Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1953

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1953 av den 25 oktober 2017 om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen (Text av betydelse för EES. )

OJ L 286, 1.11.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj

1.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1953

av den 25 oktober 2017

om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 172,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens meddelande Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle av den 14 september 2016 föreslås en europeisk vision om internetuppkoppling för medborgare och företag på den digitala inre marknaden, och beskrivs ett antal möjliga åtgärder för att förbättra uppkopplingen i unionen.

(2)

Kommissionen påminner i sitt meddelande av den 26 augusti 2010 om en digital agenda för Europa om att Europa 2020-strategin betonar vikten av bredbandsutbyggnad för att främja social inkludering och konkurrenskraft i unionen och bekräftade att målet är att alla européer senast 2020 har tillgång till internet på över 30 Mbit/s och att hälften eller fler av de europeiska hushållen abonnerar på internetanslutningar med en kapacitet på över 100 Mbit/s.

(3)

Bland åtgärderna till stöd för visionen om uppkoppling i hela unionen förordar kommissionen i meddelandet av den 14 september 2016 utbyggnaden av lokala trådlösa åtkomstpunkter genom förenklade planeringsförfaranden och minskade lagstiftningshinder. Sådana åtkomstpunkter, inbegripet de som har samband med tillhandahållandet av andra offentliga tjänster eller som är av icke-kommersiell typ, kan bidra betydligt till förbättringen av nuvarande nätverk för trådlös kommunikation och till utbyggnaden av kommande generationer av sådana nätverk genom att möjliggöra täckning med högre granularitet i takt med att behoven förändras. Åtkomstpunkterna bör kunna utgöra ett nätverk med ett enda autentiseringssystem som är giltigt i hela unionen,till vilket andra kostnadsfria lokala trådlösa uppkopplingssystem bör kunna ansluta sig. Systemet bör vara i överensstämmelse med unionens dataskyddskrav och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 (4).

(4)

Inom ramen för denna förordning menas med kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor, med avseende på att den är kostnadsfri, att den tillhandahålls utan ersättning, vare sig det är genom direkt betalning eller annan typ av ersättning, t.ex. reklam och tillhandahållande av personuppgifter för kommersiella ändamål. Med utan diskriminerande villkor avses att den tillhandahålls utan att det påverkar begränsningar enligt unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning som är förenliga med unionslagstiftningen, och att den underställs behovet av att säkerställa ett smidigt fungerande nätverk och särskilt en rättvis fördelning av kapacitet mellan användare vid tidpunkter med hög belastning.

(5)

En konkurrensutsatt marknad och en lagstiftningsram som kan anpassas till utvecklingen, som uppmuntrar till konkurrens, investeringar, omfattande tillgänglighet, användning av uppkoppling med mycket hög kapacitet, liksom transeuropeiska nät och nya affärsmodeller är viktiga drivkrafter för investeringar i nätverk med hög och mycket hög kapacitet som kan erbjuda medborgare i hela unionen uppkoppling.

(6)

Mot bakgrund av kommissionens meddelande av den 14 september 2016 och för att främja digital delaktighet bör unionen stödja tillhandahållandet av högkvalitativ kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten. Sådant stöd omfattas inte av förordning (EU) nr 1316/2013 (5) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 (6).

(7)

Stöd av detta slag bör uppmuntra offentliga myndigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 (7) att erbjuda kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor som en extra tjänst utöver deras offentliga uppdrag, för att därigenom bidra till att man i lokala samhällen på centrala platser för det offentliga livet kan åtnjuta fördelarna med bredband med hög hastighet och möjligheten att förbättra sina digitala färdigheter. Sådana organ kan t.ex. vara kommuner, kommunförbund, andra lokala myndigheter och institutioner, bibliotek och sjukhus.

(8)

Kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor kan bidra till att överbrygga den digitala klyftan, särskilt i samhällen som släpar efter vad gäller digital kunskap, vilket inkluderar landsbygden och avlägset belägna platser.

