Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1106

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1106 av den 8 augusti 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller mallarna för den försäkran om efterlevnad som ska offentliggöras och upprätthållas av administratörer av signifikanta och icke-signifikanta referensvärden i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 (Text av betydelse för EES.)

C/2018/4995

OJ L 202, 9.8.2018, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj

9.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1106

av den 8 augusti 2018

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller mallarna för den försäkran om efterlevnad som ska offentliggöras och upprätthållas av administratörer av signifikanta och icke-signifikanta referensvärden i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 (1), särskilt artikel 25.8 tredje stycket och artikel 26.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 25.7 i förordning (EU) 2016/1011 föreskrivs att administratörer av signifikanta referensvärden som väljer att inte uppfylla ett eller flera av de särskilda kraven i den förordningen ska vara skyldiga att offentliggöra och upprätthålla en försäkran om efterlevnad där det tydligt anges varför det är lämpligt för administratören att inte följa dessa krav. Genom artikel 26.3 i den förordningen införs en liknande skyldighet för administratörer av icke-signifikanta referensvärden, men med avseende på en bredare uppsättning krav.

(2)

Försäkran om efterlevnad bör göra det möjligt för vem som helst som läser den att tydligt identifiera vilka bestämmelser i förordning (EU) 2016/1011 som administratören av referensvärdet har valt att inte tillämpa och skälen till varför administratören det är lämpligt att administratörerna inte följer dessa bestämmelser.

(3)

Enligt artiklarna 25.7 och 26.3 i förordning (EU) 2016/1011 ska det i försäkran om efterlevnad tydligt anges varför det är lämpligt att administratören inte följer bestämmelserna i fråga. I mallen bör det därför finnas en separat förklaring för var och en av de bestämmelser som inte tillämpas av administratören.

(4)

De valfria undantagen för signifikanta referensvärden i artikel 25.1 i förordning (EU) 2016/1011 är en underkategori till de potentiella undantagen för icke-signifikanta referensvärden i artikel 26.1 i samma förordning. För att säkerställa samstämmighet mellan de två tekniska genomförandestandarder som krävs enligt artiklarna 25.8 och 26.5 för dessa undantag och för att undvika potentiellt onödiga administrativa bördor för administratörer av referensvärden är det önskvärt att samla dessa tekniska genomförandestandarder i en enda förordning.

(5)

Administratörer kan välja att använda en enda försäkran om efterlevnad för en familj av referensvärden, under förutsättning att det är möjligt att tydligt identifiera de bestämmelser som administratören väljer att inte tillämpa för varje referensvärde som omfattas av försäkran om efterlevnad. En enda försäkran om efterlevnad bör inte avse både signifikanta och icke-signifikanta referensvärden. Om en familj av referensvärden omfattar både signifikanta och icke-signifikanta referensvärden bör åtminstone två försäkringar om efterlevnad tas fram.

(6)

Administratörer bör ges tillräckligt med tid för att säkerställa att kraven i denna förordning efterlevs. Denna förordning bör därför börja tillämpas två månader efter det att den har trätt i kraft.

(7)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska genomförandestandarder som lämnats in till kommissionen av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(8)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundas på, gjort en analys av kostnader och fördelar och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mallar för försäkran om efterlevnad

1.   Den mall för den försäkran om efterlevnad som avses i artikel 25.7 i förordning (EU) 2016/1011 anges i bilaga I till denna förordning.

2.   Den mall för den försäkran om efterlevnad som avses i artikel 26.3 i förordning (EU) 2016/1011 anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 oktober 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 augusti 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

Mall för den försäkran om efterlevnad som avses i artikel 25.7 i förordning (EU) 2016/1011

Punkt

Textfält

A.   Allmän information

1.

Datum för skapande av detta dokument och, i förekommande fall, den senaste uppdateringen av det

1.

Skapat: [dd/mm/åå]

Senast uppdaterat: [dd/mm/åå]

2.

Administratörens namn

2.

[Enligt ”Register över administratörer och referensvärden” som offentliggörs av Esma]

3.

Berörd behörig nationell myndighet

3.

[Den behöriga myndighet som har auktoriserat eller registrerat administratören enligt artikel 34.1 i förordning (EU) 2016/1011]

I följande avsnitt

anges det signifikanta referensvärde eller de signifikanta referensvärden som bestämmelserna inte tillämpas på,

anges de bestämmelser som administratören har valt att inte tillämpa, och

förklaras det, för varje bestämmelse, varför det är lämpligt att administratören inte följer bestämmelsen i fråga.

