EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0569

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/569 av den 24 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller tillfälligt stopp för handeln med ett finansiellt instrument och avförande av ett finansiellt instrument från handel (Text av betydelse för EES. )

C/2016/3014

OJ L 87, 31.3.2017, p. 122–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/569/oj

31.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/122


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/569

av den 24 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller tillfälligt stopp för handeln med ett finansiellt instrument och avförande av ett finansiellt instrument från handel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 32.2 tionde stycket och artikel 52.2 tionde stycket,

av följande skäl:

(1)

Målet med att tillfälligt stoppa eller avföra ett finansiellt instrument från handel kommer i vissa fall inte att uppnås såvida inte ett derivat av en typ som avses i punkterna 4 till 10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU och som avser eller hänför sig till det finansiella instrumentet också stoppas eller avförs från handel.

(2)

Vid bestämning av fall där kopplingen är sådan att det är nödvändigt att tillfälligt stoppa eller avföra relaterade derivat bör styrkan i kopplingen mellan derivatet och det finansiella instrument som har stoppats eller avförts från handel beaktas. I detta avseende bör en åtskillnad göras mellan ett derivat vars pris eller värde är beroende av priset eller värdet på ett enda underliggande finansiellt instrument och ett derivat vars pris eller värde är beroende av flera olika prisfaktorer, till exempel derivat som hänför sig till ett index eller en korg med finansiella instrument.

(3)

Oförmågan att prissätta relaterade derivat på ett korrekt sätt leder till en oordnad marknad och bör anses vara störst i de fall där derivatet avser eller hänför sig till ett enda finansiellt instrument. Om derivatet avser eller hänför sig till en korg med finansiella instrument eller ett index av vilket det stoppade finansiella instrumentet endast är en del kommer marknadsaktörernas förmåga att bestämma det korrekta priset att påverkas i mindre utsträckning. Egenskaperna hos kopplingen mellan derivatet och det underliggande instrumentet bör därför beaktas vid bedömningen av det övergripande målet med att tillfälligt stoppa eller avföra instrumentet.

(4)

Det bör även beaktas att en marknadsoperatör måste säkerställa en rättvis, korrekt och effektiv handel på sin marknad. Utanför tillämpningsområdet för denna förordning måste en marknadsoperatör göra en bedömning av huruvida ett tillfälligt stopp för eller ett avförande av det underliggande finansiella instrumentet från handel äventyrar en rättvis och korrekt handel med derivatet på handelsplatsen, och marknadsoperatören måste på eget initiativ vidta lämpliga åtgärder som att tillfälligt stoppa eller avföra relaterade derivat.

(5)

Artiklarna 32.2 och 52.2 i direktiv 2014/65/EU bör tillämpas konsekvent för olika typer av handelsplatser. De är nära sammanlänkade eftersom de specificerar tillfälligta stopp och avföranden på olika typer av handelsplatser. För att säkerställa en konsekvent tillämpning av dessa bestämmelser, som bör träda i kraft vid samma tidpunkt, och för att underlätta för berörda aktörer, i synnerhet de som åläggs dessa skyldigheter, att få överblick över bestämmelserna, är det nödvändigt att konsolidera de tekniska standarder för tillsyn som har utarbetats i enlighet med artiklarna 32.2 och 52.2 i direktiv 2014/65/EU i en enda förordning.

(6)

Av konsekvensskäl och för att säkerställa välfungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och de relaterade nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas från samma datum.

(7)

Denna förordning grundas på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lagt fram för kommissionen.

(8)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning baseras på. Esma har även analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Koppling mellan ett derivat som avser eller hänför sig till ett finansiellt instrument som har tillfälligt stoppats eller avförts från handel och det ursprungliga instrumentet

En marknadsoperatör av en reglerad marknad och ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform) ska tillfälligt stoppa eller avföra från handel sådana derivat som avses i punkterna 4–10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU om derivatet avser eller hänför sig till endast ett finansiellt instrument och om det finansiella instrumentet har tillfälligt stoppats eller avförts från handel.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top