EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0628

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET ELFTE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET BUDGETÅRET 2017

COM/2018/628 final

Bryssel den 14.9.2018

COM(2018) 628 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

ELFTE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET

BUDGETÅRET 2017

{SWD(2018) 405 final}


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.BUDGETFÖRFARANDE

2.FINANS- OCH ANSLAGSFÖRVALTNING

3.GENOMFÖRANDET AV 2017 ÅRS EGFJ-BUDGET

4.GENOMFÖRANDET AV INKOMSTER AVSATTA FÖR EGFJ

Bilagor (se separat dokument):

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3-I

Bilaga 3-II

Bilaga 4

Budgetförfarandet för 2017 års anslag för EGFJ

Analys av genomförandet av EGFJ-budgeten – budgetåret 2017

Analys av genomförandet av EGFJ-budgeten – budgetåret 2017;inkomster avsatta för särskilda ändamål C4

Analys av genomförandet av EGFJ-budgeten – budgetåret 2017; inkomster avsatta för särskilda ändamål C5

Genomförandet av EGFJ-budgeten per artikel och per medlemsstat – budgetåret 2017

Anmärkning: Ett utförligt arbetsdokument från kommissionens avdelningar åtföljer denna rapport. Arbetsdokumentet i sin helhet (på engelska) och de bifogade tabellerna (på engelska) kommer också att finnas tillgängliga på webbplatsen för GD Jordbruk ( http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm ).

 

1.BUDGETFÖRFARANDE 1

1.1.Budgetförslag för 2017 och ändringsskrivelse nr 1/2017

Budgetförslaget för 2017 antogs av kommissionen och föreslogs för budgetmyndigheten den 18 juli 2016. De föreslagna åtagandebemyndigandena för EGFJ låg på totalt 42 937,6 miljoner euro.

Rådet antog sin ståndpunkt beträffande budgetförslaget för 2017 den 12 september 2016 och minskade åtagandebemyndigandena för EGFJ med 177,1 miljoner euro. Europaparlamentet antog sin ståndpunkt den 26 oktober 2016 och ökade åtagandebemyndigandena för EGFJ med 600,0 miljoner euro jämfört med budgetförslaget.

Kommissionen antog den 17 oktober 2016 ändringsskrivelse nr 1 till budgetförslaget för 2017 och ökade behoven av åtaganden med 527,0 miljoner euro jämfört med budgetförslaget. Dessa ytterligare behov kompenserades emellertid fullt ut av ökade inkomster avsatta för särskilda ändamål som väntades finnas tillgängliga under 2017. De begärda åtagandebemyndigandena för EGFJ i ändringsskrivelsen ändrades därför inte jämfört med budgetförslaget.

1.2.Antagande av 2017 års budget

Förlikningskommittén, bestående av företrädare för Europaparlamentet och rådet, enades om en gemensam text den 28 november 2016. Europaparlamentet godkände slutligen 2017 års budget den 1 december 2016. I budgeten uppgick de totala åtagandebemyndigandena för EGFJ till
42 612,6 miljoner euro och betalningsbemyndigandena till 42 563,0 miljoner euro.

Skillnaden mellan åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena beror på att differentierade anslag används för vissa åtgärder som kommissionen genomför direkt. Dessa åtgärder gäller huvudsakligen främjande av försäljningen av jordbruksprodukter, strategiska frågor och samordningsåtgärder för jordbruket.

Av de godkända åtagandebemyndigandena för EGFJ på sammanlagt 42 612,6 miljoner euro för politikområde 05 avsattes 2 806,8 miljoner euro för interventioner på jordbruksmarknaderna inom ramen för kapitel 05 02, 39 661,7 miljoner euro för direktstöd inom ramen för kapitel 05 03, 85,3 miljoner euro för revision av jordbruksutgifter inom ramen för kapitel 05 07 och 48,6 miljoner euro för strategiska frågor och samordning inom ramen för kapitel 05 08.

Närmare uppgifter anges i bilaga 1.

Senare under budgetåret 2017 minskades EGFJ:s anslag inom ramen för artiklarna 05 01 04 (stödutgifter) och 05 08 09 (operativt tekniskt stöd) med 0,9 miljoner euro respektive 1,0 miljoner euro genom ändringsbudget nr 6.

