Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1052

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 av den 8 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller villkor tillämpliga på återköpsprogram och stabiliseringsåtgärder (Text av betydelse för EES)

C/2016/1357

OJ L 173, 30.6.2016, p. 34–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1052/oj

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/34


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1052

av den 8 mars 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller villkor tillämpliga på återköpsprogram och stabiliseringsåtgärder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 5.6 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

För att omfattas av undantaget från förbuden när det gäller marknadsmissbruk bör handel med egna aktier i återköpsprogram och handel med värdepapper eller relaterade instrument för stabilisering av värdepapper uppfylla de krav och villkor som anges i förordning (EU) nr 596/2014 och den här förordningen.

(2)

Förordning (EU) nr 596/2014 tillåter stabilisering genom relaterade instrument, men undantaget för transaktioner som rör återköpsprogram bör begränsas till faktisk handel med emittentens egna aktier och bör inte gälla transaktioner med finansiella derivat.

(3)

Eftersom öppenhet är en förutsättning för att förhindra marknadsmissbruk är det viktigt att se till att lämplig information ges eller rapporteras före, under och efter handel med egna aktier i återköpsprogram och handel för stabilisering av värdepapper.

(4)

För att förhindra marknadsmissbruk är det lämpligt att sätta upp villkor för inköpspris och tillåten daglig handelsvolym med egna aktier i återköpsprogram. För att undvika att sådana villkor kringgås ska återköpstransaktioner genomföras på en handelsplats där emittentens aktier är upptagna till handel eller handlas med. Förhandlade transaktioner som inte bidrar till prisbildningen kan dock användas för ett återköpsprogram och omfattas av undantaget, förutsatt att alla villkor som avses i förordning (EU) nr 596/2014 och den här förordningen är uppfyllda.

(5)

För att undvika risken för missbruk av undantaget för handel med egna aktier i återköpsprogram är det viktigt att denna förordning fastställer begränsningar när det gäller typen av transaktioner som en emittent kan genomföra under ett återköpsprogram och tidpunkten för handel med egna aktier. Dessa begränsningar bör därför förhindra att emittenten säljer egna aktier under återköpsprogrammets varaktighet och ta hänsyn till att tillfälliga förbud kan föreligga för handel inom emittenten samt att en emittent kan ha legitima skäl att fördröja offentliggörande av insiderinformation.

(6)

Stabilisering av värdepapper är avsedd att stödja priset vid en inledande eller sekundär försäljning av värdepapper under en begränsad tidsperiod om de utsätts för säljtryck, vilket gör det möjligt att motverka det säljtryck som framkallas av kortsiktiga investerare och upprätthålla en ordnad marknad för värdepapperen i fråga. Stabilisering bidrar på så sätt till större förtroende för de finansiella marknaderna bland investerare och emittenter. Därför ligger det i de investerares intresse som har tecknat eller köpt värdepapperen i fråga i samband med en väsentlig spridning, och i emittentens intresse, att blockaffärer som är strikt privata transaktioner inte ska betraktas som väsentlig spridning av värdepapper.

(7)

I samband med marknadsintroduktion medger vissa medlemsstater handel innan den officiella handeln på en reglerad marknad har inletts. Detta kallas vanligen villkorad handel. För tillämpning av undantaget för stabilisering av värdepapper bör det därför vara möjligt att stabiliseringsperioden börjar innan den officiella handeln inleds, förutsatt att vissa villkor för öppenhet och handel uppfylls.

(8)

Marknadsintegriteten kräver adekvat offentliggörande av stabiliseringsåtgärderna. Rapportering av stabiliseringstransaktioner krävs även för att behöriga myndigheter ska kunna övervaka stabiliseringsåtgärder. För att säkerställa skydd av investerarna, bevara marknadsintegriteten och avskräcka från marknadsmissbruk är det också viktigt att behöriga myndigheter får kännedom om alla stabiliseringstransaktioner när de genomför sina tillsynsuppgifter, oavsett om dessa äger rum på eller utanför en handelsplats. Vidare är det lämpligt att i förväg klargöra fördelningen av ansvar mellan emittenterna, erbjudarna och enheterna som utför stabiliseringen när det gäller att uppfylla tillämpliga krav på rapportering och öppenhet. En sådan uppdelning av ansvar bör ta hänsyn till vem som har relevant information. Den utsedda enheten bör även ansvara för att besvara förfrågningar från behöriga myndigheter i varje berörd medlemsstat. För att säkerställa enkel åtkomst för investerare och marknadsaktörer påverkas den information som ska offentliggöras före en inledande eller sekundär försäljning av värdepappren som ska stabiliseras enligt kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (2) inte av kraven på offentliggörande enligt artikel 6 av den här förordningen.

