EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0957

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/957 av den 9 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende lämpliga arrangemang, system och förfaranden samt anmälningsmallar som ska användas för att förebygga, upptäcka och rapportera marknadsmissbruk eller misstänkta handelsorder eller transaktioner (Text av betydelse för EES)

C/2016/1402

OJ L 160, 17.6.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/957/oj

17.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/957

av den 9 mars 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende lämpliga arrangemang, system och förfaranden samt anmälningsmallar som ska användas för att förebygga, upptäcka och rapportera marknadsmissbruk eller misstänkta handelsorder eller transaktioner

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 16.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Det är nödvändigt att förtydliga tillämpliga krav avseende de arrangemang, förfaranden och system som marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats, liksom varje person som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner, ska ha infört för att rapportera handelsorder och transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation enligt förordning (EU) nr 596/2014. Sådana krav bör vara till stöd vid förebyggande och upptäckt av marknadsmissbruk. De bör även vara till stöd genom att säkerställa att anmälningar som lämnas in till de behöriga myndigheterna är meningsfulla, utförliga och användbara. För att garantera att marknadsmissbruk upptäcks på ett effektivt sätt bör lämpliga system för att övervaka handelsorder och transaktioner ha införts. Sådana system bör inbegripa analyser som utförs av personal med lämplig utbildning. Det bör vara möjligt att genom systemen för övervakning av marknadsmissbruk utfärda varningar i enlighet med parametrar som fastställts på förhand, så att närmare analys kan genomföras beträffande den potentiella risken för insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation. Sannolikt kommer det att krävas en viss automatiseringsgrad i samband med hela processen.

(2)

För att underlätta och främja överensstämmelse inom hela unionen i fråga om strategi och praxis för att förebygga och upptäcka marknadsmissbruk bör detaljerade bestämmelser fastställas för att harmonisera innehållet i samt mallen och tidpunkten för rapporteringen av misstänkta handelsorder och transaktioner.

(3)

Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner, som bedriver algoritmisk handel och omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (2), bör inrätta och upprätthålla de system som avses i denna förordning och i förordning (EU) nr 596/2014, och de bör även i fortsättningen omfattas av artikel 17.1 i direktiv 2014/65/EU.

(4)

Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner bör kunna delegera uppgiften att övervaka, upptäcka och identifiera misstänkta handelsorder och transaktioner inom en koncern eller delegera uppgifterna att analysera data och att utfärda varningar, i enlighet med tillämpliga villkor. Genom sådan delegering bör det gå att dela resurser, att utveckla och underhålla övervakningssystem centralt samt att bygga upp sakkunskap i samband med övervakning av handelsorder och transaktioner. Sådan delegering bör inte hindra de behöriga myndigheterna från att när som helst kunna bedöma om de system, arrangemang och förfaranden som tillämpas av den person till vilken uppgifterna har delegerats är effektiva i fråga om att fullgöra skyldigheten att övervaka och upptäcka marknadsmissbruk. Skyldigheten att rapportera liksom skyldigheten att efterleva denna förordning och artikel 16 i förordning (EU) nr 596/2014 bör alltjämt åligga den delegerande personen.

(5)

Handelsplatser ska tillämpa lämpliga handelsregler som bidrar till att förebygga insiderhandel och marknadsmissbruk eller försök till insiderhandel eller marknadsmissbruk. Handelsplatser bör även ha anordningar för att möjliggöra sökning bakåt i orderboken i syfte att analysera den verksamhet som ägt rum under en handelsdag vad gäller algoritmisk handel, inbegripet högfrekvenshandel.

(6)

En gemensam och harmoniserad mall för elektronisk inlämning av rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder bör vara till hjälp vid uppfyllandet av de krav som anges i denna förordning och i artikel 16 i förordning (EU) nr 596/2014 på marknader där handelsorder och transaktioner får en alltmer gränsöverskridande karaktär. Den bör även främja ett effektivt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter om misstänkta handelsorder och transaktioner i samband med gränsöverskridande utredningar.