1.3.Inkomster avsatta för EGFJ 2

I enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1306/2013 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken 3 ska inkomster som härrör från finansiella korrigeringar enligt redovisningsbeslut eller beslut om kontroll av överensstämmelse, från oriktigheter och från mjölkavgiften vara inkomster avsatta för särskilda ändamål, avsedda att användas för att finansiera utgifter från EGFJ. Enligt dessa bestämmelser kan inkomster som avsatts för särskilda ändamål användas för att täcka finansieringen av vilka utgifter från EGFJ som helst. Om en del av dessa inkomster inte används, överförs de automatiskt till påföljande budgetår.

Vid utarbetandet av 2017 års budget gjordes en beräkning både av de väntade inkomsterna under budgetåret 2017 och av de belopp som förväntades föras över från budgetåret 2016 till budgetåret 2017. Beräkningen uppgick till 2 732 miljoner euro och beaktades när budgetmyndigheten antog 2017 års budget. I synnerhet gäller följande:

   Inkomsterna från korrigeringar till följd av kontroll av överensstämmelse och från oriktigheter beräknades till 1 278 miljoner euro respektive 152 miljoner euro. Däremot erhölls inga inkomster från mjölkavgiften. Det sammanlagda beloppet av väntade inkomster avsatta för särskilda ändamål under budgetåret 2017 beräknades således till 1 430 miljoner euro.

   De avsatta inkomster som skulle överföras från budgetåret 2016 till 2017 beräknades till 1 302 miljoner euro.

I 2017 års budget fördelades dessa inkomster, som ursprungligen beräknades till 2 732 miljoner euro, mellan två ordningar, på följande sätt:

400 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

2 332 miljoner euro till ordningen för grundstöd (direktstöd).

För dessa ordningar motsvarar summan av de anslag som godkänts av budgetmyndigheten och inkomsterna avsatta för särskilda ändamål ett beräknat totalt disponibelt anslag på

855 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker

17 628 miljoner euro till ordningen för grundstöd (direktstöd).

2.FINANS- OCH ANSLAGSFÖRVALTNING 

2.1.Anslagsförvaltning 

2.1.1.Disponibla anslag för budgetåret 2017 

i euro

Budgetens utgiftssida (1)

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Budgetens inkomstsida (AR) (2)

Prognoser

1. Ursprungliga anslag till EGFJ, varav

42 612 572 079,00

42 562 967 974,00

1. Beslut om avslutning av räkenskaperna

1 278 000 000,00

1a. Anslag som är föremål för delad förvaltning

42 490 000 000,00

42 490 000 000,00

2. Oriktigheter

152 000 000,00

1b. Anslag som är föremål för direkt förvaltning

122 572 079,00

72 967 974,00

3. Tilläggsavgiften för mjölkproducenter

2. Ändringsbudget

-1 900 000,00

-1 900 000,00

Total prognos (AR)

1 430 000 000,00

3. Överföring till/från EGFJ under året

-2 640 390,66

4. Slutliga anslag till EGFJ, varav

42 610 672 079,00

42 558 427 583,34

4a. Anslag som är föremål för delad förvaltning

42 489 315 000,00

42 489 315 000,00

4b. Anslag som är föremål för direkt förvaltning

121 357 079,00

69 112 583,34

(1)    Anslag som tagits upp i 2017 års budget efter avdrag för de väntade avsatta inkomsterna för 2017 och de avsatta inkomster som överförts från 2016 till 2017 i enlighet med artikel 14 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Gäller endast nya anslag (C1 och C4), t.ex. utan överförda belopp (C2 anslag för återbetalning av outnyttjade belopp i reserven för kriser inom jordbrukssektorn och C5 inkomster avsatta för särskilda ändamål från EGFJ-överskott).

(2)    AR: Väntade inkomster avsatta för särskilda ändamål. Under inkomstrubriken saknas belopp, men det beräknade beloppet anges i budgetkommentarerna.