(9)

Förbättrad tillgång till bredbandstjänster med hög och mycket hög hastighet och därmed till onlinetjänster, särskilt på landsbygden och i avlägset belägna områden, kan öka livskvaliteten för personer genom att underlätta tillgång till tjänster (t.ex. e-hälsa och e-förvaltning) och kan främja utvecklingen av lokala små och medelstora företag.

(10)

För att säkerställa att det stöd som kommer att tillhandahållas enligt denna förordning blir framgångsrikt och för att göra unionens insatser på detta område mer synliga bör kommissionen säkerställa att organ som genomför projekt som erhåller finansiellt stöd från unionen som är tillgängligt enligt denna förordning förser slutanvändarna med så mycket information som möjligt om tjänsternas tillgänglighet, samtidigt som de bör framhålla det faktum att unionen har beviljat finansiering. Sådan information kan också ge slutanvändarna enkel tillgång till information om unionen.

(11)

Med tanke på åtgärdens specifika syfte och att den inriktas på lokala behov, bör främjandet av kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor på centrala platser för det offentliga livet betraktas som ett fristående projekt av gemensamt intresse inom telekommunikationssektorn i den mening som avses i förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014.

(12)

För att på lämpligt sätt kunna finansiera främjandet av internetuppkoppling i lokala samhällen och säkerställa ett framgångsrikt genomförande bör finansieringsramen för genomförandet av Fonden för ett sammanlänkat Europa inom telekommunikationssektorn höjas med 25 000 000 EUR, vilket kan ökas till 50 000 000 EUR.

(13)

Med tanke på att stödet som ges enligt denna förordning är av icke-kommersiell karaktär och med tanke på de enskilda projektens förväntade småskalighet, bör den administrativa bördan begränsas till ett minimum och stå i proportion till de tilltänkta fördelarna, med beaktande av behovet av ansvarsskyldighet och en lämplig balans mellan förenkling och kontroll. Denna förordning bör därför genomföras med de bäst lämpade formerna för finansiellt stöd, i synnerhet bidrag, till exempel i form av vouchrar, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (8), nu eller i framtiden. Det stöd som ges enligt denna förordning bör inte vara beroende av finansiella instrument. Principen om en sund ekonomisk förvaltning bör gälla.

(14)

Med tanke på de begränsade anslagen i förhållande till det potentiellt stora antalet sökande bör de administrativa förfarandena förenklas så att beslut kan fattas inom rimlig tid. Förordning (EU) nr 1316/2013 bör ändras så att medlemsstaterna får möjlighet att enas om kategorier av förslag i överensstämmelse med kriterierna i avsnitt 4 i bilagan till förordning (EU) nr 283/2014, i stället för att behöva godkänna enskilda ansökningar, och så att attestering av utgifter och tillhandahållande av årlig information till kommissionen inte är obligatorisk för bidrag eller andra former av finansiellt stöd som beviljats i enlighet med den här förordningen.

(15)

På grund av varje enskild lokal trådlös åtkomstpunkts begränsade täckning och det ringa värdet på de enskilda projekt som omfattas, förväntas de åtkomstpunkter som får finansiellt stöd inom ramen för denna förordning inte konkurrera med kommersiella erbjudanden. För att ytterligare säkerställa att sådant finansiellt stöd inte otillbörligen snedvrider konkurrensen, tränger undan privata investeringar eller avskräcker privata operatörer från att investera, bör stöd som ges enligt denna förordning begränsas till projekt som inte överlappar redan befintliga kostnadsfria privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper i samma offentliga område. Denna förordning bör inte heller hindra att man i användarvillkoren fastställer begränsningar som t.ex. går ut på att begränsa uppkoppling till en begränsad tid eller till en rimlig högsta datakonsumtion.

(16)

Ytterligare stöd kan bidra till en större effekt och bör därför inte uteslutas. Detta stöd kan tillhandahållas antingen från offentliga finansieringskällor, som nationella och europeiska fonder, inbegripet Europeiska regionala utvecklingsfonden, eller från privata finansieringskällor.

