EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0583

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (Text av betydelse för EES. )

C/2016/4301

OJ L 87, 31.3.2017, p. 229–349 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/oj

31.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/229


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/583

av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artiklarna 1.8, 9.5, 11.4, 21.5 och 22.4, och

av följande skäl:

(1)

En hög grad av transparens är väsentligt för att säkerställa att investerare är tillräckligt informerade när det gäller den verkliga omfattningen av faktiska och potentiella transaktioner i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat, oavsett om dessa transaktioner äger rum på reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar, organiserade handelsplattformar, inom ramen för systematiska internhandlare eller utanför sådana plattformar. Genom denna höga grad av transparens bör också lika villkor komma till stånd mellan handelsplattformar, så att prissättningsprocessen när det gäller enskilda finansiella instrument inte påverkas negativt av fragmenterad likviditet och att investerare därmed inte drabbas.

(2)

Det är samtidigt nödvändigt att beakta att det kan finnas omständigheter under vilka undantag från kravet på transparens före handel eller uppskjutande av transparens efter handel bör beviljas, för att man därmed ska kunna undvika negativ inverkan på likviditet som en oavsiktlig konsekvens av kravet att offentliggöra transaktioner och därigenom offentliggöra riskpositioner. Det är därför lämpligt att specificera de exakta omständigheter under vilka undantag från krav på transparens före handel och uppskjutande av krav på transparens efter handel kan beviljas.

(3)

Bestämmelserna i denna förordning är nära sammankopplade eftersom de handlar om att definiera de krav på transparens före och efter handel som är tillämpliga på handel med icke aktierelaterade instrument. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att ge berörda aktörer, i synnerhet de som åläggs kraven, bättre överblick över dem är det nödvändigt att dessa tekniska tillsynsstandarder samlas i en enda förordning.

(4)

Om behöriga myndigheter beviljar undantag från krav på transparens före handel eller tillåter uppskjutande av krav på transparens efter handel bör de behandla alla reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar, organiserade handelsplattformar och värdepappersföretag som handlar utanför en handelsplats lika och på ett icke-diskriminerande sätt.

(5)

Det är lämpligt att klargöra ett begränsat antal tekniska termer. Dessa tekniska definitioner är nödvändiga för att säkerställa en enhetlig tillämpning inom unionen av bestämmelserna i denna förordning och därmed bidra till upprättandet av ett gemensamt regelverk för unionens finansmarknader. Definitionerna syftar endast till att fastställa kraven på transparens för icke aktierelaterade finansiella instrument och bör vara strikt begränsade för förståelsen av denna förordning.

(6)

Börshandlade råvaror (Exchange traded commodities eller ETC:er) och börshandlade skuldförbindelser (Exchange traded notes eller ETN:er) som omfattas av denna förordning bör på grund av sin juridiska struktur betraktas som skuldinstrument. Eftersom handeln med dem sker på ett sätt som liknar handeln med börshandlade fonder bör de dock omfattas av transparensregler som liknar transparensreglerna för börshandlade fonder.

(7)

I enlighet med förordning (EU) nr 600/2014 bör ett antal instrument anses uppfylla kravet för de undantag för transparens före handel som kan beviljas för instrument för vilka det saknas en likvid marknad. Detta krav bör även gälla för derivat som omfattas av clearingkravet men som inte omfattas av handelsskyldighet samt för obligationer, derivat, strukturerade finansiella produkter och utsläppsrätter som inte är likvida.

(8)

En handelsplats som driver ett RFQ-system bör offentliggöra ett bestämt köp- och säljpris eller genomförbara intresseanmälningar samt orderdjupet för dessa priser senast vid den tidpunkt då den som gjort anbudsförfrågan har möjlighet att genomföra en transaktion i enlighet med systemets regler. Detta i syfte att säkerställa att de medlemmar eller aktörer som först inkommer med anbud inte missgynnas.

(9)

Majoriteten av likvida säkerställda obligationer utgörs av hypoteksobligationer som ställs ut för att erbjuda finansiering i form av lån till privatpersoner vid köp av en bostad vars genomsnittliga värde är direkt hänförligt till värdet av lånet. På marknaden för säkerställda obligationer säkerställer tillhandahållare av likviditet att värdepappersföretag som handlar i stor skala matchas med bostadsägare, som handlar i liten skala. För att undvika marknadsstörningar och därtill hörande negativa konsekvenser för bostadsägare, bör transaktioner som är större än den storlek som är specifik för det finansiella instrumentet och för vilka tillhandahållare av likviditet kan åberopa ett undantag från kravet på transparens före handel, fastställas till den handelsstorlek under vilken 40 procent av transaktionerna återfinns, eftersom denna handelsstorlek bedöms vara representativ för det genomsnittliga priset på en bostad.

(10)

Information för vilken det föreligger krav på offentliggörande så nära realtid som möjligt bör offentliggöras så snabbt som det är tekniskt möjligt, med antagande om en rimlig effektivitetsnivå och att den berörda marknadsoperatören, det berörda godkända publiceringsarrangemanget (nedan kallat APA) eller det berörda värdepappersföretaget avsätter rimliga resurser för systemen. Informationen bör endast i undantagsfall offentliggöras strax före den föreskrivna maximala tidsgränsen om de tillgängliga systemen inte gör det möjligt att offentliggöra den snabbare.

(11)

Värdepappersföretag bör offentliggöra uppgifterna om en transaktion som genomförs utanför en handelsplats genom en APA. Denna förordning bör fastställa det sätt på vilket värdepappersföretag rapporterar sina transaktioner till APA:er och bör tillämpas tillsammans med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 (2).

(12)

I förordning (EU) nr 600/2014 föreskrivs möjligheten att närmare fastställa tillämpningen av kravet på offentliggörande efter avslutade transaktioner avseende obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat som genomförts mellan två värdepappersföretag, inbegripet systematiska internhandlare, på grundval av andra faktorer än rådande marknadspris, till exempel när det gäller överföring av finansiella instrument som säkerheter. Sådana transaktioner bidrar inte till prissättningsprocessen, utan kan försvåra riskbedömningen för värdepappersföretag och hindra ett bästa genomförande av transaktionen; därför fastställer denna förordning vilka transaktioner – vars genomförande grundar sig på andra faktorer än rådande marknadspris – som inte bör offentliggöras.

(13)

Värdepappersföretag genomför ofta, för egen räkning eller för kunds räkning, transaktioner med derivat och andra finansiella instrument som består av flera olika sammanlänkade transaktioner som är beroende av varandra. Sådana pakettransaktioner gör det lättare för värdepappersföretag och deras kunder att hantera sin risk eftersom priset på varje komponent i pakettransaktionen återspeglar pakettransaktionens övergripande riskprofil snarare än det rådande marknadspriset på varje enskild komponent. Pakettrasaktioner kan anta olika former; det kan till exempel röra sig om en transaktion avseende ett derivatkontrakt eller annat finansiellt instrument som förutsätter samtidig leverans av en motsvarande mängd underliggande fysisk tillgång (nedan kallad EFP efter engelskans Exchange for physical), handelsstrategier genomförda på handelsplatser eller specialutformade pakettransaktioner, och det är viktigt att ta hänsyn till dessa särdrag när man kalibrerar det tillämpliga informationssystemet. I fråga om pakettransaktioner är det därför lämpligt att vid tillämpning av denna förordning närmare ange villkoren för tillämpning av uppskjutande av kraven på transparens efter handel. Sådana arrangemang bör inte finnas för transaktioner som avser finansiella instrument som används i kurssäkringssyfte inom ramen för ett företags dagliga verksamhet.

(14)

EFP:er, som utgör en väsentligt del av de finansiella marknaderna, gör det möjligt för marknadsaktörer att organisera och genomföra börshandlade derivattransaktioner som är direkt kopplade till en transaktion på den underliggande fysiska marknaden. De används i stor utsträckning och inbegriper ett stort antal olika aktörer, såsom jordbrukare, producenter, tillverkare och råvaruförädlare. Normalt sett sker en EFP-transaktion när en säljare av en fysisk tillgång vill avsluta sin motsvarande kurssäkringsposition i ett derivatkontrakt med köparen till en fysisk tillgång, där den senare i sin tur också har en motsvarande kurssäkringsposition i samma derivatkontrakt. De underlättar på så sätt en effektiv avslutning av kurssäkringspositionerna, vilka inte längre är nödvändiga.

(15)

När det gäller transaktioner som utförs utanför reglerna för en handelsplats är det viktigt att klargöra vilket värdepappersföretag som ska offentliggöra en transaktion i fall där båda transaktionsparter är värdepappersföretag som är etablerade i unionen; detta i syfte att säkerställa att transaktioner inte offentliggörs två gånger. Därför bör ansvaret att offentliggöra en transaktion alltid falla på det säljande värdepappersföretaget såvida inte endast en av motparterna är en systematisk internhandlare och är det köpande företaget.

(16)

Om endast en av motparterna är en systematisk internhandlare i ett visst finansiellt instrument och även är det köpande företaget för det instrumentet, bör denna motpart ansvara för att offentliggöra transaktionen eftersom dess kunder rimligtvis förväntar sig detta och eftersom den har bättre förutsättningar att fylla i rapporteringsfältet och ange sin ställning som systematisk internhandlare. För att säkerställa att en transaktion endast offentliggörs en gång bör den systematiska internhandlaren informera den andra parten om offentliggörandet av transaktionen.

(17)

Det är viktigt att upprätthålla rådande standarder vid offentliggörandet av transaktioner som genomförs som så kallade back-to-back-transaktioner för att undvika att en enskild transaktion offentliggörs som flera transaktioner och för att skapa rättslig säkerhet kring vilket värdepappersföretag som är ansvarigt för offentliggörandet av en transaktion. Två matchande transaktioner som en och samma mellanhand genomför samtidigt och till samma pris bör därför offentliggöras som en enda transaktion.

(18)

Förordning (EU) nr 600/2014 ger behöriga myndigheter möjlighet att kräva offentliggörande av kompletterande uppgifter vid offentliggörande av information vars offentliggörande får skjutas upp, eller tillåta en förlängd uppskjutandeperiod. För att bidra till en enhetlig tillämpning av dessa bestämmelser inom hela unionen är det nödvändigt att fastställa ramar för de villkor och kriterier enligt vilka behöriga myndigheter får tillåta kompletterande uppskjutanden.

(19)

För många icke aktierelaterade finansiella instrument, i synnerhet derivat, är handeln episodiskt, varierande och föremål för regelbundna förändringar av handelsmönster. Statisk bestämning av finansiella instrument som saknar en likvid marknad och statisk bestämning av olika tröskelvärden som syftar till att kalibrera kraven på transaparens före och efter handel utan möjlighet att anpassa likviditetsstatusen och tröskelvärden efter handelsmönster skulle därför inte vara passande. Av denna anledning är det lämpligt att fastställa den metod och de parametrar som är nödvändiga för utförande av likviditetsbedömning och beräkning av tröskelvärden för regelbunden tillämpning av undantag från kraven på transparens före handel och uppskjutande av kraven på transparens efter handel.

(20)

För att säkerställa en konsekvent tillämpning av undantagen från kraven på transparens före handel och uppskjutande av kraven efter handel är det för transparensen nödvändigt att utarbeta enhetliga regler avseende innehållet och frekvensen av de data som behöriga myndigheter kan begära från handelsplatser, APA:er och tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP:er). Det är också nödvändigt att närmare ange beräkningsmetoden för respektive tröskelvärde samt att utarbeta enhetliga regler avseende offentliggörande av information inom unionen. Bestämmelserna om den särskilda metod och de data som krävs för att utföra beräkningar som syftar till att fastställa de transparensregler som är tillämpliga på icke aktierelaterade finansiella instrument bör tillämpas tillsammans med bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/577 (3), som fastställer gemensamma delar med avseende på innehåll och frekvens av de begäranden om data som ska göras till handelsplatser, APA:er och CTP:er för säkerställande av transparens samt andra mer allmänna beräkningar.

(21)

För obligationer som inte är ETC:er eller ETN:er bör transaktioner på under 100 000 euro inte vara föremål för kraven på tröskelvärdesberäkningar för transparens före och efter handel eftersom de anses vara av en orderstorlek för icke-professionella investerare. Dessa orderstorlekar för icke-professionella investerare bör emellertid under alla omständigheter gynnas av de nya transparensreglerna, och alla tröskelvärden som ger upphov till undantag från eller uppskjutande av kravet på transaparens ska fastställas till värden över maxgränsen för dessa orderstorlekar.

(22)

Syftet med undantaget från transparenskraven i förordning (EU) nr 600/2014 är att säkerställa att effektiviteten i fråga om transaktioner – som genomförs av Eurosystemet vid utförande av dess huvudsakliga uppgifter, som avses i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (stadgan för ECBS och ECB), fogad till fördraget om Europeiska unionen, och inom ramen för motsvarande nationella bestämmelser för medlemmar inom Europeiska centralbankssystemet (ECBS) i medlemsstater som inte har euron som valuta – bygger på sig rättidiga och konfidentiella transaktioner inte äventyras av offentliggörandet av information om sådana transaktioner. Det är för centralbanker avgörande att kunna kontrollera huruvida, när och hur information om deras agerande offentliggörs eftersom de därigenom kan maximera avsedd verkan och begränsa eventuella oavsiktliga konsekvenser för marknaden. Därför bör rättslig säkerhet säkerställas för medlemmar av ECBS och deras respektive motparter i fråga om tillämpningsområdet för undantag från kravet på transparens.

(23)

Ett av ECBS:s huvudsakliga ansvarsområden enligt fördraget, stadgan och motsvarande nationell lagstiftning för medlemmar av ECBS i medlemsstater som inte har euron som valuta, är verkställandet av valutapolitik, som inbegriper innehav och förvaltning av valutareserver i syfte att i vid behov säkerställa att tillräckliga likvida medel finns för dess valutapolitiska transaktioner. Tillämpning av krav på transparens vid förvaltning av valutareserver kan leda till oavsiktliga signaler till marknaden, något som kan inverka negativt på valutapolitiken i Eurosystemet och för medlemmar i medlemsstater som inte har euron som valuta. Liknande farhågor kan i det enskilda fallet också vara befogade när det gäller förvaltning av valutareserver i samband med verkställande av penningpolitik och finansiell stabilitetspolitik.

(24)

Undantaget från kravet på transparens när det gäller transaktioner där motparten är medlem av ECBS bör inte gälla i fråga om transaktioner som utförts av en medlem av ECBS inom ramen för denna medlems investeringsverksamhet. Detta bör inbegripa transaktioner som genomförs för administrativa ändamål eller för ECBS-medlemmens personal, såsom transaktioner för förvaltning av ett pensionsprogram för personalen, i enlighet med artikel 24 i stadgan.

(25)

Det tillfälliga upphävandet av krav på transparens bör endast tillämpas i exceptionella fall vilka motsvaras av en avsevärd minskning av likviditet inom en kategori av finansiella instrument på grundval av objektiva och mätbara faktorer. Det är nödvändigt att göra åtskillnad mellan kategorier för vilka man från början fastställt att en likvid marknad finns och sådana för vilka man från början fastsällt att en likvid marknad saknas; detta eftersom en senare avsevärd minskning i relativa termer i en kategori som fastställts som illikvid sannolikt inträffar lättare. Därför bör ett upphävande av transparenskraven för instrument för vilka man fastställt att en likvid marknad finns, endast tillämpas om en minskning genom ett högre relativt tröskelvärde har inträffat.