(7)

De relevanta informationsfält som ingår i mallen bör, om de fylls i tydligt, utförligt, objektivt och noggrant, vara till hjälp för de behöriga myndigheterna när dessa skyndsamt ska bedöma misstanken och inleda relevanta åtgärder. Det bör därför vara möjligt för de personer som lämnar in rapporten att genom mallen tillhandahålla den information som anses vara relevant avseende misstänkta handelsorder och transaktioner som rapporteras och att förklara skälen till misstanken. Det bör även vara möjligt att genom mallen tillhandahålla personuppgifter med hjälp av vilka det går att identifiera de personer som är delaktiga i misstänkta handelsorder och transaktioner och att stödja de behöriga myndigheterna vid genomförandet av utredningar i syfte att skyndsamt analysera de misstänkta personernas handelsbeteende och fastställa förbindelser med personer som är delaktiga i annan misstänkt handel. Sådan information bör tillhandahållas redan från början, så att utredningens integritet inte äventyras på grund av att en behörig myndighet under loppet av en utredning på nytt måste vända sig till den person som lämnade in rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder. Den bör inbegripa personens födelsedatum och adress samt uppgifter om dennes anställningsförhållanden och konton samt, i tillämpliga fall, de berörda personernas kundidentifieringskod och nationella identifieringsnummer.

(8)

För att underlätta inlämningen av en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder ska det vara möjligt att till mallen foga handlingar och material som anses utgöra ett nödvändigt underlag för den anmälan som görs, inbegripet uppgifter i form av en bilaga där de handelsorder eller transaktioner som är relevanta för rapporten i fråga förtecknas tillsammans med närmare uppgifter om priser och volymer.

(9)

Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats och personer som yrkesmässigt arrangerar och utför transaktioner bör inte anmäla alla mottagna handelsorder eller utförda transaktioner som gett upphov till en intern varning. Ett sådant krav skulle vara oförenligt med kravet på att från fall till fall bedöma huruvida det föreligger rimliga skäl till misstanke.

(10)

Rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder ska utan dröjsmål lämnas in till den relevanta behöriga myndigheten när en rimlig misstanke väl har uppstått om att dessa handelsorder eller transaktioner skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulering eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulering. Analysen av huruvida en viss handelsorder eller transaktion bör betraktas som misstänkt bör grunda sig på fakta och inte på spekulation eller antaganden, och bör genomföras så skyndsamt som är praktiskt möjligt. Bruket att senarelägga inlämningen av en rapport för att införliva ytterligare misstänkta handelsorder eller transaktioner är oförenlig med skyldigheten att agera utan dröjsmål när en rimlig misstanke väl har uppstått. I samtliga fall ska inlämningen av en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder bedömas enskilt i syfte att fastställa om flera handelsorder och transaktioner skulle kunna rapporteras i en enda rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder. Dessutom bör bruket att vänta med rapporteringen tills ett visst antal rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder har ansamlats inte betraktas som förenligt med kravet att anmäla utan dröjsmål.

(11)

Det kan finnas omständigheter under vilka en rimlig misstanke om insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation inte uppstår förrän en tid efter det att verksamheten ägde rum, på grund av efterföljande händelser eller brist på tillgänglig information. Detta bör inte vara ett skäl att inte rapportera den misstänkta verksamheten till den behöriga myndigheten. För att uppvisa efterlevnad av rapporteringskraven under dessa specifika omständigheter bör den person som lämnar in rapporten kunna motivera avvikelsen i tid från det att den misstänkta verksamheten ägde rum till det att en rimlig misstanke om insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation uppstod.

(12)

Bevarande av och tillgång till inlämnade rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder samt till genomförda analyser av misstänkta handelsorder och transaktioner som inte ledde till inlämning av en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder utgör en väsentlig del av förfarandena för att upptäcka marknadsmissbruk. Möjligheten att kunna återvända till och granska den analys som genomförts av inlämnade rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder, liksom de misstänkta handelsorder och transaktioner som analyserats och beträffande vilka man kommit fram till att skälen till misstanke var ogrundade, kommer att vara till hjälp för personer som yrkesmässigt utför eller arrangerar transaktioner och för marknadsaktörer eller värdepappersföretag som driver en handelsplats, när dessa ska göra sin bedömning av efterföljande misstänkta handelsorder eller transaktioner. Den analys som genomförts av misstänkta handelsorder och transaktioner och som slutligen inte lett till att en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder lämnats in, är till hjälp för dessa personer när de ska förbättra sina övervakningssystem och upptäcka mönster av upprepat beteende som sammantagna, när de betraktas som en helhet, skulle kunna ge upphov till rimliga misstankar om insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation. Dessutom kommer ovannämnda register att vara till hjälp för att påvisa efterlevnad av de krav som anges i denna förordning och för att underlätta behöriga myndigheters genomförande av sina uppgifter avseende tillsyn, utredning och kontroll av efterlevnad enligt förordning (EU) nr 596/2014.

(13)

All behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör genomföras i enlighet med de nationella lagar, föreskrifter och administrativa bestämmelser genom vilka Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG införlivas (3).