Om detta dokument rör fler än ett signifikant referensvärde som tillhandahålls av administratören ska ett separat avsnitt fyllas i för varje uppsättning referensvärden för vilka

de bestämmelser som administratören väljer att inte tillämpa är samma för alla dessa referensvärden, och

förklaringen – för varje bestämmelse, till varför det är lämpligt att administratören inte följer bestämmelsen – är samma för alla de referensvärdena.

B.    [För in administratörens namn enligt avsnitt A.2] väljer att inte tillämpa följande bestämmelser i förordning (EU) 2016/1011 med avseende på det signifikanta referensvärde eller de signifikanta referensvärden som anges nedan

1.

Det referensvärde eller de referensvärden som bestämmelsen/bestämmelserna inte tillämpas på

1.

[För in referensvärdets namn, eller namnet på vart och ett av referensvärdena, inklusive deras internationella standardnummer för värdepapper (ISIN-kod) eller, om ingen ISIN-kod finns tillgänglig, någon annan tillgänglig identifikator]

2.

Uppgift om var referensvärdesdeklarationen för det relevanta referensvärdet eller vart och ett av de relevanta referensvärdena offentliggörs

2.

[t.ex. länk till webbplats]

3.

i)

Den bestämmelse eller de bestämmelser i förordning (EU) 2016/1011 som inte tillämpas

ii)

Skälen, för varje bestämmelse, till varför det är lämpligt att administratören inte följer den bestämmelsen

3. i)

[För varje bestämmelse anges artikelnummer, punkt, och, i förekommande fall, specifikt led i förordning (EU) 2016/1011, och bestämmelsens fullständiga lydelse]

3. ii)

[För varje bestämmelse lämnas en specifik, utförlig och tydlig förklaring till varför det är lämpligt att administratören inte följer bestämmelsen, med beaktande av referensvärdets eller referensvärdenas karaktär och påverkan, och administratörens storlek.]

BILAGA II

Mall för den försäkran om efterlevnad som avses i artikel 26.3 i förordning (EU) 2016/1011

Punkt

Textfält

A.   Allmän information

1.

Datum för skapande av detta dokument och, i förekommande fall, den senaste uppdateringen av det

1.

Skapat: [dd/mm/åå]

Senast uppdaterat: [dd/mm/åå]

2.

Administratörens namn

2.

[Enligt ”Register över administratörer och referensvärden” som offentliggörs av Esma]

I följande avsnitt

anges det icke-signifikanta referensvärde eller de icke-signifikanta referensvärden som bestämmelserna inte tillämpas på,

anges de bestämmelser som administratören har valt att inte tillämpa, och

förklaras det, för varje bestämmelse, varför det är lämpligt att administratören inte följer bestämmelsen i fråga.

Om detta dokument rör en familj av icke-signifikanta referensvärden som tillhandahålls av administratören ska ett separat avsnitt fyllas i för varje uppsättning referensvärden för vilka

de bestämmelser som administratören väljer att inte tillämpa är samma för alla dessa referensvärden, och

förklaringen – för varje bestämmelse, till varför det är lämpligt att administratören inte följer bestämmelsen – är samma för alla de referensvärdena.

B.    [För in administratörens namn enligt avsnitt A.2] väljer att inte tillämpa följande bestämmelser i förordning (EU) 2016/1011 med avseende på det icke-signifikanta referensvärde eller de icke-signifikanta referensvärden som anges nedan

1.

Det referensvärde eller de referensvärden som bestämmelsen/bestämmelserna inte tillämpas på

1.

[För in referensvärdets namn, eller namnet på vart och ett av referensvärdena, inklusive deras internationella standardnummer för värdepapper (ISIN-kod) eller, om ingen ISIN-kod finns tillgänglig, någon annan tillgänglig identifikator]

2.

i)

Den bestämmelse eller de bestämmelser i förordning (EU) 2016/1011 som inte tillämpas

ii)

Skälen, för varje bestämmelse, till varför det är lämpligt att administratören inte följer den bestämmelsen

2. i)

[För varje bestämmelse anges artikelnummer, punkt, och, i förekommande fall, specifikt led i förordning (EU) 2016/1011, och bestämmelsens fullständiga lydelse]

2. ii)

[För varje bestämmelse lämnas en specifik, utförlig och tydlig förklaring till varför det är lämpligt att administratören inte följer den bestämmelsen.]

Top