EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1105

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1105 av den 8 augusti 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller förfaranden och formulär för behöriga myndigheters tillhandahållande av information till Esma i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 (Text av betydelse för EES.)

C/2018/4993

OJ L 202, 9.8.2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1105/oj

9.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1105

av den 8 augusti 2018

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller förfaranden och formulär för behöriga myndigheters tillhandahållande av information till Esma i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 (1), särskilt artikel 47.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 47.2 i förordning (EU) 2016/1011 krävs det att behöriga myndigheter förser Esma med all information som myndigheten behöver för att utföra sina uppgifter. För att säkerställa effektiv och ändamålsenlig kommunikation bör behöriga myndigheter och Esma använda definierade kommunikationskanaler, inklusive utsedda kontaktpersoner och standardiserade format, för att begära information, bekräfta mottagande av begäranden om information och besvara begäranden om information.

(2)

Den information som behöriga myndigheter ska tillhandahålla enligt artikel 47.2 i förordning (EU) 2016/1011 inkluderar den information som behövs för att Esma ska kunna upprätta och föra det offentliga register som avses i artikel 36.1 i den förordningen, i synnerhet informationen i leden a, c och d i den artikeln och eventuella efterföljande ändringar av den informationen. Behöriga myndigheter och Esma bör vara skyldiga att komma överens om tekniska specifikationer som styr inlämningen av denna information till Esmas webbplats för att säkerställa att informationen överförs på ett korrekt och säkert sätt.

(3)

Den information som behöriga myndigheter måste förse Esma med enligt förordning (EU) 2016/1011 kan innehålla personuppgifter och annan känslig information som inte är offentlig. Det är därför viktigt att tillhandahållandet av information styrs av lämpliga skydds- och sekretessbestämmelser.

(4)

Behöriga myndigheter och Esma bör ges tillräckligt med tid för att inrätta förfaranden för tillhandahållandet av den information som anges i denna förordning. Denna förordning bör därför börja tillämpas två månader efter det att den har trätt i kraft.

(5)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma har lämnat till kommissionen.

(6)

Esma har inte genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning baseras på, och har inte heller analyserat de potentiella relaterade kostnaderna och fördelarna, eftersom Esma slog fast att detta skulle ha varit oproportionerligt i förhållande till omfattningen och inverkan av de tekniska genomförandestandarderna, med hänsyn tagen till att de endast skulle påverka de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och Esma direkt, och inte marknadsaktörerna.

(7)

Esma begärde in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Anmälningar till Esma för Esmas register

1.   För att göra det möjligt för Esma att upprätta och föra det offentliga register som avses i artikel 36.1 i förordning (EU) 2016/1011 ska de behöriga myndigheterna anmäla den information som avses i leden a, c och d i den artikeln, och eventuella ändringar av den informationen, inom fem arbetsdagar från det relevanta beslutet.

2.   Det relevanta beslutet är något av följande beslut som fattas av en offentlig myndighet och som föranleder skyldigheten enligt förordning (EU) 2016/1011 att anmäla denna särskilda information eller ändring till Esma:

a)

Ett beslut om att auktorisera eller registrera en administratör enligt artikel 34.6 a eller b i förordning (EU) 2016/1011.

b)

Ett beslut om att återkalla eller tillfälligt upphäva auktorisationen eller registreringen av en administratör enligt artikel 35.1 i den förordningen.

c)

Ett beslut om att erkänna en administratör i ett tredjeland enligt artikel 32.5 i den förordningen.

d)

Ett beslut om att tillfälligt upphäva eller återkalla ett sådant erkännande enligt artikel 32.8 i den förordningen.

e)

Ett beslut om att auktorisera godkännandet av ett referensvärde eller en familj av referensvärden enligt artikel 33.3 i den förordningen.

f)

Ett beslut om att kräva att godkännandet av ett referensvärde eller en familj av referensvärden upphör enligt artikel 33.6 i den förordningen.

