EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0588

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller regler om tick-storlekar för aktier, depåbevis och börshandlade fonder (Text av betydelse för EES. )

C/2016/4389

OJ L 87, 31.3.2017, p. 411–416 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/588/oj

31.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/411


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/588

av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller regler om tick-storlekar för aktier, depåbevis och börshandlade fonder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 49.3 och 49.4, och

av följande skäl:

(1)

Regler om tick-storlekar eller minsta tick-storlekar bör fastställas för vissa finansiella instrument för att säkerställa att marknaderna fungerar på ett ordnat sätt. Framför allt bör man begränsa risken för ständigt krympande tick-storlekar för aktier, depåbevis och vissa typer av börshandlade fonder, och inverkan av detta på marknadens ordnade funktion, genom obligatoriska regler om tick-storlekar.

(2)

När det gäller andra finansiella instrument kan regler om tick-storlekar inte faktiskt förväntas bidra till marknaders ordnade funktion p.g.a. dessa instruments särskilda egenskaper och mikrostrukturerna på de marknader där de handlas. Sådana instrument bör därför inte omfattas av reglerna.

(3)

Detta gäller särskilt certifikat som bara handlas i vissa medlemsstater. Med tanke på egenskaperna hos dessa finansiella instrument och likviditeten i, storleken på och typen av marknader där de handlas, är det inte nödvändigt med obligatoriska regler om tick-storlekar för att förhindra oordnade handelsförhållanden.

(4)

Andra finansiella instrument än aktier och ränteprodukter handlas i stor utsträckning direkt mellan köpare och säljare (over the counter) och bara ett fåtal transaktioner genomförs på handelsplatser. På grund av de särskilda likviditetsegenskaperna hos sådana instrument på elektroniska plattformar och deras fragmentering behövs inte heller obligatoriska regler om tick-storlekar för dessa instrument.

(5)

På grund av sambandet mellan börshandlade fonder och de underliggande egetkapitalinstrumenten är det nödvändigt att fastställa en minsta tick-storlek för börshandlade fonder där de underliggande instrumenten är aktier och depåbevis. Börshandlade fonder där de underliggande instrumenten är andra finansiella instrument än aktier och depåbevis bör emellertid inte omfattas av obligatoriska regler om tick-storlekar.

(6)

Det är viktigt att alla börshandlade fonder som omfattas av denna förordning underställs samma regler om tick-storlekar som baseras på ett enda likviditetsband, oberoende av det genomsnittliga antalet transaktioner per dag, så att risken för kringgående av reglerna om tick-storlekar för dessa instrument minskas.

(7)

Innebörden av begreppet ”den mest relevanta marknaden i termer av likviditet” bör klargöras i denna förordning, eftersom det används i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (2) både för tillämpningen av referensprisundantag och för transaktionsrapporteringen.

(8)

Reglerna om tick-storlekar fastställer endast den minsta skillnaden mellan två prisnivåer i order avseende ett finansiellt instrument som läggs in i orderboken. De bör därför tillämpas på samma sätt, oberoende av det finansiella instrumentets valuta.

(9)

De behöriga myndigheterna bör kunna agera på händelser som är kända i förväg om de leder till förändringar av antalet transaktioner i ett finansiellt instrument som gör att gällande tick-storlek inte längre är lämplig. Ett särskilt förfarande bör därför fastställas för att undvika oordnade marknadsförhållanden på grund av företagshändelser som kan leda till att tick-storleken för ett visst instrument inte längre är lämplig. Förfarandet bör tillämpas på företagshändelser som avsevärt kan påverka likviditeten i det instrumentet. När de behöriga myndigheterna bedömer effekterna av en företagshändelse på ett visst finansiellt instrument bör de ta hänsyn till tidigare liknande företagshändelser.

(10)

För att säkerställa att reglerna om tick-storlekar kan fungera effektivt och att marknadsaktörerna får tillräckligt med tid för att genomföra de nya kraven är det lämpligt att fastställa bestämmelser om insamling av vissa uppgifter och om ett tidigt offentliggörande av det genomsnittliga antalet transaktioner per dag i varje finansiellt instrument som omfattas av denna förordning.

(11)

Av konsekvensskäl och för att säkerställa välfungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och de relaterade nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas från samma tidpunkt. För att reglerna om tick-storlekar ska fungera effektivt bör dock vissa bestämmelser i denna förordning tillämpas redan från och med den dag då den träder i kraft.

(12)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lagt fram för kommissionen.

(13)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning baseras på, gjort en kostnads-nyttoanalys samt begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den mest relevanta marknaden i termer av likviditet

Vid tillämpning av denna förordning ska den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för en aktie eller ett depåbevis vara den marknad som avses i artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 600/2014 och som anges närmare i artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 (4).

