EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2022

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2022 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för registreringsinformationen för tredjelandsföretag och formatet för den information som ska tillhandahållas kunder (Text av betydelse för EES )

C/2016/4407

OJ L 313, 19.11.2016, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2022/oj

19.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/11


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/2022

av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för registreringsinformationen för tredjelandsföretag och formatet för den information som ska tillhandahållas kunder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 46.7, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 600/2014 fastställs en harmoniserad ram för behandlingen av tredjelandsföretag som får tillträde till unionen för att tillhandahålla investeringstjänster och investeringsverksamhet för godtagbara motparter och professionella kunder.

(2)

För att fastställa enhetliga krav för tredjelandsföretag så att de kan tillhandahålla tjänster i hela unionen bör det fastställas vilken information tredjelandsföretag som ansöker om att få tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet i hela unionen bör lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och i vilket format den information som avses i artikel 46.5 i förordning (EU) nr 600/2014 bör tillhandahållas kunder.

(3)

För att Esma korrekt ska kunna identifiera och registrera tredjelandsföretag bör myndigheten få deras kontaktuppgifter, nationella och internationella identifieringskoder och bevis för att de har auktorisation att tillhandhålla investeringstjänster i det land där de är etablerade.

(4)

För att se till att informationen är klar och begriplig bör särskild vikt läggas vid på vilket språk information tillhandahålls kunder och hur den är uppställd.

(5)

Tillämpningen av denna förordning bör skjutas upp och anpassas till tillämpningsdagen för förordning (EU) nr 600/2014.

(6)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.

(7)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder på vilket denna förordning grundas, gjort en kostnads-nyttoanalys och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifter som krävs för registrering

Ett tredjelandsföretag som ansöker om att få tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva verksamhet i hela unionen i enlighet med artikel 46.4 andra stycket i förordning (EU) nr 600/2014 ska lämna följande uppgifter till Esma:

a)

Företagets fullständiga namn, inbegripet juridiskt namn och eventuellt handelsnamn som företaget avser använda.

b)

Företagets kontaktuppgifter, inbegripet huvudkontorets adress, telefonnummer och e-postadress.

c)

Kontaktuppgifter för den person som upprättade ansökan, inbegripet telefonnummer och e-postadress.

d)

I förekommande fall webbplats.

e)

I förekommande fall företagets nationella identifieringsnummer.

f)

I förekommande fall företagets LEI-kod (legal entity identifier).

g)

I förekommande fall företagets BIC-kod (business identifier code).

h)

Namn och adress till den behöriga myndighet i tredjelandet som ansvarar för tillsynen av företaget. Om mer än en myndighet ansvarar för tillsynen ska närmare information ges om deras respektive behörighetsområden.

i)

I förekommande fall länk till register hos respektive behörig myndighet i tredjelandet.

j)

Information om investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster som företaget är auktoriserat att tillhandahålla i det land där det är etablerat.

k)

De investeringstjänster som ska tillhandahållas och den verksamhet som ska bedrivas i unionen, tillsammans med eventuella sidotjänster.

Artikel 2

Krav på lämnande av uppgifter

1.   Tredjelandsföretaget ska informera Esma om eventuella förändringar av de uppgifter som lämnas enligt artikel 1 a–g, artikel 1 j och k inom 30 dagar.

2.   Information enligt artikel 1 j ska lämnas till Esma genom en skriftlig förklaring utfärdad av en behörig myndighet i tredjelandet.

3.   De uppgifter som lämnas till Esma enligt artikel 1 ska vara på engelska och skriven med latinska bokstäver. Eventuella åtföljande handlingar som lämnas till Esma enligt artikel 1 och punkt 2 i den här artikeln ska vara på engelska eller, om de är på ett annat språk, lämnas tillsammans med en auktoriserad översättning till engelska.

Artikel 3

Uppgifter om typen av kunder i unionen

1.   Ett tredjelandsföretag ska lämna de uppgifter som avses i artikel 46.5 i förordning (EU) nr 600/2014 till kunderna på ett varaktigt medium.

2.   Den information som avses i artikel 46.5 i förordning (EU) nr 600/2014 ska

a)

vara på engelska, på det officiella språket eller på ett av de officiella språken i den medlemsstat där tjänsterna ska tillhandahållas,

b)

presenteras och ställas upp på ett sätt som är lättläst och i ett typsnitt av läsbar storlek,

c)

inte använda färger som kan göra informationen mindre begriplig.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag som anges i artikel 55 andra stycket i förordning (EU) nr 600/2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top