EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0590

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 av den 28 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter (Text av betydelse för EES. )

C/2016/4733

OJ L 87, 31.3.2017, p. 449–478 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj

31.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/449


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/590

av den 28 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 26.9 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

För att möjliggöra en effektiv dataanalys av behöriga myndigheter bör enhetliga standarder och format användas vid rapportering av transaktioner.

(2)

Givet marknadspraxis, erfarenhet från tillsyn och marknadsutveckling bör innebörden av transaktion i samband med rapportering vara bred. Den bör omfatta köp och försäljning av rapporteringspliktiga instrument liksom andra typer av förvärv eller avyttring av rapporteringspliktiga instrument, eftersom även dessa också kan ge upphov till problem med marknadsmissbruk. Även ändringar av det nominella värdet kan ge upphov till problem med potentiellt marknadsmissbruk, eftersom de liknar ytterligare köp- eller säljtransaktioner. För att behöriga myndigheter ska kunna skilja sådana ändringar från andra köp eller försäljningar bör information om dessa ändringar specifikt rapporteras i transaktionsrapporter.

(3)

Begreppet transaktion bör inte omfatta handlingar eller händelser som inte ska rapporteras till behöriga myndigheter vad för marknadsövervakningsändamål. För att säkerställa att information om sådana handlingar eller händelser inte inkluderas i transaktionsrapporter bör de uttryckligen undantas från definitionen av transaktion.

(4)

För att klargöra vilka värdepappersföretag som är skyldiga att rapportera transaktioner bör den verksamhet eller de tjänster som leder till en transaktion specificeras. Ett värdepappersföretag bör därför anses genomföra en transaktion när det genomför en tjänst eller verksamhet som avses i punkterna 1, 2 och 3 i avsnitt A i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (2), fattar investeringsbeslutet i enlighet med en diskretionär fullmakt från en kund, eller överför finansiella instrument till och från konton, förutsatt att i varje enskilt fall sådana tjänster eller sådan verksamhet i varje enskilt fall har resulterat i en transaktion. I enlighet med artikel 26.4 i förordning (EU) nr 600/2014 ska dock värdepappersföretag som anses ha vidarebefordrat order som resulterar i transaktioner inte anses ha genomfört dessa transaktioner.

(5)

För att undvika att order som värdepappersföretag vidarebefordrar inte rapporteras alls eller rapporteras två gånger, bör det värdepappersföretag som avser vidarebefordra ordern komma överens med det mottagande företaget överenskomma om huruvida det mottagande företaget ska rapportera all information om den resulterande transaktionen, eller vidarebefordra ordern till ett annat värdepappersföretag. Utan en överenskommelse bör ordern anses vara ej vidarebefordrad och varje värdepappersföretag bör lämna sin egen transaktionsrapport med [alla] närmare uppgifter om transaktionen som varje värdepappersföretag rapporterar. De uppgifter rörande ordern som ska vidarebefordras mellan företag bör dessutom anges närmare för att säkerställa att behöriga myndigheter får relevant, exakt och fullständig information.

(6)

För att säkerställa säker och effektiv identifiering av de värdepappersföretag som ansvarar för transaktionernas genomförande bör dessa företag säkerställa att de identifieras i den transaktionsrapport som inlämnas i enlighet med deras rapporteringsskyldighet med hjälp av validerade, utfärdade och i vederbörlig ordning förnyade LEI-koder.

(7)

För att säkerställa enhetlig och tillförlitlig identifiering av de fysiska personer som avses i transaktionsrapporterna bör de identifieras genom en kombination av det land i vilket de är medborgare, följt av de identifieringskoder som de har tilldelats av detta land. Om sådana identifieringskoder inte är tillgängliga bör fysiska personer identifieras genom identifieringskoder som skapas av en kombination av deras födelsedatum och namn.

(8)

För att underlätta marknadsövervakning bör identifieringen av kunder vara konsekvent, unik och tillförlitlig. Transaktionsrapporter bör därför inbegripa kundernas namn och födelsedatum för fysiska personer, samt identifiera kunder som är juridiska personer genom deras LEI-koder.

(9)

Personer eller datoriserade algoritmer som fattar investeringsbeslut kan göra sig skyldiga till marknadsmissbruk. För att säkerställa en effektiv marknadsövervakning när investeringsbeslut fattas av någon annan person än kunden eller av en algoritm, bör personen eller algoritmen därför identifieras i transaktionsrapporten med hjälp av unika, tillförlitliga och enhetliga identifieringskoder. Om mer än en person i ett värdepappersföretag fattar ett investeringsbeslut ska den person som bär det primära beslutsansvaret identifieras i rapporten.

(10)

De personer eller datoralgoritmer som ansvarar för att besluta vilken handelsplats som ska användas eller till vilket värdepappersföretag en order ska vidarebefordras eller varje annat villkor som rör genomförande av ordern, kan därmed göra sig skyldiga till marknadsmissbruk. För att säkerställa en effektiv marknadsövervakning bör en person eller en algoritm i värdepappersföretaget som är ansvarig för sådan verksamhet därför identifieras i transaktionsrapporten. Om både en person och en algoritm är inblandade, eller mer än en person eller en algoritm är inblandade, bör värdepappersföretaget, på enhetlig basis och enligt fördefinierade kriterier, fastställa vilken person eller algoritm som bär huvudansvaret för denna verksamhet.

(11)

För att möjliggöra en effektiv marknadsövervakning bör transaktionsrapporter omfatta exakt information om varje förändring i ett värdepappersföretags eller dess kunds position som beror på en rapporteringspliktig transaktion vid den tidpunkt då transaktionen ägde rum. Värdepappersföretags rapportering i fält rörande detta i enskilda transaktionsrapporter bör därför vara enhetlig och rapportera en transaktion eller olika delar av en transaktion på ett sådant sätt att deras rapporter sammantaget ger en klar och övergripande bild som korrekt återspeglar förändringar i positionen.

(12)

Blankningstransaktioner bör specifikt flaggas som sådana, oavsett om de helt eller delvis utgör blankningstransaktioner.

(13)

Transaktioner i en kombination av finansiella instrument innebär särskilda utmaningar för marknadsövervakningen. Den behöriga myndigheten måste ha en samlad överblick och kunna se de enskilda transaktioner i varje finansiellt instrument som ingår i en transaktion som omfattar mer än ett finansiellt instrument. Värdepappersföretag som genomför transaktioner med en kombination av finansiella instrument bör rapportera transaktionen för varje finansiellt instrument separat och sammanlänka dessa rapporter med en identifierare som är unik på företagsnivå till den grupp av transaktionsrapporter som rör det genomförandet.

(14)

För att säkerställa en effektiv övervakning av juridiska personers marknadsmissbruk bör medlemsstaterna se till att LEI-koder tas fram, tilldelas och upprätthålls i enlighet med internationellt etablerade principer för att säkerställa att juridiska personer har en enhetlig och unik identifiering. Värdepappersföretag bör få LEI-koder från sina kunder innan de tillhandahåller tjänster som skulle utlösa rapporteringsskyldigheter för transaktioner som genomförs för dessa kunders räkning, samt använda dessa LEI-koder i sina transaktionsrapporter.

(15)

För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig marknadsövervakning bör transaktionsrapporter inlämnas endast en gång och till en enda behörig myndighet som kan vidarebefordra dem till andra relevanta behöriga myndigheter. När ett värdepappersföretag genomför en transaktion bör det därför lämna in en rapport till den behöriga myndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat, oavsett om en filial är inblandad eller om det rapporteringsskyldiga företaget genomförde transaktionen genom en filial i en annan medlemsstat. Om en transaktion genomförs helt eller delvis genom en filial till ett värdepappersföretag med säte i en annan medlemsstat, bör rapporten lämnas in endast en gång till den behöriga myndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat, om inget annat överenskommits mellan behöriga myndigheter i hemmedlemsstaten och värdmedlemsstaten. För att säkerställa att behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten kan övervaka de tjänster som tillhandahålls av filialer inom deras territorium behöver de få transaktionsrapporter om filialernas verksamhet. Av denna anledning och för att transaktionsrapporterna ska kunna vidarebefordras till alla relevanta behöriga myndigheter för de filialer som deltar i dessa transaktioner, är det nödvändigt att inkludera granulära uppgifter om filialers verksamhet i rapporterna.

(16)

Fullständiga och exakta rapporteringsuppgifter om transaktioner är grundläggande för övervakning av marknadsmissbruk. Handelsplatser och värdepappersföretag bör därför förfoga över metoder och arrangemang för att säkerställa att fullständiga och korrekta transaktionsrapporter lämnas in till behöriga myndigheter. Godkända rapporteringsmekanismer bör inte omfattas av denna förordning eftersom de är föremål för en egen specifik ordning som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 (3) och är underställda analoga krav för att säkerställa att uppgifterna är fullständiga och korrekta.

(17)

För att kunna följa annulleringar eller rättelser bör värdepappersföretaget behålla närmare uppgifter om rättelser och annulleringar som det får från den godkända rapporteringsmekanismen om denna, i enlighet med värdepappersföretagets instruktioner, annullerar eller rättar en transaktionsrapport som inlämnats för ett värdepappersföretags räkning.

(18)

Fastställande av den mest relevanta marknaden i termer av likviditet gör det möjligt att vidarebefordra transaktionsrapporter till andra behöriga myndigheter och låter investerare identifiera de behöriga myndigheter till vilka de måste rapportera sina korta positioner i enlighet med artiklarna 5, 7 och 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 (4). Reglerna för fastställande av relevant behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (5) har fungerat effektivt för flertalet finansiella instrument och bör därför vara oförändrade. Nya regler bör dock införas särskilt för de instrument som inte omfattas av direktiv 2004/39/EG, nämligen skuldinstrument emitterade av en enhet i tredjeland, utsläppsrättigheter och derivat för vilka den omedelbart underliggande tillgången inte har en övergripande identifieringskod, eller är en korg eller ett index utanför EES.

