EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0650

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Kommissionens arbetsprogram 2018 En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU

COM/2017/0650 final

Strasbourg den 24.10.2017

COM(2017) 650 final

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN


Kommissionens arbetsprogram 2018

An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe


I.    Ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU

EU håller tydligt på att återhämta sig. EU befinner sig nu i det femte året av en ekonomisk återhämtning som når ut till alla EU-länder. Tillväxten för EU som helhet överstiger nu 2 % och uppgår till 2,2 % för euroområdet, vilket innebär att EU:s ekonomi har växt snabbare än USA:s de senaste två åren. Nästan 8 miljoner nya jobb har tillkommit under den här mandatperioden, bland annat tack vare EU-institutionernas arbete, insatser från Europeiska fonden för strategiska investeringar, ungdomsgarantin, de europeiska struktur- och investeringsfonderna samt Europeiska centralbankens penningpolitik. Förtroendet för och tilliten till EU återvänder. EU:s stats- och regeringschefer tillkännagav i Rom i mars sin vilja att göra EU starkare och mer motståndskraftigt genom ännu större enighet och solidaritet och respekt för gemensamma regler.

EU har nu ett gyllene tillfälle – men det varar inte för alltid. För att ta vara på dagens dynamik lägger nu kommissionen fram sitt arbetsprogram för de närmaste 14 månaderna fram till slutet av 2018. Detta bygger vidare på färdplanen för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lade fram samtidigt med sitt tal om tillståndet i unionen den 13 september 2017. Det ska hjälpa EU att hålla rätt spår genom att fortsätta att ge resultat och följa EU:s positiva agenda, och det ska också bidra till att EU koncentrerar sig på de stora frågorna där europeiska insatser tillför ett tydligt och påvisbart mervärde.

Den här kommissionen har redan lagt fram över 80 % av de förslag som behövs för att färdigställa den digitala inre marknaden, energiunionen, kapitalmarknadsunionen, bankunionen, säkerhetsunionen och en heltäckande europeisk migrationspolitik 1 . Tonvikten bör nu ligga på att förslag omsätts i lagstiftning och lagstiftning omsätts i praktiken. Ju förr Europaparlamentet och rådet slutför lagstiftningsprocessen, desto snabbare får människor och företag i EU nytta av vårt gemensamma arbete. Kommissionen kommer att intensifiera sina insatser för att stödja medlagstiftarna under hela processen.

Arbetsprogrammet för 2018 har två inriktningar. För det första anges i arbetsprogrammet ett litet antal målinriktade lagstiftningsåtgärder för att slutföra vårt arbete på prioriterade politikområden de närmaste månaderna. Kommissionen kommer att ha lagt fram alla lagstiftningsförslag senast i maj 2018. Då får Europaparlamentet och rådet tid och utrymme att fullborda lagstiftningsarbetet innan människorna i EU gör sina röster hörda vid valet till Europaparlamentet i juni 2019 om det som vi uppnått tillsammans.

För det andra innehåller arbetsprogrammet även ett antal initiativ som är mer långsiktiga, när det nya EU med 27 länder formar sin framtid för åren fram till 2025. Dessa initiativ avspeglar den diskussion som inleddes med kommissionens vitbok om EU:s framtid och talet om tillståndet i unionen. De kan alla genomföras med stöd av Lissabonfördragets outnyttjade möjligheter 2 . Vi kommer att ha lagt fram alla dessa initiativ före mandatperiodens slut.

Som tidigare år läggs i arbetsprogrammet också fram ett antal förslag efter översyner av lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit), med beaktande av Refit-plattformens yttranden. För att parlamentet och rådet ska kunna koncentrera sig på de verkligt väsentliga förslagen anges i arbetsprogrammet ett betydande antal förslag som vi vill dra tillbaka eftersom Europaparlamentet och rådet sannolikt inte kan enas eller eftersom förslagen inte längre tjänar sitt syfte eller är föråldrade. Dessutom fortsätter under arbetsprogrammets löptid processen att upphäva föråldrad lagstiftning 3 . Samtidigt lägger vi fram en översyn över kommissionens agenda för bättre lagstiftning 4 och Refit-resultattavlan, där det står mer utförligt om hur vi följer upp Refit-plattformens yttranden och om de pågående utvärderingarna och översynerna av befintlig lagstiftning.

II.    Resultat med Junckerkommissionens tio prioriteringar 5

En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar

De ökande investeringarna och den ökande tillförsikten i EU har varit centrala för de förbättrade ekonomiska utsikterna. De har lett till nya arbetstillfällen och tillväxt i hela EU, och har gett stöd till ny infrastruktur – både fysisk och digital – och har hjälpt EU att snabbare gå över till ren energi. Nu måste vi fortsätta våra ansträngningar för att öka investeringarna. Investeringsplanen för Europa har stor betydelse för att få igång projekten, och för att stödja små och medelstora företag och skapa jobb. För att bygga vidare på detta behöver vi nu ett snabbt beslut om förslaget om Efsi 2.0 och förslaget till samlingsförordning 6 så att det blir enklare att kombinera de europeiska struktur- och investeringsfonderna med Europeiska fonden för strategiska investeringar. Ökningen av investeringarna kan inte bli långsiktig utan åtföljande strukturreformer. Vi kommer att analysera sådana reformer som går ut på att öka investeringarna.  Kommissionen kommer att fortsätta att använda den europeiska planeringsterminen för att samordna den ekonomiska politiken och främja en tillväxtstrategi som ger resultat i form av investeringar, sunda offentliga finanser och strukturreformer.

Den europeiska ekonomin är beroende av sin industriella konkurrenskraft, och med utgångspunkt i de berörda parternas synpunkter lade kommissionen fram en ny industripolitisk strategi för EU 7 . Vi kommer att verka för att stödja innovation, jobb och tillväxt genom vår strategi för den cirkulära ekonomin 8 , då den kan medföra stora fördelar för vår ekonomi, konkurrenskraft och miljö. Vi kommer att lägga fram ett begränsat antal förslag för att stärka vårt arbete på detta område. De ska särskilt inriktas på hur vi producerar och använder plast, så att alla plastförpackningar senast 2030 kan återvinnas, och på hur vi återvinner vatten och förvaltar dricksvatten. Vi kommer också att föreslå en ram för övervakning av den cirkulära ekonomins utveckling. Som en del av vår sektorsstrategi för bättre lagstiftning kommer vi att ta itu med de rättsliga, tekniska och praktiska hindren där kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen samspelar. Vi kommer att fortsätta utvärderingen av den bioekonomiska strategin från 2012 9 och vi kommer att utforska hur man bäst kan gå vidare, exempelvis genom att utöka tillämpningsområdet.

Även om den övergripande ekonomiska situationen förbättrats avsevärt måste EU fortfarande hantera krisens följder och se till att den högre tillväxten resulterar i nya jobb, rättvisa och nya möjligheter för alla. Den här kommissionen har lagt grunderna för att hantera denna utmaning, t.ex. genom den europeiska kompetensagendan 10 . Vi måste nu gå vidare med kompetensagendan på nationell och regional nivå med stöd av Europeiska socialfonden, och särskilt uppmärksamma grundläggande färdigheter och digital kompetens.

En sammankopplad digital inre marknad

Varje dag använder 360 miljoner människor i EU internet för att arbeta, studera, göra inköp eller hålla kontakten, så EU behöver en verklig digital inre marknad. Kommissionen har sedan maj 2015 lagt fram 24 lagstiftningsförslag om detta. Hittills har endast sex av förslagen antagits av parlamentet och rådet. Europaparlamentet och rådet måste nu prioritera att komma till beslut om förslagen så snabbt som möjligt, särskilt om kodexen för elektronisk kommunikation, förslaget till upphovsrättsreform samt direktivet om digitalt innehåll. EU behöver mer samarbete om spektrumförvaltning för att uppnå mycket snabba fasta och mobila nätverk (5G) i världsklass och även ökad samordnad tillgång till spektrum senast 2020 enligt enhetliga regler och ekonomiska villkor. För att färdigställa den digitala inre marknaden kommer vi också att lägga fram ett förslag om skäliga villkor mellan plattformar och företag, ett initiativ mot falska nyheter samt reviderade riktlinjer om betydande marknadsinflytande inom sektorn för elektronisk kommunikation.

En framgångsrik digital inre marknad förutsätter framför allt att människorna i EU har förtroende för den. Cyberattackerna ökar och vi står nu inför nya och skiftande hot på internet. Därför lade kommissionen redan den 13 september fram ett antal förslag för att bättre skydda allmänheten från hot som kan uppstå genom ny teknik 11 . Vi kommer att komplettera det här paketet och skydda våra ekonomiers och våra demokratiers stabilitet från cyberhot genom att bygga upp ett nätverk av kompetenscentrum för cybersäkerhet. Samtidigt kommer kommissionen även i fortsättningen att sträva efter att ta vara på den nya teknikens möjligheter när det gäller till exempel högpresterande datorsystem och självstyrande bilar. Vi vill också ta vara på potentialen i artificiell intelligens, som får en allt större roll i våra ekonomier och samhällen.

