EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0958

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/958 av den 9 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda intressen och intressekonflikter (Text av betydelse för EES)

C/2016/1403

OJ L 160, 17.6.2016, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/958/oj

17.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/15


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/958

av den 9 mars 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda intressen och intressekonflikter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 20.3 tredje stycket,

av följande skäl:

(1)

Harmoniserade standarder för investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi (nedan kallade rekommendationer) är nödvändiga för en objektiv, tydlig och korrekt presentation av sådan information och för uppgivande av intressen och intressekonflikter. De bör följas av personer som tar fram eller sprider rekommendationer. För att säkerställa en hög nivå av ärlighet, redbarhet och insyn på marknaden bör rekommendationerna presenteras på ett objektivt sätt och på ett sätt som inte vilseleder marknadsaktörer eller allmänheten.

(2)

Alla personer som utarbetar eller sprider rekommendationer bör införa arrangemang för att säkerställa att informationen presenteras på ett objektivt sätt och att intressen och intressekonflikter uppges på ett effektivt sätt. Dessutom bör ytterligare arrangemang upprättas för de personkategorier som genom sin art och sin verksamhet i allmänhet utgör större risker för marknadsintegritet och investerarskydd. Den gruppen skulle innefatta oberoende analytiker, värdepappersföretag, kreditinstitut eller andra personer vars huvudsakliga verksamhet är att utarbeta eller sprida rekommendationer, och de fysiska personer som arbetar för dessa organ enligt ett anställningskontrakt eller på annat sätt samt andra personer som lägger fram investeringsförslag avseende finansiella instrument och som enligt egen utsago besitter erfarenhet från finansiell verksamhet eller finansexpertis, eller som betraktas på ett sådant sätt av marknadsaktörer (nedan kallade experter). Bland icke uttömmande indikatorer att beakta för identifiering av sådana experter kan nämnas med vilken frekvens de utarbetar rekommendationer, antalet personer som följer deras rekommendationer, deras personliga arbetslivsbakgrund, däribland huruvida de tidigare yrkesmässigt har tagit fram rekommendationer och huruvida deras tidigare rekommendationer vidarebefordras eller har vidarebefordrats av tredje part, såsom exempelvis media.

(3)

Identiteten på de personer som utarbetar rekommendationer, deras behöriga myndigheter i förekommande fall och de datum och tidpunkter då rekommendationerna färdigställdes och sedan spreds bör uppges, då dessa uppgifter kan vara värdefulla för investerare i samband med deras investeringsbeslut.

(4)

Uppgifter om värderingar och metoder är användbar information för att förstå rekommendationer samt för att bedöma i vilken utsträckning de personer som tar fram dem är konsekventa i sina värderingar och använda metoder. Rekommendationer som tagits fram av samma person och som rör företag inom samma bransch eller samma land bör syfta till att konsekvent belysa vissa bestående gemensamma faktorer. Av dessa skäl bör oberoende analytiker, värdepappersföretag, kreditinstitut, personer vars huvudsakliga verksamhet är att utarbeta rekommendationer och de fysiska personer som arbetar för dessa organ enligt ett anställningskontrakt eller på annat sätt samt experter förklara i sina rekommendationer varje ändring av värderingar och metoder som de använder sig av.

(5)

Intressena hos de personer som utarbetar rekommendationer och de konflikter som dessa intressen skulle kunna medföra kan påverka de åsikter som dessa personer ger uttryck för i sina rekommendationer. För att säkerställa att informationens objektivitet och tillförlitlighet kan bedömas vore det lämpligt att uppge varje förhållande och omständighet som rimligen kan förväntas minska informationens objektivitet, inklusive intressen eller intressekonflikter som berör den person som utarbetar rekommendationen eller en person som ingår i samma koncern, beträffande det finansiella instrument eller den emittent som rekommendationen direkt eller indirekt berör.

(6)

Uppgifter om intressen eller intressekonflikter bör vara tillräckligt specifika för att göra det möjligt för mottagaren av rekommendationen att bilda sig en välunderrättad uppfattning om graden och arten av intressekonflikt. Oberoende analytiker, värdepappersföretag, kreditinstitut, personer vars huvudsakliga verksamhet är att utarbeta rekommendationer, och de fysiska personer som arbetar för dessa organ enligt ett anställningskontrakt eller på annat sätt samt experter bör även uppge huruvida de äger en lång eller kort nettoposition över ett förbestämt tröskelvärde i aktiekapitalet hos den emittent som rekommendationen berör. I det sammanhanget bör de beräkna den långa eller korta nettopositionen i enlighet med metoden för beräkning av positioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 (2).

