 februari 2018

  L 55

27

27.2.2018
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1881/2006

av den 19 december 2006

om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.  De livsmedel som förtecknas i bilagan skall inte släppas ut på marknaden om de innehåller en halt av ett främmande ämne som överskrider det fastställda gränsvärdet enligt bilagan.

2.  De gränsvärden som anges i bilagan skall gälla den ätliga delen av de berörda livsmedlen om inte annat anges i bilagan.

Artikel 2

Torkade, utspädda, bearbetade och sammansatta produkter

1.  När de gränsvärden som fastställs i bilagan tillämpas på livsmedel som är torkade, utspädda, bearbetade eller sammansatta av mer än en ingrediens, skall hänsyn tas till följande:

a) Förändringar i koncentrationen av det främmande ämnet på grund av torknings- eller utspädningsprocesser.

b) Förändringar i koncentrationen av det främmande ämnet på grund av bearbetning.

c) De relativa proportionerna av ingredienserna i produkten.

d) Den analytiska kvantifieringsgränsen.

2.  Specifika koncentrations- eller utspädningsfaktorer för de berörda torknings-, utspädnings-, bearbetnings- och/eller blandningsprocesserna eller för berörda torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta produkter skall anges och motiveras av livsmedelsföretagaren när den behöriga myndigheten utför en offentlig kontroll.

Om livsmedelsföretagaren inte anger någon koncentrations- eller utspädningsfaktor eller om den behöriga myndigheten anser att faktorn är olämplig med tanke på den givna motiveringen, skall myndigheten själv fastställa faktorn på grundval av tillgängliga uppgifter och i syfte att uppnå bästa möjliga skyddsnivå för människors hälsa.

3.  Punkterna 1 och 2 skall tillämpas såvida inga särskilda gemenskapsgränsvärden har fastställts för dessa torkade, utspädda, bearbetade eller sammansatta produkter.

4.  Om gemenskapslagstiftningen inte föreskriver särskilda gränsvärden för livsmedel för spädbarn och småbarn får medlemsstaterna föreskriva strängare gränsvärden.

Artikel 3

Förbud mot användning, blandning och dekontaminering

1.  Livsmedel vars halter av främmande ämnen överskrider de gränsvärden som anges i bilagan får inte användas som livsmedelsingredienser.

2.  Livsmedel vars halter av främmande ämnen inte överskrider de gränsvärden som fastställs i bilagan får inte blandas med livsmedel vars halter överskrider dessa gränsvärden.

3.  Livsmedel som skall sorteras eller på annat sätt behandlas mekaniskt för att minska kontamineringen får inte blandas med livsmedel som är avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel.

4.  Livsmedel som innehåller främmande ämnen som förtecknas i avsnitt 2 i bilagan (Mykotoxiner) får inte avsiktligt dekontamineras genom kemisk behandling.

▼M5

Artikel 4

Särskilda bestämmelser för jordnötter, andra oljeväxtfrön, trädnötter, torkad frukt, ris och majs

Jordnötter, andra oljeväxtfrön, trädnötter, torkad frukt, ris och majs vars aflatoxinhalter överskrider gränsvärdena enligt punkterna 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 och 2.1.11 i bilagan får släppas ut på marknaden, förutsatt att dessa livsmedel

a) inte är avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel,

b) inte innehåller högre aflatoxinhalter än respektive gränsvärden enligt punkterna 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 och 2.1.12 i bilagan,

c) genomgår sortering eller annan mekanisk behandling och att gränsvärdena enligt punkterna 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 och 2.1.11 i bilagan inte överskrids efter denna behandling, samt att behandlingen inte resulterar i andra skadliga restsubstanser,

d) har en märkning som klart anger hur de ska användas och innehåller uppgiften att ”produkten måste sorteras eller behandlas mekaniskt på annat sätt så att halten aflatoxiner minskas innan produkten används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel”. Denna uppgift ska anges på etiketten på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning samt på det ursprungliga medföljande dokumentet. Identifikationskoden för partiet/sändningen ska märkas outplånligt på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning i sändningen och på det ursprungliga medföljande dokumentet.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser för jordnötter, andra oljeväxtfrön, produkter som framställts därav och spannmål

En tydlig märkning som anger avsett användningsområde ska finnas på etiketten på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning samt på det ursprungliga medföljande dokumentet. Det medföljande dokumentet måste tydligt kunna kopplas till sändningen genom att sändningsidentifikationskoden anges på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning i sändningen. Dessutom måste den affärsverksamhet som anges för sändningens mottagare på det medföljande dokumentet vara förenlig med avsett användningsområde.

Om det inte tydligt anges att sändningen är avsedd att användas som annat än livsmedel ska de gränsvärden som anges i punkterna 2.1.5 och 2.1.11 i bilagan gälla för alla jordnötter, andra oljeväxtfrön och produkter som framställts därav samt spannmål som släpps ut på marknaden.

När det gäller undantaget för jordnötter och andra oljeväxtfrön som ska krossas och tillämpningen av de gränsvärden som fastställs i punkt 2.1.1 i bilagan, gäller undantaget endast för sändningar med en tydlig märkning som anger deras användningsområde och innehåller uppgiften ”produkt avsedd att krossas för framställning av raffinerad vegetabilisk olja”. Denna uppgift ska anges på etiketten på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning, och på det eller de ursprungliga medföljande dokumenten. Slutdestinationen måste vara en krossanläggning.

▼B

Artikel 6

Särskilda bestämmelser för sallat

Om sallat som odlas på täckt område (”skyddad sallat”) inte förses med märkning om detta, skall de gränsvärden som fastställs i bilagan för frilandsodlad sallat tillämpas.

Artikel 7

▼M9

Undantag

▼M8 —————

▼M9

4.  Genom undantag från artikel 1 får Finland, Sverige och Lettland tillåta utsläppande på deras marknad av viltfångad lax (Salmo salar) och produkter därav med ursprung i Östersjöområdet som är avsedd för konsumtion inom deras territorier och som innehåller högre halter av dioxiner och/eller dioxinlika PCB och/eller icke dioxinlika PCB än de gränsvärden som anges i punkt 5.3 i bilagan, under förutsättning att de har inrättat ett system som garanterar att konsumenterna får fullständig information om de kostrekommendationer som ska begränsa särskilt utsatta befolkningsgruppers konsumtion av viltfångad lax från Östersjöområdet och produkter därav i syfte att undvika potentiella hälsorisker.

Finland, Sverige och Lettland ska fortsätta att tillämpa nödvändiga åtgärder för att garantera att viltfångad lax och produkter därav som inte uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan inte saluförs i andra medlemsstater.

Finland, Sverige och Lettland ska varje år rapportera till kommissionen om de åtgärder de vidtagit för att på ett effektivt sätt informera de särskilt utsatta befolkningsgrupperna om kostrekommendationerna och se till att viltfångad lax och produkter därav som överskrider gränsvärdena inte saluförs i andra medlemsstater. De ska också lämna bevisning för att dessa åtgärder är effektiva.

▼M9

5.  Genom undantag från artikel 1 får Finland och Sverige tillåta utsläppande på deras marknad av viltfångad sill/strömming som är större än 17 cm (Clupea harengus), viltfångad röding (Salvelinus spp.), viltfångad flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och viltfångad öring (Salmo trutta) samt produkter därav med ursprung i Östersjöområdet som är avsedd för konsumtion inom deras territorier och som innehåller högre halter av dioxiner och/eller dioxinlika PCB och/eller icke dioxinlika PCB än de gränsvärden som anges i punkt 5.3 i bilagan, under förutsättning att de har inrättat ett system som garanterar att konsumenterna får fullständig information om de kostrekommendationer som ska begränsa särskilt utsatta befolkningsgruppers konsumtion av viltfångad sill/strömming som är större än 17 cm, viltfångad röding, viltfångad flodnejonöga och viltfångad öring från Östersjöområdet samt produkter av sådan fisk i syfte att undvika potentiella hälsorisker.

Finland och Sverige ska fortsätta att tillämpa nödvändiga åtgärder för att garantera att viltfångad sill/strömming som är större än 17 cm, viltfångad röding, viltfångad flodnejonöga och viltfångad öring samt produkter därav som inte uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan inte saluförs i andra medlemsstater.

Finland och Sverige ska varje år rapportera till kommissionen om de åtgärder de vidtagit för att på ett effektivt sätt informera de särskilt utsatta befolkningsgrupperna om kostrekommendationerna och se till att fisk och fiskprodukter som överskrider gränsvärden inte saluförs i andra medlemsstater. De ska också lämna bevisning för att dessa åtgärder är effektiva.

▼M18

6.  Genom undantag från artikel 1 får Kroatien, Irland, Spanien, Cypern, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket tillåta utsläppande på deras marknader av traditionellt rökt kött och rökta köttprodukter som rökts inom deras territorier, som är avsedda för konsumtion inom deras territorier och som innehåller halter av PAH som är högre än de som anges i punkt 6.1.4 i bilagan, under förutsättning att dessa produkter följer de gränsvärden som var tillämpliga före den 1 september 2014, dvs. 5,0 μg/kg för bens(a)pyren och 30,0 μg/kg för summan av bens(a)pyren, bens(a)antracen, bens(b)fluoranten och krysen.