En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik

Vi har gjort betydande framsteg med att förverkliga energiunionen. Prioriteringen är nu att se till att paketet om ren energi för alla i EU 12 , som lades fram i december 2016, och förslagen om uppdaterad klimatpolitik antas. Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta för att förbättra energiförsörjningstryggheten och den inre marknadens funktion. Vi kommer att föreslå gemensamma regler för gasledningar som kommer in på EU:s inre gasmarknad. Vi kommer att förhandla med Ryssland om principerna för driften av gasledningen Nord Stream 2, så snart som rådet har antagit det starka mandat vi rekommenderade. På transportområdet kommer kommissionen att inrikta sig på nya koldioxidkrav för personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med batterier och infrastruktur för alternativa bränslen, med tanke på deras strategiska betydelse för övergången till rena transporter och ren energi.

En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas

En väl fungerande inre marknad är grundbulten i EU-projektet. Den gör att personer, varor, tjänster och kapital kan röra sig friare. Den inre marknaden erbjuder möjligheter för europeiska företag, och ett större utbud och lägre priser för konsumenterna. Kommissionen kommer att inrikta sina ansträngningar nästa år på se över EU:s bolagsrätt för att stödja företag med tydliga, moderna och effektiva regler. Vi kommer att fortsätta våra satsningar på att skydda medlemsstaternas statsbudgetar mot skadlig skattepraxis. Det är bl.a. fråga om modernare regler för bestämning av momssatser, nya regler om administrativt samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om moms, ett förslag om förenklad moms för små och medelstora företag samt regler om beskattning av multinationella företags vinster i den digitala ekonomin. Dessutom kommer kommissionen att föreslå åtgärder för att förbättra livsmedelskedjan, hjälpa jordbrukarna att stärka sin ställning på marknaden och skydda dem från framtida chocker.

För att färdigställa kapitalmarknadsunionen 13 kommer vi att lägga fram förslag som rör samspelet mellan finans och teknik, och vi kommer att föreslå regler för gräsrotsfinansiering och icke-hierarkisk finansiering. Vi kommer att göra det lättare att använda säkerställda obligationer och minska hindren för gränsöverskridande distribution av investeringsfonder, och vi kommer att lägga fram ett initiativ om hållbar finansiering. Vi kommer att föreslå nya regler för gränsöverskridande betalningar som omfattar andra valutor än euron. Det ska bidra till att alla människor i EU får lägre avgifter när de överför pengar utomlands eller tar ut pengar i uttagsautomater på semestern.

Det återstår ännu mycket att göra för att den inre marknaden ska kännetecknas av social rättvisa och arbetstagarrättigheter. Kommissionen kommer att angripa problemen med arbetskraftens rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen genom att föreslå en europeisk arbetsmyndighet och ett europeiskt personnummer som förenklar de enskildas kontakter med myndigheter på en rad områden. Vi kommer att föreslå modernare sociala trygghetssystem och beakta nya arbetsformer så att vi täpper till luckorna och så att alla som arbetar, oberoende av anställningsform, kan bidra till och få tillgång till socialt skydd. För att ytterligare skydda arbetstagarna på den inre marknaden kommer kommissionen att föreslå skärpta skyldigheter för att se till att de anställda informeras skriftligen om arbetsvillkoren.

Vi måste också skydda medborgarna bättre, och för att bidra till det kommer vi att lägga fram en gemensam handlingsplan för nationell vaccinationspolitik. Det ska hjälpa medlemsstaterna att genomföra vaccinationsprogram, minska antalet som tvekar inför vaccinering och stärka tillgången på vaccin.

En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union

För att inte tappa tempo i återhämtningen kommer kommissionen att rekommendera en i stort sett neutral finanspolitisk inriktning för euroområdet, med en fortsatt inriktning på att stärka ekonomisk och social konvergens och motståndskraft. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för en fördjupad, mer rättvis ekonomisk och monetär union med stärkt demokratisk redovisningsskyldighet. Ekonomiska och monetära unionen är vårt bästa verktyg för att göra EU mer välmående och skydda människorna i EU från framtida ekonomiska chocker. Kommissionen kommer att föreslå ett betydande åtgärdspaket före slutet av 2017 för att gå vidare på det här området.

Som en del av paketet tänker vi föreslå att Europeiska stabilitetsmekanismen flyttas in i EU-rättens ram så att den blir mer demokratiskt förankrad, och samtidigt stärka dess uppgifter i beslutsprocessen. Vårt mål måste vara att ha en verklig europeisk valutafond för krishantering, som arbetar tillsammans med våra vedertagna dagliga instrument för övervakning och samordning av den ekonomiska politiken. Vi kommer också att föreslå att det ska inrättas en särskild budgetpost för euroområdet inom EU:s budget med fyra funktioner: stöd till strukturreformer, en stabiliseringsfunktion, uppbackning för bankunionen samt ett konvergensinstrument för stöd till de medlemsstater som är på väg att införa euron. Vi kommer också att föreslå att innehållet i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen flyttas in i EU-rätten, vilket man kom överens om 2012, samtidigt som man tar hänsyn till den flexibilitet som är inbyggd i stabilitets- och tillväxtpakten och som kommissionen tillämpat sedan januari 2015. Ekonomiska och monetära unionen kan bli starkare bara om solidaritet och ansvar går hand i hand.

Att färdigställa bankunionen leder till både riskminskning och riskdelning i banksektorn, så det är en annan viktig sak i detta arbete. Kommissionen presenterade nyligen en optimistisk men realistisk väg att nå enighet om alla kvarstående delar av bankunionen, särskilt den europeiska insättningsgarantin, baserat på rådets befintliga åtaganden 14 , och vi kommer att lägga fram ytterligare förslag om nödlidande lån och om värdepapper med statsobligationer som säkerhet från EU. En färdig bankunion kan tillsammans med kapitalmarknadsunionen bidra till det stabila och integrerade finanssystem som enskilda och företag behöver.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter 15 kommer att ge ny fart åt konvergensen mot bättre arbets- och levnadsförhållanden mellan medlemsstaterna. Detta kommer att driva EU:s sociala agenda framåt på alla nivåer och hjälpa oss på vägen mot en gemensam uppfattning om vad som är social rättvisa på vår inre marknad – mot en union av sociala normer, som Jean-Claude Juncker efterlyste i sitt tal om tillståndet i unionen 2017. Vi ser fram emot tillkännagivandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter vid det sociala toppmötet i Göteborg i november. Vi kommer att föra in den nya sociala resultattavla som kompletterar den europeiska pelaren för sociala rättigheter i den europeiska planeringsterminen, så att vi kan mäta framstegen på området.

En balanserad och progressiv handelspolitik för att styra globaliseringen

Som världens största handelsmakt är EU beroende av öppen och rättvis handel med partner från hela världen. Vi strävar efter en progressiv och ambitiös handelsagenda, med en avvägning mellan öppenhet och ömsesidighet och efterlevnad av sociala och miljömässiga normer. EU:s handelsavtal skapar sysselsättning och tillväxt, och vi kommer att förhandla med Mercosur och Mexiko, och arbeta med Europaparlamentet och medlemsstaterna för att se till att avtal med bland annat Japan, Singapore och Vietnam genomförs korrekt så att dessa fördelar verkligen uppstår. Vi vill också förhandla om handelsavtal med Australien och Nya Zeeland så snart som rådet har godkänt det förhandlingsmandat som kommissionen rekommenderat. Vi är dock inte naiva frihandelsvänner. I år fortsätter vi våra ansträngningar för att bevara och främja EU:s höga standarder i kontakterna med omvärlden och garantera lika villkor för de europeiska företagen och arbetstagarna. Därför är det viktigt att Europaparlamentet och rådet snabbt antar de framlagda förslagen om modernisering av de handelspolitiska skyddsinstrumenten och om kontroll av utländska direktinvesteringar i EU 16 .

Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som bygger på ömsesidigt förtroende

En framgångsrik inre marknad bygger framför allt på förtroende. Detta förtroende kan lätt undergrävas om konsumenterna upplever att det inte kan få sin sak prövad. Kommissionen kommer därför att lägga fram en ny giv för konsumenterna för att stärka skyddet av konsumenternas rättigheter och i och utanför domstolar och underlätta samordning mellan och effektiva insatser av de nationella konsumentmyndigheterna. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för att skydda avslöjare.

EU strävar efter att främja människors välbefinnande, vilket betyder att man bidrar till deras säkerhet. EU hade också under det gångna året central betydelse för att skydda allmänheten mot naturkatastrofer, och måste fortsätta att göra det. EU:s civilskyddsmekanism är ett tecken på europeisk solidaritet både inom och bortom EU:s gränser. Vi tänker föreslå att mekanismen stärks och får egen operativ kapacitet, så att EU kan tillhandahålla bättre krisstöd och akut stöd till våra medborgare med största möjliga effektivitet och minsta möjliga krångel.

Att färdigställa säkerhetsunionen är högt prioriterat. Vi har gjort verkliga framsteg i kampen mot terrorism, och vi kommer att lägga fram förslag för att förbättra de brottsbekämpande myndigheternas gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis och finansiella underrättelser, och ytterligare skärpa bestämmelserna mot sådana sprängämnesprekursorer som terrorister använder för hemmagjorda vapen. Vi kommer att fortsätta att främja samarbete med sociala medieföretag för att upptäcka och undanröja terrorrelaterat och annat olagligt material på nätet, och vi är redo att föreslå lagstiftning om avlägsnande av terrorrelaterat material vid behov. Kommissionen kommer att fortsätta att hjälpa medlemsstaterna att motverka radikalisering och genomföra de föreslagna riktlinjerna om skydd av offentliga platser 17 , och arbetar på ytterligare åtgärder för att förbättra säkerheten för passagerartåg. Vi kommer att intensifiera våra ansträngningar att göra EU till ett säkrare samhälle, under fullständigt hänsynstagande till de grundläggande rättigheterna, med ett förslag om interoperabilitet mellan informationssystem.