(26)

De regler för transparens före och efter handel som fastställts genom förordning (EU) nr 600/2014 bör vara vederbörligen kalibrerade med marknaden och tillämpas på ett enhetligt sätt inom hela unionen. Det är därför väsentligt att fastställa vilka nödvändiga beräkningar som ska göras, inbegripet perioderna och metoderna för beräkningarna. För att man ska undvika marknadsstörande effekter bör de beräkningsperioder som fastställs i denna förordning i detta avseende säkerställa att de relevanta tröskelvärdena för systemet är uppdaterade inom lämpliga intervall för att återspegla marknadsvillkoren. Det är också lämpligt att man säkerställer ett centraliserat offentliggörande av resultaten av beräkningarna, så att de görs tillgängliga för alla aktörer på de finansiella marknaderna såväl som behöriga myndigheter inom unionen, på ett enda ställe och på ett användarvänligt sätt. I detta syfte bör de behöriga myndigheterna meddela Esma resultaten av sina beräkningar, och Esma bör publicera dem på sin webbplats.

(27)

För att säkerställa ett smidigt genomförande av de nya transparenskraven är det lämpligt att man fasar in transparensbestämmelserna. Likviditetströskelvärdet ”genomsnittligt dagligt antal transaktioner”, som används för fastställande av obligationer för vilka det saknas en likvid marknad bör anpassas successivt.

(28)

Esma bör senast den 30 juli året efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas, på årsbasis förelägga kommissionen en bedömning av de likviditetskrav som utgör grunden för kraven på transparens före handel, i enlighet med artiklarna 8 och 9 i förordning (EU) nr 600/2014, och, i förekommande fall, lämna in en reviderad teknisk tillsynsstandard i syfte att anpassa likviditetströskelvärdet.

(29)

På samma sätt bör man successivt anpassa den handelspercentil som används för att fastsälla den storlek, som är specifik för det finansiella instrumentet, som möjliggör undantag från kravet på transparens före handel för icke aktierelaterade instrument.

(30)

Esma bör i detta syfte på årsbasis förelägga kommissionen en bedömning av tröskelvärdet för undantaget och, i förekommande fall, lämna in en reviderad teknisk tillsynsstandard för att anpassa de tröskelvärden för undantag som är tillämpliga på icke aktierelaterade dokument.

(31)

Det är vid beräkning av transparenskraven nödvändigt med referensuppgifter för att fastställa till vilken underklass till tillgångsklass som varje enskilt finansiellt instrument hör. Det är därför nödvändigt att av handelsplatser begära ut uppgifter som kompletterar de uppgifter som krävs enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/585 (4).

(32)

Vid fastställandet av finansiella instrument för vilka det saknas en likvid marknad när det gäller valutaderivat krävdes en kvalitativ bedömning på grund av bristen på uppgifter för att kunna genomföra en genomgripande kvantitativ analys för hela marknaden. Som en följd av detta bör valutaderivat, till dess uppgifter av bättre kvalitet finns tillgängliga, enligt denna förordning anses sakna en likvid marknad.

(33)

I syfte att på ett tidigt stadium göra de nya transparensreglerna effektiva bör marknadsaktörer tillhandahålla uppgifter för beräkning och offentliggörande av sådana finansiella instrument för vilka det inte finns någon likvid marknad och de orderstorlekar som är av större omfattning eller större än storleken som är specifik för det finansiella instrumentet, i tillräckligt god tid innan förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

(34)

Av konsekvensskäl och för att säkerställa välfungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och bestämmelserna i förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas från samma datum. För att säkerställa att det nya regelverket för transparens fungerar effektivt bör vissa bestämmelser i denna förordning dock tillämpas från och med dagen för förordningens ikraftträdande.

(35)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har lagt fram för kommissionen.

(36)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundas på, gjort en kostnads-nyttoanalys och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    pakettransaktion : antingen

a)

en transaktion avseende ett derivatkontrakt eller annat finansiellt instrument som förutsätter samtidigt genomförande av en transaktion avseende motsvarande mängd underliggande fysisk tillgång (Exchange for Physical eller EFP), eller

b)

en transaktion som inbegriper två eller flera sammansatta transaktioner avseende finansiella instrument, och

i)

som ingås mellan två eller fler parter,

ii)

där varje komponent i transaktionen bär en relevant ekonomisk eller finansiell risk som hänger samman med samtliga övriga komponenter,

iii)

där leveransen av varje komponent sker samtidigt och beroende av leveransen av alla de övriga komponenterna.

2.    RFQ-system : ett handelssystem där följande villkor uppfylls:

a)

En medlem eller aktör har lämnat bud till följd av en anbudsförfrågan från en eller flera andra medlemmar eller aktörer.

b)

Budet är endast verkställbart av den medlem eller aktör som lämnat anbudsförfrågan.

c)

Den medlem eller marknadsaktör som lämnat anbudsförfrågan får genomföra en transaktion genom att godkänna det eller de bud som inkommit på dess begäran.

3.    röstbaserat handelssystem : ett handelssystem där transaktioner mellan medlemmar ingås genom röstbaserad förhandling.

KAPITEL II

TRANSPARENS FÖRE HANDEL AVSEENDE REGLERADE MARKNADER, MULTILATERALA HANDELSPLATTFORMAR OCH ORGANISERADE HANDELSPLATTFORMAR

Artikel 2

Krav på transparens före handel

(Artikel 8.1 och 8.2 i förordning (EU) nr 600/2014)

Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska offentliggöra köp- och säljbud och orderdjupet vid dessa priser, i enlighet med den typ av handelssystem de använder samt informationskraven i bilaga I.

Artikel 3

Order av större omfattning

(Artikel 9.1 a i förordning (EU) nr 600/2014)

En order är av större omfattning än normalt på marknaden om den, vid utförandet av ordern eller efter varje ändring av ordern, är lika stor eller större än den minimistorlek på order som fastställs i enlighet med metoden i artikel 13.

Artikel 4

Typ av och minimistorlek på order som hålls i en orderhanteringsfacilitet

(Artikel 9.1 a i förordning (EU) nr 600/2014)

1.   Den typ av order som genom en orderhanteringsfacilitet på handelsplatsen hålls dold i avvaktan på att den senare ska visas, och för vilken undantag från kraven på transparens före handel kan begäras, är en order som

a)

är avsedd att visas i den orderbok som drivs av handelsplatsen och som är beroende av objektiva villkor som fördefinierats av systemets protokoll,

b)

inte interagerar med andra köp- och säljintressen innan den offentliggjorts i den orderbok som drivs av handelsplatsen,

c)

när den har visats i orderboken interagerar med andra order i enlighet med de regler som gäller för order av den typen vid tidpunkten för offentliggörandet.

2.   Minimistorleken på order som genom en orderhanteringsfacilitet på en handelsplats hålls dolda i avvaktan på att de senare ska visas och för vilka det kan göras undantag från kraven på transparens före handel ska, vid registreringen och efter alla eventuella ändringar, ha någon av följande storlekar:

a)

När det gäller en reservorder, en storlek som är större än eller lika med 10 000 euro.

b)

När det gäller alla andra order, en storlek som är större än eller lika med den minsta omsättningsbara kvantitet som fastställts på förhand av systemoperatören enligt dess regler och protokoll.

3.   En reservorder, som avses i punkt 2 a, ska anses vara en limitorder bestående av en offentliggjord order som avser en del av en kvantitet och en ej offentliggjord order som avser den resterande kvantiteten om den kvantitet som ej offentliggjorts endast kan utföras efter att ha släppts till orderboken som en ny offentliggjord order.

Artikel 5

Storlek som är specifik för det finansiella instrumentet

(Artiklarna 8.4 och 9.1 b i förordning (EU) nr 600/2014)

1.   En genomförbar intresseanmälan är större än storleken som är specifik för det finansiella instrumentet om den, vid utförandet eller efter ändringar, är minst lika stor som minimistorleken för en sådan genomförbar intresseanmälan som fastställs i enlighet med metoden i artikel 13.

2.   Preliminära priser före handel för en genomförbar intresseanmälan som är större än storleken som är specifik för det finansiella instrumentet enligt punkt 1 och mindre än relevant storlek för större omfattning enligt artikel 3 ska anses ligga nära orderpriset om handelsplatsen offentliggör

a)

bästa tillgängliga pris,

b)

det aritmetiska medelvärdet av priserna, och

c)

ett genomsnittspris som är viktat på grundval av volym, pris, tid och antalet genomförbara intresseanmälningar.

3.   Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska offentliggöra beräkningsmetoden för priser före handel och tidpunkten för offentliggörande när preliminära priser före handel anges och uppdateras.

Artikel 6

Kategorier av finansiella instrument för vilka det saknas en likvid marknad

(Artikel 9.1 c i förordning (EU) nr 600/2014)

Ett finansiellt instrument eller en kategori av finansiella instrument ska anses sakna en likvid marknad om så fastställs på grundval av metoden i artikel 13.

KAPITEL III

TRANSPARENS EFTER HANDEL FÖR HANDELSPLATSER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM HANDLAR UTANFÖR EN HANDELSPLATS

Artikel 7

Krav på transparens efter handel

(Artiklarna 10.1, 21.1 och 21.5 i förordning (EU) nr 600/2014)

1.   Värdepappersföretag som handlar utanför en handelsplats regler och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska för varje transaktion offentliggöra uppgifter enligt tabellerna 1 och 2 i bilaga II och använda varje tillämplig flagga i tabell 3 i bilaga II.

2.   Om en tidigare offentliggjord handelsrapport annulleras ska värdepappersföretag som handlar utanför en handelsplats och marknadsaktörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats offentliggöra en ny handelsrapport som innehåller alla uppgifter i den ursprungliga handelsrapporten och den flagga för annullering som anges i tabell 3 i bilaga II.

3.   Om en tidigare offentliggjord handelsrapport ändras ska värdepappersföretag som handlar utanför en handelsplats samt marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats offentliggöra följande information:

a)

En ny handelsrapport som innehåller alla uppgifter i den ursprungliga handelsrapporten och den flagga för annullering som anges i tabell 3 i bilaga II.

b)

En ny handelsrapport som innehåller alla uppgifter i den ursprungliga handelsrapporten med alla nödvändiga korrigeringar och den flagga för ändring som anges i tabell 3 i bilaga II.

4.   Information efter handel ska offentliggöras så nära realtid som det är tekniskt möjligt och under alla omständigheter

a)

under de första tre åren av tillämpning av förordning (EU) nr 600/2014, inom 15 minuter efter genomförandet av berörd transaktion,

b)

därefter inom fem minuter efter genomförandet av berörd transaktion.

5.   Om en transaktion mellan två värdepappersföretag genomförs utanför reglerna för en handelsplats, antingen för egen räkning eller för kundens räkning, ska endast det värdepappersföretag som säljer det berörda finansiella instrumentet offentliggöra transaktionen genom en APA.

6.   Med avvikelse från punkt 5 gäller att om endast ett av de värdepappersföretag som är en part i transaktionen är en systematisk internhandlare i det givna finansiella instrumentet och agerar som det köpande företaget ska endast det företaget offentliggöra transaktionen genom en APA och informera säljaren om den vidtagna åtgärden.

7.   Värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att transaktionen offentliggörs som en enda transaktion. Två matchande affärer som en och samma mellanhand genomför samtidigt och till samma pris ska därför betraktas som en enda transaktion.

8.   Information som avser en pakettransaktion ska offentliggöras med avseende på varje komponent så nära realtid som det är tekniskt möjligt, med beaktande av behovet att allokera priser till enskilda finansiella instrument samt inbegripa flaggan för pakettransaktionen eller flaggan för utbyte av fysiska varor enligt tabell 3 i bilaga II. Om pakettransaktionen uppfyller kraven för uppskjutet offentliggörande enligt artikel 8 ska information om samtliga komponenter offentliggöras efter det att uppskjutandeperioden för transaktionen löpt ut.

Artikel 8

Uppskjutet offentliggörande av transaktioner

(Artiklarna 11.1, 11.3 och 21.4 i förordning (EU) nr 600/2014)

1.   Om en behörig myndighet ger tillstånd att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter, i enlighet med artikel 11.1 i förordning (EU) nr 600/2014, ska värdepappersföretag som verkar utanför en handelsplats samt marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats offentliggöra varje transaktion senast kl. 19.00, lokal tid, den andra arbetsdagen efter den dag då transaktionen ägde rum, förutsatt att följande villkor uppfylls:

a)

Transaktionen är av större omfattning än normalt på marknaden, enligt artikel 9.

b)

Transaktionen är ett finansiellt instrument eller en kategori av finansiella instrument som saknar en likvid marknad i enlighet med metoden i artikel 13.

c)

Transaktionen ingås mellan ett värdepappersföretag – som handlar för egen räkning och där handeln inte är matchad principhandel enligt artikel 4.1.38 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (6) – och en annan motpart, och är större än den storlek som är specifik för det finansiella instrumentet enligt artikel 10.

d)

Transaktionen är en pakettransation som uppfyller ett av följande kriterier:

i)

En eller flera av dess komponenter är transaktioner avseende finansiella instrument för vilka det saknas en likvid marknad.

ii)

En eller flera komponenter är transaktioner avseende ett finansiellt instrument som är av större omfattning än normalt på marknaden, enligt artikel 9.

iii)

Transaktionen ingås mellan ett värdepappersföretag – som handlar för egen räkning och där handeln inte är matchad principhandel enligt artikel 4.1.38 i direktiv 2014/65/EU – och en annan motpart, och en eller flera av dess komponenter är transaktioner avseende finansiella instrument som är större än den storlek som är specifik för instrumentet, enligt artikel 10.

2.   När den tidsfrist som fastställs enligt punkt 1 har löpt ut ska alla uppgifter om transaktionen offentliggöras såvida inte en utökad eller obestämd tidsperiod för uppskjutande beviljas, i enlighet med artikel 11.

3.   Om en transaktion mellan två värdepappersföretag, antingen för egen räkning eller för kundens räkning, genomförs utanför handelsplatsens regler ska den berörda behöriga myndigheten, i syfte att fastställa tillämpliga regler för uppskjutande, vara behörig myndighet för det värdepappersföretag som ansvarar för att genom en APA offentliggöra handeln i enlighet med artikel 7.5, 7.6 och 7.7

Artikel 9

Transaktioner av större omfattning

(Artikel 11.1 a i förordning (EU) nr 600/2014)

En transaktion ska anses vara av större omfattning än normalt på marknaden om den är lika stor eller större än den minimistorlek på transaktion som fastställs i enlighet med metoden i artikel 13.

Artikel 10

Storlek som är specifik för det finansiella instrumentet

(Artikel 11.1 c i förordning (EU) nr 600/2014)

En transaktion ska anses vara större än storleken som är specifik för det finansiella instrumentet om den är lika stor eller större än den minimistorlek på transaktion som fastställs i enlighet med metoden i artikel 13.

Artikel 11

Krav på transparens i samband med uppskjutet offentliggörande med behörig myndighets tillstånd

(Artikel 11.3 i förordning (EU) nr 600/2014)

1.   Om behöriga myndigheter utövar sina befogenheter i samband med ett tillstånd om uppskjutet offentliggörande, i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) nr 600/2014, ska följande gälla:

a)

Om artikel 11.3 a i förordning (EU) nr 600/2014 tillämpas ska de behöriga myndigheterna begära offentliggörande av var och en av följande upplysningar under hela tidsperioden för uppskjutandet, i enlighet med artikel 8:

i)

Alla de uppgifter om en transaktion som anges i tabellerna 1 och 2 i bilaga II, med undantag för uppgifter som avser volym.

ii)

Transaktioner i aggregerad form på dagsbasis vid ett minimiantal av fem transaktioner som utförs samma dag, för offentliggörande följande dag före kl. 09.00 lokal tid.

b)

Om artikel 11.3 b i förordning (EU) nr 600/2014 tillämpas ska behöriga myndigheter tillåta att enskilda transaktioners volym inte offentliggörs under en förlängd tidsperiod av fyra veckor.

c)

För icke aktierelaterade instrument som inte är statspapper och om artikel 11.3 c i förordning (EU) nr 600/2014 tillämpas ska behöriga myndigheter, under en förlängd uppskjutandeperiod av fyra veckor, tillåta att flera transaktioner som utförts under en kalendervecka offentliggörs i aggregerad form före kl. 09.00 lokal tid påföljande tisdag.

d)

För statspapper, och om artikel 11.3 d i förordning (EU) nr 600/2014 tillämpas, ska behöriga myndigheter på obestämd tid tillåta att flera transaktioner som utförts under en kalendervecka offentliggörs i aggregerad form före kl. 09.00 lokal tid påföljande tisdag.