2.1.2.Utnyttjande av disponibla anslag för räkenskapsåret 2017

i euro

Utnyttjande av åtagandebemyndiganden

Utnyttjande av betalningsbemyndiganden

Delad förvaltning (1)

44 639 387 611,79

44 639 387 611,79

Utgifter inom ramen för direkt förvaltning

119 428 161,33

58 396 372,68

Totalt

44 758 815 773,12

44 697 783 984,47

(1) Belopp för vilka åtaganden gjorts. Åtaganden och betalningar minus inkomster avsatta för särskilda ändamål på 1 482 465 754,02 euro (se punkt 4 och bilaga 3-I) mottagna för delad förvaltning: 43 156 921 857,77 euro.

Under budgetåret 2017 uppgick de sammanlagda utnyttjade åtagandebemyndigandena till 44 758 815 773,12 euro, medan de sammanlagda betalningsbemyndigandena uppgick till 44 697 783 984,47 euro.

Det belopp som betalats ut (43 153 914 666,63 euro) inom ramen för delad förvaltning var mindre än 43 156 921 857,77 euro på grund av innehållna belopp för Polen.

2.1.3.Budgetgenomförandet – kommissionens utgifter inom ramen för direkt förvaltning 

i euro

Utgifter inom ramen för direkt förvaltning

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Överfört till 2018 (2)

Anslag (C1) (1)

121 357 079,00

69 112 583,34

Utnyttjande (C1)

119 428 161,33

47 177 737,98

17 671 686,06

Förfallna anslag

1 928 917,67

4 263 159,30

(1) C1 avser godkända budgetanslag. Detta belopp omfattar överföringar från ”delad förvaltning” på 685 000,00 euro för åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden, överföringar från EGFJ av ett sammanlagt belopp på -2 986 000,00 euro för betalningsbemyndiganden, överföringar till EGFJ av ett sammanlagt belopp på 345 609,34 euro för betalningsbemyndiganden och en ändringsbudget på -1 900 000,00 euro för åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden.

(2) Endast icke-differentierade anslag förs över till 2018.

De disponibla åtagandebemyndigandena för utgifter inom ramen för direkt förvaltning i 2017 års budget uppgick till 121,4 miljoner euro. Under 2017 gjordes åtaganden för 119,4 miljoner euro. Anslagssaldot på 1,9 miljoner euro förföll.

Huvuddelen av de åtagandebemyndiganden inom EGFJ som rör kommissionens utgifter inom ramen för direkt förvaltning är differentierade anslag.

Den automatiska överföringen till 2018, som endast avser icke-differentierade anslag, uppgår till 17,7 miljoner euro.

2.2.Månadsbetalningar 

2.2.1.Månadsbetalningar till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning

2.2.1.1.Månadsbetalningar avseende verkställda utgifter

I artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1306/2013 fastställs att kommissionen ska betala ”månadsbetalningarna för de utgifter som har betalats av godkända utbetalande organ under referensmånaden”. Månadsbetalningarna ska göras till medlemsstaten senast den tredje arbetsdagen i den andra månaden efter den månad då utgifterna har betalats.

Månadsbetalningarna är återbetalning av redan verkställda nettoutgifter (efter avdrag för inkomster) och tillhandahålls på grundval av medlemsstaternas månatliga deklarationer 4 . Den månatliga inkomst- och utgiftsredovisningen kontrolleras och korrigeras på grundval av dessa deklarationer. Vidare blir beloppen definitiva först efter kommissionens kontroll i samband med avslutningen av räkenskaperna.

Betalningar som medlemsstaterna gjort under perioden 16 oktober 2016–15 oktober 2017 ingår i systemet med månadsbetalningar.

Det totala nettobeloppet för månadsbetalningarna, efter avdrag för avslutande och andra korrigeringar, uppgick för budgetåret 2017 till 43 156 921 857,77 euro. Med hänsyn tagen till de innehållna beloppen, betalades enbart 43 153 914 666,63 euro ut.

2.2.1.2.Beslut om månadsbetalningar för 2017

För budgetåret 2017 fattade kommissionen tolv beslut om månadsbetalningar. I december 2017 beslutades vidare om en ytterligare månadsbetalning för att justera de betalningar som redan beviljats för de totala utgifter som hänförde sig till budgetåret.