(9)

Det bör inrättas lämplig samordning mellan alla värdepappersföretag och kreditinstitut som genomför stabiliseringen. Under stabiliseringen bör ett värdepappersföretag eller kreditinstitut fungera som central kontaktpunkt för upplysningar i samband med tillsynsåtgärder av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

(10)

För att tillhandahålla resurser och säkring (hedging) för stabiliseringsåtgärder bör kompletterande stabilisering i form av överutnyttjandebestämmelser eller rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) tillåtas. Det är dock viktigt att fastställa villkor när det gäller öppenheten om sådan kompletterande stabilisering och hur denna utövas, bland annat under vilken period den kan genomföras. Om ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut använder en övertilldelningsbestämmelse i stabiliseringssyfte ska det dessutom uppmärksammas särskilt om detta leder till en position som inte täcks av emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som inte omfattas av övertilldelningen (greenshoe option).

(11)

För att undvika osäkerhet bör stabiliseringsåtgärderna genomföras med beaktande av marknadsvillkoren och försäljningspriset på värdepapperen. Transaktioner för att stänga de positioner som etablerats till följd av stabiliseringsåtgärder bör göras för att minimera marknadspåverkan, med vederbörlig hänsyn till rådande marknadsvillkor. Eftersom stabiliseringens syfte är att stödja priset bör försäljning av värdepapper som har förvärvats genom stabiliseringsköp, inklusive försäljning för att underlätta efterföljande stabiliseringsåtgärder, inte anses ha till syfte att stödja priset. Varken dessa försäljningar eller efterföljande inköp ska betraktas som missbruk i sig, även om de inte utnyttjar undantaget enligt förordning (EU) nr 596/2014.

(12)

Denna förordning grundas på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har lagt fram för kommissionen.

(13)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

(14)

För att finansmarknaderna ska fungera smidigt måste denna förordning träda i kraft snabbt och de bestämmelser som fastställs i förordningen gälla från och med samma datum som de som fastställs i förordning (EU) nr 596/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

I denna förordning avses med

a)    tidsbegränsade återköpsprogram : återköpsprogram där försäljningsperioder och handelsvolymer för programmet fastställs när återköpsprogrammet offentliggörs,

b)    adekvat offentliggörande : offentliggörande på ett sätt som ger allmänheten en snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055 (4) och i förekommande fall genom den officiellt utsedda mekanism som avses i artikel 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (5),

c)    erbjudare : den hittillsvarande innehavaren av värdepapperen eller någon annan som emitterar dem,

d)    tilldelning : den process eller de processer genom vilka man fastställer antalet värdepapper som ska tilldelas de investerare som tidigare har tecknat sig för eller ansökt om dem,

e)    kompletterande stabilisering : värdepappersföretags eller kreditinstituts tillämpning av en övertilldelningsbestämmelse eller av emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) i samband med väsentlig spridning av värdepapper enbart för att underlätta stabilisering,

f)    övertilldelningsbestämmelse : ett villkor i emissionsgarantiavtalet eller emissionsinstitutsavtalet som gör det möjligt att tillåta teckning av eller erbjudande om att köpa ett större antal värdepapper i fråga än vad som ursprungligen erbjöds,

g)    emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) : en option utfärdad av erbjudaren till förmån för värdepappersföretagen eller kreditinstituten inom ramen för erbjudandet som syftar till att täcka övertilldelning, och som innebär att dessa företag eller institut kan köpa upp till en viss volym av värdepapperen i fråga till försäljningspriset under en begränsad tidsperiod efter erbjudandet.