2.   Om den förlängda uppskjutandeperiod som avses i punkt 1 b har löpt ut ska följande krav tillämpas:

a)

För alla instrument som inte är statspapper ska offentliggörande av samtliga uppgifter för varje enskild transaktion ske före kl. 09.00 lokal tid påföljande arbetsdag.

b)

Om de behöriga myndigheterna väljer att för statspapper inte använda de möjligheter som föreskrivs i artikel 11.3 b och därefter i artikel 11.3 d i förordning (EU) nr 600/2014, i enlighet med andra stycket i artikel 11.3 i förordning (EU) nr 600/2014, ska offentliggörande av samtliga uppgifter för varje enskild transaktion ske före kl. 09.00 lokal tid påföljande arbetsdag.

c)

Om de behöriga myndigheterna väljer att för statspapper tillämpa de möjligheter som föreskrivs i artikel 11.3 b och därefter i artikel 11.3 d i förordning (EU) nr 600/2014, i enlighet med andra stycket i artikel 11.3 i förordning (EU) nr 600/2014, ska offentliggörande av flera transaktioner som utförts under en kalendervecka ske i aggregerad form före kl. 09.00 på tisdagen efter utgången av den förlängda uppskjutandeperioden på fyra veckor räknat från den sista dagen på kalenderveckan.

3.   För alla instrument som inte är statspapper ska samtliga uppgifter för varje enskild transaktion offentliggöras fyra veckor efter offentliggörandet av uppgifterna i aggregerad form, i enlighet med punkt 1 c, senast kl. 09.00 lokal tid.

4.   De aggregerade data på dags- eller veckobasis som avses i punkterna 1 och 2 ska för obligationer, strukturerade finansiella produkter, derivat och utsläppsrätter innehålla följande information med avseende på varje dag eller vecka i den berörda kalenderperioden:

a)

Det genomsnittliga viktade priset.

b)

Den totala handelsvolymen, som avses i tabell 4 i bilaga II.

c)

Det totala antalet transaktioner.

5.   Transaktionerna ska aggregeras per ISIN-kod. Om ISIN-kod saknas ska transaktionerna aggregeras per kategori av finansiella instrument på vilka det likviditetstest som föreskrivs i artikel 13 är tillämpligt.

6.   Om den veckodag som fastställs för offentliggörande enligt punkterna 1 c och d, 2 och 3 inte är en arbetsdag ska offentliggörandet ske påföljande arbetsdag före kl. 09.00 lokal tid.

Artikel 12

Tillämpning av transparens efter handel för vissa transaktioner som genomförs utanför en handelsplats

(Artikel 21.1 i förordning (EU) nr 600/2014)

Kravet att offentliggöra transaktioners volym och pris och tidpunkten för deras genomförande enligt artikel 21.1 i förordning (EU) nr 600/2014 ska inte gälla för

a)

transaktioner som förtecknas i artikel 2.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 (7),

b)

transaktioner som genomförs av ett förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (8) eller en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (9) som överför det verkliga ägandet av ett finansiellt instrument från en kollektiv investering till en annan och där inget värdepappersföretag är part i transaktionen,

c)

Transaktioner där ett värdepappersföretag överför kundens handel till eller mottar kundens handel från ett annat värdepappersföretag för bearbetning efter handel (give-up transaction eller give-in transaction)

d)

överföringar av finansiella instrument såsom säkerheter vid bilaterala transaktioner eller i fråga om centrala motparters krav på marginaler eller säkerheter eller som del av en central motparts obeståndsförfarande.

KAPITEL IV

BESTÄMMELSER SOM ÄR GEMENSAMMA FÖR TRANSPARENS FÖRE OCH EFTER HANDEL

Artikel 13

Metod för transparensberäkningar

(Artiklarna 9.1, 9.2, 11.1 och 22.1 i förordning (EU) nr 600/2014)

1.   För klassificering av finansiella instrument eller kategorier av finansiella instrument för vilka det saknas en likvid marknad, i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b, ska följande metoder tillämpas i fråga om alla tillgångsklasser:

a)

Statisk bestämning av likviditet för

i)

tillgångsklassen värdepapperiserade derivat enligt tabell 4.1 i bilaga III,

ii)

följande underklasser till tillgångsklassen aktiederivat: aktieindexoptioner, aktieindexterminer, aktieoptioner, aktieterminer, aktieutdelningsoptioner, aktieutdelningsterminer, volatilitetsindexoptioner, volatilitetsindexterminer, ETF-optioner, ETF-terminer och andra aktiederivat enligt tabell 6.1 i bilaga III,

iii)

tillgångsklassen valutaderivat enligt tabell 8.1 i bilaga III,

iv)

underklasser till tillgångsklasserna övriga räntederivat, övriga råvaruderivat, övriga kreditderivat, övriga C10-derivat, övriga CFD-kontrakt, övriga utsläppsrätter och övriga utsläppsrättsderivat, enligt tabellerna 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 och 13.1 i bilaga III.

b)

Regelbunden bedömning på grundval av kvantitativa och, i förekommande fall, kvalitativa likviditetskriterier för

i)

alla obligationstyper utom börshandlade certifikat (ETC och ETN) enligt tabell 2.1 i bilaga III och som närmare definieras i artikel 17.1,

ii)

obligationer av typen ETC och ETN, enligt tabell 2.4 i bilaga III,

iii)

tillgångsklassen räntederivat utom underklassen övriga räntederivat, enligt tabell 5.1 i bilaga III,

iv)

följande underklasser till tillgångsklassen aktiederivat: swappar och portföljswappar, enligt tabell 6.1 i bilaga III,

v)

tillgångsklassen råvaruderivat utom underklassen övriga råvaruderivat, enligt tabell 7.1 i bilaga III,

vi)

följande underklasser till tillgångsklassen kreditderivat: indexerade kreditswappar och kreditswappar som refererar till ett enda namn, enligt tabell 9.1 i bilaga III,

vii)

tillgångsklassen C10-derivat utom underklassen övriga C10-derivat, enligt tabell 10.1 i bilaga III,

viii)

följande underklasser till tillgångsklassen CDF-kontrakt: valuta-CDF:er och råvaru-CDF:er, enligt tabell 11.1 i bilaga III,

ix)

tillgångsklassen utsläppsrätter utom underklassen andra utsläppsrätter, enligt tabell 12.1 i bilaga III,

x)

tillgångsklassen utsläppsrättsderivat utom underklassen övriga utsläppsrättsderivat, enligt tabell 13.1 i bilaga III.

c)

Regelbunden bedömning på grundval av kvalitativa likviditetskriterier för

i)

följande underklasser till tillgångsklassen kreditderivat: optioner på indexerade kreditswappar och optioner på kreditswappar som refererar till ett enda namn, enligt tabell 9.1 i bilaga III,

ii)

följande underklasser till tillgångsklassen CFD-kontrakt: aktie-CDF:er, obligations-CDF:er, aktietermins-CDF:er och aktieoptions-CDF:er, enligt tabell 11.1 i bilaga III.

d)

Regelbunden bedömning på grundval av två testmetoder för strukturerade finansiella produkter, enligt tabell 3.1 i bilaga III.

2.   För att fastställa storleken som är specifik för det finansiella instrumentet, som avses i artikel 5, och order av större omfattning än normalt på marknaden, som avses i artikel 3, ska följande metoder tillämpas:

a)

Tröskelvärdet för

i)

obligationer av typen ETC och ETN, enligt tabell 2.5 i bilaga III,

ii)

tillgångsklassen värdepapperiserade derivat, enligt tabell 4.2 i bilaga III,

iii)

varje underklass till aktiederivat, enligt tabellerna 6.2 och 6.3 i bilaga III,

iv)

varje underklass till valutaderivat, enligt tabell 8.2 i bilaga III.

v)

varje underklass, som anses sakna en likvid marknad, till tillgångsklasserna räntederivat, råvaruderivat, kreditderivat, C10-derivat och CDF-kontrakt, enligt tabellerna 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 och 11.3 i bilaga III,

vi)

varje underklass, som anses sakna en likvid marknad, till tillgångsklasserna utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat, enligt tabellerna 12.3 och 13.3 i bilaga III,

vii)

varje strukturerad finansiell produkt som inte blivit godkänd i test-1 enligt punkt 1 d i tabell 3.2 i bilaga III,

viii)

varje strukturerad finansiell produkt, som anses sakna en likvid marknad, som endast blivit godkänd i test-1 enligt punkt 1 d i tabell 3.3 i bilaga III.

b)

Den större av handelsstorleken under vilken den procentandel av de transaktioner som motsvarar den handelspercentil som närmare anges i artikel 17.3 ligger, och det lägsta tröskelvärdet för

i)

varje obligationstyp utom ETC:er och ETN:er enligt tabell 2.3 i bilaga III,

ii)

varje underklass, som har en likvid marknad, till tillgångsklasserna räntederivat, råvaruderivat, kreditderivat, C10-derivat och CDF-kontrakt, enligt tabellerna 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 och 11.2 i bilaga III,

iii)

varje underklass, som har en likvid marknad, till tillgångsklasserna utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat, enligt tabellerna 12.2 och 13.2 i bilaga III,

iv)

varje strukturerad finansiell produkt, som anses ha en likvid marknad, som blivit godkänd i test-1 och test-2 enligt punkt 1 d i enlighet med tabell 3.3 i bilaga III.

3.   För att fastställa storleken som är specifik för det finansiella instrumentet, som avses i artikel 8.1 c, och transaktioner av större omfattning än normalt på marknaden, som avses i artikel 8.1 a, ska följande metoder tillämpas:

a)

Tröskelvärdet för

i)

obligationer av typen ETC och ETN, enligt tabell 2.5 i bilaga III,

ii)

tillgångsklassen värdepapperiserade derivat, enligt tabell 4.2 i bilaga III,

iii)

varje underklass till aktiederivat, enligt tabellerna 6.2 och 6.3 i bilaga III,

iv)

varje underklass till valutaderivat, enligt tabell 8.2 i bilaga III,

v)

varje underklass, som anses sakna en likvid marknad, till tillgångsklasserna räntederivat, råvaruderivat, kreditderivat, C10-derivat och CDF-kontrakt, enligt tabellerna 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 och 11.3 i bilaga III,

vi)

varje underklass, som anses sakna en likvid marknad, till tillgångsklasserna utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat, enligt tabellerna 12.3 och 13.3 i bilaga III,

vii)

varje strukturerad finansiell produkt som inte blivit godkänd i test-1 enligt punkt 1 d i tabell 3.2 i bilaga III,

viii)

varje strukturerad finansiell produkt, som anses sakna en likvid marknad, som endast blivit godkänd i test-1 enligt punkt 1 d i tabell 3.3 i bilaga III.

b)

Handelsstorleken under vilken den procentandel av de transaktioner som motsvarar handelspercentilen för varje obligationstyp utom ETC:er och ETN:er ligger, enligt tabell 2.3 i bilaga III.

c)

Den största av handelsstorleken under vilken den procentandel av de transaktioner som motsvarar handelspercentilen ligger, handelsstorleken under vilken procentandelen av den volym som motsvarar volympercentilen ligger och det lägsta tröskelvärdet för varje underklass, som anses ha en likvid marknad, till tillgångsklasserna räntederivat, råvaruderivat, kreditderivat, C10-derivat och CFD-kontrakt, enligt tabellerna 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 och 11.2 i bilaga III.

d)

Den större av handelsstorleken under vilken procentandelen för de transaktioner som motsvarar handelspercentilen ligger och det lägsta tröskelvärdet för

i)

varje underklass, som anses sakna en likvid marknad, till tillgångsklasserna utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat, enligt tabellerna 12.2 och 13.2 i bilaga III,

ii)

varje strukturerad finansiell produkt, som anses ha en likvid marknad, som blivit godkänd i test-1 och test-2 enligt punkt 1 d i enlighet med tabell 3.3 i bilaga III.

4.   Om handelsstorleken som motsvarar volympercentilen för fastställande av transaktionen som är av större omfattning än normalt på marknaden, vid tillämpningen av punkt 3 c, är högre än den 97,5:e handelspercentilen får handelsstorleken inte beaktas och den storlek som är specifik för det finansiella instrumentet, som avses i artikel 8.1 c, och den storlek på transaktioner av större omfattning än normalt på marknaden, som avses i artikel 8.1 a ska anses vara den större av handelsstorleken under vilken procentandelen av de transaktioner som motsvarar handelspercentilet ligger och det lägsta tröskelvärdet.

5.   I enlighet med de delegerade förordningarna (EU) 2017/590 och (EU) 2017/577 ska behöriga myndigheter på daglig basis samla in sådana data från handelsplatser, APA:er och CTP:er som är nödvändig för att utföra beräkningar för att fastställa

a)

de finansiella instrument och kategorier av finansiella instrument som saknar likvida marknader, enligt punkt 1,

b)

de storlekar av större omfattning än normalt på marknaden och den storlek som är specifik för instrumentet, enligt punkterna 2 och 3.

6.   Behöriga myndigheter som utför beräkningarna för en kategori av finansiella instrument ska upprätta samarbetsarrangemang sinsemellan för att säkerställa aggregeringen av sådana uppgifter inom hela unionen som är nödvändiga för beräkningarna.

7.   Vid tillämpningen av punkterna 1 b och d, 2 b, 3 b, c och d ska behöriga myndigheter ta med i beräkningen de transaktioner som utförts inom unionen mellan den 1 januari och den 31 december föregående år.

8.   Den handelsstorlek som avses i punkterna 2 b, 3 b, c och d ska fastställas enligt de volymmått som anges i tabell 4 i bilaga II. Om den handelsstorlek som avses i punkterna 2 och 3 uttrycks i penningvärde och det finansiella instrumentet inte är angivet i euro ska handelsstorleken räknas om till den valuta i vilken det finansiella instrumentet är angivet genom tillämpning av Europeiska centralbankens referensväxelkurs per den 31 december föregående år.

9.   Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats får räkna om de handelsstorlekar som fastställts i enlighet med punkterna 2 och 3 till motsvarande antal – av den handelsplasten på förhand fastställda – delar för respektive underklass eller underklass till en tillgångsklass. Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats får hålla denna typ av handelsstorlekar till och med tillämpningen av resultaten från nästa beräkningar som utförs i enlighet med punkt 17.

10.   De beräkningar som avses i punkterna 2 b i och 3 b får inte avse transaktioner som uppgår till 100 000 euro eller mindre.

11.   För de fastställanden som avses i punkterna 2 och 3 får inte punkterna 2 b och 3 b, c och d tillämpas om antalet transaktioner för beräkningar är mindre än 1 000, varvid följande tröskelvärden ska gälla:

a)

100 000 euro för alla typer av obligationer utom ETC:er och ETN:er.

b)

De tröskelvärden som anges i punkterna 2 a och 3 a, för alla andra finansiella instrument än de som avses av led a i denna punkt.

12.   De beräkningar som avses i punkterna 2 b och 3 b, c och d ska, såvida de inte avser utsläppsrätter eller utsläppsrättsderivat, avrundas uppåt till nästa

a)

100 000 om tröskelvärdet är mindre än 1 miljon,

b)

500 000 om tröskelvärdet är 1 miljon eller större men mindre än 10 miljoner,

c)

5 miljoner om tröskelvärdet är 10 miljon eller större men mindre än 100 miljoner,

d)

25 miljoner om tröskelvärdet är 100 miljoner eller större.