Dessa medlemsstater ska fortsätta att övervaka förekomsten av PAH i traditionellt rökt kött och rökta köttprodukter och ska inrätta program för att genomföra god praxis vid rökning där så är möjligt, inom gränserna för vad som är ekonomiskt genomförbart och vad som är möjligt utan att produkterna förlorar sina typiska organoleptiska egenskaper.

Inom tre år från och med dagen då denna förordning börjar tillämpas ska situationen bedömas på nytt på grundval av all tillgänglig information, i syfte att fastställa en förteckning över rökt kött och rökta köttprodukter för vilka undantaget för lokal framställning och konsumtion ska fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.

7.  Genom undantag från artikel 1 får Irland, Lettland, Rumänien, Finland, Sverige och Förenade kungariket tillåta utsläppande på deras marknader av traditionellt rökt fisk och rökta fiskeriprodukter som rökts inom deras territorier, som är avsedda för konsumtion inom deras territorier och som innehåller halter av PAH som är högre än de som anges i punkt 6.1.5 i bilagan, under förutsättning att dessa produkter följer de gränsvärden som var tillämpliga före den 1 september 2014, dvs. 5,0 μg/kg för bens(a)pyren och 30,0 μg/kg för summan av bens(a)pyren, bens(a)antracen, bens(b)fluoranten och krysen.

Dessa medlemsstater ska fortsätta att övervaka förekomsten av PAH i traditionellt rökt fisk och rökta fiskeriprodukter och ska inrätta program för att genomföra god praxis vid rökning där så är möjligt, inom gränserna för vad som är ekonomiskt genomförbart och vad som är möjligt utan att produkterna förlorar sina typiska organoleptiska egenskaper.

Inom tre år från och med dagen då denna förordning börjar tillämpas ska situationen bedömas på nytt på grundval av all tillgänglig information, i syfte att fastställa en förteckning över rökt fisk och rökta fiskeriprodukter för vilka undantaget för lokal framställning och konsumtion ska fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.

▼B

Artikel 8

Provtagning och analys

Provtagning och analys för offentlig kontroll av de gränsvärden som fastställs i bilagan skall utföras i enlighet med kommissionens förordningar (EG) nr 1882/2006 ( 1 ), (EG) nr 401/2006 ( 2 ), (EG) nr 1883/2006 ( 3 ) och kommissionens direktiv 2001/22/EG ( 4 ), 2004/16/EG ( 5 ) och 2005/10/EG ( 6 ).

▼M25

Artikel 9

Övervakning och rapportering

1.  Medlemsstaterna ska övervaka nitrathalterna i grönsaker som kan innehålla signifikanta halter, i synnerhet gröna bladgrönsaker, och regelbundet meddela resultaten till Efsa.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen rapportera en sammanfattning av de resultat från undersökningar avseende aflatoxiner som erhållits i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 ( 7 ), och de ska rapportera uppgifter om förekomsten av enskilda aflatoxiner till Efsa.

3.  Medlemsstaterna och professionella intresseorganisationer ska årligen meddela kommissionen resultaten av utförda undersökningar och framsteg som gjorts avseende tillämpningen av förebyggande åtgärder i syfte att förhindra kontaminering med deoxynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 och B2, T-2-toxin och HT-2-toxin. Kommissionen ska se till att medlemsstaterna får tillgång till dessa resultat. Uppgifter om förekomst ska rapporteras till Efsa.

4.  Medlemsstaterna och professionella intresseorganisationer rekommenderas strängt att övervaka förekomsten av mjöldrygealkaloider i spannmål och spannmålsprodukter.

Medlemsstaterna och professionella intresseorganisationer rekommenderas strängt att rapportera sina undersökningsresultat om mjöldrygealkaloider senast den 30 september 2016. Resultaten ska omfatta uppgifter om förekomst och särskild information om sambandet mellan förekomsten av mjöldryga och halten av enskilda mjöldrygealkaloider.

Kommissionen ska se till att medlemsstaterna får tillgång till dessa resultat.

5.  Uppgifter som har samlats in av medlemsstaterna och professionella intresseorganisationer om förekomst av andra främmande ämnen än dem som avses i punkterna 1–4 får rapporteras till Efsa.

6.  Uppgifter om förekomst ska lämnas till Efsa i Efsas format för inlämning av data som följer Efsas vägledning om standardiserad provbeskrivning (Standard Sample Description, SSD) för livsmedel och foder ( 8 ) och Efsas ytterligare särskilda rapporteringskrav för särskilda främmande ämnen. Uppgifter om förekomst från professionella intresseorganisationer får lämnas till Efsa, om det är lämpligt, i ett enklare av Efsa angivet format.

▼B

Artikel 10

Upphävande

Förordning (EG) nr 466/2001 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 11

Övergångsbestämmelser

▼M11

Denna förordning ska inte tillämpas på produkter som släppts ut på marknaden före de datum som anges i leden a–f i enlighet med vid respektive tidpunkt gällande bestämmelser:

▼B

a) Den 1 juli 2006 för de gränsvärden för deoxynivalenol och zearalenon som fastställs i punkterna 2.4.1, 2.4.2., 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 och 2.5.7 i bilagan.

▼M1

b) Den 1 oktober 2007 för de gränsvärden för deoxynivalenol och zearalenon som fastställs i punkterna 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 och 2.5.10 i bilagan.

▼B

c) Den 1 oktober 2007 för de gränsvärden för fumonisin B1 och B2 som fastställs i punkt 2.6 i bilagan.

d) Den 4 november 2006 när det gäller de gränsvärden för summan av dioxiner och dioxinlika PCB som fastställs i avsnitt 5 i bilagan.

▼M11

e) Den 1 januari 2012 för de gränsvärden för icke dioxinlika PCB som fastställs i avsnitt 5 i bilagan.

f) Den 1 januari 2015 för det gränsvärde för ochratoxin A i Capsicum spp. som fastställs i punkt 2.2.11 i bilagan.

▼B

Bevisbördan för när produkterna släpptes ut på marknaden skall åligga livsmedelsföretagaren.

Artikel 12

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

Gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (9) Avsnitt 1:  Nitrat

Livsmedel (1)

Gränsvärden (mg NO3/kg)

1.1

Färsk spenat (Spinacia oleracea(2)

 

3 500

1.2

Konserverad, djupfryst eller fryst spenat

 

2 000

1.3

Färsk sallat (Lactuca sativa L.) (odlad på täckt område och frilandsodlad) med undantag av sallat enligt punkt 1.4

Skördad under perioden 1 oktober–31 mars:

 

sallat odlad på täckt område

5 000

frilandsodlad sallat

4 000

Skördad under perioden 1 april–30 september:

 

sallat odlad på täckt område

4 000

frilandsodlad sallat

3 000

1.4

Isbergssallat

Sallat odlad på täckt område

2 500

Frilandsodlad sallat

2 000

1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Skördad under perioden 1 oktober–31 mars:

7 000

Skördad under perioden 1 april–30 september:

6 000

1.6

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (4)

 

200

▼BAvsnitt 2:  Mykotoxiner

Livsmedel (1)

Gränsvärden (μg/kg)

▼M5

2.1

Aflatoxiner

B1

Summan av B1, B2, G1 och G2

M1

2.1.1

Jordnötter och andra oljeväxtfrön (35) avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

med undantag för

— jordnötter och andra oljeväxtfrön som ska krossas för framställning av raffinerad vegetabilisk olja

8,0 (5)

15,0 (5)

2.1.2

Mandlar, pistaschmandlar och aprikoskärnor avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

12,0 (5)

15,0 (5)

2.1.3

Hasselnötter och paranötter avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

8,0 (5)

15,0 (5)

 

2.1.4

Trädnötter, med undantag för dem som förtecknas i 2.1.2 och 2.1.3, avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

5,0 (5)

10,0 (5)

2.1.5

Jordnötter och andra oljeväxtfrön (35) samt bearbetade produkter därav avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

med undantag för

— oraffinerade vegetabiliska oljor avsedda för raffinering,

— raffinerade vegetabiliska oljor

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.6

Mandlar, pistaschmandlar och aprikoskärnor avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel (36)

8,0 (5)

10,0 (5)

2.1.7

Hasselnötter och paranötter avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel (36)

5,0 (5)

10,0 (5)

 

2.1.8

Trädnötter, med undantag för dem som förtecknas i 2.1.6 och 2.1.7, och bearbetade produkter därav avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

2,0 (5)

4,0 (5)

▼M12

2.1.9

Torkad frukt, utom torkade fikon, avsedd att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan den används för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

5,0

10,0

2.1.10

Torkad frukt, utom torkade fikon, och bearbetade produkter därav avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

2,0

4,0

▼M5

2.1.11

Alla spannmål och alla produkter framställda därav inklusive bearbetade spannmålsprodukter, med undantag för livsmedel som förtecknas i 2.1.12, 2.1.15 och 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12

