EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0568

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/568 av den 24 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn för upptagande av finansiella instrument till handel på reglerade marknader (Text av betydelse för EES. )

C/2016/3017

OJ L 87, 31.3.2017, p. 117–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/568/oj

31.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/117


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/568

av den 24 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn för upptagande av finansiella instrument till handel på reglerade marknader

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 51.6 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Överlåtbara värdepapper bör endast anses som fritt överlåtbara om, innan de upptas till handel, inga begränsningar föreligger som hindrar överföringen av dessa värdepapper på ett sätt som skulle störa skapandet av en rättvis, välordnad och effektiv marknad.

(2)

För upptagande till handel på en reglerad marknad av överlåtbara värdepapper enligt definitionen i direktiv 2014/65/EU, måste, i det fall det handlar om ett värdepapper i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (2), tillräckliga uppgifter finnas tillgängliga offentligt för att kunna värdera det finansiella instrumentet så att det kan handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt. Vidare bör, om det rör sig om aktier, ett adekvat antal finnas tillgängliga för distribution till allmänheten, och för värdepappersderivat ska tillbörliga funktioner finnas för avveckling och leverans.

(3)

Överlåtbara värdepapper som uppfyller kraven för upptagande till en officiell notering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG (3) bör anses vara fritt överlåtbara och kunna handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt.

(4)

Upptagande till handel på en reglerad marknad av andelar som emitteras av företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper eller alternativa investeringsfonder bör inte hindra tillämpning av relevanta bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (4) eller i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (5). En operatör av en reglerad marknad måste därför kontrollera att andelarna som den tar upp till handel härrör från ett företag för kollektiva investeringar som uppfyller den relevanta sektorsspecifika lagstiftningen. Vad gäller börshandlade fonder krävs att operatören av en reglerad marknad säkerställer att adekvata förfaranden för inlösen för investerare alltid finns tillgängliga.

(5)

Vid upptagande till handel på en reglerad marknad av de derivatinstrument som avses i punkterna 4 till 10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU bör det beaktas huruvida tillräckliga uppgifter finns tillgängliga för värdering av derivatet liksom av den underliggande faktorn, och vad gäller fysiskt avvecklade kontrakt, förekomsten av tillbörliga förfaranden för avveckling och leverans.

(6)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (6) införs vissa krav för utsläppsrätter för att säkerställa att de är fritt överlåtbara och handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt. Alla utsläppsrätter i den mening som avses i punkt 11 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU som erkänts med avseende på kraven i direktiv 2003/87/EG bör därför anses vara godkända för upptagande till handel på en reglerad marknad och inga ytterligare krav bör ställas genom denna förordning.

(7)

Reglerade marknaders funktioner för kontroll av att emittenter uppfyller skyldigheterna enligt unionsrätten och för underlättande av tillgång till uppgifter som har offentliggjorts enligt unionsrätten bör omfatta de skyldigheter som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (7) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (8), eftersom dessa rättsakter innehåller de centrala och viktigaste skyldigheterna för emittenter efter ett första upptagande till handel på en reglerad marknad.

(8)

Reglerade marknader bör inrätta förfaranden för kontroll av att emittenter av överlåtbara värdepapper uppfyller skyldigheterna enligt unionsrätten, vilka bör vara tillgängliga för emittenterna och för allmänheten. Genom riktlinjerna bör det säkerställas att kontrollerna av efterlevnaden är effektiva och den reglerade marknaden bör informera emittenter om deras skyldigheter.

(9)

Reglerade marknader ska underlätta tillgång till uppgifter som offentliggörs enligt de villkor som fastställs genom unionsrätten för medlemmar och deltagare via funktioner som sörjer för enkel, rättvis och icke-diskriminerande tillgång för alla medlemmar och aktörer. Den för dessa ändamål relevanta unionsrätten inbegriper direktiv 2003/71/EG, direktiv 2004/109/EG, förordning (EU) nr 596/2014 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (9). Genom funktionerna för tillgång bör det säkerställas att medlemmar och deltagare på lika villkor har tillgång till de relevanta uppgifter som kan påverka värderingen av ett finansiellt instrument.

