Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0068-20170711

Kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/2017-07-11

02013R0068 — SV — 11.07.2017 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 68/2013

av den 16 januari 2013

om en förteckning över foderråvaror

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 029 30.1.2013, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1017 av den 15 juni 2017

  L 159

48

21.6.2017


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 260, 2.10.2013, s.  5 (68/2013)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 68/2013

av den 16 januari 2013

om en förteckning över foderråvaror

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Den förteckning över foderråvaror som avses i artikel 24 i förordning (EG) nr 767/2009 upprättas härmed i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EU) nr 575/2011 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 3

Foderråvaror som har märkts i enlighet med förordning (EU) nr 575/2011 före den 19 augusti 2013 kan även fortsättningsvis sättas ut på marknaden och användas tills lagren är tömda.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1
BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER FODERRÅVAROR

DEL A

Allmänna bestämmelser

1. Användningen av denna förteckning av foderföretagare ska vara frivillig. En benämning på en foderråvara som är uppförd i del C får dock endast användas om foderråvaran i fråga uppfyller kraven i den berörda posten.

2. Alla poster i förteckningen över foderråvaror i del C ska följa restriktionerna rörande användning av foderråvaror i den relevanta unionslagstiftningen. Särskild hänsyn bör ägnas åt överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 ( 1 ) om foderråvaror som utgör eller framställs av genetiskt modifierade organismer eller som är resultatet av en fermenteringsprocess som inbegriper genetiskt modifierade mikroorganismer. Foderråvaror som består av eller innehåller animaliska biprodukter ska uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 ( 2 ) och kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 ( 3 ) och deras användning får bli föremål för restriktioner i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 ( 4 ). Foderföretagare som använder en foderråvara som är uppförd i förteckningen ska se till att den uppfyller kraven i artikel 4 i förordning (EG) nr 767/2009.

3. Före detta livsmedel innebär livsmedel, annat än återanvänt köks- och matavfall, som tillverkats för att användas som livsmedel i full överensstämmelse med EU:s livsmedelslagstiftning men som inte längre är avsedda att användas som livsmedel av praktiska eller logistiska skäl, eller på grund av problem i form av tillverknings- eller förpackningsdefekter eller andra defekter och som inte utgör någon hälsorisk när de används som foder. Fastställandet av högsta tillåtna halt som avses i punkt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 767/2009 ska inte vara tillämpligt på före detta livsmedel och återanvänt köks- och matavfall. Det ska gälla vid ytterligare bearbetning som foder.

4. Enligt den goda praxis som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 ( 5 ) ska foderråvaror vara fria från kemiska orenheter som härrör från framställningsprocessen och från processhjälpmedel, såvida inte en högsta tillåten halt fastställs i förteckningen. Ämnen som är förbjudna att användas i foder ska inte ingå och för dessa ämnen fastställs därför ingen högsta tillåtna halt. Av öppenhetsskäl kompletteras foderråvaror med tolererade rester med relevant information från foderföretagare i samband med gängse affärstransaktioner.

5. Enligt den goda praxis som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 183/2005, tillämpningen av ALARA-principen ( 6 ) och utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 183/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG ( 7 ), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 ( 8 ) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 ( 9 ), bör det i förteckningen över foderråvaror anges högsta tillåtna halt av kemiska orenheter som härrör från tillverkningsprocessen eller från processhjälpmedel som uppgår till 0,1 % eller mer. Högsta tillåtna halt kan även fastställas i förteckningen för kemiska orenheter och processhjälpmedel när de understiger 0,1 % om det bedöms lämpligt för god handelssed. Om inget annat anges i del B eller C i denna bilaga uttrycks högsta tillåtna halt i viktprocent. ( 10 )

Högsta tillåtna halt för kemiska orenheter och processhjälpmedel fastställs antingen i beskrivningen av processen i del B, i beskrivningen av foderråvaran i del C eller i slutet av en kategori i del C. Om ingen högsta tillåtna halt fastställs i del C är en högsta tillåtna halt som fastställs i del B för en viss process tillämplig på alla foderråvaror som tas upp i del C, i den mån beskrivningen av foderråvaran hänvisar till denna process och i den mån den aktuella processen motsvarar beskrivningen i del B.

6. Foderråvaror som inte förtecknas i kapitel 12 i del C och som inte har framställts genom fermentering och/eller som finns naturligt i mikroorganismer får sättas ut på marknaden med levande mikroorganismer så länge som den avsedda användningen med foderråvaror och foderblandningar som innehåller sådana

a) inte syftar till att mångdubbla mikroorganismerna och

b) inte har koppling till mikroorganismens/mikroorganismernas funktion i enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1831/2003.

Närvaron av mikroorganismer samt alla funktioner till följd av dessa bör inte åberopas för foderråvaror och foderblandningar som innehåller sådana.

7. En foderråvaras botaniska renhet får inte vara lägre än 95 %. Halten av botaniska orenheter såsom rester av andra oljehaltiga frön eller frukter från tidigare framställningsprocesser får dock inte överstiga 0,5 % för varje typ av oljehaltiga frön eller frukter. Om dessa allmänna regler frångås ska det fastställas en specifik halt i förteckningen över foderråvaror i del C.

8. Den allmänna benämningen eller tilläggsbeskrivningen på en eller flera av de bearbetningsmetoder som är uppförda i den sista kolumnen i ordlistan över bearbetningsmetoder i del B ska ( 11 ) fogas till foderråvarans benämning för att visa att den har gått igenom den processen eller de berörda processerna. En foderråvara vars namn är en kombination av ett namn som tas upp i del C med den allmänna benämningen eller tilläggsbeskrivningen för en eller flera av de bearbetningsprocesser som tas upp i del B anses ingå i förteckningen och ska innehålla de obligatoriska märkningsuppgifter som är tillämpliga för denna foderråvara enligt vad som anges i de sista kolumnerna i del B och C, där så är tillämpligt. Närhelst den specifika metod som använts för bearbetningen anges i den sista kolumnen i del B ska den specificeras i foderråvarans namn.

9. Om framställningsprocessen för en foderråvara skiljer sig från beskrivningen av den berörda bearbetningsmetoden i ordlistan över bearbetningsmetoder i del B, ska framställningsprocessen framgå av beskrivningen av den berörda foderråvaran.

10. För ett antal foderråvaror kan synonymer användas. Dessa synonymer anges inom hakparentes i kolumnen ”Benämning” för den post som gäller den berörda foderråvaran i förteckningen över foderråvaror i del C.

11. I beskrivningen av foderråvaror i förteckningen över foderråvaror i del C används ordet ”produkt” i stället för ”biprodukt”, för att avspegla marknadssituationen och språkbruket hos foderföretagarna och framhäva foderråvarornas kommersiella värde.

12. Det botaniska namnet på en viss växt har endast tagits med i beskrivningen i den första posten rörande den växten i förteckningen över foderråvaror i del C.

13. Den obligatoriska märkningen av de analytiska beståndsdelarna i en viss foderråvara i förteckningen grundar sig på om en viss produkt innehåller höga halter av en viss beståndsdel eller om framställningsprocessen har ändrat produktens näringsmässiga egenskaper.

14. I artikel 15 g i förordning (EG) nr 767/2009, jämförd med punkt 6 i bilaga I till samma förordning, fastställs märkningskrav i fråga om vattenhalt. I artikel 16.1 b i den förordningen jämförd med dess bilaga V fastställs märkningskrav för andra analytiska beståndsdelar. Enligt punkt 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 767/2009 ska dessutom mängden aska som inte kan lösas i saltsyra anges om den överstiger 2,2 % i allmänhet eller, för vissa foderråvaror, om den överstiger den gräns som fastställs i det berörda avsnittet i bilaga V till den förordningen. Några av posterna i förteckningen över foderråvaror i del C avviker emellertid från dessa regler enligt följande:

a) De obligatoriska märkningsuppgifterna rörande de analytiska beståndsdelarna i förteckningen över foderråvaror i del C ska ersätta de obligatoriska märkningsuppgifterna i det berörda avsnittet i bilaga V till förordning (EG) nr 767/2009.

b) Om kolumnen för obligatoriska märkningsuppgifter i förteckningen över foderråvaror i del C har lämnats tom för de analytiska beståndsdelar som enligt det berörda avsnittet i bilaga V till förordning (EG) nr 767/2009 skulle behöva anges, behöver ingen av dessa beståndsdelar märkas. Om det för aska som inte kan lösas i saltsyra inte har fastställts någon mängd i del C i förteckningen över foderråvaror, ska mängden anges om den överstiger 2,2 %.

c) Om ett eller flera specifika värden har fastställts för vattenhalt i kolumnen ”Obligatorisk märkningsuppgift” i förteckningen över foderråvaror i del C, gäller dessa värden i stället för värdena i punkt 6 i bilaga I till förordning (EG) nr 767/2009. Om vattenhalten emellertid understiger 14 % behöver det inte anges. Om ingen specifik vattenhalt har fastställts i den kolumnen ska punkt 6 i bilaga I till förordning (EG) nr 767/2009 tillämpas.

15. En foderföretagare som hävdar att en foderråvara har fler egenskaper än de som anges i kolumnen ”Beskrivning” i förteckningen över foderråvaror i del C, eller hänvisar till en process som anges i del B som kan jämföras med ett krav (exempelvis skydd mot nedbrytning i våmmen), ska uppfylla kraven i artikel 13 i förordning (EG) nr 767/2009. Foderråvaror kan dessutom uppfylla särskilda näringsbehov enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EG) nr 767/2009.

DEL B

Ordlista för bearbetningsmetoder 

Bearbetningsmetod

Definition

Benämning/Tilläggsbeskrivning

1

Luftfraktionering

Avskiljning av partiklar med hjälp av en luftström.

Luftfraktionerad

2

Aspiration

Bearbetningsmetod för att avlägsna stoft, fina partiklar och spannmålsdamm under förflyttning av spannmål med hjälp av en luftström.

Aspirerad

3

Blanchering

Bearbetningsmetod bestående av värmebehandling av ett organiskt ämne genom kokning eller ångkokning för att denaturera naturliga enzymer, mjuka upp vävnad och avlägsna råa smakämnen, följd av nedsänkning i kallt vatten för att kokningen ska avstanna.

Blancherad

4

Blekning

Avlägsnande av naturligt förekommande färg genom kemiska eller fysiska processer eller genom användning av blekjord.

Blekt

5

Nedkylning

Sänkning av temperaturen under omgivande temperatur men över fryspunkten för att främja hållbarheten.

Kyld

6

Hackning

Reduktion av partikelstorleken med hjälp av en eller flera knivar.

Hackad

7

Rensning

Avlägsnande av föremål (föroreningar, t.ex. stenar) eller växtdelar, t.ex. lösa stråpartiklar, fröskal eller ogräs.

Rensad/sorterad

8

Koncentration (1)

Avlägsnande av vatten och/eller andra beståndsdelar.

Koncentrat

9

Kondensering

Ett ämnes övergång från gasformigt till flytande.

Kondenserad

10

Kokning

Tillförsel av värme för att förändra de fysiska och kemiska egenskaperna hos foderråvaror.

Kokt

11

Krossning

Mekanisk reduktion av partikelstorleken via en kross.

Krossad

12

Kristallisering

Rening genom bildande av fasta kristaller från en vätskelösning. Orenheter i vätskan binds vanligen inte i kristallens gitterstruktur.

Kristalliserad

13

Skalning (2)

Fullständigt eller partiellt borttagande av de yttersta skikten på sädeskorn, frön, frukter, nötter etc.

Skalad, delvis skalad

14

Borttagning av hinna/Spritning

Avlägsnande av de yttre skalen på bönor, sädeskorn och frön, vanligen på mekanisk väg.

Borttagen hinna eller spritad (3)

15

Depektinisering

Extraktion av pektiner från en foderråvara.

Depektiniserad

16

Uttorkning

Bearbetningsmetod där fukt extraheras.

Torkad

17

Avslemning

Bearbetningsmetod för att avlägsna slemlagret på ytan.

Avslemmad

18

Avsockring

Fullständigt eller partiellt avlägsnande på kemisk eller mekanisk väg av mono- eller disackarider från melass och andra ämnen som innehåller socker.

Avsockrad, delvis avsockrad

19

Avgiftning

Bearbetningsmetod för att förstöra giftiga föroreningar eller reducera deras koncentration.

Avgiftad

20

Destillering

Fraktionering av vätskor genom kokning och insamling av den kondenserade ångan i en separat behållare.

Destillerad

21

Torkning

Dehydrering på naturlig eller artificiell väg.

Torkad på naturlig eller artificiell väg, i tillämpliga fall

22

Ensilering

Lagring av foderråvaror, eventuellt med tillsättning av konserveringsmedel eller med hjälp av anaeroba förhållanden, eventuellt med ensileringstillsatser.

Ensilerad

23

Avdunstning

Reducering av vatteninnehållet.

Avdunstad

24

Expandering

Termisk process där kraftig förångning av produktens vatteninnehåll leder till att produkten öppnas upp.

Expanderad eller svälld

25

Oljeutvinning genom pressning

Avlägsnande av olja/fett genom pressning.

Expeller/presskaka och olja/fett

26

Extraktion

Avlägsnande av fett/olja med hjälp av antingen ett organiskt lösningsmedel eller en vattenlösning med socker eller andra vattenlösliga beståndsdelar.

Extraherat mjöl och fett/olja, melass/pressmassa och socker eller andra vattenlösliga beståndsdelar

27

Extrudering

Termisk process där snabb avdunstning av produktens vatteninnehåll leder till att produkten bryts ned, samtidigt som produkten formas genom att den passerar genom en viss öppning.

Extruderad

28

Fermentering

Bearbetningsmetod där mikroorganismer såsom bakterier, svamp eller jästsvampar antingen framställs eller används för att förändra materialets kemiska sammansättning/egenskaper.

Fermenterad

29

Filtrering

Avlägsnande av fasta partiklar genom att vätska passerar genom ett poröst medie- eller membranfilter.

Filtrerad

30

Omvandling till flingor

Valsning av en fuktig råvara som värmebehandlats för att framställa fint material.

Flingor

31

Mjölframställning

Reducering av partikelstorleken hos torra korn och underlättande av fraktionering (främst mjöl, kli och fodermjöl).

Mjöl, kli, fodermjöl (4) eller foder, i tillämpliga fall

32

Kylseparering

Nedkylning av oljor för att separera de mer mättade från de mer omättade beståndsdelarna i oljan. Mer mättade beståndsdelar i oljan stelnar vid nedkylning, medan de mer omättade är flytande och kan exempelvis dekanteras. Den kylseparerade produkten är den stelnade oljan.

Kylseparerad

33

Fragmentering

En process där foderråvaror krossas till fragment.

Fragmenterad

34

Stekning

Beredning av foderråvaror i olja eller fett.

Stekt

35

Gelning/gelatinering

Bearbetningsmetod för att bilda en gel, ett fast geléartat material med egenskaper som varierar från mjukt och svagt till hårt och segt, vanligtvis med hjälp av geleringsmedel.

Gelatinerad

36

Granulering

Behandling av foderråvaror för att erhålla en särskild partikelstorlek och konsistens.

Granulerad

37

Malning

Reduktion av fasta foderråvarors partikelstorlek genom en torr eller våt bearbetning.

Mald

38

Uppvärmning

Värmebehandlingar som utförs under särskilda förhållanden som tryck och fukt.

Uppvärmd/värmebehandlad

39

Hydrogenering

Katalytisk metod för att mätta dubbelbindningar av oljor/fetter/fettsyror och som utförs vid hög temperatur under vätgastryck, för att erhålla helt eller delvis mättade triglycerider/fettsyror, eller polyoler genom att reducera karbonylgrupper av kolhydrater till hydroxylgrupper.

Hydrogenerad, delvis hydrogenerad

40

Hydrolys

Reduktion av molekylstorlek genom lämplig behandling med vatten och antingen värme/tryck, enzymer eller syra/alkalier.

Hydrolyserad

41

Förvätskning

Övergång från en fast eller gasformig fas till en vätska.

Förvätskad

42

Urlakning

Reduktion av foderråvarors storlek på mekanisk väg, ofta med tillsats av vatten eller andra vätskor.

Macererad

43

Mältning

Få spannmål att börja gro för att aktivera naturligt förekommande enzymer som kan bryta ner stärkelse till jäsbara kolhydrater och proteiner till aminosyror och peptider.

Mältad

44

Smältning

Övergång från en fast till en flytande fas genom tillförsel av värme.

Smält

45

Mikronisering

En process där den genomsnittliga partikeldiametern hos ett fast material minskas till mikrometerskalan.

Mikroniserad

46

Förkokning

En process med blötläggning i vatten och värmebehandling så att stärkelsen gelatineras fullständigt, och därefter torkning.

Förkokt

47

Pastörisering

Upphettning till en viss temperatur under en fastställd tid för att eliminera skadliga mikroorganismer, följt av snabb nedkylning.

Pastöriserad

48

Skalning

Avlägsnande av skalet från frukter och grönsaker.

Skalad

49

Pelletering

Sammanpressning genom ett munstycke.

Pellets, pelleterad

50

Slipning av ris

Avlägsnande av i stort sett allt eller delar av kli och embryo från skalat ris.

Helt slipat ris/slipat ris

51

Förklistring

Förändring av stärkelsen för att väsentligt öka dess förmåga att svälla i kallt vatten.

Förklistrad (5)

52

Pressning (6)

Fysiskt avlägsnande av vätskor såsom fett, olja, vatten eller saft från fasta material.

Expeller/presskaka (oljehaltiga material)

Pressmassa, pressrester (frukter osv.)

Pressad betmassa (sockerbeta)

53

Raffinering

Fullständigt eller partiellt avlägsnande av orenheter eller oönskade beståndsdelar på kemisk eller fysisk väg.

Raffinerad, delvis raffinerad

54

Rostning

Upphettning av foderråvaror i torrt tillstånd för att förbättra dess smältbarhet, öka färgen och/eller reducera naturligt förekommande näringshämmande faktorer.

Rostad

55

Valsning

Reduktion av partikelstorleken genom att materialet, t.ex. spannmål, passerar mellan valspar.

Valsad

56

Skydd mot nedbrytning i våmmen

Bearbetningsmetod som genom antingen en fysisk behandling med hjälp av värme, tryck, ånga och kombinationer av sådana behandlingar och/eller genom aldehyder, lignosulfonater, natriumhydroxid eller organiska syror (exempelvis propionsyra eller garvsyra) syftar till att skydda näringsämnena mot nedbrytning i våmmen.

Foderråvaror i våmmen som skyddas av aldehyder kan innehålla upp till 0,12 % fria aldehyder

Våmmen skyddad tack vare [fyll i där så är tillämpligt]

57

Siktning/sållning

Avskiljning av partiklar av olika storlek genom att låta foderråvarorna passera genom ett eller flera såll samtidigt som det skakas eller hälls över sållets yta.

Siktad, sållad

58

Skumning

Separering av det flytande översta lagret av en vätska på mekanisk väg, t.ex. mjölkfett.

Skummad

59

Skivning

Foderråvarorna skärs i platta bitar.

Skivad

60

Blötläggning/stöpning

Fuktning och uppmjukning av foderråvaror, vanligtvis frön, för att minska beredningstiden, underlätta avlägsnandet av fröskal och främja vattenupptaget för att aktivera groningsprocessen eller reducera koncentrationen av naturligt förekommande näringshämmande faktorer.

Blötlagd/stöpt

61

Sprejtorkning

Minskning av vattenhalten i en vätska genom att finfördela foderråvaran till en aerosol för att öka dess yta i förhållande till vikten och därefter utsätta den för en varmluftström.

Sprejtorkad

62

Ångkokning

En process där ånga under tryck används för uppvärmning och kokning för att förbättra smältbarheten.

Ångkokt

63

Rostning

Upphettning med hjälp av torr värme, vanligtvis tillämpad på oljefrön, t.ex. för att minska eller avlägsna naturligt förekommande näringshämmande faktorer.

Rostad

64

Ultrafiltrering

Filtrering av vätskor genom ett fint membran som är genomsläppligt endast för små molekyler.

Ultrafiltrerad

65

Groddborttagning

En process för fullständigt eller delvis avlägsnande av grodden i krossade spannmål.

Utan grodd

66

Infraröd mikronisering

En termisk process där infraröd uppvärmning används för att bereda och rosta spannmål, rötter, frön eller rotknölar, eller deras ”samprodukter”, och sedan vanligtvis omvandlas till flingor.

Infraröd mikronisering

67

Spaltning av olja/fetter och hydrogenerade oljor/fetter

Kemisk process med hydrolys av fetter/oljor. Fetters/oljors reaktion med vatten vid hög temperatur och under högt tryck resulterar i obearbetade fettsyror i den vattenavvisande fasen och sötvatten (rå glycerol) i den hydrofila fasen.