3.GENOMFÖRANDET AV 2017 ÅRS EGFJ-BUDGET

3.1.Utnyttjandet av EGFJ:s budgetanslag

Genomförandet av budgeten uppgick till 44 758,8 miljoner euro 5 . Dessa utgifter finansierades genom budgetens ursprungliga anslag och genom utnyttjande av det belopp som avsatts för politikområde 05 – Jordbruk och landsbygdens utveckling, bestående av hela det belopp på 1 304,0 miljoner euro som förts över från 2016 och en del av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som inflöt 2017 (879,2 miljoner euro av sammanlagt 1 482,5 miljoner euro).

Inom politikområde 05 – Jordbruk och landsbygdens utveckling var utgifterna för marknadsåtgärder 3 0001,1 miljoner euro och för direktstöd
41 551,2 miljoner euro.

Se bilaga 2 för närmare detaljer om genomförandet av budgeten per politikområde.

I bilaga 4 återges utgifternas fördelning på marknadsåtgärder, direktstöd och revision av jordbruksutgifter per artikel och per medlemsstat.

3.2.Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2017 års budget för EGFJ

Nedan kommenteras kort, för de viktigaste sektorerna, genomförandet av 2017 års budgetanslag för EGFJ samt utnyttjandet av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som var disponibla 2017, baserat på uppgifter i bilagorna 2, 3-I och 3-II.

3.2.1.Kapitel 05 02: Interventioner på jordbruksmarknaderna

3.2.1.1.Inledning

De samlade utgifterna för detta kapitel i 2017 års budget uppgick till 3 001,1 miljoner euro och finansierades med godkända anslag på 2 805,0 miljoner euro samt med inkomster avsatta för särskilda ändamål på 196,2 miljoner euro. De sistnämnda användes till att täcka utgifter inom frukt- och grönsakssektorn (se punkt 3.2.1.2 för närmare uppgifter). På budgetposter där behoven översteg budgetanslagen täcktes de tillkommande utgifterna genom överföringar från andra budgetposter inom EGFJ. För marknadsåtgärder överfördes outnyttjade disponibla anslag till andra poster för att täcka eventuella tillkommande utgifter.

3.2.1.2.Artikel 05 02 08: Frukt och grönsaker 

2017 års budget innehöll totala disponibla anslag på 1 061,5 miljoner euro för att täcka behoven avseende alla åtgärder inom denna sektor. Budgetmyndigheten godkände anslag på 661,5 miljoner euro, eftersom den tog hänsyn till de beräknade inkomster på 400 miljoner euro som avsatts för sektorn. Dessutom överfördes 137,8 miljoner euro från andra budgetposter inom samma kapitel. Medlemsstaternas utgifter 2017 uppgick till 995,4 miljoner euro. Återstående outnyttjade inkomster avsatta för särskilda ändamål på 203,8 miljoner euro överfördes till budgetåret 2018 för att täcka det årets behov.

3.2.1.3.Artikel 05 02 09: Produkter inom vinsektorn 

2017 års budget innehöll totala disponibla anslag på 1 076 miljoner euro för att täcka behoven avseende alla åtgärder inom denna sektor. Underutnyttjandet på 64,2 miljoner euro jämfört med de prognostiserade behoven för 2017 berodde på lägre utgifter för vissa medlemsstaters försäljnings-, omstrukturerings- och investeringsfrämjande åtgärder inom ramen för deras nationella vinprogram.

3.2.1.4.Artikel 05 02 10: Säljfrämjande åtgärder

När det gäller ”säljfrämjande åtgärder – medlemsstaternas betalningar” berodde underutnyttjandet på 13,2 miljoner euro jämfört med de prognostiserade behoven för 2017 på lägre utgifter för vissa medlemsstaters program för säljfrämjande åtgärder som godkänts av kommissionen i förhållande till de utgifter som avsatts för dessa program i 2017 års budget.

När det gäller direkta betalningar från Europeiska unionen gjorde kommissionen åtaganden för hela anslaget (52,5 miljoner euro) i 2017 års budget för dessa betalningar.