(10)

För att uppnå överensstämmelse och för att säkerställa välfungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och de relaterade nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas från samma datum.

(11)

Denna förordning grundas på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lagt fram för kommissionen.

(12)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning baseras på. Esma har även analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Överlåtbara värdepapper – fritt överlåtbara

1.   Överlåtbara värdepapper ska anses vara fritt överlåtbara om de kan handlas mellan parterna i en transaktion och därefter kan överlåtas utan begränsningar och om alla värdepapper inom samma kategori som värdepappret är likvärdiga.

2.   Överlåtbara värdepapper som omfattas av en överlåtelsebegränsning ska inte anses vara fritt överlåtbara i enlighet med punkt 1, såvida inte begränsningen sannolikt inte orsakar störningar på marknaden. Överlåtbara värdepapper som inte är till fullo betalda får anses vara fritt överlåtbara om åtgärder vidtagits för att deras överlåtelse inte ska begränsas och för att offentliggöra tillräckliga uppgifter om att de inte slutbetalats och om konsekvenserna av detta för aktieägarna.

Artikel 2

Överlåtbara värdepapper – rättvis, välordnad och effektiv handel

1.   Vid bedömning av huruvida ett överlåtbart värdepapper kan handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt ska en reglerad marknad beakta de uppgifter som ska tas fram enligt direktiv 2003/71/EG eller uppgifter som annars finns offentligt tillgängliga såsom följande:

a)

Historisk finansiell information.

b)

Information om emittenten.

c)

Information om emittentens verksamhet.

2.   Vid bedömning av huruvida en aktie kan handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt ska en reglerad marknad, utöver punkt 1, beakta distributionen av dessa aktier till allmänheten.

3.   Vid bedömning av huruvida ett överlåtbart värdepapper som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU kan handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt ska den reglerade marknaden beakta, alltefter arten av det värdepapper som upptas till handel, om följande kriterier är uppfyllda:

a)

Villkoren för värdepappret är klara och otvetydiga och gör det möjligt att upprätta en korrelation mellan dess pris och priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn.

b)

Priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn är tillförlitligt och allmänt tillgängligt.

c)

De allmänt tillgängliga uppgifterna är tillräckliga för att värdera värdepappret.

d)

Bestämmelserna om hur värdepapprets avvecklingspris fastställs säkerställer att det korrekt återspeglar priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn.

e)

Om avvecklingen av värdepappret förutsätter eller möjliggör att ett underliggande värdepapper eller en underliggande tillgång levereras i stället för kontant avveckling, finns det tillfredsställande bestämmelser som reglerar avvecklingen och leveransen av den underliggande faktorn samt tillfredsställande sätt att få relevanta uppgifter om detta.

Artikel 3

Överlåtbara värdepapper – officiell notering

Ett överlåtbart värdepapper som är officiellt noterat enligt direktiv 2001/34/EG och vars notering inte uppskjutits, ska anses vara fritt överlåtbart och kunna handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt.

Artikel 4

Andelar och aktier i företag för kollektiva investeringar

1.   En reglerad marknad ska, vid upptagande till handel av andelar eller aktier i ett företag för kollektiva investeringar, säkerställa att dessa andelar eller aktier får saluföras i den reglerade marknadens medlemsstat.

2.   Vid bedömning av huruvida andelar eller aktier i ett företag för kollektiva investeringar av den öppna typen kan handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt ska den reglerade marknaden beakta följande:

a)

Dessa andelars eller aktiers spridning bland allmänheten.

b)

Om det finns lämpliga arrangemang med marknadsgaranter eller om fondens förvaltningsbolag erbjuder lämpliga alternativ för investerarna att lösa in andelarna eller aktierna.

c)

Om, vad gäller börshandlade fonder, utöver arrangemang med marknadsgaranter, det finns lämpliga alternativa arrangemang för investerare att lösa in andelar eller aktier, åtminstone när värdet på andelarna eller aktierna i betydande grad skiljer sig från substansvärdet.

d)

Om investerarna får tillräckligt överblickbar information om andelarnas eller aktiernas värde genom den periodiska rapporteringen av substansvärdet.