Utbyte av information och data är viktigt i våra samhällen och sker i allt högre grad över gränserna. Kommissionen kommer att slutföra sin vägledning om vägen framåt om lagring av uppgifter. I början av 2018 hoppas kommissionen också kunna anta ett beslut om adekvat skydd av personuppgifter i Japan för att garantera det fria flödet av personuppgifter mellan EU och Japan som en del av vårt stärkta ekonomiska partnerskap.

Kommissionen bekräftar sitt engagemang för Schengensystemet, och uttrycker sin avsikt att gå tillbaka till Schengen så snart som möjligt, och samtidigt ta fullständig hänsyn till medlemsstaternas proportionerliga önskemål när det gäller säkerheten. Detta förutsätter att Europaparlamentet och rådet snabbt antar kommissionens förslag om översyn av kodexen om Schengengränserna.

Mot en ny migrationspolitik

Vi håller på att genomföra den europeiska migrationsagendan. Europaparlamentet och rådet behöver prioritera de förslag som redan lagts fram. I synnerhet är reformen av Dublinsystemet 18 avgörande för ett gemensamt europeiskt asylsystem som bygger på solidaritet och garanterar att ansvaret fördelas rimligt. Vi stöder Europaparlamentets och rådets insatser för att slutföra reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet senast i juni 2018.

Partnerskapsramen för migration får avgörande betydelse för att nå resultat i de externa aspekterna av migrationspolitiken. Effektivare EU-åtgärder om återsändande av personer som inte har rätt att befinna sig i EU kräver beslutsamma satsningar av medlemsstaterna i samarbete med omvärlden. Vi har lagt fram en yttre investeringsplan 19 , som ska stödja en ny generation av investeringar i vårt grannskap och i Afrika, och vi kommer nu att satsa på att genomföra den snabbt för att stödja hållbara lokala projekt.

EU behöver fungerande lagliga vägar som alternativ för dem som riskerar sina liv och utnyttjas av smugglarligor. Intensifiering av vidarebosättningen utgör en trovärdig reaktion från EU till dem behöver skydd. Eftersom EU:s befolkning åldras behöver EU också laglig migration för att fylla demografiska luckor och övervinna kompetensbrist. Detta är ett område där EU med gemensamma insatser kan nå bättre resultat än de enskilda medlemsstaterna. Förslaget om tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (”blåkort”) 20 bör man snarast nå en överenskommelse om. Kommissionen kommer dessutom att under 2018 lägga de förslag som behövs för reformerade viseringsregler och uppgradering av Informationssystemet för viseringar, och kommer samtidigt att dra tillbaka sina förslag om en viseringskodex och rundresevisering 21 .

En starkare global aktör

EU är fortfarande en förebild för fred och stabilitet, men vi bör inte ta vår egen säkerhet för given. Vi måste samarbeta mer inom försvarspolitiken genom att utnyttja alla verktyg vi har, däribland EU-budgeten. Det finns starka säkerhetspolitiska och ekonomiska skäl för den europeiska försvarsindustrin att vara innovativ och samarbeta mer. Europeiska försvarsfonden bör få en viktig roll i detta arbete. Kommissionen prioriterar att fonden snabbt kan börja fungera, och vill även framhäva förslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram 22 .

Vi kommer att fortsätta vårda och stärka våra förbindelser med viktiga partner som Indien och Latinamerika. För att stärka förbindelserna med Asien överlag kommer vi att föreslå en strategi för att stärka sammankopplingarna mellan våra världsdelar. Våra långvariga partnerskap med länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet har stort värde. Vi kommer att arbeta för att förlänga detta partnerskap fram till 2020 och anpassa det till de föränderliga globala förhållandena och omvandla den till en stark och modern politisk allians. Vi kommer att arbeta tillsammans för att främja våra gemensamma intressen och en stärkt regelbaserad världsordning. Den historiska kärntekniköverenskommelsen med Iran har banat väg för en förnyelse av förbindelserna på andra områden mellan EU och Iran. Vi kommer också att utveckla våra förbindelser med Irak.

En union i demokratisk förändring

En union i demokratisk förändring har varit centralt för den här kommissionen. Kommissionen har kraftigt ökat sina ansträngningar att föra en dialog med medborgarna genom 312 medborgardialoger, genom utökade samråd med alla berörda parter som en del av vår satsning på bättre lagstiftning och genom att föreslå en översyn av det europeiska medborgarinitiativet 23 för att göra det mer lättillgängligt och lättanvänt. Vi grundade Europeiska solidaritetskåren 24 för mindre än ett år sedan, och den erbjuder redan tusentals ungdomar nya möjligheter i hela EU. Detta hjälper ungdomar att bli delaktiga i samhället och utveckla sina kunskaper och färdigheter i början av karriären. Den behöver nu få en fast rättslig grund före årsslutet.

Öppenhet och redovisningsskyldighet har också central betydelse för den demokratiska legitimiteten. Kommissionen föregår med gott exempel i fråga om kontakter med lobbyister, och uppmanar Europaparlamentet och rådet att snabbt enas om det interinstitutionella avtalet om ett obligatoriskt öppenhetsregister 25 för alla tre institutionerna. Vi kommer att samarbeta konstruktivt med Europaparlamentet och rådet för att nå en överenskommelse om de föreslagna ändringarna av förordningen om kommittéförfaranden 26 respektive om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och stiftelser 27 .

III.    Med sikte på 2025: ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU

Samtidigt som vi arbetar med dagens frågor måste vi förbereda morgondagens EU. I detta arbetsprogram beskrivs vad vi behöver åstadkomma tillsammans de kommande fjorton månaderna, men dessutom föreslås ett antal initiativ med längre framförhållning, med sikte på 2025 och senare.

Ett nytt EU med 27 länder träder fram den 30 mars 2019. Vi har en möjlighet att forma detta nya EU. Bara några veckor senare, i juni 2019, går européerna till valurnorna. Vårt arbete till dess måste gå ut på att när de röstar lever detta nya EU upp till deras förväntningar och ger resultat på de områden som är viktigast för dem. Detta är det mål som kommissionen satt upp i Sibiufärdplanen för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU 28 , och det återspeglas i den agenda som man enades om vid Europeiska rådets möte den 19 oktober och är tänkt att utmynna i konkreta resultat vid ett särskilt toppmöte i Rumänien den 9 maj 2019. Kommissionens politiska bidrag till denna färdplan är vad vi åstadkommer inom ramen för detta arbetsprogram. Det behövs handling nu, och det är därför som alla de här långsiktiga initiativen kommer att läggas fram under den här mandatperioden och genom att ta vara på de gällande fördragens outnyttjade potential som låter oss gå framåt med hög ambitionsnivå och hastighet.

Vi kommer att arbeta tillsammans med Europaparlamentet och rådet liksom med de nationella parlamenten för att diskutera och utveckla färdplanen och utarbeta initiativen gemensamt. Under hela processen kommer vi att ta avstamp i den demokratiska och inkluderande debatt som inleddes genom vitboken om EU:s framtid 29 och diskussionsunderlagen med alternativ på olika områden 30 . Alla kan bidra till EU:s framtid och lämna sin syn på hur vi bör gå framåt tillsammans.

Ett mer enat EU

Under den här kommissionens mandatperiod kommer vi att göra allt som krävs för att utsträcka Schengenområdet till Bulgarien och Rumänien, så att de får samma möjligheter som andra. Vi bör också låta Kroatien gå med fullt ut i Schengen, när landet uppfyller alla kriterier. Vidare är euron tänkt att vara hela EU:s gemensamma valuta. Den måste förena, inte splittra, vår världsdel. Det måste vara mer än en begränsad grupp länders valuta. De medlemsstater som vill införa euron måste kunna göra det, så därför föreslår vi ett nytt euroanslutningsinstrument för tekniskt och ekonomiskt stöd.

Även om det står klart att EU inte kommer utvidgas mer under den här kommissionens och det här parlamentets mandatperiod, eftersom ingen kandidat är klar ännu, måste vi ge alla länder på västra Balkan trovärdiga utsikter att gå med i EU. Utsikten till EU-medlemskap är en viktig drivkraft för reformer och stabilitet i regionen. Därför avser kommissionen att lägga fram en strategi för Serbiens och Montenegros EU-anslutning, i egenskap av föregångsländer på västra Balkan.

