EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0581

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/581 av den 24 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller tillträde till handelsplatsers och centrala motparters clearingsystem (Text av betydelse för EES. )

C/2016/3807

OJ L 87, 31.3.2017, p. 212–223 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/581/oj

31.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/212


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/581

av den 24 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller tillträde till handelsplatsers och centrala motparters clearingsystem

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artiklarna 35.6 och 36.6, och

av följande skäl:

(1)

För att förhindra snedvridning av konkurrensen bör såväl centrala motparter som handelsplatser endast kunna avslå en begäran om tillträde till en central motpart eller en handelsplats om de har gjort alla rimliga ansträngningar att hantera risken med att bevilja tillträdet i fråga, men en betydande otillbörlig risk kvarstår.

(2)

I enlighet med förordning (EU) nr 600/2014 gäller att om en central motpart eller handelsplats avslår en begäran om tillträde måste den visa fullständiga skäl för beslutet, vilket inbegriper att identifiera hur de relevanta risker som uppkommer genom att begäran om tillträde beviljas skulle vara omöjliga att hantera i den aktuella situationen och att en betydande otillbörlig risk skulle kvarstå. Ett lämpligt sätt att göra detta är att den part som avslår begäran om tillträde klart beskriver de förändringar av riskhanteringen som skulle vidtas om tillträde beviljades, hur risken förenad med förändringarna på grund av det beviljade tillträdet skulle behöva hanteras samt förklara inverkan på sina verksamheter.

(3)

Förordning (EU) nr 600/2014 skiljer inte mellan risker som centrala motparter och handelsplatser löper när de beviljar tillträde och inkluderar samma allmänna kategorier av villkor som ska beaktas av handelsplatser och centrala motparter vid bedömning av begäranden om tillträde. På grund av den annorlunda karaktären av centrala motparters verksamhet jämfört med handelsplatsers kan dock de risker som uppkommer genom att tillträde beviljas i praktiken påverka centrala motparter och handelsplatser olika, vilket kräver en strategi som skiljer mellan centrala motparter och handelsplatser.

(4)

När en behörig myndighet bedömer om tillträde skulle hota en smidig och väl fungerande marknad eller ha negativa effekter när det gäller systemrisken, bör den överväga om den centrala motparten eller handelsplatsen i fråga har adekvata riskhanteringsförfaranden, bland annat med avseende på operativa och rättsliga risker, för att undvika att samtycke till tillträde skapar betydande otillbörliga risker för tredje parter som inte går att motverka.

(5)

De villkor under vilka tillträde måste beviljas bör vara rimliga och icke-diskriminerande så att de inte undergräver syftet med icke-diskriminerande tillträde. Det bör inte vara tillåtet att ta ut avgifter på ett diskriminerande sätt för att avskräcka från tillträde. Avgifterna kan dock skilja sig åt av objektivt motiverande skäl, såsom att kostnaderna för att genomföra arrangemangen för tillträde är högre. Både centrala motparter och handelsplatser ådrar sig engångskostnader när de beviljar tillträde, bland annat kostnader för bedömning av rättsliga krav och löpande kostnader. Eftersom omfattningen av begäran om tillträde och de relaterade kostnaderna för att tillämpa avtalet om tillträde troligen varierar från fall till fall är det inte lämpligt att täcka den specifika kostnadsfördelningen mellan den centrala motparten och handelsplatsen i denna förordning. Fördelningen av kostnader är dock en viktig del av ett tillträdesavtal. Därför bör båda parter specificera täckningen av kostnader i det avtalet.

(6)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (2) bör en central motpart som vill utöka sin verksamhet till fler tjänster eller aktiviteter som inte täcks av den initiala auktorisationen lämnar in en begäran om utökad auktorisation. En utökning av auktorisationen krävs om en central motpart avser att erbjuda clearingtjänster för finansiella instrument med en annan riskprofil eller som skiljer sig på väsentliga sätt från den centrala motpartens befintliga produktuppsättning. När ett kontrakt som handlas på en handelsplats till vilken en central motpart har beviljat tillträde är i en klass av finansiella instrument som omfattas av den centrala motpartens befintliga auktorisation och därför har motsvarande riskegenskaper som kontrakt som redan har clearats av den centrala motparten, bör ett sådant kontrakt betraktas som ekonomiskt likvärdigt.