Artikel 2

Tick-storlekar för aktier, depåbevis och börshandlade fonder

(Artikel 49.1 och 49.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.   För order avseende aktier eller depåbevis ska handelsplatser tillämpa en tick-storlek som är lika med eller större än den som motsvarar

a)

det likviditetsband i tabellen i bilagan som motsvarar det genomsnittliga antalet transaktioner per dag på den mest relevanta marknaden för det aktuella instrumentet i termer av likviditet, och

b)

prisspannet i det likviditetsband som motsvarar orderpriset.

2.   Genom undantag från punkt 1 a ska handelsplatser, om den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för en aktie eller ett depåbevis enbart har ett handelssystem som matchar order genom periodiskt återkommande auktioner och en automatisk handelsalgoritm, tillämpa det likviditetsband i tabellen i bilagan som motsvarar det lägsta genomsnittliga antalet transaktioner per dag.

3.   För order avseende börshandlade fonder ska handelsplatser tillämpa en tick-storlek som är lika med eller större än den som motsvarar

a)

det likviditetsband i tabellen i bilagan som motsvarar det högsta genomsnittliga antalet transaktioner per dag, och

b)

prisspannet i det likviditetsband som motsvarar orderpriset.

4.   Kraven i punkt 3 ska endast gälla börshandlade fonder där de underliggande finansiella instrumenten enbart är egetkapitalinstrument som omfattas av reglerna om tick-storlekar enligt punkt 1 eller en korg av sådana instrument.

Artikel 3

Genomsnittligt antal transaktioner per dag i aktier och depåbevis

(Artikel 49.1 och 49.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.   Senast den 1 mars året efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas, och senast den 1 mars varje år därefter, ska den behöriga myndigheten för en viss aktie eller ett visst depåbevis, när den fastställer den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för aktien eller depåbeviset, beräkna det genomsnittliga antalet transaktioner per dag i detta finansiella instrument på den marknaden och säkerställa att denna information offentliggörs.

Den behöriga myndighet som avses i punkt 1 ska vara den behöriga myndigheten för den mest relevanta marknaden i termer av likviditet enligt artikel 16 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 (5).

2.   Den beräkning som avses i punkt 1 ska göras enligt följande:

a)

Den ska, för varje handelsplats, inkludera transaktioner som genomförts enligt reglerna på den handelsplatsen, utom referenspristransaktioner och förhandlade transaktioner markerade enligt tabell 4 i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2017/587 och transaktioner som utförs på grundval av minst en order som omfattas av undantaget för omfattande order och där transaktionens storlek överstiger det gränsvärde för omfattande order som fastställs i enlighet med artikel 7 i delegerad förordning (EU) 2017/587.

b)

Den ska antingen omfatta det föregående kalenderåret eller, i förekommande fall, den period av föregående kalenderår under vilken det finansiella instrumentet togs upp till handel eller handlades på en handelsplats och inte omfattades av handelsstopp.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på aktier och depåbevis som först togs upp till handel eller först handlades på en handelsplats högst fyra veckor före utgången av föregående kalenderår.

4.   Handelsplatser ska tillämpa tick-storlekar för det likviditetsband som motsvarar det genomsnittliga antalet transaktioner per dag som offentliggörs i enlighet med punkt 1 från och med den 1 april efter offentliggörandet.

5.   Före det första upptagandet till handel eller den första handelsdagen för en aktie eller ett depåbevis ska den behöriga myndigheten för den handelsplats där det finansiella instrumentet först ska tas upp till handel eller handlas göra en uppskattning av det genomsnittliga antalet transaktioner per dag på den handelsplatsen, i förekommande fall genom att beakta tidigare handelshistorik för det finansiella instrumentet och tidigare handelshistorik för finansiella instrument som anses ha liknande egenskaper, samt offentliggöra denna uppskattning.

Tick-storlekar för det likviditetsband som motsvarar det offentliggjorda uppskattade genomsnittliga antalet transaktioner per dag ska tillämpas från och med offentliggörandet av denna uppskattning fram till offentliggörandet av det genomsnittliga antalet transaktioner per dag för det aktuella instrumentet enligt punkt 6.

6.   Senast sex veckor efter den första handelsdagen för aktien eller depåbeviset ska den behöriga myndigheten för den handelsplats där det finansiella instrumentet först togs upp till handel eller först handlades, beräkna och offentliggöra det genomsnittliga antalet transaktioner per dag för det finansiella instrumentet på den handelsplatsen med hjälp av uppgifter från de första fyra veckorna av handeln med detta finansiella instrument.

Tick-storlekar för det likviditetsband som motsvarar detta offentliggjorda genomsnittliga antal transaktioner per dag ska tillämpas från och med offentliggörandet till dess att ett nytt genomsnittligt antal transaktioner per dag för det aktuella instrumentet har beräknats och offentliggjorts i enlighet med förfarandet i punkterna 1–4.

7.   Vid tillämpningen av denna artikel ska det genomsnittliga antalet transaktioner per dag i ett finansiellt instrument beräknas genom att det totala antalet transaktioner i det finansiella instrumentet under den aktuella tidsperioden och på den aktuella handelsplatsen divideras med antalet handelsdagar.