(19)

Av konsekvensskäl och för att säkerställa väl fungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och bestämmelserna i förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas från samma datum.

(20)

Denna förordning grundas på de förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(21)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning grundas på, gjort en kostnads-nyttoanalys och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Datastandarder och format för transaktionsrapportering

En transaktionsrapport ska omfatta alla närmare uppgifter som avses i tabell 2 i bilaga I som rör de berörda finansiella instrumenten. Alla de uppgifter som transaktionsrapporterna ska innehålla ska lämnas in i enlighet med de standarder och format som specificeras i tabell 2 i bilaga I, i elektronisk och maskinläsbar form och i en gemensam XML-mall i enlighet med metoden i ISO 20022.

Artikel 2

Innebörden av transaktion

1.   Vid tillämpning av artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 ska slutförandet av ett förvärv eller en avyttring av ett finansiellt instrument som avses i artikel 26.2 i förordning (EU) nr 600/2014 utgöra en transaktion.

2.   Ett förvärv enligt punkt 1 ska innehålla följande:

a)

Köp av ett finansiellt instrument.

b)

Ingående av ett derivatavtal.

c)

En ökning av det nominella värdet av ett derivatavtal.

3.   En avyttring enligt punkt 1 ska innehålla följande:

a)

Försäljning av ett finansiellt instrument.

b)

Avveckling av ett derivatavtal.

c)

En minskning av det nominella värdet av ett derivatavtal.

4.   Vid tillämpning av artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 ska transaktionen även omfatta samtidigt förvärv och avyttring av ett finansiellt instrument där ingen förändring av ägandet till det finansiella instrumentet sker, medan offentliggörande efter handel krävs enligt artiklarna 10, 20 eller 21 i förordning (EU) nr 600/2014.

5.   Vid tillämpning av artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 ska en transaktion inte innehålla följande:

a)

Finansiering av värdepapperstransaktioner enligt definition i artikel 3.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2365/2015 (7).

b)

Ett avtal som upprättas uteslutande för clearing eller avveckling.

c)

En kvittning av ömsesidiga fordringar mellan parter där en nettofordran överförs i ny räkning.

d)

Ett förvärv eller en avyttring som enbart är ett resultat av depåverksamhet.

e)

En överlåtelse eller novation av ett derivatavtal där en av parterna till avtalet ersätts av en tredjepart.

f)

En portföljkompression.

g)

Skapande eller inlösen av andelar i ett företag för kollektiva investeringar av förvaltaren av det företaget.

h)

Utövande av en rättighet som är inbyggd i ett finansiellt instrument, eller omvandlingen av en konvertibel obligation och den resulterande transaktionen i det underliggande finansiella instrumentet.

i)

Att ett finansiellt instrument skapas, löper ut eller återköps som ett resultat av förhandsbestämda kontraktsvillkor, eller av händelser som ligger utanför investerarens kontroll om inget investeringsbeslut av investeraren äger rum vid den tidpunkt då det finansiella instrumentet skapas, löper ut eller återköps.

j)

En minskning eller en ökning av ett derivatavtals nominella värde som ett resultat av förhandsbestämda kontraktsvillkor eller obligatoriska händelser om inget investeringsbeslut av investeraren äger rum vid den tidpunkt som det nominella värdet ändras.

k)

En förändring i sammansättningen av ett index eller en korg som uppstår efter det att en transaktion har genomförts.

l)

Ett förvärv enligt en plan för återinvestering av utdelningar.

m)

Ett förvärv eller en avyttring inom ramen för ett aktiesparprogram för anställda, till följd av förvaltning av outtagna vinstutdelningar, överskjutande delrätter efter företagshändelser eller inom ramen för program för att minska aktieägarbasen om alla följande kriterier är uppfyllda:

i)

Datum för förvärv eller avyttrande är förhandsbestämda och offentliggjorda i förväg.

ii)

Investeringsbeslutet för förvärv eller avyttrande som fattas av investeraren innebär ett val från investeraren att ingå transaktionen utan möjlighet att ensidigt ändra transaktionens villkor.

iii)

Minst tio affärsdagar skiljer investeringsbeslutet från dess verkställande.

iv)

Värdet av transaktionen begränsas till motsvarande 1 000 euro för en enstaka transaktion för en enskild investerare i ett visst instrument eller, om arrangemanget leder till transaktioner, det ackumulerade värdet av transaktionen begränsas till motsvarande 500 euro för den enskilde investeraren i ett givet instrument per kalendermånad.

n)

Ett utbyte och tender offer för en obligation eller en annan form av värdepapperiserad skuld om villkoren i erbjudandet är förhandsbestämda och offentliggjorda i förväg och investeringsbeslutet innebär att investeraren väljer att ingå en transaktion utan möjlighet att ensidigt ändra dess villkor.

o)

Ett förvärv eller en avyttring som enbart är ett resultat av överföring av säkerhet.

Det undantag som avses i första stycket a ska inte tillämpas på finansiering av värdepapperstransaktioner i vilka en medlem av det europeiska centralbankssystemet är en motpart,

Det undantag som avses i första stycket i ska inte tillämpas på börsintroduktioner eller nyemissioner eller emissioner av skuldebrev.

Artikel 3

Innebörd av genomförd transaktion

1.   Ett värdepappersföretag ska anses ha genomfört en transaktion i den mening som avses i artikel 2 om det tillhandahåller någon av följande tjänster eller genomför någon av följande verksamheter som leder till en transaktion:

a)

Mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument.

b)

Exekverar order för kunds räkning.

c)

Handlar för egen räkning,

d)

Fattar investeringsbeslut i enlighet med en diskretionär fullmakt från en kund.

e)

Överför finansiella instrument till och från konton.

2.   Ett värdepappersföretag ska inte anses ha genomfört en transaktion om det har vidarebefordrat en order i enlighet med artikel 4.

Artikel 4

Vidarebefordran av en order

1.   Ett värdepappersföretag som vidarebefordrar en order enligt artikel 26.4 i förordning (EU) nr 600/2014 (det vidarebefordrande företaget) ska anses ha vidarebefordrat den ordern endast om följande villkor är uppfyllda:

a)

Ordern togs emot från dess kund eller är en följd av dess beslut att förvärva eller avyttra ett specifikt finansiellt instrument i enlighet med en diskretionär fullmakt som härrör från en eller flera kunder.

b)

Det vidarebefordrande företaget har vidarebefordrat de orderuppgifter som avses i punkt 2 till ett annat värdepappersföretag (mottagande företag).

c)

Det mottagande företaget är föremål för artikel 26.1 i förordning (EU) nr 600/2014 och godtar antingen att rapportera den transaktion som är en följd av den berörda ordern eller att vidarebefordra orderuppgifterna i enlighet med denna artikel till ett annat värdepappersföretag.

Vid tillämpning av första stycket c ska avtalet specificera tidsfristen inom vilken det vidarebefordrande företaget ska lämna orderuppgifterna till det mottagande företaget och föreskriva att det mottagande företaget ska kontrollera huruvida de mottagna orderuppgifterna innehåller uppenbara fel eller utelämnad information innan det lämnar in en transaktionsrapport eller vidarebefordrar ordern i enlighet med denna artikel.

2.   Följande orderuppgifter ska vidarebefordras i enlighet med punkt 1, i den utsträckning som de är relevanta för en viss order:

a)

Det finansiella instrumentets identifieringskod.

b)

Huruvida ordern gäller förvärv eller avyttring av det finansiella instrumentet.

c)

Pris och kvantitet som anges i ordern.

d)

Beteckning och uppgifter för kunden i det vidarebefordrande företaget för tillämpning av ordern.

e)

Beteckning och uppgifter för kundens beslutsfattare om investeringsbeslutet fattas med fullmakt att företräda kunden.

f)

En beteckning för att identifiera en blankning.

g)

En beteckning för att identifiera en person eller en algoritm som bär ansvar för investeringsbeslutet inom det vidarebefordrande företaget.

h)

Landet för värdepappersföretagets filial som har övervakningsansvar för den person som är ansvarig för investeringsbeslutet, och landet för värdepappersföretagets filial som mottog ordern från kunden eller fattade ett investeringsbeslut för kunden i enlighet med en diskretionär fullmakt från kunden.

i)

För en order i råvaruderivat, en angivelse om huruvida transaktionen ska minska risken på ett objektivt mätbart sätt i enlighet med artikel 57 i direktiv 2014/65/EU.

j)

Den kod som identifierar det vidarebefordrande företaget.

Vid tillämpning av första stycket d, om kunden är en fysisk person, ska kunden betecknas i enlighet med artikel 6.

Vid tillämpning av första stycket j, om den vidarebefordrade ordern mottogs från ett tidigare företag som inte vidarebefordrade ordern i enlighet med de villkor som anges i denna artikel, ska koden vara den kod som identifierar det vidarebefordrande företaget. Om den vidarebefordrade ordern mottogs från ett tidigare vidarebefordrande företag i enlighet med de villkor som anges i denna artikel, ska koden som tillhandahålls enligt j som avses i första stycket vara den kod som identifierar det tidigare vidarebefordrande företaget.

3.   Om det finns fler än ett vidarebefordrande företag i förhållande en viss order ska de orderuppgifter som avses i punkt 2 första stycket d–i vidarebefordras avseende det första vidarebefordrande företagets kund.

4.   Om ordern är aggregerad för flera kunder ska den information som avses i punkt 2 vidarebefordras för varje kund.

Artikel 5

Identifiering av det värdepappersföretag som genomför en transaktion

1.   Ett värdepappersföretag som genomför en transaktion ska se till att den identifieras med en validerad, utfärdad och i vederbörlig ordning förnyad LEI-kod enligt ISO 17442 i den transaktionsrapport som lämnats in i enlighet med artikel 26.1 förordning (EU) nr 600/2014.