Majs och ris avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

5,0

10,0

2.1.13

Obehandlad mjölk (6), värmebehandlad mjölk och mjölk avsedd för framställning av mjölkbaserade produkter

0,050

2.1.14

Följande arter av kryddväxter:

Capsicum spp. (torkade frukter, hela eller malda, inklusive chili, chilipulver, kajennpeppar och paprika)

Piper spp. (frukter, inklusive vitpeppar och svartpeppar)

Myristica fragrans (muskot)

Zingiber officinale (ingefära)

Curcuma longa (gurkmeja)

Kryddblandningar som innehåller en eller flera av ovannämnda kryddor

5,0

10,0

2.1.15

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (7)

0,10

2.1.16

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring för spädbarn inklusive modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk och tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk (4) ►M20   (3)  ◄

0,025

2.1.17

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål ►M20   (3)  ◄  (8) avsedda specifikt för spädbarn

0,10

0,025

▼M12

2.1.18

Torkade fikon

6,0

10,0

▼B

2.2

Ochratoxin A

 

2.2.1

Obearbetad spannmål

5,0

▼M11

2.2.2

Samtliga produkter framställda av obearbetad spannmål, inklusive bearbetade spannmålsprodukter och spannmål avsedda för direkt konsumtion, med undantag för livsmedel som förtecknas i 2.2.9, 2.2.10 och 2.2.13

3,0

▼B

2.2.3

Torkade vindruvor (korinter, russin och sultanrussin)

10,0

2.2.4

Rostade kaffebönor och malet rostat kaffe, med undantag av snabbkaffe

5,0

2.2.5

Snabbkaffe

10,0

2.2.6

Vin (inklusive mousserande vin, med undantag av likörvin och vin med en alkoholhalt på minst 15 vol. %) och fruktvin (9)

2,0  (10)

2.2.7

Aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (11)

2,0  (10)

2.2.8

Druvjuice, koncentrerad druvjuice efter rekonstiturering, druvnektar, druvmust och koncentrerad druvmust efter rekonstiturering, att användas som livsmedel (12)

2,0  (10)

2.2.9

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (7)

0,50

2.2.10

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål ►M20   (3)  ◄  (8) avsedda specifikt för spädbarn

0,50

▼M23

2.2.11

Kryddor inklusive torkade kryddor

 

Piper spp. (frukter, inklusive vitpeppar och svartpeppar)

Myristica fragrans (muskot)

Zingiber officinale (ingefära)

Curcuma longa (gurkmeja)

15 μg/kg

Capsicum spp. (torkade frukter, hela eller malda, inklusive chili, chilipulver, kajennpeppar och paprika)

20 μg/kg

Kryddblandningar som innehåller en av ovannämnda kryddor

15 μg/kg

▼M4

2.2.12

Lakrits (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate och andra arter)

 

2.2.12.1

Lakritsrot, ingrediens för örtte

20 μg/kg

2.2.12.2

Lakritsextrakt (37), för användning i livsmedel, i synnerhet i drycker och konfektyrer

80 μg/kg

▼M11

2.2.13

Vetegluten som inte säljs direkt till konsumenterna

8,0

▼B

2.3

Patulin

 

2.3.1

Fruktjuice, koncentrerad fruiktjuice efter rekonstiturering och fruktnektar (12)

50

2.3.2

Spritdrycker (13), äppelcider och andra jästa drycker som framställts av äpplen eller som innehåller äppeljuice

50

2.3.3

Äppelprodukter som innehåller fruktkött, inklusive äppelkompott och äppelpuré avsedda för direkt konsumtion, med undantag av livsmedel förtecknade under 2.3.4 och 2.3.5

25

2.3.4

Äppeljuice och äppelprodukter som innehåller fruktkött, inklusive äppelkompott och äppelpuré, avsedda för spädbarn och småbarn (14) och märkta och sålda som sådana (4)

10,0

2.3.5

Annan barnmat än bearbetade spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn (3) (4)

10,0

▼M1

2.4

Deoxynivalenol (15)

 

2.4.1

Obearbetad spannmål (16) (17) annan än durumvete, havre och majs

1 250

2.4.2

Obearbetat durumvete och havre (16) (17)

1 750

2.4.3

Obearbetad majs (16), med undantag av obearbetad majs som är avsedd att bearbetas genom våtmalning (32)

1 750  (18)

2.4.4

Spannmål avsedd för direkt konsumtion, mjöl från spannmål, kli och groddar som saluförs som slutprodukt för direkt konsumtion, med undantag av livsmedel som förtecknas i 2.4.7, 2.4.8 och 2.4.9

750

2.4.5

Pasta (torr) (19)

750

2.4.6

Bröd (inklusive småbröd), kakor, kex, snacks av spannmål och frukostflingor av spannmål

500

2.4.7

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (7)

200

2.4.8

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek > 500 μm som omfattas av KN-nummer 1103 13 eller 1103 20 40 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek > 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

750  (18)

2.4.9

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som omfattas av KN-nummer 1102 20 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

1 250  (18)

2.5

Zearalenon (15)

 

2.5.1

Obearbetad spannmål (16) (17) annan än majs

100

2.5.2

Obearbetad majs (16) med undantag av obearbetad majs som är avsedd att bearbetas genom våtmalning (32)

350  (18)

2.5.3

Spannmål avsedd för direkt konsumtion, mjöl från spannmål, kli och groddar som saluförs som slutprodukt för direkt konsumtion, med undantag av livsmedel som förtecknas i 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 och 2.5.10

75

2.5.4

Raffinerad majsolja

400  (18)

2.5.5

Bröd (inklusive småbröd), kakor, kex, snacks av spannmål och frukostflingor av spannmål, med undantag av snacks av majs och majsbaserade frukostflingor

50

2.5.6

Majs avsedd för direkt konsumtion, majsbaserade snacks och majsbaserade frukostflingor

100  (18)

2.5.7

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel (med undantag av bearbetade majsbaserade livsmedel) och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (7)

20

2.5.8

Bearbetade majsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn (3) (7)

20  (18)

2.5.9

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek > 500 μm som omfattas av KN-nummer 1103 13 eller 1103 20 40 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek > 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

200  (18)

2.5.10

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som omfattas av KN-nummer 1102 20 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

300  (18)

2.6

Fumonisiner

Summan av B1 och B2

2.6.1

Obearbetad majs (16), med undantag av obearbetad majs som är avsedd att bearbetas genom våtmalning (32)

4 000  (20)

2.6.2

Majs avsedd för direkt konsumtion, majsbaserade livsmedel avsedda för direkt konsumtion utom livsmedel i 2.6.3 och 2.6.4

1 000  (20)

2.6.3

Majsbaserade frukostflingor och majsbaserade snacks

800  (20)

2.6.4

Bearbetade majsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (7)

200  (20)

2.6.5

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek > 500 μm som omfattas av KN-nummer 1103 13 eller 1103 20 40 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek > 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

1 400  (20)

2.6.6

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som omfattas av KN-nummer 1102 20 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

2 000  (20)

▼B

2.7

T-2- och HT-2-toxin (15)

Summan av T-2- och HT-2-toxin

2.7.1

Obearbetad spannmål (16) och spannmålsprodukter

 

▼M14

2.8

Citrinin

 

2.8.1

Kosttillskott baserade på ris som fermenterats med röd jäst (Monascus purpureus)

2 000  (1)

▼M25

2.9

Mjöldryga och mjöldrygealkaloider

 

2.9.1

Mjöldryga

 

2.9.1.1

Obearbetad spannmål (16) utom majs och ris

0,5 g/kg (*3)

2.9.2

Mjöldrygealkaloider (*4)

 

2.9.2.1

Obearbetad spannmål (16) utom majs och ris

— (*5)

2.9.2.2

Kvarnprodukter av spannmål utom kvarnprodukter av majs och ris

— (*5)

2.9.2.3

Bröd (inklusive småbröd), kakor, kex, snacks av spannmål, frukostflingor av spannmål och pasta

— (*5)

2.9.2.4

Spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn

— (*5)

▼BAvsnitt 3:  Metaller

Livsmedel (1)

Gränsvärden

(mg/kg våtvikt)

▼M20

3.1

Bly

 

3.1.1

Obehandlad mjölk (6), värmebehandlad mjölk och mjölk avsedd för framställning av mjölkbaserade produkter

0,020

3.1.2

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

 

 

saluförd i pulverform (3) (25)

0,050

 

saluförd i flytande form (3) (25)

0,010

3.1.3

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (25), andra än 3.1.5

0,050

3.1.4

Livsmedel för speciella medicinska ändamål (3) avsedda specifikt för spädbarn och småbarn

 

 

saluförda i pulverform (25)

0,050

 

saluförda i flytande form (25)

0,010

3.1.5

Drycker avsedda för spädbarn och småbarn märkta och sålda som sådana, andra än de som anges i 3.1.2 och 3.1.4

 

 

saluförda i flytande form eller för rekonstituering enligt tillverkarens anvisningar, inklusive fruktjuicer (4)

0,030

 

för beredning genom infusion eller avkokning (25)

1,50

3.1.6

Kött (utom slaktbiprodukter) från nötkreatur, får, svin och fjäderfä (6)