(7)

För att säkerställa att en central motpart inte tillämpar diskriminerande krav på säkerheter och marginalsäkerhet på ekonomiskt likvärdiga kontrakt som handlas på en handelsplats som beviljats tillträde till den centrala motparten, bör varje förändring av marginalsäkerhetsmetoder och operativa krav när det gäller marginalsäkerhet och nettning som tillämpas på ekonomiskt likvärdiga kontrakt som redan clearats av den centrala motparten, vara föremål för granskning från den centrala motpartens riskkommitté och betraktas som en betydande förändring av modellerna och parametrarna för det översynsförfarande som anges i förordning (EU) nr 648/2012. En sådan granskning bör validera att de nya modellerna och parametrarna är icke-diskriminerande och bygger på relevanta risköverväganden.

(8)

Förordning (EU) nr 648/2012 förhindrar konkurrenssnedvridningar genom att kräva icke-diskriminerande tillträde till centrala motparter som erbjuder handelsplatser clearing av OTC-derivat. Förordning (EU) nr 600/2014 erkänner i sin tur behovet av att införa motsvarande krav för reglerade marknader. Eftersom en central motpart kan cleara både OTC- och börshandlade derivat bör icke-diskriminerande behandling av ekonomiskt likvärdiga kontrakt som handlas på en handelsplats som begär tillträde till en central motpart ta hänsyn till alla relevanta kontrakt som clearats av den centrala motparten, oberoende av var kontrakten handlas.

(9)

En anmälan från en relevant behörig myndighet till kollegiet för centrala motparter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om godkännande av övergångsarrangemang för centrala motparter i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 600/2014 bör göras utan onödigt dröjsmål för att underlätta för andra relevanta behöriga myndigheter att förstå vilken inverkan detta kommer att ha på den centrala motparten och alla handelsplatser som har en nära koppling till den centrala motparten. Anmälan bör innehålla all relevant information som är nödvändig för att kollegiet för centrala motparter och Esma ska förstå beslutet och öka transparensen.

(10)

Tydliga krav på vilken information som ska tillhandahållas av centrala motparter och handelsplatser när de underrättar behöriga myndigheter och Esma om att de vill omfattas av övergångsarrangemangen i enlighet med artiklarna 35 och 36 i förordning (EU) nr 600/2014 bör bidra till en transparent och harmoniserad tillämpning av anmälningsförfarandet. Anmälningsförfarandet måste därför innefatta enhetliga mallar för anmälan så att konsekventa och enhetliga övervakningsmetoder kan tillämpas.

(11)

Det är viktigt att undvika risken att större handelsplatser använder beräkningsmetoder för att minimera sitt årliga nominella belopp för att på så sätt utnyttja undantagsmekanismen för tillträdesbestämmelserna. Om det finns alternativa strategier för att beräkna det nominella beloppet som är lika vedertagna, bidrar den metod som ger det högre värdet till att reducera risken. De metoder som används för att beräkna det nominella beloppet i enlighet med förordning (EU) nr 600/2014 bör ge påtagligt mindre handelsplatser, som ännu inte har den tekniska kapacitet som krävs för att konkurrera på lika villkor med majoriteten av marknaden som tillhandahåller infrastrukturinformation efter handel, möjlighet att använda undantagsmekanismen. Det är också viktigt att metoderna som anges är raka och tydliga för att bidra till en konsekvent och enhetlig övervakningspraxis.

(12)

Det är viktigt för handelsplatser att vara konsekventa när de beräknar sitt nominella belopp i enlighet med förordning (EU) nr 600/2014 så att handelsplatserna kan tillämpa tillträdesbestämmelserna på ett rättvist sätt. Detta är särskilt relevant för vissa typer av börshandlade derivat som det handlas i enheter, såsom tunnor eller ton.

