EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0960

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/960 av den 17 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller lämpliga arrangemang, system och förfaranden för marknadsaktörer som lämnar information vid genomförande av marknadssonderingar (Text av betydelse för EES)

C/2016/2859

OJ L 160, 17.6.2016, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/960/oj

17.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/29


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/960

av den 17 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller lämpliga arrangemang, system och förfaranden för marknadsaktörer som lämnar information vid genomförande av marknadssonderingar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 11.9 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Lämpliga arrangemang, förfaranden och krav på registerhållning behövs för att säkerställa att marknadssonderingar hanteras och kontrolleras på ett effektivt sätt. Som en del av de lämpliga arrangemangen bör marknadsaktörer som lämnar information fastställa förfaranden som beskriver hur marknadssonderingar genomförs. Sådana förfaranden bör innefatta en standarduppsättning information som ska tillhandahållas till och begäras av personer som tar emot marknadssonderingar och bör säkerställa att ingen onödig och potentiellt känslig information sprids samt att alla personer som tar emot marknadssonderingen blir informerade i samma utsträckning.

(2)

Det bör inte råda någon tvekan om innehållet i den information som lämnas under marknadssonderingar. När marknadssonderingar genomförs per telefon och den marknadsaktör som lämnar informationen har tillgång till telefonlinjer med inspelningsmöjlighet bör den marknadsaktör som lämnar information därför utnyttja dessa linjer. När marknadssonderingar genomförs via andra kanaler än telefonlinjer med inspelningsmöjlighet bör register föras över kommunikation i samband med marknadssonderingar i form av ljud- eller videoinspelningar eller i skriftlig form. När marknadssonderingar görs via telefonlinjer med inspelningsmöjlighet eller när ljud- eller videoinspelning används måste medgivande erhållas från den person som tar emot marknadssonderingen för skydd av personuppgifter.

(3)

För att underlätta behöriga myndigheternas utredningar av misstänkt marknadsmissbruk bör marknadsaktörer som lämnar information för varje marknadssondering föra register över de personer som tar emot marknadssonderingen.

(4)

För att minimera risken för otillbörligt röjande av insiderinformation bör en marknadsaktör som lämnar information föra register över potentiella investerare som har meddelat aktören att de inte vill ta emot marknadssonderingar. Potentiella investerare bör kunna uttrycka önskemål om att inte ta emot marknadssonderingar när det gäller alla potentiella transaktioner eller endast vissa typer av transaktioner.

(5)

När en marknadsundersökning genomförs bör det, för tillämpningen av artikel 10.1 i förordning (EU) nr 596/2014, kunna antas att den marknadsaktör som lämnar information röjer insiderinformation som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. Den marknadsaktör som lämnar information bör i detta sammanhang anses agera inom ramen för normalt fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden endast om alla krav är uppfyllda, inklusive kraven på registerhållning enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 596/2014 och i den här förordningen.

(6)

Med tanke på att det kan vara komplicerat att avgöra vad som utgör insiderinformation, såsom krävs enligt artikel 11.3 i förordning (EU) nr 596/2014, bör marknadsaktörer som lämnar information föra register över alla marknadssonderingar, även de sonderingar som dessa aktörer inte betraktar som röjande av insiderinformation. Sådana register gör det lättare för marknadsaktörer som lämnar information att visa upp bevis på korrekt uppträdande för behöriga myndigheter, särskilt när informationens karaktär har ändrats efter marknadssonderingen eller om den behöriga myndigheten vill granska processen för kategorisering av information.

(7)

Denna förordning grundas på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har lagt fram för kommissionen.

(8)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt ett yttrande från intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

(9)

För att finansmarknaderna ska fungera smidigt måste denna förordning träda i kraft snabbt och de bestämmelser som fastställs i förordningen gälla från och med samma datum som de som fastställs i förordning (EU) nr 596/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna villkor

Marknadsaktörer som lämnar information ska se till att de arrangemang och förfaranden de fastställer för att följa artikel 11.4, 11.5, 11.6 och 11.8 i förordning (EU) nr 596/2014 ses över regelbundet och vid behov uppdateras.

Artikel 2

Förfaranden för att genomföra marknadssonderingar

1.   Marknadsaktörer som lämnar information ska fastställa förfaranden som beskriver hur marknadssonderingar genomförs.

Marknadsaktörer som lämnar information får överföra information för marknadssonderingsändamål till personer som mottar informationen muntligen, vid fysiska möten, genom ljud- eller videosamtal eller skriftligen, via e-post, fax eller elektronisk kommunikation.

2.   Marknadsaktörer som lämnar information ska upprätta förfaranden för att genomföra marknadssonderingar per telefon där de ser till att telefonlinjer med inspelningsfunktion används om de har tillgång till sådana linjer, och att de personer som tar emot marknadssonderingar har gett sitt medgivande till att samtalet spelas in.