0,10

3.1.7

Slaktbiprodukter från nötkreatur, får, svin och fjäderfä (6)

0,50

3.1.8

Muskelkött från fisk (21) (22)

0,30

3.1.9

Bläckfisk (47)

0,30

3.1.10

Skaldjur (23) (39)

0,50

3.1.11

Musslor (23)

1,50

3.1.12

Spannmål och torkade baljväxter

0,20

3.1.13

Grönsaker, utom bladbildande kål, haverrot, bladgrönsaker, färska örter, svampar, alger och fruktgrönsaker (24) (48)

0,10

3.1.14

Bladbildande kål, haverrot, bladgrönsaker, utom färska örter och följande svampar: Agaricus bisporus (trädgårdschampinjon), Pleurotus ostreatus (ostronmussling, ostronskivling), Lentinula edodes (shiitake) (24)

0,30

3.1.15

Fruktgrönsaker

 

 

sockermajs (24)

0,10

 

andra än sockermajs (24)

0,05

3.1.16

Frukt, utom tranbär, vinbär, fläderbär och frukt av smultronträd (24)

0,10

3.1.17

Tranbär, vinbär, fläderbär och frukt av smultronträd (24)

0,20

3.1.18

Fetter och oljor, inklusive mjölkfett

0,10

3.1.19

Fruktjuicer, koncentrerade fruktjuicer efter rekonstituering och fruktnektar

 

 

endast av bär och andra småfrukter (12)

0,05

 

av andra frukter än bär och andra småfrukter (12)

0,03

3.1.20

Vin (inklusive mousserande vin, utom likörvin), äppelcider, päroncider och fruktvin (9)

 

 

produkter från och med 2001 års skörd till och med 2015 års skörd

0,20

 

produkter från och med 2016 års skörd

0,15

3.1.21

Aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (11)

 

 

produkter från och med 2001 års skörd till och med 2015 års skörd

0,20

 

produkter från och med 2016 års skörd

0,15

3.1.22

Kosttillskott (34)

3,0

3.1.23

Honung

0,10

▼M16

3.2

Kadmium

 

3.2.1

Grönsaker och frukt, utom rot- och knölgrönsaker, bladgrönsaker, färska örter, bladbildande kål, stjälkgrönsaker, svampar, och alger (24)

0,050

3.2.2

Rot- och knölgrönsaker (utom rotselleri, palsternackor, haverrot och pepparrot), stjälkgrönsaker (utom bladselleri) (24). I fråga om potatis gäller gränsvärdet skalad potatis

0,10

3.2.3

Bladgrönsaker, färska örter, bladbildande kål, bladselleri, rotselleri, palsternackor, haverrot och pepparrot samt följande svampar (24): Agaricus bisporus (trädgårdschampinjon), Pleurotus ostreatus (ostronmussling, ostronskivling), Lentinula edodes (shiitake)

0,20

3.2.4

Svampar, utom de som förtecknas i punkt 3.2.3 (24)

1,0

3.2.5

Spannmål, utom vete och ris

0,10

3.2.6

— Vetekärnor, riskorn

— Vetekli och vetegroddar för direkt konsumtion

— Sojabönor

0,20

3.2.7

Följande specifika kakao- och chokladvaror (44):

 

—  Mjölkchoklad med < 30 % total kakaotorrsubstans

0,10 från och med den 1 januari 2019

—  Choklad med < 50 % total kakaotorrsubstans; mjölkchoklad med ≥ 30 % total kakaotorrsubstans

0,30 från och med den 1 januari 2019

—  Choklad med ≥ 50 % total kakaotorrsubstans

0,80 från och med den 1 januari 2019

—  Kakaopulver som säljs till slutkonsumenter eller som ingrediens i sötat kakaopulver som säljs till slutkonsumenter (drickchoklad)

0,60 från och med den 1 januari 2019

3.2.8

Kött (utom slaktbiprodukter) från nötkreatur, får, svin och fjäderfä (6)

0,050

3.2.9

Hästkött, utom slaktbiprodukter (6)

0,20

3.2.10

Lever från nötkreatur, får, svin, fjäderfä och häst (6)

0,50

3.2.11

Njure från nötkreatur, får, svin, fjäderfä och häst (6)

1,0

3.2.12

Muskelkött från fisk (21) (22), utom de fiskarter som förtecknas i punkt 3.2.13, 3.2.14 och 3.2.15

0,050

3.2.13

Muskelkött från följande fiskarter (21) (22):

makrill, alla arter inom släktet Scomber (Scomber spp.), tonfisk, alla arter inom släktena Thunnus och Euthynnus samt bonit (Thunnus spp., Katsuwonus pelamis, Euthynnus spp.), Sicyopterus lagocephalus

0,10

3.2.14

Muskelkött från följande fiskarter (21) (22):

makrill, alla arter inom släktet Auxis (Auxis spp.)

0,15

3.2.15

Muskelkött från följande fiskarter (21) (22):

ansjovis, alla arter inom släktet Engraulis (Engraulis spp.),

svärdfisk (Xiphias gladius),

sardin (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Skaldjur (23): muskelkött från bihang och mage (39). I fråga om krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura), muskelkött från bihang

0,50

3.2.17

Tvåskaliga blötdjur (23)

1,0

3.2.18

Bläckfisk (utan inälvor) (23)

1,0

3.2.19

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring för spädbarn ►M20   (3)  ◄  (25):

 

—  Modersmjölkersättning och tillskottsnäring i pulverform framställd av komjölksproteiner eller hydrolyserade proteiner

0,010 från och med den 1 januari 2015

—  Flytande modersmjölkersättning och tillskottsnäring framställd av komjölksproteiner eller hydrolyserade proteiner

0,005 från och med den 1 januari 2015

—  Modersmjölkersättning och tillskottsnäring i pulverform framställd av sojaproteinisolat eller sojaproteinisolat blandat med komjölksproteiner

0,020 från och med den 1 januari 2015

—  Flytande modersmjölkersättning och tillskottsnäring framställd av sojaproteinisolat eller sojaproteinisolat blandat med komjölksproteiner

0,010 från och med den 1 januari 2015

3.2.20

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (25)

0,040 från och med den 1 januari 2015

3.2.21

Kosttillskott (34), utom de som förtecknas i punkt 3.2.22

1,0

3.2.22

Kosttillskott (34) som helt eller till största delen består av torkade alger, av produkter som framställts av alger eller av torkade musslor

3,0

▼B

3.3

Kvicksilver

 

▼M6

3.3.1

Fiskeriprodukter (23) och muskelkött från fisk (21) (22), utom de fiskarter som förtecknas i 3.3.2. Gränsvärdet för skaldjur gäller muskelkött från bihang och mage (39). I fråga om krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura) gäller det muskelkött från bihang.

0,50

▼M3

3.3.2

Muskelkött från följande fiskarter (21) (22):

marulk, alla arter inom släktet Lophius (Lophius spp.)

havskatt (Anarhichas lupus)

ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda)

ål, alla arter inom släktet Anguilla (Anguilla spp.)

atlantisk soldatfisk, alla arter inom släktet Hoplostethus (Hoplostethus spp.)

skoläst, grenadjär (Coryphaenoides rupestris)

hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus)

kapkingklip (Genypterus capensis)

marlin, alla arter inom släktet Makaira (Makaira spp.)

var, alla arter inom släktet Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.)

mulle, alla arter inom släktet Mullus (Mullus spp.)

guldkingklip (Genypterus blacodes)

gädda (Esox lucius)

ostrimmig pelamid (Orcynopsis unicolor)

glyskolja (Trisopterus minutus)

portugisisk hundhaj (Centroscymnus coelolepis)

rocka, alla arter inom släktet Raja (Raja spp.)

kungsfisk, rödfisk (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

segelfisk (Istiophorus platypterus)

strumpebandsfisk, dolkfisk (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

pagell, alla arter inom släktet Pagellus (Pagellus spp.)

haj (alla arter)

escolar, oljefisk, ruvett (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

stör, alla arter inom släktet Acipenser (Acipenser spp.)

svärdfisk (Xiphias gladius)

tonfisk, alla arter inom släktena Thunnus och Euthynnus samt bonit (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

1,0

▼M3

3.3.3

Kosttillskott (34)

0,10

▼B

3.4

Tenn (oorganiskt)

 

3.4.1

Livsmedel med undantag av drycker; konserverade på metallburk

200

3.4.2

Drycker, inklusive frukt- och grönsaksjuicer; konserverade på metallburk

100

3.4.3

Barnmat och bearbetade spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn, utom torkade produkter och pulverprodukter; konserverade på metallburk (3) (25)

50

3.4.4

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring (inklusive modersmjölksersättning baserad på mjölk och tillskottsnäring baserad på mjölk), utom torkade produkter och pulverprodukter; konserverade på metallburk ►M20   (3)  ◄  (25)

50

3.4.5

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål ►M20   (3)  ◄  (25) avsedda specifikt för spädbarn, utom torkade produkter och pulverprodukter; konserverade på metallburk

50

▼M21

3.5

Arsenik (oorganisk) (45) (46)

 