(13)

Av konsekvensskäl och för att garantera att de finansiella marknaderna fungerar smidigt är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och bestämmelserna i förordning (EU) nr 600/2014 gäller från samma datum. För att säkerställa att centrala motparter och handelsplatser kan utnyttja övergångsarrangemangen enligt artikel 35.5 och artikel 36.5 i förordning (EU) nr 600/2104 måste vissa bestämmelser gälla från ett tidigare datum.

(14)

Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade eftersom de gäller avslag och beviljande av tillträde till centrala motparter och handelspartner, inklusive förfarandet för centrala motparter och handelsplatser som vill ha undantag från de tillträdeskrav som anges i denna förordning. För att säkerställa överensstämmelse mellan dessa bestämmelser, varav de flesta bör träda i kraft samtidigt, och underlätta för personer som omfattas av dessa skyldigheter att få överblick och behändig tillgång till dem, vore det önskvärt att i en enda förordning samla samtliga tekniska standarder för tillsyn som krävs i enlighet med artiklarna 35.6 och 36.6 i förordning (EU) nr 600/2014.

(15)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esma har lagt fram för kommissionen.

(16)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning grundar sig på. Den har även analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ICKE-DISKRIMINERANDE TILLTRÄDE TILL CENTRALA MOTPARTER OCH HANDELSPLATSER

AVSNITT 1

Icke-diskriminerande tillträde till centrala motparter

Artikel 1

Villkor för att en central motpart ska kunna avslå begäran om tillträde

1.   En central motpart ska bedöma om beviljande av tillträde skulle medföra någon av de risker som anges i artiklarna 2, 3 och 4 och kan neka tillträde endast om den efter att ha gjort alla rimliga ansträngningar för att hantera sina risker drar slutsatsen att det finns betydande otillbörliga risker som inte kan hanteras.

2.   Om en central motpart nekar tillträde ska den identifiera vilka av de risker som anges i artiklarna 2, 3 och 4 som skulle följa av att bevilja tillträde och förklara varför dessa risker inte kan hanteras.

Artikel 2

Avslag på begäran om tillträde från en central motpart baserat på den förväntade transaktionsvolymen

En central motpart kan avslå en begäran om tillträde på grund av den förväntade transaktionsvolymen som skulle följa av tillträdet endast om detta skulle leda till något av följande:

a)

Den centrala motpartens skalbara utformning belastas i sådan grad att den centrala motparten inte kan anpassa sina system för att hantera den förväntade transaktionsvolymen.

b)

Den centrala motpartens planerade kapacitet överskrids på ett sätt som innebär att den centrala motparten inte skulle kunna förvärva den extra kapacitet som krävs för att cleara den förväntade transaktionsvolymen.

Artikel 3

Avslag på begäran om tillträde från en central motpart baserat på operativ risk och komplexitet

En central motpart kan avslå en begäran om tillträde på grund av operativ risk och komplexitet.

Operativ risk och komplexitet ska inbegripa något av följande:

a)

Oförenlighet mellan den centrala motpartens och handelsplatsens IT-system som förhindrar den centrala motparten från att erbjuda sammankoppling mellan systemen.

b)

Avsaknad av personalresurser med den kunskap, de färdigheter och den erfarenhet som krävs för att utföra den centrala motpartens funktioner när det gäller att minska riskerna på grund av ytterligare finansiella instrument när dessa skiljer sig från finansiella instrument som redan clearats av den centrala motparten eller oförmåga att få fram personalresurserna.