(14)

Denna förordning utgår från det förslag till tekniska standarder för tillsyn som lämnades in av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten till kommissionen.

(15)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten genomförde offentliga samråd avseende det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning grundar sig på, analyserade de tillhörande möjliga kostnaderna och fördelarna och begärde ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som avses i artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (4).

(16)

För att säkerställa en väl fungerande finansmarknad är det nödvändigt att denna förordning träder i kraft utan minsta dröjsmål och att de bestämmelser som fastställs i denna förordning gäller från och med samma datum som de som fastställs i förordning (EU) nr 596/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

a)    rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder : en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder, inbegripet eventuella återkallelser eller ändringar av desamma, som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation enligt artikel 16.1–16.2 i förordning (EU) nr 596/2014,

b)    elektroniska medel : elektronisk utrustning som används för att behandla (inbegripet digital komprimering), lagra och överföra data via ledningar, radio, optisk teknik eller eventuella andra elektromagnetiska medel,

c)    koncern : en koncern enligt definitionen i artikel 2.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (5),

d)    handelsorder : varje handelsorder, inbegripet varje bud, oberoende av om dess syfte är ursprunglig inlämning, ändring, uppdatering eller återkallelse av en handelsorder och oberoende av dess typ.

Artikel 2

Allmänna krav

1.   Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner ska inrätta och upprätthålla effektiva arrangemang, system och förfaranden som garanterar

a)

effektiv och kontinuerlig övervakning av alla handelsorder som tas emot och överförs och av alla transaktioner som utförs, i syfte att upptäcka och identifiera handelsorder och transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation,

b)

överföring av rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder till de behöriga myndigheterna i enlighet med de krav som anges i denna förordning genom användning av den mall som anges i bilagan.

2.   De skyldigheter som avses i punkt 1 ska gälla för handelsorder och transaktioner avseende varje finansiellt instrument och ska gälla oberoende av

a)

i vilken egenskap handelsordern läggs eller transaktionen utförs,

b)

vilka typer av kunder som berörs,

c)

huruvida handelsorderna lades eller transaktionerna utfördes på eller utanför en handelsplats.

3.   Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska inrätta och upprätthålla effektiva arrangemang, system och förfaranden som garanterar

a)

effektiv och kontinuerlig övervakning av alla handelsorder som tas emot och av alla transaktioner som utförs, i syfte att förebygga, upptäcka och identifiera insiderhandel, marknadsmanipulation och försök till insiderhandel och marknadsmanipulation,

b)

överföring av rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder till de behöriga myndigheterna i enlighet med de krav som anges i denna förordning genom användning av den mall som anges i bilagan.

4.   De skyldigheter som avses i punkt 3 ska gälla för handelsorder och transaktioner avseende varje finansiellt instrument och ska gälla oberoende av

a)

i vilken egenskap handelsordern läggs eller transaktionen utförs,

b)

vilka typer av kunder som berörs.

5.   Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska se till att de arrangemang, system och förfaranden som avses i punkterna 1 och 3

a)

är lämpliga och proportionerliga i förhållande till omfattningen av, storleken på och egenskaperna hos den affärsverksamhet som de bedriver,

b)

bedöms regelbundet, åtminstone genom en årlig revision och intern granskning, och uppdateras vid behov,

c)

dokumenteras tydligt skriftligen, inbegripet eventuella förändringar eller uppdateringar, i syfte att efterleva denna förordning, och att den information som dokumenterats bevaras under en period på fem år.

De personer som avses i det första stycket ska på begäran tillhandahålla den behöriga myndigheten den information som avses i leden b och c till samma stycke.

Artikel 3

Förebyggande, övervakning och upptäckt

1.   De arrangemang, system och förfaranden som avses i artikel 2.1 och 2.3 ska

a)

möjliggöra enskild och jämförande analys av varje transaktion som utförts och av varje handelsorder som lagts, ändrats, återkallats eller avslagits inom handelsplatsens system, och, i fråga om personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner, även utanför en handelsplats,

b)

ge upphov till varningar genom vilka det anges att det förekommer verksamheter som kräver ytterligare analys i syfte att upptäcka möjlig insiderhandel eller marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation,

c)

omfatta hela det spektrum av handelsverksamheter som de berörda personerna bedriver.