13.   Vid tillämpning av punkt 1 ska de kvantitativa likviditetskriterier som anges för var och en av tillgångsklasserna i bilaga III fastställas i enlighet med avsnitt 1 i bilaga III.

14.   För aktiederivat – som upptagits för handel eller först handlats på en handelsplats och som inte ingår i en underklass för vilken den storlek som är specifik för det finansiella instrumentet, som avses artiklarna 5 och 8.1 c, och den storlek på order och transaktioner av större omfattning jämfört med normalt på marknaden, som avses i artiklarna 3 och 8.1 a har offentliggjorts och som ingår i någon av de underklasser till tillgångsklasser som avses i punkt 1 a ii – ska den storlek som är specifik för det finansiella instrumentet och den storlek på order och transaktioner av större omfattning jämfört med normalt på marknaden vara tillämplig för det spann för genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) till vilket aktiederivatet hör.

15.   Finansiella instrument som upptagits för handel eller först handlats på en handelsplats och som inte tillhör någon underklass till vilken den storlek som är specifik för det finansiella instrumentet som avses i artiklarna 5 och 8.1 c och den storlek på order och transaktioner av större omfattning jämfört med normalt på marknaden som avses i artiklarna 3 och 8.1 a har offentliggjorts, får inte anses ha en likvid marknad förrän resultaten av de beräkningar som utförts i enlighet med punkt 17 tillämpas. Den tillämpliga storlek som är specifik för det finansiella instrumentet, som avses i artiklarna 5 och 8.1 c och storleken på de order och transaktioner av större omfattning jämfört med normalt på marknaden, som avses i artiklarna 3 och 8.1 a ska vara storlekarna för underklasserna, som inte anses ha en likvid marknad, till samma tillgångsklass.

16.   Efter slutet av handelsdagen men före slutet av dagen ska handelsplatserna förelägga de behöriga myndigheterna de uppgifter som avses i bilaga IV för utförande av de beräkningar som avses i punkt 5, så snart det finansiella instrumentet tagits upp för handel på den handelsplatsen eller så snart de uppgifter som tidigare lämnats in har ändrats.

17.   Behöriga myndigheter ska säkerställa offentliggörande av resultatet av de beräkningar som avses i punkt 5 för varje finansiellt instrument och kategori av finansiella instrument senast den 30 april året efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas och senast den 30 april varje år därefter. Resultaten av beräkningarna ska vara tillämpliga från och med den 1 juni varje år efter offentliggörandet.

18.   Vid tillämpning av beräkningarna i punkt 1 b i och genom undantag av punkterna 7, 15 och 17, ska behöriga myndigheter, när det gäller obligationer, med undantag för ETC:er och ETN:er, säkerställa offentliggörande av de beräkningar som avses i punkt 5 a på kvartalsbasis, första dagen i februari, maj, augusti respektive november efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas och första dagen i februari, maj, augusti respektive november varje år därefter. Beräkningarna ska inbegripa transaktioner som utförts inom unionen under föregående kalenderkvartal och ska tillämpas för den tremånadersperiod som inleds den sextonde dagen i februari, maj, augusti respektive november varje år.

19.   Obligationer, med undantag för ETC:er och ETN:er, som tagits upp för handel eller först handlats på en handelsplats under ett kvartals två första månader ska anses ha en likvid marknad enligt tabell 2.2 i bilaga III till dess resultaten av beräkningarna för kalenderkvartalet börjar tillämpas

20.   Obligationer, med undantag för ETC:er och ETN:er, som tagits upp för handel eller först handlats på en handelsplats under ett kvartals sista månad ska anses ha en likvid marknad enligt tabell 2.2 i bilaga III till dess resultaten av beräkningarna för påföljande kalenderkvartal börjar tillämpas.

Artikel 14

Transaktioner som omfattas av undantaget i artikel 1.6 i förordning (EU) nr 600/2014

(Artikel 1.6 i förordning (EU) nr 600/2014)

En transaktion ska anses utföras av en medlem av det Europeiska centralbankssystemet (ECBS) vid utövandet av penningpolitik, valutapolitik och finansiell stabilitetspolitik om transaktionen uppfyller något av följande krav:

a)

Transaktionen utförs i penningpolitiskt syfte, inbegripet transaktioner i enlighet med artiklarna 18 och 20 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som fogats till fördraget om Europeiska unionen eller transaktioner som utförts enligt motsvarande nationella bestämmelser för ECBS-medlemsstater som inte har euron som valuta.

b)

Transaktionen är en valutatransaktion, inbegripet transaktioner som utförts i syfte att upprätthålla eller förvalta medlemsstaternas valutareserver samt sådana reservförvaltningstjänster som tillhandahålls av en ECBS-medlem till centralbanker i andra länder där undantaget har förlängts i enlighet med artikel 1.9 i förordning (EU) nr 600/2014.

c)

Transaktionen genomförs som ett led i finansiell stabilitetspolitik.

Artikel 15

Transaktioner som inte omfattas av undantaget i artikel 1.6 i förordning (EU) nr 600/2014

(Artikel 1.7 i förordning (EU) nr 600/2014)

Artikel 1.6 i förordning (EU) nr 600/2014 får inte tillämpas på följande typer av transaktioner som utförs av en medlem av ECBS för genomförande av en investering som är orelaterad med den medlemsstatens genomförande av en av de uppgifter som avses i artikel 14:

a)

Transaktioner som utförts för förvaltning av medlemmens egna medel.

b)

Transaktioner som utförs för administrativa ändamål eller för ECBS-medlemmens personal, bland annat transaktioner för förvaltning av ett pensionsprogram för personalen.

c)

Transaktioner som utförts för medlemmens investeringsportfölj enligt skyldigheter i nationell lagstiftning.

Artikel 16

Tillfälligt upphävande av tansparenskraven

(Artikel 9.5 a i förordning (EU) nr 600/2014)

1.   För finansiella instrument för vilka det finns en likvid marknad i enlighet med metoden i artikel 13 får en behörig myndighet tillfälligt upphäva de krav på transparens som föreskrivs i artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) nr 600/2014 om den beräknade totala volymen för en kategori av obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat, som anges i tabell 4 i bilaga II, för de föregående 30 kalenderdagarna utgör mindre än 40 % av den genomsnittliga månatliga volym som beräknats för de tolv hela kalendermånader som föregått dessa 30 kalenderdagar.

2.   För finansiella instrument för vilka det saknas en likvid marknad i enlighet med metoden i artikel 13 får en behörig myndighet tillfälligt upphäva de krav på transparens som föreskrivs i artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) nr 600/2014 om den beräknade totala volymen för en kategori av obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat, som anges i tabell 4 i bilaga II, för de föregående 30 kalenderdagarna utgör mindre än 20 % av den genomsnittliga månatliga volym som beräknats för de tolv hela kalendermånader som föregått dessa 30 kalenderdagar.

3.   Behöriga myndigheter ska vid utförandet av de beräkningar som avses i punkterna 1 och 2, beakta de transaktioner som utförts överallt inom unionen för berörda kategorier av obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat. Beräkningarna ska utföras på den nivå inom den kategori av finansiella instrument på vilka det likviditetstest som föreskrivs i artikel 13 är tillämpligt.

4.   Innan de behöriga myndigheterna beslutar att upphäva kraven på transparens ska de säkerställa att den betydande likviditetsminskningen på alla platser inte beror på säsongseffekterna för ifrågavarande kategori av finansiella instrument med avseende på likviditet.

Artikel 17

Bestämmelser för likviditetsbedömning av obligationer och för fastställande av storlek före handel för instruments tröskelvärden baserat på handelspercentiler

1.   För fastställande av obligationer för vilka det saknas en likvid marknad i enlighet med artikel 6 och vid tillämpning av metoden i artikel 13.1 b ska likviditeskriteriet ”genomsnittligt dagligt antal transaktioner” avse det genomsnittliga dagliga antalen transaktioner som motsvaras av steg S1 (15 dagliga transaktioner).

2.   Företagsobligationer och säkerställda obligationer som tagits upp för handel eller först handlats på en handelsplats ska anses ha en likvid marknad till dess resultaten av beräkningarna för det första kvartalets likviditetsfastställande, enligt artikel 13.18, om

a)

emmissionsstorleken överstiger 1 000 000 000 euro under stegen S1 och S2, i enlighet med punkt 6,

b)

emmissionsstorleken överstiger 500 000 000 euro under stegen S3 och S4, i enlighet med punkt 6,

3.   För att fastställa den storlek som är specifik för det finansiella instrumentet vid tillämpning av artikel 5, och i enlighet med metoden i artikel 13.2 b, ska den handelspercentil som tillämpas motsvara steg S1 (30:e percentilen).

4.   Esma ska senast den 30 juli året efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas och senast den 30 juli varje år därefter förelägga kommissionen en bedömning av genomförandet av tröskelvärdena för likviditetskriteriet ”genomsnittligt dagligt antal transaktioner” avseende obligationer och de handelspercentiler som fastställer storleken som är specifik för de finansiella instrumenten enligt punkt 8. Kravet att lämna in en bedömning av genomförandet av likviditetskriteriet för obligationer upphör så snart S4 i sekvensen i punkt 6 har nåtts. Kravet att lämna in en bedömning av handelspercentilerna upphör så snart S4 i sekvensen i punkt 8 har nåtts.

5.   Den bedömning som avses i punkt 4 ska beakta

a)

utvecklingen av handelsvolymen för sådana icke aktierelaterade instrument som omfattas av kraven på transparens före handel enligt artiklarna 8 och 9 i förordning (EU) nr 600/2014,

b)

konsekvenserna för tillhandahållare av likviditet av det percentiltröskelvärde som används för att fastställa den storlek som är specifik för det finansiella instrumentet, och

c)

eventuella andra relevanta faktorer.

6.   Esma ska mot bakgrund av den bedömning som avses i punkterna 4 och 5 förelägga kommissionen en ändrad version av de tekniska tillsynsstandarder som justerar tröskelvärdet för likviditetskriteriet ”genomsnittligt dagligt antal transaktioner” för obligationer enligt följande sekvens:

a)

S2 (tio transaktioner per dag) senast den 30 juli året efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

b)

S3 (sju transaktioner per dag) senast den 30 juli året därefter.

c)

S4 (två transaktioner per dag) senast den 30 juli året därefter.

7.   Om Esma inte lämnar in ändrade tekniska tillsynsstandarder som justerar tröskelvärdet för nästa steg enligt den sekvens som avses i punkt 6, ska det i Esmas bedömning, som avses i punkterna 4 och 5, förklaras varför en justering av tröskelvärdena inte är motiverad. I sådana fall kommer förflyttningen till nästa steg att skjutas upp ett år.

8.   Esma ska mot bakgrund av den bedömning som avses i punkterna 4 och 5 förelägga kommissionen en ändrad version av de tekniska tillsynsstandarder som justerar tröskelvärdet för handelspercentiler enligt följande sekvens:

a)

S2 (40:e percentilen) senast den 30 juli året efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

b)

S3 (50:e percentilen) senast den 30 juli året därefter.

c)

S4 (60:e percentilen) senast den 30 juli året därefter.

9.   Om Esma inte lämnar in ändrade tekniska tillsynsstandarder som justerar tröskelvärdet för nästa steg enligt den sekvens som avses i punkt 8, ska det i Esmas bedömning, som avses i punkterna 4 och 5, förklaras varför en justering av tröskelvärdena inte är motiverad. I sådana fall kommer förflyttningen till nästa steg att skjutas upp ett år.

Artikel 18

Övergångsbestämmelser

1.   Behöriga myndigheter ska senast sex månader före dagen då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas samla in nödvändiga data, utföra beräkningar och säkerställa offentliggörande av de uppgifter som avses i artikel 13.5.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 gäller följande:

a)

Beräkningarna ska baseras på en sexmånaders referensperiod som inleds 18 månader före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

b)

Resultaten av första offentliggörandets beräkningar ska användas till dess resultaten av de första regelbundna beräkningar som föreskrivs i artikel 13.17 börjar tillämpas.

3.   Genom undantag från punkt 1 ska behöriga myndigheter när det gäller alla obligationer utom ETC:er och ETN:er vidta bästa möjliga åtgärder för att säkerställa offentliggörande av resultaten av de transparensberäkningar som närmare anges i artikel 13.1 b i, senast första dagen i månaden före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas, på grundval av en referensperiod på tre månader med början första dagen i femte månaden före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

4.   Behöriga myndigheter, marknadsoperatörer och värdepappersföretag, inbegripet värdepappersföretag som driver en handelsplats, ska använda den information som publicerats i enlighet med punkt 3 till dess resultaten av den första regelbundna beräkning som föreskrivs i artikel 13.18 börjar tillämpas.

5.   Obligationer, med undantag för ETC:er och ETN:er, som tagits upp för handel eller först handlats på en handelsplats under den tremånadersperiod som föregår den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas ska anses sakna en likvid marknad enligt tabell 2.2 i bilaga III till dess resultaten av de första regelbundna beräkningarna, som föreskrivs i artikel 13.18, börjar tillämpas.

Artikel 19

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018. Artikel 18 ska emellertid börja tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster (se sidan 126 i detta nummer av EUT).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/577 av den 13 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn för volymtaksmekanismen och tillhandahållande av information för säkerställande av transparens samt andra beräkningar (se sidan 174 i detta nummer av EUT).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/585 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna (se sidan 368 i detta nummer av EUT).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 av den 28 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter (se sidan 449 i detta nummer av EUT).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).


BILAGA I

Beskrivning av typen av system och den information som ska offentliggöras i enlighet med artikel 2

Information som ska offentliggöras enligt artikel 2

Typ av system

Systembeskrivning

Information som ska offentliggöras

Handelssystem med orderbok i form av löpande auktioner

Ett system som med hjälp av en orderbok och en handelsalgoritm utan mänskligt ingripande fortlöpande matchar säljorder mot köporder utifrån bästa tillgängliga pris.

För varje finansiellt instrument, det sammanlagda antalet order och den volym de motsvarar på varje prisnivå för åtminstone de fem bästa köp- och säljkursnivåerna.

Budbaserat handelssystem

Ett system där transaktionerna genomförs på grundval av fasta bud som fortlöpande tillhandahålls deltagarna, vilket kräver att storleken på marknadsgaranternas bud balanserar marknadsgarantens risk och medlemmarnas eller deltagarnas behov av att handla på en affärsmässig budnivå.

För varje finansiellt instrument, den bästa köp- och säljkursen för varje marknadsgarant i det instrumentet, tillsammans med de volymer som sammanhänger med dessa kurser.

De bud som offentliggörs ska vara de som utgör bindande åtaganden att köpa och sälja de finansiella instrumenten och som anger kurs och volym för finansiella instrument till vilka registrerade marknadsgaranter är villiga att köpa eller sälja. När exceptionella marknadsvillkor råder, kan det under begränsad tid tillåtas att man bara ger ett köp- eller säljbud eller anger vägledande priser.

Handelssystem med periodiskt återkommande auktioner

Ett system som matchar order genom periodiskt återkommande auktioner och en automatisk handelsalgoritm.

För varje finansiellt instrument, den kurs vid vilken auktionshandelssystemet bäst skulle tillfredsställa sin handelsalgoritm och den volym som potentiellt skulle kunna genomföras vid den kursen av deltagare i det systemet.

RFQ-handelssystem

Ett handelssystem i vilket bud lämnas till följd av en anbudsförfrågan från en eller flera andra medlemmar eller aktörer. Budet är endast verkställbart av den medlem eller aktör som lämnat anbudsförfrågan. Den medlem eller marknadsaktör som lämnat anbudsförfrågan får genomföra en transaktion genom att godkänna det eller de bud som inkommit på deras begäran.

De bud och tillhörande volymer från en medlem eller marknadsaktör som, om de godtas, skulle medföra en transaktion enligt systemets regler. Alla bud som inlämnats som svar på en anbudsförfrågan får offentliggöras samtidigt, dock senast när de blir genomförbara.