Artikel 4

Avslag på begäran om tillträde från en central motpart baserat på andra faktorer som skapar betydande otillbörliga risker

1.   En central motpart kan avslå en begäran om tillträde på grund av betydande otillbörlig risk om något av följande villkor är uppfyllda:

a)

Den centrala motparten erbjuder inte clearingtjänster med avseende på finansiella instrument för vilka begäran om tillträde görs och inte med rimlig ansträngning skulle kunna införa en clearingtjänst som är förenlig med kraven i avdelningarna II, III och IV i förordning (EU) nr 648/2012.

b)

Beviljande av tillträde skulle hota den centrala motpartens ekonomiska livskraft eller dess förmåga att uppfylla minimikapitalkrav enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 648/2012.

c)

Det finns rättsliga risker.

d)

Det föreligger en oförenlighet mellan den centrala motpartens och handelsplatsens regler som den centrala motparten inte kan åtgärda i samarbete med handelsplatsen.

2.   En central motpart kan avslå en begäran om tillträde baserat på rättslig risk i enlighet med punkt 1 c, när den centrala motparten som en följd av att bevilja tillträde inte skulle kunna verkställa sina regler för slutavräkning och obeståndsförfarande eller inte skulle kunna hantera risker som uppkommer genom samtidig användning av olika inarbetningsmodeller.

AVSNITT 2

Icke-diskriminerande tillträde till handelsplatser

Artikel 5

Villkor för att en handelsplats ska kunna avslå begäran om tillträde

1.   En handelsplats ska bedöma om beviljande av tillträde skulle medföra någon av de risker som anges i artiklarna 6 och 7 och kan neka tillträde endast om den efter att ha gjort alla rimliga ansträngningar att hantera sina risker drar slutsatsen att det finns betydande otillbörliga risker som inte kan hanteras.

2.   Om en handelsplats nekar tillträde ska den identifiera vilka av de risker som anges i artiklarna 6 och 7 som skulle följa av att bevilja tillträde och förklara varför dessa risker inte kan hanteras.

Artikel 6

Avslag på begäran om tillträde från en handelsplats baserat på operativ risk och komplexitet

En handelsplats kan avslå en begäran om tillträde på grund av operativ risk och komplexitet som uppkommer genom tillträdet endast om det finns risk för inkompatibilitet mellan den centrala motpartens och handelsplatsens IT-system som förhindrar handelsplatsen från att upprätta konnektivitet mellan systemen.

Artikel 7

Avslag på begäran om tillträde från en handelsplats baserat på andra faktorer som skapar betydande otillbörliga risker

En handelsplats får avslå en begäran om tillträde på grund av betydande otillbörliga risker i något av följande fall:

a)

Ett hot mot handelsplatsens ekonomiska livskraftighet eller dess förmåga att uppfylla minimikapitalkrav enligt artikel 47.1 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (4).

b)

Oförenlighet mellan handelsplatsens och den centrala motpartens regler som handelsplatsen inte kan åtgärda i samarbete med den centrala motparten.

Artikel 8

Villkor enligt vilka tillträde bedöms äventyra marknadernas förmåga att fungera smidigt och ordnat eller inverka negativt på systemrisken

Förutom den fragmentering av likviditeten som definieras i artikel 2.1.45 i förordning (EU) nr 600/2014 för tillämpning av artiklarna 35.4 b och 36.4 b i den förordningen ska beviljande av tillträde anses hota en smidig och väl fungerande marknad, eller ha negativa effekter på systemrisken om den behöriga myndigheten kan ge skäl till avslaget, inklusive belägg för att den ena partens eller båda parternas riskhanteringsförfaranden för begäran om tillträde är otillräckliga för att förhindra att ett sådant beviljande skapar betydande otillbörliga risker för tredje parter och det inte finns någon åtgärd som skulle minska dessa risker tillräckligt.