KAPITEL II

ÅTERKÖPSPROGRAM

Artikel 2

Skyldigheter att offentliggöra och rapportera

1.   För att kunna utnyttja undantaget enligt artikel 5.1 i förordning (EU) nr 596/2014 ska emittenten, innan handeln inleds inom ett återköpsprogram som är tillåtet enligt artikel 21.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU (6), ombesörja adekvat offentliggörande av följande information:

a)

Syftet med programmet i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) nr 596/2014.

b)

Maximal penningmängd som tilldelats programmet.

c)

Maximalt antal aktier som ska förvärvas.

d)

Period för vilken tillstånd har getts för programmet (nedan kallad programmets varaktighet).

Emittenten ska säkerställa adekvat offentliggörande av ändringar av programmet och av information som redan har offentliggjorts i enlighet med första stycket.

2.   Emittenten ska införa mekanismer som gör det möjligt att uppfylla skyldigheterna att rapportera till behöriga myndigheter och att registrera varje transaktion i samband med ett återköpsprogram, inklusive den information som anges i artikel 5.3 i förordning (EU) nr 596/2014. Emittenten ska rapportera till den behöriga myndigheten för varje handelsplats där aktierna upptas till handel eller handlas med, senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter det att transaktionen utfördes, alla transaktioner som rör återköpsprogrammet, i detalj och i aggregerad form. Den aggregerade informationen ska innefatta aggregerad volym och viktat genomsnittspris per dag och per handelsplats.

3.   Emittenten ska ombesörja adekvat offentliggörande av information om alla transaktioner i samband med återköpsprogram som avses i punkt 2 senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter dagen då dessa transaktioner genomfördes. Emittenten ska dessutom redovisa på sin webbplats de transaktioner som offentliggörs och hålla informationen tillgänglig för allmänheten i minst fem år från dagen för adekvat offentliggörande.

Artikel 3

Villkor för handel

1.   För att kunna utnyttja undantaget enligt artikel 5.1 i förordning (EU) nr 596/2014 ska transaktioner i samband med återköpsprogram uppfylla följande villkor:

a)

Aktierna ska köpas av emittenten på en handelsplats där aktierna är upptagna till handel eller handlas med.

b)

För aktier som handlas kontinuerligt på en handelsplats får handelsorder inte läggas under en auktionsfas och handelsorder som lagts innan auktionsfasen inletts får inte ändras under den fasen.

c)

För aktier som handlas enbart på en handelsplats genom auktioner ska handelsorder läggas och ändras av emittenten under auktionen, förutsatt att andra marknadsdeltagare har tillräckligt med tid för att reagera på dem.

2.   För att kunna utnyttja undantaget som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 596/2014 får emittenten inte vid genomförande av transaktioner i samband med ett återköpsprogram köpa aktier till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs, inklusive när aktierna handlas med på olika handelsplatser.

3.   För att kunna utnyttja undantaget enligt artikel 5.1 i förordning (EU) nr 596/2014 får emittenten vid genomförande av transaktioner inom ett återköpsprogram inte på någon handelsdag köpa mer än 25 procent av den genomsnittliga dagliga handelsvolymen för aktierna på den handelsplats där köpet genomförs.

Vid tillämpning av första stycket ska den genomsnittliga dagliga volymen bygga på den genomsnittliga dagliga handelsvolymen under någon av följande perioder:

a)

Månaden före månaden för offentliggörandet enligt artikel 2.1. Det ska hänvisas till en sådan fast volym i återköpsprogrammet och den ska tillämpas under hela programmets varaktighet.

b)

De 20 dagar som föregår inköpsdagen, om programmet inte hänvisar till den volymen.

Artikel 4

Begränsningar av handel

1.   För att kunna utnyttja undantaget enligt artikel 5.1 i förordning (EU) nr 596/2014 får emittenten inte under återköpsprogrammets varaktighet

a)

sälja egna aktier,

b)

handla under den stängda period som avses i artikel 19.11 i förordning (EU) nr 596/2014.

c)

Handel när emittenten har beslutat att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation enligt artikel 17.4 eller 17.5 i förordning (EU) nr 596/2014.

