EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0570

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/570 av den 26 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller fastställande av när en marknad är avgörande för likviditeten i samband med meddelanden om tillfälliga handelsstopp (Text av betydelse för EES. )

C/2016/3020

OJ L 87, 31.3.2017, p. 124–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/570/oj

31.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/124


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/570

av den 26 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller fastställande av när en marknad är avgörande för likviditeten i samband med meddelanden om tillfälliga handelsstopp

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 48.12 e, och

av följande skäl:

(1)

Det måste klargöras vilka reglerade marknader som ska betraktas som avgörande för likviditeten för varje typ av finansiellt instrument så att det på dessa marknader finns lämpliga system och förfaranden för att underrätta behöriga myndigheter om tillfälliga handelsstopp.

(2)

Direktiv 2014/65/EU utökar kraven avseende handelsstopp till multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar) och organiserade handelsplattformar (OTF-plattformar) och det är därför viktigt att säkerställa att finansiella instrument som det handlas med på dessa plattformar också omfattas av dessa tekniska standarder för tillsyn.

(3)

Det är viktigt att säkerställa en proportionerlig tillämpning av anmälningskravet. Efter att ha fått en anmälan om ett tillfälligt handelsstopp är den behöriga myndigheten skyldig att bedöma om anmälan ska spridas till resten av marknaden och att vid behov samordna en marknadsövergripande insats. För att begränsa handelsplatsernas administrativa börda bör endast de som har störst potential att ha en marknadsövergripande verkan vid handelsstopp vara föremål för anmälningskravet.

(4)

För aktier och aktieliknande finansiella instrument bör den marknad som är avgörande för likviditeten vara den handelsplats som har högst omsättning av det berörda finansiella instrumentet i unionen eftersom den handelsplatsen har störst potential att ha en marknadsövergripande verkan när handeln stoppas.

(5)

För andra finansiella instrument än aktier bör den marknad som är avgörande för likviditeten vara den reglerade marknad där det berörda finansiella instrumentet först togs upp till handel. Om ett finansiellt instrument som inte är en aktie inte är upptaget till handel på en reglerad marknad bör den marknad som är avgörande för likviditeten vara den handelsplats där instrumentet först togs upp till handel. Detta bör garantera säkerhet för ett flertal komplexa finansiella instrument genom att en enkel referenspunkt införs till den handelsplats där händelser leder till betydande inverkan på likviditeten på andra marknader där det handlas med samma finansiella instrument, normalt på grund av en betydande andel av handelsvolymerna för det instrumentet på den handelsplatsen.

(6)

För att uppnå överensstämmelse och för att säkerställa välfungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och de relaterade nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas från samma datum. Denna förordning grundas på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har lagt fram för kommissionen.

(7)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning grundar sig på, analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader, som inrättats genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avgörande marknad för likviditet

För tillämpningen av artikel 48.5 andra stycket i direktiv 2014/65/EU ska den marknad som är avgörande för likviditeten anses vara

a)

med avseende på aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument, den handelsplats som är den mest relevanta marknaden när det gäller likviditeten för instrumentet, i enlighet med artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 (3),

b)

med avseende på andra finansiella instrument än de som anges i led a som har tagits upp till handel på en reglerad marknad, den reglerade marknad där det finansiella instrumentet först togs upp till handel,

c)

med avseende på andra finansiella instrument än de som anges i led a som inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad, den handelsplats där det finansiella instrumentet först togs upp till handel.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den dag som är den första av de dagar som anges i artikel 93.1 andra stycket i direktiv 2014/65/EU.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare (se sidan 387 i detta nummer av EUT).


Top