(7)

För proportionalitetens skull bör personer som utarbetar rekommendationer ha rätt att anpassa sina arrangemang för objektiv presentation och för uppgivande av intressen eller intressekonflikter inom de begränsningar som fastställs i denna förordning, inbegripet när de tar fram icke-skriftliga rekommendationer som ges under former såsom möten, presentationer (”road shows”), ljud- eller videokonferenser eller vid intervjuer i radio, tv eller på webbplatser.

(8)

Rekommendationer får spridas i oförändrad, ändrad eller sammanfattad form av en annan person än den som tar fram dem. Det sätt på vilket personer som sprider rekommendationer hanterar dessa rekommendationer kan ha en viktig påverkan på hur de bedöms av investerare. I synnerhet kan kunskap om vem som sprider rekommendationen och omfattningen av ändringar av ursprungsrekommendationen vara värdefull information för investerare när de överväger vilka investeringsbeslut de ska fatta.

(9)

När de personer som sprider rekommendationer endast extrapolerar vissa delar av en ursprungsrekommendation kan detta innebära en väsentlig ändring av ursprungsrekommendationen. En ändring av ursprungsrekommendationens riktning (t.ex. genom att ändra en köp-rekommendation till en behåll- eller sälj-rekommendation, eller vice versa, eller genom att ändra riktkurser) bör alltid betraktas som en väsentlig ändring.

(10)

Behandlingen av personuppgifter i samband med denna förordning bör utföras i enlighet med nationella lagar och andra författningar som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (3).

(11)

Denna förordning grundar sig på förslagen till tekniska standarder för tillsyn som överlämnats till kommissionen av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(12)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning grundar sig på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som har inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (4).

(13)

För att säkerställa att finansmarknaderna fungerar smidigt är det nödvändigt att denna förordning träder i kraft snarast och att de bestämmelser som fastställs i denna förordning gäller från samma datum som de som fastställs i förordning (EU) nr 596/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    expert : person som avses i artikel 3.1.34 ii) i förordning (EU) nr 596/2014 som upprepade gånger föreslår investeringsbeslut beträffande finansiella instrument och som:

i)

enligt egen utsago besitter finansexpertis eller har erfarenhet från finansiell verksamhet, eller

ii)

framställer sin rekommendation på ett sådant sätt att andra har skäl att tro att vederbörande besitter finansexpertis eller har erfarenhet från finansiell verksamhet.

b)    koncern : koncern enligt definitionen i artikel 2.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (5).

KAPITEL II

UTARBETANDE AV REKOMMENDATIONER

Artikel 2

Identiteten på de personer som utarbetar rekommendationer

1.   Personer som utarbetar investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi (nedan kallade rekommendationer) ska i alla rekommendationer som de utarbetar klart och tydligt uppge sin identitet och följande uppgifter om identiteten på alla andra personer som har ansvar för utarbetandet av rekommendationen:

a)

Namn på alla fysiska personer som är delaktiga i utarbetandet av rekommendationen och deras tjänstebeteckning.

b)

Om en fysisk eller juridisk person som är delaktig i utarbetandet av rekommendationen verkar inom ramen för ett kontrakt, inbegripet anställningskontrakt, eller på annat sätt i fråga om en juridisk person, namnet på denna juridiska person.

2.   Om den person som utarbetar rekommendationer är ett värdepappersföretag, kreditinstitut eller en fysisk person som arbetar för ett värdepappersföretag eller kreditinstitut enligt ett anställningskontrakt eller på annat sätt ska den personen, utöver de uppgifter som fastställs i punkt 1, uppge i rekommendationen vilken som är den behöriga myndigheten.

3.   Om den person som utarbetar rekommendationer inte är en person som avses i punkt 2, men omfattas av självregleringsstandarder eller uppförandekoder för utarbetandet av rekommendationer, ska den personen utöver de uppgifter som fastställs i punkt 1 inkludera en hänvisning till dessa standarder eller koder i rekommendationen.

Artikel 3

Allmänna skyldigheter beträffande objektiv presentation av rekommendationer

1.   Personer som utarbetar rekommendationer ska säkerställa att deras rekommendationer uppfyller följande krav:

a)

Fakta skiljs tydligt från tolkningar, uppskattningar, omdömen och annan information som inte utgör fakta.

b)

Alla väsentliga materiella informationskällor anges klart och tydligt.

c)

Alla källor är tillförlitliga, eller om det råder tvivel om en källas tillförlitlighet anges detta klart och tydligt.

d)

Alla framskrivningar, prognoser och riktkurser betecknas klart och tydligt som sådana och det anges vilka väsentliga antaganden som gjorts när dessa tagits fram eller använts.

e)

Det anges klart och tydligt vilket datum och vid vilken tidpunkt rekommendationen färdigställdes.