(17)

Den tillgängliga budgeten bör fördelas på ett geografiskt balanserat sätt mellan projekt i medlemsstaterna och, i princip, i den ordning ansökningar inkommer. Mekanismen för att säkerställa geografisk balans bör ingå i de relevanta arbetsprogram som antas i enlighet med förordning (EU) nr 1316/2013 och bör vid behov ytterligare specificeras i ansökningsomgångar som vidtagits i överensstämmelse med den förordningen, om nödvändigt, till exempel genom att möjliggöra förstärkt deltagande av sökande från medlemsstater där användningen av bidrag eller andra former av finansiellt stöd har legat på en jämförelsevis låg nivå.

(18)

För att säkerställa att uppkoppling i enlighet med denna förordning tillhandahålls snabbt bör det finansiella stödet i största möjliga utsträckning genomföras med hjälp av verktyg online som möjliggör snabb inlämning och handläggning av ansökningar samt stöd för genomförande, övervakning och kontroll av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som installerats. Kommissionen och de relevanta myndigheterna i medlemsstaterna bör främja projekt av gemensamt intresse.

(19)

Denna förordning påverkar inte nationell lagstiftning som är förenlig med unionsrätten, såsom nationella bestämmelser som hindrar kommuner från att tillhandahålla kostnadsfri trådlös uppkoppling direkt, men tillåter dem att tillhandahålla sådan uppkoppling genom privata organ.

(20)

Med tanke på det akuta behovet av internetuppkoppling inom unionen och för att främja tillgång till nätverk, som inom hela unionen, inklusive på landsbygden och på avlägset belägna platser, kan leverera en internetupplevelse av hög kvalitet genom åtminstone bredband med hög överföringshastighet, och helst även uppnå målen för det europeiska gigabitsamhället, bör det finansiella stödet fördelas på ett geografiskt balanserat sätt.

(21)

De mottagande organen bör vara skyldiga att erbjuda trådlös uppkoppling under en period på minst tre år.

(22)

Åtgärder som finansieras i överensstämmelse med denna förordning bör bygga på senaste och bästa tillgängliga utrustning, som kan erbjuda användarna kostnadsfri, lättillgänglig och på lämpligt sätt säkrad kostnadsfri uppkoppling utan diskriminerande villkor med hög hastighet.

(23)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att stödja tillhandahållandet av trådlös uppkoppling av hög kvalitet i lokala samhällen i hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(24)

Förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 1316/2013

Förordning (EU) nr 1316/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.    projekt av gemensamt intresse : projekt som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013, förordning (EU) nr 347/2013 eller förordning (EU) nr 283/2014 (*1),

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).”"

2.

I artikel 4 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.   I telekommunikationssektorn ska FSE stödja åtgärder som syftar till att uppnå de mål som anges i förordning (EU) nr 283/2014.”

3.

I artikel 5.1 första stycket ska led b ersättas med följande:

”b)

Telekommunikationssektorn: 1 066 602 000 EUR.”

4.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Endast åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse i enlighet med förordningarna (EU) nr 1315/2013, (EU) nr 347/2013 och (EU) nr 283/2014, samt åtgärder för programstöd, ska berättiga till finansiellt stöd från unionen, framför allt i form av bidrag, upphandling och finansieringsinstrument.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Inom telekommunikationssektorn ska alla åtgärder för genomförande av projekt av gemensamt intresse och åtgärder för programstöd som fastställs i förordning (EU) nr 283/2014 och som uppfyller kriterierna för stödberättigande och/eller villkoren som fastställs i enlighet med den förordningen vara berättigade till följande finansiella stöd från unionen enligt den här förordningen:

a)

Generiska tjänster, plattformar för bastjänster och åtgärder för programstöd ska finansieras genom bidrag och/eller upphandling.

b)

Åtgärder inom bredbandsnät ska finansieras genom finansieringsinstrument.

c)

Åtgärder för kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor i lokala samhällen ska finansieras genom bidrag eller andra former av finansiellt stöd, exklusive finansiella instrument.”

5.