3.2.1.5.Artikel 05 02 11: Andra vegetabiliska produkter eller åtgärder

Utgifterna uppgick till 99 % av de prognostiserade behoven på 239,4 miljoner euro för denna budgetartikel i 2017 års budget.

3.2.1.6.Artikel 05 02 12: Mjölk och mjölkprodukter

2017 års budget innehöll totala disponibla anslag på 607,7 miljoner euro för att täcka behoven avseende alla åtgärder inom denna sektor. Medlemsstaternas utgifter 2017 uppgick till 468,0 miljoner euro. Alla ordningar som finansieras genom denna artikel underutnyttjades jämfört med det beräknade behov som förutsågs i 2017 års budget.

1.1.1.1.Artikel 05 02 13: Nöt- och kalvkött 

I budgeten för 2017 hade inga anslag reserverats, men medlemsstaternas utgifter 2017 uppgick till 23,6 miljoner euro. Överutnyttjandet i denna artikel är en spegelbild av underutnyttjandet i mjölk och mjölkprodukter som beror på tillämpningen av det riktade stödet till boskapssektorerna. De deklarerade utgifterna för denna sektor täcks genom överföringar av anslag som finns för åtgärden i artikel 05 02 12.

3.2.1.8.Artikel 05 02 15: Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter

2017 års budget innehöll totala disponibla anslag på 34,0 miljoner euro för att täcka behoven avseende alla åtgärder inom denna sektor. Medlemsstaternas utgifter uppgick däremot 2017 till 90,7 miljoner euro, vilket finansierades både genom godkända anslag och genom överföringar av anslag på 56,7 miljoner euro från andra budgetposter inom samma artikel.

3.2.2.Kapitel 05 03: Direktstöd

Budgetåret 2017 var det andra året för genomförandet av alla ordningar inom den reformerade strukturen för direktstödet, så som det beslutades om genom 2013 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. De samlade utgifterna för detta kapitel i 2017 års budget uppgick till 41 551,2 miljoner euro. Detta inbegriper ett belopp på 425,6 miljoner euro för ersättningar för direktstöd till jordbrukare i samband med finansiell disciplin, vilket finansierades med 433,1 miljoner euro som överfördes från 2016 (se punkt 3.2.2.3 för närmare uppgifter). Resten av utgifterna (41 125,6 miljoner euro) finansierades genom godkända anslag på 39 138,5 miljoner euro och inkomster avsatta för särskilda ändamål på 1 987,0 miljoner euro. De sistnämnda användes till att täcka utgifter för ordningen för grundstöd. De outnyttjade godkända anslagen uppgick till 523,2 miljoner euro, vilket framgår av skillnaden mellan de godkända anslag på 39 138,5 miljoner euro som användes för återbetalning till medlemsstaterna och det ursprungliga godkända anslaget på 39 661,7 miljoner euro i 2017 års budget. De outnyttjade godkända anslagen minskade av en överföring av godkända anslag på 66,8 miljoner euro till andra delar av EGFJ-budgeten. Dessutom överfördes det outnyttjade beloppet av krisreserven (450,5 miljoner euro), som fastställdes genom den föreslagna finansiella disciplinen under 2017, till artikel 05 03 09, så att det faktiskt tillämpade beloppet för finansiell disciplin (450,5 miljoner euro) kunde överföras till 2018 för återbetalning till de berörda medlemsstater (se punkt 3.2.2.4). Återstoden av inkomsterna avsatta för särskilda ändamål under 2017 uppgick till 399,4 miljoner euro och fördes över till 2018. På budgetposter där behoven översteg de godkända budgetanslagen täcktes de tillkommande utgifterna genom överföringar av godkända anslag från andra budgetposter eller av inkomster avsatta för särskilda ändamål. För direktstöd överfördes på samma sätt outnyttjade disponibla anslag till andra budgetposter inom EGFJ för att täcka eventuella tillkommande utgifter.