2.   Om uppgivandet av den information som avses i punkt 1 b och e inte står i proportion till rekommendationens längd eller form, inbegripet när det är fråga om en icke-skriftlig rekommendation som ges under former såsom möten, presentationer (”road shows”), ljud- eller videokonferenser eller vid intervjuer i radio, tv eller på webbplatser, ska den person som utarbetar rekommendationen uppge i rekommendationen var informationen i fråga kostnadsfritt finns direkt och lätt tillgänglig för de personer som tar emot rekommendationen.

3.   Personer som utarbetar rekommendationer ska på begäran från den behöriga myndigheten bestyrka alla rekommendationer de har utarbetat.

Artikel 4

Ytterligare förpliktelser för saklig presentation av rekommendationer som gäller de personer som avses i artikel 3.1.34 i) i förordning (EU) nr 596/2014 samt experter

1.   Utöver de uppgifter som fastställs i artikel 3 ska de personer som avses i artikel 3.1.34 i) i förordning (EU) nr 596/2014 samt experter inkludera följande information i sina rekommendationer på ett klart och tydligt sätt:

a)

Om den emittent som rekommendationen direkt eller indirekt berör har underrättats om rekommendationen och om den därefter har ändrats, en uppgift om detta.

b)

En sammanfattning av alla värderingsgrunder eller metoder och de bakomliggande antaganden som har använts för att antingen värdera ett finansiellt instrument eller en emittent, eller bestämma en riktkurs för ett finansiellt instrument, samt en uppgift om och sammanfattning av alla eventuella ändringar av värdering, metoder eller bakomliggande antaganden.

c)

En uppgift om det ställe där detaljerad information om värdering eller metoder och bakomliggande antaganden finns direkt och lätt tillgänglig ifall den person som utarbetar rekommendationer inte har använt äganderättsligt skyddade modeller.

d)

En uppgift om det ställe där väsentlig information om de äganderättsligt skyddade modeller som använts finns direkt och lätt tillgänglig ifall den person som utarbetar rekommendationer har använt äganderättsligt skyddade modeller.

e)

En uppgift om innebörden av alla rekommendationer som lämnas, exempelvis rekommendationerna köp, sälj eller behåll och tidsramen för den investering som rekommendationen avser, förklarad på lämpligt sätt, samt alla lämpliga varningar för risker, inbegripet en känslighetsanalys av antagandena i fråga.

f)

En hänvisning till den planerade frekvens med vilken rekommendationen kommer att uppdateras.

g)

En uppgift om det relevanta datumet och den relevanta tidpunkten för alla priser på finansiella instrument som nämns i rekommendationen.

h)

Om en rekommendation avviker från någon av deras tidigare rekommendationer som berör samma finansiella instrument eller emittent och som spridits under de senaste tolv månaderna, ska avvikelserna och datumet för den tidigare rekommendationen anges.

i)

En förteckning över alla deras rekommendationer om finansiella instrument eller emittenter som spridits under de föregående tolv månaderna, innehållande följande uppgifter för varje rekommendation: datumet för spridningen, identiteten på den eller de fysiska personer som avses i artikel 2.1 a, riktkursen och det relevanta marknadspriset vid tidpunkten för spridningen, rekommendationens riktning och den tidsperiod under vilken riktkursen eller rekommendationen är giltig.

2.   Om uppgivandet av den information som avses i punkt 1 b, e eller i inte står i proportion till rekommendationens längd eller form, inbegripet när det är fråga om en icke-skriftlig rekommendation som ges under former såsom möten, presentationer (”road shows”), ljud- eller videokonferenser eller vid intervjuer i radio, tv eller på webbplatser, ska den person som utarbetar rekommendationen uppge i rekommendationen var informationen i fråga kostnadsfritt finns direkt och lätt tillgänglig för de personer som tar emot rekommendationen.

Artikel 5

Allmänna förpliktelser när det gäller uppgifter om intressen och intressekonflikter

1.   Personer som utarbetar rekommendationer ska i sina rekommendationer uppge alla förhållanden och omständigheter som rimligen kan förväntas minska informationens objektivitet, inklusive intressen eller intressekonflikter som rör dem själva eller varje fysisk eller juridisk person som arbetar för dem enligt ett anställningskontrakt eller på annat sätt och som var delaktig i utarbetandet av rekommendationen, beträffande varje finansiellt instrument eller den emittent som rekommendationen direkt eller indirekt berör.