Röstbaserat handelssystem

Ett handelssystem där transaktioner mellan medlemmar ingås genom röstbaserad förhandling.

De köp- och säljkurser med tillhörande volymer från en medlem eller marknadsaktör som, om de godtas, skulle medföra en transaktion enligt systemets regler.

Handelssystem som inte omfattas av de första fem raderna.

En hybridmodell som överensstämmer med två eller flera av de första fem raderna, eller ett system med annan prisbildningsprocess än dessa.

Tillräcklig information vad gäller aktiens orderdjup eller kurs samt intresset för handel med den aktien, särskilt de fem bästa köp- och säljbuden och/eller varje marknadsgarants fem bästa köp- och säljbud för aktien ska offentliggöras, om prisbildningsmekanismens egenskaper så tillåter.


BILAGA II

Närmare uppgifter om transaktioner som ska offentliggöras

Tabell 1

Symboltabell för tabell 2

SYMBOL

TYP AV UPPGIFT

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Upp till n alfanumeriska tecken

Fritextfält

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriska tecken

Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- och tidsformat enligt ISO 8601

Datum och tid i följande format:

ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

där

”ÅÅÅÅ” är året

”MM” är månaden

”DD” är dagen

”T” – innebär att bokstaven ”T” ska användas

”hh” är timmen

”mm” är minuten

”ss.dddddd” är sekunden och dess bråkdel

Z är UTC-tid

Datum och tider ska rapporteras i UTC

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på upp till n siffror totalt, av vilka upp till m siffror kan vara bråkdelar

Numeriskt fält för både positiva och negativa värden:

decimaltecknet är ”.” (punkt)

negativa siffror föregås av ”–” (minus)

Om tillämpligt ska värden avrundas och trunkeras inte

{ISIN}

12 alfanumeriska tecken

ISIN-kod enligt ISO 6166

{MIC}

4 alfanumeriska tecken

Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383


Tabell 2

Förteckning av detaljer för transparens efter handel

Beskrivning

Finansiella instrument

Beskrivning/Närmare uppgifter som ska offentliggöras

Typ av genomförande/offentliggörande

Format som ska ifyllas enligt tabell 1

Datum och tidpunkt för handeln

För alla finansiella instrument

Datum och tid för transaktionens utförande

För transaktioner som utförs på en handelsplats ska detaljnivån överensstämma med de krav som anges i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 (1)

För transaktioner som inte genomförs på en handelsplats ska datum och tid vara när parterna enas om innehållet i följande fält: kvantitet, pris, valutor (i fälten 31, 34 och 40 som specificeras i tabell 2 i bilaga I i delegerade förordning (EU) 2017/590, instrumentets identifieringskod, instrumentklassificering och underliggande instrumentkod, där tillämpligt. För transaktioner som inte genomförs på en handelsplats ska rapporterad tid anges till åtminstone närmaste sekund

Om transaktionen följer av en order från det utförande företaget på uppdrag av en kund till en tredje part där de villkor för överförande som anges i artikel 5 i delegerade förordning (EU) 2017/590 inte var uppfyllda, ska detta vara datumet och tidpunkten för transaktionen snarare än tidpunkten för orderöverföringen

Reglerad marknad (RM), Multilateral handelsplattform (MTF), Organiserad handelsplattform (OTF)

Godkänt publiceringsarrangemang (APA)

Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Typ av instrumentidentifieringskod

För alla finansiella instrument

Typ av kod som används för att identifiera det finansiella instrumentet

RM, MTF, OTF

APA

CTP

”ISIN” = ISIN-kod om ISIN är tillgängligt

”OTHR” = annan identifierare

Instrumentets identifieringskod

För alla finansiella instrument

Kod som används för att identifiera det finansiella instrumentet

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{ISIN}

Om instrumentets identifieringskod inte är en ISIN, en identifierare som identifierar derivatinstrumentet på grundval av fälten 3, 5, 7 och 8 och 12–42 enligt bilaga IV och fälten 13 och 24–48 enligt bilagan i delegerade förordning (EU) 2017/585 och grup peringen av derivatinstrument som anges i bilaga III

Pris

För alla finansiella instrument

Handlat pris för transaktionen exklusive, i de fall det är tillämpligt, provision och ackumulerad ränta

För optionskontrakt gäller premien för derivatavtalet per underliggande tillgång eller indexpunkt

För spread betting gäller referenspriset för det underliggande instrumentet

För kreditswappar (CDS) gäller kupongen i baspunkter

När priset rapporteras i monetära termer ska det anges i den större valutaenheten

Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas ska värdet vara ”PNDG”.

Om pris inte är tillämpligt ska fältet inte fyllas i

Information som rapporteras i detta fält ska överensstämma med det värde som anges i fältet Kvantitet

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13} om priset är uttryckt som monetärt värde

{DECIMAL-11/10} om priset är uttryckt som procent eller avkastning

”PNDG” om priset inte är tillgängligt

{DECIMAL-18/17} om priset är uttryckt som räntepunkter

Handelsplats

För alla finansiella instrument

Identifiering av den plats där transaktionen utfördes

Använd ISO 10383 MIC-segmentet för transaktioner som utförs på en handelsplats. Om segmentet MIC inte finns, använd operativ MIC

Använd MIC-koden ”XOFF” för finansiella instrument som tas upp till handel eller som handlas på en handelsplats, om transaktionen med det finansiella instrumentet inte genomförs på en handelsplats eller en systematisk internhandlare eller en organiserad handelsplattform utanför unionen

Använd SINT för finansiella instrument som tas upp till handel eller som lämnas in av en handelsplats, om transaktionen med det finansiella instrumentet genomförs av en systematisk internhandlare

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{MIC} –handelsplatser

”SINT” – systematisk internhandlare

Prisnotering

För alla finansiella instrument

Angivelse om huruvida priset är uttryckt som monetärt värde, procentandel eller i avkastning

RM, MTF, OTF

APA

CTP

”MONE” – Monetärt värde

”PERC” – Procent

”YIEL” – Avkastning

”BAPO” – Baspunkter

Prisvaluta

För alla finansiella instrument

Valutan i vilken priset är uttryckt (tillämpligt om priset är uttryckt som ett monetärt värde)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Notering av kvantiteten i måttenhet

För råvaruderivat, utsläppsrättsderivat och utsläppsrätter utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning

Angivelse i måttenheter i vilka kvantiteten i måttenhet uttrycks

RM, MTF, OTF

APA

CTP

”TOCD” – ton koldioxidekvivalenter

eller

{ALPHANUM-25} i övriga fall

Kvantitet i måttenhet

För råvaruderivat, utsläppsrättsderivat och utsläppsrätter utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning

Motsvarande mängd av råvaror eller utsläppsrätter som handlas uttryckt i måttenhet

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Kvantitet

För alla finansiella instrument utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning

Antal enheter av det finansiella instrumentet, eller antalet derivatkontrakt i transaktionen

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Teoretiskt belopp

För alla finansiella instrument utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning

Nominellt belopp eller teoretiskt belopp

För spread betting ska det nominella beloppet vara det monetära värde som satsats per punktförändring i det underliggande finansiella instrumentet

För kreditswappar ska kvantiteten vara det nominella belopp för vilket skyddet förvärvas eller avyttras

Information som rapporteras i detta fält ska överensstämma med det värde som anges i fältet Pris

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/5}

Teoretisk valuta

För alla finansiella instrument utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i förordningen

Valuta som beloppen är denominerade i

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Typ

Endast för utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat

Detta fält är endast tillämpligt på utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat

RM, MTF, OTF

APA

CTP

”EUAE” – EUA

”CERE” – CER

”ERUE” – ERU

”EUAE” – EUA

”OTHR” – Övriga (endast för derivat)

Datum och tidpunkt för offentliggörandet

För alla finansiella instrument

Datum och tidpunkt för offentliggörande av transaktionen av en handelsplats eller APA

För transaktioner som utförs på en handelsplats ska detaljnivån överensstämma med de krav som anges i artikel 2 i delegerade förordning (EU) 2017/574

För transaktioner som inte genomförs på en handelsplats ska rapporterad tidpunkt anges till åtminstone närmaste sekund

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Plats för offentliggörande

För alla finansiella instrument

Kod som används för att identifiera handelsplatsen och APA som offentliggör transaktionen

CTP

Handelsplats: {MIC}

APA: {MIC} där sådana finns. I övrigt, fyrsiffrig kod enligt förteckning över leverantörer av datarapporteringstjänster på Esmas webbplats

Transaktions-identifieringskod

För alla finansiella instrument

Alfanumeriska koder som tilldelats av handelsplatser (enligt artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 (2)) och APA och som används i efterföljande referenser till den specifika handeln

Identifikationskoden för transaktioner ska vara unik, konsekvent och bestående per ISO 10383 MIC för segment och per handelsdag. Om handelsplatsen inte använder MIC för segment ska identifikationskoden för transaktioner vara unik, konsekvent och bestående per operativ MIC per handelsdag

Om APA inte använder MIC ska den vara unik, konsekvent och bestående per fyrställig kod för att identifiera APA per handelsdag

Komponenterna i identifikationskoden ska inte visa identiteten av motparterna i de transaktioner som koden upprätthålls för

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

Transaktion som ska clearas

För derivat

Kod för att fastställa huruvida transaktionen kommer att clearas

RM, MTF, OTF

APA

CTP

”true” – transaktion som ska clearas

”false” – transaktion som inte ska clearas


Tabell 3

Förteckning av flaggor för transparens efter handel

 

Flagga

Flaggnamn

Typ av genomförande/offentliggörande

Beskrivning

 

”BENC”

Flagga för referenstransaktion

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Alla typer av volymviktade transaktioner vid genomsnittliga priser och all annan handel där priset beräknas över multipla tidpunkter enligt en given referens

 

”ACTX”

Flagga för korsvis transaktion genom ombud

APA

CTP

Transaktioner där ett värdepappersföretag sammanför två kundorder och köp och försäljning utförs som en enda transaktion med samma volym och pris

 

”NPFT”

Flagga för icke prisbildande transaktion

RM, MTF, OTF

CTP

Alla typer av transaktioner som förtecknas i artikel 12 i denna förordning och som inte bidrar till prisbildningen

 

”LRGS”

Flagga för transaktion av omfattande storlek efter handel

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Efter handel undantag för transaktioner större än normalt på marknaden

 

”ILQD”

Flagga för transaktion med illikvida instrument

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transaktioner som utförs enligt uppskovet för instrument för vilka det saknas en likvid marknad

 

”SIZE”

Flagga för SSTI-transaktion efter handel

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Efter handel undantag för transaktioner som överstiger en storlek som är specifik för instrumentet

 

”TPAC”

Flagga för pakettransaktion

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Pakettransaktioner som inte är utbyte mot fysisk tillgång (EFP) enligt definition i artikel 1

 

”XFPH”

Flagga för utbyte mot fysisk tillgång (EFP)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Utbyte mot fysisk tillgång (EFP) enligt definition i artikel 1

 

”CANC”

Flagga för annullering

RM, MTF, OTF

APA

CTP

När en tidigare offentliggjord transaktion annulleras

 

”AMND”

Flagga för ändring

RM, MTF, OTF

APA

CTP

När en tidigare offentliggjord transaktion ändras

YTTERLIGARE FLAGGOR FÖR UPPSKJUTANDE

Artikel 11.1 a i

”LMTF”

Flagga för begränsade uppgifter

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Första rapport med offentliggörande av begränsade uppgifter i enlighet med artikel 11.1 a i

”FULF”

Flagga för fullständiga uppgifter

Transaktion för vilken begränsade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 a i

Artikel 11.1 a ii

”DATF”

Flagga för daglig aggregerad transaktion

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Offentliggörande av daglig aggregerad transaktion i enlighet med artikel 11.1 a ii

”FULA”

Flagga för fullständiga uppgifter

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Enskilda transaktioner för vilka aggregerade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 a ii

Artikel 11.1 b

”VOLO”

Flagga för icke offentliggjord volym

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transaktion för vilken begränsade uppgifter offentliggörs i enlighet med artikel 11.1 b

”FULV”

Flagga för fullständiga uppgifter

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transaktion för vilken begränsade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 b

Artikel 11.1 c

”FWAF”

Flagga för fyra veckors aggregering

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Offentliggörande av aggregerade transaktioner i enlighet med artikel 11.1 c

”FULJ”

Flagga för fullständiga uppgifter

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Enskilda transaktioner som tidigare har offentliggjorts i aggregerad form i enlighet med artikel 11.1 c

Artikel 11.1 d

”IDAF”

Flagga för evig aggregering

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transaktioner för vilka offentliggörandet av flera transaktioner i aggregerad form för en obestämd tidsperiod är tillåten i enlighet med artikel 11.1 d

Upprepad användning av artikel 11.1 b och artikel 11.2 c för statspapper

”VOLW”

Flagga för icke offentliggjord volym

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transaktion för vilken begränsade uppgifter offentliggörs i enlighet med artikel 11.1 b och för vilken offentliggörande av flera transaktioner i aggregerad form för en obestämd tidsperiod kommer att tillåtas i följd i enlighet med artikel 11.2 c

”COAF”

Flagga för aggregering i följd (efter icke offentliggörande av volym för statspapper)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transaktion för vilken begränsade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 b och för vilken offentliggörande av flera transaktioner i aggregerad form för en obestämd tidsperiod har tillåtits i följd i enlighet med artikel 11.2 c


Tabell 4

Volymmått

Typ av instrument

Volym

Alla obligationer utom börshandlade certifikat (ETC och ETN) och strukturerade finansiella produkter

Totalt nominellt värde av handlade skuldinstrument

Obligationer av typen ETC och ETN

Antal handlade enheter (3)

Värdepapperiserade derivat

Antal handlade enheter (3)

Räntederivat

Teoretiskt belopp av handlade kontrakt

Valutaderivat

Teoretiskt belopp av handlade kontrakt

Aktiederivat

Teoretiskt belopp av handlade kontrakt

Råvaruderivat

Teoretiskt belopp av handlade kontrakt

Kreditderivat

Teoretiskt belopp av handlade kontrakt

CFD-kontrakt

Teoretiskt belopp av handlade kontrakt

C-10 derivat

Teoretiskt belopp av handlade kontrakt

Utsläppsrättsderivat

Ton koldioxidekvivalenter

Utsläppsrätter

Ton koldioxidekvivalenter


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 av den 7 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller noggrannhetsnivån för klockor (se sidan 148 i detta nummer av EUT).

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 av den 24 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument (se sidan 193 i detta nummer av EUT).

(3)  Pris per enhet.


BILAGA III

Likviditetsbedömning, tröskelvärden avseende storlek för icke-aktierelaterade finansiella instrument

1.   Instruktioner för denna bilaga

1.

Med tillgångsklass avses följande klasser av finansiella instrument: obligationer, strukturerade finansiella produkter, värdepapperiserade derivat, räntederivat, aktiederivat, råvaruderivat, valutaderivat, kreditderivat, C 10-derivat, CFD-kontrakt, utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat.

2.

Med en underklass av tillgångar avses en tillgångsklass som är uppdelad på en mer detaljerad nivå på grundval av en kontraktstyp och/eller typen av underliggande.

3.

Med underklass avses en underklass av tillgångar som är uppdelad på en mer detaljerad nivå på grundval av ytterligare kvalitativa kriterier för segmentering som anges i tabellerna 2.1–13.3 i denna bilaga.

4.

Genomsnittlig daglig omsättning: den totala omsättningen för ett visst finansiellt instrument som fastställs enligt volymmåttet som anges i tabell 4 i bilaga II och som utförts under den period som anges i artikel 13.7, delat med antalet handelsdagar under den perioden eller, där tillämpligt, den del av året under vilken det finansiella instrumentent upptogs för handel eller handlades på en handelsplats och inte undandrogs från handel.