2.   Punkt 1 ska inte gälla

a)

om emittenten har infört ett tidsbegränsat återköpsprogram, eller

b)

om återköpsprogrammet styrs av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut om tidpunkten för inköpen av emittentens aktier oberoende av emittenten.

3.   Punkt 1 a ska inte gälla om emittenten är ett värdepappersföretag eller kreditinstitut och har infört, tillämpar och upprätthåller lämpliga och effektiva interna arrangemang och förfaranden, som är föremål för tillsyn av den behöriga myndigheten, för att förhindra olagligt röjande av insiderinformation av personer som har tillgång till sådan information som är direkt eller indirekt förknippad med emittenten till personer som ansvarar för beslut som gäller handel med egna aktier, när de handlar med egna aktier på grundval av sådana beslut.

4.   Punkterna 1 b och 1 c ska inte gälla om emittenten är ett värdepappersföretag eller kreditinstitut och har infört, tillämpar och upprätthåller lämpliga och effektiva interna arrangemang och förfaranden, som är föremål för tillsyn av den behöriga myndigheten, för att förhindra olagligt röjande av insiderinformation av personer som har tillgång till sådan information som är direkt eller indirekt förknippad med emittenten, inklusive beslut om förvärv inom återköpsprogrammet, till personer som ansvarar för handel med egna aktier för kunders räkning, när de handlar med egna aktier för dessa kunders räkning.

KAPITEL III

STABILISERINGSÅTGÄRDER

Artikel 5

Villkor som avser stabiliseringsperioden

1.   När det gäller aktier och andra likvärdiga värdepapper ska följande gälla för den begränsade period som avses i artikel 5.4 a i förordning (EU) nr 596/2014 (nedan kallad stabiliseringsperioden):

a)

Vid en väsentlig spridning i form av en offentliggjord marknadsintroduktion ska perioden börja den dag då handel med värdepappren på den berörda handelsplatsen inleds, och avslutas högst 30 kalenderdagar därefter.

b)

Vid en väsentlig spridning i form av en sekundäremission ska perioden börja den dag då ett adekvat offentliggörande av värdepapprens slutpris görs, och avslutas högst 30 kalenderdagar efter dagen för tilldelningen.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 a, om den offentliggjorda marknadsintroduktionen äger rum i en medlemsstat som tillåter handel innan handeln på en handelsplats inleds, ska stabiliseringsperioden börja den dag då ett adekvat offentliggörande av värdepapprens slutpris görs, och avslutas högst 30 kalenderdagar därefter. Sådan handel ska genomföras i enlighet med tillämpliga regler för den handelsplats där värdepappren ska upptas till handel, inklusive regler som gäller offentliggörande och rapportering av handel.

3.   För obligationer och andra former av skuldförbindelser, inklusive skuldebrev som är konvertibla eller utbytbara mot aktier eller andra likvärdiga värdepapper, ska stabiliseringsperioden börja den dag då ett adekvat offentliggörande av villkoren för erbjudandet av värdepapperen görs, och avslutas högst 30 kalenderdagar efter den dag då emittenten av instrumenten tog emot intäkterna från emissionen, eller om detta inträffar tidigare, senast 60 kalenderdagar efter dagen för tilldelningen av värdepapperen i fråga.

Artikel 6

Skyldigheter att offentliggöra och rapportera

1.   Innan perioden för inledande eller sekundär försäljning av värdepapper inleds ska den person som utsetts i enlighet med punkt 5 ombesörja adekvat offentliggörande av följande information:

a)

Att stabiliseringen inte nödvändigtvis kommer att genomföras och att den när som helst kan upphöra.

b)

Att stabliseringstransaktioner syftar till att stödja marknadspriset för värdepappren under stabiliseringsperioden.

c)

Början och slutet på stabiliseringsperioden under vilken stabilisering kan äga rum.

d)

Identiteten på den enhet som genomför stabiliseringen, förutom om denna är okänd vid tidpunkten för offentliggörandet, då denna ska bli föremål för ett adekvat offentliggörande innan stabiliseringen inleds.

e)

Förekomsten av en övertilldelningsbestämmelse eller rätt för emissionsinstitutet att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) och det maximala antalet värdepapper som täcks av denna bestämmelse eller option, löptiden för en sådan option och eventuella villkor för att utnyttja övertilldelningsbestämmelsen eller optionen.

f)

Den plats där stabiliseringen kan genomföras, i relevanta fall namnet på handelsplatsen eller handelsplatserna.