2.   Ett värdepappersföretag som genomför en transaktion ska se till att de referensdata som rör dess LEI-kod förnyas i enlighet med de villkor som ställs av någon av de lokala registerförare (Local Operating Units, LOU) som ingår i det globala LEI- systemet.

Artikel 6

Beteckning för att identifiera fysiska personer

1.   En fysisk person ska identifieras i en transaktionsrapporter baserad på en kombination av ISO 3166-1 alfa-2 (tvåsiffrig landskod) som anger personens nationalitet, följd av den nationella kundidentifieringskoden som anges i bilaga II på grundval av personens nationalitet.

2.   Den nationella kundidentifieringskod som avses i punkt 1 ska tilldelas i enlighet med de prioritetsnivåer som anges i bilaga II med den högsta prioritetsidentifiering som en person har, oavsett om denna identifieringskod redan är känd av värdepappersföretaget.

3.   Om en fysisk person är medborgare i mer än ett EES-land ska den landskod som i alfabetisk ordning kommer först enligt ISO 3166-1 alfa-2-koden och identifieringskoden för nationaliteten enligt punkt 2 användas. Om en fysisk person kommer från ett land utanför EES ska den identifieringskod som har högsta prioritet i det fält som avser ”Alla övriga länder” i bilaga II användas. Om en fysisk person har medborgarskap både inom och utanför EES ska landskoden för EES-medborgarskap och den identifieringskod som har högsta prioritet för den nationaliteten enligt punkt 2 användas.

4.   Om den identifieringskod som tilldelats i enlighet med punkt 2 hänvisar till CONCAT ska den fysiska personen identifieras av värdepappersföretaget genom en kombination av följande uppgifter i följande ordning:

a)

Personens födelsedatum i formatet ÅÅÅÅMMDD.

b)

De fem första bokstäverna i förnamnet.

c)

De fem första bokstäverna i efternamnet.

5.   Vid tillämpning av punkt 4 ska namnprefix utelämnas och förnamn och efternamn med mindre än fem bokstäver markeras med ”#” för att säkerställa att hänvisningar till för- och efternamn i enlighet med punkt 4 innehåller fem bokstäver. Alla bokstäver ska vara versaler. Inga apostrofer, accenter, bindestreck, skiljetecken eller mellanslag ska användas.

Artikel 7

Närmare uppgifter om kundens identitet och identifieringskod och närmare uppgifter om beslutsfattaren

1.   En transaktionsrapport som rör en transaktion genomförd för en kund som är en fysisk person ska omfatta kundens fullständiga namn och födelsedatum enligt anvisningar i fälten 9, 10, 11 18, 19 och 20 i tabell 2 i bilaga I.

2.   Om kunden inte är den person som fattar investeringsbeslutet med avseende på den transaktionen, ska transaktionsrapporten identifiera den person som fattar ett sådant beslut på kundens vägnar enligt vad som anges i fälten 12–15 för köparen och i fälten 21–24 för säljaren i tabell 2 i bilaga I.

Artikel 8

Identifiering av den person eller den algoritm som ansvarar för investeringsbeslutet

1.   Om en person eller en algoritm inom ett värdepappersföretag fattar investeringsbeslutet att förvärva eller avyttra ett specifikt finansiellt instrument, ska den personen eller den algoritmen identifieras enligt fält 57 i tabell 2 i bilaga I. Värdepappersföretaget ska endast identifiera en sådan person eller algoritm om det investeringsbeslutet fattas antingen för värdepappersföretaget i sig eller på en kunds vägnar i enlighet med en diskretionär fullmakt från kunden.

2.   Om mer än en person inom värdepappersföretaget fattar investeringsbeslutet ska värdepappersföretaget fastställa den person som bär huvudansvaret för det beslutet. Den person som bär huvudansvaret för investeringsbeslutet ska fastställas i enlighet med förhandsbestämda kriterier fastställda av värdepappersföretaget.

3.   Om en algoritm inom värdepappersföretaget är ansvarig för investeringsbeslutet i enlighet med punkt 1 ska värdepappersföretaget ge algoritmen en beteckning för att identifiera den i en transaktionsrapport. Beteckningen ska uppfylla följande krav:

a)

Den ska vara unik för varje kod eller handelsstrategi som utgör algoritmen, oavsett vilka finansiella instrument eller marknader som algoritmen gäller.

b)

När den väl har fastställts ska den konsekvent användas för algoritmen eller den versionen av algoritmen.

c)

Den ska vara unik över tid.

Artikel 9

Identifiering av den person eller den algoritm som ansvarar för genomförandet av en transaktion

1.   Om en person eller en datoralgoritm inom ett värdepappersföretag som genomför en transaktion bestämmer vilken handelsplats, systematisk internhandlare eller organiserad handelsplattform utanför unionen som ska användas, vilka företag som order ska vidarebefordras till eller andra villkor som rör exekvering av order, ska den personen eller datoralgoritmen identifieras i fält 59 i tabell 2 i bilaga I.

2.   Om en person i värdepappersföretaget är ansvarig för genomförandet av transaktionen ska värdepappersföretaget tilldela en beteckning för att identifiera den personen i en transaktionsrapport i enlighet med artikel 6.

3.   Om en algoritm i värdepappersföretaget är ansvarig för genomförandet av transaktionen ska värdepappersföretaget tilldela en beteckning för att identifiera den algoritmen i enlighet med artikel 8.3.

4.   Om både en person och en algoritm är inblandade i genomförandet av en transaktion, eller fler än en person eller algoritm är inblandade, ska värdepappersföretaget fastställa vilken person eller vilken algoritm som bär huvudansvaret för genomförandet av transaktionen. Den person eller den algoritm som bär huvudansvaret för genomförandet ska fastställas i enlighet med förhandsbestämda kriterier som fastställs av värdepappersföretaget.

Artikel 10

Beteckning för att identifiera ett tillämpligt undantag

Transaktionsrapporter ska identifiera det tillämpliga undantaget enligt artikel 4 eller artikel 9 i förordning (EU) nr 600/2014 enligt vilken den genomförda transaktionen har ägt rum i enlighet med fält 61 i tabell 2 bilaga I till denna förordning.

Artikel 11

Beteckning för att identifiera en blankning

1.   Transaktionsrapporter ska identifiera transaktioner som, vid tidpunkten för deras genomförande, är blankningstransaktioner, eller delvis är blankningstransaktioner, i enlighet med fält 62 i tabell 2 i bilaga I.

2.   Ett värdepappersföretag ska efter bästa förmåga fastställa de blankningstransaktioner i vilka dess kund är säljaren, inbegripet när ett värdepappersföretag aggregerar order från flera kunder. Värdepappersföretaget ska identifiera dessa blankningstransaktioner i sin transaktionsrapport i enlighet med fält 62 i tabell 2 i bilaga I.

3.   Om ett värdepappersföretag genomför en blankningstransaktion för egen räkning ska det ange i transaktionsrapporten om det genomförde blankningstransaktionen i egenskap av marknadsgarant eller primary dealer enligt undantaget i artikel 17 i förordning (EU) nr 236/2012.

Artikel 12

Rapportering av ett genomförande för en kombination av finansiella instrument

Om ett värdepappersföretag genomför en transaktion som omfattar två eller flera finansiella instrument ska värdepappersföretaget rapportera transaktionen för varje finansiellt instrument separat och sammanlänka dessa rapporter med en identifieringskod som är unik på företagsnivå till den grupp av transaktionsrapporter som rör genomförandet enligt vad som anges i fält 40 i tabell 2 i bilaga I.

Artikel 13

Villkor enligt vilka LEI-koder ska utformas, tilldelas och upprätthållas

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att LEI-koder utformas, tilldelas och upprätthålls i enlighet med principen att de ska vara

a)

unika,

b)

precisa,

c)

enhetliga,

d)

neutrala,

e)

tillförlitliga,

f)

baserade på öppen källkod,

g)

flexibla,

h)

skalbara,

i)

tillgängliga.

Medlemsstaterna ska också säkerställa att LEI-koder för juridiska personer utformas, tilldelas och upprätthålls med hjälp av enhetliga globala operativa standarder, är föremål för styrningsramen i tillsynskommittén för det globala systemet med identifieringskod för juridiska personer, samt tillgängliga till en rimlig kostnad.

2.   Ett värdepappersföretag ska inte tillhandahålla en tjänst som utlöser skyldigheten att inlämna en transaktionsrapport för en transaktion som ingåtts på en kunds vägnar som är föremål för LEI-koden, innan den koden har erhållits från den kunden.

3.   Värdepappersföretaget ska säkerställa att koden i fråga om längd och sammansättning uppfyller ISO 17442-standarden och att den är upptagen i den globala databasen för LEI-koder hos den centrala operativa enhet som inrättats av tillsynskommittén för det globala systemet med identifieringskod för juridiska personer, och som gäller den berörda kunden.

Artikel 14

Rapportering av transaktioner som genomförs av filialer

1.   Ett värdepappersföretag ska rapportera de transaktioner som genomförs helt eller delvis genom filialer till behörig myndighet i värdepappersföretagets hemmedlemsstat, om inget annat överenskommits mellan behöriga myndigheter i hem- och värdmedlemsstater.

2.   Om ett värdepappersföretag genomför en transaktion helt eller delvis genom en filial ska transaktionen rapporteras en enda gång.

3.   Om ytterligare information om landskod för en filial till ett värdepappersföretag ska inkluderas i en transaktionsrapport i enlighet med fälten 8, 17, 37, 58 eller 60 i tabell 2 bilaga I på grund av delvis eller fullständigt genomförande av en transaktion genom den filialen, ska värdepappersföretaget i transaktionsrapporten ange landskoden enligt ISO 3166 för den berörda filialen i samtliga följande fall:

a)

Om filialen mottog en order från en kund eller fattade ett investeringsbeslut för en kund enligt en diskretionär fullmakt från kunden.

b)

Om filialen har övervakningsansvar för den person som ansvarar för det berörda investeringsbeslutet.

c)

Om filialen har övervakningsansvar för den person som ansvarar för genomförandet av transaktionen.

d)

Om transaktionen genomfördes på en handelsplats eller en organiserad handelsplattform utanför unionen med stöd av filialens medlemskap i den handelsplatsen eller i en organiserad handelsplattform.