5.

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp: det totala teoretiska beloppet för ett visst finansiellt instrument som fastställs enligt volymmåttet som anges i tabell 4 i bilaga II och som utförts under den period som anges i artikel 13.18 för alla obligationer utom ETC och ETN och i artikel 13.7 för övriga finansiella instrument, delat med antalet handelsdagar under den perioden eller, där tillämpligt, den del av året under vilken det finansiella instrumentent upptogs för handel eller handlades på en handelsplats och inte undandrogs från handel.

6.

Procentandel dagar som handlas under den berörda perioden: antalet dagar i den period som anges i artikel 13.18 för alla obligationer utom ETC och ETN och i artikel 13.7 för strukturerade finansiella produkter, på vilka åtminstone en transaktion har utförts för det finansiella instrumentet, delat med antalet handelsdagar under den perioden eller, där tillämpligt, den del av året under vilken det finansiella instrumentent upptogs för handel eller handlades på en handelsplats och inte undandrogs från handel.

7.

Genomsnittligt dagligt antal transaktioner: det totala antalet transaktioner som utförs för ett visst finansiellt instrument under den period som anges i artikel 13.18 för alla obligationer utom ETC och ETN och i artikel 13.7 för övriga finansiella instrument, delat med antalet handelsdagar under den perioden eller, där tillämpligt, den del av året under vilken det finansiella instrumentent upptogs för handel eller handlades på en handelsplats och inte undandrogs från handel.

8.

Future: ett kontrakt för att köpa eller sälja en råvara eller ett finansiellt instrument vid ett angivet framtida datum till ett pris som överenskommits vid kontraktets ingående av köparen och säljaren. Varje futurekontrakt har standardvillkor som anger minsta och högsta kvantitet och kvalitet som kan köpas eller säljas, minsta prisvariation, leveransvillkor, löptid och andra egenskaper som rör kontraktet.

9.

Option: ett kontrakt som ger ägaren rätten men inte skyldigheten att köpa (call) eller sälja (put) ett visst finansiellt instrument eller en råvara till ett förutbestämt pris, ”strike-pris” eller lösenpris, på eller fram till dagen för avslutandet av kontraktet.

10.

Swap: ett kontrakt i vilket två parter kommer överens om att utbyta kassaflöden i ett finansiellt instrument mot ett annat vid ett visst framtida datum.

11.

Portföljswap: ett kontrakt genom vilket slutanvändare kan utbyta flera swappar.

12.

Forwardkontrakt: ett privat kontrakt mellan två parter för att köpa eller sälja en råvaro eller ett finansiellt instrument vid ett angivet framtida datum till ett pris som överenskommits vid kontraktets ingående av köparen och säljaren.

13.

Swaption: ett kontrakt som ger ägaren rätten, men inte skyldigheten, att ingå en swap på eller fram till ett framtida datum eller fram till dagen för avslutandet av kontraktet.

14.

Terminskontrakt på swap: ett terminskontrakt som ger ägaren skyldigheten att ingå en swap på eller fram till dagen för avslutandet av kontraktet.

15.

Terminskontrakt på swap: ett terminskontrakt som ger ägaren skyldigheten att ingå en swap på eller vid ett visst framtida datum.

2.   Obligationer

Tabell 2.1

Obligationer (alla typer av obligationer utom ETC och ETN) – klasser som saknar en likvid marknad

Tillgångsklass – Obligationer (alla typer av obligationer utom ETC och ETN)

Det ska anses att varje enskilt finansiellt instrument inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier på kumulativ basis.

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Genomsnittligt dagligt antal transaktioner

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Procentandel handelsdagar under den berörda perioden

[kvantitativt likviditetskriterium 3]

EUR 100 000

S1

S2

S3

S4

80 %

15

10

7

2


Tabell 2.2

Obligationer (alla typer av obligationer utom ETC och ETN) – klasser som saknar en likvid marknad

Tillgångsklass – Obligationer (alla typer av obligationer utom ETC och ETN)

Det ska anses att varje enskild obligation inte har en likvid marknad enligt artikel 13.18 om den kännetecknas av en specifik kombination av obligationstyper och emissionsstorlek som anges i varje rad i tabellen.

Typ av obligation

 

Emissionsstorlek

Statsobligation

är en obligation som utfärdas av en statlig emittent som är antingen

a)

unionen,

b)

en medlemsstat, inbegripet administrationer, organ eller specialföretag i medlemsstaten,

c)

en suverän enhet som inte är upptagen i leden a och b.

mindre än (EUR)

1 000 000 000

Annan offentlig obligation

är en obligation som utfärdas av någon av följande offentliga utfärdare

a)

när det gäller en federal medlemsstat, en delstat i den federationen,

b)

ett specialföretag för flera medlemsstater,

c)

en internationell finansinstitution som etablerats av minst två medlemsstater och vars mål är att uppbåda finansiering och tillhandahålla finansiellt bistånd till dem av dess medlemmar som har eller riskerar att få allvarliga finansieringsproblem,

d)

Europeiska investeringsbanken,

e)

ett offentligt organ som inte är en utfärdare av statsobligationer som anges i den föregående raden.

mindre än (EUR)

500 000 000

Konvertibel obligation

är ett instrument som består av en obligation eller ett säkerställt skuldinstrument med inbäddat derivat, till exempel en köpoption för det underliggande värdepapperet

mindre än (EUR)

500 000 000

Säkerställda obligationer

är de obligationer som avses i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG

under stegen S1 och S2

under stegen S3 och S4

mindre än (EUR)

1 000 000 000

mindre än (EUR)

500 000 000

Företagsobligation

är en obligation som utfärdas av ett SE-bolag som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 2157/2001 (1) eller en typ av företag som förtecknas i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG (2) eller motsvarande i tredjeländer

under stegen S1 och S2

under stegen S3 och S4

mindre än (EUR)

1 000 000 000

mindre än (EUR)

500 000 000

Typ av obligation

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artikel 13.18 ska följande metod tillämpas

Annan obligation

En obligation som inte tillhör någon av ovanstående obligationstyper anses inte ha en likvid marknad


Tabell 2.3

Obligationer (alla typer av obligationer utom ETC och ETN) – SSTI och LIS-tröskelvärden före och efter handel

Tillgångsklass – Obligationer (alla typer av obligationer utom ETC och ETN)

Typ av obligation

Transaktioner som ska beaktas vid beräkningen av tröskelvärden per obligationstyp

Percentiler som ska användas för beräkning av tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende SSTI och LIS för varje obligationstyp

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Handel – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Handel – percentil

Statsobligation

transaktioner som utförs för statsobligationer efter uteslutande av transaktioner som anges i artikel 13.10

S1

S2

S3

S4

EUR 300 000

70

EUR 300 000

80

90

30

40

50

60

Annan offentlig obligation

transaktioner som utförs för andra statsobligationer efter uteslutande av transaktioner som anges i artikel 13.10

S1

S2

S3

S4

EUR 300 000

70

EUR 300 000

80

90

30

40

50

60

Konvertibel obligation

transaktioner som utförs för konvertibla obligationer efter uteslutande av transaktioner som anges i artikel 13.10

S1

S2

S3

S4

EUR 200 000

70

EUR 200 000

80

90

30

40

50

60

Säkerställda obligationer

transaktioner som utförs för säkerställda obligationer efter uteslutande av transaktioner som anges i artikel 13.10

S1

S2

S3

S4

EUR 300 000

70

EUR 300 000

80

90

30

40

40

40

Företagsobligation

transaktioner som utförs för företagsobligationer efter uteslutande av transaktioner som anges i artikel 13.10

S1

S2

S3

S4

EUR 200 000

70

EUR 200 000

80

90

30

40

50

60

Andra obligationer

transaktioner som utförs för andra obligationer efter uteslutande av transaktioner som anges i artikel 13.10

S1

S2

S3

S4

EUR 200 000

70

EUR 200 000

80

90

30

40

50

60


Tabell 2.4

Obligationer (ETC och ETN) – klasser som saknar en likvid marknad

Tillgångsklass – Obligationer (ETC och ETN)

Typ av obligation

Det ska anses att varje enskilt finansiellt instrument som inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittlig daglig omsättning (ADT)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Genomsnittligt dagligt antal transaktioner

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Börshandlade råvaror (ETC)

ett skuldinstrument som utfärdas mot en direktinvestering av utfärdaren av råvaror eller kontrakt för råvaruderivat. Priset för en ETC är direkt eller indirekt knutet till det underliggandes resultat. En ETC följer passivt utvecklingen hos den råvara eller de råvaruindex som den avser.

EUR 500 000

10

Börshandlade skuldförbindelser (ETN)

ett skuldinstrument som utfärdas mot en direktinvestering av utfärdaren av råvaror eller kontrakt för råvaruderivat. Priset för en ETC är direkt eller indirekt knutet till det underliggandes resultat. En ETC följer passivt utvecklingen hos den underliggande som den avser.

EUR 500 000

10


Tabell 2.5

Obligationer (ETC och ETN) – SSTI och LIS-tröskelvärden före och efter handel

Tillgångsklass – Obligationer (ETC och ETN)

SSTI och LIS-tröskelvärden för transparens före och efter handel för varje enskilt instrument som anses ha en likvid marknad

Typ av obligation

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

ETC

EUR 1 000 000

EUR 1 000 000

EUR 50 000 000

EUR 50 000 000

ETN

EUR 1 000 000

EUR 1 000 000

EUR 50 000 000

EUR 50 000 000

Tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för varje enskilt instrument som inte anses ha en likvid marknad

Typ av obligation

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

ETC

EUR 900 000

EUR 900 000

EUR 45 000 000

EUR 45 000 000

ETN

EUR 900 000

EUR 900 000

EUR 45 000 000

EUR 45 000 000

3.   Strukturerade finansiella produkter (SFP)

Tabell 3.1

SFP – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Strukturerade finansiella produkter (SFP)

Test 1 – bedömning av tillgångsklass SFP

Bedömning av tillgångsklass SFP för att fastställa finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b

Transaktioner som ska beaktas för beräkning av de värden som rör kvantitativa likviditetskriterier för bedömning av tillgångsklass SFP

Tillgångsklassen SFP ska bedömas genom tillämpning av följande tröskelvärden för de kvantitativa likviditetskriterierna

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Genomsnittligt dagligt antal transaktioner

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Transaktioner utförda i alla SFP

EUR 300 000 000

500

Test 2 – SFP som inte har en likvid marknad

Om de värden som rör de kvantitativa likviditetskriterierna båda överstiger de kvantitativa likviditetströsklarna som fastställts för bedömningen av tillgångsklass SFP, är Test 1 godkänt och Test 2 ska utföras. Det ska anses att varje enskilt finansiellt instrument som inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Genomsnittligt dagligt antal transaktioner

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Procentandel handelsdagar under den berörda perioden

[kvantitativt likviditetskriterium 3]

EUR 100 000

2

80 %


Tabell 3.2

SFP – SSTI och LIS-tröskelvärden före och efter handel om Test 1 inte är godkänt

Tillgångsklass – Strukturerade finansiella produkter (SFP)

SSTI och LIS-tröskelvärden före och efter handel för alla SFP om Test 1 inte är godkänt

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

EUR 100 000

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 1 000 000

Tabell 3.3

SFP – SSTI och LIS-tröskelvärden före och efter handel om Test 1 är godkänt

Tillgångsklass – Strukturerade finansiella produkter (SFP)

Transaktioner som ska beaktas vid beräkningen av tröskelvärden

Percentiler och lägsta tröskelvärden som ska användas för beräkning av tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende SSTI och LIS för underklasser som anses ha en likvid marknad om Test 1 är godkänt

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Handel – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Lägsta tröskelvärde

Transaktioner utförda i alla SF som anses ha en likvid marknad

S1

S2

S3

S4

EUR 100 000

70

EUR 250 000

80

EUR 500 000

90

EUR 1 000 000

30

40

50

60


SSTI och LIS tröskelvärden före och efter handel som inte anses ha en likvid marknad om Test 1 är godkänt

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

EUR 100 000

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 1 000 000

4.   Värdepapperiserade derivat

Tabell 4.1

Värdepapperiserade derivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Värdepapperiserade derivat

är ett överförbart värdepapper enligt definition i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU som skiljer sig från strukturerade finansiella produkter och bör omfatta åtminstone

a)

vanliga täckta köpoptioner är värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att förvärva (köpa) senast på förfallodagen, en viss andel av den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris, ”strike-pris” eller, om en överenskommelse har gjorts om kontant betalning, erläggande av den positiva differensen mellan rådande marknadspris (strike-pris) och strike-pris (rådande marknadspris),

b)

leverage certifikat är certifikat som följer resultaten för den underliggande tillgången med hävstångseffekt,

c)

exotiska täckta köpoptioner är täckta köpoptioner vars huvudkomponent är en kombination av optioner,

d)

överlåtbara rättigheter,

e)

investeringscertifikat är certifikat som följer resultaten för den underliggande tillgången utan hävstångseffekt.

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas:

alla värdepapperiserade derivat anses ha en likvid marknad

Tabell 4.2

Värdepapperiserade derivat – SSTI och LIS tröskelvärden före och efter handel

Tillgångsklass – Värdepapperiserade derivat

SSTI och LIS tröskelvärden före och efter handel

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

EUR 50 000

EUR 60 000

EUR 90 000

EUR 100 000

5.   Räntederivat

Tabell 5.1

Räntederivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Räntederivat

varje kontrakt enligt definition i bilaga I, avsnitt C 4 i direktiv 2014/65/EU vars yttersta underliggande är en ränta, en obligation, ett lån, vilken korg, portfölj eller index som helst som omfattar en ränta, en obligation, ett lån eller någon annan produkt som motsvarar resultatet av en ränta, en obligation, ett lån.