2.   Om en person som utarbetar sådana rekommendationer som avses i punkt 1 är en juridisk person ska de uppgifter som ska anges i enlighet med punkt 1 även inkludera alla eventuella intressen eller intressekonflikter som rör någon person som tillhör samma koncern och som är:

a)

kända eller som rimligen kan förväntas vara kända för de personer som är delaktiga i utarbetandet av rekommendationen eller

b)

kända för personer som trots att de inte är delaktiga i utarbetandet av rekommendationen har eller rimligen kan förväntas ha tillgång till rekommendationen innan den färdigställts.

3.   Om en person som utarbetar sådana rekommendationer som avses i punkt 1 är en fysisk person ska de uppgifter som ska uppges i enlighet med punkt 1 även inkludera alla eventuella intressen eller intressekonflikter som rör någon person som är nära knuten till honom eller henne.

Artikel 6

Ytterligare förpliktelser när det gäller uppgifter om intressen eller intressekonflikter från de personer som avses i artikel 3.1.34 i) i förordning (EU) nr 596/2014 samt experter

1.   Utöver de uppgifter som fastställs i artikel 5 ska en person som avses i artikel 3.1.34 i) i förordning (EU) nr 596/2014 samt en expert i rekommendationen inkludera följande information om sina intressen eller intressekonflikter beträffande den emittent som rekommendationen direkt eller indirekt berör:

a)

Om vederbörande äger en lång eller kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av den emittentens totala emitterade aktiekapital, beräknat i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 236/2012 och kapitlen III och IV i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 (6), en uppgift om detta med angivelse av huruvida nettopositionen är lång eller kort.

b)

Om innehav som överstiger 5 % av det totala emitterade aktiekapitalet innehas av emittenten, en uppgift om detta.

c)

Om den person som utarbetar rekommendationen eller en person som tillhör samma koncern som den personen:

i)

är marknadsgarant eller tillhandahåller likviditet vad gäller emittentens finansiella instrument, en uppgift om detta,

ii)

under de senaste tolv månaderna har varit ”lead manager” eller ”co-lead manager” för en offentlig emission av emittentens finansiella instrument, en uppgift om detta,

iii)

är part i ett avtal med emittenten som avser tillhandahållande av sådana tjänster från värdepappersföretag som anges i avsnitten A och B i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (7), en uppgift om detta, under förutsättning att detta inte medför avslöjande av konfidentiell affärsinformation och att avtalet gällt under de senaste tolv månaderna eller under samma period gett upphov till en skyldighet att betala eller erhålla ersättning,

iv)

har ingått ett avtal med emittenten om utarbetande av rekommendationen, en uppgift om detta.

2.   Om den person som avses i punkt 1 är ett värdepappersföretag, kreditinstitut eller en fysisk eller juridisk person som arbetar för ett värdepappersföretag eller kreditinstitut enligt ett anställningskontrakt eller på annat sätt ska den personen, utöver de uppgifter som fastställs i punkt 1, uppge följande uppgifter i rekommendationen:

a)

En beskrivning av de gällande interna organisatoriska och administrativa förfarandena och eventuella informationshinder som inrättats för att förebygga och undvika intressekonflikter med avseende på rekommendationen.

b)

Om ersättningen till fysiska eller juridiska personer som arbetar för personen i fråga enligt ett anställningskontrakt eller på annat sätt och som var delaktiga i utarbetandet av rekommendationen är direkt knuten till transaktioner inom ramen för sådana tjänster från värdepappersföretag som anges i avsnitten A och B i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU eller andra typer av transaktioner som den eller någon juridisk person som ingår i samma koncern utför, eller till transaktionsavgifter som den eller någon juridisk person som ingår i samma koncern tar emot, en uppgift om detta.

c)

Uppgifter om priset till vilket aktier förvärvades och datum för förvärvet, om fysiska personer som arbetar för den person som avses i första stycket enligt ett anställningskontrakt eller på annat sätt och som var delaktiga i utarbetandet av rekommendationen tar emot eller köper aktier från den emittent som rekommendationen direkt eller indirekt berör, före en offentlig emission av dessa aktier.