Ett starkare EU

Ett starkare EU måste få lämpliga ekonomiska resurser för att fortsätta att ge resultat. EU har förändrats i grunden under senaste åren, precis som de utmaningar EU står inför. Vårt EU union behöver en budget som kan hjälpa oss att uppnå våra mål. Den fleråriga budgetramen för tiden efter 2020 måste återspegla detta. Förutom den omedelbara utmaningen med det brittiska utträdet måste EU kunna dra fördel av ny och framväxande teknik, arbeta för en verklig försvarsunion och fortsätta att ta itu med säkerhetsfrågor och migration. Efter vägledande politiska debatter i kommissionärskollegiet (januari 2018) och bland EU:s stats- och regeringschefer (februari 2018), kommer vi att lägga fram ett heltäckande förslag om den kommande fleråriga EU-budgeten i maj nästa år, bl.a. om egna medel, med beaktande av rekommendationerna i Montirapporten. Vårt mål är att avsluta förhandlingarna om den nya fleråriga budgetramen under den nuvarande kommissionens mandatperiod. Den nya budgeten ska hjälpa oss att infria medborgarnas förväntningar på ett EU som ger resultat där det bäst behövs och bidrar till EU:s långsiktiga hållbarhet.

För att bli starkare måste EU också bli effektivare. EU måste kunna agera snabbare och mer beslutsamt på en rad politiska områden så att enskilda och företag drar mer direkt fördel av EU-lagstiftningen. Kommissionen kommer därför att skissa på hur EU kan använda de s.k. passerelle-klausulerna i de gällande fördragen så att vi kan gå över från enhällighet till kvalificerad majoritet på vissa områden, förutsatt att samtliga stats- och regeringschefer går med på det. Vi kommer att lägga fram sådana förslag för frågor som rör den inre marknaden samt för vissa utrikespolitiska beslut, så att EU blir en stark global aktör med verklig tyngd på världsscenen. Samtidigt kommer vi att vara särskilt uppmärksamma på beslutsfattandets konsekvens och effektivitet.

Slutligen måste ett starkare EU också skydda sina medborgare och se till att terrorister ställs inför rätta. Vi kommer därför att föreslå den nya Europeiska åklagarmyndigheten får utökade uppgifter som inkluderar terrorismbekämpning, och det tänker vi göra före det särskilda säkerhetstoppmötet i Wien i september 2018.

Ett mer demokratiskt EU

Vi måste ta ett demokratiskt språng framåt för att möta medborgarnas frågor och förväntningar. Som ett första steg måste vi se till att valet till Europaparlamentet blir något mer än summan av de nationella kampanjerna och valen i de enskilda medlemsstaterna. Kommissionens förslag, som nämnts ovan, för att hjälpa de europeiska politiska partierna att vara mer effektiva, är ett viktigt steg i denna riktning och återspeglar nyheten med toppkandidater som ledde till den nuvarande kommissionen och dess ledning. På medellång sikt behöver vi fortsätta våra diskussioner om gränsöverskridande listor som ett sätt att göra valet till Europaparlamentet ännu mer europeiskt och demokratiskt. När vi funderar på institutionella reformer som kan göra EU mer demokratiskt och effektivare bör vi fortsätta att utforska idén om en enda ordförande för både Europeiska rådet och kommissionen. EU är både en union av stater och en union av medborgare. En enda ordförande skulle återspegla denna EU:s dubbla legitimitet.

Kommissionen kommer också att framföra sina åsikter om ett eventuellt inrättande av en permanent europeisk ekonomi- och finansminister. Detta skulle effektivisera beslutsprocessen genom att samma person samordnar den ekonomiska politiken och de viktigaste finanspolitiska instrumenten i EU och i euroområdet, och öka det demokratiska ansvarsutkrävandet om det kombineras med posten som vice ordförande i kommissionen. Vi kommer samtidigt att presentera några preliminära tankar om ett eventuellt instrument för säkra placeringar inom euroområdet.

Ett EU med större fokus på de stora frågorna måste ha de rätta verktygen för att kunna agera demokratiskt och effektivt när det behövs. På grundval av det arbete som kommissionen redan har utfört bör vi fortsätta att vara stora i de stora frågorna. Det betyder att vi inte reglerar alla aspekter av människors vardag. Vi måste allvarligt överväga att göra mindre men effektivare och lämna tillbaka befogenheter till medlemsstaterna när det är rimligt. Med utgångspunkt i arbetet i den arbetsgrupp under ledning av Frans Timmermans som tillkännagavs i talet om tillståndet i unionen kommer kommissionen att lägga fram sina idéer om stärkt subsidiaritet och proportionalitet och bättre lagstiftning för att garantera att vi bara agerar när EU tillför ett mervärde.

EU:s framtid beror på förmågan att upprätthålla våra gemensamma värderingar som förenar oss – demokrati, rättsstat och grundläggande rättigheter. Respekten för rättsstatsprincipen innebär ett oberoende rättsväsende som är fritt från politisk kontroll och är en förutsättning för ett samhälle där fred, frihet, tolerans, solidaritet och rättvisa råder. Det är också absolut nödvändigt för en hållbar och rättvis tillväxt, liksom för förtroendet för EU. Därför kommer vi att lägga fram ett initiativ för att stärka skyddet av rättsstatsprincipen i EU.

IV.    Bättre resultat i praktiken – bättre lagstiftning, genomförande och efterlevnad

I dag behövs ordentliga förberedelser, utvärderingar och evidensbaserat politiskt beslutsfattande mer än någonsin. Alla beslut och förslag måste bygga på tillgängliga fakta och evidens på ett strukturerat och heltäckande sätt. För mycket står på spel och utmaningarna är för komplicerade för att vi ska kunna göra på något annat sätt. Därför ligger bättre lagstiftning till grund för allt kommissionens arbete och fortsätter att garantera att våra förslag bygger på bästa tillgängliga information. Det senaste året har vi betydligt stärkt vår satsning på aktiva kontakter med civilsamhället för att öka vårt arbetes legitimitet och kvalitet. Vi fortsätter att agera bara när det behövs och när det tillför mervärde.

Men samtidigt får de bästa förslagen i världen ingen verkan om inte medlemsstaterna omsätter dem i nationella regler och tillämpar dem på korrekt och effektivt ute på fältet. Kommissionen har en viktig uppgift i sin egenskap av fördragens väktare att se till att så sker. I slutet av 2016 presenterade kommissionen en mer strategisk hållning till överträdelseärenden för bättre efterlevnad av EU:s lagstiftning 31 . Denna hållning gör det möjligt att angripa systemomfattande problem där åtgärder kan göra stor skillnad för snabbare överensstämmelse på viktiga områden. Effektiv tillämpning av befintlig EU-lagstiftning är precis lika viktigt som det arbete som läggs på att utarbeta ny lagstiftning. Medlemsstaterna måste fullgöra sin skyldighet att respektera och följa de regler som de själva gemensamt enats om. Vi är beslutna att fullt ut tillämpa det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning 32 som vi kom överens om med Europaparlamentet och rådet i fjol.

Som ett led i sin policy för överträdelser kommer kommissionen att fortsätta att stödja och arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att se till att EU-reglerna tillämpas effektivt och konsekvent. Kommissionen kommer att fortsätta att uppmuntra till modernisering av de myndigheter som ansvarar för efterlevnaden inom den europeiska planeringsterminen och vid behov genom särskild lagstiftning. Kommissionen kommer också att fortsätta att hjälpa medlemsstaterna att effektivisera sina nationella rättssystem och bekämpa korruption genom den europeiska planeringsterminen och stödja reformer av rättssystemen och juridisk utbildning med EU-medel, bl.a. i form av resultattavlan för rättskipningen i EU. Stödtjänsten för strukturreformer kommer att fortsätta att tillhandahålla skräddarsytt stöd för att hjälpa medlemsstaterna att bygga upp effektivare institutioner, starkare styrningsstrukturer och en effektiv offentlig förvaltning, och dess verksamhet kommer att utökas till fler sektorer och fler EU-länder.

Kommissionen kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att de oberoende administrativa myndigheter eller tillsynsmyndigheter som ska finnas enligt EU-lagstiftningen är tillräckligt och lämpligt utrustade och har det oberoende som krävs för att utföra sina uppgifter. Det är bl.a. fråga om nationella konkurrensmyndigheter, nationella tillsynsmyndigheter för elektroniska kommunikationstjänster och energisektorn samt järnvägsmyndigheter, nationella finansiella tillsynsmyndigheter och nationella dataskyddsmyndigheter.

Vi kommer också att fortsätta att arbeta i partnerskap med de nationella myndigheterna genom en rad olika nätverk. Hit hör bl.a. Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation som bistår och ger råd till kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna när det gäller EU:s regler för elektronisk kommunikation. På samma sätt kommer vi att samarbeta med Europeiska konkurrensnätverket, som bidrar till en effektiv och konsekvent tillämpning av konkurrensreglerna. Vi har samma inställning till EU:s nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftningen, som spelar en viktig roll genom att underlätta utbytet av bästa praxis när det gäller efterlevnaden av miljölagstiftningen och se till att minimikraven för kontroller följs. Det nyligen framlagda paketet om efterlevnad och stöd, särskilt den gemensamma digitala ingången, ska hjälpa enskilda och företag att ta vara på den inre marknadens möjligheter.

EU:s nya regler om skydd av personuppgifter skapar starka gemensamma normer som är anpassade till den digitala tidsåldern. Enskilda och företag kan dra nytta av regler som både ger ett starkt skydd och skapar möjligheter till innovation på den digitala inre marknaden. Kommissionen kommer att erbjuda vägledning för att hjälpa enskilda, företag och offentliga förvaltningar innan reglerna träder i kraft i maj 2018. När vi gör detta kommer vi att ha ett nära samarbete med den nya Europeiska dataskyddsstyrelsen, ett gemensamt organ för de nationella dataskyddsmyndigheterna, som inleder sitt arbete den 25 maj 2018.