Artikel 4

Företagshändelser

(Artikel 49.1 och 49.2 i direktiv 2014/65/EU)

Om en behörig myndighet anser att en företagshändelse kan ändra det genomsnittliga antalet transaktioner per dag i ett visst finansiellt instrument så att det hamnar i ett annat likviditetsband, ska den fastställa och offentliggöra ett nytt tillämpligt likviditetsband för detta finansiella instrument, där den behandlar det som om det först togs upp till handel eller först handlades på en handelsplats och tillämpar det förfarande som anges i artikel 3.5 och 3.6.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser

1.   Den behöriga myndigheten för en handelsplats där en aktie eller ett depåbevis först togs upp till handel eller först handlades före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas ska samla in nödvändiga uppgifter och beräkna och offentliggöra det genomsnittliga antalet transaktioner per dag i det finansiella instrumentet och för den handelsplatsen inom följande tidsfrister:

a)

Senast fyra veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas, om den dag då aktier eller depåbevis handlas för första gången på en handelsplats i unionen infaller minst tio veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

b)

Senast den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas, om den dag då de finansiella instrumenten handlas för första gången på en handelsplats i unionen infaller under den period som börjar tio veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas och slutar dagen före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

2.   De beräkningar som avses i punkt 1 a ska göras enligt följande:

a)

Om den dag då aktier eller depåbevis handlas för första gången på en handelsplats i unionen infaller minst 16 veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas, ska beräkningen grunda sig på uppgifter som är tillgängliga för en referensperiod på 40 veckor som inleds 52 veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

b)

Om den dag då aktier eller depåbevis handlas för första gången på en handelsplats i unionen infaller under den period som börjar 16 veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas och slutar tio veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas, ska beräkningen grunda sig på uppgifter som är tillgängliga för de första fyra veckorna av handel med det finansiella instrumentet.

c)

Om den dag då aktier eller depåbevis handlas för första gången på en handelsplats i unionen infaller under den period som börjar tio veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas och slutar dagen före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas, ska beräkningen grunda sig på handelshistoriken för den aktie, det depåbevis eller ett annat finansiellt instrument som anses ha liknande egenskaper som aktierna eller depåbevisen.

3.   Tick-storlekar för det likviditetsband som motsvarar det offentliggjorda genomsnittliga antalet transaktioner per dag enligt punkt 1 ska tillämpas fram till den 1 april året efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas. Under denna period ska de behöriga myndigheterna säkerställa att tick-storlekar för de finansiella instrument som avses i 2 b och 2 c, och för vilka de är den behöriga myndigheten, inte bidrar till oordnade handelsförhållanden. Om en behörig myndighet upptäcker sådana tick-storlekar riskerar att hota marknadens ordnade funktion ska den motverka denna risk genom att fastställa och offentliggöra ett uppdaterat genomsnittligt antal transaktioner per dag för de aktuella finansiella instrumenten. Detta ska göras på grundval av längre och mer omfattande dataserier över handelshistoriken för dessa instrument. Handelsplatserna ska omedelbart tillämpa det likviditetsband som motsvarar detta uppdaterade genomsnittliga antal transaktioner per dag. De ska tillämpa detta fram till den 1 april året efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 träder i kraft, eller fram till dess att den behöriga myndigheten offentliggör ett nytt värde i enlighet med denna punkt.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Artikel 5 ska emellertid tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare (se sidan 387 i detta nummer av EUT).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 av den 28 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter (se sidan 449 i detta nummer av EUT).


BILAGA

Tabell över tick-storlekar

 

Likviditetsband

Prisspann

0 ≤ Genomsnittligt antal transaktioner per dag < 10

10 ≤ Genomsnittligt antal transaktioner per dag < 80

80 ≤ Genomsnittligt antal transaktioner per dag < 600

600 ≤ Genomsnittligt antal transaktioner per dag < 2 000

2 000 ≤ Genomsnittligt antal transaktioner per dag < 9 000

9 000 ≤ Genomsnittligt antal transaktioner per dag

0 ≤ pris < 0,1

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,1 ≤ pris < 0,2

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,2 ≤ pris < 0,5

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,5 ≤ pris < 1

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

1 ≤ pris < 2

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

2 ≤ pris < 5

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

5 ≤ pris < 10

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

10 ≤ pris < 20

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

20 ≤ pris < 50

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

50 ≤ pris < 100

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

100 ≤ pris < 200

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

200 ≤ pris < 500

2

1

0,5

0,2

0,1

0,05

500 ≤ pris < 1 000

5

2

1

0,5

0,2

0,1

1 000 ≤ pris < 2 000

10

5

2

1

0,5

0,2

2 000 ≤ pris < 5 000

20

10

5

2

1

0,5

5 000 ≤ pris < 10 000

50

20

10

5

2

1

10 000 ≤ pris < 20 000

100

50

20

10

5

2

20 000 ≤ pris < 50 000

200

100

50

20

10

5

50 000 ≤ pris

500

200

100

50

20

10


Top