3.5.1

Ej ångbehandlat, slipat ris (polerat eller vitt ris)

0,20

3.5.2

Ångbehandlat ris och råris

0,25

3.5.3

Riskakor, risrån, riskex och mjuka riskakor

0,30

3.5.4

Ris för framställning av livsmedel för spädbarn och småbarn (3)

0,10

▼M28Avsnitt 4:  3-monokloropropanediol (3-MCPD) och glycidylfettsyraestrar

Livsmedel (1)

Gränsvärde

(μg/kg)

4.1

3-monokloropropanediol (3-MCPD)

 

4.1.1

Hydrolyserat vegetabiliskt protein (26)

20

4.1.2

Sojasås (26)

20

4.2

Glycidylfettsyraestrar uttryckt som glycidol

 

4.2.1

Vegetabiliska oljor och fetter som släpps ut på marknaden för slutkonsumenten eller för användning som en ingrediens i livsmedel, med undantag för de livsmedel som avses i 4.2.2

1 000

4.2.2

Vegetabiliska oljor och fetter avsedda för produktion av barnmat och bearbetade spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn (3)

500

4.2.3

Modersmjölksersättning, tillskottsnäring och livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn (pulver) (3) (25)

75 till och med 30.6.2019

50 från och med 1.7.2019

4.2.4

Modersmjölksersättning, tillskottsnäring och livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn (flytande) (3) (25)

10,0 till och med 30.6.2019

6,0 från och med 1.7.2019

▼M9Avsnitt 5:  Dioxiner och PCB (27)

Livsmedel

Gränsvärden

Summan av dioxiner (WHO-PCDD/F-TEQ) (28)

Summan av dioxiner och dioxinlika PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (28)

SUMMAN AV PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 och PCB 180 (Ices – 6) (28)

5.1

Kött och köttprodukter (utom ätliga slaktbiprodukter) från följande djur (6):

 

 

 

—  nötkreatur och får

2,5 pg/g fett (29)

4,0 pg/g fett (29)

40 ng/g fett (29)

—  fjäderfä

1,75 pg/g fett (29)

3,0 pg/g fett (29)

40 ng/g fett (29)

—  svin

1,0 pg/g fett (29)

1,25 pg/g fett (29)

40 ng/g fett (29)

▼M13

5.2

Lever från de landlevande djur som avses i 5.1, med undantag av får, och produkter från sådan lever

0,30 pg/g våtvikt

0,50 pg/g våtvikt

3,0 ng/g våtvikt

 

Lever från får och produkter från sådan lever

1,25 pg/g våtvikt

2,00 pg/g våtvikt

3,0 ng/g våtvikt

▼M19

5.3

Muskelkött från fisk och fiskeriprodukter samt produkter av dessa (22)  (30), med undantag av

— viltfångad ål

— viltfångad pigghaj (Squalus acanthias)

— viltfångad sötvattenfisk, med undantag av diadroma fiskarter fångade i sötvatten

— fisklever och produkter av fisklever

— marina oljor

Gränsvärdet för kräftdjur gäller muskelkött från bihang och magė (39). I fråga om krabbor och liknande kräftdjur (Brachyura och Anomura) gäller det muskelkött från bihang.

3,5 pg/g våtvikt

6,5 pg/g våtvikt

75 ng/g våtvikt

▼M9

5.4

Muskelkött av viltfångad sötvattenfisk, med undantag av diadroma fiskarter fångade i sötvatten och produkter därav (22)

3,5 pg/g våtvikt

6,5 pg/g våtvikt

125 ng/g våtvikt

▼M19

5.4a

Muskelkött av viltfångad pigghaj (Squalus acanthias)och produkter därav (30)

3,5 pg/g våtvikt

6,5 pg/g våtvikt

200 ng/g våtvikt

▼M9

5.5

Muskelkött av viltfångad ål (Anguilla anguilla) och produkter därav

3,5 pg/g våtvikt

10,0 pg/g våtvikt

300 ng/g våtvikt

5.6

Fisklever och produkter av fisklever, utom de marina oljor som avses i 5.7

20,0 pg/g våtvikt (33)

200 ng/g våtvikt (33)

5.7

Marina oljor (fiskolja, fiskleverolja och olja från andra marina organismer avsedda som livsmedel)

1,75 pg/g fett

6,0 pg/g fett

200 ng/g fett

5.8

Obehandlad mjölk (6) och mjölkprodukter (6), inklusive smörfett

2,5 pg/g fett (29)

5,5 pg/g fett (29)

40 ng/g fett (29)

5.9

Hönsägg och äggprodukter (6)

2,5 pg/g fett (29)

5,0 pg/g fett (29)

40 ng/g fett (29)

5.10

Fett av följande djur:

 

 

 

—  nötkreatur och får

2,5 pg/g fett

4,0 pg/g fett

40 ng/g fett

—  fjäderfä

1,75 pg/g fett

3,0 pg/g fett

40 ng/g fett

—  svin

1,0 pg/g fett

1,25 pg/g fett

40 ng/g fett

5.11

Blandat animaliskt fett

1,5 pg/g fett

2,50 pg/g fett

40 ng/g fett

5.12

Vegetabiliska oljor och fetter

0,75 pg/g fett

1,25 pg/g fett

40 ng/g fett

5.13

Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn (4)

0,1 pg/g våtvikt

0,2 pg/g våtvikt

1,0 ng/g våtvikt

▼M22Avsnitt 6:  Polycykliska aromatiska kolväten

Livsmedel

Gränsvärden (μg/kg)

6.1

Bens(a)pyren, bens(a)antracen, bens(b)fluoranten och krysen

Bens(a)pyren

Summan av bens(a)pyren, bens(a)antracen, bens(b)fluoranten och krysen  (40)

6.1.1

Oljor och fetter (utom kakaosmör och kokosolja) avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Kakaobönor och produkter av kakaobönor, utom de produkter som avses i 6.1.11

5,0 μg/kg fett från och med 1.4.2013

35,0 μg/kg fett från och med 1.4.2013 till och med 31.3.2015

30,0 μg/kg fett från och med 1.4.2015

▼M22

6.1.3

Kokosolja avsedd för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

2,0

20,0

6.1.4

Rökt kött och rökta köttprodukter

5,0 till och med 31.8.2014

2,0 från och med 1.9.2014

30,0 från och med 1.9.2012 till och med 31.8.2014

12,0 från och med 1.9.2014

6.1.5

Muskelkött från rökt fisk och rökta fiskeriprodukter (22) (31), utom de fiskeriprodukter som förtecknas i punkterna 6.1.6 och 6.1.7. Gränsvärdet för rökta skaldjur gäller muskelkött från bihang och mage (39). I fråga om rökta krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura) gäller det muskelkött från bihang.

5,0 till och med 31.8.2014

2,0 från och med 1.9.2014

30,0 från och med 1.9.2012 till och med 31.8.2014

12,0 från och med 1.9.2014

6.1.6

Rökt skarpsill och konserverad rökt skarpsill (22) (42) (Sprattus sprattus), rökt Östersjösill ≤ 14 cm lång och konserverad rökt Östersjösill ≤ 14 cm lång (22) (42) (Clupea harengus membras), katsuobushi (torkad bonit, Katsuwonus pelamis), musslor (färska, kylda eller frysta)  (23), värmebehandlat kött eller värmebehandlade köttprodukter  (41) som säljs till slutkonsumenter

5,0

30,0

6.1.7

Musslor (31) (rökta)

6,0

35,0

6.1.8

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (25)

1,0

1,0

6.1.9

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring för spädbarn, inklusive modersmjölksersättning baserad på mjölk och tillskottsnäring baserad på mjölk ►M20   (3)  ◄  (25)

1,0

1,0

6.1.10

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål ►M20   (3)  ◄  (25) avsedda specifikt för spädbarn

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Kakaofibrer och produkter av kakaofibrer, avsedda som ingrediens i livsmedel

3,0

15,0

6.1.12

Bananchips

2,0

20,0

6.1.13

Kosttillskott som innehåller växter (botanicals) och beredningar av växter (34) (*7) (*8)

Kosttillskott som innehåller propolis, drottninggelé, spirulina eller beredningar av detta (34)

10,0

50,0

6.1.14

Torkade örter

10,0

50,0

6.1.15

Torkade örter utom kardemumma och rökt Capsicum spp.

10,0

50,0

▼M11Avsnitt 7:  Melamin och dess strukturella analoger

Livsmedel

Gränsvärden

(mg/kg)

7.1

Melamin

 

7.1.1

Livsmedel med undantag för modersmjölksersättning och tillskottsnäring (43)

2,5

7.1.2

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring i pulverform

1

▼M17Avsnitt 8:  Naturliga växtgifter

Livsmedel (1)

Gränsvärden (g/kg)

8.1

Erukasyra

 

8.1.1

Vegetabiliska oljor och fetter

50 (*2)

8.1.2

Livsmedel som innehåller vegetabiliska oljor och fetter, med undantag för de livsmedel som avses i 8.1.3

50 (*2)

8.1.3

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring för spädbarn ►M20   (3)  ◄

10 (*2)

▼M26Livsmedel (1)

Gränsvärde (μg/kg)

8.2

Tropanalkaloider (*6)

 

 

Atropin

Skopolamin

8.2.1

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn som innehåller sorgum, hirs och bovete eller produkter framställda därav (25)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

▼M27

8.3

Vätecyanid, inklusive vätecyanid bunden i cyanogena glykosider

 

8.3.1

Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden till slutkonsumenter (49) (50)

20,0

(*1)   Gränsvärdet ska ses över före den 1 januari 2016 mot bakgrund av information om exponering för citrinin från andra livsmedel och uppdaterad information om citrininets toxicitet, särskilt när det gäller carcinogenicitet och genotoxicitet.