3.   De förfaranden som beskrivs i punkterna 1 och 2 ska säkerställa att personer som är anställda hos en marknadsaktör som lämnar information, genom anställningsavtal eller på annat sätt, endast använder utrustning som tillhandahålls av marknadsaktören som lämnar information vid genomförande och mottagning av telefonsamtal och elektroniska meddelanden för marknadssonderingsändamål.

Artikel 3

Standarduppsättning information för överföring till personer som mottar marknadssonderingen

1.   Marknadsaktörer som lämnar information ska ha färdiga förfaranden för att i samband med marknadssonderingar utbyta en standarduppsättning information i förutbestämd ordning med personer som tar emot marknadssonderingarna.

2.   Den standarduppsättning information som avses i punkt 1 ska fastställas av marknadsaktören som lämnar information för varje marknadssondering, innan sonderingen genomförs. Marknadsaktören som lämnar information ska använda den standarduppsättningen information till alla personer som tar emot marknadssonderingen.

3.   Om marknadsaktörer som lämnar information anser att marknadssonderingen kommer att innefatta att insiderinformation röjs ska den standarduppsättning information som avses i punkt 1 inkludera och vara begränsad till följande, i den angivna ordningen:

a)

Ett uttalande som klargör att kommunikationen äger rum för marknadssonderingsändamål.

b)

Om marknadssonderingen genomförs via telefon med inspelningsfunktion eller om ljud- eller bildinspelning används, ett uttalande om att samtalet spelas in och medgivande till att det spelas in från den person som mottar marknadssonderingen.

c)

En begäran om och en bekräftelse från den kontaktade personen av att marknadsaktören som lämnar information kommunicerar med en person som av den potentiella investeraren är betrodd att ta emot marknadssonderingen och svar på denna begäran.

d)

Ett uttalande som klargör att om den kontaktade personen samtycker till att ta emot marknadssonderingen kommer personen i fråga att ta emot information som av marknadsaktören som lämnar information anses vara insiderinformation och en hänvisning till den skyldighet som fastställs i artikel 11.7 i förordning (EU) nr 596/2014.

e)

Om möjligt, en uppskattning av när informationen kommer att upphöra att utgöra insiderinformation, de faktorer som kan förändra denna uppskattning och, i vilket fall, information om hur den person som tar emot marknadssonderingen kommer att underrättas om förändringar av uppskattningen.

f)

Ett uttalande som underrättar personen som tar emot marknadssonderingen om skyldigheterna enligt artikel 11.5 första stycket b, c och d i förordning (EU) nr 596/2014.

g)

En begäran om medgivande från personen som tar emot marknadssonderingen till att ta emot insiderinformation, i enlighet med artikel 11.5 första stycket a i förordning (EU) nr 596/2014 samt svaret på denna begäran.

h)

Om det medgivande ges som krävs enligt punkt g, och informationen lämnas för marknadsföringsändamål, angivande av den information som av marknadsaktören som lämnar information bedöms utgöra insiderinformation.

4.   Om den marknadsaktör som lämnar information anser att marknadssonderingen inte kommer att innefatta att insiderinformation röjs ska den standarduppsättning information som avses i punkt 1 inkludera och vara begränsad till följande, i den angivna ordningen:

a)

Ett uttalande som klargör att kommunikationen äger rum för marknadssonderingsändamål.

b)

Om marknadssonderingen genomförs via telefon med inspelningsfunktion eller om ljud- eller bildinspelning används, ett uttalande om att samtalet spelas in och medgivande till att det spelas in från den person som mottar marknadssonderingen.

c)

En begäran om och en bekräftelse från den kontaktade personen av att marknadsaktören som lämnar information kommunicerar med en person som av den potentiella investeraren är betrodd att ta emot marknadssonderingen och svar på denna begäran.

d)

Ett uttalande som klargör att om den kontaktade personen samtycker till att ta emot marknadssonderingen kommer personen i fråga att ta emot information som av marknadsaktören som lämnar information inte anses vara insiderinformation och en hänvisning till den skyldighet som fastställs i artikel 11.7 i förordning (EU) nr 596/2014.

e)

En begäran om medgivande från den person som tar emot marknadssonderingen till att gå vidare med marknadssonderingen och svar på denna begäran.

f)

Om det medgivande som krävs enligt e ges, den information som lämnas för marknadssonderingsändamål.

5.   Den marknadsaktör som lämnar information ska säkerställa att samma informationsnivå förmedlas till varje person som tar emot en viss marknadssondering.

Artikel 4

Uppgifter om personer som tar emot marknadssonderingen

1.   För varje marknadssondering som genomförs ska marknadsaktören som lämnar information upprätta en förteckning med följande uppgifter:

a)

Namnen på alla fysiska och juridiska personer till vilka information har lämnats under marknadssonderingen.

b)

Datum och tidpunkt för varje överföring av information som har ägt rum under eller efter marknadssonderingen.

c)

Kontaktuppgifter för de personer som tagit emot marknadssonderingen och som använts för marknadssonderingsändamål.