3.2.2.1.Artikel 05 03 01: Frikopplat direktstöd

De viktigaste stödordningar som finansieras genom anslagen i denna artikel är systemet för enhetlig arealersättning, ordningen för grundstöd, stödet till jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön, omfördelningsstödet och stödet till unga jordbrukare. Alla stödordningar i denna artikel betalas oberoende av produktion, men på vissa villkor, t.ex. att tvärvillkor uppfylls. Det frikopplade direktstödet för 2017 uppgick till 35 523,8 miljoner euro, för vilket budgetmyndigheten godkände anslag på 33 191,8 miljoner euro efter att ha beaktat inkomster avsatta för särskilda ändamål för denna sektor på 2 332,0 miljoner euro. Medlemsstaternas utgifter för samtliga ordningar i denna artikel uppgick till 35 366,2 miljoner euro, vilket överstiger de godkända anslagen med 2 174,4 miljoner euro. Det sistnämnda beloppet av deklarerade utgifter täcktes delvis genom inkomster avsatta för särskilda ändamål. Medlemsstaternas utgifter för frikopplat direktstöd motsvarade 99,6 % av behoven som förutsågs i 2017 års budget för dessa ordningar.

3.2.2.2.Artikel 05 03 02: Annat direktstöd

Anslagen i denna artikel täckte utgifter för ”annat direktstöd”. Detta omfattar ordningar för vilka det kan finnas en koppling mellan stödet och produktionen, på väldefinierade villkor och inom tydliga gränser. Som en följd av 2013 års reform lades ordningar till denna artikel, systemet med frivilligt kopplat stöd och ordningen för småbrukare, och ett antal budgetposter omfattade enbart mindre kvarstående betalningar för utgångna ordningar.

Enligt kommissionens beräkning behövdes anslag på 6 019,3 miljoner euro för denna artikel 2017. Medlemsstaterna ådrog sig utgifter på 5 759,4 miljoner euro, vilket var lägre än de anslag som förutsågs i budgeten.

3.2.2.3.Artikel 05 03 09: Ersättning för direktstöd i samband med finansiell disciplin

Budgetmyndigheten avsätter inga anslag i denna artikel. Denna artikel är till för att underlätta insamlingen av godkända anslag som inte blivit föremål för några åtaganden, vilket framför allt omfattar anslagen ur den oanvända krisreserven, i syfte att överföras till budgetår N + 1 och finansiera ersättning för direktstöd i samband med finansiell disciplin avseende kalenderår N 6 .

Av det belopp på 433,1 miljoner euro, motsvarande den finansiella disciplin som tillämpats under budgetåret 2016, som överfördes till budgetåret 2017 för återbetalning, återbetalade medlemsstaterna 425,6 miljoner euro. Skillnaden på 7,5 miljoner euro återgår till 2017 års budget för att återföras till medlemsstaterna via en ändringsbudget för påföljande budgetår.

3.2.2.4.Artikel 05 03 10: Reserv för kriser inom jordbrukssektorn

Anslagen i denna artikel är avsedda att täcka utgifter för åtgärder som måste vidtas för att hantera större kriser som drabbar produktion eller distribution inom jordbruket. Reserven är upprättad genom en minskning i början av varje år av direktstödet via mekanismen för finansiell disciplin i enlighet med artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 1306/2013 samt artikel 8 i förordning (EU) nr 1307/2013 7 . Beloppet för denna reserv uppgår till 400 miljoner euro (i 2011 års priser) per år. För budgetåret 2017 var motsvarande belopp av krisreserven 450,5 miljoner euro i löpande priser. Reserven utnyttjades inte under budgetåret 2017.

För ansökningsåret 2016 beräknades den finansiella disciplinen uteslutande för att upprätta krisreserven på 450,5 miljoner euro. I slutet av budgetåret överfördes dock godkända anslag som inte blivit föremål för några åtaganden och som motsvarade det belopp för finansiell disciplin som faktiskt tillämpats för ansökningsåret 2016 (med beaktande av det outnyttjade beloppet i krisreserven) till artikel 05 03 09 för överföring till nästa budgetår i syfte att på så sätt finansiera ersättning i samband med den finansiella disciplin som åläggs jordbrukare under kalenderåret 2017.