All information eller alla ändringar av den information som avses i punkt 1 ska överföras till Esma med hjälp av Esmas kommunikationskanal som säkerställer att informationens fullständighet, integritet och konfidentialitet upprätthålls under överföringen.

3.   Behöriga myndigheter och Esma ska komma överens om den informationsteknik som styr översändandet av information till Esmas webbplats med hjälp av Esmas kommunikationskanal.

Artikel 2

Erkända administratörers anmälningar av referensvärden till Esma

Alla anmälningar som ska göras till Esma enligt artikel 32.6 i förordning (EU) 2016/1011 ska göras med elektroniska medel som kan säkerställa att uppgifternas fullständighet, integritet och konfidentialitet upprätthålls under hela överföringen.

Artikel 3

Begäran om upplysningar

1.   En begäran från Esma om att information ska tillhandahållas av en behörig myndighet i enlighet med artikel 47.2 i förordning (EU) 2016/1011, som inte är sådan information som avses i artiklarna 1 och 2 i denna förordning, ska göras med hjälp av formuläret i bilaga I till denna förordning.

2.   En behörig myndighet som information begärs från i enlighet med artikel 47.2 i förordning (EU) 2016/1011 (”den anmodade myndigheten”) ska bekräfta mottagandet av begäran inom sju arbetsdagar från det att begäran togs emot, med hjälp av formuläret i bilaga II till denna förordning.

Artikel 4

Svar på en begäran om information

1.   Den anmodade myndigheten ska skicka Esma den begärda informationen med hjälp av det formulär som anges i bilaga III i denna förordning. Den anmodade myndigheten ska vidta alla rimliga åtgärder inom ramen för dess befogenheter för att erhålla och tillhandahålla den efterfrågade informationen. Om den anmodade myndigheten inte kan tillhandahålla informationen senast på det uppskattade svarsdatum som anges i dess mottagningsbevis för begäran om information ska den meddela Esma utan dröjsmål och uppge ett nytt uppskattat svarsdatum tillsammans med skälen till varför en förlängning krävs.

2.   Den anmodade myndigheten ska konsultera Esma om det är nödvändigt om eventuella klargöranden som gäller den typ av information som begärs och hur ofta eventuella uppdateringar krävs.

Artikel 5

Överföringsmetoder

Alla begäranden om information, mottagningsbevis och svar på begäranden om information som avses i artiklarna 3 och 4 ska följa följande regler:

a)

De ska vara skriftliga.

b)

De ska skickas med post eller fax, eller genom elektroniska medel som kan säkerställa att informationens fullständighet, integritet och konfidentialitet upprätthålls under hela överföringen.

c)

De ska ställas till

i)

den kontaktperson som utsetts av den behöriga myndigheten enligt artikel 7, om det rör sig om en begäran som skickas till en behörig myndighet,

ii)

den kontaktpunkt som Esma uppger i sin begäran om information, om det rör sig om ett mottagningsbevis eller ett svar som skickas till Esma.

Artikel 6

Konfidentialitet

1.   Behöriga myndigheter ska sekretessbelägga det faktum att en begäran om information har skickats enligt artikel 47.2 i förordning (EU) 2016/1011, innehållet i en sådan begäran och alla frågor som kan uppstå under behandlingen av begäran, i synnerhet eventuella samråd mellan Esma och den behöriga myndigheten med anknytning till begäran.

2.   Den behöriga myndigheten får dock lämna ut sådana uppgifter, antingen om Esma samtycker till utlämnandet eller om utlämnandet krävs för rättsliga förfaranden.

Artikel 7

Kontaktpersoner

Varje behörig myndighet ska vid tillämpning av denna förordning utse en kontaktperson och meddela namnet på och kontaktuppgifterna till den kontaktpersonen till Esma, inom 30 dagar från den dag då denna förordning träder i kraft. Alla efterföljande ändringar av utnämningen av eller kontaktuppgifterna till en kontaktperson ska meddelas Esma utan dröjsmål.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 oktober 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 augusti 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

Formulär för begäran om information

BEGÄRAN OM INFORMATION

Referensnummer: …

Datum: …

Allmän information

FRÅN:

Medlemsstat (om tillämpligt):

Begärande myndighet:

Registrerad adress:

(Kontaktuppgifter till den utsedda kontaktpersonen enligt artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1105.)