2.   Personer som yrkesmässigt utför eller arrangerar transaktioner och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver handelsplatser ska på begäran tillhandahålla den behöriga myndigheten information för att påvisa att deras system är lämpliga och proportionerliga i förhållande till omfattningen av, storleken på och egenskaperna hos den affärsverksamhet som de bedriver, inbegripet information om den automatiseringsgrad som tillämpas i sådana system.

3.   Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver handelsplatser ska i en utsträckning som är lämplig och proportionerlig i förhållande till omfattningen av, storleken på och egenskaperna hos den affärsverksamhet som de bedriver använda programvarusystem och tillämpa förfaranden som är till stöd vid förebyggande och upptäckt av insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation.

De system och förfaranden som avses i det första stycket ska inbegripa programvara som kan användas för uppskjuten automatiserad avläsning, bakåtsökning och analys av orderboksuppgifter, och programvaran i fråga ska ha tillräcklig kapacitet för att kunna fungera i en miljö där algoritmisk handel bedrivs.

4.   Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska införa och upprätthålla arrangemang och förfaranden för att säkerställa en lämplig nivå i fråga om analyser som utförs av människor inom övervakning, upptäckt och identifiering av transaktioner och handelsorder som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation.

5.   Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska införa och upprätthålla arrangemang och förfaranden för att säkerställa en lämplig nivå i fråga om analyser som utförs av människor även när det gäller förebyggande av insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation.

6.   En person som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner ska ha rätt att, enligt ett skriftligt avtal, till en juridisk person som ingår i samma koncern, delegera utförandet av de uppgifter som berör övervakning, upptäckt och identifiering av handelsorder och transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation. Den person som delegerar dessa uppgifter ska förbli fullt ansvarig för fullgörandet av samtliga sina skyldigheter enligt denna förordning och artikel 16 i förordning (EU) nr 596/2014, och ska se till att arrangemanget dokumenteras tydligt och att uppgifter och ansvar tilldelas och blir föremål för överenskommelse, inbegripet delegeringens varaktighet.

7.   En person som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner kan enligt ett skriftligt avtal delegera utförandet av dataanalys, däribland uppgifter om handelsorder och transaktioner, och uppgiften att utfärda varningar som är nödvändiga för att en sådan person ska kunna övervaka, upptäcka och identifiera handelsorder och transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation till en tredje person (nedan kallad leverantör). Den person som delegerar dessa uppgifter ska förbli fullt ansvarig för fullgörandet av samtliga sina skyldigheter enligt denna förordning och artikel 16 i förordning (EU) nr 596/2014, och ska vid samtliga tidpunkter uppfylla följande villkor:

a)

Personen ska ha den sakkunskap och de resurser som krävs för att kunna bedöma kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls och leverantörernas organisatoriska lämplighet, för att kunna övervaka de delegerade tjänsterna och för att kunna hantera de risker som följer av att dessa uppgifter delegeras kontinuerligt.

b)

Personen ska ha direkt tillgång till all relevant information om dataanalys och utfärdande av varningar.

Det skriftliga avtalet ska inbegripa en beskrivning av rättigheterna och skyldigheterna för den person som delegerar de uppgifter som avses i det första stycket, liksom rättigheterna och skyldigheterna för leverantören. Dessutom ska de motiv i enlighet med vilka den person som delegerar uppgifterna kan säga upp avtalet anges i detsamma.

8.   Som en del av de arrangemang och förfaranden som avses i artikel 2.1 och 2.3 ska personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats under en period av fem år bevara den information som används för att dokumentera den analys som utförts avseende granskade handelsorder och transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, tillsammans med skälen till varför en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder lämnats in eller inte lämnats in. Denna information ska tillhandahållas den behöriga myndigheten på begäran.

De personer som avses i det första stycket ska se till att de arrangemang och förfaranden som avses i artikel 2.1 och 2.3 garanterar och bevarar sekretessen avseende den information som avses i det första stycket.

Artikel 4

Utbildning

1.   Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska anordna och tillhandahålla effektiv och omfattande utbildning för den personal som deltar i övervakning, upptäckt och identifiering av handelsorder och transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, inbegripet den personal som deltar i behandlingen av handelsorder och transaktioner. Sådan utbildning ska äga rum regelbundet och vara lämplig och proportionerlig i förhållande till omfattningen av, storleken på och egenskaperna hos affärsverksamheten.

2.   Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska dessutom tillhandahålla den utbildning som avses i punkt 1 till den personal som deltar i förebyggande av insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation.