4.   Om en eller flera av de fall som anges i punkt 3 inte är tillämpliga på en filial till ett värdepappersföretag ska tillämpliga fält i tabell 2 bilaga I fyllas i med ISO-landskoden för värdepappersföretagets hemmedlemsstat eller, för ett företag i tredjeland, landskoden för det land där företaget har sitt huvudkontor eller säte.

5.   Filialen i tredjeland ska lämna transaktionsrapporten till den behöriga myndighet som auktoriserade filialen. Filialen i tredjeland ska fylla i relevanta fält i tabell 2 bilaga I med ISO-landskoden för den auktoriserande behöriga myndigheten i medlemsstaten.

Om ett företag från ett tredjeland har inrättat filialer i mer än en medlemsstat inom unionen ska dessa filialer gemensamt välja en av de behöriga myndigheter bland medlemsstaterna till vilka transaktionsrapporter ska inlämnas enligt punkt 1–3.

Artikel 15

Metoder och arrangemang för rapportering av finansiella transaktioner

1.   Metoder och arrangemang genom vilka transaktionsrapporter skapas och inlämnas av handelsplatser och värdepappersföretag ska omfatta

a)

system för att säkerställa de rapporterade uppgifternas säkerhet och sekretess,

b)

mekanismer för att verifiera transaktionsrapportens informationskällor,

c)

försiktighetsåtgärder för att göra det möjligt att utan onödigt dröjsmål återuppta rapportering om rapporteringssystemet fallerar,

d)

mekanismer för identifiering av fel och misstag i transaktionsrapporter,

e)

mekanismer för att undvika dubblering av transaktionsrapporter, inbegripet om ett värdepappersföretag förlitar sig på att en handelsplats rapporterar närmare uppgifter om transaktioner som genomförts av ett värdepappersföretag genom handelsplatsens system i enlighet med artikel 26.7 i förordning (EU) nr 600/2014,

f)

mekanismer för att säkerställa att handelsplatsen endast rapporterar för de värdepappersföretag som har valt att förlita sig på att handelsplatsen inlämnar rapporter på deras vägnar för transaktioner som genomförts genom handelsplatsens system,

g)

mekanismer för att undvika rapportering av transaktioner som inte omfattas av skyldigheten att rapportera enligt artikel 26.1 i förordning (EU) nr 600/2014, antingen därför att ingen transaktion enligt definition i artikel 2 i denna förordning har ägt rum, eller därför att det instrument som är föremål för transaktionen inte omfattas av artikel 26.2 i förordning (EU) nr 600/2014,

h)

mekanismer för att identifiera icke rapporterade transaktioner som är rapporteringspliktiga enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014, inbegripet fall där transaktionsrapporter som avvisats av den behöriga myndigheten inte har lämnats in på nytt.

2.   Om handelsplatsen eller värdepappersföretaget upptäcker fel eller utelämnad information i en transaktionsrapport som inlämnats till en behörig myndighet, underlåtenhet att inlämna en transaktionsrapport samt underlåtenhet att om en transaktionsrapport avvisas inkomma med en ny rapport för rapporteringspliktiga transaktioner, eller rapportering av en transaktion som inte är rapporteringspliktig, ska den snarast underrätta relevant behörig myndighet om detta.

3.   Värdepappersföretag ska ha arrangemang för att säkerställa att deras transaktionsrapporter är fullständiga och korrekta. Dessa arrangemang ska omfatta testning av deras rapporteringsförfaranden och regelbunden avstämning av front-office-funktionens handelsregister mot det datasampel som de får från behöriga myndigheter.

4.   Om behöriga myndigheter inte lämnar ett datasampel ska värdepappersföretag stämma av front office-funktionens handelsregister mot informationen i de transaktionsrapporter som de har lämnat in till behöriga myndigheter, eller i de transaktionsrapporter som godkända rapporteringsmekanismer eller handelsplatser har lämnat in på deras vägnar. Avstämningen ska omfatta kontroll av rapportens punktlighet, noggrannhet och fullständighet för de enskilda uppgiftsfälten och deras överensstämmelse med de standarder och format som anges i tabell 2 i bilaga I.

5.   Värdepappersföretag ska ha arrangemang för att säkerställa att deras transaktionsrapporter sammantaget återspeglar alla förändringar i deras position och i deras kunders position för de berörda finansiella instrumenten vid den tidpunkt då transaktioner i de finansiella instrumenten genomförs.

6.   Om en godkänd rapporteringsmekanism i enlighet med instruktioner från ett värdepappersföretag annullerar eller rättar en transaktionsrapport som inlämnats på ett värdepappersföretags vägnar, ska värdepappersföretaget bevara närmare upplysningar om de rättelser och annulleringar som den godkända rapporteringsmekanismen har tillhandahållit.

7.   De rapporter som avses i artikel 26.5 i förordning (EU) nr 600/2014 ska lämnas till den behöriga myndigheten i handelsplatsens hemmedlemsstat.

8.   Behöriga myndigheter ska använda säkra elektroniska kommunikationskanaler när de utbyter transaktionsrapporter.

Artikel 16

Fastställande av den mest relevanta marknaden i termer av likviditet

1.   När det gäller överlåtbara värdepapper i den mening som avses i artikel 4.1.11 a i direktiv 2014/65/EU ska en utsläppsrättighet eller en andel i ett företag för kollektiva investeringar ska den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för det finansiella instrumentet (den mest relevanta marknaden) fastställas en gång per kalenderår på grundval av data från föregående kalenderår, förutsatt att det finansiella instrumentet upptogs till handel eller handlades i början av det föregående kalenderåret, enligt följande:

a)

För instrument som upptagits till handel på en eller flera reglerade marknader ska den mest relevant marknaden vara den reglerade marknad där omsättningen för föregående kalenderår för det instrumentet är den högsta, enligt definition i artikel 17.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 (8).

b)

För instrument som inte upptagits till handel på reglerade marknader ska den mest relevanta marknaden vara den MTF-plattform där omsättningen för föregående kalenderår för det instrumentet är den högsta.

c)

Vid tillämpning av a och b ska den högsta omsättningen beräknas exklusive alla transaktioner som är föremål för undantag från krav på transparens före handel enligt artikel 4.1 a, b eller c i förordning (EU) nr 600/2014.

2.   Genom undantag från punkt 1 i denna artikel, om överlåtbara värdepapper i den mening som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, en utsläppsrättighet eller en andel i ett företag för kollektiva investeringar inte upptogs till handel eller handlades i början av föregående kalenderår eller om uppgifter för att beräkna omsättningen är otillräckliga eller saknas i enlighet med punkt 1 c i den här artikeln i syfte att fastställa den mest relevanta marknaden för det finansiella instrumentet, ska den mest relevanta marknaden för det finansiella instrumentet vara marknaden i den medlemsstat där en begäran om upptagande till handel först gjordes eller där instrumentet först handlades.

3.   När det gäller överlåtbara värdepapper i den mening som avses i artikel 4.1.11 b i direktiv 2014/65/EU eller ett penningmarknadsinstrument vars emittent är etablerad i unionen, ska den mest relevanta marknaden vara marknaden i den medlemsstat där emittenten har sitt säte.

4.   När det gäller överlåtbara värdepapper i den mening som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU eller ett penningmarknadsinstrument vars emittent är etablerad utanför unionen, ska den mest relevanta marknaden vara marknaden i den medlemsstat där begäran om upptagande till handel av det finansiella instrumentet först gjordes, eller där det finansiella instrumentet först handlades på en handelsplats.

5.   När det gäller ett finansiellt instrument som är ett derivatkontrakt eller ett CFD-kontrakt eller ett överlåtbart värdepapper i den mening som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU ska den mest relevanta marknaden fastställas enligt följande:

a)

Om den underliggande tillgången i det finansiella instrumentet är ett överlåtbart värdepapper i den mening som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU eller en utsläppsrättighet som är upptagen till handel på en reglerad marknad eller handlas på en MTF-plattform, ska den mest relevanta marknaden vara den marknad som bedöms vara den mest relevanta marknaden för det underliggande värdepappret i enlighet med punkt 1 eller punkt 2 i denna artikel.

b)

Om den underliggande tillgången i ett finansiellt instrument är ett överlåtbart värdepapper i den mening som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU eller ett penningmarknadsinstrument som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller handlas på en MTF-plattform eller en OTF-plattform, ska den mest relevanta marknaden vara den marknad som bedöms vara den mest relevanta marknaden för det underliggande värdepappret i enlighet med punkt 1 eller punkt 4 i denna artikel.

c)

Om den underliggande tillgången i ett finansiellt instrument är en korg med finansiella instrument ska den mest relevanta marknaden vara marknaden i den medlemsstat där det finansiella instrumentet först upptogs till handel eller handlas på en handelsplats.

d)

Om den underliggande tillgången i ett finansiellt instrument är ett index som innehåller finansiella instrument ska den mest relevanta marknaden vara marknaden i den medlemsstat där det finansiella instrumentet först upptogs till handel eller handlades på en handelsplats.

e)

Om den underliggande tillgången i det finansiella instrumentet är ett derivat som är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats ska den mest relevanta marknaden vara marknaden i den medlemsstat där det derivatet är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats.

6.   För finansiella instrument som inte omfattas av punkterna 1–5 ska den mest relevanta marknaden vara den marknad i handelsplatsens medlemsstat på vilken det finansiella instrumentet först upptogs till handel eller först handlades.