Namn:

Tfn

E-post:

TILL:

Medlemsstat (om tillämpligt):

Anmodad myndighet:

Registrerad adress:

(Kontaktuppgifter till den utsedda kontaktpersonen enligt artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2018/1105.)

Namn:

Tfn

E-post:

[infoga namn]:

I enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2018/1105 om fastställande av tekniska genomförandestandarder [för att fastställa förfaranden och formulär för utbyte av information] efterfrågas information om den eller de frågor som beskrivs närmare nedan.

Jag skulle vara tacksam för ovannämnda information senast den [ange önskat svarsdatum] eller, om detta inte är möjligt, för en angivelse om när ni bedömer att ni kan lämna den efterfrågade informationen.

Bakgrund och motivering till begäran om information

[Ange enligt vilken eller vilka bestämmelser i förordning (EU) 2016/1011 den begärande myndigheten har behörighet att hantera ärendet]

Begäran gäller information om …

[Beskriv ämnet för begäran, det område av övervakningen av referensvärdet som berörs och varför informationen efterfrågas]

Gällande ….

[Ange i tillämpliga fall uppgifter som gör det möjligt att identifiera den tidigare begäran]

Informationen i denna begäran ska vara konfidentiell i enlighet med artikel 5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1105.

Med vänlig hälsning

[namnteckning]


BILAGA II

Formulär för mottagningsbevis angående en begäran om information

MOTTAGNINGSBEVIS ANGÅENDE EN BEGÄRAN OM INFORMATION

Referensnummer: …

Datum: …

FRÅN:

Medlemsstat (om tillämpligt):

Anmodad myndighet:

Registrerad adress:

(Kontaktuppgifter till den utsedda kontaktpersonen enligt artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1105)

Namn:

Tfn

E-post:

TILL:

Medlemsstat (om tillämpligt):

Begärande myndighet:

Registrerad adress:

(Kontaktuppgifter till den utsedda kontaktpersonen enligt artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2018/1105)

Namn:

Tfn

E-post:

[infoga namn]:

I enlighet med artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2018/1105 om fastställande av tekniska genomförandestandarder [för att fastställa förfaranden och formulär för utbyte av information] bekräftar vi härmed mottagande av er begäran om information med referensnummer [Ange begäran]

Uppskattat svarsdatum (om möjligt i detta skede): ….

Med vänlig hälsning

[namnteckning]


BILAGA III

Formulär för svar på en begäran om information

SVAR PÅ BEGÄRAN OM INFORMATION

Referensnummer: …

Datum: …

Allmän information

FRÅN:

Medlemsstat (om tillämpligt):

Anmodad myndighet:

Registrerad adress:

(Kontaktuppgifter till den utsedda kontaktpersonen enligt artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1105)

Namn:

Tfn

E-post:

TILL:

Medlemsstat (om tillämpligt):

Begärande myndighet:

Registrerad adress:

(Kontaktuppgifter till den utsedda kontaktpersonen enligt artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2018/1105)

Namn:

Tfn

E-post:

[infoga namn]:

I enlighet med artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2018/1105 om fastställande av tekniska genomförandestandarder [för att fastställa förfaranden och formulär för utbyte av information] har er begäran om information av den [dd.mm.åååå] med referensnummer [ange begärans referensnummer] behandlats av oss.

Begärd information

Informationen är konfidentiell och lämnas ut till [ange namnet på den begärande myndigheten] i enlighet med [ange bestämmelser i tillämplig sektorsspecifik lagstiftning] och under förutsättning att informationen förblir konfidentiell i enlighet med artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2018/1105. [Ange den begärande myndighetens namn] ska iaktta kraven i artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2018/1105 med avseende på konfidentialitetsbegränsningar och tillåten användning av information.

Med vänlig hälsning

[namnteckning]


Top