Artikel 5

Rapporteringsskyldigheter

1.   Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska inrätta och upprätthålla effektiva arrangemang, system och förfaranden med hjälp av vilka de, beträffande inlämning av en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder, kan bedöma huruvida en handelsorder eller transaktion skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation. I samband med dessa arrangemang, system och förfaranden ska vederbörlig hänsyn tas till de inslag som utgör den faktiska insiderhandeln eller marknadsmanipulationen eller försöket därtill enligt artiklarna 8 och 12 i förordning (EU) nr 596/2014 och till de icke uttömmande indikatorer på marknadsmanipulation som avses i bilaga I till nämnda förordning, i enlighet med vad som anges närmare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 (6).

2.   Samtliga personer som avses i punkt 1 och som deltar i behandlingen av samma handelsorder eller transaktion ska vara ansvariga för att bedöma huruvida en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder ska lämnas in.

3.   De personer som avses i punkt 1 ska se till att den information som lämnas in som en del av en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder grundar sig på fakta och analys, med beaktande av all information som de har tillgång till.

4.   De personer som avses i punkt 1 ska ha infört förfaranden för att säkerställa att den person beträffande vilken rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder lämnades in och varje person som inte på grundval av sin uppgift eller ställning i förhållande till den rapporterande personen behöver få reda på att en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder har lämnats in, inte informeras om att en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder har lämnats in eller kommer att lämnas in till den behöriga myndigheten.

5.   De personer som avses i punkt 1 ska färdigställa rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder utan att informera den person beträffande vilken rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder lämnades in eller varje annan person som inte behöver få reda på att en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder kommer att lämnas in, oavsett om de får förfrågningar om information avseende den person beträffande vilken rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder lämnades in i syfte att fylla i vissa fält.

Artikel 6

Tidpunkten för rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder

1.   Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska se till att ha infört effektiva arrangemang, system och förfaranden för inlämning av en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder utan dröjsmål, i enlighet med artikel 16.1–16.2 i förordning (EU) nr 596/2014, när en rimlig misstanke om faktisk insiderhandel eller marknadsmanipulation eller försök därtill väl uppstår.

2.   De arrangemang, system och förfaranden som avses i punkt 1 ska inbegripa möjligheten att anmäla rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder beträffande transaktioner och handelsorder som ägde rum i det förflutna, om misstankar uppstår mot bakgrund av efterföljande händelser eller information.

I sådana fall ska den person som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och den marknadsaktör eller det värdepappersföretag som driver en handelsplats ge en förklaring, i rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder, till den behöriga myndigheten avseende fördröjningen mellan den misstänkta överträdelsen och inlämningen av rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder, i enlighet med de specifika omständigheterna i fallet.

3.   Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska till den behöriga myndigheten lämna in eventuell ytterligare information av relevans som de kan komma att få kännedom om efter det att rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder ursprungligen lämnades in, och de ska tillhandahålla all information och alla handlingar som den behöriga myndigheten begär.

Artikel 7

Innehållet i rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder

1.   Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska lämna in en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder genom att använda den mall som anges i bilagan.

2.   De personer som avses i punkt 1 som lämnar in rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder ska på ett tydligt och noggrant sätt fylla i de informationsfält som är relevanta avseende de handelsorder eller transaktioner som rapporteras. Rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder ska innehålla åtminstone följande information:

a)

Identiteten vad gäller den person som lämnar in rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder och, om personen yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner, även i vilken egenskap denne agerar, i synnerhet om denne handlar för egen räkning eller utför handelsorder på uppdrag av tredje part.

b)

En beskrivning av handelsordern eller transaktionen, inbegripet

i)

typen av handelsorder och typen av handel, i synnerhet när det gäller blockhandel, och var verksamheten ägde rum,

ii)

pris och volym.

c)

Skälen till varför man hyser misstanke om att handelsordern eller transaktionen utgör insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation.

d)

Metoden för att identifiera varje person som deltar i den handelsorder eller transaktion som skulle kunna utgöra insiderhandel eller marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, inbegripet den person som lade eller utförde handelsordern och den person på vars uppdrag handelsordern lades eller utfördes.

e)

Eventuell annan information och eventuella andra styrkande dokument som kan anses vara relevanta för den behöriga myndigheten i syfte att upptäcka, utreda och åstadkomma efterlevnad avseende insiderhandel, marknadsmanipulering och försök till insiderhandel och marknadsmanipulering.

Artikel 8

Överföringsmetoder

1.   Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och marknadsaktörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska lämna in rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder, inbegripet eventuella styrkande dokument eller bilagor, till den behöriga myndighet som avses i artikel 16.1 och 16.3 i förordning (EU) nr 596/2014 genom användning av de elektroniska medel som anges närmare av nämnda behöriga myndighet.

