EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1247

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Text av betydelse för EES

OJ L 352, 21.12.2012, p. 20–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 132 - 141

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj

21.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 352/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1247/2012

av den 19 december 2012

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av parlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (2), särskilt artikel 9.6, och

av följande skäl:

(1)

För att undvika inkonsekvenser bör alla uppgifter som skickas till transaktionsregister i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 ha samma regler, standarder och format som för alla transaktionsregister, alla motparter och alla typer av derivat. En unik uppsättning uppgifter bör därför användas för att beskriva en derivattransaktion.

(2)

En ny och generell identifieringsmetod måste utarbetas, eftersom OTC-derivat oftast inte kan identifieras med befintliga och ofta använda koder på finansmarknaderna, som internationellt standardnummer för värdepapper (nedan kallat ISIN), inte heller beskrivas med ISO-koden för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod). En unik produktbeteckning (nedan kallad UPI) bör användas, om den finns tillgänglig och tillgodoser principerna om att vara unik, neutral, tillförlitlig, öppen, vara skalbar, tillgänglig, ha rimlig kostnad, erbjudas med lämpliga förvaltningsramar och vara godkänd för användning inom unionen. Om det inte finns någon unik produktbeteckning som uppfyller dessa krav, bör en preliminär taxonomi användas.

(3)

Den underliggande tillgången bör identifieras med en enda identifierare, men på marknaden finns det för närvarande ingen standardiserad kod för att identifiera de underliggande tillgångarna i en korg. Motparter bör därför åläggas att åtminstone ange att den underliggande tillgången är en korg och i möjligaste mån använda ISIN-koder för standarduppgifter.

(4)

För att säkerställa enhetlighet bör ett derivatkontrakts samtliga parter kunna identifieras med en unik kod. För identifiering av alla finansiella och icke-finansiella motparter, mäklare, centrala motparter och förmånstagare så snart de finns tillgängliga, bör en generell identifierare för juridisk person användas – eller en preliminär identifierare som definieras inom förvaltningsramar som är förenliga med FSB:s rekommendationer om uppgiftskrav och godkända för användning inom unionen. Syftet är framför allt en anpassning till den rapport om krav på uppgiftslämning om och aggregering av OTC-derivat som lämnats av CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems) och IOSCO (International Organisation of Securities Commissions). I denna rapport beskrivs identifierare för juridisk person som ett verktyg för sammanställning av uppgifter. Vid handel genom ombud bör förmånstagarna definieras som enskilda eller företag för vars räkning kontraktet ingicks.

(5)

Beaktas bör tillvägagångssättet i tredje länder och hos transaktionsregister när de inleder sin verksamhet. För att säkerställa en kostnadseffektiv lösning för motparter och begränsa transaktionsregisters operativa risker, bör rapporteringens startdatum även omfatta infasningsdatum för olika derivatklasser. Detta bör börja med de mest standardiserade tillgångsklasserna och därefter utvidgas till andra tillgångsklasser. Av mindre betydelse för tillsynen är de derivatkontrakt som ingicks före, på eller efter dagen då förordning (EU) nr 648/2012 trädde ikraft och som inte är utestående på eller efter rapporteringens startdag. Fortfarande måste de dock rapporteras enligt artikel 9.1 a i förordning (EU) nr 648/2012. En längre tidsfrist bör tillåtas för sådan rapportering, för att säkerställa en effektiv och proportionerlig rapporteringsordning i dessa fall och med hänsyn till svårigheterna att rekonstruera uppgifter om avslutade kontrakt.

(6)

Denna förordning grundas på förslag till tekniska genomförandestandarder som kommissionen mottagit från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma).

(7)

Esma har genomfört ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska genomförandestandarder och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget, i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (3). Esma har också begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rapportformat för derivatkontrakt

Informationen i en rapport enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 ska lämnas i det format som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Frekvens för rapporter om derivatkontrakt

Om så föreskrivs i artikel 11.2 i förordning (EU) nr 648/2012, ska uppdatering dagligen göras av kontrakts marknadsvärde (”mark-to-market”) eller modellberäknade värde (”mark to model”) för kontrakt som inrapporteras till ett transaktionsregister. När de förekommer och med beaktande av den tidsfrist som fastställs i artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012, särskilt när det gäller ingående, ändring eller avslutande av kontrakt ska andra rapporteringsdetaljer rapporteras enligt bilagan till denna förordning och i bilagan till den delegerade akten när det gäller tekniska tillsynsstandarder som närmare reglerar vilka uppgifter som minst ska rapporteras till transaktionsregister enligt artikel 9.5 i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 3

Identifiering av motparter och andra enheter

1.   I rapporter ska identifierare (ID) för juridisk person användas för identifiering av följande:

a)

En förmånstagare som är juridisk person.

b)

En mäklare.

c)

En central motpart.

d)

En clearingmedlem som är juridisk person.

e)

En motpart som är juridisk person.

f)

En inlämnande enhet.

