Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0589

Kommissionens förordning (EU) 2018/589 av den 18 april 2018 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller metanol (Text av betydelse för EES. )

C/2018/2150

OJ L 99, 19.4.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/589/oj

19.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/589

av den 18 april 2018

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller metanol

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 januari 2015 överlämnade Polen till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten) dokumentation (2) enligt artikel 69.4 i förordning (EG) nr 1907/2006 (nedan kallad bilaga XV-dokumentationen), för att inleda ett begränsningsförfarande enligt artiklarna 69–73 i den förordningen. Av bilaga XV-dokumentationen framgår att exponering för metanol i spolarvätska och denaturerad alkohol utgör en risk för människors hälsa, och det föreslogs att utsläppande på marknaden skulle förbjudas. Bilaga XV-dokumentationen visade att unionstäckande åtgärder behövdes.

(2)

Den begränsning som föreslås i bilaga XV-dokumentationen går ut på att minska förekomsten av allvarlig metanolförgiftning när kroniska alkoholister och icke-alkoholister vanemässigt eller sporadiskt förtär spolarvätska eller denaturerad alkohol som en billig ersättning för drickbar alkohol. Begränsningen är också avsedd att förebygga metanolförgiftning efter oavsiktlig förtäring av spolarvätska och denaturerad alkohol, inbegripet förgiftningsfall hos barn. Bilaga XV-dokumentationen och det offentliga samrådet visade på fall av förgiftning på grund av förtäring av spolarvätska i sju medlemsstater och dödsfall i minst två medlemsstater.

(3)

Den 4 december 2015 antog kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté (RAC) ett yttrande där man konstaterade att exponering för metanol i spolarvätska och denaturerad alkohol i en koncentration på över 0,6 viktprocent medför risk för dödsfall, allvarlig okulär toxicitet eller andra allvarliga effekter på grund av metanolförgiftning. Vidare angav riskbedömningskommittén att den föreslagna begränsningen är den lämpligaste unionsövergripande åtgärden för att bemöta de konstaterande riskerna, vad gäller både effektivitet och praktisk genomförbarhet.

(4)

Den 11 mars 2016 antog kemikaliemyndighetens kommitté för socioekonomisk analys (SEAC) ett yttrande om den föreslagna begränsningen. Beträffande denaturerad alkohol innebar avsaknaden av socioekonomiska uppgifter i bilaga XV-dokumentationen och det offentliga samrådet att SEAC inte kunde bedöma de socioekonomiska konsekvenserna av om denaturerad alkohol togs med i begränsningen. Beträffande spolarvätska fann SEAC att den föreslagna begränsningen är den lämpligaste unionsövergripande åtgärden för att hantera de konstaterade riskerna, vad gäller socioekonomiska fördelar och socioekonomiska kostnader. SEAC konstaterade även att skillnader i medlemsstaternas nationella lagstiftning kunde snedvrida den inre marknaden.

(5)

Myndighetens forum för informationsutbyte om verkställighet rådfrågades under begränsningsförfarandet och dess åsikt har beaktats, bland annat genom att avfrostningsvätska för vindrutor tagits med i den föreslagna begränsningen.

(6)

Den 28 april 2016 lämnade kemikaliemyndigheten RAC:s och SEAC:s yttranden till kommissionen (3). På grundval av dessa yttranden konstaterade kommissionen att förekomst av metanol i spolarvätska för vindrutor och avfrostningsvätska för vindrutor utgör en oacceptabel risk för människors hälsa som kräver unionsövergripande åtgärder.

(7)

De berörda parterna bör få tillräckligt med tid på sig för att vidta lämpliga åtgärder för att följa den föreslagna begränsningen, särskilt för att möjliggöra försäljning av lager och för att säkerställa lämplig kommunikation inom leveranskedjan. Tillämpningen av begränsningen bör därför senareläggas.

(8)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska följande post läggas till:

”69.

Metanol

CAS-nr 67-56-1

EG-nr 200-659-6

Får inte släppas ut på marknaden till allmänheten efter den 9 maj 2018 i spolarvätska eller avfrostningsvätska för vindrutor i en koncentration som är lika med eller högre än 0,6 viktprocent.”


Top