KAPITEL II

VILLKOR UNDER VILKA TILLTRÄDE MÅSTE TILLÅTAS

Artikel 9

Villkor under vilka tillträde måste tillåtas

1.   Parterna ska enas om sina respektive rättigheter och skyldigheter som uppstår genom att tillträde beviljas, inbegripet tillämplig lag som reglerar deras relation. Villkoren i avtalet om tillträde ska

a)

vara tydligt definierade transparenta, giltiga och verkställbara,

b)

om två eller fler centrala motparter har tillträde till handelsplatsen, ange hur transaktioner på handelsplatsen ska tilldelas den centrala motpart som är part till avtalet,

c)

innehålla tydliga regler när det gäller tidpunkten för införande av ett överföringsuppdrag, formulerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG (5), till relevanta system och tidpunkten för oåterkallelighet,

d)

innehålla regler om uppsägning av avtalet om tillträde från någon av parternas sida, vilka ska

i)

ge möjlighet till en ordnad uppsägning som inte otillbörligen utsätter andra enheter för ytterligare risker, inklusive klara och transparenta arrangemang för hantering och ordnad avveckling av kontrakt och positioner som ingåtts under avtalet om tillträde och var öppna vid tidpunkten för uppsägning,

ii)

säkerställa att den relevanta parten ges rimlig tid för att åtgärda eventuell överträdelse som inte ger upphov till omedelbar uppsägning,

iii)

tillåta uppsägning om riskerna ökar på ett sätt som från början skulle ha motiverat avslag på begäran om tillträde,

e)

specificera vilka finansiella instrument som är föremål för avtalet om tillträde,

f)

specificera vad som täcks av engångs- och löpande kostnader som uppstår på grund av begäran om tillträde,

g)

innehålla bestämmelser för anspråk och skulder som har sin grund i avtalet om tillträde.

2.   Villkoren i avtalet om tillträde ska kräva att parterna till avtalet inför adekvata policyer, förfaranden och system för att säkerställa

a)

läglig, tillförlitlig och säker kommunikation mellan parterna,

b)

föregående samråd med den andra parten inför förändringar av någondera partens verksamhet som sannolikt har stor inverkan på avtalet om tillträde eller på de risker den andra parten utsätts för,

c)

läglig underrättelse till den andra parten innan en ändring genomförs, vid fall som inte omfattas av led b,

d)

tvistlösning,

e)

identifiering, övervakning och hantering av potentiella risker som uppstår på grund av avtalet om tillträde,

f)

mottagande av handelsplatsen av all information som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter när det gäller övervakningen av öppna kontrakt,

g)

godtagande från den centrala motpartens sida av leverans av fysiskt avvecklade råvaruderivat.

3.   De relevanta parterna till avtalet om tillträde ska säkerställa att

a)

lämpliga riskhanteringsstandarder upprätthålls vid beviljande av tillträde,

b)

information som lämnas i begäran om tillträde hålls uppdaterad under löptiden för avtalet om tillträde, inklusive information om viktiga förändringar,

c)

icke-offentlig och kommersiellt känslig information inklusive sådan som tillhandahålls under utvecklingsfasen av ett finansiellt instrument endast får användas för det specifika ändamål för vilket den förmedlades och endast får föranleda åtgärder för det specifika ändamål som överenskommits mellan parterna.

Artikel 10

Icke-diskriminerande och transparenta clearingavgifter som tas ut av centrala motparter

1.   En central motpart ska endast ta ut clearingavgifter för transaktioner som utförs på en handelsplats till vilken den centrala motparten har beviljat tillträde på grundval av objektiva kriterier som är tillämpliga på alla clearingmedlemmar och, i förekommande fall, kunder. För detta ändamål ska en central motpart låta alla clearingmedlemmar och, i förekommande fall, kunder vara föremål för samma avgifts- och rabattsystem och dess avgifter ska inte bero på den handelsplats där transaktionen äger rum.

2.   En central motpart ska endast ta ut avgifter för en handelsplats i relation till tillträdet grundat på objektiva kriterier. För detta ändamål ska samma avgifter och rabatter gälla för alla handelsplatser som har tillträde till den centrala motparten när det gäller samma eller likartade finansiella instrument, förutom om ett annat avgiftssystem kan motiveras objektivt.

3.   I enlighet med artikel 38 i förordning (EU) nr 648/2012 ska en central motpart säkerställa att de avgifter som avses i punkt 1 och 2 i denna artikel är lättillgängliga, adekvat identifierade per tjänst som tillhandahålls och tillräckligt granulära för att vara förutsägbara.