I artikel 9 ska följande punkt införas:

”1a.   När det är motiverat av behovet av att undvika onödiga administrativa bördor, särskilt när det gäller bidrag till låga belopp i den mening som avses i artikel 185 i den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012, får de medlemsstater som avses i punkt 1 i denna artikel samtycka till en viss kategori av förslag inom ramen för arbetsprogrammen som antagits enligt artikel 17 i den här förordningen, utan att enskilda sökande anges. Ett sådant samtycke ska undanröja behovet för medlemsstaterna att godkänna varje enskild sökande.”

6.

I artikel 10.4 ska följande stycke läggas till:

”Åtgärder för att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor i lokala samhällen ska finansieras genom finansiellt stöd från unionen med upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna, utan att det påverkar tillämpningen av principen om medfinansiering.”

7.

I artikel 14 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Finansieringsinstrument som inrättats i enlighet med avdelning VIII i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 får användas för att underlätta tillgången till finansiering för enheter som genomför åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse enligt definitionen i förordningarna (EU) nr 1315/2013, (EU) nr 347/2013 och (EU) nr 283/2014 och till att målen i dem uppnås. Finansieringsinstrumenten ska baseras på förhandsbedömningar av brister på marknaden eller icke-optimala investeringssituationer och investeringsbehov. Huvudvillkoren, övriga villkor och förfaranden för varje finansieringsinstrument ska vara de som fastställs i del III i bilaga I till den här förordningen.”

8.

I artikel 17 ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.   Kommissionen ska, när den antar fleråriga och sektorsinriktade årliga arbetsprogram, fastställa urvals- och tilldelningskriterierna i enlighet med målen och prioriteringarna i artiklarna 3 och 4 i den här förordningen och i förordningarna (EU) nr 1315/2013, (EU) nr 347/2013 och (EU) nr 283/2014. Kommissionen ska vid fastställande av tilldelningskriterierna ta hänsyn till de allmänna riktlinjerna i del V i bilaga I till den här förordningen.”

9.

I artikel 22 ska följande stycken läggas till:

”Den attestering av utgifter som avses i det andra stycket i denna artikel är inte obligatorisk för bidrag eller andra former av finansiellt stöd som beviljats i enlighet med artikel 4.1 c i förordning (EU) nr 283/2014.

Det krav på att årligen informera kommissionen som avses i tredje stycket i denna artikel ska inte gälla för bidrag eller andra former av finansiellt stöd som beviljats i enlighet med artikel 4.1 c i förordning (EU) nr 283/2014.”

Artikel 2

Ändringar av förordning (EU) nr 283/2014

Förordning (EU) nr 283/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.2 ska följande led läggas till:

”h)    lokal trådlös åtkomstpunkt : utrustning med låg effekt av ringa storlek och med litet täckningsområde, som på icke-exklusiv grund använder radiospektrum för vilket villkoren för tillgång och effektiv användning för detta ändamål är harmoniserade på unionsnivå, och som för användarna möjliggör trådlös åtkomst till ett elektroniskt kommunikationsnät.”

2.

I artikel 4.1 ska följande led läggas till:

”c)

stödja tillhandahållandet av kostnadsfri högkvalitativ lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor i lokala samhällen.”

3.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”5a.   Åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse inom området tillhandahållande av kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor i lokala samhällen ska stödjas genom

a)

bidrag, och/eller

b)

andra former av finansiellt stöd, exklusive finansiella instrument.”

b)

I punkt 7 ska andra stycket ersättas med följande:

”Detta belopp ska motsvara högst 15 % av den finansieringsram för telekommunikationssektorn som avses i artikel 5.1 b i förordning (EU) nr 1316/2013.”

4.

I artikel 6 ska följande punkt införas:

”8a.   Åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse inom området tillhandahållande av kostnadsfri högkvalitativ lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor i lokala samhällen ska uppfylla villkoren i avsnitt 4 i bilagan för att vara stödberättigande.”

5.

I artikel 8.9 ska följande led läggas till:

”d)

antalet anslutningar till lokala trådlösa åtkomstpunkter som upprättats inom ramen för åtgärder för genomförande av avsnitt 4 i bilagan.”

6.