Underklass till tillgångsklassen

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande

Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier. För underklasser som anses ha en likvid marknad ska det kompletterande kvalitativa likviditetskriteriet användas, om tillämpligt

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Genomsnittligt dagligt antal transaktioner

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Kompletterande kvalitativt likviditetskriterium

Obligationsterminer (futures/forwards)

underklasser av obligationsterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – utfärdare av det underliggande

 

Uppdelningskriterium 2 – löptid för den underliggande obligationen enligt följande definition:

 

Kort sikt: den underliggande obligationen med en löptid mellan 1 och 4 år ska anses vara kortfristig

 

Medellång sikt: den underliggande obligationen med en löptid mellan 4 och 8 år ska anses vara medellång

 

Lång sikt: den underliggande obligationen med en löptid mellan 8 och 15 år ska anses vara långfristig

 

Mycket lång sikt: den underliggande obligationen med en löptid längre än 15 år ska anses vara mycket långfristig

 

Uppdelningskriterium 3 – futurens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 5 000 000

10

när en underklass anses ha en likvid marknad med avseende på ett visst löptidsintervall och den underklass som definieras av nästa löptidsintervall inte anses ha en likvid marknad, ska kontraktet för den första förfallomånaden anses ha en likvid marknad 2 veckor innan den närmaste förfallomånaden har löpt ut

Obligationsoptioner

underklasser av obligationsindexoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande obligation eller underliggande obligationstermin

 

Uppdelningskriterium 2 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 5 000 000

10

 

Ränteterminer och FRA

underklasser av räntefutures definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande räntesats

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande räntesats

 

Uppdelningskriterium 3 – futurens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 500 000 000

10

när en underklass anses ha en likvid marknad med avseende på ett visst löptidsintervall och den underklass som definieras av nästa löptidsintervall inte anses ha en likvid marknad, ska det första (back month) kontraktet anses ha en likvid marknad 2 veckor innan (front month) har löpt ut

Ränteoptioner

underklasser av räntefutures definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande räntesats eller underliggande räntefuture eller FRA

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande räntesats

 

Uppdelningskriterium 3 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 500 000 000

10

 

Swapoptioner

Underklasser av swapoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande typ av swap enligt följande: enkel valutaswap (single currency swap) för fast kontra fast ränta och terminer (futures/forwards) på denna, enkel valutaswap för fast kontra rörlig ränta och terminer (futures/forwards) på dessa, enkel valutaswap för rörlig kontra rörlig ränta och terminer på dessa, enkel inflationsswap, OIS- kontrakt (Overnight Index Swap) med enkel valuta och terminer (futures/forwards) på dessa, valutaswappar i flera valutor (multi-currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på dessa, valutaswappar i flera valutor för fast kontra rörlig ränta och terminer på dessa, valutaswappar i flera valutor för rörlig kontra rörlig ränta och terminer på dessa, inflationsswap i flera valutor och terminer på dessa, OIS-kontrakt i flera valutor och terminer på dessa

 

Uppdelningskriterium 2 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för optionen är denominerat

 

Uppdelningskriterium 3 – inflationsindex om underliggande swap antingen är en enkel inflationsvalutaswap (inflation single currency swap) eller en inflationsvalutaswap i flera valutor (inflation multi-currency swap)

 

Uppdelningskriterium 4 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 500 000 000

10

 

Uppdelningskriterium 5 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 5 år

 

Löptidsintervall 5: 5 år < löptid ≤ 10 år

 

Löptidsintervall 6: över 10 år

Valutaswappar i flera valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar i två valutor (cross-currency swaps) för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i olika valutor och där kassflöden i den ena delen bestäms av en fast ränta, medan kassflöden i den andra delen bestäms av en rörlig ränta

en underklass av valutaswappar för fast kontra rörlig ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månad < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 månader < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

10

 

Valutaswappar i flera valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar i två valutor (cross-currency swaps) för rörlig kontra rörlig ränta (float-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i olika valutor och där kassflöden i båda delarna bestäms av en rörlig ränta

en underklass av valutaswappar för rörlig kontra rörlig ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månad < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 månader < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

10

 

Valutaswappar i flera valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar i två valutor (cross-currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på dessa

en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassaflöden i olika valutor och där kassflöden båda delarna bestäms av en fast ränta

en underklass av valutaswappar för fast kontra fast ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

10

 

OIS-kontrakt (Overnight Index Swap), valutaswappar i flera valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar i två valutor (cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i olika valutor och där kassflöden i åtminstone en del bestäms av en OIS- ränta (Overnight Index Swap)

underklass av OIS-swap i flera valutor definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

10

 

Inflationsvalutaswappar i flera valutor (inflation multi-currency swaps) eller inflationsvalutaswappar i två valutor (inflation cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassaflöden i olika valutor och där kassaflödena i åtminstone en del bestäms av en inflationstakt

en underklass av flera inflationsvalutor definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

10

 

Enkla valutaswappar (single currency swaps) för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i samma valuta och där kassflöden i den ena delen bestäms av en fast ränta, medan kassflöden i den andra delen bestäms av en rörlig ränta

en underklass av valutaswappar för fast kontra rörlig ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

10

 

Enkel valutaswap (single currency swap) för rörlig kontra rörlig ränta och terminer på dessa

en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassaflöden i samma valuta och där kassaflödena i båda delarna bestäms av rörliga räntor

en underklass av valutaswappar för fast kontra fast ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

10

 

Enkla valutaswappar (single currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på dessa

en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i samma valuta och där kassflöden i båda delarna bestäms av fasta räntor

en underklass av enkla valutor för fast kontra fast ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

10

 

OIS-kontrakt (Overnight Index Swap) och enkla valutaswappar (single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i samma valuta och där kassflöden i åtminstone en del bestäms av ett OIS-kontrakt (Overnight Index Swap)

underklass av OIS-swap i en valuta definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

10

 

Enkla inflationsvalutaswappar (inflation single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i samma valuta och där kassflöden i åtminstone en del bestäms av en inflationstakt

en underklass av enkla inflationsvalutor definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

10

 

Tillgångsklass – Räntederivat

Underklass till tillgångsklassen

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas:

Övriga räntederivat

 

räntederivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångsklassen

samtliga övriga räntederivat anses inte ha en likvid marknad


Tabell 5.2

Räntederivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som anses ha en likvid marknad

Tillgångsklass – Räntederivat

Underklass till tillgångsklassen

Percentiler och lägsta tröskelvärden som ska användas för beräkning av tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende SSTI och LIS för varje underklass som anses ha en likvid marknad

Transaktioner som ska beaktas vid beräkningen av tröskelvärden

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Handel – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Volym – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Volym – percentil

Lägsta tröskelvärde

Obligationsterminer (futures/forwards)

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 20 000 000

90

70

EUR 25 000 000

30

40

50

60

Obligationsoptioner

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 20 000 000

90

70

EUR 25 000 000

30

40

50

60

Ränteterminer och FRA

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 5 000 000

70

EUR 10 000 000

80

60

EUR 20 000 000

90

70

EUR 25 000 000

30

40

50

60

Ränteoptioner

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 5 000 000

70

EUR 10 000 000

80

60

EUR 20 000 000

90

70

EUR 25 000 000

30

40

50

60

Swapoptioner

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för rörlig kontra rörlig ränta (float-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på dessa

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

OIS-kontrakt (Overnight Index Swap), valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (inflation multi-currency swaps) eller inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (inflation cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för rörlig kontra rörlig ränta (float-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på dessa

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

OIS-kontrakt (Overnight Index Swap) och swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Inflationsswappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (inflation single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 4 000 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 9 000 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60


Tabell 5.3

Räntederivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad

Tillgångsklass – Räntederivat

Underklass till tillgångsklassen

Tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för varje underklass som inte anses ha en likvid marknad

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Obligationsterminer (futures/forwards)

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 20 000 000

EUR 25 000 000

Obligationsoptioner

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 20 000 000

EUR 25 000 000

Ränteterminer och FRA

EUR 5 000 000

EUR 10 000 000

EUR 20 000 000

EUR 25 000 000

Ränteoptioner

EUR 5 000 000

EUR 10 000 000

EUR 20 000 000

EUR 25 000 000

Swapoptioner

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för rörlig kontra rörlig ränta (float-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på dessa

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

OIS-kontrakt (Overnight Index Swap), valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

Inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (inflation multi-currency swaps) eller inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (inflation cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för rörlig kontra rörlig ränta (float-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på dessa

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

OIS-kontrakt (Overnight Index Swap) och swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

Inflationsswappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (inflation single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

Övriga räntederivat

EUR 4 000 000

EUR 5 000 000

EUR 9 000 000

EUR 10 000 000

6.   Aktiederivat

Tabell 6.1

Aktiederivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Aktierderivat

alla kontrakt enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I i direktiv 2014/65/EU som avser

a)

enstaka eller flera aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat, andra liknande finansiella instrument, kassaflöden eller andra produkter kopplade till resultatet av enstaka eller flera aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument,

b)

ett index bestående av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat, andra liknande finansiella instrument, kassaflöden eller andra produkter kopplade till resultatet av enstaka eller flera aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument

Underklass till tillgångsklassen

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas

Aktieindexoptioner

optioner där det underliggande är ett index som består av aktier

alla indexoptioner anses ha en likvid marknad

Aktieindexterminer (futures/forwards)

terminer där det underliggande är ett index som består av aktier

alla indexterminer anses ha en likvid marknad

Aktieoptioner

optioner där det underliggande är en aktie eller en korg av aktier som är resultatet av en bolagshändelse

alla aktieoptioner anses ha en likvid marknad

Aktieterminer (futures/forwards)

terminer där det underliggande är en aktie eller en korg av aktier som är resultatet av en bolagshändelse

alla aktieterminer anses ha en likvid marknad

Optioner på aktieutdelning

optioner på utdelningen från en specifik aktie

alla optioner på aktieutdelning anses ha en likvid marknad

Terminer (futures/forwards) på aktieutdelning

terminer på utdelningen från en specifik aktie

alla terminer på aktieutdelning anses ha en likvid marknad

Optioner på aktieutdelningsindex

optioner på ett index som består av utdelningar från mer än en aktie

alla optioner på aktieutdelningsindex anses ha en likvid marknad

Terminer (futures/forwards) på aktieutdelningsindex

terminer på ett index som består av utdelningar från mer än en aktie

alla terminer på aktieutdelningsindex anses ha en likvid marknad

Volatilitetsindexoptioner

optioner där det underliggande är ett volatilitetsindex definierat som ett index kopplat till volatiliteten hos ett specifikt underliggande index av aktieinstrument

alla volatilitetsindexoptioner anses ha en likvid marknad

Volatilitetsindexterminer (futures/forwards)

terminer där det underliggande är ett volatilitetsindex definierat som ett index kopplat till volatiliteten hos ett specifikt underliggande index av aktieinstrument

alla volatilitetsindexterminer anses ha en likvid marknad

Optioner på börshandlade fonder

optioner där det underliggande är en börshandlad fond

alla optioner på börshandlade fonder anses ha en likvid marknad

Terminer (futures/forwards) på börshandlade fonder

terminer där det underliggande är en börshandlad fond

alla terminer på börshandlade fonder anses ha en likvid marknad

Tillgångsklass – Aktierderivat

Underklass till tillgångsklassen

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande

Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Genomsnittligt dagligt antal transaktioner

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Swappar

Undergrupper av swappar definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – typ av underliggande: ett namn, index, korg

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande ett namn, index, korg

 

Uppdelningskriterium 3 – parameter: ”price return basic performance parameter”, ”parameter return dividend”, ”parameter return variance”, ”parameter return volatility”

 

Uppdelningskriterium 4 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

EUR 50 000 000

15

”Price return basic performance parameter”

”Parameter return variance/volatility”

”Parameter return dividend”

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

...

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

...

 

...

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

Portföljswappar

Underklassen portföljswappar bestäms av en specifik kombination av

 

Uppdelningskriterium 1 – typ av underliggande: ett namn, index, korg

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande ett namn, index, korg

 

Uppdelningskriterium 3 – parameter: ”price return basic performance parameter”, ”parameter return dividend”, ”parameter return variance”, ”parameter return volatility”

 

Uppdelningskriterium 4 – portföljswappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 50 000 000

15

Tillgångsklass – Aktierderivat

Underklass till tillgångsklassen

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas

Övriga aktiederivat

 

aktiederivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångsklassen

övriga aktiederivat anses inte ha en likvid marknad


Tabell 6.2

Aktiederivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som anses ha en likvid marknad

Tillgångsklass – Aktierderivat

Underklass till tillgångsklassen

För att fastställa tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande

Transaktioner som ska beaktas vid beräkningen av tröskelvärden

Tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) som fastställts för underklasser som anses ha en likvid marknad baserat på det band för genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) som gäller för underklassen

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA)

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Aktieindexoptioner

underklasser av aktieindexoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktieindex

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 100 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 100 miljoner ≤ ADNA < EUR 200 miljoner

EUR 2 500 000

EUR 3 000 000

EUR 25 000 000

EUR 30 000 000

EUR 200 miljoner ≤ ADNA < EUR 600 miljoner

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

EUR 50 000 000

EUR 55 000 000

ADNA ≥ EUR 600 miljoner

EUR 15 000 000

EUR 20 000 000

EUR 150 000 000

EUR 160 000 000

Aktieindexterminer (futures/forwards)

underklasser av aktieindexterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktieindex

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 100 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 100 miljoner ≤ ADNA < EUR 1 miljard

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

EUR 1 miljard ≤ ADNA < EUR 3 miljarder

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

EUR 50 000 000

EUR 55 000 000

EUR 3 miljarder ≤ ADNA < EUR 5 miljarder

EUR 15 000 000

EUR 20 000 000

EUR 150 000 000

EUR 160 000 000

ADNA ≥ EUR 5 miljarder

EUR 25 000 000

EUR 30 000 000

EUR 250 000 000

EUR 260 000 000

Aktieoptioner

underklasser av aktieindexoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktie

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 5 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 1 000 000

EUR 1 250 000

EUR 5 miljoner ≤ ADNA < EUR 10 miljoner

EUR 250 000

EUR 300 000

EUR 1 250 000

EUR 1 500 000

EUR 10 miljoner ≤ ADNA < EUR 20 miljoner

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 2 500 000

EUR 3 000 000

ADNA ≥ EUR 20 miljoner

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

Aktieterminer (futures/forwards)

underklasser av aktieterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktie

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 5 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 1 000 000

EUR 1 250 000

EUR 5 miljoner ≤ ADNA < EUR 10 miljoner

EUR 250 000

EUR 300 000

EUR 1 250 000

EUR 1 500 000

EUR 10 miljoner ≤ ADNA < EUR 20 miljoner

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 2 500 000

EUR 3 000 000

ADNA ≥ EUR 20 miljoner

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

Optioner på aktieutdelning

underklasser av optioner på aktieutdelning definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktie som ger rätt till utdelning

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 5 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 400 000

EUR 450 000

EUR 5 miljoner ≤ ADNA < EUR 10 miljoner

EUR 25 000

EUR 30 000

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 10 miljoner ≤ ADNA < EUR 20 miljoner

EUR 50 000

EUR 100 000

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

ADNA ≥ EUR 20 miljoner

EUR 100 000

EUR 150 000

EUR 2 000 000

EUR 2 500 000

Terminer (futures/forwards) på aktieutdelning

underklasser av terminer på aktieutdelning definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktie som ger rätt till utdelning

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 5 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 400 000

EUR 450 000

EUR 5 miljoner ≤ ADNA < EUR 10 miljoner

EUR 25 000

EUR 30 000

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 10 miljoner ≤ ADNA < EUR 20 miljoner

EUR 50 000

EUR 100 000

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

ADNA ≥ EUR 20 miljoner

EUR 100 000

EUR 150 000

EUR 2 000 000

EUR 2 500 000

Optioner på aktieutdelningsindex

underklasser av optioner på aktieutdelningsindex definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktieutdelningsindex

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 100 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 100 miljoner ≤ ADNA < EUR 200 miljoner

EUR 2 500 000

EUR 3 000 000

EUR 25 000 000

EUR 30 000 000

EUR 200 miljoner ≤ ADNA < EUR 600 miljoner

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

EUR 50 000 000

EUR 55 000 000

ADNA ≥ EUR 600 miljoner

EUR 15 000 000

EUR 20 000 000

EUR 150 000 000

EUR 160 000 000

Terminer (futures/forwards) på aktieutdelningsindex

underklasser av terminer på aktieutdelningsindex definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktieutdelningsindex

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 100 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 100 miljoner ≤ ADNA < EUR 1 miljard

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

EUR 1 miljard ≤ ADNA < EUR 3 miljarder

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

EUR 50 000 000

EUR 55 000 000

EUR 3 miljarder ≤ ADNA < EUR 5 miljarder

EUR 15 000 000

EUR 20 000 000

EUR 150 000 000

EUR 160 000 000

ADNA ≥ EUR 5 miljarder

EUR 25 000 000

EUR 30 000 000

EUR 250 000 000

EUR 260 000 000

Volatilitetsindexoptioner

underklasser av volatilitetsindexoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande volatilitetsindex

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 100 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 100 miljoner ≤ ADNA < EUR 200 miljoner

EUR 2 500 000

EUR 3 000 000

EUR 25 000 000

EUR 30 000 000

EUR 200 miljoner ≤ ADNA < EUR 600 miljoner

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

EUR 50 000 000

EUR 55 000 000

ADNA ≥ EUR 600 miljoner

EUR 15 000 000

EUR 20 000 000

EUR 150 000 000

EUR 160 000 000

Volatilitetsindexterminer (futures/forwards)

underklasser av volatilitetsindexterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande volatilitetsindex

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 100 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 100 miljoner ≤ ADNA < EUR 1 miljard

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

EUR 1 miljard ≤ ADNA < EUR 3 miljarder

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

EUR 50 000 000

EUR 55 000 000

EUR 3 miljarder ≤ ADNA < EUR 5 miljarder

EUR 15 000 000

EUR 20 000 000

EUR 150 000 000

EUR 160 000 000

ADNA ≥ EUR 5 miljarder

EUR 25 000 000

EUR 30 000 000

EUR 250 000 000

EUR 260 000 000

Optioner på börshandlade fonder

underklasser av optioner på börshandlade fonder definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande börshandlad fond

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 5 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 1 000 000

EUR 1 250 000

EUR 5 miljoner ≤ ADNA < EUR 10 miljoner

EUR 250 000

EUR 300 000

EUR 1 250 000

EUR 1 500 000

EUR 10 miljoner ≤ ADNA < EUR 20 miljoner

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 2 500 000

EUR 3 000 000

ADNA ≥ EUR 20 miljoner

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

Terminer (futures/forwards) på börshandlade fonder

underklasser av terminer på börshandlade fonder definieras genom följande uppdelningskriterier:

Uppdelningskriterium 1 – underliggande börshandlad fond

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

< EUR 5 miljoner ADNA

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 1 000 000

EUR 1 250 000

EUR 5 miljoner ≤ ADNA < EUR 10 miljoner

EUR 250 000

EUR 300 000

EUR 1 250 000

EUR 1 500 000

EUR 10 miljoner ≤ ADNA < EUR 20 miljoner

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 2 500 000

EUR 3 000 000

ADNA ≥ EUR 20 miljoner

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

Swappar

Underklasser av swappar definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – typ av underliggande: ett namn, index, korg

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande ett namn, index, korg

 

Uppdelningskriterium 3 – parameter: ”price return basic performance parameter”, ”parameter return dividend”, ”parameter return variance”, ”parameter return volatility”

 

Uppdelningskriterium 4 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

EUR 50 miljoner ≤ ADNA < EUR 100 miljoner

EUR 250 000

EUR 300 000

EUR 1 250 000

EUR 1 500 000

EUR 100 miljoner ≤ ADNA < EUR 200 miljoner

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 2 500 000

EUR 3 000 000

ADNA ≥ EUR 200 miljoner

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

”Price return basic performance parameter”

”Parameter return variance/volatility”

”Parameter return dividend”

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

...