Artikel 17

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Artikel 2.5 andra stycket ska dock tillämpas 12 månader efter ikraftträdandet av den delegerade akt som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 4.9 i förordning (EU) nr 2015/2365.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisation, organisatoriska krav och offentliggörande av transaktioner för tillhandahållare av datarapporteringstjänster (se sidan 126 i detta nummer av EUT).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EUT L 86, 24.3.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2365/2015 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska tillsynsstandarder för transparenskrav för handelsplatser och värdepappersföretag beträffande aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att genomföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare (se sidan 387 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

Tabell 1

Förklaring till tabell 2

Symbol

Datatyp

Definition

{ALPHANUM-n}

Upp till n alfanumeriska tecken

Fritextfält

{CFI_CODE}

6 tecken

CFI-kod enligt ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriska tecken

Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166-1 alfa-2 landskod.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriska tecken

Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- och tidsformat enligt ISO 8601

Datum och tid i följande format:

ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

”ÅÅÅÅ” är året

”MM” är månaden

”DD” är dagen

”T” – betyder att bokstaven T ska användas,

”hh” är timmen

”mm” är minuten

”ss.dddddd” är sekunden och dess bråkdel

Z är UTC-tid.

Datum och tider ska rapporteras i UTC

{DATEFORMAT}

Datumformat enligt ISO 8601.

Datum ska formateras enligt följande format:

ÅÅÅÅ-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på upp till n siffror totalt, av vilka upp till m siffror kan vara bråkdelar

Numeriskt fält för både positiva och negativa värden.

Decimaltecknet är ”.” (punkt),

Negativa siffror föregås av ”–” (minus)

Värdena är avrundade och inte avkortade.

{INDEX}

4 alfabetiska tecken

”EONA” – EONIA

”EONS” – EONIA-SWAPP

”EURI” – EURIBOR

”EUUS” – EURODOLLAR

”EUCH” – EuroSwiss

”GCFR” – GCF REPO

”ISDA” – ISDAFIX

”LIBI” – LIBID

”LIBO” – LIBOR

”MAAA” – Muni AAA

”PFAN” – Pfandbriefe

”TIBO” – TIBOR

”STBO” – STIBOR

”BBSW” – BBSW

”JIBA” – JIBAR

”BUBO” – BUBOR

”CDOR” – CDOR

”CIBO” – CIBOR

”MOSP” – MOSPRIM

”NIBO” – NIBOR

”PRBO” – PRIBOR

”TLBO” – TELBOR

”WIBO” – WIBOR

”TREA” – Treasury (stats-)

”SWAP” – SWAPP

”FUSW” – Terminsswapp

{INTEGER-n}

Heltal med upp till n siffror totalt

Numeriskt fält för både positiva och negativa heltalsvärden

{ISIN}

12 alfanumeriska tecken

ISIN-kod enligt ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriska tecken

Identitetsbeteckning för juridisk person i enlighet med definitionen i ISO 17442

{MIC}

4 alfanumeriska tecken

Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 alfanumeriska tecken

Identifieringskoden fastställs i enlighet med artikel 6 och tabellen i bilaga II.


Tabell 2

Uppgifter som ska rapporteras i transaktionsrapporter

Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.


N

Fält

Innehåll som ska rapporteras

Format och standarder som ska användas för rapporterinG

1

Rapportens status

Anger om transaktionsrapporten är ny eller en annullering.

”NEWT” – Ny

”CANC” – Annullering

2

Transaktionens referensnummer

Identifieringsnummer som är unikt för det utförande företaget för varje transaktionsrapport.

Om en handelsplats i enlighet med artikel 26.5 i förordning (EU) nr 600/2014 lämnar in en transaktionsrapport för ett företag som inte omfattas av förordning (EU) nr 600/2014 ska handelsplatsen fylla i detta fält med en siffra som den har tagit fram internt och som är unik för varje transaktionsrapport som lämnas in av handelsplatsen.

{ALPHANUM-52}

3

Identifikationskod för handelsplatstransaktioner

Detta är ett nummer som tas fram av handelsplatser och ges till både köpare och säljare i enlighet med artikel 12i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 (1).

Detta fält krävs endast för marknadssidan av en transaktion som utförs på en handelsplats.

{ALPHANUM-52}

4

Identifieringskod för den utförande enheten

Kod som används för att identifiera den enhet som utför transaktionen.

{LEI}

5

Värdepappersföretag som omfattas av direktiv 2014/65/EU

Anger om den enhet som identifieras i fält 4 är ett värdepappersföretag som omfattas av artikel 4.1 i direktiv 2014/65/EU.

”true” – Ja

”false” – Nej

6

Identifieringskod för den inlämnande enheten

Kod som används för att identifiera den enhet som lämnar in transaktionsrapporten till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 26.7 i förordning (EU) nr 600/2014.

Om rapporten lämnas in av det utförande företaget direkt till den behöriga myndigheten ska fältet fyllas i med LEI-kod för det utförande företaget (om det utförande företaget är en juridisk person).

Om rapporten lämnas in av en handelsplats ska fältet fyllas i med LEI för handelsplatsens operatör.

Om rapporten lämnas in av en godkänd rapporteringsmekanism (ARM) ska fältet fyllas i med LEI-kod för rapporteringsmekanismen.

{LEI}

Uppgifter om köparen

För gemensamma konton ska fälten 7–11 upprepas för varje köpare.

Om transaktionen avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska uppgifterna i fälten 7–15 fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapport med uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.

Om det rör sig om en vidarebefordrad order som inte uppfyllt de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska det mottagande företaget behandla det vidarebefordrande företaget som köparen.

7

Köparens identifieringskod

Kod som används för att identifiera förvärvaren av det finansiella instrumentet.

Om förvärvaren är en juridisk person ska köparens LEI-kod användas.

Om förvärvaren inte är en juridisk person ska den identifieringskod som anges i artikel 6 användas.

Om transaktionen utfördes på en handelsplats eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen som använder en central motpart och om förvärvarens identitet inte röjs ska den centrala motpartens LEI-kod användas.

Om transaktionen utfördes på en handelsplats eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen som inte använder en central motpart och om förvärvarens identitet inte röjs ska MIC-koden för handelsplatsen eller för den organiserade handelsplattformen utanför unionen användas.

Om förvärvaren är ett värdepappersföretag som agerar som systematisk internhandlare ska LEI-koden för den systematiska internhandlaren användas.

”INTC” ska användas för att beteckna ett ackumulerat kundkonto inom värdepappersföretaget för att rapportera överföringar till eller från det kontot med åtföljande fördelning till en eller flera enskilda kunder från respektive till det kontot.

Vid optioner och swapoptioner ska köparen vara den motpart som innehar rätten att utnyttja optionen och säljaren vara motpart som säljer optionen och får en premie.

Vid andra terminskontrakt än valutaterminskontrakt ska köparen vara motparten som köper instrumentet och säljaren motparten som säljer instrumentet.

När det gäller swappar som gäller värdepapper ska köparen vara motparten som får risken för prisrörelsen på det underliggande värdepappret och får beloppet för värdepappret. Säljaren ska vara motparten som betalar beloppet för värdepappret.

När det gäller swappar kopplade till räntor eller inflationsindex ska köparen vara motparten som betalar den fasta räntan. Säljaren ska vara motparten som får den fasta räntan. Vid basisswappar (float-to-float ränteswappar) ska köparen vara motparten som betalar spreaden och säljaren motparten som tar emot spreaden.

När det gäller swappar och terminer kopplade till valutor och swappar i två valutor ska köparen vara motparten som får den valuta som är först när dessa sorteras i alfabetisk ordning enligt ISO 4217-standarden och säljaren ska vara motparten som levererar denna valuta.

När det gäller swappar kopplade till utdelning ska köparen vara motparten som tar emot den motsvarande faktiska utdelningen. Säljare är motparten som betalar utdelningen och får den fasta räntan.

När det gäller derivatinstrument för överföring av kreditrisk förutom för optioner och swapoptioner ska köparen vara motparten som köper skyddet. Säljaren är motparten som säljer skyddet.

Vid derivatkontrakt kopplade till råvaror ska köparen vara motparten som tar emot varan som specificeras i rapporten och säljaren vara motparten som levererar denna råvara.

Vid ränteterminer ska köparen vara motparten som betalar den fasta räntan och säljaren motparten som får den fasta räntan.

För en teoretisk ökning ska köparen vara densamma som förvärvaren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen och säljaren ska vara densamma som avyttraren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen.

För en teoretisk sänkning ska köparen vara densamma som avyttraren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen och säljaren ska vara densamma som förvärvaren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

”INTC”

Övriga upplysningar

Fälten 8–15 är endast tillämpliga om köparen är en kund

Fälten 9–11 är endast tillämpliga om köparen är en fysisk person

8

Land där köparens filial är belägen

Om förvärvaren är en kund ska detta fält ange landet för den filial som mottog ordern från kunden eller fattade ett investeringsbeslut åt en kund enligt en diskretionär fullmakt från kunden i enlighet med artikel 14.3.

Om denna verksamhet inte bedrevs av en filial ska fältet fyllas i med landskoden för värdepappersföretagets hemmedlemsstat eller landskoden för det land där värdepappersföretaget har inrättat sitt huvudkontor eller säte (i fråga om tredjelandsföretag).

Om transaktionen avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska detta fält fyllas i med uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.

{COUNTRYCODE_2}

9

Köpare – förnamn

Köparens samtliga förnamn. Om det finns mer än ett förnamn ska alla namn föras in i detta fält, åtskilda med kommatecken.

{ALPHANUM-140}

10

Köpare – efternamn

Köparens samtliga efternamn. Om det finns mer än ett efternamn ska alla namn föras in i detta fält, åtskilda med kommatecken.