4.   Punkterna 1 och 3 ska gälla avgifter som tas ut för att täcka engångs- och löpande kostnader.

Artikel 11

Icke-diskriminerande och transparenta avgifter som tas ut av handelsplatser

1.   En handelsplats ska endast ta ut avgifter för en handelsplats i relation till tillträdet grundat på objektiva kriterier. För detta ändamål ska samma avgifter och rabatter gälla för alla centrala motparter som har tillträde till handelsplatsen när det gäller samma eller likartade finansiella instrument, förutom om ett annat avgiftssystem kan motiveras objektivt.

2.   En handelsplats ska säkerställa att de avgiftssystem som avses i punkt 1 är lättillgängliga, adekvat identifierade per tjänst som tillhandahålls och tillräckligt granulära för att vara förutsägbara.

3.   Punkterna 1 och 2 ska gälla alla avgifter i samband med tillträdet, inklusive dem som tas ut för att täcka engångs- och löpande kostnader.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR ICKE-DISKRIMINERANDE BEHANDLING AV KONTRAKT

Artikel 12

Krav på säkerheter och marginalsäkerhet för ekonomiskt likvärdiga kontrakt

1.   Den centrala motparten ska avgöra om kontrakt som handlas på den handelsplats till vilken den har beviljat tillträde är ekonomiskt likvärdiga med kontrakt med motsvarande riskkarakteristik som den centrala motparten redan har clearat.

2.   För tillämpningen av denna artikel ska den centrala motparten beakta alla kontrakt som handlas på den handelsplats till vilken den har beviljat tillträde och som hör till den klass av finansiella instrument som omfattas av den centrala motpartens auktorisation som avses i artikel 14 i förordning (EU) nr 648/2012 eller i någon annan utvidgad auktorisation som avses i artikel 15 i den förordningen, som ekonomiskt likvärdig med de kontrakt i respektive klass av finansiella instrument som redan clearats av den centrala motparten.

3.   En central motpart kan anse att ett kontrakt som det handlas med på den handelsplats till vilken den har beviljat tillträde, och som har en väsentligt annorlunda riskprofil eller viktiga skillnader jämfört med de kontrakt som den centrala motparten redan har clearat i respektive klass av finansiella instrument, inte är ekonomiskt likvärdigt när den centrala motparten har erhållit en utvidgad auktorisation i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på det kontraktet och i samband med den handelsplatsens begäran om tillträde.

4.   En central motpart ska för ekonomiskt likvärdiga kontrakt enligt punkt 1 tillämpa samma marginalsäkerhetsmetod oberoende av var kontrakten handlas. En central motpart ska för clearing av ett ekonomiskt likvärdigt kontrakt enligt punkt 1 tillämpa antagna ändringar av den centrala motpartens riskmodeller och riskparametrar endast om detta är nödvändigt för att minska riskfaktorerna i förhållande till den handelsplatsen eller de kontrakt som handlas där. Sådana ändringar ska betraktas som betydande ändringar av den centrala motpartens modeller och parametrar enligt artiklarna 28 och 49 i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 13

Nettning av ekonomiskt likvärdiga kontrakt

1.   En central motpart ska på de ekonomiskt likvärdiga kontrakt som avses i artikel 12.1 i denna förordning tillämpa samma nettningsförfaranden oberoende av var kontrakten handlades, förutsatt att det nettningsförfarande som tillämpas är giltigt och verkställbart i enlighet med direktiv 98/26/EG och tillämplig insolvenslagstiftning.

2.   En central motpart som anser att den rättsliga risken eller grundrisken i samband med ett nettningsförfarande som den tillämpar på ett ekonomiskt likvärdigt kontrakt inte är tillräckligt minskad ska villkora clearingen av ett sådant kontrakt på antagande av ändringar av det nettningsförfarandet och utesluta nettningen av ett sådant kontrakt. Sådana ändringar ska betraktas som väsentliga ändringar av den centrala motpartens riskmodeller och riskparametrar enligt artiklarna 28 och 49 i förordning (EU) nr 648/2012.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 avses med basrisk den risk som är förknippad med ej fullständigt korrelerade rörelser mellan två eller flera tillgångar eller kontrakt som den centrala motparten har clearat.