Spaltad

68

Ultraljudsbehandling

Frigörande av lösliga föreningar genom mekanisk bearbetning med kraftultraljud och värme i vatten.

Ultraljudsbehandlad

69

Mekaniskt borttagande av livsmedelsförpackningar

Mekaniskt borttagande av förpackningsmaterial

Mekaniskt uppackad

(1)   På tyska får ”Konzentrieren” när så är lämpligt ersättas med ”Eindicken”. I sådana fall bör tilläggsbeskrivningen ”eingedickt” användas.

(2)   ”Skalning” får när så är lämpligt ersättas med ”borttagning av hinna” eller ”spritning”. I sådant fall bör tilläggsbeskrivningen ”borttagen hinna” eller ”spritad” användas.

(3)   När det gäller ris kallas processen ”skalning” och tilläggsbeskrivningen ”skalad”.

(4)   På franska får benämningen ”issues” användas.

(5)   På tyska får tilläggsbeskrivningen ”aufgeschlossen” och benämningen ”Quellwasser” (beträffande stärkelse) användas. På danska får tilläggsbeskrivningen ”Kvældning” och benämningen ”Kvældet” (beträffande stärkelse) användas.

(6)   På franska får ”Pressage” när så är lämpligt ersättas med ”Extraction mécanique”.

DEL C

Förteckning över foderråvaror

1.    Spannmål och produkter däravNummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

1.1.1

Korn

Kärnor av Hordeum vulgare L. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

1.1.2

Svällt korn

Produkt som framställs av malet korn eller kornkross genom behandling under fuktiga, varma förhållanden och under tryck.

Stärkelse

1.1.3

Rostat korn

Produkt av kornrostningsprocess, delvis rostad och med svag färg.

Stärkelse, om > 10 %

Råprotein, om > 15 %

1.1.4

Kornflingor

Produkt som erhålls genom ångning eller mikronisering med infrarött ljus och valsning av skalat korn. Den kan innehålla en liten mängd skaldelar. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Stärkelse

1.1.5

Kornfiber

Produkt som härrör från framställningen av kornstärkelse. Den består av frövitepartiklar och huvudsakligen av fiber.

Växttråd

Råprotein, om > 10 %

1.1.6

Kornskal

Produkt som härrör från framställningen av etanolstärkelse efter torrmalning, sållning och skalning av kornkärnorna.

Växttråd

Råprotein, om > 10 %

1.1.7

Kornklimjöl

Produkt som erhålls vid bearbetningen av sållat, skalat korn till pärlgryn, semolina eller mjöl. Den består huvudsakligen av frövita tillsammans med fina fragment av det yttre skalet och en del sållrester av kärnan.

Växttråd

Stärkelse

1.1.8

Kornprotein

Produkt av korn som erhålls sedan stärkelse och kli separerats från varandra. Den består huvudsakligen av protein.

Råprotein

1.1.9

Kornproteinfoder

Produkt av korn som erhålls efter stärkelseseparationen. Den består huvudsakligen av protein och frövita.

Vattenhalt, om < 45 % eller > 60 %

Om vattenhalt < 45 %

— Råprotein

— Stärkelse

1.1.10

Vattenlösliga restprodukter av korn

Produkt av korn som erhålls efter våt stärkelse- och proteinextraktion.

Råprotein

1.1.11

Kornkli

Produkt av mjölframställning, framställd av sållade kärnor av skalat korn. Den består huvudsakligen av fragment av det yttre skalet och av kärnpartiklar från vilka större delen av frövitan avlägsnats.

Växttråd

1.1.12

Flytande kornstärkelse

Sekundär stärkelsefraktion som erhålls vid utvinning av stärkelse från korn.

Om vattenhalt < 50 %

— Stärkelse

1.1.13

Sållrester av mältat korn

Produkt från mekanisk sållning (storleksfraktionering) bestående av små kornkärnor och fraktioner av kornkärnor som separerats före maltningsprocessen.

Växttråd

Råaska, om > 2,2 %

1.1.14

Mältat korn och maltdamm

Produkt bestående av fraktioner av kornkärnor och malt som separerats under malttillverkningen.

Växttråd

1.1.15

Skal från mältat korn

Produkt som härrör från putsning av mältat korn, bestående av skalfraktioner och damm.

Växttråd

1.1.16

Våta fasta partiklar av korn från destillering

Produkt som härrör från etanolframställning på bas av korn. Den innehåller fasta foderfraktioner från destillering.

Vattenhalt, om < 65 % eller > 88 %

Om vattenhalt < 65 %

— Råprotein

1.1.17

Våta vattenlösliga restprodukter av korn från destillering

Produkt som härrör från etanolframställning från korn. Den innehåller vattenlösliga foderfraktioner från destillering.

Vattenhalt, om < 45 % eller > 70 %

Om vattenhalt < 45 %

— Råprotein

1.1.18

Malt (1)

Produkt från groddad spannmål som torkats, malts och/eller extraherats.

 

1.1.19

Malttrådar (1)

Produkt som härrör från groddad mältad spannmål och maltputsning bestående av rottrådar, spannmålsdamm, skal och små krossade kärnor av mältad spannmål. Den kan vara mald.

 

1.2.1

Majs (2)

Kärnor av Zea mays L. ssp. mays. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

1.2.2

Majsflingor (2)

Produkt som erhålls genom ångning eller mikronisering med infrarött ljus och valsning av skalad majs. Den kan innehålla en liten mängd skaldelar.

Stärkelse

1.2.3

Majsklimjöl (2)

Produkt som härrör från framställningen av mjöl eller semolina av majs. Den består huvudsakligen av fragment av det yttre skalet och kärnpartiklar från vilka mindre av frövitan tagits bort än i majskli. Den kan innehålla fragment av majsgroddar.

Växttråd

Stärkelse

Råfett, om > 5 %

1.2.4

Majskli (2)

Produkt som härrör från framställningen av mjöl eller semolina av majs. Den består huvudsakligen av yttre skal och en del fragment av majsgroddar med en viss mängd frövita.

Växttråd

1.2.5

Majskolvar (2)

Den innersta delen av majskolven. Även små kvantiteter majs och blad som inte avlägsnats vid den mekaniska skörden kan ingå.

Växttråd

Stärkelse

1.2.6

Sållrester av majs (2)

Fraktioner av majskärnor som separerats genom sållningsprocessen vid produktinmatningen.

 

1.2.7

Majsfiber (2)

Produkt som härrör från framställningen av majsstärkelse. Den består huvudsakligen av fiber.

Vattenhalt, om < 50 % eller > 70 %

Om vattenhalt < 50 %

— Växttråd

1.2.8

Majsgluten (2)

Produkt som härrör från framställningen av majsstärkelse. Den består huvudsakligen av gluten som erhålls vid stärkelseseparationen.

Vattenhalt, om < 70 % eller > 90 %

Om vattenhalt < 70 %

— Råprotein

1.2.9

Majsglutenfoder (2)

Produkt som erhålls vid framställningen av majsstärkelse. Den består av kli och vattenlösliga restprodukter av majs. I produkten kan även ingå majskross och rester från oljeutvinning ur majsgroddar. Andra produkter som härrör från stärkelse och från raffinering eller fermentering av stärkelseprodukter kan tillsättas.

Vattenhalt, om < 40 % eller > 65 %

Om vattenhalt < 40 %

— Råprotein

— Växttråd

— Stärkelse

1.2.10

Majsgroddar (2)

Produkt som härrör från framställningen av semolina, mjöl eller stärkelse av majs. Den består huvudsakligen av majsgroddar, yttre skal och delar av frövitan.

Vattenhalt, om < 40 % eller > 60 %

Om vattenhalt < 40 %

— Råprotein

— Råfett

1.2.11

Majsgroddsexpeller (2)

Produkt som härrör från oljeutvinning, erhållen genom pressning av bearbetade majsgroddar på vilka delar av frövita och fröskal kan sitta kvar.

Råprotein

Råfett

1.2.12

Majsgroddsmjöl (2)

Produkt som härrör från oljeutvinning, erhållen genom extraktion av bearbetade majsgroddar.

Råprotein

1.2.13

Majsgroddsolja (2)

Olja som erhålls från majsgroddar.

Vattenhalt, om > 1 %

1.2.14

Svälld majs (2)

Produkt som erhålls från mald majs eller majskross genom behandling under fuktiga, varma förhållanden och under tryck.

Stärkelse

1.2.15

Blötläggningsvätska för majs (2)

Koncentrerad flytande fraktion som härrör från blötläggning av majs.

Vattenhalt, om < 45 % eller > 65 %

Om vattenhalt < 45 %

— Råprotein

1.2.16

Sockermajsensilage (2)

Biprodukt från sockermajsförädlingsindustrin som består av majskolvens innersta del, skalet och kärnornas fäste. Produkten är hackad och avrunnen eller pressad. Framställd genom hackning av sockermajskolvar, skal och täckblad; även sockermajskärnor ingår.

Växttråd

1.2.17

Krossad majs utan grodd (2)

Produkt som erhålls genom borttagning av grodden i krossad majs. Den består huvudsakligen av yttre skal och en del fragment av majsgroddar med en viss mängd frövita.

Växttråd

Stärkelse

1.2.18

Majsgryn (2)

Hårda bitar av mald majs som innehåller lite mängd eller inget kli eller groddar.

Växttråd

Stärkelse

1.3.1

Hirs

Kärnor av Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Havre

Kärnor av Avena sativa L. och andra odlade arter av havre.

 

1.4.2

Skalad havre

Skalade havrekärnor. Produkten kan vara ångbehandlad.

 

1.4.3

Havregryn

Produkt som erhålls genom ångning eller mikronisering med infrarött ljus och valsning av skalat havre. Den kan innehålla en liten mängd havreskal.

Stärkelse

1.4.4

Havreklifoder

Produkt som erhålls vid bearbetning av sållad, skalad havre för att framställa havregryn och mjöl. Den består huvudsakligen av havrekli och en del frövita.

Växttråd

Stärkelse

1.4.5

Havrekli

Produkt som härrör från mjölframställning, framställd av sållade, skalade kärnor. Den består huvudsakligen av fragment av det yttre skalet och kärnpartiklar från vilka större delen av frövitan avlägsnats.

Växttråd

1.4.6

Havreskal

Produkt som erhålls vid skalning av havrekärnor.

Växttråd

1.4.7

Svälld havre

Produkt som framställs av mald havre eller havrekross genom behandling under fuktiga, varma förhållanden och under tryck.

Stärkelse

1.4.8

Rensad havre

Rensad havre från vilken skalet avlägsnats.

Växttråd

Stärkelse

1.4.9

Havremjöl

Produkt som erhålls genom malning av havrekorn.

Växttråd

Stärkelse

1.4.10

Foderhavremjöl

Havreprodukt med högt stärkelseinnehåll, efter skalning.

Växttråd

1.4.11

Foderhavre

Produkt som erhålls vid bearbetning av sållad, skalad havre för att framställa havregryn och mjöl. Den består huvudsakligen av havrekli och en del frövita.

Växttråd

1.5.1

Extraherat quinoafrö

Rensade hela frön av quinoaplantan (Chenopodium quinoa Willd.) från vilka saponiner i frönas yttre lager har avlägsnats.

 

1.6.1

Brutet ris

Del av riskärnan från Oryza Sativa L. som är kortare än tre fjärdedelar av en hel kärna. Riset kan vara förkokt.

Stärkelse

1.6.2

Malet ris

Råris från vilket det mesta av kli och embryo har avlägsnats under malningen. Riset kan vara förkokt.

Stärkelse

1.6.3

Förklistrat ris

Produkt som erhålls från malet eller brutet ris genom förklistring.

Stärkelse

1.6.4

Extruderat ris

Produkt som erhålls genom extrudering av rismjöl.

Stärkelse

1.6.5

Risflingor

Produkt som erhålls genom att förklistrade riskärnor eller krossade kärnor omvandlas till flingor.

Stärkelse

1.6.6

Råris

Paddyris (Oryza Sativa L.) från vilket endast ytterskalet har avlägsnats. Produkten kan vara förkokt. Processen med skalning och hantering kan resultera i viss förlust av kli.

Stärkelse

Växttråd

1.6.7

Malet foderris

Produkt som erhålls genom malning av foderris, bestående antingen av gröna, kritaktiga eller omogna risgryn som avskilts genom siktning vid slipningen av skalat ris eller av normala, skalade risgryn som är gula eller fläckiga.

Stärkelse

1.6.8

Rismjöl

Produkt som erhålls genom malning av slipat ris. Riset kan vara förkokt.

Stärkelse

1.6.9

Rårismjöl

Produkt som erhålls genom malning av råris. Riset kan vara förkokt.

Stärkelse

Växttråd

1.6.10

Riskli

Produkt som härrör från malning av ris och huvudsakligen består av de yttre lagren av kärnan (fruktväggen, fröskal, kärna, aleuron) med delar av grodden. Riset kan vara förkokt eller extruderat.

Växttråd

1.6.11

Riskli innehållande kalciumkarbonat

Produkt som härrör från malning av ris och huvudsakligen består av de yttre lagren av kärnan (fruktväggen, fröskal, kärna, aleuron) med delar av grodden. Kan innehålla upp till 23 % kalciumkarbonat som används som processhjälpmedel. Riset kan vara förkokt.

Växttråd

Kalciumkarbonat

1.6.12

Avfettat riskli

Riskli som härrör från oljeutvinning. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Växttråd

1.6.13

Riskliolja

Olja extraherad från stabiliserat riskli.

 

1.6.14

Risklimjöl

Produkt som härrör från rismjöls- och risstärkelseframställning, erhållen genom torr- eller våtmalning och siktning. Den består huvudsakligen av stärkelse, protein, fett och fiber. Riset kan vara förkokt. Kan innehålla upp till 0,25 % natrium och upp till 0,25 % sulfat.

Stärkelse, om > 20 %

Råprotein, om > 10 %

Råfett, om > 5 %

Växttråd

1.6.15

Risklimjöl innehållande kalciumkarbonat

Produkt som härrör från rismalning, huvudsakligen bestående av partiklar av aleuronskiktet och frövitan. Kan innehålla upp till 23 % kalciumkarbonat som används som processhjälpmedel. Riset kan vara förkokt.

Stärkelse

Råprotein

Råfett

Växttråd

Kalciumkarbonat

1.6.16

Ris

Kärnor av Oryza Sativa L. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

1.6.17

Risgroddar

Produkt som härrör från rismalning, huvudsakligen bestående av embryot.

Råfett

Råprotein

1.6.18

Risgroddsexpeller

Produkt som återstår efter att risgrodden krossats för att extrahera oljan.

Råprotein

Råfett

Växttråd

1.6.20

Risprotein

Produkt som härrör från risstärkelseframställning, erhållen genom våtmalningssiktning, separation, koncentration och torkning.

Råprotein

1.6.21

Flytande polerat ris

Koncentrerad flytande produkt som härrör från våtmalning och siktning av ris.

Stärkelse

1.6.22

Svällt ris

Produkt som erhålls genom att riskärnor eller krossade kärnor sväller.

Stärkelse

1.6.23

Fermenterat ris

Produkt som erhålls genom fermentering av ris.

Stärkelse

1.6.24

Deformerat malt ris/malet ris innehållande kalk

Produkt som erhålls under malning av ris, huvudsakligen bestående av deformerade kärnor och/eller kritaktiga kärnor och/eller skadade kärnor och/eller naturligt färgade kärnor (gröna, röda eller gula) och/eller normala, skalade risgryn, hela eller krossade. Produkten kan vara förkokt.

Stärkelse

1.6.25

Omoget malet ris

Produkt som erhålls under malning av ris och huvudsakligen består av omogna och/eller kritaktiga kärnor.

Stärkelse

1.7.1

Råg

Kärnor av Secale cereale L.

 

1.7.2

Rågklifoder

Produkt som härrör från mjölframställning, erhållen från sållad råg. Den består huvudsakligen av frövitepartiklar med fina fragment av det yttre skalet och en del diverse kärnrester.

Stärkelse

Växttråd

1.7.3

Foderråg

Produkt som härrör från mjölframställning, erhållen från sållad råg. Den består huvudsakligen av fragment av det yttre skalet och kärnpartiklar från vilka mindre av frövitan tagits bort än i rågkli.

Stärkelse

Växttråd

1.7.4

Rågkli

Produkt som härrör från mjölframställning, erhållen från sållad råg. Den består huvudsakligen av fragment av de yttre skalen och kärnpartiklar från vilka större delen av frövitan avlägsnats.

Stärkelse

Växttråd

1.8.1

Sorghum [milo]

Kärnor/frön av Sorghum bicolor L. Moench.

 

1.8.2

Vit sorghum

Kärnor av särskilda sorter av sorghum med vitt fröskal.

 

1.8.3

Sorghumfoder

Torkad produkt som erhålls under separering av sorghumstärkelse. Den består huvudsakligen av kli. I produkten kan även ingå torkade rester av urlakningsvatten och groddar kan tillsättas.

Råprotein

1.9.1

Speltvete

Kärnor av speltvete, Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

Speltvetekli

Produkt som härrör från framställningen av speltmjöl. Den består huvudsakligen av yttre skaldelar och en del speltgroddsfragment samt en viss mängd frövita.

Växttråd

1.9.3

Speltveteskal

Produkt som erhålls vid skalning av speltkärnor.

Växttråd

1.9.4

Speltveteklimjöl

Produkt som erhålls vid bearbetningen av sållad, skalad spelt till speltmjöl. Den består huvudsakligen av frövita tillsammans med fina fragment av det yttre skalet och en del sållrester av kärnan.

Växttråd

Stärkelse

1.10.1

Triticale

Kärnor av hybriden Triticum × Secale cereale L.

 

1.11.1

Vete

Kärnor av Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. och andra odlade arter av vete. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

1.11.2

Veterottrådar

Produkt från groddat mältat vete och maltputsning bestående av rottrådar, spannmålsdamm, skal och små krossade kärnor av mältat vete.

 

1.11.3

Förklistrat vete

Produkt som framställs av malet vete eller vetekross genom behandling under fuktiga, varma förhållanden och under tryck.

Stärkelse

1.11.4

Veteklifoder

Produkt som erhålls vid mjölframställning, erhållen från sållade vetekärnor eller skalat speltvete. Den består huvudsakligen av frövita tillsammans med fina fragment av det yttre skalet och en del sållrester av kärnan.

Växttråd

Stärkelse

1.11.5

Veteflingor

Produkt som erhålls genom ångning eller mikronisering med infrarött ljus och valsning av skalat vete. Den kan innehålla en liten mängd veteskaldelar. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Växttråd

Stärkelse

1.11.6

Fodervete

Produkt som erhålls vid framställning av mjöl eller malt av sållade vetekärnor eller skalat speltvete. Den består huvudsakligen av fragment av det yttre skalet och av kärnpartiklar från vilka mindre av frövitan tagits bort än i vetekli.

Växttråd

1.11.7

Vetekli (3)

Produkt som erhålls vid framställning av mjöl eller malt av sållade vetekärnor eller skalat speltvete. Den består huvudsakligen av fragment av det yttre skalet och av kärnpartiklar från vilka större delen av frövitan avlägsnats.

Växttråd

1.11.8

Mältade fermenterade vetepartiklar

Produkt som erhålls genom en bearbetningsmetod som kombinerar mältning och fermentering av vete och vetekli. Efter mältning och fermentering torkas produkten och mals.

Stärkelse

Växttråd

1.11.10

Vetefiber

Fiberprodukt som extraheras vid bearbetning av vete. Den består huvudsakligen av fiber.

Vattenhalt, om < 60 % eller > 80 %

Om vattenhalt < 60 %

— Växttråd

1.11.11

Vetegroddar

Produkt som härrör från mjölframställning, huvudsakligen bestående av vetegroddar, valsade eller i annan form, på vilka fragment av frövita och ytterskal kan sitta kvar.

Råprotein

Råfett

1.11.12

Fermenterade vetegroddar

Produkt som härrör från fermentering av vetegroddar.

Råprotein

Råfett

1.11.13

Vetegroddsexpeller

Produkt som härrör från oljeutvinning, erhållen genom pressning av vetegroddar (Triticum aestivum L. och Triticum durum Desf. samt andra odlade arter av vete och skalad spelt (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank och Triticum monococcum L.)), på vilka delar av frövita och fröskal kan sitta kvar.

Råprotein

1.11.15

Veteprotein

Veteprotein extraherat vid stärkelse- eller etanolframställning; produkten kan delvis ha hydrolyserats.

Råprotein

1.11.16

Veteglutenfoder

Produkt som härrör från framställningen av vetestärkelse och vetegluten. Den består av kli från vilket grodden delvis kan ha avlägsnats. Vattenlösliga restprodukter av vete, vetekross samt andra produkter som är härledda ur stärkelse och ur raffinering eller fermentering av stärkelseprodukter kan tillsättas.