2.   Behöriga myndigheter ska på den egna webbplatsen offentliggöra de elektroniska medel som avses i punkt 1. Genom dessa elektroniska medel ska det säkerställas att fullständigheten, integriteten och sekretessen avseende informationen upprätthålls under överföringen.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska gälla från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller undantag för vissa tredjeländers offentliga myndigheter och centralbanker, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärden för offentliggörande, den behöriga myndigheten för anmälningar av uppskjutna offentliggöranden, tillstånd att handla under stängda perioder och typer av anmälningspliktiga transaktioner för personer i ledande ställning (EUT L 88, 5.4.2016, s. 1).


BILAGA

Mall för rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder

AVSNITT 1 –   

IDENTITET AVSEENDE DEN ENHET/PERSON SOM LÄMNAR IN RAPPORTEN AVSEENDE MISSTÄNKTA TRANSAKTIONER OCH HANDELSORDER

Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner/marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats – ange följande i varje enskilt fall:

Den fysiska personens namn

[För- och efternamn på den fysiska person som ansvarar för inlämningen av en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder inom den enhet som står bakom inlämningen.]

Befattning inom den rapporterande enheten

[Befattning för den fysiska person som ansvarar för inlämningen av en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder inom den enhet som står bakom inlämningen.]

Den rapporterande enhetens namn

[Den rapporterande enhetens fullständiga namn, inbegripet för juridiska personer

den rättsliga formen enligt vad som föreskrivs i landets register i enlighet med den lag som ligger till grund för dess införlivande, i tillämpliga fall, och

identifieringskoden för juridiska personer i enlighet med ISO 17442 Identifieringskod för juridiska personer, i tillämpliga fall.]

Den rapporterande enhetens adress

[Fullständig adress (t.ex. gatunamn, husnummer, postnummer, ort, delstat/landsdel) och land.]

Egenskap i enlighet med vilken den rapporterande enheten handlade beträffande de handelsorder och transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation

[Beskrivning av den egenskap i enlighet med vilken den rapporterande enheten handlade beträffande de handelsorder och transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, t.ex. en enhet som utför handelsorder på uppdrag av kunder, handlar för egen räkning, driver en handelsplats eller agerar som en systematisk internhandlare.]

Typ av handelsverksamhet (verksamhet som marknadsgarant, arbitrage etc.) och typ av instrument som den rapporterande enheten handlar med (värdepapper, derivat etc.)

(Om detta finns tillgängligt)

Förhållande till den person beträffande vilken rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder lämnas in

[Beskrivning av eventuella företagsmässiga, avtalsmässiga eller organisatoriska arrangemang eller omständigheter eller förhållanden]

Kontakt för ytterligare förfrågningar om information

[Den person inom den rapporterande enheten som ska kontaktas i samband med ytterligare förfrågningar om information avseende denna rapport (t.ex. personen som är ansvarig för regelefterlevnad) och relevanta kontaktuppgifter, inklusive

för- och efternamn,

kontaktpersonens befattning inom den rapporterande enheten,

e-postadress på arbetsplatsen.]

AVSNITT 2 –   

TRANSAKTION/HANDELSORDER

Beskrivning av det finansiella instrumentet:

[Beskriv det finansiella instrument som är föremål för en rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder, med närmare uppgift om

det finansiella instrumentets fullständiga namn eller en beskrivning av detsamma,

instrumentets identifieringskod i enlighet med definitionen i en delegerad förordning från kommissionen som antagits enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014, i tillämpliga fall, eller andra koder,

typen av finansiellt instrument i enlighet med den taxonomi som används för att klassificera finansiella instrument och tillhörande kod (ISO 10962 CFI-kod).]

[Ytterligare faktorer avseende handelsorder och transaktioner med anknytning till OTC-derivat:

(Nedanstående förteckning över uppgifter är inte uttömmande)

Identifiera typen av OTC-derivat (t.ex. CFD-kontrakt, swappar, kreditswappar [CDS] och OTC-optioner) genom att använda de typer som avses i artikel 4.3 b i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012.

Beskriv OTC-derivatets egenskaper, inbegripet åtminstone följande, där det är av relevans för den enskilda typen av derivat:

Nominellt belopp (valör).

Valuta för prisbeteckningen.

Förfallodag.

Premie (pris).

Räntesats.

Beskriv åtminstone följande, där det är av relevans för den enskilda typen av OTC-derivat:

Marginal, förskottsbetalning och det underliggande finansiella instrumentets nominella storlek eller värde.