Vi kommer att fortsätta att stärka vårt samarbete med Europeiska ombudsmannanätverket, som Europeiska ombudsmannen samordnar. Här ingår nationella och regionala ombudsmän som ska främja god förvaltning vid tillämpningen av EU-lagstiftningen på nationell nivå.

V.    Slutsatser

De nästkommande 16 månaderna har EU ett gyllene tillfälle att agera och få något uträttat. Kommissionens arbetsprogram för 2018 bygger på dagens medvind och på en målinriktad agenda för att fullfölja de tio prioriteringarna och de strategier som ligger till grund för dem. 2018 blir ett avgörande år för EU. Det måste handla om att uppnå konkreta resultat för medborgarna. Det är vad vi koncentrerar oss på. Vi ska se till att det vi gör är enkelt, lättfattligt och tillför ett mervärde så att allmänheten märker skillnaden i vardagen.

Den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar, som undertecknades av de tre EU-institutionernas ordförande i december i fjol, har visat sig värdefull för att främja snabba framsteg med de viktigaste och mest brådskande lagstiftningsärendena. Vi ser fram emot att de tre ordförandena enas om en ny gemensam förklaring, så att Europaparlamentet, medlemsstaterna och kommissionen alla drar åt samma håll.

Kommissionen kommer att samarbeta intensivt med Europaparlamentet och rådet för att se till att när medborgarna går till val 2019 har EU genomfört vad man föresatt sig. EU kommer inte att bedömas efter hur många direktiv och förordningar vi antar, utan efter de påtagliga resultat våra insatser skapar för människorna i EU. Detta arbetsprogram utgör grunden för denna gemensamma EU-insats.

(1)

 The European Commission at mid-term: State of play of President Juncker's ten priorities, rapport av Europaparlamentet, 11 juli 2017.

(2)

I bilaga 1 (nya initiativ) och bilaga 3 (prioriterade pågående förslag) finns detaljerade förteckningar över förslagen.

(3)

I bilaga 4 förtecknas föreslagna tillbakadragna förslag, och i bilaga 5 förtecknas upphävd lagstiftning.

(4)

COM(2017) 651, meddelandet Completing the Better Regulation Agenda: Better solutions for better results (svensk version kommer senare).

(5)

Här kommer kommissionen att inrikta sin kommunikationsverksamhet under 2018 på sina prioriteringar i de gemensamma kommunikationsinsatserna 2017–2018 enligt den fleråriga budgetramen 2014–2020 (C(2016) 6838, 25.10.2016), i synnerhet färdplanen för Sibiumötet.

(6)

COM(2016)597 om Efsi 2.0 och COM(2016) 605 om samlingsförordningen.

(7)

COM(2017) 479, Meddelande om att investera i en smart, innovativ och hållbar industri – En ny strategi för EU:s industripolitik

(8)

COM(2017) 33, rapport om genomförandet av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin.

(9)

COM(2012) 60, meddelandet Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa.

(10)

COM(2016) 381, meddelande om en ny kompetensagenda för Europa.

(11)

JOIN(2017) 450, meddelandet Resiliens, avskräckning och försvar: ett starkt cyberförsvar för EU.

(12)

COM(2016) 860, Ren energi för alla i EU.

(13)

 De åtgärder som planeras för att färdigställa kapitalmarknadsunionen presenterades i halvtidsöversynen i juni 2017, se COM(2017) 292.

(14)

COM(2017) 592, meddelande om att färdigställa bankunionen.

(15)

COM(2017)250, meddelandet En europeisk pelare för sociala rättigheter.

(16)

Se bilaga 3 om prioriterade pågående förslag.

(17)

  COM(2017) 612 handlingsplan om skydd av offentliga platser.

(18)

COM(2016) 270 Förslag till förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat.

(19)

COM(2016)581, meddelande om stärkta europeiska investeringar för tillväxt och sysselsättning: andra etappen av Europeiska fonden för strategiska investeringar och en ny europeisk yttre investeringsplan.

(20)

COM(2016) 278, förslag till direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning.

(21)

COM(2014) 164, förslag till förordning om en unionskodex om viseringar (viseringskodex) COM(2014) 163, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en rundresevisering och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008.

(22)

 COM(2017) 294, förslag till Förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri.

(23)

COM(2017) 482, förslag till förordning om det europeiska medborgarinitiativet.

(24)

COM(2017) 262, förslag till förordning om den rättsliga ramen för Europeiska solidaritetskåren.

(25)

COM(2016) 627, förslag till interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister.

(26)

COM(2017) 85, förslag till förordning om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

(27)

COM(2017) 481, förslag till förordning om ändring av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

(28)

Lades fram samtidigt med avsiktsförklaringen den 13 september 2017.

(29)

COM(2017) 2025, kommissionens vitbok om EU:s framtid.

(30)

COM(2017) 206: diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension, COM(2017) 240: diskussionsunderlag Hur vi bemöter globaliseringen, COM(2017) 291: diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union, COM(2017) 315: diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid, COM(2017) 358: diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser.

(31)

C(2016)8600, meddelande om EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning.

Top

Strasbourg den 24.10.2017

COM(2017) 650 final

BILAGA

till

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Kommissionens arbetsprogram för 2018

En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU


Bilaga I: Nya initiativ

Nr

Rubrik

Beskrivning 1

En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar

1.

Handlingsplanen för den cirkulära ekonomin 2

Strategi om användning, återanvändning och återvinning av plast (ej lagstiftning, 4 kv. 2017), förslag till förordning om minimikvalitetskrav på återanvänt vatten (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 192 i EUF-fördraget, 4 kv. 2017), Refitöversyn av dricksvattendirektivet (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 192 i EUF-fördraget, 4 kv. 2017), initiativ för att åtgärda juridiska, tekniska och praktiska hinder på grund av samverkan mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen (ej lagstiftning, 4 kv. 2017) samt former för övervakning av den cirkulära ekonomin (ej lagstiftning, 4 kv. 2017). 

2.

Flerårig budgetram (initiativ med sikte på 2025)

Heltäckande förslag om flerårig budgetram efter 2020 (2 kv. 2018) med förslag till nästa omgång program och nya egna medel (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 311 i EUF-fördraget och andra rättsliga grunder, 2 kv. 2018)

3.

En hållbar framtid för EU (initiativ med sikte på 2025)

Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030, uppföljning av FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar (ej lagstiftning, 2 kv. 2018)

En sammankopplad digital inre marknad

4.

Fullbordande av den digitala inre marknaden

Förslag om rättvisa förbindelser mellan plattformar och företag (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018), initiativ om nätplattformar och spridning av falsk information (ej lagstiftning, 1 kv. 2018) samt översyn av kommissionens riktlinjer om marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande inom sektorn för elektronisk kommunikation (ej lagstiftning, 2 kv. 2018)

En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik

5.

Färdigställande av energiunionen

Uppföljning av solidaritet i energiunionen, bl.a. förslag om gemensamma regler om gasledningar som kommer in på EU:s inre marknad för gas (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 194 i EUF-fördraget, 4 kv. 2017)

6.

EU:s framtida energi- och klimatpolitik (initiativ med sikte på 2025)

Meddelande om EU:s framtida energi- och klimatpolitik, inklusive Euratomfördraget (med beaktande av förklaring nr 54 till Lissabofördragets slutakt av fem medlemsstater) samt om eventuell tillämpning av artikel 192.2 andra stycket i EUF-fördraget (ej lagstiftning, 2 kv. 2018)

En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas

7.

Rättvisa skatter i den digitala ekonomin

Förslag om EU-regler om skatt på vinster i multinationella företag i den digitala ekonomin (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 113 och 115 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018)

8.

Paketet om social rättvisa

Förslag om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet (lagstiftning, 2 kv. 2018), initiativ om tillgång till socialt skydd för atypiska egenföretagare (lagstiftning/ej lagstiftning, artiklarna 153–155 och 352 i EUF-fördraget, 2 kv. 2018). initiativ om ett europeiskt socialförsäkringsnummer som även kan användas på andra områden (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, 2 kv. 2018), Refit-översyn av direktivet om skriftlig information så att det framgår att arbetsgivaren är skyldig att informera sin anställda om villkoren för avtalet eller anställningsförhållandet (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning/ej lagstiftning, artiklarna 153 och 154 EUF-fördraget, 4 kv. 2017).

9.

EU:s livsmedelskedja

Förslag om en bättre livsmedelskedja i EU (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 42 och 43 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018)

10.

Färdigställande av kapitalmarknadsunionen

Reviderade regler om värdepappersföretag (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 i EUF-fördraget, 4 kv. 2017); handlingsplan om hållbar finansiering med lagstiftningsåtgärder (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning//ej lagstiftning, 1 kv. 2018), initativ om finansiell teknik (ej lagstiftning, 1 kv. 2018), förslag till EU-regler om gräsrotsfinansiering och person-till-person-finansiering (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018), regler om europeiska säkerställda obligationer (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018) samt Refit-initiativ om lägre hinder för gränsöverskridande distribution av alternativa investeringsfonder och fondföretag (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018)

11.