Vattenhalt, om < 45 % eller > 60 %

Om vattenhalt < 45 %

— Råprotein

— Stärkelse

1.11.18

Veteglutenmjöl

Veteprotein som utmärks av en hög viskoelasticitet i hydratiserad form, med minst 80 % protein (N × 6,25) och högst 2 % aska i torrsubstansen.

Råprotein

1.11.19

Flytande vetestärkelse

Produkt som erhålls vid framställningen av stärkelse/glukos och gluten från vete.

Vattenhalt, om < 65 % eller > 85 %

Om vattenhalt < 65 %

— Stärkelse

1.11.20

Delvis avsockrad vetestärkelse innehållande protein

Produkt som erhålls vid framställningen av vetestärkelse, huvudsakligen innehållande delvis sötad stärkelse, de lösliga proteinerna och andra lösliga delar av frövitan.

Råprotein

Stärkelse

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

1.11.21

Vattenlösliga restprodukter av vete

Produkt av vete som erhålls efter våt protein- och stärkelseextraktion. Produkten kan vara hydrolyserad.

Vattenhalt, om < 55 % eller > 85 %

Om vattenhalt < 55 %

— Råprotein

1.11.22

Vetejästkoncentrat

Blöt biprodukt som frigörs efter fermenteringen av vetestärkelse för alkoholframställning.

Vattenhalt, om < 60 % eller > 80 %

Om vattenhalt < 60 %

— Råprotein

1.11.23

Sållrester av mältat vete

Produkt från mekanisk sållning (storleksfraktionering) bestående av små vetekärnor och fraktioner av vetekärnor som separerats före maltningsprocessen.

Växttråd

1.11.24

Mältat vete och maltdamm

Produkt bestående av fraktioner av vetekärnor och malt som separerats under malttillverkningen.

Växttråd

1.11.25

Skal av mältat vete

Produkt av putsning av mältat vete, bestående av skalfraktioner och damm.

Växttråd

1.12.2

Spannmålsmjöl (1)

Mjöl av spannmål.

Stärkelse

Växttråd

1.12.3

Proteinkoncentrat från spannmål (1)

Koncentrerad och torkad produkt som framställs av spannmål efter stärkelseseparation genom jästfermentering.

Råprotein

1.12.4

Sållrester av spannmål (1)

Produkt från mekanisk sållning (storleksfraktionering) bestående av små korn och fraktioner av kornkärnor, som kan vara groddade, och som separerats före ytterligare bearbetning av kornet. Produkten innehåller mer växttråd (t.ex. skal) än ofraktionerat spannmål.

Växttråd

1.12.5

Groddad spannmål (1)

Produkt som härrör från framställning av mjöl och stärkelse, huvudsakligen bestående av groddad spannmål, valsade eller i annan form, på vilka fragment av frövita och yttre skal kan sitta kvar.

Råprotein

Råfett

1.12.6

Sirap av blötläggningsvätska från spannmål (1)

Produkt av spannmål som erhålls genom avdunstning av koncentratet av blötläggningsvätskan från fermenteringen och destilleringen av spannmål som använts i framställningen av sädessprit.

Vattenhalt, om < 45 % eller > 70 %

Om vattenhalt < 45 %

— Råprotein

1.12.7

Blöt drank (1)

Blöt produkt som består av en fast fraktion genom centrifugering och/eller filtrering av blötläggningsvätska från fermenterad och destillerad spannmål som använts i framställningen av sädessprit.

Vattenhalt, om < 65 % eller > 88 %

Om vattenhalt < 65 %

— Råprotein

1.12.8

Koncentrerade vattenlösliga restprodukter från destillering (1)

Blöt produkt som härrör från framställningen av alkohol genom fermentering och destillering av en mäsk av vete och sockersirap sedan kli och gluten först separerats. Den kan innehålla döda celler och/eller delar från de mikroorganismer som används vid fermenteringen.

Vattenhalt, om < 65 % eller > 88 %

Om vattenhalt < 65 %

— Råprotein, om > 10 %

1.12.9

Drank och vattenlösliga restprodukter från destillering (1)

Produkt som erhålls vid produktionen av alkohol genom fermentering och destillering av mäsk av spannmål och/eller andra stärkelserika och sockerhaltiga produkter. De kan innehålla döda celler och/eller delar från de mikroorganismer som används vid fermenteringen. Kan innehålla 2 % sulfat. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Vattenhalt, om < 60 % eller > 80 %

Om vattenhalt < 60 %

— Råprotein

1.12.10

Torkad drank

Produkt från alkoholdestillering, erhållen genom torkning av fasta rester av jäst spannmål. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

1.12.11

Torkad drank med tillsats av mäsk (1) [drank och vattenlösliga rester från destillerier] (1)

Produkt från alkoholdestillering, erhållen genom torkning av fasta rester av fermenterad spannmål med tillsats av restprodukten pot ale-sirap eller av den indunstade blötläggningsvätskan. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

1.12.12

Drav (1)

Produkt av bryggning bestående av rester från mältad och omältad spannmål och andra stärkelserika produkter, som kan innehålla humlematerial. Brukar saluföras i blött tillstånd men kan även saluföras i torkad form. Kan innehålla upp till 0,3 % dimetylpolysiloxan, upp till 1,5 % enzymer och upp till 1,8 % bentonit.

Vattenhalt, om < 65 % eller > 88 %

Om vattenhalt < 65 %

— Råprotein

1.12.13

Whiskydrank (1)

Fast produkt som härrör från spannmålswhiskyframställning. Den består av resterna från varmvattenextraktion av mältad spannmål. Brukar saluföras i blött tillstånd sedan extraktet har avlägsnats genom gravitation.

Vattenhalt, om < 65 % eller > 88 %

Om vattenhalt < 65 %

— Råprotein

1.12.14

Filtrerade mäskprodukter

Fast produkt som erhålls vid framställningen av öl, maltextrakt och whisky. Den består av resterna av hetvattenextraktion av malen malt och eventuellt andra socker- eller stärkelserika tillsatser. Brukar saluföras i blött tillstånd sedan extraktet har avlägsnats genom pressning.

Vattenhalt, om < 65 % eller > 88 %

Om vattenhalt < 65 %

— Råprotein

1.12.15

Pot ale

Den restprodukt som återstår i destilleringspannan efter den första destilleringen i ett maltdestilleri.

Råprotein, om > 10 %

1.12.16

Pot ale-sirap

Produkt som härrör från den första destilleringen i ett maltdestilleri, framställd genom avdunstning av den pot ale som återstår i destilleringspannan.

Vattenhalt, om < 45 % eller > 70 %

Om vattenhalt < 45 %

Råprotein

(1)   Benämningen får kompletteras med sädesslagets artnamn.

(2)   Märk: ”majs” kan antingen benämnas ”maize” eller ”corn” på engelska.

(3)   Om denna produkt har malts finare får adjektivet ”fin” läggas till benämningen eller också får benämningen ersättas med en motsvarande benämning.

2.    Oljehaltiga frön eller frukter samt produkter och biprodukter däravNummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

2.1.1

Babassuexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av Babassupalmnötter av typen Orbignya.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.2.1

Camelinafrö

Frön av Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Camelinaexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av camelinafrön.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.2.3

Camelinamjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av camelinafröexpeller.

Råprotein

2.3.1

Kakaobönskal

Skal av torkade och rostade bönor av Theobroma cacao L.

Växttråd

2.3.2

Kakaoskal

Produkt som erhålls genom bearbetning av bönor av Theobroma cacao L.

Växttråd

Råprotein

2.3.3

Mjöl av delvis skalade kakaobönor

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion av torkade och rostade bönor av Theobroma cacao L. från vilka delar av skalen har avlägsnats.

Råprotein

Växttråd

2.4.1

Kokos-/kopraexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av den torkade kärnan (endosperm) och det yttre höljet (tegument) från kokospalmens frön Cocos nucifera L.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.4.2

Hydrolyserad kokos/kopra expeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning och enzymhydrolys av den torkade kärnan (endosperm) och det yttre höljet (tegument) från frön av kokospalmen Cocos nucifera L.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.4.3

Kokos-/kopramjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion av den torkade kärnan (endosperm) och det yttre höljet (tegument) från frön av kokospalmen Cocos nucifera L.

Råprotein

2.5.1

Bomullsfrön

Bomullsfrön av Gossypium spp. från vilka fibrerna har avlägsnats. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

2.5.2

Mjöl av delvis skalat bomullsfrö

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion av bomullsfrön från vilka fibrer och delar av fröskalet har avlägsnats. (Växttråd: högst 22,5 % av torrsubstansen.) Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Växttråd

2.5.3

Bomullsfröexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av bomullsfrön från vilka fibrer avlägsnats.

Råprotein

Växttråd

Råfett

2.6.1

Expeller av delvis skalade jordnötter

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av delvis skalade jordnötter av Arachis hypogaea L. och andra arter av Arachis.

(Växttråd: högst 16 % av torrsubstansen.)

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.6.2

Mjöl av delvis skalade jordnötter

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion av delvis skalade jordnötter.(Växttråd: högst 16 % av torrsubstansen.)

Råprotein

Växttråd

2.6.3

Expeller av skalade jordnötter

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av skalade jordnötter.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.6.4

Mjöl av skalade jordnötter

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion av expeller av skalade jordnötter.

Råprotein

Växttråd

2.7.1

Kapockexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av frön av kapock (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

Råprotein

Växttråd

2.8.1

Linfrö

Linfrön av Linum usitatissimum L. (botanisk renhet: minst 93 %) i form av hela, tillplattade eller malda linfrön. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

2.8.2

Linfröexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av linfrön.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.8.3

Linfrömjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av linfröexpeller. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

2.8.4

Foderlinfröexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av linfrön. Endast när produkten framställs vid en integrerad krossnings- och raffineringsanläggning kan den innehålla upp till

— 1 % av den totala mängden använd blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber),

— 1,3 % rålecitiner och

— 2 % soap stocks.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.8.5

Foderlinfrömjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av linfröexpeller. Endast när produkten framställs vid en integrerad krossnings- och raffineringsanläggning kan den innehålla upp till

— 1 % av den totala mängden använd blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber),

— 1,3 % rålecitiner och

— 2 % soap stocks.

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

2.9.1

Senapskli

Produkt som härrör från framställningen av senap (Brassica juncea L.). Den består av fragment av det yttre skalet och kärnpartiklar.

Växttråd

2.9.2

Senapsfrömjöl

Produkt som erhålls genom extraktion av flyktig senapsolja från senapsfrön.

Råprotein

2.10.1

Nigerfrö

Frön av nigerplantan, Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

 

2.10.2

Nigerfröexpeller

Produkt av oljeutvinning som erhålls genom pressning av frön från nigerplantan. (Aska olöslig i HCl: högst 3,4 %.)

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.11.1

Olivpressmassa

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion av pressade oliver av Olea europaea L., från vilken så mycket kärnbeståndsdelar som möjligt avskiljts.

Råprotein

Växttråd

Råfett

2.11.2

Avfettat foderolivmjöl

Produkt av olivoljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av olivpressmassaexpeller från vilken så mycket kärnbeståndsdelar som möjligt har avskilts. Endast när produkten framställs vid en integrerad krossnings- och raffineringsanläggning kan den innehålla upp till

— 1 % av den totala mängden använd blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber),

— 1,3 % rålecitiner,

— 2 % soap stocks.

Råprotein

Växttråd

2.11.3

Avfettat olivmjöl

Produkt av olivoljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av olivpressmassaexpeller från vilken så mycket kärnbeståndsdelar som möjligt har avskilts.

Råprotein

Växttråd

2.12.1

Palmkärnexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av palmkärnor av Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), från vilka så mycket som möjligt av det hårda skalet avlägsnats.

Råprotein

Växttråd

Råfett

2.12.2

Palmkärnsmjöl

Produkt av oljeutvinning genom extraktion av palmkärnor, från vilka så mycket som möjligt av det hårda skalet avlägsnats.

Råprotein

Växttråd

2.13.1

Pumpa- och squashfrön

Frön av Cucurbita pepo L. och plantor av släktet Cucurbita.

 

2.13.2

Pumpa- och squashfröexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av frön av Cucurbita pepo och plantor av släktet Cucurbita.

Råprotein

Råfett

2.14.1

Rapsfrön (1)

Frön av raps av Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., av indisk raps Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O. E. Schulz och Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Botanisk renhet: minst 94 %. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

2.14.2

Rapsfröexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av rapsfrön. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.14.3

Rapsfrömjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av rapsfröexpeller. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

2.14.4

Extruderade rapsfrön

Produkt som framställs av hel raps genom behandling under fuktiga, varma förhållanden och under tryck som ökar stärkelseförklistringen. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Råfett

2.14.5

Proteinkoncentrat av rapsfrö

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom separation av proteinfraktion av rapsfröexpeller eller rapsfrön.

Råprotein

2.14.6

Foderrapsfröexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av rapsfrön. Endast när produkten framställs vid en integrerad krossnings- och raffineringsanläggning kan den innehålla upp till

— 1 % av den totala mängden använd blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber),

— 1,3 % rålecitiner,

— 2 % soap stocks.

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.14.7

Foderrapsfrömjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av rapsfröexpeller. Endast när produkten framställs vid en integrerad krossnings- och raffineringsanläggning kan den innehålla upp till

— 1 % av den totala mängden använd blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber),

— 1,3 % rålecitiner,

— 2 % soap stocks.

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

2.15.1

Safflorfrö

Frön av safflor Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Mjöl av delvis skalade safflorfrön

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion av delvis skalade frön av safflor.

Råprotein

Växttråd

2.15.3

Safflorskal

Produkt som erhålls vid skalning av safflorfrön.

Växttråd

2.16.1

Sesamfrön

Frön av Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Delvis skalade sesamfrön

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom att delar av skalen avlägsnats.

Råprotein

Växttråd

2.17.2

Sesamfröskal

Produkt som erhålls vid skalning av sesamfrön.

Växttråd

2.17.3

Sesamfröexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av frön från sesamplantan. (Aska olöslig i HCl: högst 5 %).

Råprotein

Växttråd

Råfett

2.18.1

Rostad(e) soja(bönor)

Sojabönor (Glycine max L. Merr.) som undergått lämplig värmebehandling. (Ureasaktivitet: högst 0,4 mg N/g × min.) Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

2.18.2

Soja(böns)expeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av sojafrön.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.18.3

Soja(böns)mjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen från sojabönor efter extraktion och lämplig värmebehandling. (Ureasaktivitet: högst 0,4 mg N/g × min.).

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Växttråd

om > 8 % i torrsubstans

2.18.4

Mjöl av skalad(e) soja(bönor)

Produkt av oljeutvinning, erhållen från skalade sojabönor efter extraktion och lämplig värmebehandling. (Ureasaktivitet: högst 0,5 mg N/g × min.) Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

2.18.5

Soja(böns)skal

Produkt som erhålls vid skalning av sojabönor.

Växttråd

2.18.6

Extruderade sojabönor

Produkt som framställs av sojabönor genom behandling under fuktiga, varma förhållanden och under tryck som ökar stärkelseförklistringen. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Råfett

2.18.7

Proteinkoncentrat av soja(böna)

Produkt erhållen från skalade sojabönor som genomgått fettextraktion, efter en andra extraktion eller enzymbehandling för att minska halten av kvävefritt extrakt. Kan innehålla inaktiverade enzymer.

Råprotein

2.18.8

Sojabönspressmassa [sojabönspasta]

Produkt som erhålls vid extraktion av sojabönor för livsmedelsberedning.

Råprotein

2.18.9

Sojabönsmelass

Produkt som erhålls vid bearbetning av sojabönor.

Råprotein

Råfett

2.18.10

Biprodukt från sojabönsberedning

Produkter som erhålls vid bearbetning av sojabönor för framställning av livsmedelsberedningar av sojaböna.

Råprotein

2.18.11

Soja(bönor)

Sojabönor (Glycine max L. Merr.)

Ureasaktivitet om > 0,4 mg N/g × min

2.18.12

Sojabönsflingor

Produkt som erhålls genom ångning eller mikronisering med infrarött ljus och valsning av skalad soja. (Ureasaktivitet: högst 0,4 mg N/g × min.)

Råprotein

2.18.13

Fodersoja(böns)mjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen från sojabönor efter extraktion och lämplig värmebehandling. (Ureasaktivitet: högst 0,4 mg N/g × min.) Endast när produkten framställs vid en integrerad krossnings- och raffineringsanläggning kan den innehålla upp till

— 1 % av den totala mängden använd blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber),

— 1,3 % rålecitiner,

— 1,5 % soap stocks.

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Växttråd

om > 8 % i torrsubstans

2.18.14

Skalad fodersoja(böns)mjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen från skalade sojabönor efter extraktion och lämplig värmebehandling. (Ureasaktivitet: högst 0,5 mg N/g × min.) Endast när produkten framställs vid en integrerad krossnings- och raffineringsanläggning kan den innehålla upp till

— 1 % av den totala mängden använd blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber),

— 1,3 % rålecitiner,

— 1,5 % soap stocks.

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

2.18.15

Fermenterat soja(böns)protein (koncentrat)

Produkt som erhålls från skalade sojabönor som genomgått fettextraktion, efter mikrobiell fermentering för att minska halten av kvävefritt extrakt. Kan även innehålla döda celler och/eller delar därav från de mikroorganismer som används vid fermenteringen.

Råprotein

2.19.1

Solrosfrön

Frön från solros av Helianthus annuus L. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

2.19.2

Solrosfröexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av solrosfrön.

Råprotein

Råfett

Växttråd

2.19.3

Solrosfrömjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av solrosfröexpeller. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Växttråd

2.19.4

Mjöl av skalade solrosfrön

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av expeller av solrosfrön som helt eller delvis befriats från sina skal. Växttråd: högst 27,5 % av torrsubstansen.

Råprotein

Växttråd

2.19.5

Solrosfröskal

Produkt som erhålls vid skalning av solrosfrön.

Växttråd

2.19.6

Fodersolrosfrömjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av solrosfröexpeller. Endast när produkten framställs vid en integrerad krossnings- och raffineringsanläggning kan den innehålla upp till

— 1 % av den totala mängden använd blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber),

— 1,3 % rålecitiner,

— 2 % soap stocks.

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

2.19.7

Mjöl av skalade fodersolrosfrön

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig värmebehandling av expeller av solrosfrön som helt eller delvis befriats från sina skal. Endast när produkten framställs vid en integrerad krossnings- och raffineringsanläggning kan den innehålla upp till

— 1 % av den totala mängden använd blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber),

— 1,3 % rålecitiner,

— 2 % soap stocks.

Växttråd: högst 27,5 % av torrsubstansen.

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Växttråd

2.19.8

Fraktioner av solrosfrömjöl med högt proteininnehåll och lågt cellulosainnehåll

Produkt som erhålls vid bearbetning av solrosmjöl, genom malning och fraktionering (siktning och luftfraktionering) av solrosfrömjöl, med borttagen hinna.

Råproteininnehåll: minst 45 % med en vattenhalt på 8 %.

Växttråd: högst 8 % med en vattenhalt på 8 %.

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Växttråd

2.19.9

Fraktioner av solrosfrömjöl med högt cellulosainnehåll

Produkt som erhålls vid bearbetning av solrosfrömjöl, genom malning och fraktionering (siktning och luftfraktionering) av solrosfrömjöl, med borttagen hinna.

Växttråd: minst 38 % med en vattenhalt på 8 %.

Råproteininnehåll: minst 17 % med en vattenhalt på 8 %.

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

Råprotein

Växttråd

2.20.1

Vegetabiliska oljor och fetter (2)

Oljor och fetter som erhålls från oljefrön eller oljefrukter (exklusive ricinolja från ricinplantan); de kan vara avslemmade, raffinerade och/eller hydrogenerade.

Vattenhalt, om > 1 %

2.20.2

Använda vegetabiliska oljor från livsmedelsindustrin

Vegetabiliska oljor som har använts av livsmedelsföretagare i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004 för matlagningsändamål och som inte har varit i kontakt med kött, animaliska fetter, fisk eller vattenlevande djur.

Vattenhalt, om > 1 %

2.21.1

Rålecitiner

Produkt som erhålls vid avslemning av råolja från oljefrön och oljefrukter med vatten. Citronsyra, fosforsyra, natriumhydroxid eller enzymer kan tillsättas under avslemningen av råolja.

 

2.22.1

Hampafrö

Kontrollerat hampafrö av sorter av Cannabis sativa L. med ett högsta THC-innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 1782/2003.

 

2.22.2

Hampaexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av hampafrön.

Råprotein

Växttråd

2.22.3

Hampaolja

Olja erhållen genom pressning av hampaplantor och hampafrön.