Transaktionsvillkor såsom lösenpris, avtalsvillkor (t.ex. vinst eller förlust per minsta prisfluktuation vid spread betting).

Beskriv OTC-derivatets underliggande finansiella instrument med närmare uppgift om följande:

Det underliggande finansiella instrumentets fullständiga namn eller beskrivning av det finansiella instrumentet.

Instrumentets identifieringskod i enlighet med definitionen i kommissionens delegerade förordning som ska antas enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014, i tillämpliga fall, eller andra koder.

Typen av finansiellt instrument i enlighet med den taxonomi som används för att klassificera finansiella instrument och tillhörande kod (ISO 10962 CFI-kod).]

Datum och klockslag för transaktioner och handelsorder som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation.

[Ange datum och klockslag för handelsorder och transaktioner med uppgift om tidszon.]

Marknad där handelsordern eller transaktionen ägde rum

[Ange

namn och kod för att identifiera den handelsplats, den systematiska internhandlare eller den organiserade handelsplattform utanför EU där handelsorden lades och transaktionen utfördes i enlighet med definitionen i kommissionens delegerade förordning enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014, eller

ange ”utanför handelsplats” om handelsordern inte lades eller transaktionen inte utfördes vid någon av ovannämnda platser.]

Plats (land)

[Landets fullständiga namn och landskoden med två bokstäver enligt ISO 3166-1.]

[Ange

var handelsordern utfärdas (om uppgift finns tillgänglig),

var handelsordern utförs.]

Beskrivning av handelsordern eller transaktionen

[Beskriv åtminstone följande egenskaper hos den rapporterade handelsordern eller transaktionen:

Referensnummer för transaktionen/handelsordern (i tillämpliga fall).

Datum och klockslag för uppgörelsen.

Anskaffningspris/försäljningspris.

Volym/kvantitet vad gäller finansiella instrument.

[Om det finns flera handelsorder eller transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel eller marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation kan närmare uppgifter om priser och volymer för sådana handelsorder och transaktioner tillhandahållas den behöriga myndigheten i en bilaga till rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder.]

Information om inlämningen av handelsordern, inbegripet åtminstone följande:

Typ av handelsorder (t.ex. ”köp till gränsen x euro”).

Det sätt på vilket handelsordern lades (t.ex. elektronisk orderbok).

Den tidpunkt vid vilken handelsordern lades.

Den person som faktiskt lade handelsordern.

Den person som faktiskt tog emot handelsordern.

De medel genom vilka handelsordern överförs.

Information om återkallelse eller ändring av en handelsorder (i tillämpliga fall):

Den tidpunkt när ändringen eller återkallelsen gjordes.

Den person som ändrade eller återkallade handelsordern.

Ändringens karaktär (t.ex. ändring av priset eller kvantiteten) och ändringens omfattning.

[Om det finns flera handelsorder eller transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel eller marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation kan närmare uppgifter om priser och volymer för sådana handelsorder och transaktioner tillhandahållas den behöriga myndigheten i en bilaga till rapporten avseende misstänkta transaktioner och handelsorder.]

De medel genom vilka handelsordern ändrades (t.ex. via e-post, telefon etc.).]

AVSNITT 3 –   

BESKRIVNING AV MISSTANKENS KARAKTÄR

Misstankens karaktär

[Ange vilken typ av överträdelse som rapporterade handelsorder eller transaktioner skulle kunna utgöra, såsom

marknadsmanipulering,

insiderhandel,

försök till marknadsmanipulering, eller

försök till insiderhandel.]

Skälen till misstanke

[Beskrivning av verksamheten (transaktioner och handelsorder, det sätt på vilket handelsorderna lades eller transaktionerna utfördes och vilka egenskaper hos handelsorderna och transaktionerna som väcker misstankar) och av hur den rapporterande personen fick upp ögonen för ärendet. Ange skälen till misstanke närmare.

Som icke-uttömmande vägledningskriterier kan beskrivningen inbegripa

för finansiella instrument som godkänts för handel på/som är föremål för handel på en handelsplats, en beskrivning av karaktären på den interaktion i orderboken/de transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, och

för OTC-derivat, närmare uppgifter avseende transaktioner eller handelsorder som lagts i den underliggande tillgången och information om eventuella kopplingar mellan handlande på kontantmarknader med den underliggande tillgången och det rapporterade handlandet med OTC-derivatet.]