Effektivare lagstiftningsprocess på den inre marknaden (initiativ med sikte på 2025)

Meddelande om eventuellt ökad användning av omröstning med kvalificerad majoritet och det ordinarie lagstiftningsförfarandet i frågor som rör den inre marknaden på grundval av artikel 48.7 i EUF-fördraget (ej lagstiftning, 3 kv. 2018)En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union

12.

Färdigställande av ekonomiska och monetära unionen

Förslag om omvandling av Europeiska stabiliseringsmekanismen till Europeiska valutafonden inom EU-rättens ram (lagstiftning, 4 kv. 2017), inrättande av en särskild budgetpost för euroområdet i EU-budgeten med fyra funktioner: 1) stöd till strukturreformer, 2) stabilisering, 3) kulfång för bankunionen samt 4) konvergensinstrument till stöd för de medlemsstater som är på väg att gå med i euron (ej lagstiftning, 4 kv. 2017), samt inflyttande av sakinnehållet i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen under EU-rätten, med beaktande av den flexibilitet som är inbyggd i stabilitets- och tillväxtpakten och som kommissionen tillämpat sedan januari 2015 (lagstiftning, 4 kv. 2017)

13.

Färdigställande av bankunionen

Förslag om utveckling av sekundära marknader för nödlidande lån (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018), skydd av säkrade fordringsägare mot företagslåntagare som ställer in betalningarna (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018), samt regler om EU-värdepapper med statsobligationer som säkerhet (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018) 

14.

Inrättande av en permanent, demokratiskt redovisningsskyldig europeisk ekonomi- och finansminister (initiativ med sikte på 2025)

Meddelande om eventuellt inrättande av en permanent, demokratiskt redovisningsskyldig europeisk ekonomi- och finansminister (ej lagstiftning, 4 kv. 2017)

Handel: En balanserad och progressiv handelspolitik för att styra globaliseringen

15.

Strategin för handel för alla

Slutförande av avtal med Japan, Singapore och Vietnam, förhandlingar med Mexiko och Mercosur och inledande av förhandlingar med Australien och Nya Zeeland när rådet väl godkänt de förhandlingsmandat som kommissionen rekommenderat

Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende

16.

Färdigställande av säkerhetsunionen

Genomförandet av säkerhetsunionens agenda och framsteg i kampen mot terrorism: förslag om kompatibilitet mellan EU:s informationssystem för säkerhet, gräns- och migrationshantering (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 74, 77, 79, 85, 87 och 88, 4 kv. 2017), förslag om bättre gränsöverskridande tillgång för brottsbekämpande myndigheter till elektroniska bevis (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 82 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018), Refit-översyn av förordningen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 EUF-fördraget, 2 kv. 2018), och initiativ för lättare tillgång till och användning av finansuppgifter av brottsbekämpande myndigheter (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning/ej lagstiftning, 2 kv. 2018)

17.

EU:s civilskyddsmekanism

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1313/2013/EU vad gäller en fullfjädrad EU-civilskyddsmekanism med egen operativ kapacitet (lagstiftning, artikel 196 i EUF-fördraget, 4 kv. 2017)

18.

Nya uppgifter för den nya europeiska åklagarmyndigheten (initiativ med sikte på 2025)

Meddelande om att eventuellt utöka den nya Europeiska åklagarmyndighetens uppgifter till bekämpning av terrorism enligt artikel 86.4 i EUF-fördraget (ej lagstiftning, 3 kv. 2018)

19.

Rättsstatsprincipen (initiativ med sikte på 2025)

Initiativ för stärkt efterlevnad av rättsstatsprincipen i EU (ej lagtiftning, 4 kv. 2018)

Mot en ny migrationspolitik

20.

Resultat med EU:s migrationsagenda

Översyn av den gemensamma viseringskodexen (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 77 i EUF-fördraget, 1 kv- 2018), Refitöversyn av informationssystemet för viseringar (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 77 och 87 i EUF-fördraget, 2 kv. 2018), översyn av förordningen om sambandsmän för invandring (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, 2 kv. 2018)

En starkare global aktör

21.

Den globala strategin

Inbegripet en EU-strategi om förbindelserna mellan Europa och Asien, ett förnyat partnerskap med Latinamerika och Västindien samt nya former för kontakterna med Indien, Iran och Irak (ej lagstiftning, 1 och 2 kv. 2018)

22.

Trovärdiga utsikter till EU-medlemskap (initiativ med sikte på 2025)

Strategi för EU-medlemskap för Serbien och Montenegro som föregångare på västra Balkan, med särskild tonvikt på rättsstatsprincipen, de grundläggande rättigheterna, bekämpning av korruption och organiserad brottslighet samt regionens övergripande stabilitet (ej lagstiftning, 1 kv. 2018)

23.

Mer effektivitet och konsekvens i genomförandet av den gemensamma utrikespolitiken (initiativ med sikte på 2025)

Meddelande om eventuellt utökad användning av omröstning med kvalificerad majoritet i den gemensamma utrikespolitiken, på grundval av artikel 31.3 i EU-fördraget samt om ökad konsekvens i den gemensamma utrikespolitiken (ej lagstiftning, 3 kv. 2018)

En union i demokratisk förändring

24.

Kommunicera om EU

Meddelande om ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU när det gäller kommunikation (ej lagstiftning, 2 kv. 2018)

25.

Göra mindre men effektivare (initiativ med sikte på 2025)

Meddelande om mer subsidiaritet och proportionalitet och bättre lagstiftning i EU:s dagliga verksamhet (ej lagstiftning, 3 kv. 2018) 

26.

Ett effektivare och mer demokratiskt EU (initiativ med sikte på 2025)

Meddelande om effektivare styrning av EU (ej lagstiftning, 3 kv. 2018)

(1)

I denna bilaga lämnar kommissionen i möjligaste mån mer information om initiativen i arbetsprogrammet i enlighet med det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Denna information, som finns inom parentes under beskrivningen av varje initiativ, är preliminär och kan komma att ändras under beredningen, t.ex. beroende på hur konsekvensbedömningar utfaller.

(2)

Paketet om den cirkulära ekonomin fanns med i bilaga l till kommissionens arbetsprogram för 2017.

Top

Strasbourg den 24.10.2017

COM(2017) 650 final

BILAGA

till

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Kommissionens arbetsprogram för 2018

En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU


Bilaga II: Refitinitiativ 1

Nr

Rubrik

Beskrivning 2

En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar 

1.

Uppföljning av ändamålsenlighetskontrollen av miljöövervakning och -rapportering

Initiativ om rationaliserade krav efter kontrollen av miljöövervakning och -rapportering (artiklarna 95, 175, 192 EUF-fördraget, 1 kv. 2018)

En sammankopplad digital inre marknad

2.

Information från den offentliga sektorn

Översyn av direktiv 2013/37/EU om återanvändning av information från den offentliga sektorn skapar möjligheter för öppna offentliga uppgifter till förmån för samhället, minskar regelbördan och förenklar lagstiftningen (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 i EUF-fördraget, 2 kv. 2018)

En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik 

3.

Översyn av fiskerikontrollerna

Det här initiativet bygger på utvärderingen SWD(2017) 134 final och går ut på att förenkla och effektivisera de gällande reglerna (rådets förordning (EG) nr 1224/2009, rådets förordning (EG) nr 768/2005, rådets förordning (EG) nr 1005/2008) genom bl.a. rationalisering av bestämmelserna, harmonisering av katalogen över allvarliga överträdelser, minskning av de administrativa bördorna och främjande av användningen av harmoniserade it-verktyg. Initiativet följer efter ett yttrande av Refitplattformen (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 43 i EUF-fördraget, 2 kv. 2018)

En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas

4.

Erkännande av elektroniska godstransporthandlingar av myndigheter och kommersiella partner

Initiativet går ut på att utnyttja digitaliseringens potential inom transportsektorn genom att uppmuntra erkännande av elektroniska godstransporthandlingar av myndigheter och kommersiella partner, och få transportföretagen att använda dem mer allmänt (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 91 EUF-fördraget, 2 kv. 2018)

5.

Samlad kontaktpunkt för sjöfart

Översyn av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 100.2 i EUF-fördraget, 2 kv. 2018)

6.

Investeringar i transeuropeiska transportnät

Förordning om effektivare åtgärder för snabbare genomförande av projekt av gemensamt intresse i det transeuropeiska transportnätet (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 171–172 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018)

7.

Allmänna punktskatteregler 3

Översyn av direktiv 2008/118/EG för att anpassa tull- och punktskattereglerna till varandra, öka rättssäkerheten och se till att EU-lagstiftningen tillämpas enhetligt (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 113 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018).

Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende 

8.

En ny giv för konsumenterna

Översynen av EU-direktiven på konsumentskyddsområdet efter ändamålsenlighetskontrollen av EU:s lagstiftning om konsumentskydd och saluföring blev färdig den 23 maj 2017. Initiativ för att underlätta samordning mellan och effektiva åtgärder av de nationella konsumentmyndigheterna på EU-nivå och stärka offentlig tillsyn och skydd av konsumenternas rättigheter (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 i EUF-fördraget, 1 kv. 2018) 

9.