Vattenhalt, om > 1 %

2.23.1

Vallmofrön

Frön av Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Vallmofrömjöl

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom extraktion av vallmofröexpeller.

Råprotein

(1)   När så är lämpligt får angivelsen ”lågt glukosinalatinnehåll” enligt definitionen i unionslagstiftningen läggas till. Detta gäller för alla rapsfröprodukter.

(2)   När så är lämpligt får angivelsen ”vegetabiliska oljor och fetter” ersättas med termen ”vegetabilisk olja” eller ”vegetabiliskt fett”. Den ska kompletteras med växtens artnamn och i lämpliga fall med växtdelen. Det ska specificeras om oljan/oljorna och/eller fettet/fetterna är obearbetade eller raffinerade.

3.    Frön från baljväxter och produkter däravNummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

3.1.1

Rostade bönor

Frön av Phaseolus spp. eller Vigna spp. vilka undergått lämplig värmebehandling. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

3.1.2

Proteinkoncentrat av bönor

Produkt som framställs ur det separerade bönfruktvattnet vid stärkelseframställning.

Råprotein

3.2.1

Johannesbrödfrukt

Torkade frukter från johannesbrödträdet, Ceratonia siliqua L., som innehåller johannesbrödfrö.

Växttråd

3.2.3

Krossad johannesbrödfrukt

Produkt som erhålls genom krossning av de torkade frukterna (baljorna) från johannesbrödträdet, från vilka johannesbrödfröna avlägsnats.

Växttråd

3.2.4

Mald johannesbrödfrukt

Produkt som erhålls genom mikronisering av de torkade frukterna (baljorna) från johannesbrödträdet, från vilka johannesbrödfröna avlägsnats.

Växttråd

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

3.2.5

Johannesbrödgroddar

Groddar av fröna från johannesbrödträdet.

Råprotein

3.2.6

Johannesbrödgroddexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av johannesbrödgrodd.

Råprotein

3.2.7

Johannesbrödfrön

Frön (kärnor) som erhålls från johannesbrödbaljor och som består av frövita, skal och groddar.

Växttråd

3.2.8

Skal från johannesbrödfrön

Skal från johannesbrödfrön, som erhålls genom skalning av fröna från johannesbrödträdet.

Växttråd

3.3.1

Kikärter

Frön av Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Ervum ervilia

Frön av Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Frö av bockhornsklöver

Frön av bockhornsklöver (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

Guarmjöl

Produkt som erhålls efter extraktion av växtslemmet ur frön från guarböna, Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Råprotein

3.6.2

Guargroddsmjöl

Produkt som erhålls genom extraktion av växtslemmet ur grodden av guarbönsfrön.

Råprotein

3.7.1

Bondbönor

Frön av Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. och var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Bondbönsflingor

Produkt som erhålls genom ångning eller mikronisering med infrarött ljus och valsning av skalade bondbönor.

Stärkelse

Råprotein

3.7.3

Bondbönsytterskikt; [fababönsskal]

Produkt som erhålls vid skalning av bondbönsfrön, bestående huvudsakligen av de yttre höljena.

Växttråd

Råprotein

3.7.4

Skalade bondbönor

Produkt som erhålls vid skalning av bondbönsfrön, bestående huvudsakligen av bönkärnor från bondbönor.

Råprotein

Växttråd

3.7.5

Bondbönsprotein

Produkt som erhålls genom malning och luftfraktionering av bondbönor.

Råprotein

3.8.1

Linser

Frön av Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Linsskal

Produkt som erhålls vid skalning av linsfrön.

Växttråd

3.9.1

Sötlupiner

Frön av Lupinus spp. med låg andel bittra frön.

 

3.9.2

Skalade sötlupiner

Skalade lupinfrön.

Råprotein

3.9.3

Lupinskal

Produkt som erhålls vid skalning av lupinfrön, bestående huvudsakligen av de yttre höljena.

Råprotein

Växttråd

3.9.4

Lupinpressmassa

Produkt som erhålls efter extraktion av beståndsdelar av lupin.

Växttråd

3.9.5

Lupinfodermjöl

Produkt som erhålls vid framställningen av lupinmjöl från lupin. Den består huvudsakligen av grobladspartiklar tillsammans med en mindre mängd skal.

Råprotein

Växttråd

3.9.6

Lupinprotein

Produkt som framställs ur det separerade lupinfruktvattnet vid stärkelseframställning eller erhålls efter malning och luftfraktionering.

Råprotein

3.9.7

Lupinproteinmjöl

Produkt som härrör från bearbetning av lupin för att erhålla ett högproteinmjöl.

Råprotein

3.10.1

Mungbönor

Bönor av Vigna radiata L.

 

3.11.1

Ärter

Frön av Pisum spp. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen.

 

3.11.2

Ärtkli

Produkt som erhålls vid framställning av ärtmjöl. Den består huvudsakligen av skal som avlägsnats vid skalning och rensning av ärter.

Växttråd

3.11.3

Ärtflingor

Produkt som erhålls genom ångning eller mikronisering med infrarött ljus och valsning av skalade ärtfrön.

Stärkelse

3.11.4

Ärtmjöl

Produkt som erhålls genom malning av ärter.

Råprotein

3.11.5

Ärtskal

Produkt som erhålls vid framställning av ärtmjöl från ärter. Den består huvudsakligen av skal som avlägsnats vid skalning och rensning av ärter samt en mindre mängd frövita.

Växttråd

3.11.6

Skalade ärter

Skalade ärtfrön.

Råprotein

Växttråd

3.11.7

Ärtfodermjöl

Produkt som erhålls vid framställning av ärtmjöl. Den består huvudsakligen av grobladspartiklar tillsammans med en mindre mängd skal.

Råprotein

Växttråd

3.11.8

Sållrester av ärta

Produkt som erhålls vid mekanisk sållning och som består av fraktioner av ärtkärnor som separerats före ytterligare bearbetning.

Växttråd

3.11.9

Ärtprotein

Produkt som erhålls från det separerade ärtfruktvattnet vid stärkelseframställning eller efter malning och luftfraktionering; kan delvis ha hydrolyserats.

Råprotein

3.11.10

Ärtpressmassa

Produkt som erhålls genom våt stärkelse- och proteinextraktion från ärter. Den består huvudsakligen av inre fibrer och stärkelse.

Vattenhalt, om < 70 % eller > 85 %

Stärkelse

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

3.11.11

Vattenlösliga restprodukter av ärta

Produkt som erhålls genom våt stärkelse- och proteinextraktion från ärter. Den består huvudsakligen av vattenlösliga proteiner och oligosackarider.

Vattenhalt, om < 60 % eller > 85 %

Total sockerhalt ’uttryckt som sackaros

Råprotein

3.11.12

Ärtfiber

Produkt som erhålls genom extraktion efter malning och siktning av skalade ärter.

Växttråd

3.12.1

Vicker

Frön av Vicia sativa L. var. sativa och andra sorter.

 

3.13.1

Plattvial

Frön av Lathyrus sativus L. vilka genomgått lämplig värmebehandling.

Metod för värmebehandling

3.14.1

Monanthavicker

Frön av Vicia monanthos Desf.

 

4.    Rotknölar, rötter och produkter däravNummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

4.1.1

Sockerbetor

Rot av Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Sockerbetstoppar och rötter

Färsk produkt som härrör från framställningen av socker, huvudsakligen bestående av rensade bitar av sockerbeta, med eller utan delar av betblad.

Aska olöslig i HCl, om > 5 % torrsubstans

Vattenhalt, om < 50 %

4.1.3

(Bet)socker; [sackaros]

Socker som extraherats från sockerbetor med hjälp av vatten.

 

4.1.4

Betmelass (av sockerbeta)

Sirapsaktig produkt som erhålls vid framställning eller raffinering av socker från sockerbetor. Kan innehålla upp till 0,5 % skumdämpande medel, 0,5 % antiscalingmedel, 2 % sulfat och 0,25 % sulfit.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Vattenhalt, om > 28 %

4.1.5

Betmelass (av sockerbeta), delvis avsockrad och/eller avbetainiserad

Produkt som erhålls efter ytterligare extraktion av sackaros och/eller betain från sockerbetsmelass med hjälp av vatten. Kan innehålla upp till 2 % sulfat och 0,25 % sulfit.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Vattenhalt, om > 28 %

4.1.6

Isomaltulosmelass

Icke-kristalliserad fraktion från framställningen av isomaltulos genom enzymatisk omvandling av sackaros från sockerbetor.

Vattenhalt, om > 40 %

4.1.7

Våt betmassa (av sockerbeta)

Produkt som härrör från framställningen av socker, bestående av vattenextraherad snitsel av sockerbeta. Lägsta vattenhalt: 82 %. Sockerinnehållet är lågt och sjunker ner mot noll på grund av (mjölksyre)fermentering.

Aska olöslig i HCl, om > 5 % torrsubstans

Vattenhalt, om < 82 % eller > 92 %

4.1.8

Pressad betmassa (av sockerbeta)

Produkt som härrör från framställningen av socker, bestående av vattenextraherad snitsel av sockerbeta som har pressats mekaniskt. Högsta vattenhalt: 82 %. Sockerinnehållet är lågt och sjunker ner mot noll på grund av (mjölksyre)fermentering. Kan innehålla upp till 1 % sulfat.

Aska olöslig i HCl, om > 5 % torrsubstans

Vattenhalt, om < 65 % eller > 82 %

4.1.9

Melasserad pressad betmassa (av sockerbeta)

Produkt som härrör från framställningen av socker, bestående av vattenextraherad snitsel av sockerbeta som har pressats mekaniskt och med tillsats av melass. Högsta vattenhalt: 82 %. Sockerinnehållet sjunker på grund av (mjölksyre)fermentering. Kan innehålla upp till 1 % sulfat.

Aska olöslig i HCl, om > 5 % torrsubstans

Vattenhalt, om < 65 % eller > 82 %

4.1.10

Torkad betmassa (av sockerbeta)

Produkt som härrör från framställningen av socker, bestående av vattenextraherad snitsel av sockerbeta som pressats mekaniskt och torkats. Kan innehålla upp till 2 % sulfat.

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros, om > 10,5 %

4.1.11

Melasserad torkad betmassa (av sockerbeta)

Produkt som härrör från framställningen av socker, bestående av vattenextraherad snitsel av sockerbeta som pressats mekaniskt och torkats och med tillsats av melass. Kan innehålla upp till 0,5 % skumdämpande medel och 2 % sulfat.

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

4.1.12

Sockersirap

Produkt som erhålls genom bearbetning av socker och/eller melass. Kan innehålla upp till 0,5 % sulfat och 0,25 % sulfit.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Vattenhalt, om > 35 %

4.1.13

Kokta betbitar (av sockerbeta)

Produkt som härrör från framställningen av ätlig sirap från sockerbeta. Produkten kan vara pressad eller torkad.

Om torkad:

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

Om pressad:

Aska olöslig i HCl, om > 5 % torrsubstans

Vattenhalt, om < 50 %

4.1.14

Fruktooligosackarider

Produkt som erhålls från socker av sockerbeta genom en enzymatisk process.

Vattenhalt, om > 28 %

4.1.15

Betmelass (av sockerbeta), rik på betain, flytande/torkad (1)

Produkt som erhålls efter extraktion av socker med hjälp av vatten och ytterligare filtrering av sockerbetsmelass. Den erhållna produkten innehåller beståndsdelar av melass och en större mängd naturligt förekommande betain än i vanlig melass. Kan vara torkad.

Kan innehålla upp till 0,5 % skumdämpande medel, 0,5 % antiscalingmedel, 2 % sulfat och 0,25 % sulfit.

Betaininnehåll

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Vattenhalt, om > 14 %

4.1.16

Isomaltulos

Isomaltulos som kristallin monohydrat substans. Den erhålls genom enzymatisk omvandling av sackaros från sockerbetor.

 

4.2.1

Rödbetssaft

Saft från pressning av rödbeta (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) med påföljande koncentration och pastörisering, vilket bevarar den typiska grönsaksliknande smaken och aromen.

Vattenhalt, om < 50 % eller > 60 %

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.3.1

Morötter

Rot av gul eller röd morot, Daucus carota L.

 

4.3.2

Ångkokta morotsskal

Blöt produkt från morotsförädlingsindustrin bestående av de skal som avlägsnats från morotsroten genom ångbehandling, till vilken ytterligare förklistrad morotsstärkelse kan tillsättas. Högsta vattenhalt: 97 %.

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

Vattenhalt, om > 97 %

4.3.3

Morotsavskrap

Blöt produkt som erhålls genom mekanisk separation vid bearbetning av morötter och morotsrester. Produkten kan ha värmebehandlats. Högsta vattenhalt: 97 %.

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

Vattenhalt, om > 97 %

4.3.4

Morotsflingor

Produkt som erhålls genom att rötter av gul eller röd morot omvandlas till flingor som därefter torkas.

 

4.3.5

Torkad morot

Rötter av gul eller röd morot, oberoende av form, som därefter torkas.

Växttråd

4.3.6

Torkad fodermorot

Produkt bestående av pressmassa av morotens innanmäte och yttre skal som torkas.

Växttråd

4.4.1

Cikoriarot

Rötter av Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Cikoriatoppar och cikoriablast

Färsk produkt som härrör från bearbetning av cikoria. Den består huvudsakligen av rensade bitar av cikoria och delar av bladen.

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

Vattenhalt, om < 50 %

4.4.3

Cikoriafrö

Frön av Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Cikoriapressmassa

Produkt som härrör från framställningen av inulin från rötter av Cichorium intybus L., bestående av skivor av cikoria som extraheras och pressas mekaniskt. De (vattenlösliga) cikoriakolhydraterna och vattnet har delvis avlägsnats. Kan innehålla upp till 1 % sulfat och 0,2 % sulfit.

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

Vattenhalt, om < 65 % eller > 82 %

4.4.5

Torkad cikoriapressmassa

Produkt som härrör från framställningen av inulin från rötter av Cichorium intybus L., bestående av skivor av cikoria som extraheras och pressas mekaniskt och därefter torkas. De (vattenlösliga) cikoriakolhydraterna har delvis extraherats. Kan innehålla upp till 2 % sulfat och 0,5 % sulfit.

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.4.6

Cikoriarotspulver

Produkt som erhålls genom hackning, torkning och malning av cikoriarötter. Kan innehålla upp till 1 % klumpförebyggande medel.

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.4.7

Cikoriamelass

Produkt som härrör från bearbetning av cikoria, erhållen vid framställningen av inulin och oligofruktos. Cikoriamelass består av organiskt växtmaterial och mineraler. Kan innehålla upp till 0,5 % skumdämpande medel.

Råprotein

Råaska

Vattenhalt, om < 20 % eller > 30 %

4.4.8

Cikoriavinass

Biprodukt från bearbetning av cikoria som erhålls efter separation av inulin och oligofruktos och jonbytareluering. Cikoriavinass består av organiskt växtmaterial och mineraler. Kan innehålla upp till 1 % skumdämpande medel.

Råprotein

Råaska

Vattenhalt, om < 30 % eller > 40 %

4.4.9

Inulin (2)

Inulin är en fruktan som extraherats från exempelvis rötter av Cichorium intybus L., Inula helenium eller Helianthus tuberosus. Rå inulin kan innehålla upp till 1 % sulfat och 0,5 % sulfit.

 

4.4.10

Oligofruktossirap

Produkt som erhålls genom partiell hydrolys av inulin från Cichorium intybus L. Rå oligofruktossirap kan innehålla upp till 1 % sulfat och 0,5 % sulfit.

Vattenhalt, om < 20 % eller > 30 %

4.4.11

Torkad oligofruktos

Produkt som erhålls genom att inulin från Cichorium intybus L. delvis hydrolyseras och därefter torkas.

 

4.5.1

Torkad vitlök

Vitt till gult pulver av ren, mald vitlök, Allium sativum L.

 

4.6.1

Maniok [tapioka] [kassava]

Rötter av Manihot esculenta Crantz., oberoende av form.

Vattenhalt, om < 60 % eller > 70 %

4.6.2

Torkad maniok [torkad tapioka]

Rötter av maniok, oberoende av form, som torkas.

Stärkelse

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.7.1

Lökpressmassa

Blöt produkt som erhålls vid bearbetning av lök (släktet Allium) och som består av både skal och hela lökar. Om produkten erhålls vid framställningen av lökolja består den främst av beredda lökrester.

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.7.2

Stekt lök

Skalade och smulade lökbitar som steks.

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

Råfett

4.7.3

Torkade vattenlösliga restprodukter av lök

Torr produkt som erhålls vid bearbetning av färsk lök. Den erhålls genom extraktion med alkohol och/eller vatten och vatten- eller alkoholfraktionen separeras och sprejtorkas. Den består huvudsakligen av kolhydrater.

Växttråd

4.8.1

Potatis

Knölar av Solanum tuberosum L.

Vattenhalt, om < 72 % eller > 88 %

4.8.2

Skalad potatis

Potatis från vilken skalet avlägsnats genom ångbehandling.

Stärkelse

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.8.3

Ångkokta potatisskal

Blöt produkt från potatisförädlingsindustrin bestående av de skal som avlägsnats från potatisknölarna genom ångbehandling, till vilken ytterligare förklistrad potatisstärkelse kan tillsättas. Den kan vara mosad.

Vattenhalt, om > 93 %

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.8.4

Råa potatisbitar

Produkt som erhålls från potatis under beredningen av potatisprodukter avsedda som livsmedel. Potatisen kan vara skalad.

Vattenhalt, om > 88 %

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.8.5

Potatisavskrap

Produkt som erhålls vid mekanisk separation under bearbetningen av potatis och potatisrester. Produkten kan ha värmebehandlats.

Vattenhalt, om > 93 %

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.8.6

Mosad potatis

Blancherad eller kokt och därefter mosad potatisprodukt.

Stärkelse

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.8.7

Potatisflingor

Produkt som erhålls genom valstorkning av tvättad och ångkokt potatis, med eller utan skal.

Stärkelse

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

4.8.8

Potatispressmassa

Produkt som härrör från potatisstärkelseframställning, bestående av extraherad mald potatis.

Vattenhalt, om < 77 % eller > 88 %

4.8.9

Torkad potatispressmassa

Torkad produkt som härrör från potatisstärkelseframställning, bestående av extraherad mald potatis.

 

4.8.10

Potatisprotein

Produkt som härrör från stärkelseframställning, huvudsakligen bestående av proteinämnen som erhålls efter stärkelseseparationen.

Råprotein

4.8.11

Hydrolyserat potatisprotein

Protein som erhålls genom en kontrollerad enzymhydrolys av potatisproteiner.

Råprotein

4.8.12

Fermenterat potatisprotein

Produkt som erhålls genom att potatisprotein fermenteras och därefter sprejtorkas.

Råprotein

4.8.13

Flytande fermenterat potatisprotein

Flytande produkt som erhålls genom fermentering av potatisprotein.

Råprotein

4.8.14

Koncentrerad potatissaft

Koncentrerad produkt som härrör från potatisstärkelseframställning, bestående av återstoderna av potatispressmassan sedan fiber, proteiner och stärkelse delvis avlägsnats och delar av vattnet avdunstat.

Vattenhalt, om < 50 % eller > 60 %

Om vattenhalt < 50 %

— Råprotein

— Råaska

4.8.15

Potatisgranulat

Potatis som tvättats, skalats och reducerats i storlek (genom att ha skurits i bitar, omvandlats till flingor osv.) och som torkats.

 

4.9.1

Sötpotatis

Rotknölar av Ipomoea batatas L., oberoende av form.

Vattenhalt, om < 57 % eller > 78 %

4.10.1

Jordärtskocka

Rotknölar av Helianthus tuberosus L., oberoende av form.

Vattenhalt, om < 75 % eller > 80 %

(1)   Uttrycken skiljer sig huvudsakligen åt i fråga om vattenhalt; respektive uttryck ska användas enligt vad som är lämpligt.

(2)   Benämningen ska kompletteras med växtens artnamn.

5.    Andra frön och frukter samt produkter däravNummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

5.1.1

Ekollon

Hela frukter av ek, Quercus robur L., bergek, Quercus petraea (Matt.) Liebl., korkek av Quercus suber L. eller andra ekarter.

 

5.1.2

Skalade ekollon

Produkt som erhålls genom skalning av ekollon.

Råprotein

Växttråd

5.2.1

Mandel

Hel eller krossad frukt av Prunus dulcis, med eller utan skal.

 

5.2.2

Mandelskal

Produkt som erhålls genom att mandelfrön skalas, varefter skalen fysiskt avskiljs från kärnorna och mals.

Växttråd

5.2.3

Mandelkärnexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av mandelkärnor.

Råprotein

Växttråd

5.3.1

Anisfrö

Frön av Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Torkad äppelpressmassa [torkade äppelpressrester]

Produkt som erhålls vid framställningen av juice av Malus domestica eller vid ciderframställning. Den består huvudsakligen av pressmassa av äpplets innanmäte och yttre skal som torkas. Den kan ha avpektiniserats.