2.   Om ID för juridisk person inte finns, ska rapporten innehålla ett preliminärt ID som definieras på unionsnivå och är

(a)

unikt,

(b)

neutralt,

(c)

tillförlitligt,

(d)

öppet,

(e)

skalbart,

(f)

tillgängligt,

(g)

tillgängligt till rimlig kostnad, och

(h)

omfattas av en lämplig förvaltningsram.

3.   Om varken ID för juridisk person eller preliminärt ID finns, ska i rapporter en företagsidentifieringskod (BIC) enligt ISO 9362 användas, om sådan finns.

Artikel 4

Identifiering av derivat

1.   I rapporter ska derivatkontrakt identifieras med ett unikt produkt-ID som är

(i)

unikt,

(j)

neutralt,

(k)

tillförlitligt,

(l)

öppet,

(m)

skalbart,

(n)

tillgängligt,

(o)

tillgängligt till rimlig kostnad, och

(p)

omfattas av en lämplig förvaltningsram.

2.   Om ett unikt produkt-ID inte finns, ska i rapporter ett derivatkontrakt identifieras med en kombination av den tilldelade ISIN-koden enligt ISO 6166 eller alternativa instrumentidentifieraren och motsvarande CFI-kod enligt ISO 10962.

3.   Om kombinationen enligt punkt 2 inte finns, ska derivattypen identifieras enligt följande:

(q)

Som klasser av derivat ska något av följande anges:

i)

Råvaruderivat.

ii)

Kreditderivat.

iii)

Valutaderivat.

iv)

Aktiederivat.

v)

Räntederivat.

vi)

Övrigt.

(r)

Som derivattyper ska något av följande anges:

i)

CFD-kontrakt (”contracts for difference”).

ii)

Ränteterminskontrakt (”forward rate agreements”, FRA).

iii)

Forwardkontrakt (”forwards”).

iv)

Terminskontrakt (”futures”).

v)

Optioner.

vi)

Swappar.

vii)

Övrigt.

(s)

För derivat som inte tillhör någon särskild klass av derivat eller derivattyp ska rapporten utgå från den klass av derivat eller derivattyp som motparterna gemensamt anser att derivatkontraktet liknar mest.

Artikel 5

Rapporteringens startdatum

1.   Kreditderivat och räntederivat ska rapporteras enligt följande:

(t)

Senast den 1 juli 2013, om ett transaktionsregister för den aktuella klassen av derivat före den 1 april 2013 har registrerats i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 648/2012.

(u)

90 dagar efter registreringen av ett transaktionsregister för den aktuella klassen av derivat i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 648/2012, om senast den 1 april 2013 inget transaktionsregister har registerats för den aktuella klassen av derivat.

(v)

Senast den 1 juli 2015, om ett transaktionsregister för den aktuella klassen av derivat denna dag ännu inte har registrerats i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 648/2012. Rapporteringsskyldigheten ska då gälla från den dagen och kontrakt rapporteras till Esma i enlighet med artikel 9.3 i den förordningen, tills ett transaktionsregister har registerats för den aktuella klassen av derivat.

2.   Derivatkontrakt som inte avses i punkt 1 ska rapporteras enligt följande:

(w)

Senast den 1 januari 2014, om ett transaktionsregister för den aktuella klassen av derivat före den 1 oktober 2013 har registrerats i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 648/2012.

(x)

90 dagar efter registreringen av ett transaktionsregister för den aktuella klassen av derivat i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 648/2012, om senast den 1 oktober 2013 inget transaktionsregister har registerats för den aktuella klassen av derivat.

(y)

Senast den 1 juli 2015, om ett transaktionsregister för den aktuella klassen av derivat denna dag ännu inte har registrerats i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 648/2012. Rapporteringsskyldigheten ska då gälla från den dagen och kontrakt rapporteras till Esma i enlighet med artikel 9.3 i den förordningen, tills ett transaktionsregister har registerats för den aktuella klassen av derivat.