Artikel 14

Korsberäkning av marginalsäkerheter för korrelerade kontrakt som har clearats av samma centrala motpart

När en central motpart beräknar marginaler med avseende på korsberäkning av marginalsäkerheten för korrelerade kontrakt som har clearats av samma centrala motpart (portföljmarginalsäkerheter) i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 648/2012 och artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 153/2013 (6) ska den centrala motparten använda sitt tillvägagångssätt med portföljmarginalsäkerheter för alla relevanta korrelerade kontrakt oavsett var det handlas med kontrakten. Kontrakt med en väsentlig och tillförlitlig korrelation eller en likvärdig statistisk beroendeparameter ska åtnjuta samma kvittning eller sänkning av kraven.

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGSARRANGEMANG OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Förfarande för anmälan från den centrala motparten till dess behöriga myndighet

Om en central motpart ansöker om tillstånd att använda de övergångsarrangemang som avses i artikel 35.5 i förordning (EU) nr 600/2014 ska den lämna in en skriftlig anmälan till sin behöriga myndighet med användning av formulär 1 i bilagan till den här förordningen.

Artikel 16

Förfarande för anmälan från den behöriga myndigheten till Esma och kollegiet för centrala motparter

Relevanta behöriga myndigheter som fattar beslut om att godkänna ett övergångsarrangemang i enlighet med artikel 35.5 i förordning (EU) nr 600/2014 ska skriftligen och utan dröjsmål och inte senare än en månad från beslutet anmäla detta till Esma och kollegiet för centrala motparter, med användning av formulär 2 i bilagan till den här förordningen.

Artikel 17

Förfarande för anmälan från handelsplatsen till dess behöriga myndighet avseende den inledande övergångsperioden

Om en handelsplats inte vill vara bunden av artikel 36 i förordning (EU) nr 600/2014 ska den lämna in en skriftlig anmälan till sin behöriga myndighet och Esma med användning av formulären 3.1 och 3.2 i bilagan till den här förordningen.

Artikel 18

Förfarande för anmälan från handelsplatsen till dess behöriga myndighet avseende en förlängning av övergångsperioden

Om en handelsplats vill fortsätta vara obunden av artikel 36 i förordning (EU) nr 600/2014 i ytterligare 30 månader ska den lämna in en skriftlig anmälan till sin behöriga myndighet och Esma med användning av formulären 4.1 och 4.2 i bilagan till den här förordningen.

Artikel 19

Närmare specifikationer för beräkning av det nominella beloppet

1.   I enlighet med artikel 36.5 i förordning (EU) nr 600/2014 ska en handelsplats som inte vill vara bunden av artikel 36 i den förordningen under en period på 30 månader från datum för tillämpningen av förordning (EU) nr 600/2014 ska i sin beräkning av sitt årliga nominella belopp räkna med alla transaktioner i börshandlade derivat som avslutades under kalenderåret före övergången till tillämpningen av förordningen.

2.   För beräkning av sitt nominella belopp i enlighet med artikel 36.5 i förordning (EU) nr 600/2014 för året före övergången till tillämpning av förordningen i enlighet med punkt 1 ska en handelsplats använda de verkliga siffrorna för den period för vilka de finns tillgängliga.

Om en handelsplats har tillgängliga data för mindre än 12 månader för det år som föregår övergången till tillämpningen av förordningen ska den ta fram en uppskattad siffra för det året med följande tre ingångsvärden:

a)

verkliga data för den längsta möjliga perioden från början av året före övergången till tillämpningen av förordningen, inklusive minst de första 8 månaderna,

b)

verkliga data för motsvarande period under året före det år som anges i detta stycke led a,

c)

verkliga data för hela året före det år som anges i detta stycke led a,

Den uppskattade siffran för det årliga nominella beloppet ska beräknas på följande sätt: de ingångsvärden som avses i led a ska multipliceras med de ingångsvärden som avses i punkt c och divideras med de ingångsvärden som avses i led b.