(*2)   Gränsvärdet gäller halten av erukasyra, beräknat på den totala fettsyrahalten i fettkomponenten av livsmedel.

(

*3

)   Provtagningen ska ske i överensstämmelse med punkt B i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 (EUT L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analysen ska göras med mikroskop.

(*4)   Summan av 12 mjöldrygealkaloider: ergokristin/ergokristinin, ergotamin/ergotaminin, ergokryptin/ergokryptinin, ergometrin/ergometrinin, ergosin/ergosinin, ergokornin/ergokorninin.

(*5)   Lämpliga och nåbara gränsvärden som ger en hög hälsoskyddsnivå för människor ska övervägas för dessa relevanta livsmedelskategorier före den 1 juli 2017.

(*6)   De tropanalkaloider som avses är atropin och skopolamin. Atropin är den racemiska blandningen av (–)-hyoscyamin och (+)-hyoscyamin där endast enantiomeren av (–)-hyoscyamin uppvisar antikolinergisk aktivitet. Eftersom det vid analys inte alltid går att skilja på enantiomererna av hyoscyamin fastställs gränsvärden för atropin och skopolamin.

(*7)   Växtberedningar är beredningar som framställs av växter (botanicals) (hela eller delar av växter, sönderdelade eller sönderskurna) med hjälp av olika processer som pressning, extrahering, fraktionering, destillering, koncentrering, torkning och fermentering. I denna definition ingår finfördelade eller pulveriserade växter, växtdelar, alger, svampar, lavar, tinkturer, extrakt, eteriska oljor (andra än de vegetabiliska oljor som avses i punkt 6.1.1), pressad saft och bearbetade exsudat.

(*8)   Gränsvärdet gäller inte för kosttillskott som innehåller vegetabiliska oljor. Vegetabiliska oljor som används som ingrediens i kosttillskott bör överensstämma med det gränsvärde som fastställs i punkt 6.1.1.

(1)   Avseende frukt, grönsaker och spannmål hänvisas det till de livsmedel som förtecknas i respektive kategori enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 178/2006 (EUT L 29, 2.2.2006, s. 3). Detta innebär bl.a. att bovete (Fagopyrum spp.) ingår i ”spannmål” och att ”boveteprodukter” ingår i ”spannmålsprodukter”. ►M3  Trädnötter omfattas inte av gränsvärdet för frukt. ◄

(2)   Gränsvärdena gäller inte färsk spenat som skall bearbetas och som transporteras i bulk direkt från fältet till bearbetningsanläggningen.

(3)   Förtecknade livsmedel i denna kategori enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(4)   Gränsvärdena gäller produkten när den är färdig att användas (saluförd som sådan eller efter utspädning enligt tillverkarens anvisningar).

(5)    ►M5  Gränsvärdena gäller den ätliga delen av jordnötter och trädnötter. Om jordnötter och trädnötter med skal analyseras, ska man vid beräkningen av aflatoxinhalten anta att hela föroreningen finns i den ätliga delen, med undantag för paranötter. ◄

(6)   Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 226, 25.6.2004, s. 22).

(7)   Gränsvärdet gäller torrsubstansen. Torrsubstanshalten bestäms enligt förordning (EG) nr 401/2006.

(8)   När det gäller mjölk och mjölkprodukter avser gränsvärdet produkter som är färdiga att användas (saluförda som sådana eller efter utspädning enligt tillverkarens anvisningar), och när det gäller andra produkter än mjölk och mjölkprodukter avser gränsvärdet torrsubstansen. Torrsubstanshalten fastställs enligt förordning (EG) nr 401/2006.

(9)   Vin och mousserande vin enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(10)   Gränsvärdet gäller för produkter från och med 2005 års skörd.

(

11

)   Förtecknade livsmedel i denna kategori enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).

Gränsvärdet för OTA för dessa drycker beror på andelen vin och/eller druvmust i den färdiga produkten.

(12)   Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt definitionen i rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (EGT L 10, 12.1.2002, s. 58).

(13)   Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1), senast ändrad genom Protokoll om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(14)   Spädbarn och småbarn enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(15)   Vid tillämpningen av gränsvärden för deoxynivalenol, zearalenon och T-2- och HT-2-toxin enligt vad som fastställs i punkterna 2.4, 2.5 och 2.7, ingår inte ris i ”spannmål” eller risprodukter i ”spannmålsprodukter”.

(

16

)   Gränsvärdet gäller för obearbetad spannmål som släpps ut på marknaden för användning i första bearbetningsledet.

”Första bearbetningsledet” avser all fysisk eller termisk behandling, utom torkning, av eller på kornet. Rensningsförfaranden, inklusive skalning, samt sorterings- och torkningsförfaranden anses inte vara en del av ”första bearbetningsledet”, eftersom hela kornet förblir intakt efter rensning och sortering.

Skalning är rensning av spannmål genom att man borstar och/eller skrubbar kraftigt.

Vid skalning av spannmål som innehåller mjöldryga behövs ett rensningssteg före skalningen. Skalningen ska göras samtidigt med dammutsugning och följas av färgsortering före malningen.

Integrerade produktions- och bearbetningssystem avser system där alla inkommande satser av spannmål rensas, sorteras och bearbetas i samma anläggning. I sådana integrerade produktions- och bearbetningssystem är gränsvärdet tillämpligt på obearbetad spannmål efter rensning och sortering men före det första bearbetningsledet.

Livsmedelsföretag ska säkerställa efterlevnad genom sina HACCP-förfaranden som säkerställer verksam övervakning i detta kritiska kontrollskede.

(17)   Gränsvärdet gäller för spannmål, som skördas och övertas, från och med saluföringsåret 2005/06, enligt kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 av den 19 april 2000 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning (EGT L 100, 20.4.2000, s. 31), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1068/2005 (EUT L 174, 7.7.2005, s. 65).

(18)   Gränsvärdet ska tillämpas från och med den 1 oktober 2007.

(19)   Pasta (torr) avser pasta med en vattenhalt på ca 12 %.

(20)   Gränsvärdet skall tillämpas från och med den 1 oktober 2007.

(21)   Fisk som förtecknas i denna kategori, utom fisklever som omfattas av KN-nummer 0302 70 00 enligt kategori a i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EGT L 17, 21.1.2000, s. 22), senast ändrad genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta livsmedel gäller artikel 2.1 och 2.2.

(22)   När hela fisken är avsedd att ätas skall gränsvärdet gälla för hela fisken.

(23)   Livsmedel som i förekommande fall omfattas av kategorierna c och i i förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1) (arter anges i respektive post). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta livsmedel gäller artikel 2.1 och 2.2. I fråga om Pecten maximus gäller gränsvärdet endast adduktormuskeln och gonad.

(24)   Gränsvärdet gäller för frukten eller grönsaken efter det att den tvättats och den ätbara delen avskiljts.

(25)   Gränsvärdet gäller produkten som den säljs.

(26)   Gränsvärdet gäller för flytande produkter med en torrsubstanshalt på 40 %, vilket motsvarar sett gränsvärde på 50 μg/kg i torrsubstansen. Gränsvärdet behöver anpassas proportionellt efter produkternas torrsubstanshalt.

(

27

)   

►M9

 Dioxiner (summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner [PCDD] och polyklorerade dibensofuraner [PCDF], uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen [WHO] med användning av det av WHO fastställda TEF [toxic equivalency factors]), och dioxinlika PCB (summan av polyklorerade bifenyler, uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen [WHO] med användning av de av WHO fastställda TEF). WHO-TEF för bedömning av risker för människor på grundval av slutsatserna från WHO:s expertmöte om ett internationellt program för kemikaliesäkerhet (IPCS), som hölls i Genève i juni 2005 (

Martin van den Berg et al.

, ”The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006))KongenTEF-värde

Dibenso-p-dioxiner (PCDD)

2,3,7,8-TCDD1 1,2,3,7,8-PeCDD1 1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01 OCDD0,0003

Dibensofuraner (PCDF:er)

2,3,7,8-TCDF0,1 1,2,3,7,8-PeCDF0,03 2,3,4,7,8-PeCDF0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01 OCDF0,0003

Dioxinlika PCB Non-orto PCB + Mono-orto PCB Non-orto PCB

PCB 770,0001 PCB 810,0003 PCB 1260,1 PCB 1690,03

Mono-orto PCB

PCB 1050,00003 PCB 1140,00003 PCB 1180,00003 PCB 1230,00003 PCB 1560,00003 PCB 1570,00003 PCB 1670,00003 PCB 1890,00003

Förkortningar: T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = okta; CDD = klordibensodioxin; CDF = klordibensofuran; CB = klorbifenyl.