2.   Under stabiliseringsperioden ska de personer som utsetts enligt punkt 5 se till att adekvat offentliggörande sker av närmare information om alla stabiliseringstransaktioner senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter dagen då dessa transaktioner genomfördes.

3.   Inom en vecka före stabiliseringsperiodens slut ska den person som utsetts i enlighet med punkt 5 ombesörja adekvat offentliggörande av följande information:

a)

Huruvida stabiliseringen utfördes eller inte.

b)

Det datum då stabiliseringen inleddes.

c)

Det datum då stabilisering senast genomfördes.

d)

Det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för var och en av de dagar då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

e)

Den handelsplats eller de handelsplatser där stabiliseringstransaktionerna genomfördes, i tillämpliga fall.

4.   För att uppfylla kravet på närmare uppgifter om alla stabiliseringstransaktioner enligt artikel 5.5 i förordning (EU) nr 596/2014 ska de enheter som genomför stabiliseringen, oavsett om de agerar för emittenten eller erbjudaren, registrera varje stabiliseringsorder eller transaktion med värdepapper och relaterade instrument i enlighet med artikel 25.1 och 26.1, 26.2 och 26.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (7). De enheter som genomför stabiliseringen, oavsett om detta görs för emittentens eller erbjudarens räkning, ska meddela alla stabiliseringstransaktioner som genomförs med värdepapper och relaterade instrument till

a)

behörig myndighet för varje handelsplats där värdepappren under stabiliseringen är upptagna för handel eller handlas med,

b)

behörig myndighet för varje handelsplats där transaktioner med relaterade instrument genomförs för stabilisering av värdepapper.

5.   Emittenten, erbjudaren och varje enhet som genomför stabilisering, liksom de personer som agerar för deras räkning, ska utse någon bland sig att fungera som ansvarig central kontaktpunkt

a)

för kraven på offentliggörande enligt punkterna 1,2 och 3, och

b)

för hantering av förfrågningar från behöriga myndigheter enligt punkt 4.

Artikel 7

Prisvillkor

1.   Vid erbjudanden som avser aktier och andra värdepapper som är likvärdiga med aktier får stabilisering av värdepapperen under inga omständigheter genomföras till högre pris än det fastställda erbjudandepriset.

2.   Vid erbjudanden som avser skuldebrev som är konvertibla eller utbytbara mot aktier eller andra likvärdiga värdepapper får stabilisering av dessa skuldinstrument inte under några omständigheter genomföras över marknadspriset för dessa instrument vid tidpunkten för offentliggörandet av de slutgiltiga villkoren för det nya erbjudandet.

Artikel 8

Villkor för kompletterande stabilisering

Kompletterande stabilisering ska genomföras i enlighet med artiklarna 6 och 7 och uppfylla följande villkor:

a)

Värdepapper får bara övertilldelas under teckningsperioden och till erbjudandepriset.

b)

En position som uppkommer genom att ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut utnyttjar en övertilldelningsbestämmelse och som inte omfattas av emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option), får inte överstiga 5 procent av det ursprungliga erbjudandet.

c)

Emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) får endast utnyttjas av innehavarna av en sådan option när värdepapperen har övertilldelats.

d)

Emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) får inte uppgå till mer än 15 procent av det ursprungliga erbjudandet.

e)

Den period under vilken rätten att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) får utnyttjas ska vara densamma som stabiliseringsperioden enligt artikel 5.

f)

Utnyttjande av emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) ska offentliggöras så snart som möjligt med alla lämpliga uppgifter, däribland särskilt tidpunkten för utnyttjandet optionen och värdepapperens antal och slag.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering (EUT L 149, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055 av den 29 juni 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad gäller de tekniska villkoren för lämpligt offentliggörande av insiderinformation och för uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (se sidan 47 i detta nummer av EUT).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (EUT L 315, 14.11.2012, s. 74).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).


Top