Växttråd

5.4.2

Pressad äppelpressmassa [pressade äppelpressrester]

Blöt produkt som erhålls vid framställningen av äppeljuice eller vid ciderframställning. Den består huvudsakligen av pressmassa av äpplets innanmäte och yttre skal som pressas. Den kan ha avpektiniserats.

Växttråd

5.4.3

Äppelmelass

Produkt som erhålls efter utvinning av pektin från äppelpressmassa. Den kan ha avpektiniserats.

Råprotein

Växttråd

Råolja och råfett, om > 10 %

5.5.1

Sockerbetsfrön

Frön av sockerbeta.

 

5.6.1

Bovete

Frön av Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

Boveteskal och bovetekli

Produkt som erhålls vid malning av bovetekärnor.

Växttråd

5.6.3

Bovetefodermjöl

Produkt som härrör från mjölframställning, erhållen från sållat bovete. Den består huvudsakligen av frövita med fina fragment av det yttre skalet och en del kärnrester av diverse slag. Den får innehålla högst 10 % växttråd.

Växttråd

Stärkelse

5.7.1

Rödkålsfrö

Frön av Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Kanariegräsfrö

Frön av Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Kumminfrö

Frön av Carum carvi L.

 

5.12.1

Krossrester av kastanj

Produkt som härrör från framställningen av kastanjemjöl, huvudsakligen bestående av frövita, med fina fragment av höljena och några få rester av kastanj (Castanea spp.).

Råprotein

Växttråd

5.13.1

Citruspressmassa (1)

Produkt som erhålls genom pressning av citrusfrukter, Citrus (L.) spp., eller vid framställningen av citrusjuice. Den kan ha avpektiniserats. Kan innehålla upp till 1 % metanol, etanol och isopropanol i kombination, på vattenfri basis.

Växttråd

5.13.2

Torkad citruspressmassa (1)

Produkt som erhålls genom pressning av citrusfrukter eller vid framställning av citrusjuice och som därefter torkas. Den kan ha avpektiniserats. Kan innehålla upp till 1 % metanol, etanol och isopropanol i kombination, på vattenfri basis.

Växttråd

5.14.1

Rödklöverfrö

Frön av Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Vitklöverfrö

Frön av Trifolium repens L.

 

5.15.1

Kaffebönskal

Produkt som erhålls från skalade frön av kaffeplantan.

Växttråd

5.16.1

Blåklintsfrö

Frön av Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Gurkfrö

Frön av Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Cypressfrö

Frön av Cupressus L.

 

5.19.1

Dadelfrukt

Frukter av Phoenix dactylifera L. De kan vara torkade.

 

5.19.2

Dadelfrö

Hela frön av Phoenix dactylifera L.

Växttråd

5.20.1

Fänkålsfrö

Frön av Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Fikonfrukt

Frukter av Ficus carica L. De kan vara torkade.

 

5.22.1

Fruktkärnor (2)

Produkt som består av de inre, ätliga fröna av en nöt eller stenfruktskärna.

 

5.22.2

Fruktpressmassa (2)

Produkt som erhålls vid framställningen av fruktjuice och fruktpuré. Den kan ha avpektiniserats.

Växttråd

5.22.3

Torkad fruktpressmassa (2)

Produkt som erhålls vid framställningen av fruktjuice och fruktpuré och därefter torkas. Den kan ha avpektiniserats.

Växttråd

5.23.1

Kryddkrasse

Frön av Lepidium sativum L.

Växttråd

5.24.1

Gräsfrö

Frön från växtfamiljerna gräs (Poaceae), halvgräs (Cyperaceae) och tågväxter (Juncaceae).

 

5.25.1

Druvkärnor

Kärnor från Vitis L. som separerats från druvpressmassa och som inte genomgått oljeutvinning.

Råfett

Växttråd

5.25.2

Druvkärnmjöl

Produkt som erhålls vid utvinningen av olja ur druvkärnor.

Växttråd

5.25.3

Druvpressmassa

Druvpressrester som snabbt torkats efter alkoholutvinning och i möjligaste mån befriats från druvstjälkar och kärnor.

Växttråd

5.25.4

Vattenlösliga restprodukter av druvkärnor

Produkt som erhålls från druvkärnor efter framställning av druvjuice. Innehåller huvudsakligen kolhydrater. Produkten kan vara koncentrerad.

Växttråd

5.26.1

Hasselnöt

Hel eller krossad frukt av Corylus (L.) spp., med eller utan skal.

 

5.26.2

Hasselnötsexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av hasselnötskärnor.

Råprotein

Växttråd

5.27.1

Pektiner

Pektin erhålls genom extraktion i vattenlösning (av naturliga arter) från lämpligt växtmaterial, vanligen citrusfrukter och äpplen. Inga organiska utfällningsmedel får användas utom metanol, etanol och isopropanol. Kan innehålla upp till 1 % metanol, etanol och isopropanol ensamt eller i kombination, på vattenfri basis. Pektin består främst av de ofullständiga metylestrarna av polyuronsyra och deras ammonium-, natrium-, kalium- och kalciumsalter.

 

5.28.1

Perillafrö

Frön av Perilla frutescens L. och malda produkter därav.

 

5.29.1

Pinjenöt

Frön av Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistaschmandel

Frukt av Pistacia vera L.

 

5.31.1

Plantagofrö

Frön av Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Rädisfrö

Frön av Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Spenatfrö

Frön av Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Tistelfrö

Frön av Carduus marianus L.

 

5.35.1

Tomatpressmassa [tomatpressrester]

Produkt som erhålls genom pressning av tomaten Solanum lycopersicum L. vid framställning av tomatjuice. Den består huvudsakligen av tomatskal och frön.

Växttråd

5.36.1

Röllikafrö

Frön av Achillea millefolium L.

 

5.37.1

Aprikoskärnexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av aprikoskärnor (Prunus armeniaca L.). Den kan innehålla vätecyanid.

Råprotein

Växttråd

5.38.1

Svart spiskummin, expeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av frön av svart spiskummin (Bunium persicum L.).

Råprotein

Växttråd

5.39.1

Gurkörtsfröexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av frön av gurkört (Borago officinalis L.).

Råprotein

Växttråd

5.40.1

Nattljusexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av frön av nattljus (Oenothera L.).

Råprotein

Växttråd

5.41.1

Granatäppleexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av granatäpplefrön (Punica granatum L.).

Råprotein

Växttråd

5.42.1

Valnötskärnexpeller

Produkt av oljeutvinning, erhållen genom pressning av valnötskärnor (Juglans regia L.).

Råprotein

Växttråd

(1)   Benämningen ska kompletteras med ordet ”avpektiniserad” när så är lämpligt.

(2)   Benämningen ska kompletteras med växtens artnamn.

6.    Vallfoder, inbegripet grovfoder, och produkter däravNummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

6.1.1

Betblad

Blad av Beta spp.

 

6.2.1

Spannmålsväxter (1)

Hela plantor av spannmålsarter eller delar därav. De kan vara torkade, färska eller ensilerade.

 

6.3.1

Spannmålshalm (1)

Halm av spannmål.

 

6.3.2

Behandlad spannmålshalm (1) (2)

Produkt som erhålls genom lämplig behandling av halm från spannmål.

Natrium, om behandlad med NaOH

6.4.1

Klövermjöl

Produkt som erhålls genom torkning och malning av klöver, Trifolium spp. Den kan innehålla upp till 20 % lusern (Medicago sativa L. och Medicago var. Martyn) eller andra vallväxter som torkats och malts samtidigt som klövern.

Råprotein

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

6.5.1

Vallfodermjöl (3) [gräsmjöl] (3) [grönmjöl] (3)

Produkt som erhålls genom torkning och malning samt i vissa fall komprimering av foderväxter.

Råprotein

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

6.6.1

Fälttorkat gräs [hö]

Alla sorters gräsarter, fälttorkade.

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

6.6.2

Hetluftstorkat gräs

Produkt som erhålls från alla sorters gräs som har dehydrerats på artificiell väg (oberoende av form).

Råprotein

Fiber

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

6.6.3

Gräs; örter; baljväxter; [grönt vallfoder]

Färska, ensilerade eller torkade jordbruksgrödor bestående av gräs, baljväxter eller örter, vanligen beskrivna som ensilage, höensilage, hö eller grönt vallfoder.

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

6.7.1

Hampamjöl

Mjöl från torkade blad av Cannabis sativa L.

Råprotein

6.7.2

Hampafiber

Produkt som erhålls vid bearbetning av hampa, grönfärgad, torkad, fiberhaltig.

 

6.8.1

Bondbönshalm

Halm av bondböna (Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. och var. minuta (Alef.) Mansf.).

 

6.9.1

Linhalm

Halm av lin (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

Lusern; [alfalfa]

Plantor av Medicago sativa L. och Medicago var. Martyn eller delar därav.

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

6.10.2

Fälttorkad lusern; [fälttorkad alfalfa]

Lusern, fälttorkad.

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

6.10.3

Hetluftstorkad lusern; [hetluftstorkad alfalfa]

Lusern som dehydrerats på artificiell väg, oberoende av form.

Råprotein

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

6.10.4

Extruderad lusern; [extruderad alfalfa]

Alfalfapellets som har extruderats.

 

6.10.5

Lusernmjöl (4); [alfalfamjöl] (4)

Produkt som erhålls genom torkning och malning av lusern. Produkten kan innehålla upp till 20 % klöver eller andra vallväxter som torkats och malts samtidigt som lusernen.

Råprotein

Växttråd

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 % torrsubstans

6.10.6

Lusernpressrester; [alfalfapressrester]

Torkad produkt som erhålls genom pressning av växtsaften från lusern.

Råprotein

Växttråd

6.10.7

Lusernproteinkoncentrat; [alfalfaproteinkoncentrat]

Produkt som erhålls genom artificiell torkning av fraktioner av den växtsaft som pressats ur lusern, vilka centrifugeras och värmebehandlas för att fälla ut proteiner.

Råprotein

Karoten

6.10.8

Vattenlösliga restprodukter av lusern

Produkt som erhålls efter proteinextraktion från växtsaft av lusern; den kan vara torkad.

Råprotein

6.11.1

Majsensilage

Ensilerade plantor eller växtdelar av Zea mays L. ssp. mays.

 

6.12.1

Ärthalm

Halm av Pisum spp.

 

6.13.1

Rapshalm

Halm av Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., indisk raps Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O. E. Schulz och rybs Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.).

 

(1)   Benämningen ska kompletteras med växtens artnamn.

(2)   Benämningen ska kompletteras med en uppgift om vilken behandling som utförts.

(3)   Benämningen kan kompletteras med foderväxtens artnamn.

(4)   Termen ”mjöl” får ersättas med ”pellets”. Uppgift om torkningsmetod får ingå i benämningen.

7.    Andra växter, alger och produkter däravNummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

7.1.1

Alger (1)

Alger, levande eller bearbetade, inklusive färska, kylda eller frysta alger. Kan innehålla upp till 0,1 % skumdämpande medel.

Råprotein

Råfett

Råaska

7.1.2

Torkade alger (1)

Produkt som erhålls genom torkning av alger. Produkten kan ha tvättats för att minska jodhalten och algerna kan ha inaktiverats. Kan innehålla upp till 0,1 % skumdämpande medel.

Råprotein

Råfett

Råaska

7.1.3

Algmjöl (1)

Produkt av algoljeutvinning, erhållen genom extraktion av alger. Algerna har inaktiverats. Kan innehålla upp till 0,1 % skumdämpande medel.

Råprotein

Råfett

Råaska

7.1.4

Algolja (1)

Olja som erhålls genom algoljeutvinning. Kan innehålla upp till 0,1 % skumdämpande medel.

Vattenhalt, om > 1 %

7.1.5

Algextrakt (1); [algmjöl] (1)

Vatten- eller alkoholextrakt av alger, huvudsakligen innehållande kolhydrater. Kan innehålla upp till 0,1 % skumdämpande medel.

 

7.1.6

Tångmjöl

Produkt som erhålls genom torkning och krossning av större algarter, särskilt brunalger. Produkten kan ha tvättats för att minska jodhalten. Kan innehålla upp till 0,1 % skumdämpande medel.

Råaska

7.3.1

Bark (1)

Rensad och torkad bark av trä eller buskar.

Växttråd

7.4.1

Torkade blommor (1)

Alla delar av torkade blommor av ätbara växter och fraktioner därav.

Växttråd

7.5.1

Torkad broccoli

Produkt som erhålls genom torkning av växten Brassica oleracea L. efter tvättning, minskning av storleken (hackning, omvandling till flingor etc.) och avlägsnande av vatteninnehåll.

 

7.6.1

Sockerrörsmelass

Sirapsaktig produkt som erhålls vid framställning eller raffinering av socker från Saccharum L. Kan innehålla upp till 0,5 % skumdämpande medel, 0,5 antiscalingmedel, 3,5 % sulfat och 0,25 % sulfit.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Vattenhalt, om > 30 %

7.6.2

Delvis avsockrad sockerrörsmelass

Produkt som erhålls efter ytterligare extraktion av sackaros från sockerrörsmelass med hjälp av vatten.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Vattenhalt, om > 28 %

7.6.3

(Rör)socker [sackaros]

Socker som extraherats från sockerrör med hjälp av vatten.

 

7.6.4

Sockerrörsblast

Produkt som erhålls vid extraktion med hjälp av sockervatten från sockerrör. Den består huvudsakligen av fiber.

Växttråd

7.7.1

Torkade blad (1)

Torkade blad av ätbara växter och fraktioner därav.

Växttråd

7.8.1

Lignocellulosa

Produkt som erhålls genom mekanisk bearbetning av rått naturligt torkat trä, huvudsakligen bestående av lignocellulosa. Det naturliga innehållet av spårelement ska beaktas.

Växttråd

7.8.2

Pulvercellulosa

Produkt som erhålls genom nedbrytning, separation av lignin och ytterligare rensning till cellulosa av vegetabiliska fibrer i obehandlat trä och som modifieras endast genom mekanisk bearbetning. NDF-värde på minst 87 %.

Växttråd

7.9.1

Lakritsrot

Rot av Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Mynta

Produkt som framställs genom torkning av ovanjordiska delar av växterna Mentha apicata, Mentha piperita eller Mentha viridis (L.), oberoende av form.

 

7.11.1

Torkad spenat

Produkt som framställs genom torkning av växten Spinacia oleracea L., oberoende av form.

 

7.12.1

Yucca schidigera

Pulveriserad Yucca schidigera Roezl.

Växttråd

7.12.2

Saft från Yucca schidigera

Produkt som erhålls genom hackning och pressning av stammar från Yucca Schidigera, som huvudsakligen består av kolhydrater.

 

7.13.1

Vegetabiliskt kol; [träkol]

Produkt som erhålls genom förkolning av vegetabiliskt material.

Växttråd

7.14.1

Trä (1)

Kemiskt obehandlat trä eller träfibrer därav.

Växttråd

7.15.1

Mjöl av Solanum glaucophyllum

Produkt som erhålls genom torkning och malning av bladen från Solanum glaucophyllum.

Växttråd

Vitamin D3

(1)   Benämningen ska kompletteras med växtens eller algens artnamn.

8.    Mjölkprodukter och produkter därav

Foderråvarorna i detta kapitel ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1069/2009 och förordning (EU) nr 142/2011 och kan bli föremål för användningsrestriktioner i enlighet med förordning (EG) nr 999/2001.Nummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

8.1.1

Smör och smörprodukter

Smör och produkter som erhållits genom framställning eller bearbetning av smör (t.ex. smörserum), om de inte anges separat.

Råprotein

Råfett

Laktos

Vattenhalt, om > 6 %

8.2.1

Kärnmjölk/kärnmjölkspulver (1)

Produkt som erhålls genom kärning av smör från grädde eller genom liknande bearbetningar.

Koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Vid särskild beredning som foderråvara kan den innehålla:

— upp till 0,5 % fosfater, t.ex. polyfosfater (t.ex. natriumhexametafosfat), difosfater (t.ex. tetranatriumpyrofosfat), som används för att minska viskositeten och stabilisera protein under bearbetningen;

— upp till 0,3 % oorganiska syror: svavelsyra, saltsyra, fosforsyra, som används för justering av pH i många led i produktionsprocessen,

— upp till 0,5 % alkalier, t.ex. natrium, kalium, kalcium, magnesiumhydroxider, som används för justering av pH i många led i produktionsprocessen,

— upp till 2 % lättrinnande medel, t.ex. kiseldioxid, pentanatriumtrifosfat, trikalciumfosfat, som används för att förbättra pulvrets rinningsegenskaper.

Råprotein

Råfett

Laktos

Vattenhalt, om > 6 %

8.3.1

Kasein

Produkt som erhålls genom torkning av kaseinet som fällts ut ur skummjölk eller kärnmjölk med hjälp av syror eller löpe.

Råprotein

Vattenhalt, om > 10 %

8.4.1

Kaseinat

Produkt extraherad från ostmassa eller kasein genom användning av neutraliserande ämnen och torkning.

Råprotein

Vattenhalt, om > 10 %

8.5.1

Ost och ostprodukter

Ost och produkter framställda av ost samt av mjölkbaserade produkter.

Råprotein

Råfett

8.6.1

Råmjölk/råmjölkspulver (1)

Den vätska som utsöndras av bröstkörtlarna hos mjölkproducerande djur upp till fem dagar efter nedkomst. Koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Råprotein

8.7.1

Mejeribiprodukter

Produkter som erhålls vid produktionen av mejeriprodukter (däribland, men inte begränsat till, före detta mejeriprodukter, slam från centrifugering eller separering, gränsmjölk och mjölkmineraler).

Vid särskild beredning som foderråvara kan den innehålla:

— upp till 0,5 % fosfater, t.ex. polyfosfater (t.ex. natriumhexametafosfat), difosfater (t.ex. tetranatriumpyrofosfat), som används för att minska viskositeten och stabilisera protein under bearbetningen,

— upp till 0,3 % oorganiska syror: svavelsyra, saltsyra, fosforsyra, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 0,5 % alkalier, t.ex. natrium, kalium, kalcium, magnesiumhydroxider, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 2 % lättrinnande medel, t.ex. kiseldioxid, pentanatriumtrifosfat, trikalciumfosfat, som används för att förbättra pulvrets rinningsegenskaper.

Vattenhalt

Råprotein

Råfett

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

8.8.1

Fermenterade mjölkprodukter

Produkter som framställs genom fermentering av mjölk (t.ex. yoghurt).

Råprotein

Råfett

8.9.1

Laktos

Det socker som separeras från mjölken eller vasslen genom rening och torkning.

Vattenhalt, om > 5 %

8.10.1

Mjölk/mjölkpulver (1)

Normalt juversekret som erhålls vid en eller flera mjölkningar. Koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Råprotein

Råfett

Vattenhalt, om > 5 %

8.11.1

Skummjölk/skummjölkspulver (1)

Mjölk vars fettinnehåll har minskats genom separering.

Koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Råprotein

Vattenhalt, om > 5 %

8.12.1

Mjölkfett

Produkt som erhålls genom skumning av mjölk.

Råfett

8.13.1

Mjölkproteinpulver

Produkt som erhålls genom torkning av proteinföreningar som extraherats ur mjölken genom kemisk eller mekanisk behandling.

Råprotein

Vattenhalt, om > 8 %

8.14.1

Kondenserad och avdunstad mjölk samt produkter därav

Kondenserad och avdunstad mjölk samt produkter som erhållits genom framställning eller bearbetning av dessa produkter.

Råprotein

Råfett

Vattenhalt, om > 5 %

8.15.1

Mjölkpermeat/mjölkpermeatpulver (1)

Produkt som erhålls från den flytande fasen av filtrering (ultra-, nano- eller mikrofiltrering) av mjölk och från vilken laktos delvis kan ha avlägsnats.

Omvänd osmos, koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Råaska

Råprotein

Laktos

Vattenhalt, om > 8 %

8.16.1

Mjölkretentat/mjölkretentatpulver (1)

Produkt som bibehålls på membranet vid filtrering (ultra-, nano- eller mikrofiltrering) av mjölk.

Koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Råprotein

Råaska

Laktos

Vattenhalt, om > 8 %

8.17.1

Vassle/vasslepulver (1)

Produkt som härrör från ost-, kvarg- eller kaseinframställning eller liknande bearbetning.

Koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Vid särskild beredning som foderråvara kan den innehålla:

— upp till 0,5 % fosfater, t.ex. polyfosfater (t.ex. natriumhexametafosfat), difosfater (t.ex. tetranatriumpyrofosfat), som används för att minska viskositeten och stabilisera protein under bearbetningen,

— upp till 0,3 % oorganiska syror: svavelsyra, saltsyra, fosforsyra, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 0,5 % alkalier, t.ex. natrium, kalium, kalcium, magnesiumhydroxid, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 2 % lättrinnande medel, t.ex. kiseldioxid, pentanatriumtrifosfat, trikalciumfosfat, som används för att förbättra pulvrets rinningsegenskaper.