3.   Vid bedömning av huruvida handel med andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar av den slutna typen kan ske på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt ska den reglerade marknaden beakta följande:

a)

Dessa andelars eller aktiers spridning bland allmänheten.

b)

Om investerarna får tillräckligt överblickbar information om andelarnas eller aktiernas värde, antingen genom offentliggjord information om fondens investeringsstrategi eller genom den periodiska rapporteringen av substansvärdet.

Artikel 5

Derivat

1.   Vid bedömning av huruvida handel med ett finansiellt instrument som avses i punkterna 4 till 10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU kan ske på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt ska den reglerade marknaden kontrollera att följande villkor är uppfyllda:

a)

Villkoren i kontraktet som upprättar det finansiella instrumentet är klara och otvetydiga och möjliggör en korrelation mellan det finansiella instrumentets pris och priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn.

b)

Priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn är tillförlitligt och allmänt tillgängligt.

c)

Tillräckliga uppgifter för att kunna värdera derivatet är allmänt tillgängliga.

d)

Bestämmelserna om hur kontraktets avvecklingspris fastställs säkerställer att priset korrekt återspeglar priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn.

e)

Om avvecklingen av derivatet förutsätter eller möjliggör att ett underliggande värdepapper eller en underliggande tillgång levereras i stället för kontant avveckling, finns tillfredsställande förfaranden för marknadsdeltagare att få relevant information om den underliggande faktorn samt för att avveckla och leverera detta underliggande värde.

2.   Punkt 1 b i denna artikel ska inte tillämpas för finansiella instrument som avses i punkterna 5, 6, 7 och 10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU om följande villkor är uppfyllda:

a)

Om priset eller annan värdemätare inte är allmänt tillgängliga, instrumentets kontrakt ger sannolikt marknaden information om den underliggande faktorns pris eller annan värdemätare eller gör det möjligt för marknaden att bedöma detta.

b)

Den reglerade marknaden säkerställer att det finns lämpliga tillsynsförfaranden för övervakning av handel med och avveckling av sådana finansiella instrument.

c)

Den reglerade marknaden säkerställer att avveckling och leverans, antingen fysisk leverans eller kontant avveckling, kan verkställas i enlighet med dessa finansiella instruments kontraktsvillkor.

Artikel 6

Utsläppsrätter

Alla utsläppsrätter som avses i punkt 11 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU och som erkänts med avseende på kraven i direktiv 2003/87/EG får upptas till handel på en reglerad marknad utan ytterligare krav.

Artikel 7

Kontroll av emittenters skyldigheter

1.   Reglerade marknader ska anta förfaranden för kontroll av att en emittent av ett överlåtbart värdepapper uppfyller sina skyldigheter enligt unionsrätten; dessa förfaranden ska offentliggöras på marknadens webbplats.

2.   Reglerade marknader ska säkerställa att efterlevnaden av de skyldigheter som avses i punkt 1 kontrolleras effektivt i enlighet med typen av skyldighet i fråga, med beaktande av de tillsynsuppgifter som utförs av relevanta behöriga myndigheter.

3.   Reglerade marknader ska säkerställa att följande anges avseende de förfaranden som avses i punkt 1:

a)

De förfaranden som de reglerade marknaderna använder för att åstadkomma det resultat som hänvisas till i punkt 1.

b)

Hur en emittent på bästa sätt kan påvisa för den reglerade marknaden att denne uppfyller de skyldigheter som avses i punkt 1.

4.   Reglerade marknader ska, vid upptagande till handel av emittentens överlåtbara värdepapper och på emittentens begäran, informera denne om de skyldigheter som avses i punkt 1.

Artikel 8

Underlättande av tillgång till information

Reglerade marknader ska ha funktioner som är lättillgängliga, kostnadsfria och som offentliggörs på deras webbplats, i syfte att underlätta tillgången för sina medlemmar eller deltagare till information som har offentliggjorts i enlighet med unionsrätten.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med det datum som anges i artikel 93.1 andra stycket i direktiv 2014/65/EU.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper (EGT L 184, 6.7.2001, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top