3.   Om den person som avses i punkt 1 är ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller en fysisk eller juridisk person som arbetar för ett värdepappersföretag eller kreditinstitut enligt ett anställningskontrakt eller på annat sätt ska den personen varje kvartal offentliggöra hur stor andel av alla rekommendationer som tillhör kategorierna köp, behåll, sälj eller motsvarande under de senaste tolv månaderna, samt hur stor andel emittenter som svarar mot var och en av dessa kategorier till vilka denna person under de senaste tolv månaderna har tillhandahållit sådana väsentliga tjänster från värdepappersföretag som anges i avsnitten A och B i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU.

4.   Om uppgivandet av den information som avses i punkterna 1 och 2 i inte står i proportion till rekommendationens längd, inbegripet när det är fråga om en icke-skriftlig rekommendation som ges under former såsom möten, presentationer (”road shows”), ljud- eller videokonferenser eller vid intervjuer i radio, tv eller på webbplatser, ska den person som utarbetar rekommendationen uppge i rekommendationen var informationen i fråga kostnadsfritt finns direkt och lätt tillgänglig för de personer som tar emot rekommendationen.

Artikel 7

Spridning av rekommendationer från den person som utarbetar rekommendationer

Om en person som utarbetar rekommendationer sprider en rekommendation som vederbörande har utarbetat, ska personen som en del av rekommendationen uppge det datum och den tidpunkt då rekommendationen för första gången spreds.

KAPITEL III

SPRIDNING AV REKOMMENDATIONER SOM UTARBETATS AV TREDJE PART

Artikel 8

Förfaranden för spridning av rekommendationer

1.   Personer som sprider rekommendationer som utarbetats av tredje part ska lämna följande uppgifter till de personer som tar emot rekommendationerna:

a)

Deras identitet, på ett klart och tydligt sätt.

b)

Alla förhållanden och omständigheter som rimligen kan förväntas minska objektiviteten när det gäller rekommendationens presentation, inklusive intressen eller intressekonflikter beträffande varje finansiellt instrument eller den emittent som rekommendationen direkt eller indirekt berör.

c)

Det datum och den tidpunkt då rekommendationen för första gången spreds.

2.   Om en person som avses i punkt 1 är ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller en fysisk eller juridisk person som arbetar för ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut enligt ett kontrakt, inbegripet anställningskontrakt, eller på annat sätt ska den personen, utöver de uppgifter som fastställs i punkt 1, lämna följande uppgifter till de personer som tar emot rekommendationerna:

a)

Den behöriga myndighetens identitet.

b)

Sina egna intressen eller uppgifter om intressekonflikter såsom anges i artiklarna 5, 6.1 och 6.2 såvida inte den personen fungerar som spridningskanal för de rekommendationer som utarbetas inom samma koncern utan att efter eget gottfinnande välja vilka rekommendationer den sprider.

Artikel 9

Ytterligare förfaranden för spridning av sammanfattningar av eller utdrag från rekommendationer

1.   Utöver den information som anges i artikel 8 ska personer som sprider en sammanfattning av eller ett utdrag från en rekommendation som utarbetats av tredje part säkerställa att en sådan sammanfattning eller ett sådant utdrag:

a)

är tydligt och inte vilseledande,

b)

benämns som sammanfattning eller utdrag,

c)

innehåller en tydlig hänvisning till ursprungsrekommendationen.

2.   De personer som avses i punkt 1 ska även säkerställa att informationen beträffande den som utarbetat den rekommendation som omnämns i artiklarna 2–6 görs tillgänglig antingen direkt, i själva sammanfattningen eller utdraget, eller genom hänvisning till det ställe där den informationen finns kostnadsfritt tillgänglig för de personer som tar emot sammanfattningen av eller utdraget från rekommendationen.

Artikel 10

Ytterligare förfaranden för spridning av väsentligt ändrade rekommendationer

1.   Utöver de uppgifter som anges i artikel 8 ska personer som sprider en rekommendation som utarbetats av tredje part och som har ändrats väsentligt säkerställa att denna väsentliga ändring tydligt och i detalj anges i rekommendationen.

2.   De personer som avses i punkt 1 ska uppfylla de krav som fastställs i artiklarna 2–5 vad gäller den väsentliga ändringen och i den väsentligt ändrade rekommendationen inkludera en hänvisning till det ställe där uppgifterna om den som utarbetat den ursprungsrekommendation som avses i artiklarna 2–6 finns tillgängliga kostnadsfritt för de personer som tar emot den väsentligt ändrade rekommendationen.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EUT L 86, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för finansiella instrument och ogynnsamma händelser (EUT L 274, 9.10.2012, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).


Top