2.   Marknadsaktörer som lämnar information ska upprätta en förteckning över potentiella investerare som har underrättat aktörerna om att de inte vill ta emot marknadssonderingar, när det gäller antingen alla potentiella transaktioner eller vissa typer av potentiella transaktioner. Marknadsaktören som lämnar information ska avstå från att förmedla information för marknadssonderingsändamål till sådana potentiella investerare.

Artikel 5

Förfarande för att meddela när information inte längre utgör insiderinformation

När marknadsaktörer som lämnar information i enlighet med artikel 11.6 i förordning (EU) nr 596/2014 bedömer att den insiderinformation som röjts under en marknadssondering har upphört att utgöra insiderinformation ska de överlämna följande information till den person som har mottagit marknadssonderingen:

a)

Identitet på den marknadsaktör som lämnar information.

b)

Angivande av den transaktion som var föremål för marknadssonderingen.

c)

Datum och tid för marknadssonderingen.

d)

Att den information som lämnades har upphört att utgöra insiderinformation.

e)

Den dag då informationen upphörde att utgöra insiderinformation.

Artikel 6

Krav på registerhållning

1.   Marknadsaktörer som lämnar information ska säkerställa att register förs över följande på ett hållbart medium som går att komma åt och läsa under den bevarandeperiod som fastställs i artikel 11.8 i förordning (EU) nr 596/2014:

a)

Förfarandena i enlighet med artiklarna 1 och 2.

b)

Den standarduppsättning information som fastställs för varje marknadssondering i enlighet med artikel 3.

c)

Personuppgifter för personer som tar emot marknadssonderingen i enlighet med artikel 4.

d)

Alla överföringar av information mellan marknadsaktören som lämnar information och alla personer som tar emot marknadssonderingen för marknadssonderingsändamål, inklusive dokument som marknadsaktören som lämnar information överlämnar till den person som tar emot marknadssonderingen.

e)

Information som leder till bedömningen att den information som har lämnats under marknadssonderingen har upphört att utgöra insiderinformation och relevanta underrättelser enligt artikel 5.

2.   För tillämpning av artikel 6.1 d ska marknadsaktören som lämnar information registrera följande:

a)

Om överföringen av information har ägt rum via telefonlinjer med inspelningsmöjlighet, inspelningar av telefonsamtal, förutsatt att de personer till vilka informationen överförts har gett sitt medgivande till inspelning.

b)

Om överföringen av information har skett skriftligen, en kopia av korrespondensen.

c)

Om överföringen av information har ägt rum under möten med ljud- eller bildinspelning, inspelningar av dessa möten, förutsatt att de personer till vilka informationen överförts har gett sitt medgivande till sådan inspelning.

d)

Om överföringen av information har ägt rum vid möten eller under telefonsamtal som inte har spelats in, skriftliga protokoll eller anteckningar från dessa möten eller telefonsamtal.

3.   De skriftliga protokoll eller anteckningar som avses i punkt 2 d ska upprättas av marknadsaktören som lämnar information och vederbörligen undertecknas både av marknadsaktören och av den person som tar emot marknadssonderingen och ska innehålla

a)

datum och klockslag för mötet eller telefonsamtalet samt deltagarnas identiteter,

b)

innehållet i den information i samband med marknadssonderingen som utväxlades mellan marknadsaktörer som lämnade information och den person som mottog marknadssonderingen under marknadssonderingen, inklusive information som lämnades till personen som tog emot marknadssonderingen och som begärdes av personen som tog emot marknadssonderingen i enlighet med den standarduppsättning information som avses i artikel 3,

c)

dokument och material som marknadsaktören som lämnade information under marknadssonderingen överlämnade till den person som tog emot marknadssonderingen.

Om marknadsaktören som lämnar information och den person som tar emot marknadssonderingen inte inom fem arbetsdagar efter marknadssonderingen har enats om innehållet i ett skriftligt protokoll eller skriftliga anteckningar ska marknadsaktören som lämnar information registrera både en version av det skriftliga protokollet eller de skriftliga anteckningarna som är undertecknad av den marknadsaktör som lämnade information och en version som är undertecknad av den person som tagit emot marknadssonderingen.

Om den person som mottog marknadssonderingen inte inom fem arbetsdagar har överlämnat en undertecknad version av det skriftliga protokollet eller de skriftliga anteckningarna till marknadsaktören som lämnar information ska den senare behålla en kopia av den skriftliga versionen av protokollet eller anteckningarna undertecknad av marknadsaktören som lämnar information.

4.   De register som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska på begäran göras tillgängliga för behöriga myndigheter.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 17 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top