 ◄

(28)   Övre koncentrationer: övre koncentrationer beräknas med antagandet att alla halter av de olika kongener som ligger under kvantifieringsgränsen är lika med kvantifieringsgränsen.

(

29

)   

►M9

 De fettbaserade gränsvärdena gäller inte livsmedel som innehåller < 2 % fett. För livsmedel som innehåller mindre än 2 % fett gäller det gränsvärde som motsvarar det produktbaserade gränsvärdet för livsmedel som innehåller 2 % fett, beräknat från det fettbaserade gränsvärdet i enlighet med följande formel:

Produktbaserat gränsvärde för ett livsmedel som innehåller mindre än 2 % fett = fettbaserat gränsvärde för samma livsmedel × 0,02.

 ◄

(30)   Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt kategorierna a, b, c, e och f i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000, utom sådan fisklever som avses i 5.11.

(31)   Förtecknade livsmedel i denna kategori enligt definitionerna i kategorierna b, c och i i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 1379/2013.

(32)   Undantaget gäller endast majs där det är uppenbart, genom t.ex. märkning eller destination att det är avsedd endast för våtmalning (stärkelseproduktion).

(33)   När det gäller fisklever på burk gäller gränsvärdet för allt ätbart innehåll i burken.

(34)   Gränsvärdet ska tillämpas på kosttillskottet som det saluförs.

(35)   Oljeväxtfrön enligt KN-nummer 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 och 1207 samt produkter framställda därav enligt KN-nummer 1208 ; melonfrön omfattas av KN-nummer ex 1207 99 .

(36)   Om produkter framställda därav eller bearbetade produkter framställs/bearbetas uteslutande eller nästan uteslutande från berörda trädnötter gäller de gränsvärden som fastställts för motsvarande trädnötter även för de framställda/bearbetade produkterna. I andra fall gäller artikel 2.1 och 2.2 för de framställda/bearbetade produkterna.

(37)   Gränsvärdet gäller för det rena och outspädda extraktet, där 1 kg extrakt utvinns från 3 till 4 kg lakritsrot.

(38)   Gränsvärdet för bladgrönsaker gäller inte färska örter (som omfattas av nr 0256000 i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005).

(39)   Muskelkött från bihang och mage. Denna definition utesluter ryggskölden på skaldjur. I fråga om krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura), muskelkött från bihang.

(40)   Nedre koncentrationsgränser beräknas med antagandet att alla halter av de fyra ämnen som ligger under kvantifieringsgränsen är noll.

(41)   Kött och köttprodukter som har genomgått en värmebehandling som eventuellt kan leda till att PAH bildas, dvs. endast halstring och grillning.

(42)   För konserverade produkter ska analysen genomföras på hela konservburkens innehåll. När det gäller gränsvärdet för hela den sammansatta produkten ska artikel 2.1 c och 2.2 tillämpas.

(43)   Gränsvärdet gäller inte för livsmedel för vilka det kan bevisas att en melaminhalt på mer än 2,5 mg/kg beror på tillåten användning av cyromazin som insekticid. Halten av melamin får inte överstiga halten av cyromazin.

(44)   I fråga om de specifika kakao- och chokladvarorna gäller definitionerna i punkt A.2, A.3 och A.4 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel (EGT L 197, 3.8.2000, s. 19).

(45)   Summan av As(III) och As(V).

(46)   Ris, råris, slipat ris och ångbehandlat ris enligt Codexstandard 198-1995.

(47)   Gränsvärdet gäller djuret som det säljs utan inälvor.

(48)   I fråga om potatis gäller gränsvärdet skalad potatis.

(49)   Obearbetade produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

(50)   Utsläppande på marknaden och slutkonsument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).( 1 ) Se sidan 25 i detta nummer av EUT.

( 2 ) EUT L 70, 9.3.2006, s. 12.

( 3 ) Se sidan 32 i detta nummer av EUT.

( 4 ) EGT L 77, 16.3.2001, s. 14. Direktivet ändrat genom direktiv 2005/4/EG (EUT L 19, 21.1.2005, s. 50).

( 5 ) EUT L 42, 13.2.2004, s. 16.

( 6 ) EUT L 34, 8.2.2005, s. 15.

( 7 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 av den 13 augusti 2014 om införande av särskilda villkor för importen av vissa foder och livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner och om upphävande av förordning (EG) nr 1152/2009 (EUT L 242, 14.8.2014, s. 4).

( 8 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( *1 ) Gränsvärdet ska ses över före den 1 januari 2016 mot bakgrund av information om exponering för citrinin från andra livsmedel och uppdaterad information om citrininets toxicitet, särskilt när det gäller carcinogenicitet och genotoxicitet.

( *2 ) Gränsvärdet gäller halten av erukasyra, beräknat på den totala fettsyrahalten i fettkomponenten av livsmedel.

( *3 ) Provtagningen ska ske i överensstämmelse med punkt B i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 (EUT L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analysen ska göras med mikroskop.

( *4 ) Summan av 12 mjöldrygealkaloider: ergokristin/ergokristinin, ergotamin/ergotaminin, ergokryptin/ergokryptinin, ergometrin/ergometrinin, ergosin/ergosinin, ergokornin/ergokorninin.

( *5 ) Lämpliga och nåbara gränsvärden som ger en hög hälsoskyddsnivå för människor ska övervägas för dessa relevanta livsmedelskategorier före den 1 juli 2017.

( *6 ) De tropanalkaloider som avses är atropin och skopolamin. Atropin är den racemiska blandningen av (–)-hyoscyamin och (+)-hyoscyamin där endast enantiomeren av (–)-hyoscyamin uppvisar antikolinergisk aktivitet. Eftersom det vid analys inte alltid går att skilja på enantiomererna av hyoscyamin fastställs gränsvärden för atropin och skopolamin.

( *7 ) Växtberedningar är beredningar som framställs av växter (botanicals) (hela eller delar av växter, sönderdelade eller sönderskurna) med hjälp av olika processer som pressning, extrahering, fraktionering, destillering, koncentrering, torkning och fermentering. I denna definition ingår finfördelade eller pulveriserade växter, växtdelar, alger, svampar, lavar, tinkturer, extrakt, eteriska oljor (andra än de vegetabiliska oljor som avses i punkt 6.1.1), pressad saft och bearbetade exsudat.

( *8 ) Gränsvärdet gäller inte för kosttillskott som innehåller vegetabiliska oljor. Vegetabiliska oljor som används som ingrediens i kosttillskott bör överensstämma med det gränsvärde som fastställs i punkt 6.1.1.

( 9 ) Avseende frukt, grönsaker och spannmål hänvisas det till de livsmedel som förtecknas i respektive kategori enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 178/2006 (EUT L 29, 2.2.2006, s. 3). Detta innebär bl.a. att bovete (Fagopyrum spp.) ingår i ”spannmål” och att ”boveteprodukter” ingår i ”spannmålsprodukter”. ►M3  Trädnötter omfattas inte av gränsvärdet för frukt. ◄

( 10 ) Gränsvärdena gäller inte färsk spenat som skall bearbetas och som transporteras i bulk direkt från fältet till bearbetningsanläggningen.

( 11 ) Förtecknade livsmedel i denna kategori enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

( 12 ) Gränsvärdena gäller produkten när den är färdig att användas (saluförd som sådan eller efter utspädning enligt tillverkarens anvisningar).

( 13 ►M5  Gränsvärdena gäller den ätliga delen av jordnötter och trädnötter. Om jordnötter och trädnötter med skal analyseras, ska man vid beräkningen av aflatoxinhalten anta att hela föroreningen finns i den ätliga delen, med undantag för paranötter. ◄

( 14 ) Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 226, 25.6.2004, s. 22).

( 15 ) Gränsvärdet gäller torrsubstansen. Torrsubstanshalten bestäms enligt förordning (EG) nr 401/2006.

( 16 ) När det gäller mjölk och mjölkprodukter avser gränsvärdet produkter som är färdiga att användas (saluförda som sådana eller efter utspädning enligt tillverkarens anvisningar), och när det gäller andra produkter än mjölk och mjölkprodukter avser gränsvärdet torrsubstansen. Torrsubstanshalten fastställs enligt förordning (EG) nr 401/2006.

( 17 ) Vin och mousserande vin enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 18 ) Gränsvärdet gäller för produkter från och med 2005 års skörd.

( 19 ) Förtecknade livsmedel i denna kategori enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).

Gränsvärdet för OTA för dessa drycker beror på andelen vin och/eller druvmust i den färdiga produkten.

( 20 ) Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt definitionen i rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (EGT L 10, 12.1.2002, s. 58).

( 21 ) Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1), senast ändrad genom Protokoll om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

( 22 ) Spädbarn och småbarn enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

( 23 ) Vid tillämpningen av gränsvärden för deoxynivalenol, zearalenon och T-2- och HT-2-toxin enligt vad som fastställs i punkterna 2.4, 2.5 och 2.7, ingår inte ris i ”spannmål” eller risprodukter i ”spannmålsprodukter”.