3.   De derivatkontrakt som var utestående den 16 augusti 2012 och fortfarande är utestående vid rapporteringens startdatum ska rapporteras till ett transaktionsregister senast 90 dagar efter rapporteringens startdatum för den aktuella klassen av derivat.

4.   De derivatkontrakt som

(z)

ingicks före den 16 augusti 2012 och fortfarande är utestående denna dag, eller

(å)

ingicks den 16 augusti 2012 eller senare

och som inte är utestående vid rapporteringens startdatum eller senare ska rapporteras till ett transaktionsregister senast 3 år efter rapporteringens startdatum för den aktuella klassen av derivat.

5.   Rapporteringens startdatum ska förlängas med 180 dagar för rapportering av uppgifter som avses i artikel 3 i den delegerade akten när det gäller tekniska tillsynsstandarder som närmare reglerar vilka uppgifter som minst ska rapporteras till transaktionsregister enligt artikel 9.5 i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjord i EUT.

(2)  EUT L 201, 27.7.2012.

(3)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.


BILAGA

Tabell 1

Motpartsuppgifter

 

Fält

Format

 

Kontraktets parter

 

1

Rapporteringstillfälle

Datumformat enligt ISO 8601 / UTC-tid.

2

Motpartens ID

Identifierare (ID) för juridisk person (20 alfanumeriska tecken), preliminärt ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken), BIC-kod (11 alfanumeriska tecken) eller kundkod (50 alfanumeriska tecken).

3

Den andra motpartens ID

ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken),

preliminärt ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken),

Bic-kod (11 alfanumeriska tecken) eller

kundkod (50 alfanumeriska tecken).

4

Motpartens namn

100 alfanumeriska tecken – lämnas tomt om detta täcks av ID för juridisk person.

5

Motpartens säte

500 alfanumeriska tecken – lämnas tomt om detta täcks av ID för juridisk person.

6

Motpartens bransch

Taxonomi:

A

=

försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2002/83/EG.

C

=

kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med direktiv 2006/48/EG.

F

=

värdepappersföretag i enlighet med direktiv 2004/39/EG.

I

=

försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 73/239/EEG.

L

=

alternativ investeringsfond förvaltad av en AIF-förvaltare som auktoriserats eller registrerats i enlighet med direktiv 2011/61/EU.

O

=

tjänstepensionsinstitut i den mening som avses i artikel 6 a i direktiv 2003/41/EG.

R

=

återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2005/68/EG.

U

=

fondföretag och dess förvaltningsbolag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/65/EG.

Lämnas tomt om detta täcks av ID för juridisk person eller vid icke-finansiella motparter.

7

Motpartens finansiella eller icke-finansiella natur

F = finansiell motpart, N = icke-finansiell motpart.

8

Mäklar-ID

ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken),

preliminärt ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken),

Bic-kod (11 alfanumeriska tecken) eller kundkod (50 alfanumeriska tecken).

9

Den rapporterande enhetens ID

ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken),

preliminärt ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken),

Bic-kod (11 alfanumeriska tecken) eller

kundkod (50 alfanumeriska tecken).

10

Clearingmedlems ID

ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken),

preliminärt ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken),

Bic-kod (11 alfanumeriska tecken), eller en

kundkod (50 alfanumeriska tecken).

11

Förmånstagares ID

ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken),

preliminärt ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken),

Bic-kod (11 alfanumeriska tecken) eller

kundkod (50 alfanumeriska tecken).

12

Handelskapacitet

P = uppdragsgivare, A = ombud.

13

Motparts sida

B = köpare, S = säljare.

14

Handel med motpart utanför EES

Y = ja, N = nej.

15

Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning

Y = ja, N = nej.

16

Clearingtröskel

Y = över, N = under.

17

Kontraktets uppdaterade marknadsvärde (”mark to market value”)

Högst 20 siffror med formatet xxxx,yyyyy.

18

Kontraktets uppdaterade marknadsvärdes valuta

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.

19

Värderingsdag

Datumformat enligt ISO 8601.

20

Värderingstidpunkt

UTC-tid.

21

Värderingstyp

M = uppdaterat marknadsvärde (”mark to market”) / O = uppdaterat modellberäknat värde (”mark to model”).

22

Ställande av säkerhet

U = utan ställd säkerhet, PC = delsäkerhet ställd, OC = enkel säkerhet ställd, eller FC = hel säkerhet ställd.