{ALPHANUM-140}

11

Köpare – födelsedatum

Köparens födelsedatum

{DATEFORMAT}

Köparens beslutsfattare

Fält 12–15 är endast tillämplig om beslutsfattaren agerar med befogenhet att företräda köparen

12

Kod för köparens beslutsfattare

Kod som används för att identifiera den person som fattar beslutet att förvärva det finansiella instrumentet.

Om beslutet fattas av ett värdepappersföretag ska detta fält fyllas i med namnet på värdepappersföretaget och inte den enskilda person som fattar investeringsbeslutet.

Om beslutsfattaren är en juridisk person ska beslutsfattarens LEI-kod användas.

Om beslutsfattaren inte är en juridisk person ska den identifieringskod som anges i artikel 6 användas.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Uppgifter om köparens beslutsfattare

Fälten 13–15 är endast tillämpliga om beslutsfattaren är en fysisk person

13

Köparens beslutsfattare – förnamn

Köparens beslutsfattares samtliga förnamn. Om det finns mer än ett förnamn ska alla namn föras in i detta fält, åtskilda med kommatecken.

{ALPHANUM-140}

14

Köparens beslutsfattare – efternamn

Köparens beslutsfattares samtliga efternamn. Om det finns mer än ett efternamn ska alla namn föras in i detta fält, åtskilda med kommatecken.

{ALPHANUM-140}

15

Köparens beslutsfattare – födelsedatum

Köparens beslutsfattares födelsedatum

{DATEFORMAT}

Säljarens uppgifter och beslutsfattare

För gemensamma konton ska fälten 16–20 upprepas för varje säljare.

Om transaktionen för en säljare avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska uppgifterna i fälten 16–24 fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapport utifrån uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.

Om det rör sig om en vidarebefordrad order som inte uppfyllt de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska det mottagande företaget behandla det vidarebefordrande företaget som säljaren.

16

Säljarens identifieringskod

Kod som används för att identifiera avyttraren av det finansiella instrumentet.

Om avyttraren är en juridisk person ska avyttrarens LEI-kod användas.

Om avyttraren inte är en juridisk person ska den identifieringskod som anges i artikel 6 användas.

Om transaktionen utfördes på en handelsplats eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen som använder en central motpart och om avyttrarens identitet inte röjs ska den centrala motpartens LEI-kod användas.

Om transaktionen utfördes på en handelsplats eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen som inte använder en central motpart och om avyttrarens identitet inte röjs ska MIC-koden för handelsplatsen eller för den organiserade handelsplattformen utanför unionen användas.

Om avyttraren är ett värdepappersföretag som agerar som systematisk internhandlare ska LEI-koden för den systematiska internhandlaren användas.

”INTC” ska användas för att beteckna ett ackumulerat kundkonto inom värdepappersföretaget för att rapportera överföringar till eller från det kontot med åtföljande fördelning till en eller flera enskilda kunder från respektive till det kontot.

Vid optioner och swapoptioner ska köparen vara den motpart som innehar rätten att utnyttja optionen och säljaren vara motpart som säljer optionen och får en premie.

Vid andra terminskontrakt än valutaterminskontrakt ska köparen vara motparten som köper instrumentet och säljaren motparten som säljer instrumentet.

När det gäller swappar som gäller värdepapper ska köparen vara motparten som får risken för prisrörelsen på det underliggande värdepappret och får beloppet för värdepappret. Säljaren ska vara motparten som betalar beloppet för värdepappret.

När det gäller swappar kopplade till räntor eller inflationsindex ska köparen vara motparten som betalar den fasta räntan. Säljaren ska vara motparten som får den fasta räntan. Vid basisswappar (float-to-float ränteswappar) ska köparen vara motparten som betalar spreaden och säljaren motparten som tar emot spreaden.

När det gäller swappar och terminer kopplade till valutor och swappar i två valutor ska köparen vara motparten som får den valuta som är först när dessa sorteras i alfabetisk ordning enligt ISO 4217-standarden och säljaren ska vara motparten som levererar denna valuta.

När det gäller swappar kopplade till utdelning ska köparen vara motparten som tar emot den motsvarande faktiska utdelningen. Säljare är motparten som betalar utdelningen och får den fasta räntan.

När det gäller derivatinstrument för överföring av kreditrisk förutom för optioner och swapoptioner ska köparen vara motparten som köper skyddet. Säljaren är motparten som säljer skyddet.

Vid derivatkontrakt kopplade till råvaror ska köparen vara motparten som tar emot råvaran som specificeras i rapporten och säljaren vara motparten som levererar denna råvara.

Vid ränteterminer ska köparen vara motparten som betalar den fasta räntan och säljaren motparten som får den fasta räntan.

För en teoretisk ökning ska säljaren vara densamma som avyttraren i den ursprungliga transaktionen.

För en teoretisk minskning ska säljaren vara densamma som förvärvaren i den ursprungliga transaktionen.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

”INTC”

17–24

Fält 17–24 speglar alla fält som rör köparen med nummer 8–15 (uppgifter om köparen och beslutsfattare) för säljaren.

Uppgifter om vidarebefordran

Fält 26 och 27 ska endast fyllas i för transaktionsrapporter från ett mottagande företag om samtliga villkor för vidarebefordran i artikel 4 är uppfyllda.

Om ett företag verkar både som ett mottagande och ett vidarebefordrande företag ska det fylla i fält 25 för att ange att det är ett vidarebefordrande företag och fält 26 och 27 i dess egenskap av mottagande företag.

25

Uppgift om vidarebefordran av order

”true” ska fyllas i av det vidarebefordrande företaget i dess rapport om villkoren för vidarebefordran i artikel 4 inte är uppfyllda

”false” – i alla övriga fall

”true”

”false”

26

Identifieringskod för det vidarebefordrande företaget för köparen

Kod som används för att identifiera det företag som vidarebefordrar transaktionen.

Detta ska fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapport med den identifieringskod som lämnats av det vidarebefordrande företaget.

{LEI}

27

Identifieringskod för det vidarebefordrande företaget för säljaren

Kod som används för att identifiera det företag som vidarebefordrar transaktionen.

Detta ska fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapport med den identifieringskod som lämnats av det vidarebefordrande företaget.

{LEI}

Transaktionsuppgifter

28

Datum och tidpunkt för handel

Datum och klockslag då transaktionen genomfördes.

För transaktioner som utförs på en handelsplats ska uppgifternas detaljnivå överensstämma med kraven i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 (2).

För transaktioner som inte utförs på en handelsplats ska datum och klockslag vara tidpunkten då parterna kommer överens om innehållet i följande fält: kvantitet, pris, valutor i fälten 31. 34 och 44, instrumentets identifieringskod, instrumentets klassificering och kod för underliggande instrument, om tillämpligt. För transaktioner som inte utförs på en handelsplats ska det rapporterade klockslaget åtminstone ange den närmaste sekunden

Om transaktionen följer av en order som vidarebefordrats av det utförande företaget för en kunds räkning till en tredje part och de villkor som anges i artikel 4 inte är uppfyllda, ska detta vara datum och klockslag för transaktionen och inte vid tidpunkten för vidarebefordringen.

{DATE_TIME_FORMAT}

29

Handelskapacitet

Anger om transaktionen är ett resultat av att det utförande företaget utför matchad principalhandel i enlighet med artikel 4.1.38 i direktiv 2014/65/EU eller handel för egen räkning i enlighet med artikel 4.1.6 i direktiv 2014/65/EU.

Om transaktionen inte är ett resultat av att det utförande företaget utför matchad principalhandel eller handel för egen räkning ska fältet visa att transaktionen genomfördes på annat sätt.

”DEAL” – Handel för egen räkning

”MTCH” – Matchad principalhandel

”AOTC” – Annan behörighet

30

Kvantitet

Antal enheter av det finansiella instrumentet, eller antalet derivatkontrakt i transaktionen.

Det nominella eller monetära värdet av det finansiella instrumentet.

För spreadbetting ska kvantiteten vara det monetära värde som satsats per punktförändring i det underliggande finansiella instrumentet.

För kreditswappar ska kvantiteten vara det nominella belopp för vilket skyddet förvärvs eller avyttras.

För en ökning eller minskning av det teoretiska beloppet för derivatkontrakt ska antalet återspegla det absoluta värdet av förändringen och uttryckas som ett positivt tal.

De uppgifter som rapporteras i detta fält ska överensstämma med de värden som anges i fält 33 och 46.

{DECIMAL-18/17} om kvantiteten uttrycks som antal enheter

{DECIMAL-18/5} om mängden uttrycks som monetärt eller nominellt värde

31

Kvantitetsvaluta

Den valuta som kvantiteten är uttryckt i.

Endast tillämplig om kvantiteten är uttryckt som ett nominellt eller monetärt värde.

{CURRENCYCODE_3}

32

Derivatets teoretiska ökning/minskning

Anger om transaktionen är en teoretisk ökning eller minskning för ett derivatkontrakt.

Endast tillämpligt när det finns en teoretisk förändring för ett derivatkontrakt.

”INCR” – Ökning

”DECR” – Minskning

33

Pris

Handlat pris för transaktionen exklusive, i de fall det är tillämpligt, provision och ackumulerad ränta.

För optionskontrakt gäller premien för derivatavtalet per underliggande tillgång eller indexpunkt.

För spreadbetting gäller referenspriset för det underliggande instrumentet.

För kreditswappar (CDS) gäller kupongen i räntepunkter.

När priset rapporteras i monetära termer ska det anges i den större valutaenheten.

Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas ska värdet vara ”PNDG”.

Om priset inte är tillämpligt ska värdet vara ”NOAP”.

De uppgifter som rapporteras i detta fält ska överensstämma med de värden som anges i fält 30 och 46.

{DECIMAL-18/13} om priset är uttryckt som monetärt värde

{DECIMAL-11/10} om priset är uttryckt som procent eller avkastning

{DECIMAL-18/17} om priset är uttryckt som räntepunkter

”PNDG” om priset inte är tillgängligt

”NOAP” om priset inte är tillämpligt

34

Prisvaluta

Valutan i vilken priset uttrycks (tillämpligt om priset är uttryckt som monetärt värde).