( 24 ) Gränsvärdet gäller för obearbetad spannmål som släpps ut på marknaden för användning i första bearbetningsledet.

”Första bearbetningsledet” avser all fysisk eller termisk behandling, utom torkning, av eller på kornet. Rensningsförfaranden, inklusive skalning, samt sorterings- och torkningsförfaranden anses inte vara en del av ”första bearbetningsledet”, eftersom hela kornet förblir intakt efter rensning och sortering.

Skalning är rensning av spannmål genom att man borstar och/eller skrubbar kraftigt.

Vid skalning av spannmål som innehåller mjöldryga behövs ett rensningssteg före skalningen. Skalningen ska göras samtidigt med dammutsugning och följas av färgsortering före malningen.

Integrerade produktions- och bearbetningssystem avser system där alla inkommande satser av spannmål rensas, sorteras och bearbetas i samma anläggning. I sådana integrerade produktions- och bearbetningssystem är gränsvärdet tillämpligt på obearbetad spannmål efter rensning och sortering men före det första bearbetningsledet.

Livsmedelsföretag ska säkerställa efterlevnad genom sina HACCP-förfaranden som säkerställer verksam övervakning i detta kritiska kontrollskede.

( 25 ) Gränsvärdet gäller för spannmål, som skördas och övertas, från och med saluföringsåret 2005/06, enligt kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 av den 19 april 2000 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning (EGT L 100, 20.4.2000, s. 31), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1068/2005 (EUT L 174, 7.7.2005, s. 65).

( 26 ) Gränsvärdet ska tillämpas från och med den 1 oktober 2007.

( 27 ) Pasta (torr) avser pasta med en vattenhalt på ca 12 %.

( 28 ) Gränsvärdet skall tillämpas från och med den 1 oktober 2007.

( 29 ) Fisk som förtecknas i denna kategori, utom fisklever som omfattas av KN-nummer 0302 70 00 enligt kategori a i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EGT L 17, 21.1.2000, s. 22), senast ändrad genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta livsmedel gäller artikel 2.1 och 2.2.

( 30 ) När hela fisken är avsedd att ätas skall gränsvärdet gälla för hela fisken.

( 31 ) Livsmedel som i förekommande fall omfattas av kategorierna c och i i förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1) (arter anges i respektive post). För torkade, utspädda, bearbetade och/eller sammansatta livsmedel gäller artikel 2.1 och 2.2. I fråga om Pecten maximus gäller gränsvärdet endast adduktormuskeln och gonad.

( 32 ) Gränsvärdet gäller för frukten eller grönsaken efter det att den tvättats och den ätbara delen avskiljts.

( 33 ) Gränsvärdet gäller produkten som den säljs.

( 34 ) Gränsvärdet gäller för flytande produkter med en torrsubstanshalt på 40 %, vilket motsvarar sett gränsvärde på 50 μg/kg i torrsubstansen. Gränsvärdet behöver anpassas proportionellt efter produkternas torrsubstanshalt.

( 35 ) Dioxiner (summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner [PCDD] och polyklorerade dibensofuraner [PCDF], uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen [WHO] med användning av det av WHO fastställda TEF [toxic equivalency factors]), och dioxinlika PCB (summan av polyklorerade bifenyler, uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen [WHO] med användning av de av WHO fastställda TEF). WHO-TEF för bedömning av risker för människor på grundval av slutsatserna från WHO:s expertmöte om ett internationellt program för kemikaliesäkerhet (IPCS), som hölls i Genève i juni 2005 (Martin van den Berg et al., ”The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006))

Dioxiner (summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner [PCDD] och polyklorerade dibensofuraner [PCDF], uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen [WHO] med användning av det av WHO fastställda TEF [toxic equivalency factors]), och dioxinlika PCB (summan av polyklorerade bifenyler, uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen [WHO] med användning av de av WHO fastställda TEF). WHO-TEF för bedömning av risker för människor på grundval av slutsatserna från WHO:s expertmöte om ett internationellt program för kemikaliesäkerhet (IPCS), som hölls i Genève i juni 2005 (

Martin van den Berg et al.

, ”The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006))KongenTEF-värde

Dibenso-p-dioxiner (PCDD)

2,3,7,8-TCDD1 1,2,3,7,8-PeCDD1 1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01 OCDD0,0003

Dibensofuraner (PCDF:er)

2,3,7,8-TCDF0,1 1,2,3,7,8-PeCDF0,03 2,3,4,7,8-PeCDF0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01 OCDF0,0003

Dioxinlika PCB Non-orto PCB + Mono-orto PCB

Non-orto PCB

PCB 770,0001 PCB 810,0003 PCB 1260,1 PCB 1690,03

Mono-orto PCB

PCB 1050,00003 PCB 1140,00003 PCB 1180,00003 PCB 1230,00003 PCB 1560,00003 PCB 1570,00003 PCB 1670,00003 PCB 1890,00003

Förkortningar: T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = okta; CDD = klordibensodioxin; CDF = klordibensofuran; CB = klorbifenyl.

 ◄

( 36 ) Övre koncentrationer: övre koncentrationer beräknas med antagandet att alla halter av de olika kongener som ligger under kvantifieringsgränsen är lika med kvantifieringsgränsen.

( 37 ) De fettbaserade gränsvärdena gäller inte livsmedel som innehåller < 2 % fett. För livsmedel som innehåller mindre än 2 % fett gäller det gränsvärde som motsvarar det produktbaserade gränsvärdet för livsmedel som innehåller 2 % fett, beräknat från det fettbaserade gränsvärdet i enlighet med följande formel:

De fettbaserade gränsvärdena gäller inte livsmedel som innehåller < 2 % fett. För livsmedel som innehåller mindre än 2 % fett gäller det gränsvärde som motsvarar det produktbaserade gränsvärdet för livsmedel som innehåller 2 % fett, beräknat från det fettbaserade gränsvärdet i enlighet med följande formel:

Produktbaserat gränsvärde för ett livsmedel som innehåller mindre än 2 % fett = fettbaserat gränsvärde för samma livsmedel × 0,02.

 ◄

( 38 ) Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt kategorierna a, b, c, e och f i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000, utom sådan fisklever som avses i 5.11.

( 39 ) Förtecknade livsmedel i denna kategori enligt definitionerna i kategorierna b, c och i i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 1379/2013.

( 40 ) Undantaget gäller endast majs där det är uppenbart, genom t.ex. märkning eller destination att det är avsedd endast för våtmalning (stärkelseproduktion).

( 41 ) När det gäller fisklever på burk gäller gränsvärdet för allt ätbart innehåll i burken.

( 42 ) Gränsvärdet ska tillämpas på kosttillskottet som det saluförs.

( 43 ) Oljeväxtfrön enligt KN-nummer 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 och 1207 samt produkter framställda därav enligt KN-nummer 1208 ; melonfrön omfattas av KN-nummer ex 1207 99 .

( 44 ) Om produkter framställda därav eller bearbetade produkter framställs/bearbetas uteslutande eller nästan uteslutande från berörda trädnötter gäller de gränsvärden som fastställts för motsvarande trädnötter även för de framställda/bearbetade produkterna. I andra fall gäller artikel 2.1 och 2.2 för de framställda/bearbetade produkterna.

( 45 ) Gränsvärdet gäller för det rena och outspädda extraktet, där 1 kg extrakt utvinns från 3 till 4 kg lakritsrot.

( 46 ) Gränsvärdet för bladgrönsaker gäller inte färska örter (som omfattas av nr 0256000 i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005).

( 47 ) Muskelkött från bihang och mage. Denna definition utesluter ryggskölden på skaldjur. I fråga om krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura), muskelkött från bihang.

( 48 ) Nedre koncentrationsgränser beräknas med antagandet att alla halter av de fyra ämnen som ligger under kvantifieringsgränsen är noll.

( 49 ) Kött och köttprodukter som har genomgått en värmebehandling som eventuellt kan leda till att PAH bildas, dvs. endast halstring och grillning.

( 50 ) För konserverade produkter ska analysen genomföras på hela konservburkens innehåll. När det gäller gränsvärdet för hela den sammansatta produkten ska artikel 2.1 c och 2.2 tillämpas.

( 51 ) Gränsvärdet gäller inte för livsmedel för vilka det kan bevisas att en melaminhalt på mer än 2,5 mg/kg beror på tillåten användning av cyromazin som insekticid. Halten av melamin får inte överstiga halten av cyromazin.

( 52 ) I fråga om de specifika kakao- och chokladvarorna gäller definitionerna i punkt A.2, A.3 och A.4 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel (EGT L 197, 3.8.2000, s. 19).

( 53 ) Summan av As(III) och As(V).

( 54 ) Ris, råris, slipat ris och ångbehandlat ris enligt Codexstandard 198-1995.

( 55 ) Gränsvärdet gäller djuret som det säljs utan inälvor.

( 56 ) I fråga om potatis gäller gränsvärdet skalad potatis.

( 57 Obearbetade produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

( 58 Utsläppande på marknaden och slutkonsument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Top