Råprotein

Laktos

Vattenhalt, om > 8 %

Råaska

8.18.1

Laktosreducerad vassle/laktosreducerat vasslepulver (1)

Vassle från vilken laktosen delvis har avlägsnats.

Koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Vid särskild beredning som foderråvara kan den innehålla:

— upp till 0,5 % fosfater, t.ex. polyfosfater (t.ex. natriumhexametafosfat), difosfater (t.ex. tetranatriumpyrofosfat), som används för att minska viskositeten och stabilisera protein under bearbetningen,

— upp till 0,3 % oorganiska syror: svavelsyra, saltsyra, fosforsyra, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 0,5 % alkalier, t.ex. natrium, kalium, kalcium, magnesiumhydroxid, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 2 % lättrinnande medel, t.ex. kiseldioxid, pentanatriumtrifosfat, trikalciumfosfat, som används för att förbättra pulvrets rinningsegenskaper.

Råprotein

Laktos

Vattenhalt, om > 8 %

Råaska

8.19.1

Vassleprotein/vassleproteinpulver (1)

Produkt som erhålls genom torkning av de vassleproteinkomponenter som extraherats ur vasslen genom kemisk eller mekanisk behandling. Koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Vid särskild beredning som foderråvara kan den innehålla:

— upp till 0,5 % fosfater, t.ex. polyfosfater (t.ex. natriumhexametafosfat), difosfater (t.ex. tetranatriumpyrofosfat), som används för att minska viskositeten och stabilisera protein under bearbetningen,

— upp till 0,3 % oorganiska syror: svavelsyra, saltsyra, fosforsyra, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 0,5 % alkalier, t.ex. natrium, kalium, kalcium, magnesiumhydroxid, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 2 % lättrinnande medel, t.ex. kiseldioxid, pentanatriumtrifosfat, trikalciumfosfat, som används för att förbättra pulvrets rinningsegenskaper.

Råprotein

Vattenhalt, om > 8 %

8.20.1

Demineraliserad, laktosreducerad vassle/demineraliserat, laktosreducerat vasslepulver (1)

Vassle från vilken laktos och mineraler delvis har avlägsnats.

Koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Vid särskild beredning som foderråvara kan den innehålla:

— upp till 0,5 % fosfater, t.ex. polyfosfater (t.ex. natriumhexametafosfat), difosfater (t.ex. tetranatriumpyrofosfat), som används för att minska viskositeten och stabilisera protein under bearbetningen,

— upp till 0,3 % oorganiska syror: svavelsyra, saltsyra, fosforsyra, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 0,5 % alkalier, t.ex. natrium, kalium, kalcium, magnesiumhydroxid, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 2 % lättrinnande medel, t.ex. kiseldioxid, pentanatriumtrifosfat, trikalciumfosfat, som används för att förbättra pulvrets rinningsegenskaper.

Råprotein

Laktos

Råaska

Vattenhalt, om > 8 %

8.21.1

Vasslepermeat/vasslepermeatpulver (1)

Produkt som erhålls från den flytande fasen av filtrering (ultra-, nano- eller mikrofiltrering) av vassle och från vilken laktos delvis kan ha avlägsnats. Omvänd osmos och koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Vid särskild beredning som foderråvara kan den innehålla:

— upp till 0,5 % fosfater, t.ex. polyfosfater (t.ex. natriumhexametafosfat), difosfater (t.ex. tetranatriumpyrofosfat), som används för att minska viskositeten och stabilisera protein under bearbetningen,

— upp till 0,3 % oorganiska syror: svavelsyra, saltsyra, fosforsyra, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 0,5 % alkalier, t.ex. natrium, kalium, kalcium, magnesiumhydroxid, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 2 % lättrinnande medel, t.ex. kiseldioxid, pentanatriumtrifosfat, trikalciumfosfat, som används för att förbättra pulvrets rinningsegenskaper.

Råaska

Råprotein

Laktos

Vattenhalt, om > 8 %

8.22.1

Vassleretentat/vassleretentatpulver (1)

Produkt som bibehålls på membranet vid filtrering (ultra-, nano- eller mikrofiltrering) av vassle.

Koncentrering och/eller torkning kan tillämpas.

Vid särskild beredning som foderråvara kan den innehålla:

— upp till 0,5 % fosfater, t.ex. polyfosfater (t.ex. natriumhexametafosfat), difosfater (t.ex. tetranatriumpyrofosfat), som används för att minska viskositeten och stabilisera protein under bearbetningen,

— upp till 0,3 % oorganiska syror: svavelsyra, saltsyra, fosforsyra, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 0,5 % alkalier, t.ex. natrium, kalium, kalcium, magnesiumhydroxid, som används för justering av pH i många delar av produktionsprocessen,

— upp till 2 % lättrinnande medel, t.ex. kiseldioxid, pentanatriumtrifosfat, trikalciumfosfat, som används för att förbättra pulvrets rinningsegenskaper.

Råprotein

Råaska

Laktos

Vattenhalt, om > 8 %

(1)   Uttrycken är inte synonymer och skiljer sig huvudsakligen åt i fråga om vattenhalt; respektive uttryck används enligt vad som är lämpligt.

9.    Produkter av landdjur och produkter därav

Foderråvarorna i detta kapitel ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1069/2009 och förordning (EU) nr 142/2011 och bli föremål för användningsrestriktioner i enlighet med förordning (EG) nr 999/2001.Nummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

9.1.1

Animaliska biprodukter (1)

Hela eller delar av varmblodiga landdjur, färska, frysta, beredda, syrabehandlade eller torkade.

Råprotein

Råfett

Vattenhalt, om > 8 %

9.2.1

Djurfett (2)

Produkt bestående av fett från landdjur, inklusive andra ryggradslösa djur än sådana som är patogena för människor och djur i alla olika livsstadier. Om den extraheras med lösningsmedel kan den innehålla upp till 0,1 % hexan.

Råfett

Vattenhalt, om > 1 %

9.3.1

Biprodukter från biodling

Honung, bivax, bidrottninggelé, propolis, pollen, bearbetad eller obearbetad.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

9.4.1

Bearbetat animaliskt protein (2)

Produkt som erhålls genom uppvärmning, torkning och malning av hela eller delar av landdjur, inklusive andra ryggradslösa djur än sådana som är patogena för människor och djur i alla olika livsstadier, från vilka fettet delvis kan ha avlägsnats genom extraktion eller mekanisk separation. Om den extraheras med lösningsmedel kan den innehålla upp till 0,1 % hexan.

Råprotein

Råfett

Råaska

Vattenhalt, om > 8 %

9.5.1

Proteiner från gelatinframställning (2)

Torkade animaliska proteiner som härrör från framställning av gelatin som erhållits från råvaror i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004.

Råprotein

Råfett

Råaska

Vattenhalt, om > 8 %

9.6.1

Hydrolyserade animaliska proteiner (2)

Polypeptider, peptider och aminosyror samt blandningar därav, vilka erhållits genom hydrolys av animaliska biprodukter, som kan koncentreras genom torkning.

Råprotein

Vattenhalt, om > 8 %

9.7.1

Blodmjöl (2)

Produkt som härrör från värmebehandling av blod från slaktade varmblodiga djur.

Råprotein

Vattenhalt, om > 8 %

9.8.1

Blodprodukter (1)

Produkter härrörande från blod eller blodfraktioner av slaktade varmblodiga djur; produkterna omfattar torkad/djupfryst/flytande plasma, torkat helblod, torkade/djupfrysta/flytande röda blodkroppar eller fraktioner därav samt blandningar.

Råprotein

Vattenhalt, om > 8 %

9.9.1

Återanvänt köks- och matavfall [återvunnet köks- och matavfall]

Allt matavfall innehållande material av animaliskt ursprung, inklusive använd matolja, från restauranger, cateringverksamhet och cateringkök, inbegripet centralkök och hushållskök.

Råprotein

Råfett

Råaska

Vattenhalt, om > 8 %

9.10.1

Kollagen (2)

Proteinbaserad produkt som härrör från djurben, hudar, skinn och senor.

Råprotein

Vattenhalt, om > 8 %

9.11.1

Fjädermjöl

Produkt som erhålls genom torkning och malning av fjädrar av slaktade djur; den kan vara hydrolyserad.

Råprotein

Vattenhalt, om > 8 %

9.12.1

Gelatin (2)

Naturligt, lösligt protein, gelbildande eller icke gelbildande, som erhålls genom partiell hydrolys av kollagen som framställts av ben, hudar och skinn, ligament och senor från djur.

Råprotein

Vattenhalt, om > 8 %

9.13.1

Fettgrevar (2)

Produkt som erhålls vid framställning av talg, ister och andra fetter av animaliskt ursprung som har avskilts genom extraktion eller mekanisk separation. Produkten kan vara färsk, fryst eller torkad.

Om den extraheras med lösningsmedel kan den innehålla upp till 0,1 % hexan.

Råprotein

Råfett

Råaska

Vattenhalt, om > 8 %

9.14.1

Produkter av animaliskt ursprung (1)

Före detta livsmedel som innehåller djurprodukter; med eller utan behandling i form av t.ex. färska, frysta eller torkade produkter.

Råprotein

Råfett

Vattenhalt, om > 8 %

9.15.1

Ägg

Hela ägg av Gallus gallus L. med eller utan skal.

 

9.15.2

Äggvita

Produkt som framställs ur ägg efter att skal och gula skiljts åt, pastöriserad och eventuellt denaturerad.

Råprotein

Metod för denaturering där så är tillämpligt

9.15.3

Torkade äggprodukter

Produkter bestående av pastöriserade torkade ägg, utan skal, eller en blandning av olika proportioner av torkad äggvita och torkad äggula.

Råprotein

Råfett

Vattenhalt, om > 5 %

9.15.4

Sockrat äggpulver

Torkade hela eller delar av ägg.

Råprotein

Råfett

Vattenhalt, om > 5 %

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

9.15.5

Torkat äggskal

Produkt som framställs ur fjäderfäägg efter att innehållet (gula och vita) har avlägsnats. Skalen är torkade.

Råaska

9.16.1

Levande ryggradslösa landdjur (1)

Levande ryggradslösa landdjur, i alla olika livsstadier, andra än sådana arter som har negativa effekter för växters, djurs och människors hälsa.

 

9.16.2

Döda ryggradslösa landdjur (1)

Döda ryggradslösa landdjur, andra än sådana arter som har negativa effekter för växters, djurs och människors hälsa, i alla olika livsstadier, som har eller inte har blivit föremål för behandling men som inte har bearbetats på det sätt som avses i förordning (EG) nr 1069/2009.

Råprotein

Råfett

Råaska

(1)   

Utan att det påverkar obligatoriska krav avseende handelsdokument och hälsointyg för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som anges i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (kapitel III i bilaga VIII) och om förteckningen används i märkningssyfte, ska benämningen

ersättas i förekommande fall med

— djurartens namn och

— den animaliska produktdelens namn (t.ex. lever, kött (endast vid skelettmuskel)), och/eller

— livsstadiet (t.ex. larv) och/eller

— namnet på den djurart som inte använts enligt förbudet mot återanvändning inom arten (t.ex. fjäderfäfri)

eller kompletteras i lämpliga fall med

— djurartens namn och/eller

— den animaliska produktdelens namn (t.ex. lever, kött (endast vid skelettmuskel)), och/eller

— livsstadiet (t.ex. larv) och/eller

— namnet på den djurart som inte använts enligt förbudet mot återanvändning inom arten.

(2)   

Utan att det påverkar obligatoriska krav avseende handelsdokument och hälsointyg för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som anges i förordning (EU) nr 142/2011 (kapitel III i bilaga VIII) och om förteckningen används i märkningssyfte, ska benämningen i lämpliga fall kompletteras med

— den bearbetade djurarten (t.ex. svin, idisslare, fjäderfä, insekt) och/eller

— livsstadiet (t.ex. larv) och/eller

— det bearbetade materialet (t.ex. ben) och/eller

— den använda bearbetningsprocessen (t.ex. avfettad, raffinerad) och/eller

— namnet på den djurart som inte använts enligt förbudet mot återanvändning inom arten (t.ex. fjäderfäfri).

10.    Fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav

Foderråvarorna i detta kapitel ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1069/2009 och förordning (EU) nr 142/2011 och bli föremål för användningsrestriktioner i enlighet med förordning (EG) nr 999/2001.Nummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

10.1.1

Vattenlevande ryggradslösa djur (1)

Hela eller delar av havs- eller sötvattenlevande ryggradslösa djur, i alla olika livsstadier, andra arter än sådana som är patogena för människor och djur; med eller utan behandling i form av t.ex. färska, frysta eller torkade produkter.

Råprotein

Råfett

Råaska

10.2.1

Biprodukter från vattenlevande djur (1)

Härrörande från anläggningar som bereder eller framställer produkter för mänsklig konsumtion; med eller utan behandling i form av t.ex. färska, frysta eller torkade produkter.

Råprotein

Råfett

Råaska

10.3.1

Skaldjursmjöl (2)

Produkt som erhålls genom upphettning, pressning och torkning av hela eller delar av skaldjur, inklusive vilda och odlade räkor.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

10.4.1

Fisk (2)

Hel fisk eller fiskdelar: färsk, fryst, beredd, syrabehandlad eller torkad.

Råprotein

Vattenhalt, om > 8 %

10.4.2

Fiskmjöl (2)

Produkt som erhålls genom upphettning, pressning och torkning av hel fisk eller fiskdelar och till vilken vattenlösliga restprodukter av fisk kan ha återtillsatts före torkning.

Råprotein

Råfett

Råaska, om > 20 %

Vattenhalt, om > 8 %

10.4.3

Vattenlösliga restprodukter av fisk

Kondenserad produkt som erhålls vid framställning av fiskmjöl, som har separerats och stabiliserats genom syrning eller torkning.

Råprotein

Råfett

Vattenhalt, om > 5 %

10.4.4

Hydrolysat av fiskprotein

Produkt som erhålls genom hydrolys av hel fisk eller fiskdelar, som kan koncentreras genom torkning.

Råprotein

Råfett

Råaska, om > 20 %

Vattenhalt, om > 8 %

10.4.5

Fiskbensmjöl

Produkt som erhålls genom upphettning, pressning och torkning av fiskdelar. Den består huvudsakligen av fiskben.

Råaska

10.4.6

Fiskolja

Olja som erhålls ur hel fisk eller fiskdelar, följd av centrifugering för att avlägsna vatten (artspecifika uppgifter kan ingå, t.ex. torskleverolja).

Råfett

Vattenhalt, om > 1 %

10.4.7

Hydrogenerad fiskolja

Olja som erhålls genom hydrogenering av fiskolja.

Vattenhalt, om > 1 %

10.4.8

Fiskoljestearin [kylseparerad fiskolja]

Fraktion av fiskolja med en hög andel mättade fetter som erhållits vid raffinering av rå fiskolja till raffinerad fiskolja med hjälp av kylsepareringsprocessen där mättade fetter stelnar och därefter insamlas.

Råfett

Vattenhalt, om > 1 %

10.5.1

Krillolja

Olja som erhålls från havsplankton (krill) som beretts, pressats och därefter centrifugerats för att avlägsna vatten.

Vattenhalt, om > 1 %

10.5.2

Hydrolysat av krillproteinkoncentrat

Produkt som erhålls genom enzymhydrolys av hel krill eller krilldelar, ofta koncentrerad genom torkning.

Råprotein

Råfett

Råaska, om > 20 %

Vattenhalt, om > 8 %

10.6.1

Ringmaskmjöl

Produkt som erhålls genom upphettning och torkning av hel eller delar av marin ringmask, inklusive Nereis virens M. Sars.

Råfett

Aska, om > 20 %

Vattenhalt, om > 8 %

10.7.1

Zooplanktonmjöl

Produkt som erhålls genom upphettning, pressning och torkning av marina zooplankton, t.ex. krill.

Råprotein

Råfett

Råaska, om > 20 %

Vattenhalt, om > 8 %

10.7.2

Zooplanktonolja

Olja som erhålls ur marina zooplankton som beretts, pressats och därefter centrifugerats för att avlägsna vatten.

Vattenhalt, om > 1 %

10.8.1

Blötdjursmjöl

Produkt som erhålls genom upphettning och torkning av hela eller delar av blötdjur, inklusive bläckfisk och musslor.

Råprotein

Råfett

Råaska, om > 20 %

Vattenhalt, om > 8 %

10.9.1

Bläckfiskmjöl

Produkt som erhålls genom upphettning, pressning och torkning av hel bläckfisk eller bläckfiskdelar.

Råprotein

Råfett

Råaska, om > 20 %

Vattenhalt, om > 8 %

10.10.1

Sjöstjärnemjöl

Produkt som erhålls genom upphettning, pressning och torkning av hel Asteroidea eller delar av Asteroidea.

Råprotein

Råfett

Råaska, om > 20 %

Vattenhalt, om > 8 %

(1)   Benämningen ska kompletteras med artnamnet.

(2)   Benämningen ska i lämpliga fall kompletteras med artnamnet när produkten har framställts av odlad fisk/odlade skaldjur.

11.    Mineraler och produkter därav

Foderråvaror i detta kapitel som innehåller djurprodukter ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1069/2009 och förordning (EU) nr 142/2011 och bli föremål för användningsrestriktioner i enlighet med förordning (EG) nr 999/2001.Nummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

11.1.1

Kalciumkarbonat (1); [kalksten]

Produkt som erhålls genom malning av produkter som innehåller kalciumkarbonat (CaCO3), t.ex. kalksten, eller genom fällning i sur lösning.

Kan innehålla upp till 0,25 % propylenglykol. Kan innehålla upp till 0,1 % hjälpmedel för malning.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.2

Kalkhaltiga marina skal

Naturligt förekommande produkt som erhålls från marina snäckor, malda eller granulerade, såsom ostronskal eller snäckskal.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.3

Kalcium- och magnesiumkarbonat

Naturlig blandning av kalciumkarbonat (CaCO3) och magnesiumkarbonat (MgCO3). Kan innehålla upp till 0,1 % hjälpmedel för malning.

Kalcium

Magnesium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.4

Kalkhaltiga havsalger (maerl)

Naturligt förekommande produkt som erhålls från kalkhaltiga havsalger, malda eller granulerade.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.5

Skorpalg

Naturligt förekommande produkt som erhålls från kalkhaltiga havsalger, Phymatolithon calcareum (Pall.), malda eller granulerade.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.6

Kalciumklorid

Kalciumklorid (CaCl2). Kan innehålla upp till 0,2 % bariumsulfat.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.7

Kalciumhydroxid

Kalciumhydroxid (Ca(OH)2).

Kan innehålla upp till 0,1 % hjälpmedel för malning.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.8

Vattenfritt kalciumsulfat

Vattenfritt kalciumsulfat (CaSO4) som erhålls genom malning av vattenfritt kalciumsulfat eller dehydrering av kalciumsulfatdihydrat.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.9

Kalciumsulfathemihydrat

Kalciumsulfathemihydrat (CaSO4 ×
image H2O) som erhålls genom delvis dehydrering av kalciumsulfatdihydrat.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.10

Kalciumsulfatdihydrat

Vattenfritt kalciumsulfatdihydrat (CaSO4 × 2H2O) som erhålls genom malning av kalciumsulfatdihydrat eller hydrering av kalciumsulfathemihydrat.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.11

Kalciumsalter av organiska syror (2)

Kalciumsalter av ätliga organiska syror med minst fyra kolatomer.

Kalcium

Organisk syra

11.1.12

Kalciumoxid

Kalciumoxid (CaO) som framställs vid bränning av naturligt förekommande kalksten.

Kan innehålla upp till 0,1 % hjälpmedel för malning.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.13

Kalciumglukonat

Kalciumsalt av glukonsyra allmänt uttryckt som Ca(C6H11O7)2 och dess hydrerade former.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.15

Kalciumsulfat/kalciumkarbonat

Produkt som erhålls vid framställning av natriumkarbonat.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.16

Kalciumpidolat

L-kalciumpidolat (C10H12CaN2O6). Kan innehålla upp till 5 % glutaminsyra.

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.1.17

Kalciumkarbonat/magnesiumoxid

Produkt som erhålls genom upphettning av naturligt kalcium och magnesium som innehåller substanser som dolomit. Kan innehålla upp till 0,1 % hjälpmedel för malning.

Kalcium

Magnesium

11.2.1

Magnesiumoxid

Bränd magnesiumoxid (MgO), minst 70 % MgO.