{CURRENCYCODE_3}

35

Nettobelopp

Nettobeloppet för transaktionen är det kontantbelopp som betalas av skuldinstrumentets köpare vid avvecklingen av transaktionen. Detta kontantbelopp motsvarar: (rent pris [clean price] * nominellt värde)+alla upplupna kuponger. Nettobeloppet för transaktionen innefattar alltså inga provisioner eller andra avgifter som tas ut av skuldinstrumentets köpare.

Fältet ska bara fyllas i om det finansiella instrumentet är ett skuldinstrument.

{DECIMAL-18/5}

36

Handelsplats

Identifiering av den plats där transaktionen utfördes.

Använd segment-MIC enligt ISO 10383 för transaktioner som genomförs på en handelsplats, via en systematisk internhandlare eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen. Om segment-MIC saknas, använd operativ MIC.

Använd MIC-kod ”XOFF” för finansiella instrument som tagits upp till handel eller handlas på en handelsplats eller för vilka en ansökan om upptagande för handel har gjorts, om transaktionen för det finansiella instrumentet inte utförs på en handelsplats, via en systematisk internhandlare eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen, eller när värdepappersföretaget inte känner till att det handlar med ett annat värdepappersföretag som agerar som systematisk internhandlare.

Använd MIC-kod ”XXXX” för finansiella instrument som inte tagits upp till handel eller handlas på en handelsplats eller för vilka ingen ansökan om upptagande för handel har gjorts och som inte handlas på en organiserad handelsplattform utanför unionen, men där det underliggande instrumentet är upptaget för handel eller handlas på en handelsplats.

{MIC}

37

Land för filialens medlemskap

Kod som används för att identifiera landet för en filial till ett värdepappersföretag vars marknadsmedlemskap användes för att utföra transaktionen.

Om en filials marknadsmedlemskap inte användes ska fältet fyllas i med landskoden för värdepappersföretagets hemmedlemsstat eller landskoden för det land där företaget har inrättat sitt huvudkontor eller säte (i fråga om tredjelandsföretag).

Detta fält ska endast fyllas i för marknadssidan av en transaktion som utförs på en handelsplats eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen.

{COUNTRYCODE_2}

38

Förskottsbetalning

Monetärt värde på eventuell förskottsbetalning som säljaren erhåller eller betalar.

Om säljaren erhåller förskottsbetalning är värdet positivt. Om säljaren betalar förskottsbetalning är värdet negativt.

{DECIMAL-18/5}

39

Valuta för förskottsbetalning

Valutan för förskottsbetalningen.

{CURRENCYCODE_3}

40

Komponent-id för komplex handel

Identifieringskod som är intern för det rapporterande företaget för att identifiera alla rapporter avseende samma utförande av en kombination av finansiella instrument i enlighet med artikel 12. Koden ska vara unik på företagsnivå för gruppen av rapporter avseende utförandet.

Fältet gäller endast om de villkor som anges i artikel 12 är tillämpliga.

{ALPHANUM-35}

Uppgifter om instrument

41

Instrumentets identifieringskod

Kod som används för att identifiera det finansiella instrumentet

Detta fält gäller för finansiella instrument för vilka en ansökan om upptagande till handel har lämnats in, som är upptagna till handel eller som handlas på en handelsplats eller via en systematisk internhandlare. Det gäller även för finansiella instrument som har en ISIN-kod och som handlas på organiserade handelsplattformar utanför unionen där den underliggande tillgången är ett finansiellt instrument som handlas på en handelsplats.

{ISIN}

Fälten 42–56 gäller inte

när transaktionerna genomförs på en handelsplats eller med ett värdepappersföretag som agerar som systematisk internhandlare, eller

när fält 41 fylls i med en ISIN-kod som finns på Esmas förteckning över referensdata

42

Instrumentets fullständiga namn

Fullständigt namn för det finansiella instrumentet

{ALPHANUM-350}

43

Instrumentets klassificering

Taxonomi som används för att klassificera det finansiella instrumentet

En fullständig och korrekt CFI-kod ska tillhandahållas.

{CFI_CODE}

44

Teoretisk valuta 1

Valuta i vilken det teoretiska uttrycks.

Vid ränte- eller valutaderivatkontrakt är detta den teoretiska valutan för första delen eller första valutan i paret.

Vid swapoptioner där den underliggande swappen är i en valuta är detta den teoretiska valutan för den underliggande swappen. För swapoptioner där den underliggande swappen är i flera valutor är detta den teoretiska valutan för första delen i swappen.

{CURRENCYCODE_3}

45

Teoretisk valuta 2

Vid swappar i flera valutor eller i två valutor ska valutan vara den i vilken andra delen av kontraktet uttrycks.

För swapoptioner med en underliggande swap i flera valutor ska valutan vara den i vilken andra delen av swappen uttrycks.

{CURRENCYCODE_3}

46

Prismultiplikator

Antal enheter av det underliggande instrumentet som representeras av ett enda derivatkontrakt.

Monetärt värde som täcks av ett swappavtal i en valuta där det i fältet för kvantitet anges antalet swappavtal i transaktionen. För ett futurekontrakt eller en option på ett index, beloppet per indexpunkt.

För spreadbets, prisrörligheten för det underliggande instrument på vilket spreadbetinstrumentet är baserat.

De uppgifter som rapporteras i detta fält ska överensstämma med de värden som anges i fält 30 och 33.

{DECIMAL-18/17}

47

Kod för underliggande instrument

ISIN-koden för det underliggande instrumentet.

För ADR, GDR och liknande instrument, ISIN-koden för det finansiella instrument på vilket dessa instrument baseras.

För konvertibla obligationer, ISIN-koden för det instrument till vilket obligationen kan konverteras.

För derivat och andra instrument som har ett underliggande instrument, det underliggande instrumentets ISIN-kod när det underliggande instrumentet upptas för handel eller handlas på en handelsplats. När det underliggande är en aktieutdelning, gäller ISIN-koden för den relaterade aktie som ger rätt till underliggande utdelningar.

Vid kreditswappar ska ISIN för referensfordran anges.

Om det underliggande är ett index och har ett ISIN ska ISIN-koden för det indexet anges.

Om det underliggande är en korg ska ISIN-koderna för varje beståndsdel i korgen som är upptagen till handel eller handlas på en handelsplats anges. Fält 47 ska rapporteras så många gånger som behövs för att förteckna alla instrument i korgen som kan rapporteras.

{ISIN}

48

Namn på underliggande index

Om det underliggande är ett index, namnet på detta.

{INDEX}

eller

ALPHANUM-25 – om indexnamnet inte finns i förteckningen {INDEX}

49

Löptid för underliggande index

Om det underliggande är ett index, löptiden för detta.

INTEGER-3+”DAYS” – dagar

INTEGER-3+”WEEK” – veckor

INTEGER-3+”MNTH” – månader

INTEGER-3+”YEAR” – år

50

Optionsslag

Anger om derivatkontraktet är ett köpkontrakt (rätt att köpa en viss underliggande tillgång) eller ett säljkontrakt (rätt att sälja en viss underliggande tillgång) eller om det vid verkställandet inte går att avgöra om det rör sig om ett köp- eller säljderivatkontrakt.

Vid swapoptioner ska anges:

”PUTO” för mottagarswapoption, då köparen har rätt att ingå en swapp som mottagare av fast ränta.

”CALL” för en betalarswapoption, då köparen har rätt att ingå en swapp som erläggare av fast ränta.

Vid tak (caps) och golv (floors) ska anges:

”PUTO” vid golv.

”CALL” vid tak.

Fälten gäller endast derivat som är optioner eller warranter.

”PUTO” – Säljoption

”CALL” – Köpoption

”OTHR” – då det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption

51

Lösenpris

Förutbestämt pris till vilket innehavaren måste köpa eller sälja underliggande instrument, eller en angivelse att priset inte kan fastställas vid verkställandet.

Fältet gäller endast optioner eller warranter, där lösenpriset kan fastställas vid tidpunkten för verkställandet.

Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas ska värdet vara ”PNDG”.

Om lösenpris inte är tillämpligt ska fältet inte fyllas i.

{DECIMAL-18/13} om priset är uttryckt som monetärt värde

{DECIMAL-11/10} om priset är uttryckt som procent eller avkastning

{DECIMAL-18/17} om priset är uttryckt som räntepunkter

”PNDG” om priset inte är tillgängligt

52

Lösenprisvaluta

Valutan för lösenpriset

{CURRENCYCODE_3}

53

Typ av optionsinlösen

Anger om optionen endast får lösas in vid ett bestämt datum (europeiska och asiatiska optioner), vid vissa tidpunkter med bestämda intervall (Bermudaoptioner) eller när som helst under kontraktstiden (amerikanska optioner).

Detta fält är endast tillämpligt för optioner, warranter och andelscertifikat.

”EURO” – Europeisk

”AMER” – Amerikansk

”ASIA” – Asiatisk

”BERM” – Bermudatyp

”OTHR” – Alla andra typer

54

Förfallodag

Det finansiella instrumentets förfallodag

Fältet gäller endast skuldinstrument med angiven förfallodag.

{DATEFORMAT}

55

Giltighet

Det finansiella instrumentets sista giltighetdag. Fältet gäller endast derivat med definierad giltighet.

{DATEFORMAT}

56

Leveranstyp

Anger om transaktionen avvecklas fysiskt eller kontant.

Om typen av leverans inte kan avgöras vid tidpunkten för verkställandet ska värdet vara ”OPTL”.

Fältet är endast tillämpligt för derivat.