Id-kort och uppehållshandlingar

Initiativ till lagstiftning om säkrare id-kort och uppehållshandlingar för EU-medborgare och anhöriga till dem som inte är EU-medborgare. Initiativet följer efter ett yttrande av Refitplattformen. (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 21 och/eller 77.3 i EUF-fördraget, 2 kv. 2018)

10.

Översyn av delgivningsförordningen

Översyn av förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 81.2 i EUF-fördraget, 2 kv. 2018).

11.

Översyn av bevisupptagningsförordningen

Översyn av förordning (EG) nr1206/2001 om bevisupptagning (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 81.2 i EUF-fördraget, 2 kv. 2018)

12.

Provisoriska resehandlingar

Översyn av förslaget till rådets direktiv om ersättning av beslutet om provisoriska resehandlingar (lagstiftning, inkl. konsekvensbedömning, artikel 23 i EUF-fördraget, 2 kv. 2018)

(1)

I denna bilaga finns initiativ till lagstiftning enligt Refit som är tänkta att antas 2018. Den kompletterar förteckningen över nya initiativ i bilaga I.

(2)

I denna bilaga lämnar kommissionen i möjligaste mån mer information om initiativen i arbetsprogrammet i enlighet med det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Denna information, som finns inom parentes under beskrivningen av varje initiativ, är preliminär och kan komma att ändras under beredningen, t.ex. beroende på hur konsekvensbedömningar utfaller.

(3)

Allmänna regler för punktskatt ingick i bilaga II till kommissionens arbetsprogram 2017.

Top

Strasbourg den 24.10.2017

COM(2017) 650 final

BILAGA

till

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Kommissionens arbetsprogram för 2018

EMPTY


Bilaga III: Prioriterade pågående förslag

Nr

Område

Rubrik

Referens

En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar

1.

Efsi 2.0*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning

COM(2016)597 final

2016/0276 (COD)

14.9.2016

2.

Budgetförordning (omnibus)*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU

COM(2016)605 final

2016/0282(COD)

14.9.2016

3.

Paketet för den cirkulära ekonomin*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

COM(2015)593 final

2015/0272(COD)

2.12.2015

4.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

COM(2015)595 final

2015/0275(COD)

2.12.2015

5.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

COM(2015)594 final

2015/0274(COD)

2.12.2015

6.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

COM(2015)596 final

2015/0276(COD)

2.12.2015

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

COM(2015)615 final

2015/02785COD)

2.12.2015

En sammankopplad digital inre marknad

7.

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gränsöverskridande paketleveranstjänster

COM(2016)285 final

2016/0149 (COD)

25.5.2016

8.

Digitala avtal

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

COM(2015)634 final

2015/0287 (COD)

9.12.2015

9.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor

COM(2015)635 final

2015/0288 (COD)

9.12.2015

10.

Telereform*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)

COM(2016) 590 final

2016/0288 (COD)

12.10.2016

11.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

COM(2016) 591 final

2016/0286(COD)

14.9.2016

12.

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

COM(2016) 593 final

2016/0280 (COD)

14.9.2016

13.

Upphovsrätt och närstående rättigheter i tv och radio*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

COM(2016) 594 final

2016/0284 (COD)

14.9.2016

14.

Moderniserade audiovisuella regler*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden

COM(2016) 287 final

2016/0151 (COD)

25.5.2016

15.

Förslag mot omotiverad geoblockering*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG

COM(2016)289 final

2016/0152 (COD)

25.5.2016

16.

Integritet och elektronisk kommunikation*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)

COM(2017)10 final

2017/0003(COD)

10.1.2017

17.

EU interna dataskyddsregler – anpassning till den allmänna dataskyddslagstiftningen*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG

COM(2017)8 final

2017/0002(COD)

10.1.2017

18.

Fritt flöde av data

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

COM(2017) 495 final

2017/0228 (COD)

13.9.2017

19.

EU:s cybersäkerhetsbyrå

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”).

COM(2017)477 final

2017/0225 (COD)

13.9.2017

En motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik

20.

Paketet om ren energi för alla i EU*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda

COM(2016) 761 final

2016/0376(COD)

30.11.2016

COM(2016) 765 final

2016/0381(COD)

30.11.2016

21.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

COM(2016) 767 final

2016/0381(COD)

30.11.2016

22.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om den inre marknaden för el (omarbetning)*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG*

COM(2016) 864 final

2016/0380(COD)

COM(2016) 861 final

2016/0379(COD)

COM(2016) 863 final

2016/0378(COD)

COM(2016) 862 final

2016/0377(COD)

Alla antagna 30.11.2016

23.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013

COM(2016) 759 final

2016/375 (COD)

30.11.2016

24.

Klimatpaketet*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar

COM(2015) 337 final

2015/0148 COD

15.7.2015

25.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

COM(2016) 479 final

2016/0230 COD

20.7.2016

26.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

COM(2016) 482 final

2016/0231 COD

20.7.2016

27.

Paketet om EU på väg

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

COM(2017) 275 final

2017/0114 (COD)

31.5.2017

28.

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning

COM(2017) 276 final

2017/0115 (CNS)

31.5.2017

29.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)

COM(2017) 280 final

2017/0128 (COD)

31.5.2017

30.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn

COM(2017) 281 final

2017/0123 (COD)

31.5.2017

31.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

COM(2017) 282 final

2017/0113 (COD)

31.5.2017

32.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

COM(2017) 277 final

2017/0122 (COD)

31.5.2017

33.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

COM(2017) 279 final

2017/0111 (COD)

31.5.2017

34.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

COM(2017) 278 final

2017/0121 (COD)

31.5.2017

En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas

35.

Efterlevnadspaketet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad

COM(2017)256 final

2017/0086 (COD)

2.5.2017

COM(2017)257 final

2017/0087(COD)

2.5.2017

COM (2017) 142 final

2017/0063 (COD)

22.3.2017

36.

Tjänstepaketet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed sammanhängande administrativa verktyg

COM(2016)821 final

2016/0398 (COD)

10.1.2017

COM(2016) 822 final

2016/0404 (COD

10.1.2017

COM(2016) 824 final

2016/0403 (COD)

10.1.2017

37.

Marknadstillsyn över motorfordon

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

COM(2016) 31 final

2016/014 (COD)

27.1.2016

38.

Insolvensdirektivet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU

COM(2016) 723 final

2016/0359 (COD)

22.11.2016

39.

Europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

COM(2017)343 final

2017/0143(COD)

29.6.2017

40.

Ändringar av marknadsinfrastrukturförordningen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister

COM(2017)208 final

2017/0090(COD)

4.5.2017

41.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland

COM(2017)331 final

2017/0136(COD)

13.6.2017

42.

Gemensam konsoliderad bolagsskattebas

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om en gemensam bolagsskattebas

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

COM(2016) 685 final

2016/0337 (CNS)

25.10.2016

COM(2016) 683 final
-2016/0336 (CNS)

25.10.2016

43.

Administrativt samarbete och kamp mot momsbedrägeri

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

COM(2016) 755 final

2016/0371(CNS)

1.12.2016

44.

Moms på böcker, tidningar och tidskrifter

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter

COM(2016) 758 final

2016/0374 (CNS)

1.12.2016

45.

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

COM(2016) 198 final

2016/0107(COD)

12.4.2016

46.

Automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

COM(2017) 335 final

2017/0138 (CNS)

21.6.2017

47.

Utstationering av arbetstagare

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

COM(2016) 128 final

2016/0070 (COD)

8.3.2016

48.

Samordning av de sociala trygghetssystemen*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

COM(2016) 815 final

2016/0397 (COD)

13.12.2016

49.

Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU

COM(2017) 253 final

2017/0085 (COD)

26.4.2017

En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union

50.

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB

Rekommendation till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECB/2017/18) (framlagd av Europeiska centralbanken)

ECB/2017/18

23.6.2017

51.

Enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden

Förslag till RÅDETS BESLUT om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden

COM(2015) 603 final

2015/0250(NLE)

21.10.2015

52.

Ändring av kapitalkravsförordningen*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

COM(2016) 850 final

2016/0360 (COD)

23.11.2016

53.

Förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet

COM(2016)851 final

2016/0361 (COD)

21.11.2016

54.

Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG

COM(2016) 852 final

2016/0362 (COD)

23.11.2016

55.

Rangordning av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki

COM/2016/853 final
2016/0363 (COD)

23.11.2016

56.

Undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder

COM(2016) 854 final

2016/0364 (COD)

23.11.2016

57.

Återhämtning och resolution av centrala motparter *

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365

COM(2016)856 final

2016/0365 (COD)

28.11.2016

58.

Europeiskt insättningsgarantisystem*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem

COM(2015) 586 final

2015/0270(COD)

24.11.2015

Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende

59.

Penningtvätt och finansiering av terrorism*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG

COM(2016)450 final

2016/0208(COD)

5.7.2016

60.

EU-system för reseuppgifter och resetillstånd*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624

COM(2016)731 final

2016/0357(COD)

16.11.2016

61.

Europeiskt informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011

COM(2017)344 final

2017/0144(COD)

26.6.2017

62.

EU-Lisa

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011

COM(2017) 352 final 2017/0145 (COD)

29.6.2017

63.

Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

COM(2016)819 final

2016/0412(COD)

21.12.2016

64.

Schengengränskodexen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna

COM(2017) 571 final

2017/0245(COD)

28.9.2017

65.