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

...

 

 

 

 

 

 

 

...

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

 

 

 

 

 

 

Portföljswappar

Underklassen portföljswappar bestäms av en specifik kombination av

 

Uppdelningskriterium 1 – typ av underliggande: ett namn, index, korg

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande ett namn, index, korg

 

Uppdelningskriterium 3 – parameter: ”price return basic performance parameter”, ”parameter return dividend”, ”parameter return variance”, ”parameter return volatility”

 

Uppdelningskriterium 4 – portföljswappens löptidsintervall definierat enligt följande:

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

EUR 50 miljoner ≤ ADNA < EUR 100 miljoner

EUR 250 000

EUR 300 000

EUR 1 250 000

EUR 1 500 000

EUR 100 miljoner ≤ ADNA < EUR 200 miljoner

EUR 500 000

EUR 550 000

EUR 2 500 000

EUR 3 000 000

ADNA ≥ EUR 200 miljoner

EUR 1 000 000

EUR 1 500 000

EUR 5 000 000

EUR 5 500 000

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

 

 

 

 


Tabell 6.3

Aktiederivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad

Tillgångsklass – Aktierderivat

Underklass till tillgångsklassen

Tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Swappar

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 100 000

EUR 150 000

Portföljswappar

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 100 000

EUR 150 000

Övriga aktiederivat

EUR 20 000

EUR 25 000

EUR 100 000

EUR 150 000

7.   Råvaruderivat

Tabell 7.1

Råvaruderivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Råvaruderivat

Underklass till tillgångsklassen

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande

Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Genomsnittligt dagligt antal transaktioner

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Råvaruterminer (futures/forwards) – metall

underklasser av råvaruterminer – metall definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – typ av metall: ädelmetaller, oädla metaller

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande metall

 

Uppdelningskriterium 3 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för terminen är denominerat

 

Uppdelningskriterium 4 – terminens löptidsintervall definierat enligt följande:

EUR 10 000 000

10

Ädelmetaller

Oädla metaller

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 3 år

...

 

...

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

Råvaruoptioner – metall

underklasser av råvaruoptioner – metall definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – typ av metall: ädelmetaller, oädla metaller

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande metall

 

Uppdelningskriterium 3 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för optionen är denominerat

 

Uppdelningskriterium 4 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:

EUR 10 000 000

10

Ädelmetaller

Oädla metaller

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 3 år

...

 

...

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

Råvaruswappar – metall

underklasser av råvaruswappar – metall definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – typ av metall: ädelmetaller, oädla metaller

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande metall

 

Uppdelningskriterium 3 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för swappen är denominerat

 

Uppdelningskriterium 4 – typ av avveckling definierad som kontant, fysisk eller annan

 

Uppdelningskriterium 5 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

EUR 10 000 000

10

Ädelmetaller

Oädla metaller

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 3 år

...

 

...

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

Råvaruterminer (futures/forwards) – energi

underklasser av råvaruterminer – energi definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – energislag: olja, oljedestillat, kol, lätta oljeprodukter, naturgas, elektricitet, kombinerade energislag

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande energislag

 

Uppdelningskriterium 3 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för terminen är denominerat

 

Uppdelningskriterium 4 – belastning: grundbelastning, toppbelastning, låg belastning eller annat; gäller för energislag elektricitet

 

Uppdelningskriterium 5 – leverans/plats för kontant avveckling; gäller för energislagen olja, oljedestillat, lätta oljeprodukter, elektricitet, kombinerade energislag

 

Uppdelningskriterium 6 – terminens löptidsintervall definierat enligt följande:

EUR 10 000 000

10

Olja/oljedestillat/lätta oljeprodukter

Kol

Naturgas/Elektricitet/Kombinerade energislag

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 4 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 6 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

Löptidsintervall 2: 4 månader < löptid ≤ 8 månader

Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 8 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

...

...

...

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

Råvaruoptioner – energi

underklasser av råvaruoptioner – energi definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – energislag: olja, oljedestillat, kol, lätta oljeprodukter, naturgas, elektricitet, kombinerade energislag

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande energislag

 

Uppdelningskriterium 3 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för optionen är denominerat

 

Uppdelningskriterium 4 – belastning: grundbelastning, toppbelastning, låg belastning eller annat; gäller för energislag elektricitet

 

Uppdelningskriterium 5 – leverans/plats för kontant avveckling; gäller för energislagen olja, oljedestillat, lätta oljeprodukter, elektricitet, kombinerade energislag

 

Uppdelningskriterium 6 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:

EUR 10 000 000

10

Olja/oljedestillat/lätta oljeprodukter

Kol

Naturgas/Elektricitet/Kombinerade energislag

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 4 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 6 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

Löptidsintervall 2: 4 månader < löptid ≤ 8 månader

Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 8 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

...

...

...

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

Råvaruswappar– energi

underklasser av råvaruswappar – energi definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – energislag: olja, oljedestillat, kol, lätta oljeprodukter, naturgas, elektricitet, kombinerade energislag

 

Uppdelningskriterium 2 – underliggande energislag

 

Uppdelningskriterium 3 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för swappen är denominerat

 

Uppdelningskriterium 4 – typ av avveckling definierad som kontant, fysisk eller annan

 

Uppdelningskriterium 5 – belastning: grundbelastning, toppbelastning, låg belastning eller annat; gäller för energislag elektricitet

 

Uppdelningskriterium 6 – leverans/plats för kontant avveckling; gäller för energislagen olja, oljedestillat, lätta oljeprodukter, elektricitet, kombinerade energislag

 

Uppdelningskriterium 7 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

EUR 10 000 000

10

Olja/oljedestillat/lätta oljeprodukter

Kol

Naturgas/Elektricitet/Kombinerade energislag

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 4 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 6 månader

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

Löptidsintervall 2: 4 månader < löptid ≤ 8 månader

Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 8 månader < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

...

...

...

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

 

 

Råvaruterminer (futures/forwards) – jordbruksprodukter

underklasser av råvaruterminer – jordbruksprodukter definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande jordbruksprodukt

 

Uppdelningskriterium 2 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för terminen är denominerat

 

Uppdelningskriterium 3 – terminens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 10 000 000

10

Råvaruoptioner – jordbruksprodukter

underklasser av råvaruoptioner – jordbruksprodukter definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande jordbruksprodukt

 

Uppdelningskriterium 2 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för optionen är denominerat

 

Uppdelningskriterium 3 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 10 000 000

10

Råvaruswappar – jordbruksprodukter

underklasser av råvaruswappar – jordbruksprodukter definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande jordbruksprodukt

 

Uppdelningskriterium 2 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för swappen är denominerat

 

Uppdelningskriterium 3 – typ av avveckling definierad som kontant, fysisk eller annan

 

Uppdelningskriterium 4 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader

 

Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

EUR 10 000 000

10

Underklass till tillgångsklassen

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas:

Övriga råvaruderivat

 

råvaruderivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångklassen

samtliga övriga råvaruderivat anses inte ha en likvid marknad


Tabell 7.2

Råvaruderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som anses ha en likvid marknad

Tillgångsklass – Råvaruderivat

Underklass till tillgångsklassen

Percentiler och lägsta tröskelvärden som ska användas för beräkning av tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende SSTI och LIS för underklasser som anses ha en likvid marknad

Transaktioner som ska beaktas vid beräkningen av tröskelvärden

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Handel – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Volym – percentil

Lägsta tröskelvärde

Handel – percentil

Volym – percentil

Lägsta tröskelvärde

Råvaruterminer (futures/forwards) – metall

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 250 000

70

EUR 500 000

80

60

EUR 750 000

90

70

EUR 1 000 000

30

40

50

60

Råvaruoptioner – metall

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 250 000

70

EUR 500 000

80

60

EUR 750 000

90

70

EUR 1 000 000

30

40

50

60

Råvaruswappar – metall

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 250 000

70

EUR 500 000

80

60

EUR 750 000

90

70

EUR 1 000 000

30

40

50

60

Råvaruterminer (futures/forwards) – energi

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 250 000

70

EUR 500 000

80

60

EUR 750 000

90

70

EUR 1 000 000

30

40

50

60

Råvaruoptioner – energi

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 250 000

70

EUR 500 000

80

60

EUR 750 000

90

70

EUR 1 000 000

30

40

50

60

Råvaruswappar– energi

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 250 000

70

EUR 500 000

80

60

EUR 750 000

90

70

EUR 1 000 000

30

40

50

60

Råvaruterminer (futures/forwards) – jordbruksprodukter

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 250 000

70

EUR 500 000

80

60

EUR 750 000

90

70

EUR 1 000 000

30

40

50

60

Råvaruoptioner – jordbruksprodukter

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 250 000

70

EUR 500 000

80

60

EUR 750 000

90

70

EUR 1 000 000

30

40

50

60

Råvaruswappar – jordbruksprodukter

tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen

S1

S2

S3

S4

EUR 250 000

70

EUR 500 000

80

60

EUR 750 000

90

70

EUR 1 000 000

30

40

50

60


Tabell 7.3

Råvaruderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad

Tillgångsklass – Råvaruderivat

Underklass till tillgångsklassen

Tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad

SSTI före handel

LIS före handel

SSTI efter handel

LIS efter handel

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Tröskelvärde

Råvaruterminer (futures/forwards) – metall

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 750 000

EUR 1 000 000

Råvaruoptioner – metall

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 750 000

EUR 1 000 000

Råvaruswappar – metall

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 750 000

EUR 1 000 000

Råvaruterminer (futures/forwards) – energi

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 750 000

EUR 1 000 000

Råvaruoptioner – energi

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 750 000

EUR 1 000 000

Råvaruswappar– energi

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 750 000

EUR 1 000 000

Råvaruterminer (futures/forwards) – jordbruksprodukter

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 750 000

EUR 1 000 000

Råvaruoptioner – jordbruksprodukter

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 750 000

EUR 1 000 000

Råvaruswappar – jordbruksprodukter

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 750 000

EUR 1 000 000

Övriga råvaruderivat

EUR 250 000

EUR 500 000

EUR 750 000

EUR 1 000 000

8.   Valutaderivat

Tabell 8.1

Valutaderivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Valutaderivat

finansiella instrument som avser valutor enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU

Underklass till tillgångsklassen

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande

Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Genomsnittligt dagligt antal transaktioner

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Icke-levererbar termin (NDF)

En termin som, enligt villkoren, avvecklas kontant mellan parterna, och avvecklingsbeloppet bestäms av skillnaden i växelkurs mellan de två valutorna på handelsdagen och på värderingsdagen. På avvecklingsdagen är den ena parten skyldig den andra parten nettoskillnaden mellan i) den växelkurs som fastställts på handelsdagen, och ii) växelkursen på värderingsdagen, baserat på det teoretiska beloppet, varvid nettobeloppet ska betalas i den avvecklingsvaluta som anges i avtalet.

underklasser av icke-levererbara valutaterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet

 

Uppdelningskriterium 2 – terminens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka

 

Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Icke-levererbara terminer (NDF) anses inte ha en likvid marknad

Levererbar termin (DF)

En termin som enbart avser växling av två olika valutor på en viss framtida avtalad avvecklingsdag till en fastställd kurs som är avtalad vid ingåendet av växlingskontraktet.

underklasser av levererbara valutaterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet

 

Uppdelningskriterium 2 – terminens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka

 

Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Levererbara terminer (DF) anses inte ha en likvid marknad

Icke-levererbar valutaoption (NDO)

En option som, enligt villkoren, avvecklas kontant mellan parterna, och avvecklingsbeloppet bestäms av skillnaden i växelkurs mellan de två valutorna på handelsdagen och på värderingsdagen. På avvecklingsdagen är den ena parten skyldig den andra parten nettoskillnaden mellan i) den växelkurs som fastställts på handelsdagen, och ii) växelkursen på värderingsdagen, baserat på det teoretiska beloppet, varvid nettobeloppet ska betalas i den avvecklingsvaluta som anges i avtalet.

underklasser av icke-levererbara valutaoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet

 

Uppdelningskriterium 2 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka

 

Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Icke-levererbara valutaoptioner (NDO) anses inte ha en likvid marknad

Levererbar valutaoption (DO)

En option som enbart avser växling av två olika valutor på en viss framtida avtalad avvecklingsdag till en fastställd kurs som är avtalad vid ingåendet av växlingskontraktet.

underklasser av levererbara valutaoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet

 

Uppdelningskriterium 2 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka

 

Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Levererbara valutaoptioner (DO) anses inte ha en likvid marknad

Icke-levererbar valutaswap (NDS)

En swap som, enligt villkoren, avvecklas kontant mellan parterna, och avvecklingsbeloppet bestäms av skillnaden i växelkurs mellan de två valutorna på handelsdagen och på värderingsdagen. På avvecklingsdagen är den ena parten skyldig den andra parten nettoskillnaden mellan i) den växelkurs som fastställts på handelsdagen, och ii) växelkursen på värderingsdagen, baserat på det teoretiska beloppet, varvid nettobeloppet ska betalas i den avvecklingsvaluta som anges i avtalet.

underklasser av icke-levererbara valutaswappar definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka

 

Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år

 

Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år

 

...

 

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Icke-levererbara valutaswappar (NDS) anses inte ha en likvid marknad

Levererbar valutaswap (DS)

En swap som enbart avser växling av två olika valutor på en viss framtida avtalad avvecklingsdag till en fastställd kurs som är avtalad vid ingåendet av växlingskontraktet.

underklasser av levererbara valutaswappar definieras genom följande uppdelningskriterier:

 

Uppdelningskriterium 1 – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet

 

Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:

 

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka

 

Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader

 

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år

 

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år