3.2.3.Kapitel 05 07: Revision av jordbruksutgifter

3.2.3.1.Artikel 05 07 01: Kontroll av jordbruksutgifter

Denna artikel omfattar de åtgärder som vidtagits för att förstärka instrumenten för kontroller på plats och förbättra kontrollsystemen i syfte att begränsa risken för bedrägerier och oriktigheter som skadar unionens budget. Den omfattar även utgifter för att finansiera eventuella korrigeringar i räkenskaperna och korrigeringar avseende överensstämmelse till förmån för medlemsstaterna.

Europeiska unionen direktfinansierade köp av satellitbilder inom ramen för det integrerade administrations- och kontrollsystemet till ett belopp på 11,3 miljoner euro, och använde sålunda alla anslag i 2017 års budget.

Korrigeringarna till förmån för medlemsstaterna på grund av kontroll av överensstämmelse i räkenskaperna var mycket högre än väntat, 125,3 miljoner euro i stället för 25,0 miljoner euro i budgeten. Detta överutnyttjande kompenserades delvis med att korrigeringarna till förmån för medlemsstaterna på grund av avslutandet av räkenskaperna var lägre än väntat, 14,8 miljoner euro i stället för 20,0 miljoner euro i budgeten.

3.2.3.2.Artikel 05 07 02: Tvistlösning

Anslagen i denna artikel är avsedda att täcka utgifter som kommissionen kan hållas ansvarig för genom beslut i domstol, däribland reglering av skadeståndskrav och räntor. Anslagen i 2017 års budget uppgick till 29,0 miljoner euro, men inga utgifter hade deklarerats. Dessa anslag överfördes därför till andra poster i 2017 års budget.

4.GENOMFÖRANDET AV INKOMSTER AVSATTA FÖR EGFJ 

De avsatta inkomster som faktiskt överfördes från 2016 till 2017 uppgick till 1 304,0 miljoner euro och användes uteslutande för att finansiera utgifter för budgetåret 2017 enligt artikel 14 i budgetförordningen. Som visas i bilaga 3-II täckte beloppet utgifter på 118,7 miljoner euro för producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker och på 1 185,3 miljoner euro för ordningen för grundstöd.

Vad gäller de inkomster avsatta för särskilda ändamål som inflöt 2017 framgår av bilaga 3-I att dessa inkomster uppgick till 1 482,5 miljoner euro och att de härrörde från följande källor:

Korrigeringar till följd av beslut om kontroll av överensstämmelse, 1 348,0 miljoner euro.

Inkomster från återkrav på grund av oriktigheter, 130,7 miljoner euro.

Inkomster från mjölkavgiften, 3,7 miljoner euro.

De inkomster avsatta för särskilda ändamål som inflöt 2017 användes för att täcka utgifter för följande åtgärder:

77,5 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

801,7 miljoner euro till ordningen för grundstöd (direktstöd).

De sammanlagda inkomster avsatta för särskilda ändamål på 603,3 miljoner euro som inflöt 2017 överfördes automatiskt till 2018 års budget för finansiering av det årets budgetbehov.

Se bilagorna 3-I och 3-II för närmare uppgifter.

(1)      Bilaga 1 innehåller en redovisning av detta förfarande.
(2)    Dessa belopp är inte upptagna i inkomstposterna i budgeten (artikel 670 för inkomster avsatta för EGFJ), där ”p.m.” (uppgift saknas) anges, men det uppskattade beloppet nämns i budgetanmärkningarna till artikeln.
(3)    EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.
(4)    Dessa månatliga deklarationer lämnar medlemsstaterna in den tolfte i månad n+1.
(5)      I denna siffra ingår ersättning av den finansiella disciplinen i samband med reserven för kriser inom jordbrukssektorn som överförts från budgetår 2016.
(6)      Dessa anslag får, i enlighet med artikel 169.3 i budgetförordning (EU, Euratom) nr 966/2012 överföras, och medlemsstaternas ska, i enlighet med artikel 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013, återbetala dem till de slutliga stödmottagare som under det räkenskapsår som anslagen överförts till, varit föremål för finansiell disciplin i enlighet med artikel 26.1–4 i den förordningen.
(7)    EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.
Top

Bryssel den 14.9.2018

COM(2018) 628 final

BILAGOR

till

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

ELFTE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET

BUDGETÅRET 2017

{SWD(2018) 405 final}