Schengens informationssystem (SIS)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

COM(2016)881 final

2016/0408(COD)

21.12.2016

66.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006

COM(2016)882 final

2016/0407(COD)

21.12.2016

67.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU

COM(2016)883 final

2016/0409(COD)

21.12.2016

Handel: En balanserad och progressiv handelspolitik för att möta globaliseringen

68.

Modernisering av de handelspolitiska skyddsinstrumenten*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

COM(2013)192 final

2013/0103 (COD)

10.4.2013

69.

Internationell upphandling

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling

COM(2016)34 final

2012/0060(COD)

29.1.2016

70.

Granskning av utländska direktinvesteringar i EU

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

COM(2017)487 final

2017/0224(COD)

13.9.2017

71.

Multilateral domstol för investeringstvister

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om en konvention om inrättande av en multilateral domstol för biläggande av investeringstvister

COM(2017)493 final

13.9.2017

Mot en ny migrationspolitik

72.

Reform av Dublinsystemet*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

COM(2016)270 final

2016/0133(COD)

4.5.2016

73.

Asylbyrån (EASO)*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010

COM(2016)271 final

2016/0131 (COD)

4.5.2016

74.

Eurodac*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat] , för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)

COM(2016)272 final

2016/0132 (COD)

4.5.2016

75.

Normer för mottagande*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)

COM(2016) 465 final

2016/0222(COD)

13.7.2016

76.

Asylnormer*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

COM(2016)466 final

2016/0223(COD)

13.7.2016

77.

Asylförfarande*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU

COM(2016) 467 final

2016/0224(COD)

13.7.2016

78.

EU-ram för vidarebosättning*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014

COM(2016) 468 final

2016/0225(COD)

13.7.2016

79.

Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (blåkort)*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning

COM(2016) 378 final

2016/0176 (COD)

7.6.2016

En starkare global aktör

80.

Europeiska investeringsbankens utlåning utanför EU*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen

COM(2016)583final

2016/0275(COD)

14.9.2016

81.

Europeiska investeringsbanken: garantifond för åtgärder utanför EU*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

COM(2016)582

2016/0274(COD)

14.9.2016

82.

Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

COM(2017) 294 final

2017/0125 (COD)

En union i demokratisk förändring

83.

Europeiska solidaritetskåren*

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

COM(2017)262 final

2017/0102(COD)

30.5.2017

84.

Förordningen om kommittéförfaranden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

COM/2017/085 final

2017/035 (COD)

14.2.2017

85.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

COM(2017)481final

2017/0219(COD)

13.9.2017

86.

Det europeiska medborgarinitiativet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska medborgarinitiativet

COM(2017)482 final

2017/0220(COD)

13.9.2017

Top

Strasbourg den 24.10.2017

COM(2017) 650 final

BILAGA

till

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Kommissionens arbetsprogram 2018

En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU


Bilaga IV: Tillbakadraganden 1

Nr

COM-referens/ interinstitutionell referens

Rubrik

Skäl till tillbakadragande

Jordbruk och landsbygdsutveckling

1.

COM(2017)150 final
2017/068/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2017

Inte längre aktuellt: Ämnesområdet behandlades i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1236 av den 7 juli 2017.

Ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullar

2.

KOM(2011) 737 slutlig
2011/333/CNS

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Kommissionen kommer att lägga fram nya förslag om egna medel i det heltäckande förslaget till flerårig ekonomisk planering efter 2020. Förslaget är därför inte längre aktuellt, eftersom det ska ersättas av nya förslag i detta sammanhang.

3.

COM(2014)43 final
2014/0020/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut

Ingen överenskommelse i sikte. Ärendet har inte gått framåt sedan 2015. Dessutom har under tiden förslagets viktigaste syfte i fråga om finansiell stabilitet åtgärdats genom annan banklagstiftning, särskilt genom ikraftträdandet av bankunionens tillsyns- och resolutionsdelar.

Utrikes- och säkerhetspolitik

4.

KOM(2003)695 slutlig
CNS 2003/0268

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater Republiken Bolivia, Republiken Colombia, Republiken Ecuador, Republiken Peru och Republiken Venezuela, å andra sidan

Inte längre aktuellt: gäller inte längre eftersom det ersatts av det gemensamma förslaget JOIN(2016) 4 final av den 3 februari 2016.

5.

COM(2014)360 final
2014/0182/NLE

Förslag till RÅDETS BESLUT om unionens ståndpunkt i det samarbetsråd som inrättats genom avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller antagandet av en rekommendation om genomförande av associeringsagendan EU–Georgien

Inte längre aktuellt: associeringsagendan antogs av utrikesrådet den 23 juni 2014 (Georgia ST 10978/14), EUT L 261, 30.8.2014.

6.

COM(2014)359 final
2014/0181/NLE

Förslag till RÅDETS BESLUT om unionens ståndpunkt i det samarbetsråd som inrättats genom avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Moldova, å andra sidan, vad gäller antagandet av en rekommendation om genomförande av associeringsagendan EU–Moldavien

Inte längre aktuellt: associeringsagendan antogs av utrikesrådet den 23 juni 2014 (Moldova ST 9621/14 (I/A-punktsnot)).

7.

COM(2013)14 final
2013/0149/NLE

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som unionen ska inta i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, när det gäller antagandet av en rekommendation om genomförandet av den andra ENP-handlingsplanen EU–Libanon

I beslut nr 1/2016 av associeringsrådet EU-Libanon av den 11 november 2016 där man enas om prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Libanon sägs uttryckligen att i stället för att förnya handlingsplanen inom den europeiska grannskapspolitikens antar parterna partnerskapsprioriteringar och en pakt. Det gemensamma förslaget COM(2013)14 är därför inte längre aktuellt.

Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

8.

COM(2012)164 final
2012/82/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden

Ingen överenskommelse i sikte. Sedan 2012 har ärendet inte gått framåt. Kommissionen kommer att göra en ny bedömning av frågan, bl.a. genom en uppdaterad konsekvensbedömning.

Internationellt samarbete och utveckling

9.

KOM(2011)861 slutlig
2011/0420/NLE

Förslag till RÅDETS BESLUT om EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC)

Inte längre aktuellt: den 18 maj 2017 antog rådet ett beslut på grundval av kommissionens uppdaterade förslag (COM(2016) 712 final –2016/0349 (NLE)).

Rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

10.

COM(2014) 212 final
2014/0120/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om privata enmansbolag med begränsat ansvar

Ett eventuellt tillbakadragande nämndes i det skriftliga svaret på frågorna från undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande. Kommissionen kommer att lägga fram nya förslag om bolagsrätt under fjärde kvartalet 2017, och det här förslaget kommer sedan att dras tillbaka.

Havsfrågor och fiske

11.

KOM(2011) 760 slutlig
2011/0345/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet

Kommer att sakna aktualitet efter det föreslagna upphävandet (se bilaga V) av rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland.

12.

COM(2013) 9 final
2013/0007/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

Kommissionen avser att lägga fram ett nytt förslag om en genomgripande översyn av kontrollsystemet för fiskeripolitiken, som planeras till andra kvartalet 2018.

Migration, inrikes frågor och medborgarskap

13.

COM(2014)163 final
2014/0095/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en rundresevisering och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008

Förslaget dras tillbaka på grund av förslaget om översyn av viseringskodexen som planeras till första kvartalet 2018.

14.

COM(2014)164 final
2014/0094/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionskodex om viseringar (viseringskodex)  

Förslaget dras tillbaka på grund av förslaget om översyn av viseringskodexen som planeras till första kvartalet 2018.

Transporter

15.

COM(2013)409 final
2013/0187/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster

Sakinnehållet flyttades över till det nya förslaget om inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (COM(2015) 613 final) som nu bereds av parlamentet och rådet. Således blir detta förslag överspelat.

(1)

Den här förteckningen innehåller lagförslag som kommissionen planerar att dra tillbaka inom sex månader (senast i april 2018).

Top

Strasbourg den 24.10.2017

COM(2017) 650 final

BILAGA

till

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Kommissionens arbetsprogram för 2018

En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU


Bilaga V: Planerade upphävanden

Nr

Politikområde

Rubrik

Skäl till upphävande

1.

Havsfrågor och fiske

Rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet

Den här sillplanen har inaktuella referenspunkter och tillämpas inte längre. Den kan därför upphävas.

2.

Skatter och tullar

Kommissionens direktiv 79/802/EEG av den 6 september 1979 (svensk språkversion saknas)

Direktivet är överflödigt eftersom varor inom förfarandet för slutanvändning nu omfattas av den gemensamma tulltaxan, förordning 2658/87 (bilaga I), och dessutom regleras förfarandena för aktiv förädling och slutanvändning nu bägge genom EU:s tullkodex.

3.

Rättsliga och inrikes frågor

Gemensam åtgärd 98/699/RIF om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel och vinning av brott

Den här åtgärden har ersatts i sin helhet av direktiv 2014/42/EU om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott, för alla medlemsstater som deltar i direktivet (alla utom Danmark och Förenade kungariket). De flesta av direktivets bestämmelser hade redan ersatts av rambeslut 2001/500/RIF (penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott), som även gäller för Danmark och Förenade kungariket. De återstående bestämmelserna är generella rekommendationer som inte är bindande och som nu endast gäller för Danmark och Förenade kungariket.

Top