Magnesium

Aska olöslig i HCl, om > 15 %

Järninnehåll som Fe2O3 om > 5 %

11.2.2

Magnesiumsulfatheptahydrat

Magnesiumsulfat (MgSO4 × 7 H2O).

Magnesium

Svavel

Aska olöslig i HCl, om > 15 %

11.2.3

Magnesiumsulfatmonohydrat

Magnesiumsulfat (MgSO4 × H2O).

Magnesium

Svavel

Aska olöslig i HCl, om > 15 %

11.2.4

Vattenfritt magnesiumsulfat

Vattenfritt magnesiumsulfat (MgSO4).

Magnesium

Svavel

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.2.5

Magnesiumpropionat

Magnesiumpropionat (C6H10MgO4).

Magnesium

11.2.6

Magnesiumklorid

Magnesiumklorid (MgCl2) eller lösning erhållen genom naturlig koncentration av havsvatten efter utfällning av natriumklorid.

Magnesium

Klor

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.2.7

Magnesiumkarbonat

Naturligt magnesiumkarbonat (MgCO3).

Magnesium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.2.8

Magnesiumhydroxid

Magnesiumhydroxid (Mg(OH)2).

Magnesium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.2.9

Kaliummagnesiumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat (K2Mg(SO4)2 × nH2O, n = 4,6).

Magnesium

Kalium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.2.10

Magnesiumsalter av organiska syror (2)

Magnesiumsalter av ätliga organiska syror med minst fyra kolatomer.

Magnesium

Organisk syra

11.2.11

Magnesiumglukonat

Magnesiumsalt av glukonsyra allmänt uttryckt som Mg(C6H11O7)2 och dess hydrerade former.

Magnesium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

 

 

 

 

11.2.13

Magnesiumpidolat

Magnesium-L-pidolat (C10H12MgN2O6). Kan innehålla upp till 5 % glutaminsyra.

Magnesium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.3.1

Dikalciumfosfat (3) (4); [kalciumväteortofosfat]

Kalciummonovätefosfat som erhålls ur ben eller oorganiska källor (CaHPO4 × nH2O, n = 0 eller 2).

Ca/P > 1,2

Kan innehålla upp till 3 % klorid uttryckt som NaCl.

Kalcium

Totalfosfor

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.3.2

Monodikalciumfosfat

Produkt som består av dikalciumfosfat och monokalciumfosfat (CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 eller 1).

0,8 < Ca/P < 1,3

Totalfosfor

Kalcium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.3

Monokalciumfosfat; [kalciumtetravätediortofosfat]

Kalciumdivätefosfat (Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 eller 1).

Ca/P < 0,9

Totalfosfor

Kalcium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.4

Trikalciumfosfat (4); [trikalciumortofosfat]

Trikalciumfosfat från ben eller oorganiska källor (Ca3(PO4)2 × H2O) eller hydroxylapatit (Ca5(PO4)3OH).

Ca/P > 1,3

Kalcium

Totalfosfor

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.3.5

Kalciummagnesiumfosfat

Kalciummagnesiumfosfat (Ca3Mg3(PO4)4).

Kalcium

Magnesium

Totalfosfor

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.6

Avfluorerat fosfat

Produkt som erhålls från oorganiska källor, kalcinerat och ytterligare värmebehandlat.

Totalfosfor

Kalcium

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.3.7

Dikalciumpyrofosfat; [dikalciumdifosfat]

Dikalciumpyrofosfat (Ca2P2O7).

Totalfosfor

Kalcium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.8

Magnesiumfosfat

Produkt bestående av monobasiskt och/eller dibasiskt och/eller tribasiskt magnesiumfosfat.

Totalfosfor

Magnesium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.3.9

Natriumkalciummagnesiumfosfat

Produkt bestående av natriumkalciummagnesiumfosfat.

Totalfosfor

Magnesium

Kalcium

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.10

Mononatriumfosfat; [natriumdiväteortofosfat]

Mononatriumfosfat

(NaH2PO4 × nH2O, n = 0, 1 eller 2).

Totalfosfor

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.11

Dinatriumfosfat; [dinatriumväteortofosfat]

Dinatriumfosfat (Na2HPO4 × nH2O, n = 0, 2, 7 eller 12).

Totalfosfor

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.12

Trinatriumfosfat; [trinatriumortofosfat]

Trinatriumfosfat (Na3PO4 × nH2O, n = 0, 1/2, 1, 6, 8 eller 12).

Totalfosfor

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.13

Natriumpyrofosfat; [tetranatriumdifosfat]

Natriumpyrofosfat (Na4P2O7 × nH2O, n = 0 eller 10).

Totalfosfor

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.14

Monokaliumfosfat; [kaliumdiväteortofosfat]

Monokaliumfosfat (KH2PO4).

Totalfosfor

Kalium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.15

Dikaliumfosfat; [dikaliumväteortofosfat]

Dikaliumfosfat (K2HPO4 × nH2O, n = 0, 3 eller 6).

Totalfosfor

Kalium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.16

Kalciumnatriumfosfat

Kalciumnatriumfosfat (CaNaPO4).

Totalfosfor

Kalcium

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.17

Monoammoniumfosfat; [ammoniumdiväteortofosfat]

Monoammoniumfosfat (NH4H2PO4).

Totalkväve

Totalfosfor

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.18

Diammoniumfosfat; [diammoniumväteortofosfat]

Diammoniumfosfat ((NH4)2HPO4).

Totalkväve

Totalfosfor

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.19

Natriumtripolyfosfat; [pentanatriumtrifosfat]

Natriumtripolyfosfat (Na5P3O10 × nH2O, n = 0 eller 6).

Totalfosfor

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.20

Natriummagnesiumfosfat

Natriummagnesiumfosfat (MgNaPO4).

Totalfosfor

Magnesium

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.21

Magnesiumhypofosfit

Magnesiumhypofosfit (Mg(H2PO2)2 × 6 H2O).

Magnesium

Totalfosfor

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.22

Benmjöl, fritt från limämne

Steriliserade och malda ben, fria från limämne och fett.

Totalfosfor

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.3.23

Benaska

Mineralrester från bränning, förbränning eller förgasning av animaliska biprodukter.

Totalfosfor

Kalcium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.3.24

Kalciumpolyfosfat

Heterogena blandningar av kalciumsalter av kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H(n+2)PnO(3n+1) där n är minst 2.

Totalfosfor

Kalcium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.25

Kalciumdivätedifosfat

Monokalciumdivätepyrofosfat (CaH2P2O7).

Totalfosfor

Kalcium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.26

Magnesiumdivätepyrofosfat

Magnesiumdivätepyrofosfat (MgH2P2O7). Framställs av renad fosforsyra och renad magnesiumhydroxid eller magnesiumoxid genom avdunstning av vatten och kondensering av ortofosfat till difosfat.

Totalfosfor

Magnesium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.27

Dinatriumdivätedifosfat

Dinatriumdivätedifosfat (Na2H2P2O7).

Totalfosfor

Kalcium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.28

Trinatriumdifosfat

Trinatriummonovätedifosfat (vattenfritt: Na3HP2O7; monohydrat: Na3HP2O7 × nH2O; n = 0, 1 eller 9).

Totalfosfor

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.29

Natriumpolyfosfat; [natriumhexametafosfat]

Heterogena blandningar av natriumsalter av raka kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H(n + 2)PnO(3n + 1) där n är minst 2.

Totalfosfor

Natrium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.30

Trikaliumfosfat

Trikaliummonofosfat (K3HPO4 × nH2O; n = 0, 1, 3, 7 eller 9).

Totalfosfor

Kalium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.31

Tetrakaliumdifosfat

Tetrakaliumdifosfat (K4P2O7 × nH2O; n = 0, 1 eller 3).

Totalfosfor

Kalium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.32

Pentakaliumtrifosfat

Pentakaliumtrifosfat (K5P3O10).

Totalfosfor

Kalium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.33

Kaliumpolyfosfat

Heterogena blandningar av kaliumsalter av raka kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H(n + 2)PnO(3n + 1) där n är minst 2.

Totalfosfor

Kalium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.3.34

Kalciumnatriumpolyfosfat

Kalciumnatriumpolyfosfat.

Totalfosfor

Natrium

Kalcium

P olöslig i 2 % citronsyra, om > 10 %

11.4.1

Natriumklorid (1)

Natriumklorid (NaCl) eller produkt som erhålls genom avdunstning och kristallisering av saltlake (mättat eller reducerat i en annan process) (vakuumsalt) eller avdunstning av havsvatten (havssalt och solhavssalt) eller malning av bergssalt.

Natrium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.4.2

Natriumbikarbonat [natriumvätekarbonat]

Natriumbikarbonat (NaHCO3).

Natrium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.4.3

Natrium/ammonium(bi)karbonat [natrium/ammonium(väte)karbonat]

Produkt som erhålls vid framställningen av natriumkarbonat och natriumbikarbonat, med spår av ammoniumbikarbonat (ammoniumbikarbonat högst 5 %).

Natrium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.4.4

Natriumkarbonat

Natriumkarbonat (Na2CO3).

Natrium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.4.5

Natriumseskvikarbonat [trinatriumvätedikarbonat]

Natriumseskvikarbonat (Na3H(CO3)2).

Natrium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.4.6

Natriumsulfat

Natriumsulfat (Na2SO4).

Kan innehålla upp till 0,3 % metionin.

Natrium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.4.7

Natriumsalter av organiska syror (2)

Natriumsalter av ätliga organiska syror med minst fyra kolatomer.

Natrium

Organisk syra

11.5.1

Kaliumklorid

Kaliumklorid (KCl) eller produkt som erhålls genom malning av naturliga kaliumkloridkällor.

Kalium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.5.2

Kaliumsulfat

Kaliumsulfat (K2SO4).

Kalium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.5.3

Kaliumkarbonat

Kaliumkarbonat (K2CO3).

Kalium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.5.4

Kaliumbikarbonat [kaliumvätekarbonat]

Kaliumbikarbonat (KHCO3).

Kalium

Aska olöslig i HCl, om > 10 %

11.5.5

Kaliumsalter av organiska syror (2)

Kaliumsalter av ätliga organiska syror med minst fyra kolatomer.

Kalium

Organisk syra

11.5.6

Kaliumpidolat

Kalium L-pidolat (C5H6KNO3). Kan innehålla upp till 5 % glutaminsyra.

Kalium

Aska olöslig i HCl, om > 5 %

11.6.1

Svavelblomma

Pulver som framställs ur naturliga avlagringar av mineralen. Även en produkt som erhålls från oljeraffineringsproduktion såsom den utförs av svaveltillverkare.

Svavel

11.7.1

Attapulgit

Naturligt magnesiumaluminiumkiselmineral.

Magnesium

11.7.2

Kvarts

Naturligt förekommande mineral som erhålls genom malning av kvartskällor.

Kan innehålla upp till 0,1 % hjälpmedel för malning.

 

11.7.3

Kristobalit

Kiseldioxid (SiO2) som framställs vid återkristallisering av kvarts.

Kan innehålla upp till 0,1 % hjälpmedel för malning.

 

11.8.1

Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat ((NH4)2SO4) som erhålls genom kemisk syntes. Kan ges i form av en vattenlösning.

Kväve uttryckt som råprotein

Svavel

11.8.3

Ammoniumsalter av organiska syror (2)

Ammoniumsalter av ätliga organiska syror med minst fyra kolatomer.

Kväve uttryckt som råprotein

Organisk syra

11.8.4

Ammoniumlaktat

Ammoniumlaktat (CH3CHOHCOONH4). Inkluderar det ammoniumlaktat som framställs genom fermentering med Lactobacillus delbrueckii ssp., Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp., eller Bifidobacterium spp., innehållande minst 44 % kväve uttryckt som råprotein.

Kan innehålla upp till 2 % fosfor, 2 % kalium, 0,7 % magnesium, 2 % natrium, 2 % sulfat, 0,5 % klorider, 5 % socker och 0,1 % skumdämpande kisel.

Kväve uttryckt som råprotein

Råaska

Kalium om > 1,5 %

Magnesium om > 1,5 %

Natrium om > 1,5 %

11.8.5

Ammoniumacetat

Ammoniumacetat (CH3COONH4) i vattenlösning, innehållande minst 55 % ammoniumacetat.

Kväve uttryckt som råprotein

11.9.1

Flintgrus [för matsmältning]

Produkt som erhålls genom krossning av naturligt förekommande mineraler i grusform.

Partikelstorlek

11.9.2

Rödsten [för matsmältning]

Produkt som erhålls genom krossning och malning av produkter härrörande från lerbränning.

Partikelstorlek

Vattenhalt, om > 2 %

(1)   Uppgift om produktens ursprung får ersätta eller komplettera benämningen.

(2)   Benämningen ska ändras eller kompletteras så att det anges vilken organisk syra som används.

(3)   Framställningsprocessen får inkluderas i benämningen.

(4)   Benämningen ska kompletteras med ”av ben” när så är lämpligt.

12.    Produkter och biprodukter som erhålls genom fermentering med hjälp av inaktiverade mikroorganismer, vilket leder till avsaknad av levande mikroorganismer

Foderråvaror som anges i detta kapitel och som härrör från eller framställs av genetiskt modifierade organismer eller är resultatet av en fermenteringsprocess med inbegripande av genetiskt modifierade mikroorganismer ska vara förenliga med förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.Nummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

12.1.1

Produkt från proteinrika Methylophilus methylotrophus (1) (2)

Fermenteringsprodukt som erhålls genom odling av Methylophilus methylotrophus (NCIMB stam 10.515) på metanol; råproteinet utgör minst 68 % och reflexionsfaktorn är minst 50.

Råprotein

Råaska

Råfett

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.2

Produkt från proteinrika Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis och Bacillus firmus (1) (2)

Fermenteringsprodukt som erhålls genom odling av Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB stam 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB stam 13287), Bacillus brevis (NCIMB stam 13288) och Bacillus firmus (NCIMB stam 13289) på naturgas (ca 91 % metan, 5 % etan, 2 % propan, 0,5 % isobutan, 0,5 % n-butan), ammoniak och mineralsalter; råproteinet utgör minst 65 %.

Råprotein

Råaska

Råfett

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.3

Produkt från proteinrika Escherichia coli (1) (2)

Fermenteringsbiprodukt från framställningen av aminosyror genom odling av Escherichia coli K12 på substrat av vegetabiliskt eller kemiskt ursprung, ammoniak eller mineralsalter; produkten kan vara hydrolyserad.

Råprotein

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.4

Produkt från proteinrika Corynebacterium glutamicum (1) (2)

Fermenteringsbiprodukt från framställningen av aminosyror genom odling av Corynebacterium glutamicum på substrat av vegetabiliskt eller kemiskt ursprung, ammoniak eller mineralsalter; produkten kan vara hydrolyserad.

Råprotein

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.5

Jäst [bryggerijäst] (1) (2)

Alla jästsorter som erhålls från (4) Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii (3), Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii eller Brettanomyces ssp. på substrat av främst vegetabiliskt ursprung såsom melass, sockersirap, alkohol, destilleringsrester, spannmål och produkter innehållande stärkelse, fruktsaft, vassle, mjölksyra, socker, hydrolyserade vegetabiliska fibrer samt näringsämnen härrörande från fermentering, exempelvis ammoniak eller mineralsalter.

Vattenhalt, om < 75 % eller > 97 %

Om vattenhalt < 75 %

Råprotein

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.6

Myceliumensilage från framställning av penicillin (1) (2)

Mycelium (kvävehaltiga föreningar), våt biprodukt som härrör från framställning av penicillin genom Penicillium chrysogenum (ATCC48271) på olika kolhydratkällor och hydrolysat därav, värmebehandlad och ensilerad med hjälp av Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides och Streptococcus lactis för att inaktivera penicillinet. Kväve uttryckt som råprotein utgör minst 7 %.

Kväve uttryckt som råprotein

Råaska

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.7

Jäst från biodieselframställning (1) (2)

All jäst och delar (6) därav som erhålls från (4) Yarrowia lipolytica som odlats på vegetabiliska oljor och avslemning och glycerolfraktioner som bildats under biobränsleframställningen.

Vattenhalt, om < 75 % eller > 97 %

Om vattenhalt < 75 %

Råprotein

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.8

Produkt från proteinrika arter av Lactobacillus (1) (2)

Fermenteringsprodukt som erhålls genom odling av Lactobacillus på substrat av främst vegetabiliskt ursprung såsom melass, sockersirap, alkohol, destilleringsrester, spannmål och produkter innehållande stärkelse, fruktsaft, vassle, mjölksyra, socker, hydrolyserade vegetabiliska fibrer samt näringsämnen som härrör från fermentering, exempelvis ammoniak eller mineralsalter. Produkten kan vara torkad.

Råprotein

Råaska

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.9

Produkt från proteinrika Trichoderma viride (1) (2)

Fermenteringsprodukt som erhålls genom odling av Trichoderma viride på substrat av främst vegetabiliskt ursprung såsom melass, sockersirap, alkohol, destilleringsrester, spannmål och produkter innehållande stärkelse, fruktsaft, vassle, mjölksyra, socker, hydrolyserade vegetabiliska fibrer samt näringsämnen som härrör från fermentering, exempelvis ammoniak eller mineralsalter. Produkten kan vara torkad.

Råprotein

Råaska

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.10

Produkt från proteinrika Bacillus subtilis (1) (2)

Fermenteringsprodukt som erhålls genom odling av Bacillus subtilis på substrat av främst vegetabiliskt ursprung såsom melass, sockersirap, alkohol, destilleringsrester, spannmål och produkter innehållande stärkelse, fruktsaft, vassle, mjölksyra, socker, hydrolyserade vegetabiliska fibrer samt näringsämnen som härrör från fermentering, exempelvis ammoniak eller mineralsalter. Produkten kan vara torkad.

Råprotein

Råaska

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.11

Produkt från proteinrika Aspergillus oryzae (1) (2)

Fermenteringsprodukt som erhålls genom odling av Aspergillus oryzae på substrat av främst vegetabiliskt ursprung såsom melass, sockersirap, alkohol, destilleringsrester, spannmål och produkter innehållande stärkelse, fruktsaft, vassle, mjölksyra, socker, hydrolyserade vegetabiliska fibrer samt näringsämnen som härrör från fermentering, exempelvis ammoniak eller mineralsalter. Produkten kan vara torkad.

Råprotein

Råaska

Propionsyra om > 0,5 %

12.1.12

Jästprodukter (1) (2)

Alla jästdelar (6) som erhålls från (4) Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii (3), Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii eller Brettanomyces ssp. på substrat av främst vegetabiliskt ursprung såsom melass, sockersirap, alkohol, destilleringsrester, spannmål och produkter innehållande stärkelse, fruktsaft, vassle, mjölksyra, socker, hydrolyserade vegetabiliska fibrer samt näringsämnen härrörande från fermentering, exempelvis ammoniak eller mineralsalter.

Vattenhalt, om < 75 % eller > 97 %

Om vattenhalt < 75 %

Råprotein

Propionsyra om > 0,5 %

12.2.1

Vinass [kondenserad vattenlöslig restprodukt av melass] (2) (5)

Biprodukter som härrör från den industriella bearbetningen av muster/vörter från mikrobiella fermenteringsprocesser såsom alkohol, organiska syror eller jästframställning. De består av den vätske- eller pastafraktion som erhålls efter separeringen av fermenteringsmusterna eller fermenteringsvörterna. Kan även innehålla döda celler och/eller delar (6) därav från de mikroorganismer som används vid fermenteringen. Substraten är mestadels av vegetabiliskt ursprung såsom melass, sockersirap, alkohol, destilleringsrester, spannmål och produkter innehållande stärkelse, fruktsaft, vassle, mjölksyra, socker, hydrolyserade vegetabiliska fibrer och näringsämnen från fermentering, exempelvis ammoniak eller mineralsalter.

Råprotein

Substrat och i tillämpliga fall angivande av produktionsprocess

12.2.2

Biprodukter från framställningen av L-glutaminsyra (2) (5)

Biprodukter från framställningen av L-glutaminsyra genom fermentering med Corynebacterium melassecola på substrat bestående av sackaros, melass, stärkelseprodukter och hydrolysat därav, ammoniumsalter och andra kvävehaltiga föreningar.

Råprotein

12.2.3

Biprodukter från framställning av L-lysinmonohydroklorid med Brevibacterium lactofermentum (2) (5)

Biprodukter som härrör från framställningen av L-lysinmonohydroklorid genom fermentering med Brevibacterium lactofermentum på substrat bestående av sackaros, melass, stärkelseprodukter och hydrolysat därav, ammoniumsalter och andra kvävehaltiga föreningar.

Råprotein

12.2.4

Biprodukter från framställningen av aminosyror med Corynebacterium glutamicum (2) (5)

Biprodukter som härrör från framställningen av aminosyror genom fermentering med Corynebacterium glutamicum på substrat av vegetabiliskt eller kemiskt ursprung, ammoniak eller mineralsalter.