AVSNITT 4 –   

IDENTITET PÅ DEN PERSON SOM STÅR BAKOM DE HANDELSORDER ELLER TRANSAKTIONER SOM SKULLE KUNNA UTGÖRA INSIDERHANDEL, MARKNADSMANIPULATION ELLER FÖRSÖK TILL INSIDERHANDEL ELLER MARKNADSMANIPULATION (”MISSTÄNKT PERSON”)

Namn

[För fysiska personer: för- och efternamn.]

[För juridiska personer: fullständigt namn inbegripet rättslig form enligt vad som föreskrivs i landets register i enlighet med de lagar som ligger till grund för dess införlivande, i tillämpliga fall, och identifieringskoden för juridiska personer i enlighet med ISO 17442, i tillämpliga fall.]

Födelsedatum

[Endast för fysiska personer.]

[åååå-mm-dd]

Nationellt identifieringsnummer (i tillämpliga fall)

[Om detta är tillämpligt i den berörda medlemsstaten.]

[Nummer och/eller text]

Adress

[Fullständig adress (t.ex. gatunamn, husnummer, postnummer, ort, delstat/landsdel) och land.]

Information om anställningen:

Plats

Befattning

[Information om den misstänkta personens anställning, från informationskällor som är internt tillgängliga för den rapporterande enheten (t.ex. kontodokumentation i fråga om kunder, personalinformationssystem i fråga om en anställd vid den rapporterande enheten).]

Kontonummer

[Nummer till kontant- och värdepapperskonton, eventuella gemensamma konton eller eventuella fullmakter avseende det konto som den misstänkta enheten/personen innehar.]

Kundidentifieringskod inom ramen för transaktionsrapportering i enlighet med förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument (eller eventuell annan identifieringskod)

[I händelse av att den misstänkta personen är kund till den rapporterande enheten.]

Förhållande till emittenten av de berörda finansiella instrumenten (i tillämpliga fall och om kännedom finns)

[Beskrivning av eventuella företagsmässiga, avtalsmässiga eller organisatoriska arrangemang eller omständigheter eller förhållanden]

AVSNITT 5 –   

YTTERLIGARE INFORMATION

Bakgrund eller eventuell annan information som den rapporterande enheten anser vara av relevans för rapporten

[Följande förteckning är inte uttömmande.

Den misstänkta personens befattning (t.ex. icke-professionell kund, institutioner).

Karaktären vad gäller den misstänkta enhetens/personens insats (för egen räkning, på uppdrag av en kund, annat).

Storleken på den misstänkta enhetens/personens portfölj.

Det datum då affärsförbindelsen med kunden inleddes i händelse av att den misstänkta enheten/personen är kund till den rapporterande personen/enheten.

Typen av verksamhet vid den misstänkta enhetens handlarbord, om uppgift om detta finns tillgänglig.

Den misstänkta enhetens/personens handelsmönster. Ur vägledningssynpunkt kan nedanstående utgöra exempel på användbar information:

Den misstänkta enhetens/personens handelsvanor i fråga om användning av finansiell hävstång och blankning, och användningsfrekvens.

Den rapporterade handelsorderns/transaktionens jämförbarhet i fråga om storlek med den genomsnittliga storleken på de handelsorder som lagts/de transaktioner som utförts av den misstänkta enheten/personen under de senaste 12 månaderna.

Den misstänkta enhetens/personens vanor avseende de emittenter med vilkas värdepapper denna/denne har handlat eller avseende de typer av finansiella instrument som varit föremål för handel under de senaste 12 månaderna, i synnerhet huruvida den rapporterade handelsordern/transaktionen har anknytning till en emittent vars värdepapper har varit föremål för den misstänkta enhetens/personens handlande under det senaste året.

Andra enheter/personer som enligt vad man vet är delaktiga i transaktioner som skulle kunna utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation.

Namn.

Verksamhet (t.ex. utförande av handelsorder på uppdrag av kunder, handlande för egen räkning, drift av en handelsplats, systematisk internhandlare etc.).]

AVSNITT 6 –   

BIFOGAD DOKUMENTATION

[Upprätta en förteckning över styrkande bilagor och material som tillhandahållits tillsammans med denna rapport avseende misstänkta transaktioner och handelsorder.

Exempel på sådan dokumentation är e-postmeddelanden, inspelningar av samtal, register över handelsorder/transaktioner, bekräftelser, rapporter från mäklare, fullmaktshandlingar och kommentarer i medier i tillämpliga fall.

Om detaljerad information om de handelsorder/transaktioner som avses i avsnitt 2 i denna mall tillhandahålls i en separat bilaga ska titeln på denna bilaga anges.]


Top