3.   Om en handelsplats vill fortsätta att inte vara bunden av artikel 36 i förordning (EU) nr 600/2014 i ytterligare en 30-månadersperiod i slutet av den första eller någon ytterligare 30-måndersperiod, ska den i sin beräkning av sitt årliga nominella belopp i enlighet med artikel 36.5 i förordning (EU) nr 600/2014 inkludera alla transaktioner i börshandlade derivat som avslutades enligt reglerna under vart och ett av de två första löpande 12-månadersperioder av den föregående 30-månadersperioden.

4.   Om det finns likvärdiga tillvägagångssätt för att beräkna det nominella beloppet för vissa typer av instrument men påtagliga skillnader föreligger i de värden som beräkningsmetoderna leder till, ska den beräkning som ger det högre värdet användas. Särskilt för derivat såsom futures och optioner, inklusive alla typer av råvaruderivat som betecknas som enheter, ska det nominella beloppet vara hela värdet av derivatets underliggande tillgångar till relevant pris vid den tidpunkt då transaktionen slutförs.

Artikel 20

Esmas metoder för godkännande och verifiering

1.   För verifiering i enlighet med artikel 36.6 d i förordning (EU) nr 600/2014 ska handelsplatsen på begäran överlämna alla fakta och siffror som beräkningen grundar sig på till Esma.

2.   Vid verifiering av de inlämnade nominella beloppsvärdena ska Esma även ta hänsyn till relevanta data efter handel och årlig statistik.

3.   Esma ska besluta om godkännande av undantaget inom tre månader efter mottagandet av all relevant information för anmälan i enlighet med artikel 16 eller 17, inklusive den information som anges i artikel 19.

Artikel 21

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Artiklarna 15, 16, 17, 19 och 20 ska dock gälla från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 24 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring och betalningar och värdepapper (EGT L 166, 11.6.1998, s. 45).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 153/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för krav på centrala motparter (EUT L 52, 23.2.2013, s. 41).


BILAGA

Formulär 1

Anmälan enligt artikel 15

Den centrala motpartens namn

Relevanta kontaktuppgifter

Namn på handelsplats(er) med nära kopplingar

Jurisdiktioner för handelsplats(er) med nära kopplingar

 

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.


Formulär 2

Anmälan enligt artikel 16

Den centrala motpartens namn

Relevanta kontaktuppgifter

Datum för beslut om godkännande

Datum för övergångsperiodens början och slut

Namn på handelsplats(er) med nära kopplingar

Jurisdiktioner för handelsplats(er) med nära kopplingar

 

 

 

Fr.o.m.:

T.o.m.:

1.

2.

3.

1.

2.

3.


Formulär 3.1

Allmän anmälan enligt artikel 17

Handelsplatsens namn

Relevanta kontaktuppgifter

Namn på och jurisdiktion(er) för handelsplatser i samma grupp med bas i unionen

Namn och jurisdiktioner för central(a) motpart(er) med nära kopplingar

 

 

1.

2.

3.

1.

2.

3


Formulär 3.2

Anmälan av nominellt belopp enligt artikel 17

Handelsplats:

Handlat nominellt belopp 2016

Tillgångsklass X:

 

Tillgångsklass Y:

 

Tillgångsklass Z:

 


Formulär 4.1

Allmän anmälan enligt artikel 18

Handelsplatsens namn

Relevanta kontaktuppgifter

Namn på och jurisdiktion(er) för handelsplatser i samma grupp med bas i unionen

Namn och jurisdiktioner för central(a) motpart(er) med nära kopplingar

 

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.


Formulär 4.2

Anmälan av nominellt belopp enligt artikel 18

Handelsplatsens namn:

Nominellt belopp för rullande år

Nominellt belopp för rullande år

Tillgångsklass X:

 

 

Tillgångsklass Y:

 

 

Tillgångsklass Z:

 

 


Top