Råprotein

Råaska

12.2.5

Biprodukter från framställningen av aminosyror med Escherichia coli K12 (2) (5)

Biprodukter som härrör från framställningen av aminosyror genom fermentering med Escherichia coli K12 på substrat av vegetabiliskt eller kemiskt ursprung, ammoniak eller mineralsalter.

Råprotein

Råaska

12.2.6

Biprodukt av enzymframställning med Aspergillus niger (2) (5)

Biprodukt som härrör från fermentering med Aspergillus niger på vete och malt för enzymframställning.

Råprotein

12.2.7

Polyhydroxybutyrat från fermentering med Ralstonia eutropha (2)

Produkt som innehåller 3-hydroxybutyrat och 3-hydroxyvalerat, framställd genom fermentering med Ralstonia eutropha, och icke livsdugligt bakteriellt proteinmjöl som återstår från den producerande bakterie- och fermenteringsbuljongen.

 

(1)   Produkter som framställs av biomassa av specifika mikroorganismer som odlats på vissa substrat. Kan innehålla upp till 0,3 % skumdämpande medel, 1,5 % filtrerings-/klarningsmedel och 2,9 % propionsyra.

(2)   Mikroorganismer som används i fermenteringsprocessen har inaktiverats, vilket innebär att inga sådana mikroorganismer är livsdugliga i foderråvarorna.

(3)   Odling på n-alkaner är förbjuden (förordning (EU) nr 568/2010).

(4)   Den benämning som används för jäststammarna kan skilja sig åt från benämningen i den vetenskapliga taxonomin. Därför kan synonymer för de förtecknade jäststammarna också användas.

(5)   Andra fermenteringsbiprodukter. Kan innehålla upp till 0,6 % skumdämpande medel, 0,5 % antiscalingmedel och 0,2 % sulfit.

(6)   Med delar avses alla lösliga och ej lösliga fraktioner av jäst, inklusive från membranet eller de innersta celldelarna.

13.    Övrigt

Foderråvaror i detta kapitel som innehåller djurprodukter ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1069/2009 och förordning (EU) nr 142/2011 och bli föremål för användningsrestriktioner i enlighet med förordning (EG) nr 999/2001.Nummer

Benämning

Beskrivning

Obligatoriska märkningsuppgifter

13.1.1

Produkter från bageri- och pastaindustrin

Produkter som erhålls vid och från framställningen av bröd, småkakor, kex eller pasta. Produkterna kan vara torkade.

Stärkelse

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Råfett, om > 5 %

13.1.2

Produkter från konditorivaruindustrin

Produkter som erhålls under och från framställningen av konditorivaror och kakor. Produkterna kan vara torkade.

Stärkelse

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Råfett, om > 5 %

13.1.3

Produkter från framställning av frukostflingor

Substanser eller produkter som är avsedda för att användas som livsmedel eller där det är rimligt att förvänta sig att de kan användas som livsmedel i bearbetad, delvis bearbetad eller obearbetad form. Produkterna kan vara torkade.

Råprotein, om > 10 %

Växttråd

Råolja och råfett, om > 10 %

Stärkelse, om > 30 %

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros, om > 10 %

13.1.4

Produkter från konfektyrindustrin

Produkter som erhålls vid och från framställningen av sötsaker, inklusive chokladvaror. Produkterna kan vara torkade.

Stärkelse

Råfett, om > 5 %

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

13.1.5

Produkter från glassindustrin

Produkter som erhålls vid framställningen av glass. Produkterna kan vara torkade.

Stärkelse

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Råfett

13.1.6

Produkter och biprodukter från bearbetning av färska frukter, bär och grönsaker (1)

Produkter som erhålls vid bearbetning av färska frukter, bär och grönsaker (inklusive skal, hela bitar av frukter/bär/grönsaker och blandningar därav). Produkterna kan vara torkade eller frysta.

Stärkelse

Växttråd

Råfett, om > 5 %

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 %

13.1.7

Produkter från bearbetning av växter (1)

Produkter som erhålls vid djupfrysning eller torkning av hela växter eller delar därav.

Växttråd

13.1.8

Produkter från bearbetning av kryddor och smaksättningsämnen (1)

Produkter som erhålls vid djupfrysning eller torkning av kryddor och smaksättningsämnen eller delar därav.

Råprotein, om > 10 %

Växttråd

Råolja och råfett, om > 10 %

Stärkelse, om > 30 %

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros, om > 10 %

13.1.9

Produkter från bearbetning av örter (1)

Produkter som erhålls vid krossning, grovmalning, djupfrysning eller torkning av örter eller delar därav.

Växttråd

13.1.10

Produkter från potatisförädlingsindustrin

Produkter som erhålls vid förädling av potatis. Produkterna kan ha torkats eller frysts.

Stärkelse

Växttråd

Råfett, om > 5 %

Aska olöslig i HCl, om > 3,5 %

13.1.11

Produkter och biprodukter av såsframställning

Ämnen som härrör från såsframställning och som är avsedda att användas som livsmedel eller där det är rimligt att förvänta sig att de kan användas som livsmedel i bearbetad, delvis bearbetad eller obearbetad form. Produkterna kan vara torkade.

Råfett

13.1.12

Produkter och biprodukter från snacksindustrin

Produkter och biprodukter från snacksindustrin, erhållna vid och från framställningen av smaksatta snacks – potatischips, potatis- och/eller spannmålsbaserade snacks (direkt extruderade, degbaserade och pelleterade snacks) samt nötter.

Råfett

13.1.13

Produkter från färdigmatsindustrin

Produkter som erhålls vid framställningen av färdigmat. Produkterna kan vara torkade.

Råfett, om > 5 %

13.1.14

Växtbiprodukter från spritframställning

Fasta produkter som härrör från växter (inklusive bär och frön, t.ex. anis) som erhålls efter urlakning av dessa växter i en alkohollösning eller efter alkoholavdunstning/destillering eller båda, vid utvecklingen av smakämnen för spritframställningen. Dessa produkter måste destilleras för att resterna av alkohol ska elimineras.

Råprotein, om > 10 %

Växttråd

Råolja och råfett, om > 10 %

13.1.15

Foderöl

Produkt av bryggningsprocessen, omöjlig att sälja som dryck för människor.

Alkoholinnehåll

Vattenhalt, om < 75 %

13.1.16

Söta drycker

Produkter från läskedrycksindustrin som erhålls från framställningen av söta läskedrycker eller opaketerade, osäljbara söta läskedrycker.

Produkterna kan vara torkade.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Vattenhalt, om > 30 %

13.1.17

Fruktsirap

Produkter från fruktsirapsindustrin som erhålls från framställningen av fruktsirap för livsmedelsändamål.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Vattenhalt, om > 30 %

13.1.18

Söt sirap

Produkter från sötsirapsindustrin som erhålls från framställningen av sirap eller opaketerad, osäljbar sirap.

Produkterna kan vara torkade.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Vattenhalt, om > 30 %

13.2.1

Karamelliserat socker

Produkt som erhålls genom kontrollerad upphettning av socker av något slag.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

13.2.2

Dextros

Dextros erhålls efter hydrolys av stärkelse och består av renad, kristalliserad glukos, med eller utan kristallvatten.

 

13.2.3

Fruktos

Fruktos som renat kristalliniskt pulver. Den erhålls från glukos i glukossirap genom användning av glukosisomeras och från sackarosinversion.

 

13.2.4

Glukossirap

Glukossirap är en renad och koncentrerad vattenlösning av energigivande sockerarter som erhålls genom hydrolys av stärkelse. Kan vara torkad.

Vattenhalt, om > 30 %

13.2.5

Glukosmelass

Produkt som erhålls vid raffineringsprocessen för glukossirap.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

13.2.6

Xylos

Socker extraherat från trä.

 

13.2.7

Laktulos

Halvsyntetisk disackarid (4-O-D-galaktopyranosyl-D-fruktos) som framställs ur laktos genom isomerisering av glukos till fruktos. Förekommer i värmebehandlad mjölk och värmebehandlade mjölkprodukter.

 

13.2.8

Glukosamin (kitosamin) (6)

Aminosocker (monosackarid) som är en del av strukturen hos polysackariderna kitosan och kitin. Framställd genom hydrolys av skaldjurs och andra leddjurs exoskelett eller genom fermentering av spannmål, exempelvis majs eller vete.

Natrium eller kalium, där så är tillämpligt

13.2.9

Xylo-oligosackarid

Kedjor av xylosmolekyler som är förenade med bindningar av typen β1–4 med en polymeriseringsgrad på mellan 2 och 10 och som framställs genom enzymatisk hydrolys av olika råvaror som är rika på hemicellulosa.

Vattenhalt, om > 5 %

13.2.10

Gluko-oligosackarid

Produkt som erhålls genom fermentering eller hydrolys och/eller fysisk värmebehandling av glukospolymerer, glukos, sackaros och maltos.

Vattenhalt, om > 28 %

13.3.1

Stärkelse (2)

Stärkelse.

Stärkelse

13.3.2

Förklistrad stärkelse (2)

Produkt bestående av stärkelse som sväller upp genom värmebehandling.

Stärkelse

13.3.3

Stärkelseblandning (2)

Produkt bestående av naturlig och/eller modifierad livsmedelsstärkelse som erhålls från olika botaniska källor.

Stärkelse

13.3.4

Stärkelsehydrolysatkaka (2)

Produkt från filtrering av stärkelsehydrolysvätska som består av protein, stärkelse, polysackarider, fett, olja och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, träfiber).

Vattenhalt, om < 25 % eller > 45 %

Om vattenhalt < 25 %

— Råfett

— Råprotein

13.3.5

Dextrin

Dextrin är delvis sur hydrolyserad stärkelse.

 

13.3.6

Maltodextrin

Maltodextrin är delvis hydrolyserad stärkelse.

 

13.4.1

Polydextros

Slumpmässigt sammanbunden bulkpolymer av glukos framställd genom termisk polymerisering av D-glukos.

 

13.5.1

Polyoler

Produkt som erhålls genom hydrogenering eller fermentering och som består av reducerade mono-, di- eller oligosackarider eller polysackarider.

 

13.5.2

Isomalt

Sockeralkohol som erhålls från sackaros efter enzymatisk omvandling och hydrogenering.

 

13.5.3

Mannitol

Produkt som erhålls genom hydrogenering eller fermentering och som består av reducerad glukos och/eller fruktos.

 

13.5.4

Xylitol

Produkt som erhålls genom hydrogenering och fermentering av xylos.

 

13.5.5

Sorbitol

Produkt som erhålls genom hydrogenering av glukos.

 

13.6.1

Sur olja från kemisk raffinering (3)

Produkt som erhålls under neutralisering av oljor och fetter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung med hjälp av alkali, följt av syrabehandling och därefter separering av vattenfasen, och som innehåller fria fettsyror, oljor eller fetter samt naturliga beståndsdelar från frön, frukt eller animaliska vävnader såsom mono- och diglycerider, rålecitin och fibrer.

Råfett

Vattenhalt, om > 1 %

13.6.2

Fettsyror förestrade med glycerol (4)

Glycerider erhållna genom förestring av fettsyror med glycerol. Kan innehålla upp till 50 ppm nickel från hydrogenering.

Vattenhalt, om > 1 %

Råfett

Nickel om > 20 ppm

13.6.3

Mono-, di- och triglycerider av fettsyror (4)

Produkt bestående av blandningar av mono-, di- och triestrar av glycerol med fettsyror.

Kan innehålla små mängder fria fettsyror och glycerol.

Kan innehålla upp till 50 ppm nickel från hydrogenering

Råfett

Nickel om > 20 ppm

13.6.4

Salter av fettsyror (4)

Produkt som erhålls genom reaktion av fettsyror med minst fyra kolatomer med kalcium-, magnesium-, natrium- eller kaliumhydroxider, -oxider eller -salter.

Kan innehålla upp till 50 ppm nickel från hydrogenering.

Råfett (efter hydrolys)

Vattenhalt

Ca eller Na eller K eller Mg, där så är tillämpligt

Nickel om > 20 ppm

13.6.5

Fettsyredestillat från fysisk raffinering (3)

Produkt som erhålls under neutralisering av oljor och fetter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung genom destillering och som innehåller fria fettsyror, oljor eller fetter samt naturliga beståndsdelar från frön, frukt eller animaliska vävnader såsom mono- och diglycerider, steroler och tokoferoler.

Råfett

Vattenhalt, om > 1 %

13.6.6

Obearbetade fettsyror från spaltning (3)

Produkt som erhålls genom spaltning av olja/fett. Per definition består produkten av obearbetade fettsyror C6–C24, alifatiska, raka, monokarboxyliska, mättade och omättade. Kan innehålla upp till 50 ppm nickel från hydrogenering.

Råfett

Vattenhalt, om > 1 %

Nickel om > 20 ppm

13.6.7

Rena destillerade fettsyror från spaltning (3)

Produkt som erhålls genom destillering av obearbetade fettsyror från spaltning av olja/fett eventuellt plus hydrogenering. Per definition består produkten av rena destillerade fettsyror C6–C24, alifatiska, raka, monokarboxyliska, mättade och omättade.

Kan innehålla upp till 50 ppm nickel från hydrogenering.

Råfett

Vattenhalt, om > 1 %

Nickel om > 20 ppm

13.6.8

Soap stocks (3)

Produkt som erhålls under neutralisering av vegetabiliska oljor och fetter med hjälp av en vattenbaserad kalcium-, magnesium-, natrium- eller kaliumhydroxidlösning, innehållande salter från fettsyror, oljor eller fetter samt naturliga beståndsdelar från frön, frukt eller animaliska vävnader såsom mono- och diglycerider, rålecitin och fibrer.

Vattenhalt om < 40 och > 50 %

Ca eller Na eller K eller Mg, där så är tillämpligt

13.6.9

Mono- och diglycerider av fettsyror förestrade med organiska syror (4) (5)

Mono- och diglycerider av fettsyror med minst fyra kolatomer som förestrats med organiska syror.

Råfett

13.6.10

Sackarosestrar av fettsyror (4)

Estrar av sackaros och fettsyror.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Råfett

13.6.11

Sackarosglycerider av fettsyror (4)

Blandning av estrar av sackaros och mono- och diglycerider av fettsyror.

Total sockerhalt, uttryckt som sackaros

Råfett

13.6.12

Palmitoylglukosamin

Organisk lipidförening som finns i rötterna i flera växter och framför allt i de flesta baljväxter. Den framställs genom acylering av D-glukosamin med palmitinsyra. Kan innehålla upp till 0,5 % aceton.

Vattenhalt, om > 2 %,

råfett

13.6.13

Salt från laktylat i fettsyror

Icke-glyceridestrar i fettsyror. Produkten kan utgöras av ett kalcium-, magnesium-, natrium- eller kaliumsalt i fettsyror förestrade med mjölksyra. Den kan innehålla små mängder fria fettsyror och mjölksyra.

Råfett

Vattenhalt, om > 1 %

Nickel om > 20 ppm

Ca eller Na eller K eller Mg, där så är tillämpligt

13.8.1

Rå glycerin

[rå glycerol]

Biprodukt som erhålls från

— oleokemisk bearbetning av spaltning av olja/fett för att erhålla fettsyror och sötvatten, följt av koncentration av sötvattnet för att få rå glycerol eller genom transesterifiering (kan innehålla upp till 0,5 % metanol) av naturliga oljor/fetter för att erhålla metylestrar av fettsyror och sötvatten, följt av koncentration av sötvattnet för att få rå glycerol,

— framställning av biodiesel (metyl- eller etylestrar av fettsyror) genom transesterifiering av oljor och fetter av ospecificerat vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Mineralsalter och organiska salter kan finnas kvar i glycerinet (upp till 7,5 %).

Kan innehålla upp till 0,5 % metanol och upp till 4 % organiskt material som inte är glycerin (MONG) som omfattar metylestrar av fettsyror, etylestrar av fettsyror, fria fettsyror och glycerider.

— förtvålning av oljor/fetter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, normalt med alkalier/alkaliska jordartsmetaller för att erhålla tvål.

Kan innehålla upp till 50 ppm nickel från hydrogenering.

Glycerol

Kalium om > 1,5 %

Natrium om > 1,5 %

Nickel om > 20 ppm

13.8.2

Glycerin

[glycerol]

Produkt som erhålls vid

— den oleokemiska processen med a) spaltning av olja/fett följt av koncentration av sötvatten och raffinering genom destillering (se del B, ordlista över bearbetningsmetoder, post 20) eller jonbytarprocess, b) transesterifiering av naturliga oljor/fetter för att erhålla metylestrar av fettsyror och obearbetat sötvatten, följt av koncentration av sötvattnet för att erhålla rå glycerol och raffinering genom destillering eller jonbytarprocess,

— framställning av biodiesel (metyl- eller etylestrar av fettsyror) genom transesterifiering av oljor och fetter av ospecificerat vegetabiliskt och animaliskt ursprung med påföljande raffinering av glycerinet. Lägsta glycerolhalt: 99 % av torrsubstansen.

— förtvålning av oljor/fetter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, normalt med alkalier/alkaliska jordartsmetaller för att erhålla tvål, följt av raffinering av rå glycerol och destillering.

Kan innehålla upp till 50 ppm nickel från hydrogenering.

Glycerol om < 99 % på torrsubstansbasis

Natrium om > 0,1 %

Kalium om > 0,1 %

Nickel om > 20 ppm

13.9.1

Metylsulfonylmetan

Organisk svavelförening ((CH3)2SO2) som erhålls genom kemisk syntes som är identisk med den naturligt förekommande källan i växter.

Svavel

13.10.1

Torv

Produkt från den naturliga nedbrytningen av växter (främst vitmossor) i en anaerobisk och oligotrof miljö.

Växttråd

13.10.2

Leonardit

Produkt som är ett naturligt förekommande mineralkomplex av fenolkolväten, även kallat humat, som härrör från nedbrytningen av organiska ämnen under miljontals år.

Växttråd

13.11.1

Propylenglykol; [1,2-propandiol]; [propan-1,2-diol]

Organisk förening (en diol eller dubbel alkohol) med formeln C3H8O2. Det är en viskös vätska med en svagt sötaktig smak. Produkten är hygroskopisk samt löslig i vatten, aceton och kloroform. Kan innehålla upp till 0,3 % dipropylenglykol.

 

13.11.2

Monoestrar av propylenglykol och fettsyror (4)

Monoestrar av propylenglykol och fettsyror, enbart eller i blandningar med diestrar.

Propylenglykol

Råfett

13.12.1

Hyaluronsyra

Glukosaminglukan (polysackarid) med upprepade enheter av ett aminosocker (N-acetyl-D-glukosamin) och D-glukuronsyra, som finns i hud, ledvätska och i navelsträngen och som framställs t.ex. av djurvävnad eller genom bakteriefermentering.

Natrium eller kalium, där så är tillämpligt

13.12.2

Kondroitinsulfat

Produkt som erhålls genom extraktion från senor, ben och andra animaliska vävnader innehållande brosk och mjuk bindväv.

Natrium

13.12.3

Glukonsyra

Glukonsyra (C6H12O7), en vattenlöslig organisk syra med pKa på 3,7 med klar till brun färg. I flytande form innehåller produkten minst 50 % glukonsyra. Den framställs genom mikrobiell fermentering av glukossirap eller som samprodukt från framställningen av glukondeltalakton av livsmedelskvalitet.

Glukonsyra

(1)   Benämningen ska kompletteras med en uppgift om frukt-, grönsaks-, växt-, krydd- eller örtart, när så är lämpligt.

(2)   Benämningen ska kompletteras med en angivelse av det botaniska ursprunget.

(3)   Benämningen ska kompletteras med en angivelse av det botaniska eller animaliska ursprunget.

(4)   Benämningen ska ändras eller kompletteras så att det anges vilken fettsyra som används.

(5)   Benämningen ska ändras eller kompletteras så att det anges vilken organisk syra som används.

(6)   Benämningen ska kompletteras med orden ”från animaliska vävnader” eller ”från fermentering” när så är lämpligt.( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

( 3 ) Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

( 4 ) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

( 5 ) EUT L 35, 8.2.2005, s. 1.

( 6 ) As Low As Reasonably Achievable (ung. så lågt som rimligt möjligt).

( 7 ) EGT L 140, 30.5.2002, s. 10.

( 8 ) EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

( 9 ) EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

( 10 ) Bestämmelserna om kemiska orenheter och processhjälpmedel i denna punkt ska inte tillämpas för sådana foderråvaror som anges i det register över foderråvaror som avses i artikel 24.6 i förordning (EG) nr 767/2009.

( 11 ) Genom undantag från denna skyldighet, får den allmänna benämningen eller tilläggsbeskrivningen läggas till för processen ”torkning”.

Top