”PHYS” – Fysiskt avvecklad

”CASH” – Kontantbetalad

”OPTN” – Valfritt för motpart eller när det fastställs av en tredje part

Handlare, algoritmer, undantag och indikatorer

57

Investeringsbeslut inom företaget

Kod som används för att identifiera de personer eller algoritmer inom värdepappersföretaget som är ansvariga för investeringsbeslutet.

För fysiska personer ska den identifieringskod som anges i artikel 6 användas

Om investeringsbeslutet fattades av en algoritm ska fältet fyllas i enligt artikel 8.

Fältet gäller endast för investeringsbeslut inom företaget.

Om transaktionen avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska fältet fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapport med uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.

{NATIONAL_ID} – Fysisk person

{ALPHANUM-50} – Algoritm

58

Land för den filial som har övervakningsansvar för den person som ansvarar för investeringsbeslutet

Kod som används för att identifiera landet för den filial till värdepappersföretaget som har övervakningsansvar för den person som ansvarar för investeringsbeslutet, i enlighet med artikel 14.3 b.

Om den person som ansvarar för investeringsbeslutet inte övervakades av en filial ska fältet fyllas i med landskoden för värdepappersföretagets hemmedlemsstat eller landskoden för det land där företaget har inrättat sitt huvudkontor eller säte (i fråga om tredjelandsföretag).

Om transaktionen avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska fältet fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapport med uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.

Fältet är inte tillämpligt när investeringsbeslutet fattades av en algoritm

{COUNTRYCODE_2}

59

Utförande inom företaget

Kod som används för att identifiera de personer eller algoritmer inom värdepappersföretaget som är ansvariga för utförandet.

För fysiska personer ska den identifieringskod som anges i artikel 6 användas. Om utförandet skedde via en algoritm, ska fältet fyllas i enligt artikel 9.

{NATIONAL_ID} – Fysisk person

{ALPHANUM-50} – Algoritm

60

Land för filialen som övervakar den person som ansvarar för utförandet

Kod som används för att identifiera landet för den filial till värdepappersföretaget som har övervakningsansvar för den person som ansvarar för transaktionens utförande, i enlighet med artikel 14.3 c.

Om den ansvariga personen inte övervakades av en filial ska fältet fyllas i med landskoden för värdepappersföretagets hemmedlemsstat eller landskoden för det land där företaget har inrättat sitt huvudkontor eller säte (i fråga om tredjelandsföretag).

Fältet är inte tillämpligt när utförandet skedde via en algoritm

{COUNTRYCODE_2}

61

Uppgift om undantag

Anger om transaktionen genomfördes inom ramen för undantag från transparens före handel i enlighet med artiklarna 4 och 9 i förordning (EU) nr 600/2014.

För aktierelaterade instrument:

 

”RFPT” = Referenspristransaktion

 

”NLIQ” = Manuellt avslut för likvida finansiella instrument

 

”OLIQ” = Manuellt avslut för illikvida finansiella instrument

 

”PRIC” = Manuellt avslut på andra villkor än de aktuella marknadspriset för det aktierelaterade finansiella instrumentet.

För icke-aktierelaterade instrument:

 

”SIZE” = Transaktioner där specifik storlek överskrids

 

”ILQD” = Transaktioner i illikvida instrument

Detta fält ska endast fyllas i för marknadssidan av en transaktion som utförs inom ramen för ett undantag på en handelsplats.

Fyll i en eller flera av följande flaggor:

 

”RFPT” – Referenspris

 

”NLIQ” – Manuellt avslut (likvid)

 

”OLIQ” – Manuellt avslut (illikvid)

 

”PRIC” – Manuellt avslut (villkor)

 

”SIZE” – Överstiger specifik storlek

 

”ILQD” – Illikvida instrument

62

Uppgift om blankning

En blankningstransaktion som ingås av ett värdepappersföretag för egen räkning eller för en kunds räkning, i enlighet med artikel 11.

Om ett värdepappersföretag utför en transaktion för en kund som är en säljare, och inte enligt bästa förmåga kan fastställa om det rör sig om blankning, ska detta fält fyllas i med ”UNDI”

Om transaktionen avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 i denna förordningen ska fältet fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapporter med uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.

Detta fält är endast tillämpligt om instrumentet omfattas av förordning (EU) nr 236/2012 och om det är värdepappersföretaget eller en kund till detsamma som är säljaren.

”SESH” – Blankning utan undantag

”SSEX” – Blankning med undantag

”SELL” – Ingen blankning

”UNDI” – Uppgifter saknas

63

Uppgift rörande transparens efter handel för OTC

Uppgift om typ av transaktion i enlighet med artiklarna 20.3 a och 21.5 a i förordning (EU) nr 600/2014.

För alla instrument:

 

”BENC” = Benchmarkingtransaktioner

 

”ACTX” = Korsvisa transaktioner genom ombud

 

”LRGS” = Efter handel – transaktioner av större omfattning

 

”ILQD” = Transaktioner i illikvida instrument

 

”SIZE” = Transaktioner där specifik storlek överskrids

 

”CANC” – Annulleringar

 

”AMND” = Ändringar

För aktierelaterade instrument:

 

”SDIV” = Extrautdelningstransaktioner

 

”RPRI” = Transaktioner som utförs till bättre priser

 

”DUPL” = Duplicerande handelsrapporter

 

”TNCP” = Transaktioner som inte bidrar till prisbildningsprocessen enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 600/2014

För icke-aktierelaterade instrument:

 

”TPAC” = Pakettransaktion

 

”XFPH” = Utbyte mot fysisk tillgång (EFP)

Fyll i en eller flera av följande flaggor:

 

”BENC” – Benchmark

 

”ACTX” – Korsvisa transaktioner genom ombud

 

”LRGS” – Transaktioner av större omfattning

 

”ILQD” – Illikvida instrument

 

”SIZE” – Överstiger specifik storlek

 

”CANC” – Annulleringar

 

”AMND” – Ändringar

 

”SDIV” – Extrautdelning

 

”RPRI” – Bättre pris

 

”DUPL” – Duplikat

 

”TNCP” – Bidrar inte till prisbildningsprocessen

 

”TPAC” – Paket

 

”XFPH” – Utbyte mot fysisk tillgång (EFP)

64

Uppgift om råvaruderivat

Anger om transaktionen minskar risken på ett objektivt mätbart sätt i enlighet med artikel 57 i direktiv 2014/65/EU.

Om transaktionen avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska fältet fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapporter, med uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget. Fältet är endast tillämpligt för transaktioner med råvaruderivat.

”true” – Ja

”false” – Nej

65

Uppgift om transaktioner för värdepappersfinansiering

”true” ska fyllas i när transaktionen omfattas av verksamheten, men är undantagen från rapporteringen enligt förordning (EU) 2015/2365.

”false” – I andra fall

”true” – Ja

”false” – Nej


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 av den 24 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument (se sidan 193 i detta nummer av EUT).

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 av den 7 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller noggrannhetsnivån för klockor (se sidan 148 i detta nummer av EUT).


BILAGA II

Nationella kundidentifieringskoder för fysiska personer som ska användas i transaktionsrapporter

ISO 3166 – 1

alpha 2

Land Namn

Prioritetsnivå 1 identifieringskod

Prioritetsnivå 2 identifieringskod

Prioritetsnivå 3 – identifieringskod

AT

Österrike

CONCAT

 

 

BE

Belgien

Belgiskt nationellt nummer

(Numéro de registre national – Rijksregisternummer)

CONCAT

 

BG

Bulgarien

Bulgariskt personnummer

CONCAT

 

CY

Cypern

Nationellt passnummer

CONCAT

 

CZ

Tjeckien

Nationellt id-nummer

(Rodné číslo)

Passnummer

CONCAT

DE

Tyskland

CONCAT

 

 

DK

Danmark

Personlig id-kod

10 siffror, alfanumerisk kod DDMMYYXXXX

CONCAT

 

EE

Estland

Estnisk personlig id-kod

(Isikukood)

 

 

ES

Spanien

Skatte-id-nummer

(Código de identificación fiscal)

 

 

FI

Finland

Personlig id-kod

CONCAT

 

FR

Frankrike

CONCAT

 

 

GB

Förenade kungariket

Nationellt försäkringsnummer UK

CONCAT

 

GR

Grekland

10-siffrig identifieringskod – DSS investeringsandel

CONCAT

 

HR

Kroatien

Personal Identification Number (personligt identifieringsnummer)

(OIB – Osobni identifikacijski broj)

CONCAT

 

HU

Ungern

CONCAT

 

 

IE

Irland

CONCAT

 

 

IS

Island

Personlig id-kod (Kennitala)

 

 

IT

Italien

Skattekod

(Codice fiscale)

 

 

LI

Liechtenstein

Nationellt passnummer

Nationellt id-kortsnummer

CONCAT

LT

Litauen

Personlig kod

(Asmens kodas)

Nationellt passnummer

CONCAT

LU

Luxemburg

CONCAT

 

 

LV

Lettland

Personlig kod

(Personas kods)

CONCAT

 

MT

Malta

Nationellt id-nummer

Nationellt passnummer

 

NL

Nederländerna

Nationellt passnummer

Nationellt id-kortsnummer

CONCAT

NO

Norge

11-siffrigt personligt id-nummer

(Foedselsnummer)

CONCAT

 

PL

Polen

Nationellt id-nummer

(PESEL)

Skattenummer

(Numer identyfikacji podatkowej)

 

PT

Spanien

Skattenummer

(Número de Identificação Fiscal)

Nationellt passnummer

CONCAT

RO

Rumänien

Nationellt id-nummer

(Cod Numeric Personal)

Nationellt passnummer

CONCAT

SE

Sverige

Personnummer

CONCAT

 

SI

Slovenien

Personal Identification Number (personligt identifieringsnummer)

(EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)

CONCAT

 

SK

Slovakien

Personnummer

(Rodné číslo)

Nationellt passnummer

CONCAT

Alla övriga länder

Nationellt passnummer

CONCAT

 


Top