Följande avsnitt ska införas i bilagan:

”AVSNITT 4. TRÅDLÖS UPPKOPPLING I LOKALA SAMHÄLLEN

Åtgärder måste syfta till att tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor på centrala platser för det lokala offentliga livet, inklusive platser utomhus som är tillgängliga för allmänheten och spelar en viktig roll i det offentliga livet i de lokala samhällena, för att vara berättigade till finansiellt stöd. Av tillgänglighetsskäl ska åtgärderna åtminstone ge tillgång till tjänster på de relevanta språken i den berörda medlemsstaten och i möjligaste mån på andra officiella språk i unionens institutioner.

Finansiellt stöd ska vara tillgängligt för offentliga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 (*2), som åtar sig att i enlighet med nationell lagstiftning tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor genom installation av lokala trådlösa åtkomstpunkter.

Åtgärder för tillhandahållande av lokal trådlös uppkoppling ska vara stödberättigande om de

1.

genomförs av en offentlig myndighet som avses i andra stycket, som kan planera och övervaka installationen av lokala trådlösa åtkomstpunkter i offentliga utrymmen inomhus eller utomhus, samt under minst tre år säkerställa finansieringen av driftskostnaderna,

2.

bygger på bredbandsuppkoppling med hög hastighet som gör det möjligt att tillhandahålla högkvalitativa internetfunktioner till användarna och som

a)

är kostnadsfri och utan diskriminerande villkor, lättillgänglig, säker och bygger på senaste och bästa tillgängliga utrustning som anpassats till den senaste tekniska utvecklingen som kan erbjuda användarna uppkoppling med hög hastighet, och

b)

stöder åtkomst till innovativa digitala tjänster, t.ex. sådana som erbjuds via infrastrukturer för digitala tjänster,

3.

använder en gemensam visuell identitet som ska tillhandahållas av kommissionen och länkar till relevanta verktyg online,

4.

iakttar principerna om teknikneutralitet vad gäller backhaul, effektiv användning av offentliga medel och förmåga att anpassa projekten till bästa tillgängliga teknik,

5.

åtar sig att upphandla nödvändig utrustning och/eller tillhörande installationstjänster i enlighet med gällande lagstiftning för att säkerställa att projekt inte otillbörligen snedvrider konkurrensen.

Åtgärder som överlappar befintliga kostnadsfria privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper, även avseende kvalitet, i samma offentliga område ska inte vara stödberättigande. Sådan överlappning kan undvikas genom att man säkerställer att täckningsområdet för de åtkomstpunkter som finansieras enligt den här förordningen är utformat för att i första hand täcka offentliga platser och inte överlappa täckningsområdet för befintliga privata eller offentliga erbjudanden med liknande egenskaper.

Den tillgängliga budgeten ska fördelas på ett geografiskt balanserat sätt mellan medlemsstaterna till åtgärder som uppfyller de villkor som anges i detta avsnitt med beaktande av antalet inkomna förslag och, i princip, i den ordning ansökningar inkommer. Den totala fördelningen av anslag under varje omgång ska omfatta alla medlemsstater från vilka stödberättigade förslag inkommer.

Åtgärder som finansieras inom ramen för detta avsnitt ska vara i drift och ska övervakas noga av kommissionen i minst tre år. Kommissionens övervakning av projektet ska fortsätta efter driftperioden för att ge en överblick över dessa åtgärders funktion och eventuella underlag för framtida initiativ.

(*2)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).”"

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 25 oktober 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  EUT C 125, 21.4.2017, s. 69.

(2)  EUT C 207, 30.6.2017, s. 87.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 september 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 oktober 2017.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är överens om att WiFi4EU-initiativet bör ha en meningsfull effekt och skalbarhet. De konstaterar därför att om det inte är fullt möjligt att höja finansieringsramen från 25 000 000 till 50 000 000 euro för att genomföra FSE inom telekommunikationssektorn, kan kommissionen föreslå en omfördelning på 120 000 000 euro inom den ramen för den totala finansieringen av internetkonnektivitet i lokala samhällen.


Top