23

Portföljsäkerhet

Y = ja, N = nej.

24

Kod för portföljsäkerhet

Högst 10 siffror.

25

Säkerhetens värde

Ange den ställda säkerhetens totalbelopp. Högst 20 siffror med formatet xxxx,yyyyy.

26

Säkerhetsvärdets valuta

Ange valutan i fält 25. Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.


Tabell 2

Gemensamma uppgifter

 

Fält

Format

Tillämpliga typer av derivatkontrakt

 

Avsnitt 2a – kontraktstyp

 

Alla kontrakt

1

Använd taxonomi

Ange använd taxonomi:

U= produktbeteckning [i Europa godkänd UPI]

Formula

E= preliminär taxonomi

 

2

Produkt-ID 1

För taxonomi = U:

Produktbeteckning (UPI) som ska fastställas

För taxonomi = I:

ISIN eller AII,

12 siffror, alfanumerisk kod

För taxonomi = E:

Klass av derivat:

CO

=

råvara

CR

=

kredit

CU

=

valuta

EQ

=

aktier

IR

=

ränta

OT

=

övrigt

 

3

Produkt-ID 2

För taxonomi = U:

(lämnas tomt)

För taxonomi = I:

CFI-kod, 6 alfabetiska tecken

För taxonomi = E:

Derivattyp:

CD

=

CFD-kontrakt (”contracts for difference”)

FR

=

ränteterminskontrakt (”forward rate agreements”)

FU

=

terminskontrakt (”futures”)

FW

=

forwardkontrakt (”forwards”)

OP

=

optioner

SW

=

swappar

OT

=

övrigt

 

4

Underliggande tillgång

ISIN-kod (12 alfanumeriska tecken).

ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken).

Preliminär företagskod (20 alfanumeriska tecken).

UPI (ska fastställas).

B= korg.

I= Index.

 

5

Nominell valuta 1

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.

 

6

Nominell valuta 2

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.

 

7

Utdelningsvaluta

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.

 

 

Avsnitt 2b – uppgifter om transaktionen

 

Alla kontrakt

8

Order-ID

Högst 52 alfanumeriska tecken.

 

9

Transaktionens referensnummer

Högst 40 alfanumeriska tecken.

 

10

Handelsplats

MIC-kod (”Market Identifier Code”) enligt ISO 10383, 4 alfabetiska tecken.

I förekommande fall XOFF för börsnoterade derivat som handlas utanför börser eller XXXX för OTC-derivat.

 

11

Kompression

Y = om kontraktet är ett resultat av kompression, N = om kontraktet inte är ett resultat av kompression.

 

12

Pris / andel

Högst 20 numeriska tecken med formatet xxxx,yyyyy.

 

13

Prisnotering

T.ex. valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken, ev. procentsats.

 

14

Nominellt belopp

Högst 20 numeriska tecken med formatet xxxx,yyyyy.

 

15

Prismultiplikator

Högst 10 numeriska tecken.

 

16

Kvantitet

Högst 10 numeriska tecken.

 

17

Förskottsbetalning

Högst 10 numeriska tecken med formatet xxxx,yyyyy för betalningar som gjorts av den rapporterande motparten och med formatet xxxx,yyyyy för betalningar som den rapporterande motparten erhållit.

 

18

Typ av leverans

C = kontant, P = fysisk, O = frivillig för motparten.

 

19

Genomförandetillfälle

Datumformat enligt ISO 8601 / UTC-tid.

 

20

Ikraftträdande

Datumformat enligt ISO 8601.

 

21

Förfallodag

Datumformat enligt ISO 8601.

 

22

Slutdatum

Datumformat enligt ISO 8601.

 

23

Avvecklingsdag

Datumformat enligt ISO 8601.

 

24

Ramavtalstyp

Fritext med namnet på det ramavtal som använts (högst 50 tecken).

 

25

Ramavtalsversion

År XXXX.

 

 

Avsnitt 2c – riskreducering / riskrapportering

 

Alla kontrakt

26

Bekräftelsetillfälle

Datumformat enligt ISO 8601 / UTC-tid.

 

27

Bekräftelsesätt

Y = ej elektronisk bekräftelse, N = ej bekräftat, E = elektroniskt.

 

 

Avsnitt 2d – clearing

 

Alla kontrakt

28

Clearingkrav

Y = ja, N = nej.

 

29

Clearat

Y = ja, N = nej.

 

30

Clearingtillfälle

Datumformat enligt ISO 8601 / UTC-tid.

 

31

Central motparts ID

ID för juridisk person (20 alfanumeriska tecken). Om sådant saknas: preliminärt företags-ID (20 alfanumeriska tecken). Om sådant saknas: BIC-kod (11 alfanumeriska tecken).

 

32

Koncerninternt

Y = ja, N = nej.

 

 

Avsnitt 2e – räntor

 

Räntederivat

33

Fast ränta led 1

Numeriska tecken med formatet xxxx,yyyyy.

 

34

Fast ränta led 2

Numeriska tecken med formatet xxxx,yyyyy.

 

35

Period med fast ränta

Faktisk/365, 30B/360 eller annat.

 

36

Fasta periodens betalningsfrekvens

En tidsperiod uttryckt i heltal som anger hur ofta motparterna utbyter betalningar, t.ex. 10D, 3M, 5Y.

 

37

Betalningsfrekvens med rörlig ränta

En tidsperiod uttryckt i heltal som anger hur ofta motparterna utbyter betalningar, t.ex. 10D, 3M, 5Y.

 

38

Räntejusteringsfrekvens

D= En tidsperiod uttryckt i heltal som anger hur ofta motparterna utbyter betalningar, t.ex. 10D, 3M, 5Y.

 

39

Rörlig ränta led 1

Namnet på det rörliga ränteindexet, t.ex. 3m Euribor.

 

40

Rörlig ränta led 2

Namnet på det rörliga ränteindexet, t.ex. 3m Euribor.

 

 

Avsnitt 2f – utländsk valuta

 

Valutaderivat

41

Valuta 2

Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.

 

42

Växelkurs 1

Högst 10 numeriska tecken med formatet xxxx,yyyyy.

 

43

Terminsväxelkurs

Högst 10 numeriska tecken med formatet xxxx,yyyyy.

 

44

Valutakombination

T.ex. EUR/USD eller USD/EUR.

 

 

Avsnitt 2g – råvaror

Om UPI rapporteras och innehåller alla de uppgifter som nämns nedan, krävs endast rapportering om detta föreskrivs i förordning (EU) nr 1227/2011.

Råvaruderivat

Allmänt

45

Råvarubas

AG= jordbruk

EN= energi

FR= frakter

ME= metaller

IN= index

EV= miljö

EX= exotiskt

 

46

Uppgifter om råvaran

Jordbruk

GO= oljeväxtfrön

DA= mjölkprodukter

LI= husdjur

FO= skogsbruk

SO= jordbruksprodukter

Energi

OI= olja

NG= naturgas

CO= kol

EL= el

IE= kombinerade energislag

Metaller

PR= kostbara

NP= ej kostbara

Miljö

WE= väder

EM= utsläpp

 

Energi

47

Leveransställe eller -zon

EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken.

 

48

Förbindelsepunkt

Fritext, högst 50 tecken.

 

49

Lastningstyp

Avsnitt som kan upprepas för fälten 50–54 för att ange produktleveransens profil med avseende på leveransperioder under dagen.

BL= baslast

PL= höglast

OP= låglast

BH= timblock

OT= övrigt

 

50

Leveransens startdatum och starttid

Datumformat enligt ISO 8601 / UTC-tid.

 

51

Leveransens slutdatum och sluttid

Datumformat enligt ISO 8601 / UTC-tid.

 

52

Kontraktets kapacitet

Fritext, högst 50 tecken.

 

53

Kvantitetsmått

10 numeriska tecken med formatet xxxx,yyyyy.

 

54

Pris/tid för kvantitetsintervall

10 numeriska tecken med formatet xxxx,yyyyy.

 

 

Avsnitt 2h – optioner

 

Kontrakt som innehåller en option

55

Optionsslag

P = säljoption, C = köpoption.

 

56

Optionstyp (inlösen)

A = amerikansk, B = Bermuda, E = europeisk, S = asiatisk.

 

57

Lösenpris (övre/lägre gräns)

Högst 10 numeriska tecken med formatet xxxx,yyyyy.

 

 

Avsnitt 2i – ändring av kontraktet

 

Alla kontrakt

58

Åtgärdstyp

N= nytt

M= ändring

E= fel

C= annullering

Z= kompression

V= värderingsuppdatering

O= övrigt.

 

59

Närmare uppgifter om åtgärden

Fritext, högst 50 tecken.

 


Top